Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vakratunda Ganesha Kavacham Lyrics in Kannada

Ganesha Pratah Smarana Stotram Kannada Lyrics:

ವಕ್ರತುಂಡ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ
ಮೌಲಿಂ ಮಹೇಶಪುತ್ರೋಽವ್ಯಾದ್ಭಾಲಂ ಪಾತು ವಿನಾಯಕಃ |
ತ್ರಿನೇತ್ರಃ ಪಾತು ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋಽವತು ಶ್ರುತೀ || ೧ ||

ಹೇರಂಬೋ ರಕ್ಷತು ಘ್ರಾಣಂ ಮುಖಂ ಪಾತು ಗಜಾನನಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಣೇಶೋ ಮೇ ಕಂಠಂ ಶ್ರೀಕಂಠವಲ್ಲಭಃ || ೨ ||

ಸ್ಕಂಧೌ ಮಹಾಬಲಃ ಪಾತು ವಿಘ್ನಹಾ ಪಾತು ಮೇ ಭುಜೌ |
ಕರೌ ಪರಶುಭೃತ್ಪಾತು ಹೃದಯಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ || ೩ ||

ಮಧ್ಯಂ ಲಂಬೋದರಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಸಿಂದೂರಭೂಷಿತಃ |
ಜಘನಂ ಪಾರ್ವತೀಪುತ್ರಃ ಸಕ್ಥಿನೀ ಪಾತು ಪಾಶಭೃತ್ || ೪ ||

ಜಾನುನೀ ಜಗತಾಂ ನಾಥೋ ಜಂಘೇ ಮೂಷಕವಾಹನಃ |
ಪಾದೌ ಪದ್ಮಾಸನಃ ಪಾತು ಪಾದಾಧೋ ದೈತ್ಯದರ್ಪಹಾ || ೫ ||

ಏಕದಂತೋಽಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠೇ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ |
ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ಮೋದಕಾಹಾರೋ ದಿಗ್ವಿದಿಕ್ಷು ಚ ಸಿದ್ಧಿದಃ || ೬ ||

ವ್ರಜತಸ್ತಿಷ್ಠತೋ ವಾಪಿ ಜಾಗ್ರತಃ ಸ್ವಪತೋಽಶ್ನತಃ |
ಚತುರ್ಥೀವಲ್ಲಭೋ ದೇವಃ ಪಾತು ಮೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ || ೭ ||

ಇದಂ ಪವಿತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ನಿಯತಃ ಪಠೇತ್ |
ಸಿಂದೂರರಕ್ತಃ ಕುಸುಮೈರ್ದೂರ್ವಯಾ ಪೂಜ್ಯ ವಿಘ್ನಪಮ್ || ೮ ||

ರಾಜಾ ರಾಜಸುತೋ ರಾಜಪತ್ನೀ ಮಂತ್ರೀ ಕುಲಂ ಚಲಮ್ |
ತಸ್ಯಾವಶ್ಯಂ ಭವೇದ್ವಶ್ಯಂ ವಿಘ್ನರಾಜಪ್ರಸಾದತಃ || ೯ ||

ಸಮಂತ್ರಯಂತ್ರಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರೇ ಸಂಲಿಖ್ಯ ಧಾರಯೇತ್ |
ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಯ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೧೦ ||

ಅಸ್ಯ ಮಂತ್ರಃ |
ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಹುಮ್ |

ರಸಲಕ್ಷಂ ಸದೈಕಾಗ್ರ್ಯಃ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಪೂರ್ವಕಮ್ |
ಹುತ್ವಾ ತದಂತೇ ವಿಧಿವದಷ್ಟದ್ರವ್ಯಂ ಪಯೋ ಘೃತಮ್ || ೧೧ ||

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಮಭಿಧ್ಯಾಯನ್ ಕುರುತೇ ಕರ್ಮ ಕಿಂಚನ |
ತಂ ತಂ ಸರ್ವಮವಾಪ್ನೋತಿ ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೨ ||

ಭೃಗುಪ್ರಣೀತಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠತೇ ಭುವಿ ಮಾನವಃ |
ಭವೇದವ್ಯಾಹತೈಶ್ವರ್ಯಃ ಸ ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದತಃ || ೧೩ ||

ಇತಿ ಗಣೇಶರಕ್ಷಾಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Also Read:

Vakratunda Ganesha Kavacham lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Vakratunda Ganesha Kavacham Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top