Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tulasi Gita Lyrics in Gujarati

Tulasi Geetaa in Gujarati:

॥ તુલસીગીતા ॥

શ્રીભગવાનુવાચ —
પ્રાગ્દત્વાર્ઘં તતોઽભ્યર્ચ્ય ગન્ધપુષ્પાક્ષતાદિના ।
સ્તુત્વા ભગવતીં તાં ચ પ્રણમેદ્દણ્ડવદ્ભુવિ ॥ ૧ ॥

શ્રિયં શ્રિયે શ્રિયાવાસે નિત્યં શ્રીધવસત્ રતે ।
ભક્ત્યા દત્તં મયા દેવિ અર્ઘં ગૃહ્ણ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૨ ॥

નિર્મિતા ત્વં પુરા દેવૈરર્ચિતા ત્વં સુરાસુરૈઃ ।
તુલસિ હર મે પાપં પૂજાં ગૃહ્ણ નમોઽસ્તુ તે ॥ ૩ ॥

મહાપ્રસાદજનની આધિવ્યાધિવિનાશિની ।
સર્વસૌભાગ્યદે દેવિ તુલસિ ત્વાં નમોઽસ્તુ તે ॥ ૪ ॥

યા દૃષ્ટા નિખિલાંસસંઘશમના સ્પૃષ્ટા વપુઃપાવના
રોગાણામભિવન્દિતા નિરસની સિક્તાન્તકત્રાસિની ।
પ્રત્યાસક્તિવિધાયિની ભગવતઃ કૃષ્ણસ્ય સંરોપિતા
ન્યસ્તા તચ્ચરણે વિમુક્તિફલદા તસ્યૈ તુલસ્યૈ નમઃ ॥ ૫ ॥

ભગવત્યાસ્તુલસ્યાસ્તુ માહાત્મ્યામૃતસાગરે ।
લોભાત્ કૂર્દ્દિતુમિચ્છામિ ક્ષુદ્રસ્તત્ ક્ષમ્યતાં ત્વયા ॥ ૬ ॥

શ્રવણાદ્વાદશીયોગે શાલગ્રામશિલાર્ચને ।
યદ્ફલં સઙ્ગમે પ્રોક્તં તુલસીપૂજનેન તત્ ॥ ૭ ॥

ધાત્રીફલેન યત્ પુણ્યં જયન્ત્યાં સમુપોષણે ।
તદ્ફલં લભતે મર્ત્યાસ્તુલસીપૂજનેન તત્ ॥ ૮ ॥

યદ્ફલં પ્રયાગસ્નાને કાશ્યાં પ્રાણવિમોક્ષણે ।
તદ્ફલં વિહિતં દેવૈસ્તુલસીપૂજનેન તત્ ॥ ૯ ॥

ચતુર્ણામપિ વર્ણાનામાશ્રમાણાં વિશેષતઃ ।
સ્ત્રીણાં ચ પુરુષાણાં ચ પૂજિતેષ્ટં દદાતિ ચ ॥ ૧૦ ॥

તુલસી રોપિતા સિક્તા દૃષ્ટા સ્પૃષ્ટા ચ પાવયેત્ ।
આરાધિતા પ્રયત્નેન સર્વકામફલપ્રદા ॥ ૧૧ ॥

પ્રદક્ષિણં ભ્રમિત્વા યે નમસ્કુર્વન્તિ નિત્યશઃ ।
ન તેષાં દુરિતં કિઞ્ચિદક્ષીણમવશિષ્યતે ॥ ૧૨ ॥

પૂજ્યમાના ચ તુલસી યસ્ય વેશ્મનિ તિષ્ઠતિ ।
તસ્ય સર્વાણિ શ્રેયાંસિ વર્ધન્તેઽહરહઃ સદા ॥ ૧૩ ॥

પક્ષે પક્ષે ચ દ્વાદશ્યાં સમ્પ્રાપ્તે તુ હરેર્દિને ।
બ્રહ્માદયોઽપિ કુર્વન્તિ તુલસીવનપૂજનમ્ ॥ ૧૪ ॥

અનન્યમનસા નિત્યં તુલસીં સ્તૌતિ યો જનઃ ।
પિતૃદેવમનુષ્યાણાં પ્રિયો ભવતિ સર્વદા ॥ ૧૫ ॥

રતિં કરોમિ નાન્યત્ર તુલસીકાનનં વિના ।
સત્યં બ્રવીમિ તે સત્યે કલિકાલે મમ પ્રિયે ॥ ૧૬ ॥

હિત્વા તીર્થસહસ્રાણિ સર્વાનપિ શિલોચ્ચયાન્ ।
તુલસીકાનને નિત્યં કલૌ તિષ્ઠામિ ભામિનિ ॥ ૧૭ ॥

ન ધાત્રા સફલા યત્ર ન વિષ્ણુસ્તુલસીવનમ્.
તત્ સ્મશાનસમં સ્થાનં સન્તિ યત્ર ન વૈષ્ણવાઃ ॥ ૧૮ ॥

તુલસીગન્ધમાદાય યત્ર ગચ્છતિ મારુતઃ ।
દિશો દશ ચ પૂતાઃ સ્યુર્ભૂતગ્રામાશ્ચતુર્દશઃ ॥ ૧૯ ॥

તુલસીવનસંભૂતા છાયા પતતિ યત્ર વૈ ।
તત્ર શ્રાદ્ધં પ્રદાતવ્યં પિતૄણાં તૃપ્તિહેતવે ॥ ૨૦ ॥

તુલસી પૂજિતા નિત્યં સેવિતા રોપિતા શુભા ।
સ્નાપિતા તુલસી યૈસ્તુ તે વસન્તિ મમાલયે ॥ ૨૧ ॥

સર્વપાપહરં સર્વકામદં તુલસીવનમ્ ।
ન પશ્યતિ સમં સત્યે તુલસીવનરોપણાત્ ॥ ૨૨ ॥

તુલસ્યલઙ્કૃતા યે વૈ તુલસીવનપૂજકાઃ ।
તુલસીસ્થાપકા યે ચ તે ત્યાજ્યા યમકિઙ્કરૈઃ ॥ ૨૩ ॥

દર્શનં નર્મદાયાસ્તુ ગઙ્ગાસ્નાનં કલૌ યુગે ।
તુલસીદલસંસ્પર્શઃ સમમેતત્ત્રયં સ્મૃતમ્ ॥ ૨૪ ॥

દારિદ્ર્યદુઃખરોગાર્તિપાપાનિ સુબહૂન્યપિ ।
હરતે તુલસીક્ષેત્રં રોગાનિવ હરીતકી ॥ ૨૫ ॥

તુલસીકાનને યસ્તુ મુહૂર્તમપિ વિશ્રમેત્ ।
જન્મકોટિકૃતાત્ પાપાત્ મુચ્યતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૨૬ ॥

નિત્યં તુલસિકારણ્યે તિષ્ઠામિ સ્પૃહયા યુતઃ ।
અપિ મે ક્ષતપત્રૈકં કશ્ચિદ્ધન્યોઽર્પયેદિતિ ॥ ૨૭ ॥

તુલસીનામ યો બ્રુયાત્ ત્રિકાલં વદને નરઃ ।
વિવર્ણવદનો ભૂત્વા તલ્લિપિં માર્જયેદ્યમઃ ॥ ૨૮ ॥

શુક્લપક્ષે યદા દેવિ તૃતીયા બુધસંયુતા ।
શ્રવણયા ચ સંયુક્તા તુલસી પુણ્યદા તદા ॥ ૨૯ ॥

ઇતિ તુલસીગીતા સમાપ્તા ॥

Also Read:

Tulasi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Tulasi Gita Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top