Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Yamunashtakam 4 Lyrics in Kannada | River Yamunashtaka

River Shri Yamuna Ashtakam 4 Lyrics in Kannada:

ಯಯಾ ತಮೀಶವಂಶಜಃ ಸಮಾಪಿತೋ ಬೃಹದ್ಧನಂ
ಮರುಚ್ಚಲಂಜಲಪ್ರಭೂತವೀಚಿವಿಪ್ಲುಷಾಂ ಮಿಷಾತ್ ।
ತದಂಘ್ರಿಕಂಜಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಯಾ ಸುದತ್ತಮಾರ್ಗಯಾ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 1॥

ಯದಮ್ಬುಪಾನಮಾತ್ರತೋಽತಿಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಚೇತಸಾಂ
ಕೃತೈನಸಾಮಹೋ ನಿಜಸ್ವಭಾವತಃ ಕೃಪಾಯುತಾ ।
ಪ್ರಧಾವ್ಯ ಧರ್ಮರಾಜತೋ ಮಹದ್ಭಯಂ ನಿವರ್ತ್ಯ ಸಾ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 2॥

ಯದೀಯನೀರಕೇಲಿತೋ ದಧಾರ ನನ್ದನನ್ದನಃ
ಸಮಸ್ತಸುನ್ದರೀಜನೇ ಸ್ವಭಾವಮದ್ಭುತಂ ಮುದಾ ।
ಪರಸ್ಪರಾವಲೋಕನಂ ವಿವರ್ಧಯನ್ ಸುದೃಷ್ಟಿತಃ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 3॥

ಯದಂಘ್ರಿಫುಲ್ಲಪಂಕಜೇಽವನಪ್ರಭಾವತಃ ಸದಾ
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸಂಗ್ರಹಂ ಪುನಾತಿ ಸಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ।
ಗಿರೀಶಧಾರಿಸಂಗಮಪ್ರಬೋಧಸತ್ಸುಖಾಸದಂ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 4॥

ಯಥಾಽಽಪದಶ್ಚ ದೂರತೋ ಜ್ವಲನ್ತಿ ಸಮ್ಪದಃ ಸದಾ
ವಸನ್ತಿ ನನ್ದನನ್ದನೇ ದೃಢಾ ರತಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ।
ಮಹಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಽಪ್ಯಶೇಷಘೋರಪಾಪಸಂಕ್ಷಯಃ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 5॥

ಯದಂಕತೋ ವಿನಿಃಸೃತಸ್ಯ ಪಾಪಿನೋಽಪಿ ಶೋಭಯಾ
ಜಗತ್ತ್ರಯಂ ವಿಮೋಹಿತಂ ತದೀಯಕಾನ್ತಿಯುಕ್ತಯಾ ।
ಪ್ರಫುಲ್ಲಸಾರಸಾ ಪ್ರಭೂತರುದ್ರದೇವಸಂಸ್ತುತಾ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 6॥

ಯದೀಯಭಕ್ತಸೇವನೇ ಕೃತೇ ಹರಿಃ ಪ್ರಸನ್ನತಾ-
ಮವಾಪ ಗೋಪಿಕಾಪತಿಃ ಸಮಸ್ತಕಾಮದಾಯಿನೀ ।
ತದಮ್ಬುಮಧ್ಯಖೇಲನಪ್ರಭೂತಭಾವಲಜ್ಜಿತಃ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 7॥

ಯದನ್ತಿಕಸ್ಥವಾಲುಕಾಃ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ಯತ್ರ ಭೂತಲೇ
ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ವಸನ್ತ್ಯಸೌ ಹರಿಸ್ತದನ್ವಗಶ್ಚ ಸಾ ।
ಯದಾ ತದಾ ಸದೈವ ತತ್ರ ಭಕ್ತವೃನ್ದವನ್ದಿತಾ
ಕಲೌ ಕಲಿನ್ದನನ್ದಿನೀ ಕೃಪಾಕುಲಂ ಕರೋತು ನಃ ॥ 7॥

ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ತವಾಽಷ್ಟಕಂ ಸದಾ ಪಠೇತ್ಸ ಶುದ್ಧಧೀ-
ರ್ಯ ಏವ ಗೋಕುಲಾಧಿಪಸ್ಯ ಲೇಢಿ ಸಂಗಮಂ ಶುಭಮ್ ।
ಪುನಃ ಪ್ರಯಾತಿ ತತ್ಸುಖಂ ತಟಸ್ಥರಾಸಮಂಡಲ-
ಸ್ಥಿತಾಸ್ತ್ರಿಭಂಗಿಮೋಹನಂ ದಧಾತಿ ತದ್ವಿಚೇಷ್ಟಿತಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುನಾಥಜೀಕೃತಂ ಯಮುನಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Yamunashtakam 4 Lyrics in Kannada | River Yamunashtaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top