Home / Ashtaka / Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Punjabi

Viresh Varabhilash Ashtakam or Vishveshvara Stotram Lyrics in Punjabi

Vireshvarabhilash Ashtakam Lyrics in Punjabi:

॥ ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰਾਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਅਥਵਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਰ ਉਵਾਚ ।
ਏਕਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਵਾਦ੍ਵਿਤੀਯਂ ਸਮਸ੍ਤਂ ਸਤ੍ਯਂ ਸਤ੍ਯਂ ਨੇਹ ਨਾਨਾऽਸ੍ਤਿ ਕਿਂ ਤੁ ।
ਏਕੋ ਰੁਦ੍ਰੋ ਨ ਦ੍ਵਿਤੀਯੋऽਵਤਸ੍ਥੇ ਤਸ੍ਮਾਦੇਕਂ ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਮਹੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੧॥

ਏਕਃ ਕਰ੍ਤਾ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਸਰ੍ਵਸ੍ਯ ਸ਼ਮ੍ਭੋ ਨਾਨਾਰੂਪੇਸ਼੍ਵੇਕਰੂਪੋऽਪ੍ਯਰੂਪਃ ।
ਯਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਧਰ੍ਮ ਏਕੋऽਪ੍ਯਨੇਕਸ੍ਤਸ੍ਮਾਨ੍ਨਾਨ੍ਯਂ ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੨॥

ਰਜ੍ਜੌ ਸਰ੍ਪਃ ਸ਼ੁਕ੍ਤਿਕਾਯਾਂ ਚ ਰੌਪ੍ਯਂ ਨੈਰਃ ਪੂਰਸ੍ਤਨ੍ਮਗਾਖ੍ਯੇ ਮਰੀਚੌ ।
ਯਦ੍ਯਤ੍ਤਦ੍ਵਦ੍ਵਿਸ਼੍ਵਗੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਜ੍ਞਾਤੇ ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ਮਹੇਸ਼ਮ੍ ॥ ੩॥

ਤੋਯੇ ਸ਼ੈਤ੍ਯਂ ਦਾਹਕਤ੍ਵਂ ਚ ਵਹ੍ਨੌ ਤਾਪੋ ਭਾਨੌ ਸ਼ੀਤਭਾਨੌ ਪ੍ਰਸਾਦਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਪੇ ਗਨ੍ਧੋ ਦੁਗ੍ਧਮਧ੍ਯੇऽਪਿ ਸਰ੍ਪਿਰ੍ਯਤ੍ਤਚ੍ਛਮ੍ਭੋ ਤ੍ਵਂ ਤਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੪॥

ਸ਼ਬ੍ਦਂ ਗਹ੍ਣਾਸ੍ਯਸ਼੍ਰਵਾਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਜਿਘ੍ਰੇਰਘ੍ਰਾਣਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵ੍ਯਙ੍ਘ੍ਰਿਰਾਯਾਸਿ ਦੂਰਾਤ੍ ।
ਵ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪਸ਼੍ਯੇਸ੍ਤ੍ਵਂ ਰਸਜ੍ਞੋऽਪ੍ਯਜਿਹ੍ਵਃ ਕਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਮ੍ਯਗ੍ਵੇਤ੍ਤ੍ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੫॥

ਨੋ ਵੇਦਸ੍ਤ੍ਵਾਮੀਸ਼ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦ੍ਵਿਵੇਦੋ ਨੋ ਵਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਨੋ ਵਿਧਾਤਾऽਖਿਲਸ੍ਯ ।
ਨੋ ਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਾ ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਮੁਖ੍ਯਾਸ਼੍ਚ ਦੇਵਾ ਭਕ੍ਤੋ ਵੇਦਸ੍ਤ੍ਵਾਮਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ ੬॥

ਨੋ ਤੇ ਗੋਤ੍ਰਂ ਨਾਪਿ ਜਨ੍ਮਾਪਿ ਨਾਖ੍ਯਾ ਨੋ ਵਾ ਰੂਪਂ ਨੈਵ ਸ਼ੀਲਂ ਨ ਤੇਜਃ ।
ਇਤ੍ਥਂ ਭੂਤੋऽਪੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤ੍ਵਂ ਤ੍ਰਿਲੋਕ੍ਯਾਃ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨ੍ਪੂਰਯੇਸ੍ਤ੍ਵਂ ਭਜੇ ਤ੍ਵਾਮ੍ ॥ ੭॥

ਤ੍ਵਤ੍ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਤ੍ਵਂ ਹਿ ਸਰ੍ਵਂ ਸ੍ਮਰਾਰੇ ਤ੍ਵਂ ਗੌਰੀਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਂ ਚ ਨਗ੍ਨੋऽਤਿਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ।
ਤ੍ਵਂ ਵੈ ਵਦ੍ਧਸ੍ਤ੍ਵਂ ਯੁਵਾ ਤ੍ਵਂ ਚ ਬਾਲਸ੍ਤਤ੍ਕਿਂ ਯਤ੍ਤ੍ਵਂ ਨਾਸ੍ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਨਤੋऽਹਮ੍ ॥ ੮॥

ਸ੍ਤੁਤ੍ਵੇਤਿ ਭੂਮੌ ਨਿਪਪਾਤ ਵਿਪ੍ਰਃ ਸ ਦਣ੍ਡਵਦ੍ਯਾਵਦਤੀਵ ਹਸ਼੍ਟਃ ।
ਤਾਵਤ੍ਸ ਬਾਲੋऽਖਿਲਵਦ੍ਧਵਦ੍ਧਃ ਪ੍ਰੋਵਾਚ ਭੂਦੇਵ ਵਰਂ ਵਣੀਹਿ ॥

ਤਤ ਉਤ੍ਥਾਯ ਹਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਮੁਨਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਰਃ ਕਤੀ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਬ੍ਰਵੀਤ੍ਕਿਮਜ੍ਞਾਤਂ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਸ੍ਯ ਤਵ ਪ੍ਰਭੋ ॥

ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਭਗਵਾਨ੍ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਦੋ ਭਵਾਨ੍ ।
ਯਾਤ੍ਰਾਪ੍ਰਤਿਨਿਯੁਕ੍ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਮੀਸ਼ੋ ਦੈਨ੍ਯਕਾਰਿਣੀਮ੍ ।
ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਵਚਸ੍ਤਸ੍ਯ ਦੇਵੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਨਰਸ੍ਯ ਹ ।
ਸ਼ੁਚਿਃ ਸ਼ੁਚਿਵ੍ਰਤਸ੍ਯਾਥ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤ੍ਵਾਬ੍ਰਵੀਚ੍ਛਿਸ਼ੁਃ ॥

ਬਾਲ ਉਵਾਚ ।
ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼ੁਚੇ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਮਤ੍ਯਾਂ ਯੋऽਭਿਲਾਸ਼ਃ ਕਤੋ ਹਦਿ ।
ਅਚਿਰੇਣੈਵ ਕਾਲੇਨ ਸ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤ੍ਯਸਂਸ਼ਯਃ ॥

ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਮੇਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼ੁਚਿਸ਼੍ਮਤ੍ਯਾਂ ਮਹਾਮਤੇ ।
ਖ੍ਯਾਤੋ ਗਹਪਤਿਰ੍ਨਾਮ੍ਨਾ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸਰ੍ਵਾਮਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥

ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ਤ੍ਵਯੇਰਿਤਮ੍ ।
ਅਬ੍ਦਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਪਠਨਾਤ੍ਕਾਮਦਂ ਸ਼ਿਵਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥

ਏਤਤ੍ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪਠਨਂ ਪੁਤ੍ਰਪੌਤ੍ਰਧਨਪ੍ਰਦਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਨ੍ਤਿਕਰਂ ਚਾਪਿ ਸਰ੍ਵਾਪਤ੍ਪਰਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਕਾਰਕਂ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਸੁਸ੍ਨਾਤੋ ਲਿਙ੍ਗਮਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯ ਸ਼ਾਮ੍ਭਵਮ੍ ॥

ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਜਪਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਪੁਤ੍ਰਃ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਵੈਸ਼ਾਖੇ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇ ਮਾਘੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਨਿਯਮੈਰ੍ਯੁਤਃ ॥

ਯਃ ਪਠੇਤ੍ਸ੍ਨਾਨਸਮਯੇ ਲਭਤੇ ਸਕਲਂ ਫਲਮ੍ ।
ਕਾਰ੍ਤਿਕਸ੍ਯ ਤੁ ਮਾਸਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਾਦਹਮਵ੍ਯਯਃ ॥

ਤਵ ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵਮੇਸ਼੍ਯਾਮਿ ਯਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਯਸ੍ਤਤ੍ਪਠਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਨ ਦੇਯਂ ਯਸ੍ਯ ਕਸ੍ਯਚਿਤ੍ ॥

ਗੋਪਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਮਹਾਵਨ੍ਧ੍ਯਾਪ੍ਰਸੂਤਿਕਤ੍ ।
ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਾ ਵਾ ਪੁਰੁਸ਼ੇਣਾਪਿ ਨਿਯਮਾਲ੍ਲਿਙ੍ਗਸਨ੍ਨਿਧੌ ॥

ਅਬ੍ਦਂ ਜਪਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪੁਤ੍ਰਦਂ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਇਤ੍ਯੁਕ੍ਤ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਦਧੇ ਬਾਲਃ ਸੋਪਿ ਵਿਪ੍ਰੋ ਗਹਂ ਗਤਃ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਕਨ੍ਦਪੁਰਾਣੇ ਕਾਸ਼ੀਖਣ੍ਡੇ ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Add Comment

Click here to post a comment