Home / Slokas / Vishnu Suktam

Vishnu Suktam

64 Views

Vishnu Suktam in Telugu

ఓం విష్ణోర్నుకం’ వీర్యా’ణి ప్రవో’చం యః పార్థి’వాని విమమే రాజాగ్‍మ్’సి యో అస్క’భాయదుత్త’రగ్‍మ్ సధస్థం’ విచక్రమాణస్త్రేధోరు’గాయో విష్ణో’రరాట’మసి విష్ణో”ః పృష్ఠమ’సి విష్ణోః శ్నప్త్రే”స్థో విష్ణోస్స్యూర’సి విష్ణో”ర్ధ్రువమ’సి వైష్ణవమ’సి విష్ణ’వే త్వా ||

తద’స్య ప్రియమభిపాథో’ అశ్యామ్ | నరో యత్ర’ దేవయవో మద’ంతి | ఉరుక్రమస్య స హి బంధు’రిత్థా | విష్ణో” పదే ప’రమే మధ్వ ఉథ్సః’ | ప్రతద్విష్ణు’స్స్తవతే వీర్యా’య | మృగో న భీమః కు’చరో గి’రిష్ఠాః | యస్యోరుషు’ త్రిషు విక్రమ’ణేషు | అధి’క్షయంతి భువ’నాని విశ్వా” | పరో మాత్ర’యా తనువా’ వృధాన | న తే’ మహిత్వమన్వ’శ్నువంతి ||

Ganesh Chaturthi 2014-253ఉభే తే’ విద్మా రజ’సీ పృథివ్యా విష్ణో’ దేవత్వమ్ | పరమస్య’ విథ్సే | విచ’క్రమే పృథివీమేష ఏతామ్ | క్షేత్రా’య విష్ణుర్మను’షే దశస్యన్ | ధ్రువాసో’ అస్య కీరయో జనా’సః | ఊరుక్షితిగ్‍మ్ సుజని’మాచకార | త్రిర్దేవః పృ’థివీమేష ఏతామ్ | విచ’క్రమే శతర్చ’సం మహిత్వా | ప్రవిష్ణు’రస్తు తవసస్తవీ’యాన్ | త్వేషగ్గ్ హ్య’స్య స్థవి’రస్య నామ’ ||

అతో’ దేవా అ’వంతు నో యతో విష్ణు’ర్విచక్రమే | పృథివ్యాః సప్తధామ’భిః | ఇదం విష్ణుర్విచ’క్రమే త్రేధా నిద’ధే పదమ్ | సమూ’ఢమస్య పాగ్‍మ్ సురే || త్రీణి’ పదా విచ’క్రమే విష్ణు’ర్గోపా అదా”భ్యః | తతో ధర్మా’ణి ధారయన్’ | విష్ణోః కర్మా’ణి పశ్యత యతో” వ్రతాని’ పస్పృశే | ఇంద్ర’స్య యుజ్యః సఖా” ||

తద్విష్ణో”ః పరమం పదగ్‍మ్ సదా’ పశ్యంతి సూరయః’ | దివీవ చక్షురాత’తమ్ | తద్విప్రా’సో విపన్యవో’ జాగృవాగ్‍మ్ సస్సమి’ంధతే | విష్ణోర్యత్ప’రమం పదమ్ | పర్యా”ప్త్యా అన’ంతరాయాయ సర్వ’స్తోమో‌உతి రాత్ర ఉ’త్తమ మహ’ర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వ’స్య జిత్త్యై సర్వ’మేవ తేనా”ప్నోతి సర్వం’ జయతి ||

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః’ ||

Vishnu Suktam in English
oṃ viṣṇornuka’ṃ vīryā’ṇi pravo’caṃ yaḥ pārthi’vāni vimame rājāgṃ’si yo aska’bhāyadutta’ragṃ sadhastha’ṃ vicakramāṇastredhoru’gāyo viṣṇo’rarāṭa’masi viṣṇo”ḥ pṛṣṭhama’si viṣṇoḥ śnaptre”stho viṣṇossyūra’si viṣṇo”rdhruvama’si vaiṣṇavama’si viṣṇa’ve tvā ||

tada’sya priyamabhipātho’ aśyām | naro yatra’ devayavo mada’nti | urukramasya sa hi bandhu’ritthā | viṣṇo” pade pa’rame madhva uthsa’ḥ | pratadviṣṇu’sstavate vīryā’ya | mṛgo na bhīmaḥ ku’caro gi’riṣṭhāḥ | yasyoruṣu’ triṣu vikrama’ṇeṣu | adhi’kṣayanti bhuva’nāni viśvā” | paro mātra’yā tanuvā’ vṛdhāna | na te’ mahitvamanva’śnuvanti ||

ubhe te’ vidmā raja’sī pṛthivyā viṣṇo’ devatvam | paramasya’ vithse | vica’krame pṛthivīmeṣa etām | kṣetrā’ya viṣṇurmanu’ṣe daśasyan | dhruvāso’ asya kīrayo janā’saḥ | ūrukṣitigṃ sujani’mācakāra | trirdevaḥ pṛ’thivīmeṣa etām | vica’krame śatarca’saṃ mahitvā | praviṣṇu’rastu tavasastavī’yān | tveṣagg hya’sya sthavi’rasya nāma’ ||

ato’ devā a’vantu no yato viṣṇu’rvicakrame | pṛthivyāḥ saptadhāma’bhiḥ | idaṃ viṣṇurvica’krame tredhā nida’dhe padam | samū’ḍhamasya pāgṃ sure || trīṇi’ padā vica’krame viṣṇu’rgopā adā”bhyaḥ | tato dharmā’ṇi dhārayan’ | viṣṇoḥ karmā’ṇi paśyata yato” vratāni’ paspṛśe | indra’sya yujyaḥ sakhā” ||

tadviṣṇo”ḥ paramaṃ padagṃ sadā’ paśyanti sūraya’ḥ | divīva cakṣurāta’tam | tadviprā’so vipanyavo’ jāgṛvāgṃ sassami’ndhate | viṣṇoryatpa’ramaṃ padam | paryā”ptyā ana’ntarāyāya sarva’stomo‌உti rātra u’ttama maha’rbhavati sarvasyāptyai sarva’sya jittyai sarva’meva tenā”pnoti sarvaṃ’ jayati ||

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti’ḥ ||

 

Vishnu Suktam in Tamil
ஓம் விஷ்ணோர்னுகம்’ வீர்யா’ணி ப்ரவோ’சம் யஃ பார்தி’வானி விமமே ராஜாக்ம்’ஸி யோ அஸ்க’பாயதுத்த’ரக்‍ம் ஸதஸ்தம்’ விசக்ரமாணஸ்த்ரேதோரு’காயோ விஷ்ணோ’ரராட’மஸி விஷ்ணோ”ஃ ப்றுஷ்டம’ஸி விஷ்ணோஃ ஶ்னப்த்ரே”ஸ்தோ விஷ்ணோஸ்ஸ்யூர’ஸி விஷ்ணோ”ர்த்ருவம’ஸி வைஷ்ணவம’ஸி விஷ்ண’வே த்வா ||

தத’ஸ்ய ப்ரியமபிபாதோ’ அஶ்யாம் | னரோ யத்ர’ தேவயவோ மத’ன்தி | உருக்ரமஸ்ய ஸ ஹி பன்து’ரித்தா | விஷ்ணோ” பதே ப’ரமே மத்வ உத்ஸஃ’ | ப்ரதத்விஷ்ணு’ஸ்ஸ்தவதே வீர்யா’ய | ம்றுகோ ன பீமஃ கு’சரோ கி’ரிஷ்டாஃ | யஸ்யோருஷு’ த்ரிஷு விக்ரம’ணேஷு | அதி’க்ஷயன்தி புவ’னானி விஶ்வா” | பரோ மாத்ர’யா தனுவா’ வ்றுதான | ன தே’ மஹித்வமன்வ’ஶ்னுவன்தி ||

உபே தே’ வித்மா ரஜ’ஸீ ப்றுதிவ்யா விஷ்ணோ’ தேவத்வம் | பரமஸ்ய’ வித்ஸே | விச’க்ரமே ப்றுதிவீமேஷ ஏதாம் | க்ஷேத்ரா’ய விஷ்ணுர்மனு’ஷே தஶஸ்யன் | த்ருவாஸோ’ அஸ்ய கீரயோ ஜனா’ஸஃ | ஊருக்ஷிதிக்‍ம் ஸுஜனி’மாசகார | த்ரிர்தேவஃ ப்று’திவீமேஷ ஏதாம் | விச’க்ரமே ஶதர்ச’ஸம் மஹித்வா | ப்ரவிஷ்ணு’ரஸ்து தவஸஸ்தவீ’யான் | த்வேஷக்க் ஹ்ய’ஸ்ய ஸ்தவி’ரஸ்ய னாம’ ||

அதோ’ தேவா அ’வம்து னோ யதோ விஷ்ணு’ர்விசக்ரமே | ப்றுதிவ்யாஃ ஸப்ததாம’பிஃ | இதம் விஷ்ணுர்விச’க்ரமே த்ரேதா னித’தே பதம் | ஸமூ’டமஸ்ய பாக்‍ம் ஸுரே || த்ரீணி’ பதா விச’க்ரமே விஷ்ணு’ர்கோபா அதா”ப்யஃ | ததோ தர்மா’ணி தாரயன்’ | விஷ்ணோஃ கர்மா’ணி பஶ்யத யதோ” வ்ரதானி’ பஸ்ப்றுஶே | இன்த்ர’ஸ்ய யுஜ்யஃ ஸகா” ||

தத்விஷ்ணோ”ஃ பரமம் பதக்‍ம் ஸதா’ பஶ்யன்தி ஸூரயஃ’ | திவீவ சக்ஷுராத’தம் | தத்விப்ரா’ஸோ விபன்யவோ’ ஜாக்றுவாக்‍ம் ஸஸ்ஸமி’ன்ததே | விஷ்ணோர்யத்ப’ரமம் பதம் | பர்யா”ப்த்யா அன’ன்தராயாய ஸர்வ’ஸ்தோமோ‌உதி ராத்ர உ’த்தம மஹ’ர்பவதி ஸர்வஸ்யாப்த்யை ஸர்வ’ஸ்ய ஜித்த்யை ஸர்வ’மேவ தேனா”ப்னோதி ஸர்வம்’ ஜயதி ||

ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ’ ||
Vishnu Suktam in Malayalam
ഓം വിഷ്ണോര്നുകം’ വീര്യാ’ണി പ്രവോ’ചം യഃ പാര്ഥി’വാനി വിമമേ രാജാഗ്ം’സി യോ അസ്ക’ഭായദുത്ത’രഗ്‍മ് സധസ്ഥം’ വിചക്രമാണസ്ത്രേധോരു’ഗായോ വിഷ്ണോ’രരാട’മസി വിഷ്ണോ’ഃ പൃഷ്ഠമ’സി വിഷ്ണോഃ ശ്നപ്ത്രേ’സ്ഥോ വിഷ്ണോസ്സ്യൂര’സി വിഷ്ണോ’ര്ധ്രുവമ’സി വൈഷ്ണവമ’സി വിഷ്ണ’വേ ത്വാ ||

തദ’സ്യ പ്രിയമഭിപാഥോ’ അശ്യാമ് | നരോ യത്ര’ ദേവയവോ മദ’ന്തി | ഉരുക്രമസ്യ സ ഹി ബന്ധു’രിത്ഥാ | വിഷ്ണോ’ പദേ പ’രമേ മധ്വ ഉഥ്സഃ’ | പ്രതദ്വിഷ്ണു’സ്സ്തവതേ വീര്യാ’യ | മൃഗോ ന ഭീമഃ കു’ചരോ ഗി’രിഷ്ഠാഃ | യസ്യോരുഷു’ ത്രിഷു വിക്രമ’ണേഷു | അധി’ക്ഷയന്തി ഭുവ’നാനി വിശ്വാ’ | പരോ മാത്ര’യാ തനുവാ’ വൃധാന | ന തേ’ മഹിത്വമന്വ’ശ്നുവന്തി ||

ഉഭേ തേ’ വിദ്മാ രജ’സീ പൃഥിവ്യാ വിഷ്ണോ’ ദേവത്വമ് | പരമസ്യ’ വിഥ്സേ | വിച’ക്രമേ പൃഥിവീമേഷ ഏതാമ് | ക്ഷേത്രാ’യ വിഷ്ണുര്മനു’ഷേ ദശസ്യന് | ധ്രുവാസോ’ അസ്യ കീരയോ ജനാ’സഃ | ഊരുക്ഷിതിഗ്‍മ് സുജനി’മാചകാര | ത്രിര്ദേവഃ പൃ’ഥിവീമേഷ ഏതാമ് | വിച’ക്രമേ ശതര്ച’സം മഹിത്വാ | പ്രവിഷ്ണു’രസ്തു തവസസ്തവീ’യാന് | ത്വേഷഗ്ഗ് ഹ്യ’സ്യ സ്ഥവി’രസ്യ നാമ’ ||

അതോ’ ദേവാ അ’വംതു നോ യതോ വിഷ്ണു’ര്വിചക്രമേ | പൃഥിവ്യാഃ സപ്തധാമ’ഭിഃ | ഇദം വിഷ്ണുര്വിച’ക്രമേ ത്രേധാ നിദ’ധേ പദമ് | സമൂ’ഢമസ്യ പാഗ്‍മ് സുരേ || ത്രീണി’ പദാ വിച’ക്രമേ വിഷ്ണു’ര്ഗോപാ അദാ’ഭ്യഃ | തതോ ധര്മാ’ണി ധാരയന്’ | വിഷ്ണോഃ കര്മാ’ണി പശ്യത യതോ’ വ്രതാനി’ പസ്പൃശേ | ഇന്ദ്ര’സ്യ യുജ്യഃ സഖാ’ ||

തദ്വിഷ്ണോ’ഃ പരമം പദഗ്‍മ് സദാ’ പശ്യന്തി സൂരയഃ’ | ദിവീവ ചക്ഷുരാത’തമ് | തദ്വിപ്രാ’സോ വിപന്യവോ’ ജാഗൃവാഗ്‍മ് സസ്സമി’ന്ധതേ | വിഷ്ണോര്യത്പ’രമം പദമ് | പര്യാ’പ്ത്യാ അന’ന്തരായായ സര്വ’സ്തോമോ‌உതി രാത്ര ഉ’ത്തമ മഹ’ര്ഭവതി സര്വസ്യാപ്ത്യൈ സര്വ’സ്യ ജിത്ത്യൈ സര്വ’മേവ തേനാ’പ്നോതി സര്വം’ ജയതി ||

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ’ ||
Vishnu Suktam in Kannada
ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನುಕಂ’ ವೀರ್ಯಾ’ಣಿ ಪ್ರವೋ’ಚಂ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿ’ವಾನಿ ವಿಮಮೇ ರಾಜಾಗ್‍ಮ್’ಸಿ ಯೋ ಅಸ್ಕ’ಭಾಯದುತ್ತ’ರಗ್‍ಮ್ ಸಧಸ್ಥಂ’ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಸ್ತ್ರೇಧೋರು’ಗಾಯೋ ವಿಷ್ಣೋ’ರರಾಟ’ಮಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪೃಷ್ಠಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋಃ ಶ್ನಪ್ತ್ರೇ”ಸ್ಥೋ ವಿಷ್ಣೋಸ್ಸ್ಯೂರ’ಸಿ ವಿಷ್ಣೋ”ರ್ಧ್ರುವಮ’ಸಿ ವೈಷ್ಣವಮ’ಸಿ ವಿಷ್ಣ’ವೇ ತ್ವಾ ||

ತದ’ಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮಭಿಪಾಥೋ’ ಅಶ್ಯಾಮ್ | ನರೋ ಯತ್ರ’ ದೇವಯವೋ ಮದ’ಂತಿ | ಉರುಕ್ರಮಸ್ಯ ಸ ಹಿ ಬಂಧು’ರಿತ್ಥಾ | ವಿಷ್ಣೋ” ಪದೇ ಪ’ರಮೇ ಮಧ್ವ ಉಥ್ಸಃ’ | ಪ್ರತದ್ವಿಷ್ಣು’ಸ್ಸ್ತವತೇ ವೀರ್ಯಾ’ಯ | ಮೃಗೋ ನ ಭೀಮಃ ಕು’ಚರೋ ಗಿ’ರಿಷ್ಠಾಃ | ಯಸ್ಯೋರುಷು’ ತ್ರಿಷು ವಿಕ್ರಮ’ಣೇಷು | ಅಧಿ’ಕ್ಷಯಂತಿ ಭುವ’ನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ” | ಪರೋ ಮಾತ್ರ’ಯಾ ತನುವಾ’ ವೃಧಾನ | ನ ತೇ’ ಮಹಿತ್ವಮನ್ವ’ಶ್ನುವಂತಿ ||

ಉಭೇ ತೇ’ ವಿದ್ಮಾ ರಜ’ಸೀ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ವಿಷ್ಣೋ’ ದೇವತ್ವಮ್ | ಪರಮಸ್ಯ’ ವಿಥ್ಸೇ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ಪೃಥಿವೀಮೇಷ ಏತಾಮ್ | ಕ್ಷೇತ್ರಾ’ಯ ವಿಷ್ಣುರ್ಮನು’ಷೇ ದಶಸ್ಯನ್ | ಧ್ರುವಾಸೋ’ ಅಸ್ಯ ಕೀರಯೋ ಜನಾ’ಸಃ | ಊರುಕ್ಷಿತಿಗ್‍ಮ್ ಸುಜನಿ’ಮಾಚಕಾರ | ತ್ರಿರ್ದೇವಃ ಪೃ’ಥಿವೀಮೇಷ ಏತಾಮ್ | ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ಶತರ್ಚ’ಸಂ ಮಹಿತ್ವಾ | ಪ್ರವಿಷ್ಣು’ರಸ್ತು ತವಸಸ್ತವೀ’ಯಾನ್ | ತ್ವೇಷಗ್ಗ್ ಹ್ಯ’ಸ್ಯ ಸ್ಥವಿ’ರಸ್ಯ ನಾಮ’ ||

ಅತೋ’ ದೇವಾ ಅ’ವಂತು ನೋ ಯತೋ ವಿಷ್ಣು’ರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ | ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಸಪ್ತಧಾಮ’ಭಿಃ | ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನಿದ’ಧೇ ಪದಮ್ | ಸಮೂ’ಢಮಸ್ಯ ಪಾಗ್‍ಮ್ ಸುರೇ || ತ್ರೀಣಿ’ ಪದಾ ವಿಚ’ಕ್ರಮೇ ವಿಷ್ಣು’ರ್ಗೋಪಾ ಅದಾ”ಭ್ಯಃ | ತತೋ ಧರ್ಮಾ’ಣಿ ಧಾರಯನ್’ | ವಿಷ್ಣೋಃ ಕರ್ಮಾ’ಣಿ ಪಶ್ಯತ ಯತೋ” ವ್ರತಾನಿ’ ಪಸ್ಪೃಶೇ | ಇಂದ್ರ’ಸ್ಯ ಯುಜ್ಯಃ ಸಖಾ” ||

ತದ್ವಿಷ್ಣೋ”ಃ ಪರಮಂ ಪದಗ್‍ಮ್ ಸದಾ’ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯಃ’ | ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತ’ತಮ್ | ತದ್ವಿಪ್ರಾ’ಸೋ ವಿಪನ್ಯವೋ’ ಜಾಗೃವಾಗ್‍ಮ್ ಸಸ್ಸಮಿ’ಂಧತೇ | ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ಪ’ರಮಂ ಪದಮ್ | ಪರ್ಯಾ”ಪ್ತ್ಯಾ ಅನ’ಂತರಾಯಾಯ ಸರ್ವ’ಸ್ತೋಮೋ‌உತಿ ರಾತ್ರ ಉ’ತ್ತಮ ಮಹ’ರ್ಭವತಿ ಸರ್ವಸ್ಯಾಪ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಸ್ಯ ಜಿತ್ತ್ಯೈ ಸರ್ವ’ಮೇವ ತೇನಾ”ಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವಂ’ ಜಯತಿ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ’ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest

1 Comments

  1. Cara mengatasi dan menghilangkan rasa cemburu. Cemburu dalam kisah cinta adalah hal yang wajar. Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa “cemburu adalah bumbu cinta”. Benarkah demikian? Jika memang benar, berarti cemburu boleh-boleh saja dan seharusnya tidak mengganggu keharmonisan suatu hubungan.Kenyataannya sekarang, banyak kisah cinta yang kandas atau bermasalah dipicu oleh rasa cemburu. Cemburu yang seperti ini sudah tidak wajar lagi karena tidak hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan diri sendiri. Cemburu yang tidak wajar misalnya marah bila pasangan atau kekasih berbicara dengan lawan jenis, tidak terima bila pasangan atau kekasih lebih memilih jalan bersama keluarga dibanding menemani Anda berbelanja. Jangan salahkan bila pasangan Anda kemudian kesal, bosan dan memberontak menghadapi sikap cemburuan Anda yang berlebihan.Rasa cemburu yang berlebihan diawali oleh ketidakpercayaan pada pasangan, rasa ini kemudian berkembang menjadi sebuah imajinasi yang tidak beralasan sehingga muncul ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak penting untuk dipikirkan. Tak jarang orang yang memiliki sifat cemburuan menjadi posesive dan overprotective pada pasangannya. Jika sudah seperti ini, hubungan yang seharusnya memberi kenyamanan dan kasih sayang sulit untuk didapatkan lagi. Cara Mengatasi Rasa Cemburu Pada Pasangan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *