Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Dattatreya | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Dattatreya Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ Srimad Dattatreyasahasranamavali ॥

Om sri dattatreyaya namah ।
Om mahayogine namah ।
Om yogesaya namah ।
Om amaraprabhave namah ।
Om munaye namah ।
Om digambaraya namah ।
Om balaya namah ।
Om mayamuktaya namah ।
Om madapahaya namah ।
Om avadhutaya namah । 10 ।

Om mahanathaya namah ।
Om sankaraya namah ।
Om amaravallabhaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om adidevaya namah ।
Om puranaprabhave namah ।
Om isvaraya namah ।
Om sattvakrte namah ।
Om sattvabhrte namah ।
Om bhavaya namah । 20 ।

Om sattvatmane namah ।
Om sattvasagaraya namah ।
Om sattvavide namah ।
Om sattvasaksine namah ।
Om sattvasadhyaya namah ।
Om amaradhipaya namah ।
Om bhutakrte namah ।
Om bhutabhrte namah ।
Om bhutatmane namah ।
Om bhutasambhavaya namah । 30 ।

Om bhutabhavaya namah ।
Om bhavaya namah ।
Om bhutavide namah ।
Om bhutakaranaya namah ।
Om bhutasaksine namah ।
Om prabhutaye namah ।
Om bhutanam paramam gataye namah ।
Om bhutasangavihinatmane namah ।
Om bhutatmane namah ।
Om bhutasankaraya namah । 40 ।

Om bhutanathaya namah ।
Om bhutamahanathaya namah ।
Om bhutadinathaya namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om sarvabhutanivasatmane namah ।
Om bhutasantapanasanaya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sarvabhrte namah ।
Om sarvaya namah ।
Om sarvajnaya namah । 50 ।

Om sarvanirnayaya namah ।
Om sarvasaksine namah ।
Om brhadbhanave namah ।
Om sarvavide namah ।
Om sarvamangalaya namah ।
Om santaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om samaya namah ।
Om samaya namah ।
Om ekakine namah । 60 ।

Om kamalapataye namah ।
Om ramaya namah ।
Om ramapriyaya namah ।
Om viramaya namah ।
Om ramakaranaya namah ।
Om suddhatmane namah ।
Om pavanaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om pratitaya namah ।
Om paramarthabhrte namah । 70 ।

Om hamsasaksine namah ।
Om vibhave namah ।
Om prabhave namah ।
Om pralayaya namah ।
Om siddhatmane namah ।
Om paramatmane namah ।
Om siddhanam paramagataye namah ।
Om siddhisiddhaye namah ।
Om sadhyaya namah ।
Om sadhanaya namah । 80 ।

Om uttamaya namah ।
Om sulaksanaya namah ।
Om sumedhavine namah ।
Om vidyavate namah ।
Om vigatantaraya namah ।
Om vijvaraya namah ।
Om mahabahave namah ।
Om bahulanandavardhanaya namah ।
Om avyaktapurusaya namah ।
Om prajnaya namah । 90 ।

Om parajnaya namah ।
Om paramarthadrse namah ।
Om paraparavinirmuktaya namah ।
Om yuktaya namah ।
Om tattvaprakasavate namah ।
Om dayavate namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhavine namah ।
Om bhavatmane namah ।
Om bhavakaranaya namah । 100 ।

Om bhavasantapanasanaya ॥

Om puspavate namah ।
Om panditaya namah ।
Om buddhaya namah ।
Om pratyaksavastave namah ।
Om visvatmane namah ।
Om pratyagbrahmasanatanaya namah ।
Om pramanavigataya namah ।
Om pratyaharani yojakaya namah ।
Om pranavaya namah । 110 ।

Om pranavatitaya namah ।
Om pramukhaya namah ।
Om pralayatmakaya namah ।
Om mrtyunjayaya namah ।
Om viviktatmane namah ।
Om sankaratmane namah ।
Om parasmaivapuse namah ।
Om paramaya namah ।
Om tanuvijneyaya namah ।
Om paramatmanisamsthitaya namah । 120 ।

Om prabodhakalanadharaya namah ।
Om prabhava pravarottamaya namah ।
Om cidambaraya namah ।
Om cidvilasaya namah ।
Om cidakasaya namah ।
Om ciduttamaya namah ।
Om citta caitanya cittatmane namah ।
Om devanam paramagataye namah ।
Om acetyaya namah ।
Om cetanadharaya namah । 130 ।

Om cetanacittavikramaya namah ।
Om cittatmane namah ।
Om cetanarupaya namah ।
Om lasatpankajalocanaya namah ।
Om parabrahmane namah ।
Om paranjyotiye namah ।
Om parandhamne namah ।
Om parantapase namah ।
Om paramsutraya namah ।
Om paratantraya namah । 140 ।

Om pavitraya namah ।
Om paramohavate namah ।
Om ksetrajnaya namah ।
Om ksetragaya namah ।
Om ksetraya namah ।
Om ksetradharaya namah ।
Om puranjyanaya namah ।
Om ksetrasunyaya namah ।
Om lokasaksine namah ।
Om ksetravate namah । 150 ।

Om bahunayakaya namah ।
Om yogindraya namah ।
Om yogapujyaya namah ।
Om yogyaya namah ।
Om atmavidamsucaye namah ।
Om yogamayadharaya namah ।
Om sthanave namah ।
Om acalaya namah ।
Om kamalapataye namah ।
Om yogesaya namah । 160 ।

Om yoganimantre namah ।
Om yogajnanaprakasakaya namah ।
Om yogapalaya namah ।
Om lokapalaya namah ।
Om samsaratamonasanaya namah ।
Om guhyaya namah ।
Om guhyatamaya namah ।
Om guptaye namah ।
Om muktaya namah ।
Om yuktaya namah । 170 ।

Om sanatanaya namah ।
Om gahanaya namah ।
Om gaganakaraya namah ।
Om gambhiraya namah ।
Om gananayakaya namah ।
Om govindaya namah ।
Om gopataye namah ।
Om goptre namah ।
Om gobhagaya namah ।
Om bhavasamsthitaya namah । 180 ।

Om gosaksine namah ।
Om gotamaraye namah ।
Om gandharaya namah ।
Om gaganakrtaye namah ।
Om yogayuktaya namah ।
Om bhogayuktaya namah ।
Om sankamukta samadhimate namah ।
Om sahajaya namah ।
Om sakalesanaya namah ।
Om kartaviryavarapradaya namah । 190 ।

Om sarajase namah ।
Om virajase namah ।
Om pumse namah ।
Om pavanaya namah ।
Om papanasanaya namah ।
Om paravaravinirmuktaya namah ।
Om paranjyotiye namah ।
Om puratanaya namah ।
Om nanajyotise namah ।
Om anekatmane namah । 200 ।

Om svayanjyotise ॥

Om sadasivaya namah ।
Om divyajyotirmayaya namah ।
Om satyavijnanabhaskaraya namah ।
Om nityasuddhaya namah ।
Om paraya namah ।
Om purnaya namah ।
Om prakasaya namah ।
Om prakatodbhavaya namah ।
Om pramadavigataya namah । 210 ।

Om paresaya namah ।
Om paravikramaya namah ।
Om yogine namah ।
Om yogaya namah ।
Om yogapaya namah ।
Om yogabhyasaprakasanaya namah ।
Om yoktre namah ।
Om moktre namah ।
Om vidhatre namah ।
Om tratre namah । 220 ।

Om patre namah ।
Om nirayudhaya namah ।
Om nityamuktaya namah ।
Om nityayuktaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om satyaparakramaya namah ।
Om sattvasuddhikaraya namah ।
Om sattvaya namah ।
Om sattvabhrtangataye namah ।
Om sridharaya namah । 230 ।

Om srivapuse namah ।
Om srimate namah ।
Om srinivasaya namah ।
Om amararcitaya namah ।
Om srinidhaye namah ।
Om sripataye namah ।
Om sresthaya namah ।
Om sreyaskaya namah ।
Om caramasrayaya namah ।
Om tyagine namah । 240 ।

Om tyagajyasampannaya namah ।
Om tyagatmane namah ।
Om tyagavigrahaya namah ।
Om tyagalaksanasiddhatmane namah ।
Om tyagajnaya namah ।
Om tyagakaranaya namah ।
Om bhagaya namah ।
Om bhoktre namah ।
Om bhogyaya namah ।
Om bhogasadhanakaranaya namah । 250 ।

Om bhogine namah ।
Om bhogarthasampannaya namah ।
Om bhogajnanaprakasanaya namah ।
Om kevalaya namah ।
Om kesavaya namah ।
Om krsnaya namah ।
Om kamvasase namah ।
Om kamalalayaya namah ।
Om kamalasanapujyaya namah ।
Om haraye namah । 260 ।

Om ajnanakhandanaya namah ।
Om mahatmane namah ।
Om mahadadaye namah ।
Om mahesottamavandita namah ।
Om manovrddhivihinatmane namah ।
Om manatmane namah ।
Om manavadhipaya namah ।
Om bhuvanesaya namah ।
Om vibhutaye namah ।
Om dhrtaye namah । 270 ।

Om medhaye namah ।
Om smrtaye namah ।
Om dayaye namah ।
Om duhkhadavanalaya namah ।
Om buddhaya namah ।
Om prabuddhaya namah ।
Om paramesvaraya namah ।
Om kamaghnaya namah ।
Om krodhaghnaya namah ।
Om dambhadarpamadapahaya namah । 280 ।

Om ajnanatimiraraye namah ।
Om bhavaraye namah ।
Om bhuvanesvaraya namah ।
Om rupakrte namah ।
Om rupabhrte namah ।
Om rupine namah ।
Om rupatmane namah ।
Om rupakaranaya namah ।
Om rupajnaya namah ।
Om rupasaksine namah । 290 ।

Om namarupaya namah ।
Om gunantakaya namah ।
Om aprameyaya namah ।
Om prameyaya namah ।
Om pramanaya namah ।
Om pranavasrayaya namah ।
Om pramanarahitaya namah ।
Om acintyaya namah ।
Om cetanavigataya namah ।
Om ajaraya namah । 300 ।

Om aksaraya namah ।
Om aksaramuktaya namah ।
Om vijvaraya namah ।
Om jvaranasanaya namah ।
Om visistaya namah ।
Om vittasastrine namah ।
Om drstaya namah ।
Om drstantavarjitaya namah ।
Om gunesaya namah ।
Om gunakayaya namah । 310 ।

Om gunatmane namah ।
Om gunabhavanaya namah ।
Om anantagunasampannaya namah ।
Om gunagarbhaya namah ।
Om gunadhipaya namah ।
Om gunesaya namah ।
Om gunanathaya namah ।
Om gunatmane namah ।
Om gunabhavanaya namah ।
Om gunabandhave namah । 320 ।

Om vivekatmane namah ।
Om gunayuktaya namah ।
Om parakramine namah ।
Om atarkaya namah ।
Om akrtave namah ।
Om agnaye namah ।
Om krtajnaya namah ।
Om saphalasrayaya namah ।
Om yajnaya namah ।
Om yajnaphaladatre namah । 330 ।

Om yajnatmane namah ।
Om ijanaya namah ।
Om amarottamaya namah ।
Om hiranyagarbhaya namah ।
Om srigarbhaya namah ।
Om svagarbhaya namah ।
Om kunapesvaraya namah ।
Om mayogarbhaya namah ।
Om lokagarbhaya namah ।
Om svayambhuve namah । 340 ।

Om bhuvanantakaya namah ।
Om nispapaya namah ।
Om nibidaya namah ।
Om nandine namah ।
Om bodhine namah ।
Om bodhasamasrayaya namah ।
Om bodhatmane namah ।
Om bodhanatmane namah ।
Om bhedavaitandakhandanaya namah ।
Om svabhavyaya namah । 350 ।

Om bhavavimuktaya namah ।
Om vyaktaya namah ।
Om avyaktasamasrayaya namah ।
Om nityatrptaya namah ।
Om nirabhasaya namah ।
Om nirvanaya namah ।
Om saranaya namah ।
Om suhrde namah ।
Om guhyesaya namah ।
Om gunagambhiraya namah । 360 ।

Om gunadesanivaranaya namah ।
Om gunasangavihinaya namah ।
Om yogarerdarpanasanaya namah ।
Om anandaya namah ।
Om paramanandaya namah ।
Om svanandasukhavardhanaya namah ।
Om satyanandaya namah ।
Om cidanandaya namah ।
Om sarvanandaparayanaya namah ।
Om sadrupaya namah । 370 ।

Om sahajaya namah ।
Om satyaya namah ।
Om svanandaya namah ।
Om sumanoharaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om sarvantaraya namah ।
Om purvatpurvantaraya namah ।
Om svamayaya namah ।
Om svaparaya namah ।
Om svadaye namah । 380 ।

Om svambrahmane namah ।
Om svatanave namah ।
Om svagaya namah ।
Om svavasase namah ।
Om svavihinaya namah ।
Om svanidhaye namah ।
Om svaparaksayaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om adirupaya namah ।
Om suryamandalamadhyagaya namah । 390 ।

Om amoghaya namah ।
Om paramamoghaya namah ।
Om paresaya namah ।
Om paradaya namah ।
Om kavaye namah ।
Om visvacaksuse namah ।
Om visvasaksine namah ।
Om visvabahave namah ।
Om dhanesvaraya namah ।
Om dhananjayaya namah । 400 ।

Om mahatejase namah ।
Om tejisthaya namah ।
Om tejasaya namah ।
Om sukhine namah ।
Om jyotise namah ।
Om jyotirmayaya namah ।
Om jetre namah ।
Om jyotisam jyotiratmakaya namah ।
Om jyotisamapi jyotise namah ।
Om janakaya namah । 410 ।

Om janamohanaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om jitakrodhaya namah ।
Om jitatmane namah ।
Om jitamanasaya namah ।
Om jitasangaya namah ।
Om jitapranaya namah ।
Om jitasamsara namah ।
Om nirvasanaya namah ।
Om niralambaya namah । 420 ।

Om niryogaksemavarjitaya namah ।
Om nirihaya namah ।
Om nirahankaraya namah ।
Om nirasinirupadhikaya namah ।
Om nirlabodhyaya namah ।
Om viviktatmane namah ।
Om visuddhottama gauravaya namah ।
Om vidyayine namah ।
Om paramarthine namah ।
Om sraddharthine namah । 430 ।

Om sadhanatmakaya namah ।
Om pratyaharine namah ।
Om niraharine namah ।
Om sarvaharaparayanaya namah ।
Om nityasuddhaya namah ।
Om nirakanksine namah ।
Om parayanaparayanaya namah ।
Om anornutaraya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om sthulaya namah । 440 ।

Om sthulataraya namah ।
Om ekaya namah ।
Om anekarupaya namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om naikarupaya namah ।
Om nirupatmane namah ।
Om naikabodhamayaya namah ।
Om naikanamamayaya namah ।
Om naikavidyavivardhanaya namah । 450 ।

Om ekaya namah ।
Om ekantikaya namah ।
Om nanabhavavivarjitaya namah ।
Om ekaksaraya namah ।
Om bijaya namah ।
Om purnabimbaya namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om mantraviryaya namah ।
Om mantrabijaya namah ।
Om sastraviryaya namah । 460 ।

Om jagatpataye namah ।
Om nanaviryadharaya namah ।
Om saktresaya namah ।
Om prthivipataye namah ।
Om pranesaya namah ।
Om pranadaya namah ।
Om pranaya namah ।
Om pranayamaparayanaya namah ।
Om pranapancakanirmuktaya namah ।
Om kosapancakavarjitaya namah । 470 ।

Om niscalaya namah ।
Om niskalaya namah ।
Om angaya namah ।
Om nisprapancaya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om nirakaraya namah ।
Om nirvikaryaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om nispratitaya namah । 480 ।

Om nirabhasaya namah ।
Om nirasaktaya namah ।
Om nirakulaya namah ।
Om nisthasarvagataya namah ।
Om nirarambhaya namah ।
Om nirasrayaya namah ।
Om nirantaraya namah ।
Om sattvagoptre namah ।
Om santaya namah ।
Om dantaya namah । 490 ।

Om mahamunaye namah ।
Om nihsabdaya namah ।
Om sukrtaya namah ।
Om svasthaya namah ।
Om satyavadine namah ।
Om suresvaraya namah ।
Om jnanadaya namah ।
Om jnanavijnanine namah ।
Om jnanatmane namah ।
Om anandapuretaya namah । 500 ।

Om jnanayajnavidam daksaya namah ।
Om jnanagnaye namah ।
Om jvalanaya namah ।
Om budhaya namah ।
Om dayavate namah ।
Om bhavarogaraye namah ।
Om cikitsa caramagalaye namah ।
Om candramandala madhyasthaya namah ।
Om candrakotisusilalaye namah ।
Om yantrakrte namah । 510 ।

Om paramaya namah ।
Om yantrine namah ।
Om yantrarudhaparajitaya namah ।
Om yantravide namah ।
Om yantravasaya namah ।
Om yantradharaya namah ।
Om dharadharaya namah ।
Om tattvajnaya namah ।
Om tattvabhutatmane namah ।
Om mahattattvaprakasanayanamah । 520 ।

Om tattvasankhyanayogajnaya namah ।
Om sankhyasastrapravartakaya namah ।
Om ananta vikramaya namah ।
Om devaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om dhanesvaraya namah ।
Om sadhave namah ।
Om sadhu varisthatmane namah ।
Om savadhanaya namah ।
Om amarottamaya namah । 530 ।

Om nihsankalpaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om durdharaya namah ।
Om atmavide namah ।
Om pataye namah ।
Om arogyasukhadaya namah ।
Om pravaraya namah ।
Om vasavaya namah ।
Om paresaya namah ।
Om paramodaraya namah । 540 ।

Om pratyakcaitanya durgamaya namah ।
Om duradharsaya namah ।
Om duravasaya namah ।
Om duratvaparinasanaya namah ।
Om vedavide namah ।
Om vedakrte namah ।
Om vedaya namah ।
Om vedatmane namah ।
Om vimalasayaya namah ।
Om viviktasevine namah । 550 ।

Om samsarasramanasanaya namah ।
Om brahmayonaye namah ।
Om brhadyonaye namah ।
Om visvayonaye namah ।
Om videhavate namah ।
Om visalaksaya namah ।
Om visvanathaya namah ।
Om hatakangadabhusanaya namah ।
Om abadhyaya namah ।
Om jagadaradhyaya namah । 560 ।

Om jagadakhilapalanaya namah ।
Om janavate namah ।
Om dhanavate namah ।
Om dharmine namah ।
Om dharmagaya namah ।
Om dharmavardhanaya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om sadhyaya namah ।
Om siddhidaya namah । 570 ।

Om sumanoharaya namah ।
Om khalubrahma khalusthanaya namah ।
Om muninam paramagataye namah ।
Om upadrste namah ।
Om sresthaya namah ।
Om sucirbhutaya namah ।
Om anamayaya namah ।
Om vedasiddhantavedyaya namah ।
Om manasahladavardhanaya namah ।
Om dehadanyaya namah । 580 ।

Om gunadanyaya namah ।
Om lokadanyaya namah ।
Om vivekavide namah ।
Om dustasvapnaharaya namah ।
Om gurave namah ।
Om guruvarottamaya namah ।
Om karmine namah ।
Om karmavinirmuktaya namah ।
Om samnyasine namah ।
Om sadhakesvaraya namah । 590 ।

Om sarvabhavavihinaya namah ।
Om trsnasanganivaranaya namah ।
Om tyagine namah ।
Om tyagavapuse namah ।
Om tyagaya namah ।
Om tyagadanavivarjitaya namah ।
Om tyagakaranatyagatmane namah ।
Om sadgurave namah ।
Om sukhadayakaya namah ।
Om daksaya namah । 600 ।

Om daksadi vandyaya namah ।
Om jnanavadapravatakaya namah ।
Om sabdabrahmamayatmane namah ।
Om sabdabrahmaprakasavate namah ।
Om grasisnave namah ।
Om prabhavisnave namah ।
Om sahisnave namah ।
Om vigatantaraya namah ।
Om vidvattamaya namah ।
Om mahavandyaya namah । 610 ।

Om visalottama vanmunaye namah ।
Om brahmavide namah ।
Om brahmabhavaya namah ।
Om brahmarsaye namah ।
Om brahmanapriyaya namah ।
Om brahmane namah ।
Om brahmaprakasatmane namah ।
Om brahmavidyaprakasanaya namah ।
Om atrivamsaprabhutatmane namah ।
Om tapasottam vanditaya namah । 620 ।

Om atmavasine namah ।
Om vidheyatmane namah ।
Om atrivamsavivardhanaya namah ।
Om pravartanaya namah ।
Om nivrttatmane namah ।
Om pralayodakasannibhaya namah ।
Om narayanaya namah ।
Om mahagarbhaya namah ।
Om bhargavapriyakrttamaya namah ।
Om sankalpaduhkhadalanaya namah । 630 ।

Om samsaratamanasanaya namah ।
Om trivikramaya namah ।
Om tridhakaraya namah ।
Om trimurtaye namah ।
Om trigunatmakaya namah ।
Om bhedatrayaharaya namah ।
Om tapatrayanivarakaya namah ।
Om dosatrayavibhedine namah ।
Om samsayarnavakhandanaya namah ।
Om asamsayaya namah । 640 ।

Om asammudhaya namah ।
Om avadine namah ।
Om rajavanditaya namah ।
Om rajayogine namah ।
Om mahayogine namah ।
Om svabhavagalitaya namah ।
Om punyaslokaya namah ।
Om pavitranghraye namah ।
Om dhyanayogaparayanaya namah ।
Om dhyanasthaya namah । 650 ।

Om dhyanagamyaya namah ।
Om vidheyatmane namah ।
Om puratanaya namah ।
Om avijneyaya namah ।
Om antaratmane namah ।
Om mukhyabimbasanatanaya namah ।
Om jivasanjivanaya namah ।
Om jivaya namah ।
Om cidvilasaya namah ।
Om cidasrayaya namah । 660 ।

Om mahendraya namah ।
Om amaramanyaya namah ।
Om yogindraya namah ।
Om yogavidmayaya namah ।
Om yogadharmaya namah ।
Om yogaya namah ।
Om tattvaya namah ।
Om tattvaviniscayaya namah ।
Om naikabahave namah ।
Om anantatmane namah । 670 ।

Om naikananaparakronaya namah ।
Om naikaksine namah ।
Om naikapadaya namah ।
Om nathanathaya namah ।
Om uttamottamaya namah ।
Om sahasrasirsine namah ।
Om purusaya namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om sahasrapade namah ।
Om sahasrarupadrse namah । 680 ।

Om sahasramaya udbhavaya namah ।
Om tripada purusaya namah ।
Om tripadordhvaya namah ।
Om tryayambakaya namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om yogaviryavisaradaya namah ।
Om vijayine namah ।
Om vinayine namah ।
Om jetre namah ।
Om vitaragine namah । 690 ।

Om virajitaya namah ।
Om rudraya namah ।
Om raudraya namah ।
Om mahabhimaya namah ।
Om prajnamukhyaya namah ।
Om sadasucaye namah ।
Om antarjyotise namah ।
Om anantatmane namah ।
Om pratyagatmane namah ।
Om nirantaraya namah । 700 ।

Om arupaya namah ।
Om atmarupaya namah ।
Om sarvabhavavinirvrttaya namah ।
Om antahsunyaya namah ।
Om bahihsunyaya namah ।
Om sunyatmane namah ।
Om sunyabhavanaya namah ।
Om antahpurnaya namah ।
Om bahihpurnaya namah ।
Om purnatmane namah । 710 ।

Om purnabhavanaya namah ।
Om antastyagine namah ।
Om bahistyagine namah ।
Om tyagatmane namah ।
Om sarvayogavate namah ।
Om antaryogine namah ।
Om bahiryogine namah ।
Om sarvayogaparayanaya namah ।
Om antarbhogine namah ।
Om bahirbhogine namah । 720 ।

Om sarvabhigaviduttamaya namah ।
Om antarnisthaya namah ।
Om bahirnisthaya namah ।
Om sarvanisthamayaya namah ।
Om bahyantaravimuktaya namah ।
Om bahyantaravivarjitaya namah ।
Om santaya namah ।
Om suddhaya namah ।
Om visuddhaya namah ।
Om nirvanaya namah । 730 ।

Om prakrtice paraya namah ।
Om akalaya namah ।
Om kalanemine namah ।
Om kalakalaya namah ।
Om janesvaraya namah ।
Om kalatmane namah ।
Om kalakartre namah ।
Om kalajnaya namah ।
Om kalanasanaya namah ।
Om kaivalypadadatre namah । 740 ।

Om kaivalyasukhadayakaya namah ।
Om kaivalyalayadharaya namah ।
Om nirbharaya namah ।
Om harsavardhanaya namah ।
Om hrdayasthaya namah ।
Om hrsikesaya namah ।
Om govindaya namah ।
Om garbhavarjitaya namah ।
Om sakalagamapujyaya namah ।
Om nigamaya namah । 750 ।

Om nigamasrayaya namah ।
Om parasaktaye namah ।
Om parakirtaye namah ।
Om paravrttaye namah ।
Om nidhismrtaye namah ।
Om paravidya paraksantaye namah ।
Om vibhaktaye namah ।
Om yuktasadgataye namah ।
Om svaprakasaya namah ।
Om prakasatmane namah । 760 ।

Om parasamvedanatmakaya namah ।
Om svasevyaya namah ।
Om svavidam svatmane namah ।
Om svasamvedyaya namah ।
Om anaghaya namah ।
Om ksamine namah ।
Om svanusandhana silatmane namah ।
Om svanusandhana gocaraya namah ।
Om svanusandhana sunyatmane namah ।
Om svanusandhanasrayaya namah । 770 ।

Om svabodhadarpanaya namah ।
Om abhangaya namah ।
Om kandarpakulanasanaya namah ।
Om brahmacarine namah ।
Om brahmavetre namah ।
Om brahmanaya namah ।
Om brahmavittamaya namah ।
Om tattvabodhaya namah ।
Om sudhavarsaya namah ।
Om pavanaya namah । 780 ।

Om papapavakaya namah ।
Om brahmasutravidheyatmane namah ।
Om brahmasutrarthanirnayaya namah ।
Om atyantikaya namah ।
Om mahakalpaya namah ।
Om sankalpavarta nasanaya namah ।
Om adhivyadhiharaya namah ।
Om samsayarnava sosakaya namah ।
Om tattvatmajnanasandesaya namah ।
Om mahanubhavabhavitaya namah । 790 ।

Om atmanubhavasampannaya namah ।
Om svanubhavasukhasrayaya namah ।
Om acintyaya namah ।
Om brhadbhanave namah ।
Om pramadotkarsanasanaya namah ।
Om aniketa prasantatmane namah ।
Om sunyavasaya namah ।
Om jagadvapuse namah ।
Om cidgataye namah ।
Om cinmayaya namah । 800 ।

Om cakrine ।
Om mayacakrapravartakaya namah ।
Om sarvavarnavidarambhine namah ।
Om sarvarambhaparayanaya namah ।
Om puranaya namah ।
Om pravaraya namah ।
Om datre namah ।
Om sunaraya namah ।
Om kanakangadine namah ।
Om anasuyatmajaya namah । 810 ।

Om dattaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sarvakamadaya namah ।
Om kamajite namah ।
Om kamapataya namah ।
Om kamine namah ।
Om kamapradagamaya namah ।
Om kamavate namah ।
Om kamaposaya namah ।
Om sarvakamanivartakaya namah । 820 ।

Om sarvakamaphalotpattaye namah ।
Om sarvakamaphalapradaya namah ।
Om sarvakamaphalaih pujyaya namah ।
Om sarvakamaphalasrayaya namah ।
Om visvakarmane namah ।
Om krtatmane namah ।
Om krtajnaya namah ।
Om sarvasaksikaya namah ।
Om sarvarambhaparityagine namah ।
Om jadonmattapisacavate namah । 830 ।

Om bhiksave namah ।
Om bhiksakaraya namah ।
Om bhiksnaharine namah ।
Om nirasramane namah ।
Om akulaya namah ।
Om anukulaya namah ।
Om vikalaya namah ।
Om akalaya namah ।
Om jatilaya namah ।
Om vanacarine namah । 840 ।

Om dandine namah ।
Om mundine namah ।
Om gandhine namah ।
Om dehadharmavihinatmane namah ।
Om ekakine namah ।
Om sangavarjitaya namah ।
Om asramine namah ।
Om anasramarambhaya namah ।
Om anacarine namah ।
Om karmavarjitaya namah । 850 ।

Om asandehine namah ।
Om sandehine namah ।
Om nakincanaya namah ॥

Om nrdehine namah ।
Om dehasunyaya namah ।
Om nabhavine namah ।
Om bhavanirgataya namah ।
Om nabrahmane namah ।
Om parabrahmane namah ।
Om svayameva nirakulaya namah । 860 ।

Om anaghaya namah ।
Om agurave namah ।
Om nathanathottamaya namah ।
Om gurave namah ।
Om dvibhujaya namah ।
Om prakrtaya namah ।
Om janakaya namah ।
Om pitamahaya namah ।
Om anatmane namah ।
Om nacananatmane namah । 870 ।

Om nitaye namah ।
Om nitimatam varaya namah ।
Om sahajaya namah ।
Om sadrsaya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om ekaya namah ।
Om cinmatraya namah ।
Om nakartre namah ।
Om kartre namah ।
Om bhoktre namah । 880 ।

Om bhogavivarjitaya namah ।
Om turiyaya namah ।
Om turiyatitaya namah ।
Om svacchaya namah ।
Om sarvamayaya namah ।
Om sarvadhisthanarupaya namah ।
Om sarvadhyeyavivarjitaya namah ।
Om sarvalokanivasatmane namah ।
Om sakalottamavanditaya namah ।
Om dehabhrte namah । 890 ।

Om dehakrte namah ।
Om dehatmane namah ।
Om dehabhavanaya namah ।
Om dehine namah ।
Om dehavibhaktaya namah ।
Om dehabhavaprakasanaya namah ।
Om layasthaya namah ।
Om layavide namah ।
Om layabhavaya namah ।
Om bodhavate namah । 900 ।

Om layatitaya namah ।
Om layasyantaya namah ।
Om layabhavanivaranaya namah ।
Om vimukhaya namah ।
Om pramukhaya namah ।
Om pratyanmukhavadacarine namah ।
Om visvabhuje namah ।
Om visvaghrse namah ।
Om visvaya namah ।
Om visvaksemakaraya namah । 910 ।

Om aviksiptaya namah ।
Om apramadine namah ।
Om parardhaye namah ।
Om paramarthadrse namah ।
Om svanubhavavihinaya namah ।
Om svanubhavaprakasanaya namah ।
Om nirindriyaya namah ।
Om nirbuddhaye namah ।
Om nirabhasaya namah ।
Om nirakrtaya namah । 920 ।

Om nirahankaraya namah ।
Om rupatmane namah ।
Om nirvapuse namah ।
Om sakalasrayaya namah ।
Om sokaduhkhaharaya namah ।
Om bhogamoksaphalapradaya namah ।
Om suprasannaya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om sabdabrahmarthasamgrhaya namah ।
Om agamapaya sunyaya namah । 930 ।

Om sthanadaya namah ।
Om satangataye namah ।
Om akrtaya namah ।
Om sukrtaya namah ।
Om krtakarmavinirvrtaya namah ।
Om bhedatrayaharaya namah ।
Om dehatrayavinirgataya namah ।
Om sarvakamapradaya namah ।
Om sarvakamanivartakaya namah ।
Om siddhesvaraya namah । 940 ।

Om ajaraya namah ।
Om pancabanadarpahutasanaya namah ।
Om caturaksarabijatmane namah ।
Om svabhuve namah ।
Om citkirtibhusanaya namah ।
Om agadhabuddhaye namah ।
Om aksubdhaya namah ।
Om candrasuryagnilocanaya namah ।
Om yamadamstraya namah ।
Om atisamhartre namah । 950 ।

Om paramanandasagaraya namah ।
Om lilavisvambharaya namah ।
Om bhanave namah ।
Om bhairavaya namah ।
Om bhimalocanaya namah ।
Om brahmacarmambaraya namah ।
Om kalaya namah ।
Om acalaya namah ।
Om calanantakaya namah ।
Om adidevaya namah । 960 ।

Om jagadyonaye namah ।
Om vasavari vimardanaya namah ।
Om vikarmakarmakarmajnaya namah ।
Om ananya gamakaya namah ।
Om agamaya namah ।
Om abaddhakarmasunyaya namah ।
Om kamaragakulaksayaya namah ।
Om yogandhakaramathanaya namah ।
Om padmajanmadivanditaya namah ।
Om bhaktakamaya namah । 970 ।

Om agrajaya namah ।
Om cakrine namah ।
Om bhavanirbhavakaya namah ।
Om bhedankaya namah ।
Om mahate namah ।
Om agragaya namah ।
Om niguhaya namah ।
Om gocarantakaya namah ।
Om kalagnisamanaya namah ।
Om sankhacakrapadmagadadharaya namah । 980 ।

Om diptaya namah ।
Om dinapataye namah ।
Om sastre namah ।
Om svacchandaya namah ।
Om muktidayakaya namah ।
Om vyomadharmambaraya namah ।
Om bhettre namah ।
Om bhasmadharine namah ।
Om dharadharaya namah ।
Om dharmaguptaya namah । 990 ।

Om anvayatmane namah ।
Om vyatirekarthanirnayaya namah ।
Om ekoneka gunabhasabhasanirbhasavarjitaya namah ।
Om bhavabhava svabhavatmane namah ।
Om bhavabhava vibhavavide namah ।
Om yogihrdayavisramaya namah ।
Om anantavidyavivardhanaya namah ।
Om vighnantakaya namah ।
Om trikalajnaya namah ।
Om tattvatmajnanasagaraya namah । 1000 ।

iti srimad dattatreya sahasranamavali sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Sri Dattatreya:

1000 Names of Dattatreya | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Dattatreya | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top