Ashtaka

Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Malayalam

Vireshvarabhilash Ashtakam Lyrics in Malayalam:

॥ വീരേശ്വരാഭിലാഷാഷ്ടകം അഥവാ വിശ്വേശ്വരസ്തോത്രം ॥

॥ ശ്രീഗണേശായ നമഃ ॥

വിശ്വാനര ഉവാച ।
ഏകം ബ്രഹ്മൈവാദ്വിതീയം സമസ്തം സത്യം സത്യം നേഹ നാനാഽസ്തി കിം തു ।
ഏകോ രുദ്രോ ന ദ്വിതീയോഽവതസ്ഥേ തസ്മാദേകം തത്ത്വാം പ്രപദ്യേ മഹേശം ॥ 1॥

ഏകഃ കര്‍താ ത്വം ഹി സര്‍വസ്യ ശംഭോ നാനാരൂപേഷ്വേകരൂപോഽപ്യരൂപഃ ।
യദ്വത്പ്രത്യഗ്ധര്‍മ ഏകോഽപ്യനേകസ്തസ്മാന്നാന്യം ത്വാം വിനേശം പ്രപദ്യേ ॥ 2॥

രജ്ജൌ സര്‍പഃ ശുക്തികായാം ച രൌപ്യം നൈരഃ പൂരസ്തന്‍മൃഗാഖ്യേ മരീചൌ ।
യദ്യത്തദ്വദ്വിഷ്വഗേഷഃ പ്രപഞ്ചോ യസ്മിന്‍ ജ്ഞാതേ ത്വാം പ്രപദ്യേ മഹേശം ॥ 3॥

തോയേ ശൈത്യം ദാഹകത്വം ച വഹ്നൌ താപോ ഭാനൌ ശീതഭാനൌ പ്രസാദഃ ।
പുഷ്പേ ഗന്ധോ ദുഗ്ധമധ്യേഽപി സര്‍പിര്യത്തച്ഛംഭോ ത്വം തതസ്ത്വാം പ്രപദ്യേ ॥ 4॥

ശബ്ദം ഗൃഹ്ണാസ്യശ്രവാസ്ത്വം ഹി ജിഘ്രേരഘ്രാണസ്ത്വം വ്യങ്ഘ്രിരായാസി ദൂരാത് ।
വ്യക്ഷഃ പശ്യേസ്ത്വം രസജ്ഞോഽപ്യജിഹ്വഃ കസ്ത്വാം സംയഗ്വേത്ത്യതസ്ത്വാം പ്രപദ്യേ ॥ 5॥

നോ വേദസ്ത്വാമീശ സാക്ഷാദ്വിവേദോ നോ വാ വിഷ്ണുര്‍നോ വിധാതാഽഖിലസ്യ ।
നോ യോഗീന്ദ്രാ നേന്ദ്രമുഖ്യാശ്ച ദേവാ ഭക്തോ വേദസ്ത്വാമതസ്ത്വാം പ്രപദ്യേ ॥ 6॥

നോ തേ ഗോത്രം നാപി ജന്‍മാപി നാഖ്യാ നോ വാ രൂപം നൈവ ശീലം ന തേജഃ ।
ഇത്ഥം ഭൂതോഽപീശ്വരസ്ത്വം ത്രിലോക്യാഃ സര്‍വാന്‍കാമാന്‍പൂരയേസ്ത്വം ഭജേ ത്വാം ॥ 7॥

ത്വത്തത്സര്‍വം ത്വം ഹി സര്‍വം സ്മരാരേ ത്വം ഗൌരീശസ്ത്വം ച നഗ്നോഽതിശാന്തഃ ।
ത്വം വൈ വൃദ്ധസ്ത്വം യുവാ ത്വം ച ബാലസ്തത്കിം യത്ത്വം നാസ്യതസ്ത്വാം നതോഽഹം ॥ 8॥

സ്തുത്വേതി ഭൂമൌ നിപപാത വിപ്രഃ സ ദണ്ഡവദ്യാവദതീവ ഹൃഷ്ടഃ ।
താവത്സ ബാലോഽഖിലവൃദ്ധവൃദ്ധഃ പ്രോവാച ഭൂദേവ വരം വൃണീഹി ॥

തത ഉത്ഥായ ഹൃഷ്ടാത്മാ മുനിര്‍വിശ്വാനരഃ കൃതീ ।
പ്രത്യബ്രവീത്കിമജ്ഞാതം സര്‍വജ്ഞസ്യ തവ പ്രഭോ ॥

സര്‍വാന്തരാത്മാ ഭഗവാന്‍സര്‍വഃ സര്‍വപ്രദോ ഭവാന്‍ ।
യാത്രാപ്രതിനിയുക്തേ മാം കിമീശോ ദൈന്യകാരിണീം ।
ഇതി ശ്രുത്വാ വചസ്തസ്യ ദേവോ വിശ്വാനരസ്യ ഹ ।
ശുചിഃ ശുചിവ്രതസ്യാഥ ശുചിസ്മിത്വാബ്രവീച്ഛിശുഃ ॥

ബാല ഉവാച ।
ത്വയാ ശുചേ ശുചിഷ്മത്യാം യോഽഭിലാഷഃ കൃതോ ഹൃദി ।
അചിരേണൈവ കാലേന സ ഭവിഷ്യത്യസംശയഃ ॥

തവ പുത്രത്വമേഷ്യാമി ശുചിഷ്മത്യാം മഹാമതേ ।
ഖ്യാതോ ഗൃഹപതിര്‍നാംനാ ശുചിഃ സര്‍വാമരപ്രിയഃ ॥

അഭിലാഷാഷ്ടകം പുണ്യം സ്തോത്രമേതത്ത്വയേരിതം ।
അബ്ദം ത്രികാലപഠനാത്കാമദം ശിവസന്നിധൌ ॥

ഏതത്സ്തോത്രസ്യ പഠനം പുത്രപൌത്രധനപ്രദം ।
സര്‍വശാന്തികരം ചാപി സര്‍വാപത്പരിനാശനം ॥

സ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗസമ്പത്തികാരകം നാത്ര സംശയഃ ।
പ്രാതരുത്ഥായ സുസ്നാതോ ലിങ്ഗമഭ്യര്‍ച്യ ശാംഭവം ॥

വര്‍ഷം ജപമിദം സ്തോത്രമപുത്രഃ പുത്രവാന്‍ഭവേത് ।
വൈശാഖേ കാര്‍തികേ മാഘേ വിശേഷനിയമൈര്യുതഃ ॥

യഃ പഠേത്സ്നാനസമയേ ലഭതേ സകലം ഫലം ।
കാര്‍തികസ്യ തു മാസസ്യ പ്രസാദാദഹമവ്യയഃ ॥

തവ പുത്രത്വമേഷ്യാമി യസ്ത്വന്യസ്തത്പഠിഷ്യതി ।
അഭിലാഷാഷ്ടകമിദം ന ദേയം യസ്യ കസ്യചിത് ॥

ഗോപനീയം പ്രയത്നേന മഹാവന്ധ്യാപ്രസൂതികൃത് ।
സ്ത്രിയാ വാ പുരുഷേണാപി നിയമാല്ലിങ്ഗസന്നിധൌ ॥

അബ്ദം ജപമിദം സ്തോത്രം പുത്രദം നാത്ര സംശയഃ ।
ഇത്യുക്ത്വാന്തര്‍ദധേ ബാലഃ സോപി വിപ്രോ ഗൃഹം ഗതഃ ॥

॥ ഇതി ശ്രീസ്കന്ദപുരാണേ കാശീഖണ്ഡേ വീരേശ്വരസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Add Comment

Click here to post a comment