Home / Ashtaka / Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Kannada

Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Kannada

Vireshvarabhilash Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ವೀರೇಶ್ವರಾಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಮ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ॥

ವಿಶ್ವಾನರ ಉವಾಚ ।
ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಽಸ್ತಿ ಕಿಂ ತು ।
ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯೋಽವತಸ್ಥೇ ತಸ್ಮಾದೇಕಂ ತತ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಮ್ ॥ 1॥

ಏಕಃ ಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶಮ್ಭೋ ನಾನಾರೂಪೇಷ್ವೇಕರೂಪೋಽಪ್ಯರೂಪಃ ।
ಯದ್ವತ್ಪ್ರತ್ಯಗ್ಧರ್ಮ ಏಕೋಽಪ್ಯನೇಕಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಾನ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ವಿನೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2॥

ರಜ್ಜೌ ಸರ್ಪಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಚ ರೌಪ್ಯಂ ನೈರಃ ಪೂರಸ್ತನ್ಮೃಗಾಖ್ಯೇ ಮರೀಚೌ ।
ಯದ್ಯತ್ತದ್ವದ್ವಿಷ್ವಗೇಷಃ ಪ್ರಪಂಚೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಞಾತೇ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಮ್ ॥ 3॥

ತೋಯೇ ಶೈತ್ಯಂ ದಾಹಕತ್ವಂ ಚ ವಹ್ನೌ ತಾಪೋ ಭಾನೌ ಶೀತಭಾನೌ ಪ್ರಸಾದಃ ।
ಪುಷ್ಪೇ ಗನ್ಧೋ ದುಗ್ಧಮಧ್ಯೇಽಪಿ ಸರ್ಪಿರ್ಯತ್ತಚ್ಛಮ್ಭೋ ತ್ವಂ ತತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 4॥

ಶಬ್ದಂ ಗೃಹ್ಣಾಸ್ಯಶ್ರವಾಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಜಿಘ್ರೇರಘ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಂಘ್ರಿರಾಯಾಸಿ ದೂರಾತ್ ।
ವ್ಯಕ್ಷಃ ಪಶ್ಯೇಸ್ತ್ವಂ ರಸಜ್ಞೋಽಪ್ಯಜಿಹ್ವಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗ್ವೇತ್ತ್ಯತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 5॥

ನೋ ವೇದಸ್ತ್ವಾಮೀಶ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿವೇದೋ ನೋ ವಾ ವಿಷ್ಣುರ್ನೋ ವಿಧಾತಾಽಖಿಲಸ್ಯ ।
ನೋ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾ ನೇನ್ದ್ರಮುಖ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವಾ ಭಕ್ತೋ ವೇದಸ್ತ್ವಾಮತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 6॥

ನೋ ತೇ ಗೋತ್ರಂ ನಾಪಿ ಜನ್ಮಾಪಿ ನಾಖ್ಯಾ ನೋ ವಾ ರೂಪಂ ನೈವ ಶೀಲಂ ನ ತೇಜಃ ।
ಇತ್ಥಂ ಭೂತೋಽಪೀಶ್ವರಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ಪೂರಯೇಸ್ತ್ವಂ ಭಜೇ ತ್ವಾಮ್ ॥ 7॥

ತ್ವತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಂ ಸ್ಮರಾರೇ ತ್ವಂ ಗೌರೀಶಸ್ತ್ವಂ ಚ ನಗ್ನೋಽತಿಶಾನ್ತಃ ।
ತ್ವಂ ವೈ ವೃದ್ಧಸ್ತ್ವಂ ಯುವಾ ತ್ವಂ ಚ ಬಾಲಸ್ತತ್ಕಿಂ ಯತ್ತ್ವಂ ನಾಸ್ಯತಸ್ತ್ವಾಂ ನತೋಽಹಮ್ ॥ 8॥

ಸ್ತುತ್ವೇತಿ ಭೂಮೌ ನಿಪಪಾತ ವಿಪ್ರಃ ಸ ದಂಡವದ್ಯಾವದತೀವ ಹೃಷ್ಟಃ ।
ತಾವತ್ಸ ಬಾಲೋಽಖಿಲವೃದ್ಧವೃದ್ಧಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಭೂದೇವ ವರಂ ವೃಣೀಹಿ ॥

ತತ ಉತ್ಥಾಯ ಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಮುನಿರ್ವಿಶ್ವಾನರಃ ಕೃತೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಬ್ರವೀತ್ಕಿಮಜ್ಞಾತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ತವ ಪ್ರಭೋ ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಪ್ರದೋ ಭವಾನ್ ।
ಯಾತ್ರಾಪ್ರತಿನಿಯುಕ್ತೇ ಮಾಂ ಕಿಮೀಶೋ ದೈನ್ಯಕಾರಿಣೀಮ್ ।
ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚಸ್ತಸ್ಯ ದೇವೋ ವಿಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಹ ।
ಶುಚಿಃ ಶುಚಿವ್ರತಸ್ಯಾಥ ಶುಚಿಸ್ಮಿತ್ವಾಬ್ರವೀಚ್ಛಿಶುಃ ॥

ಬಾಲ ಉವಾಚ ।
ತ್ವಯಾ ಶುಚೇ ಶುಚಿಷ್ಮತ್ಯಾಂ ಯೋಽಭಿಲಾಷಃ ಕೃತೋ ಹೃದಿ ।
ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ಸ ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಸಂಶಯಃ ॥

ತವ ಪುತ್ರತ್ವಮೇಷ್ಯಾಮಿ ಶುಚಿಷ್ಮತ್ಯಾಂ ಮಹಾಮತೇ ।
ಖ್ಯಾತೋ ಗೃಹಪತಿರ್ನಾಮ್ನಾ ಶುಚಿಃ ಸರ್ವಾಮರಪ್ರಿಯಃ ॥

ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ತ್ವಯೇರಿತಮ್ ।
ಅಬ್ದಂ ತ್ರಿಕಾಲಪಠನಾತ್ಕಾಮದಂ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ ॥

ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಠನಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಧನಪ್ರದಮ್ ।
ಸರ್ವಶಾನ್ತಿಕರಂ ಚಾಪಿ ಸರ್ವಾಪತ್ಪರಿನಾಶನಮ್ ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಸಮ್ಪತ್ತಿಕಾರಕಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸುಸ್ನಾತೋ ಲಿಂಗಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಶಾಮ್ಭವಮ್ ॥

ವರ್ಷಂ ಜಪಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರವಾನ್ಭವೇತ್ ।
ವೈಶಾಖೇ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಮಾಘೇ ವಿಶೇಷನಿಯಮೈರ್ಯುತಃ ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ್ನಾನಸಮಯೇ ಲಭತೇ ಸಕಲಂ ಫಲಮ್ ।
ಕಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ತು ಮಾಸಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದಹಮವ್ಯಯಃ ॥

ತವ ಪುತ್ರತ್ವಮೇಷ್ಯಾಮಿ ಯಸ್ತ್ವನ್ಯಸ್ತತ್ಪಠಿಷ್ಯತಿ ।
ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಹಾವನ್ಧ್ಯಾಪ್ರಸೂತಿಕೃತ್ ।
ಸ್ತ್ರಿಯಾ ವಾ ಪುರುಷೇಣಾಪಿ ನಿಯಮಾಲ್ಲಿಂಗಸನ್ನಿಧೌ ॥

ಅಬ್ದಂ ಜಪಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪುತ್ರದಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾನ್ತರ್ದಧೇ ಬಾಲಃ ಸೋಪಿ ವಿಪ್ರೋ ಗೃಹಂ ಗತಃ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಂಡೇ ವೀರೇಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Add Comment

Click here to post a comment