Home / Shiva Stotram / Vishwanatha Ashtakam Lyrics in English

Vishwanatha Ashtakam Lyrics in English

vishvanaathaa aShTakam Lyrics in English:

vishvanaathaaShTakam

ga~ggaatara~ggaramaNIyajaTaakalaapaM gaurInirantara vibhooShitavaamabhaagam |
naaraayaNapriyamana~ggamadaapahaaraM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||1||

vaachaamagocharamanekaguNasvaroopaM vaagIshaviShNu surasevitapaadapITham |
vaamena vigrahavareNa kaLatravantaM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||2||

bhootaadhipaM bhujagabhooShaNabhooShitaa~ggaM vyaaGraajinaaMbaradharaM jaTilaM trinetram |
paashaa~gkushaabhayavarapradashoolapaaNiM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||3||

shItaaMshushobhita kirITaviraajamaanaM bhaalekShaNaanalavishoShitapa~jchabaaNam |
naagaadhipaarachita bhaasurakarNapooraM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||4||

pa~jchaananaM duritamattamata~ggajaanaaM naagaantakaM danujapu~ggavapannagaanaam |
daavaanalaM maraNashokajaraaTavInaaM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||5||

tejomayaM saguNanirguNamadvitIyamaanandakandamaparaajitamaprameyam |
naagaatmakaM sakalaniShkalamaatmaroopaM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||6||

aashaaM vihaaya parihRutya parasya nindaaM paape matiM cha sunivaarya manaH samaadhau|
aadaaya hRutkamalamadhyagataM pareshaM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||7||

raagaadidoSharahitaM svajanaanuraagavairaagyashaantinilayaM girijaasahaayam |
maadhuryadhairyasubhagaM garaLaabhiraamaM vaaraaNasIpurapatiM bhaja vishvanaatham ||8||

vaaraaNasIpurapateH stavanaM shivasya vyaaKyaatamaShTakamidaM paThate manuShyaH |
vidyaaM shriyaM vipulasauKyamanantakIrtiM saMpraapya dehavilaye labhate cha mokSham ||9||

vishvanaathaaShTakamidaM yaH paThecCivasannidhau |
shivalokamavaapnoti shivena saha modate ||10||

iti shrIvyaasakRutaM vishvanaathaaShTakaM saMpoorNam ||

Add Comment

Click here to post a comment