Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Telugu and English

Lord Maha Vishnu Stotram - Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in Telugu:

శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఘరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ

Sri Srinivasa Gadyam

మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల సమజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశనా పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయ దనూనపాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితల గతసకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ వివిధమల హతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య, బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమంజన జలసజ్జన భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత నిరస్తనిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సింధుడంబర హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య, శ్రీమతో వేంకటాచలస్య శిఖరశేఖరమహాకల్పశాఖీ, ఖర్వీభవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర కులదర్వీకర దయితోర్వీధర శిఖరోర్వీ సతత సదూర్వీకృతి చరణఘన గర్వచర్వణనిపుణ తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః, వాణీపతిశర్వాణీ దయితేంద్రాణిశ్వర ముఖ నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీ య స్తన కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత నిజరామాలయ నవకిసలయమయ తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసార మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ గంభీరిమదంభస్తంభ సముజ్జృంభమాణ పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదలీ ముకుల మదహరణజంఘాల జంఘాయుగళః, నవ్యదల భవ్యమల పీతమల శోణిమలసన్మృదుల సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ నిపీడిత పద్మావనః, జానుతలావధి లంబ విడంబిత వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణిమయ కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయిత సముజ్జ్వలతర కనకవలయ వేల్లితైకతర బాహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహుయుగళః, అభినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షఃస్థలః, గంగాఝర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగార నిభాంగార దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి దీపప్రభ నీపచ్ఛవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికరవర కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగా వగమిత శయన భూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవీటీ రసధాటీ ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ గార్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన వత్సలతాతిశయః, మడ్డుడిండిమ ఢమరు జర్ఘర కాహళీ పటహావళీ మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుభి ఢక్కికాముఖ హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ బేగడ హిందుస్తానీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ కళ్యాణీ భూరికళ్యాణీ యమునాకళ్యాణీ హుశేనీ జంఝోఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాళీ కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వని శోకవరాళీ మధ్యమావతీ జేంజురుటీ సురటీ ద్విజావంతీ మలయాంబరీ కాపీపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ ఆహిరీ వసంతగౌళీ సంతు కేదారగౌళ కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ వాచస్పతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణ చక్రవాక సూర్యకాంత హాటకాంబరీ ఝంకారధ్వనీ నటభైరవీ కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరుచిర సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందః శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః, సతత పద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచితవక్షస్తల పటవాసః, శ్రీశ్రీనివాసః సుప్రసన్నో విజయతాం. శ్రీ‌అలర్మేల్మంగా నాయికాసమేతః శ్రీశ్రీనివాస స్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా, పవన పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార హింజులాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద పూర్ణగంధ రస కంద వన వంజుళ ఖర్జూర సాల కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకసవరుణ తరుఘమరణ విచుళంకాశ్వత్థ యక్ష వసుధ వర్మాధ మంత్రిణీ తింత్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ ఘటవటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస భారద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య వజ్ర వైఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్ర నీల ప్రవాళమౌక్తిక స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత ధగద్ధగాయమాన రథ గజ తురగ పదాతి సేనా సమూహ భేరీ మద్దళ మురవక ఝల్లరీ శంఖ కాహళ నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహకాంస్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నెర కింపురుష రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా గాంధర్వవీణా నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్తవీణాస్తక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ బాహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః మహాపుణ్యనద్యః సజలతీర్థైః సహోభయకూలంగత సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేదశాస్త్రేతిహాస పురాణ సకలవిద్యాఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి సమాన నిత్యకళ్యాణ పరంపరోత్తరోత్తరాభివృద్ధిర్భూయాదితి భవంతో మహాంతోౙ్నుగృహ్ణంతు, బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోౙ్స్తు, దేశోయం నిరుపద్రవోౙ్స్తు, సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్తసన్మంగళాని సంతు, ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకళ్యాణ సమృద్ధిరస్తు ||

హరిః ఓం ||

Lord Maha Vishnu Stotram - Sri Srinivasa Gadyam Lyrics in English

arimadakhilamahimandalamandanadharanidhara mandalakhandalasya, nikhilasurasuravandita varahaksetra vibhusanasya, aesacala garudacala simhacala vrsabhacala narayanacalanjanacaladi aikharimalakulasya, nathamukha bodhanidhivithigunasabharana sattvanidhi tattvanidhi bhaktigunapurna ariaailapurna gunavaaamvada paramapurusakrpapura vibhramadatungaarnga galadgaganagangasamalingitasya, simatiga guna ramanujamuni namankita bahu bhumaaraya suradhamalaya vanaramayata vanasimaparivrta viaankatatata nirantara vijrmbhita bhaktirasa nirgharanantaryaharya prasravanadharapura vibhramada salilabharabharita mahatataka manditasya, kalikardama malamardana kalitodyama vilasadyama niyamadima munigananisevyamana pratyaksibhavannijasalila samajjana

Tirumala Sri Venkateswara Swamy

namajjana nikhilapapanaaana papanaaana tirthadhyasitasya, murarisevaka jaradipidita nirartijivana niraaa bhusura varatisundara suranganarati karangasausthava kumaratakrti kumarataraka samapanodaya danunapataka mahapadamaya vihapanodita sakalabhuvana vidita kumaradharabhidhana tirthadhisthitasya, dharanitala gatasakala hatakalila aubhasalila gatabahula vividhamala haticatura ruciratara vilokanamatra vidalita vividha mahapataka svamipuskarini sametasya, bahusankata narakavata patadutkata kalikankata kalusodbhata janapataka vinipataka rucinataka karahataka kalaaahrta kamalarata aubhamanjana jalasajjana bharabharita nijadurita hatinirata janasatata nirastanirargala pepiyamana salila sambhrta viaankata katahatirtha vibhusitasya, evamadima bhurimanjima sarvapataka garvahapaka sindhudambara hariaambara vividhavipula punyatirthanivaha nivasasya, arimato venkatacalasya aikharaaekharamahakalpaaakhi, kharvibhavadati garvikrta gurumerviaagiri mukhorvidhara kuladarvikara dayitorvidhara aikharorvi satata sadurvikrti caranaghana garvacarvananipuna tanukiranamasrnita giriaikhara aekharatarunikara timirah, vanipatiaarvani dayitendraniavara mukha naniyorasaveni nibhaaubhavani nutamahimani ya stana koni bhavadakhila bhuvanabhavanodarah, vaimanikaguru bhumadhika guna ramanuja krtadhamakara karadhamari daralalamacchakanaka damayita nijaramalaya navakisalayamaya toranamalayita vanamaladharah, kalambuda malanibha nilalaka jalavrta balabja salilamala phalankasamulamrta dharadvayavadhirana dhiralalitatara viaadatara ghana ghanasara mayordhvapundra rekhadvayarucirah, suvikasvara dalabhasvara kamalodara gatamedura navakesara tatibhasura paripinjara kanakambara kalitadara lalitodara tadalamba jambharipu manistambha gambhirimadambhastambha samujjrmbhamana pivaroruyugala tadalamba prthula kadali mukula madaharanajanghala janghayugalah, navyadala bhavyamala pitamala aonimalasanmrdula satkisalayaarujalakari bala aonatala padakamala nijaaraya balabandikrta aaradindumandali vibhramadadabhra aubhra punarbhavadhisthitanguligadha nipidita padmavanah, janutalavadhi lamba vidambita varana aundadanda vijrmbhita nilamanimaya kalpakaaakha vibhramadayi mrnalalatayita samujjvalatara kanakavalaya vellitaikatara bahudandayugalah, yugapadudita koti kharakara himakara mandala jajvalyamana sudaraana pancajanya samuttungita arngapara bahuyugalah, abhinavaaana samuttejita mahamaha nilakhanda madakhandana nipuna navina paritapta kartasvara kavacita mahaniya prthula salagrama parampara gumbhita nabhimandala paryanta lambamana pralambadipti samalambita viaala vaksahsthalah, gangajhara tungakrti bhangavali bhangavaha saudhavali badhavaha dharanibha haravali durahata gehantara mohavaha mahima masrnita mahatimirah, pingakrti bhrngara nibhangara dalangamala niskasita duskaryagha niskavali dipaprabha nipacchavi tapaprada kanakamalika piaangita sarvangah, navadalita dalavalita mrdulalita kamalatati madavihati caturatara prthulatara sarasatara kanakasaramaya rucirakanthika kamaniyakanthah, vataaanadhipati aayana kamana paricarana ratisametakhila phanadharatati matikaravara kanakamaya nagabharana parivitakhilanga vagamita aayana bhutahiraja jatatiaayah, ravikoti paripati dharakoti ravarati kitaviti rasadhati dharamaniganakirana visarana satatavidhuta timiramoha garbhagehah, aparimita vividhabhuvana bharitakhanda brahmandamandala picandilah, aryadhuryanantarya pavitra khanitrapata patrikrta nijacubuka gatavranakina vibhusana vahanasucita aritajana vatsalatatiaayah, maddudindima dhamaru jarghara kahali patahavali mrdumaddaladi mrdanga dundubhi dhakkikamukha hrdya vadyaka madhuramangala nadamedura natarabhi bhupala bilahari mayamalava gaula asaveri saveri auddhasaveri devagandhari dhanyasi begada hindustani kapi todi natakurunji ariraga sahana athana sarangi darbaru pantuvarali varali kalyani bhurikalyani yamunakalyani huaeni janjhothi kaumari kannada kharaharapriya kalahamsa nadanamakriya mukhari todi punnagavarali kambhoji bhairavi yadukulakambhoji anandabhairavi aankarabharana mohana regupti saurastri nilambari gunakriya meghagarjani hamsadhvani aokavarali madhyamavati jenjuruti surati dvijavanti malayambari kapiparaau dhanasiri deaikatodi ahiri vasantagauli santu kedaragaula kanakangi ratnangi ganamurti vanaspati vacaspati danavati manarupi senapati hanumattodi dhenuka natakapriya kokilapriya rupavati gayakapriya vakulabharana cakravaka suryakanta hatakambari jhankaradhvani natabhairavi kiravani harikambhodi dhiraaankarabharana naganandini yagapriyadi visrmara sarasa ganarucira santata santanyamana nityotsava paksotsava masotsava samvatsarotsavadi vividhotsava krtanandah arimadanandanilaya vimanavasah, satata padmalaya padapadmarenu sancitavaksastala patavasah, ariarinivasah suprasanno vijayatam. ari–alarmelmanga nayikasametah ariarinivasa svami supritah suprasanno varado bhutva, pavana patali palaaa bilva punnaga cuta kadali candana campaka manjula mandara hinjuladi tilaka matulunga narikela krauncaaoka madhukamalaka hinduka nagaketaka purnakunda purnagandha rasa kanda vana vanjula kharjura sala kovidara hintala panasa vikata vaikasavaruna tarughamarana viculankaavattha yaksa vasudha varmadha mantrini tintrini bodha nyagrodha ghatavatala jambumatalli virataculli vasati vasati jivani posani pramukha nikhila sandoha tamala mala mahita virajamana casaka mayura hamsa bharadvaja kokila cakravaka kapota garuda narayana nanavidha paksijati samuha brahma ksatriya vaiaya audra nanajatyudbhava devata nirmana manikya vajra vaidhurya gomedhika pusyaraga padmaragendra nila pravalamauktika sphatika hema ratnakhacita dhagaddhagayamana ratha gaja turaga padati sena samuha bheri maddala muravaka jhallari aankha kahala nrtyagita talavadya kumbhavadya pancamukhavadya ahamimargannativadya kitikuntalavadya suraticaundovadya timilakavitalavadya takkaragravadya ghantatadana brahmatala samatala kottaritala dhakkaritala ekkala dharavadya patahakamsyavadya bharatanatyalankara kinnera kimpurusa rudravina mukhavina vayuvina tumburuvina gandharvavina naradavina svaramandala ravanahastavinastakriyalankriyalankrtanekavidhavadya vapikupatatakadi gangayamuna revavaruna
aonanadiaobhanadi suvarnamukhi vegavati vetravati ksiranadi bahunadi garudanadi kaveri tamraparni pramukhah mahapunyanadyah sajalatirthaih sahobhayakulangata sadapravaha rgyajussamatharvana vedaaastretihasa purana sakalavidyaghosa bhanukotiprakaaa candrakoti samana nityakalyana paramparottarottarabhivrddhirbhuyaditi bhavanto mahantoznugrhnantu, brahmanyo raja dharmikozstu, deaoyam nirupadravozstu, sarve sadhujanassukhino vilasantu, samastasanmangalani santu, uttarottarabhivrddhirastu, sakalakalyana samrddhirastu ||

harih om ||

Related Tags

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Click here to post a comment