Information

100 Names of Lord Shiva in English and Sanskrit

No Shiva English Name Shiva English Name Mantra
1. Rudra Om Rudraya Namah।
2. Bhima Om Bhimaya Namah।
3. Nilakantha Om Nilakanthaya Namah।
4. Vedha Om Vedhase Namah।
5. Kapardi Om Kapardine Namah।
6. Suresha Om Sureshaya Namah।
7. Vyomakesha Om Vyomakeshaya Namah।
8. Vrishadhwaja Om Vrishadhwajaya Namah।
9. Soma Om Somaya Namah।
10. Somanatha Om Somanathaya Namah।
11. Digambara Om Digambaraya Namah।
12. Bharga Om Bhargaya Namah।
13. Umakanta Om Umakantaya Namah।
14. Kapardi Om Kapardine Namah।
15. Tapomaya Om Tapomayaya Namah।
16. Vyasa Om Vyasaya Namah।
17. Shipivishta Om Shipivishtaya Namah।
18. Vyalapriya Om Vyalapriyaya Namah।
19. Vyala Om Vyalaya Namah।
20. Vyalapati Om Vyalanampataye Namah।
21. Mahidhara Om Mahidharaya Namah।
22. Vyaghra Om Vyaghraya Namah।
23. Pashupati Om Pashunampataye Namah।
24. Tripurantaka Om Tripurantakaya Namah।
25. Simha Om Simhaya Namah।
26. Shardula Om Shardulaya Namah।
27. Jhasha Om Jhashaya Namah।
28. Mita Om Mitaya Namah।
29. Amita Om Amitaya Namah।
30. Natha Om Nathaya Namah।
31. Siddha Om Siddhaya Namah।
32. Parameshthi Om Parameshthine Namah।
33. Kamantaka Om Kamantakaya Namah।
34. Buddha Om Buddhaya Namah।
35. Buddhipati Om Buddhinampataye Namah।
36. Kapota Om Kapotaya Namah।
37. Vishishta Om Vishishtaya Namah।
38. Shishta Om Shishtaya Namah।
39. Paramatma Om Paramatmane Namah।
40. Vedagita Om Vedagitaya Namah।
41. Gupta Om Guptaya Namah।
42. Vedaguhya Om Vedaguhyaya Namah।
43. Dirgha Om Dirgha Namah।
44. Dirgharupa Om Dirgharupaya Namah।
45. Dirghartha Om Dirgharthaya Namah।
46. Mrida Om Mridaya Namah।
47. Jagatpratishtha Om Jagatpratishthaya Namah।
48. Vyomarupa Om Vyomarupaya Namah।
49. Garvakrita Om Garvakrityai Namah।
50. Sumaha Om Sumahaya Namah।
51. Aditya Om Adityaya Namah।
52. Andhakarasubhedi Om Andhakarasubhedine Namah।
53. Nilalohita Om Nilalohitaya Namah।
54. Shukla Om Shuklaya Namah।
55. Chanda Om Chandaya Namah।
56. Mundapriya Om Munda Priyaya Namah।
57. Bhaktipriya Om Bhaktipriyaya Namah।
58. Deva Om Devaya Namah।
59. Jnata Om Jnataya Namah।
60. Ajnata Om Ajnataya Namah।
61. Avyaya Om Avyayaya Namah।
62. Mahesha Om Maheshaya Namah।
63. Mahadeva Om Mahadevaya Namah।
64. Hara Om Haraya Namah।
65. Trinetra Om Trinetraya Namah।
66. Trimeva Om Trimevaya Namah।
67. Vedanga Om Vedangaya Namah।
68. Artha Om Arthaya Namah।
69. Artharupa Om Artharupaya Namah।
70. Paramartha Om Paramarthaya Namah।
71. Vishvarupa Om Vishvarupaya Namah।
72. Vishva Om Vishvaya Namah।
73. Vishvanatha Om Vishvanathaya Namah।
74. Shankara Om Shankaraya Namah।
75. Kala Om Kalaya Namah।
76. Kalavayava Rupi Om Kalavayavarupine Namah।
77. Arupa Om Arupaya Namah।
78. Virupa Om Virupaya Namah।
79. Sukshmasukshma Om Sukshmasukshmaya Namah।
80. Shmashanavasi Om Shmashanavasine Namah।
81. Krittivasa Om Krittivasase Namah।
82. Shashankashekhara Om Shashankashekharaya Namah।
83. Rudrabhumishraya Om Rudrabhumishrayaya Namah।
84. Durga Om Durgaya Namah।
85. Durgapara Om Durgaparaya Namah।
86. Durgavayava Om Durgavayava Namah।
87. Sakshi Om Sakshine Namah।
88. Lingarupa Om Lingarupaya Namah।
89. Linga Om Lingaya Namah।
90. Lingapati Om Linganampataye Namah।
91. Prabhavarupa Om Prabhavarupaya Namah।
92. Pranavartha Om Pranavarthaya Namah।
93. Karana Karana Om Karana Karanaya Namah।
94. Mrityunjaya Om Mrityunjayaya Namah।
95. Atmabhavaswarupi Om Atmabhavaswarupine Namah।
96. Triyambaka Om Triyambakaya Namah।
97. Asitakantha Om Asitakanthaya Namah।
98. Bharga Om Bhargaya Namah।
99. Gauripati Om Gauripataye Namah।
100. Mangala Hetu Om Mangalahetave Namah।

Names Of Lord Shiva

No Shiva Sanskrit Name Shiva Sanskrit Name Mantra
1. रूद्र ॐ रूद्राय नमः।
2. भीम ॐ भीमाय नमः।
3. नीलकण्ठ ॐ नीलकण्ठाय नमः।
4. वेधा ॐ वेधसे नमः।
5. कपर्दी ॐ कपर्दिने नमः।
6. सुरेश ॐ सुरेशाय नमः।
7. व्योमकेश ॐ व्योमकेशाय नमः।
8. वृषध्वज ॐ वृषध्वजाय नमः।
9. सोम ॐ सोमाय नमः।
10. सोमनाथ ॐ सोमनाथाय नमः।
11. दिगम्बर ॐ दिगम्बराय नमः।
12. भर्ग ॐ भर्गाय नमः।
13. उमाकान्त ॐ उमाकान्ताय नमः।
14. कपर्दि ॐ कपर्दिने नमः।
15. तपोमय ॐ तपोमयाय नमः।
16. व्यास ॐ व्यासाय नमः।
17. शिपिविष्ट ॐ शिपिविष्टाय नमः।
18. व्यालप्रिय ॐ व्यालप्रियाय नमः।
19. व्याल ॐ व्यालाय नमः।
20. व्यालपति ॐ व्यालानांपतये नमः।
21. महीधर ॐ महीधराय नमः।
22. व्याघ्र ॐ व्याघ्राय नमः।
23. पशुपति ॐ पशुनांपतये नमः।
24. त्रिपुरान्तक ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः।
25. सिंह ॐ सिंहाय नमः।
26. शार्दूल ॐ शार्दूलाय नमः।
27. झष ॐ झषाय नमः।
28. मित ॐ मिताय नमः।
29. अमित ॐ अमिताय नमः।
30. नाथ ॐ नाथाय नमः।
31. सिद्ध ॐ सिद्धाय नमः।
32. परमेष्ठी ॐ परमेष्ठिने नमः।
33. कामान्तक ॐ कामान्तकाय नमः।
34. बुद्ध ॐ बुद्धाय नमः।
35. बुद्धिपति ॐ बुद्धिनांपतये नमः।
36. कपोत ॐ कपोताय नमः।
37. विशिष्ट ॐ विशिष्टाय नमः।
38. शिष्ट ॐ शिष्टाय नमः।
39. परमात्मा ॐ परमात्मने नमः।
40. वेदगीत ॐ वेदगीताय नमः।
41. गुप्त ॐ गुप्ताय नमः।
42. वेदगुह्य ॐ वेदगुह्याय नमः।
43. दीर्घ ॐ दीर्घाय नमः।
44. दीर्घरूप ॐ दीर्घरूपाय नमः।
45. दीर्घार्थ ॐ दीर्घार्थाय नमः।
46. मृड ॐ मृडाय नमः।
47. जगत्प्रतिष्ठ ॐ जगत्प्रतिष्ठाय नमः।
48. व्योमरूप ॐ व्योमरूपाय नमः।
49. गर्वकृत ॐ गर्वकृत्यै नमः।
50. सुमह ॐ सुमहाय नमः।
51. आदित्य ॐ आदित्याय नमः।
52. अन्धकारसुभेदी ॐ अन्धकारसुभेदीने नमः।
53. नीललोहित ॐ नीललोहिताय नमः।
54. शुक्ल ॐ शुक्लाय नमः।
55. चण्ड ॐ चण्डाय नमः।
56. मुण्डप्रिय ॐ मुण्ड प्रियाय नमः।
57. भक्तिप्रिय ॐ भक्तिप्रियाय नमः।
58. देव ॐ देवाय नमः।
59. ज्ञात ॐ ज्ञाताय नमः।
60. अज्ञात ॐ अज्ञाताय नमः।
61. अव्यय ॐ अव्ययाय नमः।
62. महेश ॐ महेशाय नमः।
63. महादेव ॐ महादेवाय नमः।
64. हर ॐ हराय नमः।
65. त्रिनेत्र ॐ त्रिनेत्राय नमः।
66. त्रिमेव ॐ त्रिमेवाय नमः।
67. वेदाङ्ग ॐ वेदाङ्गाय नमः।
68. अर्थ ॐ अर्थाय नमः।
69. अर्थरूप ॐ अर्थरूपाय नमः।
70. परमार्थ ॐ परमार्थाय नमः।
71. विश्वरूप ॐ विश्वरूपाय नमः।
72. विश्व ॐ विश्वाय नमः।
73. विश्वनाथ ॐ विश्वनाथाय नमः।
74. शङ्कर ॐ शङ्कराय नमः।
75. काल ॐ कालाय नमः।
76. कालावयव रूपी ॐ कालावयवरूपिणे नमः।
77. अरूप ॐ अरूपाय नमः।
78. विरूप ॐ विरूपाय नमः।
79. सूक्ष्मासूक्ष्म ॐ सूक्ष्मासूक्ष्माय नमः।
80. श्मशानवासी ॐ श्मशानवासिने नमः।
81. कृत्तिवासा ॐ कृत्तिवाससे नमः।
82. शशाङ्कशेखर ॐ शशाङ्कशेखराय नमः।
83. रुद्रभूमिश्रय ॐ रुद्रभूमिश्रयाय नमः।
84. दुर्ग ॐ दुर्गाय नमः।
85. दुर्गपर ॐ दुर्गपराय नमः।
86. दुर्गावयव ॐ दुर्गावयव नमः।
87. साक्षी ॐ साक्षिणे नमः।
88. लिङ्गरूप ॐ लिङ्गरूपाय नमः।
89. लिङ्ग ॐ लिङ्गाय नमः।
90. लिङ्गपति ॐ लिङ्गनांपतये नमः।
91. प्रभावरूप ॐ प्रभावरूपाय नमः।
92. प्रणवार्थ ॐ प्रणवार्थाय नमः।
93. कारण कारण ॐ कारण कारणाय नमः।
94. मृत्युञ्जय ॐ मृत्युञ्जयाय नमः।
95. आत्मभवस्वरूपी ॐ आत्मभवस्वरूपिणे नमः।
96. त्रियम्बक ॐ त्रियम्बकाय नमः।
97. असितकण्ठ ॐ असितकण्ठाय नमः।
98. भर्ग ॐ भर्गाय नमः।
99. गौरीपति ॐ गौरीपतये नमः।
100. मङ्गल हेतु ॐ मङ्गलहेतवे नमः।

Add Comment

Click here to post a comment