Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vishva Karma Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Biswakarma Ashtakam 2

Lord Vishvakarma / Biswakarma Puja is an important festival and celebrated in Bengal, Orissa and other parts of eastern India. Vishwakarma Day also known as Vishwakarma Jayanti or Vishwakarma Puja or Biswakarma Puja or Biswa Karma. It is dedicated to Biswakarma, the divine architect of the universe in Hinduism. Vishwakarma Puja falls on the last day of the month of Bengali Bhadra, also known as Bhadra Sankranti or Kanya Sankranti.

Vishwakarma Ashtakam 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ॥

ಆದಿರೂಪ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಿತಾಮಹ ।
ವಿರಾಟಾಖ್ಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನಮೋನಮಃ ॥ 1॥

ಆಕೃತಿಕಲ್ಪನಾನಾಥಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೀ ಜ್ಞಾನನಾಯಕಃ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾತಾ ತ್ವಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನಮೋನಮಃ ॥ 2॥

ಪುಸ್ತಕಂ ಜ್ಞಾನಸೂತ್ರಂ ಚ ಕಮ್ಬೀ ಸೂತ್ರಂ ಕಮಂಡಲುಮ್ ।
ಧೃತ್ವಾ ಸಂಮೋಹನಂ ದೇವ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನಮೋನಮಃ ॥ 3॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ಭೂತರೂಪೇಣ ನಾನಾಕಷ್ಟಸಂಹಾರಕ ।
ತಾರಕಾನಾದಿಸಂಹಾರಾದ್ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನಮೋನಮಃ ॥ 4॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖಿಲದೇವಾನಾಂ ಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವರ್ಭೂತಲಂ ತಲಮ್ ।
ಲೀಲಯಾ ರಚಿತಂ ಯೇನ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 5॥

ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿನ್ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಂ ಹಂಸವಾಹನಮ್ ।
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಾಖ್ಯಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನಮೋನಮಃ ॥ 6॥

ನಿರಾಭಾಸಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನ್ತರಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಶುದ್ಧಾಯ ವಿದೂರಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನಮೋನಮಃ ॥ 7॥

ನಮೋ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ವೇದಮೂಲನಿವಾಸಿನೇ ।
ನಮೋ ವಿವಿಕ್ತಚೇಷ್ಟಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ್ನಮೋನಮಃ ॥ 8॥

ಯೋ ನರಃ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಷ್ಟಕಮಿದಮ್ ।
ಧನಂ ಧರ್ಮಂ ಚ ಪುತ್ರಶ್ಚ ಲಭೇದಾನ್ತೇ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Vishva Karma Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Biswakarma Ashtakam 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top