Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tulasi Gita Lyrics in Oriya

Tulasi Geetaa in Oriya:

॥ ତୁଲସୀଗୀତା ॥
ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ —
ପ୍ରାଗ୍ଦତ୍ୱାର୍ଘଂ ତତୋଽଭ୍ୟର୍ଚ୍ୟ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପାକ୍ଷତାଦିନା ।
ସ୍ତୁତ୍ୱା ଭଗବତୀଂ ତାଂ ଚ ପ୍ରଣମେଦ୍ଦଣ୍ଡବଦ୍ଭୁବି ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରିୟଂ ଶ୍ରିୟେ ଶ୍ରିୟାବାସେ ନିତ୍ୟଂ ଶ୍ରୀଧବସତ୍ ରତେ ।
ଭକ୍ତ୍ୟା ଦତ୍ତଂ ମୟା ଦେବି ଅର୍ଘଂ ଗୃହ୍ଣ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୨ ॥

ନିର୍ମିତା ତ୍ୱଂ ପୁରା ଦେବୈରର୍ଚିତା ତ୍ୱଂ ସୁରାସୁରୈଃ ।
ତୁଲସି ହର ମେ ପାପଂ ପୂଜାଂ ଗୃହ୍ଣ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୩ ॥

ମହାପ୍ରସାଦଜନନୀ ଆଧିବ୍ୟାଧିବିନାଶିନୀ ।
ସର୍ୱସୌଭାଗ୍ୟଦେ ଦେବି ତୁଲସି ତ୍ୱାଂ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ॥ ୪ ॥

ଯା ଦୃଷ୍ଟା ନିଖିଲାଂସସଂଘଶମନା ସ୍ପୃଷ୍ଟା ବପୁଃପାବନା
ରୋଗାଣାମଭିବନ୍ଦିତା ନିରସନୀ ସିକ୍ତାନ୍ତକତ୍ରାସିନୀ ।
ପ୍ରତ୍ୟାସକ୍ତିବିଧାୟିନୀ ଭଗବତଃ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ସଂରୋପିତା
ନ୍ୟସ୍ତା ତଚ୍ଚରଣେ ବିମୁକ୍ତିଫଲଦା ତସ୍ୟୈ ତୁଲସ୍ୟୈ ନମଃ ॥ ୫ ॥

ଭଗବତ୍ୟାସ୍ତୁଲସ୍ୟାସ୍ତୁ ମାହାତ୍ମ୍ୟାମୃତସାଗରେ ।
ଲୋଭାତ୍ କୂର୍ଦ୍ଦିତୁମିଚ୍ଛାମି କ୍ଷୁଦ୍ରସ୍ତତ୍ କ୍ଷମ୍ୟତାଂ ତ୍ୱୟା ॥ ୬ ॥

ଶ୍ରବଣାଦ୍ୱାଦଶୀୟୋଗେ ଶାଲଗ୍ରାମଶିଲାର୍ଚନେ ।
ଯଦ୍ଫଲଂ ସଙ୍ଗମେ ପ୍ରୋକ୍ତଂ ତୁଲସୀପୂଜନେନ ତତ୍ ॥ ୭ ॥

ଧାତ୍ରୀଫଲେନ ଯତ୍ ପୁଣ୍ୟଂ ଜୟନ୍ତ୍ୟାଂ ସମୁପୋଷଣେ ।
ତଦ୍ଫଲଂ ଲଭତେ ମର୍ତ୍ୟାସ୍ତୁଲସୀପୂଜନେନ ତତ୍ ॥ ୮ ॥

ଯଦ୍ଫଲଂ ପ୍ରୟାଗସ୍ନାନେ କାଶ୍ୟାଂ ପ୍ରାଣବିମୋକ୍ଷଣେ ।
ତଦ୍ଫଲଂ ବିହିତଂ ଦେବୈସ୍ତୁଲସୀପୂଜନେନ ତତ୍ ॥ ୯ ॥

ଚତୁର୍ଣାମପି ବର୍ଣାନାମାଶ୍ରମାଣାଂ ବିଶେଷତଃ ।
ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ଚ ପୁରୁଷାଣାଂ ଚ ପୂଜିତେଷ୍ଟଂ ଦଦାତି ଚ ॥ ୧୦ ॥

ତୁଲସୀ ରୋପିତା ସିକ୍ତା ଦୃଷ୍ଟା ସ୍ପୃଷ୍ଟା ଚ ପାବୟେତ୍ ।
ଆରାଧିତା ପ୍ରୟତ୍ନେନ ସର୍ୱକାମଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୧ ॥

ପ୍ରଦକ୍ଷିଣଂ ଭ୍ରମିତ୍ୱା ଯେ ନମସ୍କୁର୍ୱନ୍ତି ନିତ୍ୟଶଃ ।
ନ ତେଷାଂ ଦୁରିତଂ କିଞ୍ଚିଦକ୍ଷୀଣମବଶିଷ୍ୟତେ ॥ ୧୨ ॥

ପୂଜ୍ୟମାନା ଚ ତୁଲସୀ ଯସ୍ୟ ବେଶ୍ମନି ତିଷ୍ଠତି ।
ତସ୍ୟ ସର୍ୱାଣି ଶ୍ରେୟାଂସି ବର୍ଧନ୍ତେଽହରହଃ ସଦା ॥ ୧୩ ॥

ପକ୍ଷେ ପକ୍ଷେ ଚ ଦ୍ୱାଦଶ୍ୟାଂ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ତେ ତୁ ହରେର୍ଦିନେ ।
ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋଽପି କୁର୍ୱନ୍ତି ତୁଲସୀବନପୂଜନମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ଅନନ୍ୟମନସା ନିତ୍ୟଂ ତୁଲସୀଂ ସ୍ତୌତି ଯୋ ଜନଃ ।
ପିତୃଦେବମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ପ୍ରିୟୋ ଭବତି ସର୍ୱଦା ॥ ୧୫ ॥

ରତିଂ କରୋମି ନାନ୍ୟତ୍ର ତୁଲସୀକାନନଂ ବିନା ।
ସତ୍ୟଂ ବ୍ରବୀମି ତେ ସତ୍ୟେ କଲିକାଲେ ମମ ପ୍ରିୟେ ॥ ୧୬ ॥

ହିତ୍ୱା ତୀର୍ଥସହସ୍ରାଣି ସର୍ୱାନପି ଶିଲୋଚ୍ଚୟାନ୍ ।
ତୁଲସୀକାନନେ ନିତ୍ୟଂ କଲୌ ତିଷ୍ଠାମି ଭାମିନି ॥ ୧୭ ॥

ନ ଧାତ୍ରା ସଫଲା ଯତ୍ର ନ ବିଷ୍ଣୁସ୍ତୁଲସୀବନମ୍।
ତତ୍ ସ୍ମଶାନସମଂ ସ୍ଥାନଂ ସନ୍ତି ଯତ୍ର ନ ବୈଷ୍ଣବାଃ ॥ ୧୮ ॥

ତୁଲସୀଗନ୍ଧମାଦାୟ ଯତ୍ର ଗଚ୍ଛତି ମାରୁତଃ ।
ଦିଶୋ ଦଶ ଚ ପୂତାଃ ସ୍ୟୁର୍ଭୂତଗ୍ରାମାଶ୍ଚତୁର୍ଦଶଃ ॥ ୧୯ ॥

ତୁଲସୀବନସଂଭୂତା ଛାୟା ପତତି ଯତ୍ର ବୈ ।
ତତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ପ୍ରଦାତବ୍ୟଂ ପିତୄଣାଂ ତୃପ୍ତିହେତବେ ॥ ୨୦ ॥

ତୁଲସୀ ପୂଜିତା ନିତ୍ୟଂ ସେବିତା ରୋପିତା ଶୁଭା ।
ସ୍ନାପିତା ତୁଲସୀ ଯୈସ୍ତୁ ତେ ବସନ୍ତି ମମାଲୟେ ॥ ୨୧ ॥

ସର୍ୱପାପହରଂ ସର୍ୱକାମଦଂ ତୁଲସୀବନମ୍ ।
ନ ପଶ୍ୟତି ସମଂ ସତ୍ୟେ ତୁଲସୀବନରୋପଣାତ୍ ॥ ୨୨ ॥

ତୁଲସ୍ୟଲଙ୍କୃତା ଯେ ବୈ ତୁଲସୀବନପୂଜକାଃ ।
ତୁଲସୀସ୍ଥାପକା ଯେ ଚ ତେ ତ୍ୟାଜ୍ୟା ଯମକିଙ୍କରୈଃ ॥ ୨୩ ॥

ଦର୍ଶନଂ ନର୍ମଦାୟାସ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନଂ କଲୌ ଯୁଗେ ।
ତୁଲସୀଦଲସଂସ୍ପର୍ଶଃ ସମମେତତ୍ତ୍ରୟଂ ସ୍ମୃତମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଦାରିଦ୍ର୍ୟଦୁଃଖରୋଗାର୍ତିପାପାନି ସୁବହୂନ୍ୟପି ।
ହରତେ ତୁଲସୀକ୍ଷେତ୍ରଂ ରୋଗାନିବ ହରୀତକୀ ॥ ୨୫ ॥

ତୁଲସୀକାନନେ ଯସ୍ତୁ ମୁହୂର୍ତମପି ବିଶ୍ରମେତ୍ ।
ଜନ୍ମକୋଟିକୃତାତ୍ ପାପାତ୍ ମୁଚ୍ୟତେ ନାତ୍ର ସଂଶୟଃ ॥ ୨୬ ॥

ନିତ୍ୟଂ ତୁଲସିକାରଣ୍ୟେ ତିଷ୍ଠାମି ସ୍ପୃହୟା ଯୁତଃ ।
ଅପି ମେ କ୍ଷତପତ୍ରୈକଂ କଶ୍ଚିଦ୍ଧନ୍ୟୋଽର୍ପୟେଦିତି ॥ ୨୭ ॥

ତୁଲସୀନାମ ଯୋ ବ୍ରୁୟାତ୍ ତ୍ରିକାଲଂ ବଦନେ ନରଃ ।
ବିବର୍ଣବଦନୋ ଭୂତ୍ୱା ତଲ୍ଲିପିଂ ମାର୍ଜୟେଦ୍ୟମଃ ॥ ୨୮ ॥

ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷେ ଯଦା ଦେବି ତୃତୀୟା ବୁଧସଂୟୁତା ।
ଶ୍ରବଣୟା ଚ ସଂୟୁକ୍ତା ତୁଲସୀ ପୁଣ୍ୟଦା ତଦା ॥ ୨୯ ॥

ଇତି ତୁଲସୀଗୀତା ସମାପ୍ତା ॥

Also Read:

Tulasi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Tulasi Gita Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top