Home / Ashtaka / Vallabhasharana Ashtakam Lyrics in Kannada

Vallabhasharana Ashtakam Lyrics in Kannada

Vallabhasharanashtakam Text in Kannada:

ವಲ್ಲಭಶರಣಾಷ್ಟಕಮ್

ನಿಃಸಾಧನಜನೋದ್ಧಾರಕರಣಪ್ರಕಟೀಕೃತಃ ।
ಗೋಕುಲೇಶಸ್ವರೂಪಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಶ್ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 1॥

ಭಜನಾನನ್ದದಾನಾರ್ಥಂ ಪುಷ್ಟಿಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಕರುಣಾವರಣೀಯಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 2॥

ಸ್ವಾಮಿನೀಭಾವಸಂಯುಕ್ತಭಗವದ್ಭಾವಭಾವಿತಃ ।
ಅತ್ಯಲೌಕಿಕಮೂರ್ತಿಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 3॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣವದನಾನನ್ದೋ ವಿಯೋಗಾನಲಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಾಬ್ಜಭಾನುಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 4॥

ರಾಸಲೀಲಾರಸಭರಸಮಾಕ್ರಾನ್ತಾಽಖಿಲಾಂಗಭೃತ್ ।
ಭಾವರೂಪಾಖಿಲಾಂಗಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 5॥

ಶ್ರೀಭಾಗವತಭಾವಾರ್ಥಾವಿರ್ಭಾವಾರ್ಥಾನತಾರಿತಃ ।
ಸ್ವಾಮಿಸನ್ತೋಷಹೇತುಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 6॥

ವಲ್ಲಾವೀವಲ್ಲಾಭಾತಃಸ್ಥಲೀಲಾನುಭವವಲ್ಲಭಃ ।
ಅನ್ಯಾಸ್ಫುರಣರೂಪಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 7॥

ಜಿತಾಮ್ಭೋಜಪದಾಮ್ಭೋಜವಿಭೂಷಿತವಸುನ್ಧರಃ ।
ಸದಾ ಗೋವರ್ಧನಸ್ಥಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶರಣಂ ಮಮ ॥ 8॥

ಅನನ್ಯಸ್ತನ್ಮನಾ ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಯಃ ಶರಣಾಷ್ಟಕಮ್ ।
ಸ ಲಭೇತ್ಸಾಧನಾಭಾವಯುಕ್ತೋಽಪ್ಯೇತತ್ಪದಾಶ್ರಯಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿರಾಯಜೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಶರಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment