Shiva Stotram

Various Hymns on Lord Shri Daxinamurti Lyrics in English

maunavyAkhyAprakaTitaparabrahmatattvaM yuvAnaM
varShiShTAnte vasadR^iShigaNairAvR^itaM brahmaniShThaiH |
AchAryendraM karakalitachinmudramAnandarUpaM
svAtmArAmaM muditavadanaM daxiNAmUrtimIDe ||

vaTaviTapisamIpe bhUmibhAge niShaNNaM
sakalamunijanAnAM GYAnadAtAramArAt |
tribhuvanagurumIshaM daxiNAmUrtidevaM
jananamaraNaduHkhachchhedadaxaM namAmi ||

chitraM vaTatarormUle vR^iddAH shiShyA gururyuvA |
gurostu maunaM vyAkhyAnaM shiShyAstu chhinnasaMshayAH ||

nidhaye sarvavidyAnAM bhiShaje bhavarogiNAm |
gurave sarvalokAnAM daxiNAmUrtaye namaH ||

OM namaH praNavArthAya shuddaGYAnaikamUrtaye |
nirmalAya prashAntAya daxiNAmUrtaye namaH ||

dakshiNAmUrti gAyatri
OM tatpuruShAya vidmahe vidyA vAsAya dhImahi |
tanno dakshiNAmUrtiH pracodayAt ||