Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vastu Namavali | 55 Names of Vastu | Different Names of Vastu

Vastu Namavali:

om vastu purusaya namah |
maha-kayaya |
krsnangaya |
arunaksaya |
vastraikadharanaya |
dvi-bahave |
vajra-dehaya |
surasurakaraya |
eka-vaktraya |
barbarangaya | 10 |

durdharaya |
vibhrasma-sisiroruhaya |
aisanya-sthita-mastakaya |
krudhaya |
kurpari-krta-janu-dvayaya |
krtanjali-putaya |
kalyanaya |
adhovaktraya |
siva-netrodbhavaya |
ghora-rupaya | 20 |

vastu-sastradhipataye |
catuh-sasthi-mandaladhyaksaya |
dharani-sutaya |
bali-priyaya |
rakta-kesaya |
vastumandala-
madhya-gaya |
vastu-devaya |
trailokya-raksakaya |
tratre | 30 |

varadaya |
vancitartha-pradaya |
bhaktanam-abhayan-karaya |
bhakta-vatsalaya |
subhaya |
homarcana-pritaya |
prabhave |
udumbara-samit-priyaya |
maricyanna-priyamanasaya |
dik-palaka paribhusitaya | 40 |

grha-nirmana sahayakaya |
grha-dosanivartakaya |
kulisayudha-bhusanaya |
krsna-vastra-dharaya |
ayur-bala-yasodaya |
masa-bali-priyaya |
dirgha-netraya |
nidra-priyaya |
daridrya-haranaya |
sukhasayana-daya | 50 |
saubhagya-daya |
vastos-pataye |
sarvagama-stutaya |
sarva mangalaya |
vastu-purusaya | 55 |

Vastu Namavali | 55 Names of Vastu | Different Names of Vastu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top