Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of God Hanuman English Mantra

1) Om Hanumate Namah।
2) Om Shripradaya Namah।
3) Om Vayuputraya Namah।
4) Om Rudraya Namah।
5) Om Anaghaya Namah।
6) Om Ajaraya Namah।
7) Om Amrityave Namah।
8) Om Viraviraya Namah।
9) Om Gramavasaya Namah।
10) Om Janashrayaya Namah।
11) Om Dhanadaya Namah।
12) Om Nirgunaya Namah।
13) Om Akayaya Namah।
14) Om Viraya Namah।
15) Om Nidhipataye Namah।
16) Om Munaye Namah।
17) Om Pingalakshaya Namah।
18) Om Varadaya Namah।
19) Om Vagmine Namah।
20) Om Sitashokavinashanaya Namah।
21) Om Shivaya Namah।
22) Om Sarvasmai Namah।
23) Om Parasmai Namah।
24) Om Avyaktaya Namah।
25) Om Vyaktavyaktaya Namah।
26) Om Rasadharaya Namah।
27) Om Pingakeshaya Namah।
28) Om Pingaromne Namah।
29) Om Shrutigamyaya Namah।
30) Om Sanatanaya Namah।
31) Om Anadaye Namah।
32) Om Bhagawate Namah।
33) Om Devaya Namah।
34) Om Vishvahetave Namah।
35) Om Niramayaya Namah।
36) Om Arogyakartre Namah।
37) Om Vishveshaya Namah।
38) Om Vishvanathaya Namah।
39) Om Harishwaraya Namah।
40) Om Bhargaya Namah।
41) Om Ramaya Namah।
42) Om Ramabhaktaya Namah।
43) Om Kalyanaprakritaye Namah।
44) Om Sthiraya Namah।
45) Om Vishvambharaya Namah।
46) Om Vishvamurtaye Namah।
47) Om Vishvakaraya Namah।
48) Om Vishvapaya Namah।
49) Om Vishvatmane Namah।
50) Om Vishvasevyaya Namah।

51) Om Vishvasmai Namah।
52) Om Vishvaharaya Namah।
53) Om Ravaye Namah।
54) Om Vishvacheshtaya Namah।
55) Om Vishvagamyaya Namah।
56) Om Vishvadhyeyaya Namah।
57) Om Kaladharaya Namah।
58) Om Plavangamaya Namah।
59) Om Kapishreshthaya Namah।
60) Om Jyeshthaya Namah।
61) Om Vaidyaya Namah।
62) Om Vanecharaya Namah।
63) Om Balaya Namah।
64) Om Vriddhaya Namah।
65) Om Yune Namah।
66) Om Tattvaya Namah।
67) Om Tattvagamyaya Namah।
68) Om Sakhye Namah।
69) Om Ajaya Namah।
70) Om Anjanasunave Namah।
71) Om Avyagraya Namah।
72) Om Gramakhyataya Namah।
73) Om Dharadharaya Namah।
74) Om Bhurlokaya Namah।
75) Om Bhuvarlokaya Namah।
76) Om Swarlokaya Namah।
77) Om Maharlokaya Namah।
78) Om Janalokaya Namah।
79) Om Tapolokaya Namah।
80) Om Avyayaya Namah।
81) Om Satyaya Namah।
82) Om Omkaragamyaya Namah।
83) Om Pranavaya Namah।
84) Om Vyapakaya Namah।
85) Om Amalaya Namah।
86) Om Shivadharmapratishthatre Namah।
87) Om Rameshtaya Namah।
88) Om Phalgunapriyaya Namah।
89) Om Goshpadikritavarishaya Namah।
90) Om Purnakamaya Namah।
91) Om Dharapataye Namah।
92) Om Rakshoghnaya Namah।
93) Om Pundarikakshaya Namah।
94) Om Sharanagatavatsalaya Namah।
95) Om Janakipranadatre Namah।
96) Om Rakshahpranapaharakaya Namah।
97) Om Purnaya Namah।
98) Om Satyaya Namah।
99) Om Pitavasase Namah।
100) Om Diwakarasamaprabhaya Namah।

101) Om Devodyanaviharine Namah।
102) Om Devatabhayabhanjanaya Namah।
103) Om Bhaktodayaya Namah।
104) Om Bhaktalabdhaya Namah।
105) Om Bhaktapalanatatparaya Namah।
106) Om Dronahartre Namah।
107) Om Shaktinetre Namah।
108) Om Shaktirakshasamarakaya Namah।
109) Om Akshaghnaya Namah।
110) Om Ramadutaya Namah।
111) Om Shakinijivaharakaya Namah।
112) Om Bubukarahatarataye Namah।
113) Om Garvaparvatamardanaya Namah।
114) Om Hetave Namah।
115) Om Ahetave Namah।
116) Om Pranshave Namah।
117) Om Vishvabhartre Namah।
118) Om Jagadgurave Namah।
119) Om Jagannetre Namah।
120) Om Jagannathaya Namah।
121) Om Jagadishaya Namah।
122) Om Janeshwaraya Namah।
123) Om Jagaddhitaya Namah।
124) Om Haraye Namah।
125) Om Shrishaya Namah।
126) Om Garudasmayabhanjanaya Namah।
127) Om Parthadhwajaya Namah।
128) Om Vayuputraya Namah।
129) Om Amitapuchchhaya Namah।
130) Om Amitavikramaya Namah।
131) Om Brahmapuchchhaya Namah।
132) Om Parabrahmapuchchhaya Namah।
133) Om Rameshtakarakaya Namah।
134) Om Sugrivadiyutaya Namah।
135) Om Jnanine Namah।
136) Om Vanaraya Namah।
137) Om Vanareshvaraya Namah।
138) Om Kalpasthayine Namah।
139) Om Chiranjivine Namah।
140) Om Tapanaya Namah।
141) Om Sadashivaya Namah।
142) Om Sannataye Namah।
143) Om Sadgataye Namah।
144) Om Bhuktimuktidaya Namah।
145) Om Kirtidayakaya Namah।
146) Om Kirtaye Namah।
147) Om Kirtipradaya Namah।
148) Om Samudraya Namah।
149) Om Shripradaya Namah।
150) Om Shivaya Namah।
151) Om Bhaktodayaya Namah।
152) Om Bhaktagamyaya Namah।
153) Om Bhaktabhagyapradayakaya Namah।
154) Om Udadhikramanaya Namah।
155) Om Devaya Namah।
156) Om Samsarabhayanashanaya Namah।
157) Om Vardhibandhanakrite Namah।
158) Om Vishvajetre Namah।
159) Om Vishvapratishthitaya Namah।
160) Om Lankaraye Namah।
161) Om Kalapurushaya Namah।
162) Om Lankeshagrihabhanjanaya Namah।
163) Om Bhutavasaya Namah।
164) Om Vasudevaya Namah।
165) Om Vasave Namah।
166) Om Tribhuvaneshwaraya Namah।
167) Om Shriramarupaya Namah।
168) Om Krishnaya Namah।
169) Om Lankaprasadabhanjakaya Namah।
170) Om Krishnaya Namah।
171) Om Krishnastutaya Namah।
172) Om Shantaya Namah।
173) Om Shantidaya Namah।
174) Om Vishvapavanaya Namah।
175) Om Vishvabhoktre Namah।
176) Om Maraghnaya Namah।
177) Om Brahmacharine Namah।
178) Om Jitendriyaya Namah।
179) Om Urdhvagaya Namah।
180) Om Languline Namah।
181) Om Maline Namah।
182) Om Langulahatarakshasaya Namah।
183) Om Samiratanujaya Namah।
184) Om Viraya Namah।
185) Om Virataraya Namah।
186) Om Jayapradaya Namah।
187) Om Jaganmangaladaya Namah।
188) Om Punyaya Namah।
189) Om Punyashravanakirtanaya Namah।
190) Om Punyakirtaye Namah।
191) Om Punyagataye Namah।
192) Om Jagatpavanapavanaya Namah।
193) Om Deveshaya Namah।
194) Om Jitamaraya Namah।
195) Om Ramabhaktividhayakaya Namah।
196) Om Dhyatre Namah।
197) Om Dhyeyaya Namah।
198) Om Layaya Namah।
199) Om Sakshine Namah।
200) Om Chetase Namah।

201) Om Chaitanyavigrahaya Namah।
202) Om Jnanadaya Namah।
203) Om Pranadaya Namah।
204) Om Pranaya Namah।
205) Om Jagatpranaya Namah।
206) Om Samiranaya Namah।
207) Om Vibhishanapriyaya Namah।
208) Om Shuraya Namah।
209) Om Pippalashrayasiddhidaya Namah।
210) Om Siddhaya Namah।
211) Om Siddhashrayaya Namah।
212) Om Kalaya Namah।
213) Om Mahokshaya Namah।
214) Om Kalajantakaya Namah।
215) Om Lankeshanidhanaya Namah।
216) Om Sthayine Namah।
217) Om Lankadahakaya Namah।
218) Om Ishwaraya Namah।
219) Om Chandrasuryagninetraya Namah।
220) Om Kalagnaye Namah।
221) Om Pralayantakaya Namah।
222) Om Kapilaya Namah।
223) Om Kapishaya Namah।
224) Om Punyarashaye Namah।
225) Om Dwadasharashigaya Namah।
226) Om Sarvashrayaya Namah।
227) Om Aprameyatmane Namah।
228) Om Revatyadinivarakaya Namah।
229) Om Lakshamanapranadatre Namah।
230) Om Sitajivanahetukaya Namah।
231) Om Ramadhyeyaya Namah।
232) Om Hrishikeshaya Namah।
233) Om Vishnubhaktaya Namah।
234) Om Jatine Namah।
235) Om Baline Namah।
236) Om Devaridarpaghne Namah।
237) Om Hotre Namah।
238) Om Dhatre Namah।
239) Om Kartre Namah।
240) Om Jagatprabhave Namah।
241) Om Nagaragramapalaya Namah।
242) Om Shuddhaya Namah।
243) Om Buddhaya Namah।
244) Om Niratrapaya Namah।
245) Om Niranjanaya Namah।
246) Om Nirvikalpaya Namah।
247) Om Gunatitaya Namah।
248) Om Bhayankaraya Namah।
249) Om Hanumate Namah।
250) Om Duraradhyaya Namah।
251) Om Tapahsadhyaya Namah।
252) Om Maheshwaraya Namah।
253) Om Janakidhanashokotthatapahartre Namah।
254) Om Paratparasmai Namah।
255) Om Vanmayaya Namah।
256) Om Sadasadrupaya Namah।
257) Om Karanaya Namah।
258) Om Prakriteh Parasmai Namah।
259) Om Bhagyadaya Namah।
260) Om Nirmalaya Namah।
261) Om Netre Namah।
262) Om Puchchhalankavidahakaya Namah।
263) Om Puchchhabaddhayatudhanaya Namah।
264) Om Yatudhanaripupriyaya Namah।
265) Om Chhayapaharine Namah।
266) Om Bhuteshaya Namah।
267) Om Lokeshaya Namah।
268) Om Sadgatipradaya Namah।
269) Om Plavangameshwaraya Namah।
270) Om Krodhaya Namah।
271) Om Krodhasanraktalochanaya Namah।
272) Om Saumyaya Namah।
273) Om Gurave Namah।
274) Om Kavyakartre Namah।
275) Om Bhaktanam Varapradaya Namah।
276) Om Bhaktanukampine Namah।
277) Om Vishveshaya Namah।
278) Om Puruhutaya Namah।
279) Om Purandaraya Namah।
280) Om Krodhahartre Namah।
281) Om Tamohartre Namah।
282) Om Bhaktabhayavarapradaya Namah।
283) Om Agnaye Namah।
284) Om Vibhavasave Namah।
285) Om Bhaswate Namah।
286) Om Yamaya Namah।
287) Om Nirritaye Namah।
288) Om Varunaya Namah।
289) Om Vayugatimate Namah।
290) Om Vayave Namah।
291) Om Kauberaya Namah।
292) Om Ishwaraya Namah।
293) Om Ravaye Namah।
294) Om Chandraya Namah।
295) Om Kujaya Namah।
296) Om Saumyaya Namah।
297) Om Gurave Namah।
298) Om Kavyaya Namah।
299) Om Shanaishcharaya Namah।
300) Om Rahave Namah।

301) Om Ketave Namah।
302) Om Marute Namah।
303) Om Hotre Namah।
304) Om Datre Namah।
305) Om Hartre Namah।
306) Om Samirajaya Namah।
307) Om Mashakikritadevaraye Namah।
308) Om Daityaraye Namah।
309) Om Madhusudanaya Namah।
310) Om Kamaya Namah।
311) Om Kapaye Namah।
312) Om Kamapalaya Namah।
313) Om Kapilaya Namah।
314) Om Vishvajivanaya Namah।
315) Om Bhagirathipadambhojaya Namah।
316) Om Setubandhavisharadaya Namah।
317) Om Swahayai Namah।
318) Om Swadhayai Namah।
319) Om Havishe Namah।
320) Om Kavyaya Namah।
321) Om Havyavahaprakashakaya Namah।
322) Om Swaprakashaya Namah।
323) Om Mahaviraya Namah।
324) Om Laghave Namah।
325) Om Urjitavikramaya Namah।
326) Om Uddinoddinagatimate Namah।
327) Om Sadgataye Namah।
328) Om Purushottamaya Namah।
329) Om Jagadatmane Namah।
330) Om Jagadyonaye Namah।
331) Om Jagadantaya Namah।
332) Om Anantakaya Namah।
333) Om Vipapmane Namah।
334) Om Nishkalankaya Namah।
335) Om Mahate Namah।
336) Om Mahadahankritaye Namah।
337) Om Khaya Namah।
338) Om Vayave Namah।
339) Om Prithivyai Namah।
340) Om Adbhyo Namah।
341) Om Vahnaye Namah।
342) Om Dikpalaya Namah।
343) Om Kshetrajnaya Namah।
344) Om Kshetrahartre Namah।
345) Om Palvalikritasagaraya Namah।
346) Om Hiranmayaya Namah।
347) Om Puranaya Namah।
348) Om Khecharaya Namah।
349) Om Bhucharaya Namah।
350) Om Amaraya Namah।
351) Om Hiranyagarbhaya Namah।
352) Om Sutratmane Namah।
353) Om Rajarajaya Namah।
354) Om Vishampataye Namah।
355) Om Vedantavedyaya Namah।
356) Om Udgithaya Namah।
357) Om Vedavedangaparagaya Namah।
358) Om Pratigramasthitaye Namah।
359) Om Sadyah Sphurtidatre Namah।
360) Om Gunakaraya Namah।
361) Om Nakshatramaline Namah।
362) Om Bhutatmane Namah।
363) Om Surabhaye Namah।
364) Om Kalpapadapaya Namah।
365) Om Chintamanaye Namah।
366) Om Gunanidhaye Namah।
367) Om Prajadharaya Namah।
368) Om Anuttamaya Namah।
369) Om Punyashlokaya Namah।
370) Om Purarataye Namah।
371) Om Jyotishmate Namah।
372) Om Sharvaripataye Namah।
373) Om Kilkilaravasantrastabhutapretapishachakaya Namah।
374) Om Rinatrayaharaya Namah।
375) Om Sukshmaya Namah।
376) Om Sthulaya Namah।
377) Om Sarvagataye Namah।
378) Om Pumse Namah।
379) Om Apasmaraharaya Namah।
380) Om Smartre Namah।
381) Om Shrutaye Namah।
382) Om Gathayai Namah।
383) Om Smritaye Namah।
384) Om Manave Namah।
385) Om Swargadwaraya Namah।
386) Om Prajadwaraya Namah।
387) Om Mokshadwaraya Namah।
388) Om Yatishwaraya Namah।
389) Om Nadarupaya Namah।
390) Om Parasmai Brahmane Namah।
391) Om Brahmane Namah।
392) Om Brahmapuratanaya Namah।
393) Om Ekasmai Namah।
394) Om Anekaya Namah।
395) Om Janaya Namah।
396) Om Shuklaya Namah।
397) Om Swayamjyotishe Namah।
398) Om Anakulaya Namah।
399) Om Jyotirjyotishe Namah।
400) Om Anadaye Namah।

401) Om Sattvikaya Namah।
402) Om Rajasaya Namah।
403) Om Tamaya Namah।
404) Om Tamohartre Namah।
405) Om Niralambaya Namah।
406) Om Nirakaraya Namah।
407) Om Gunakaraya Namah।
408) Om Gunashrayaya Namah।
409) Om Gunamayaya Namah।
410) Om Brihatkarmane Namah।
411) Om Brihadyashase Namah।
412) Om Brihaddhanave Namah।
413) Om Brihatpadaya Namah।
414) Om Brihanmurdhne Namah।
415) Om Brihatsvanaya Namah।
416) Om Brihatkarnaya Namah।
417) Om Brihannasaya Namah।
418)
Om Brihadbahave Namah।
419) Om Brihattanave Namah।
420) Om Brihajjanave Namah।
421) Om Brihatkaryaya Namah।
422) Om Brihatpuchchhaya Namah।
423) Om Brihatkaraya Namah।
424) Om Brihadgataye Namah।
425) Om Brihatsevyaya Namah।
426) Om Brihallokaphalapradaya Namah।
427) Om Brihachchhaktaye Namah।
428) Om Brihadvanchhaphaladaya Namah।
429) Om Brihadishwaraya Namah।
430) Om Brihallokanutaya Namah।
431) Om Drashtre Namah।
432) Om Vidyadatre Namah।
433) Om Jagadgurave Namah।
434) Om Devacharyaya Namah।
435) Om Satyavadine Namah।
436) Om Brahmavadine Namah।
437) Om Kaladharaya Namah।
438) Om Saptapatalagamine Namah।
439) Om Malayachalasamshrayaya Namah।
440) Om Uttarashasthitaya Namah।
441) Om Shridaya Namah।
442) Om Divyaushadhivashaya Namah।
443) Om Khagaya Namah।
444) Om Shakhamrigaya Namah।
445) Om Kapindraya Namah।
446) Om Puranashrutichanchuraya Namah।
447) Om Chaturabrahmanaya Namah।
448) Om Yogine Namah।
449) Om Yogagamyaya Namah।
450) Om Parasmai Namah।
451) Om Avarasmai Namah।
452) Om Anadinidhanaya Namah।
453) Om Vyasaya Namah।
454) Om Vaikunthaya Namah।
455) Om Prithivipataye Namah।
456) Om Aparajitaya Namah।
457) Om Jitarataye Namah।
458) Om Sadanandaya Namah।
459) Om Dayayutaya Namah।
460) Om Gopalaya Namah।
461) Om Gopataye Namah।
462) Om Goptre Namah।
463) Om Kalikalaparasharaya Namah।
464) Om Manovegine Namah।
465) Om Sadayogine Namah।
466) Om Samsarabhayanashanaya Namah।
467) Om Tattvadatre Namah।
468) Om Tattvajnaya Namah।
469) Om Tattvaya Namah।
470) Om Tattvaprakashakaya Namah।
471) Om Shuddhaya Namah।
472) Om Buddhaya Namah।
473) Om Nityamuktaya Namah।
474) Om Bhaktarajaya Namah।
475) Om Jayadrathaya Namah।
476) Om Pralayaya Namah।
477) Om Amitamayaya Namah।
478) Om Mayatitaya Namah।
479) Om Vimatsaraya Namah।
480) Om Mayabharjitarakshase Namah।
481) Om Mayanirmitavishtapaya Namah।
482) Om Mayashrayaya Namah।
483) Om Nirlepaya Namah।
484) Om Mayanirvartakaya Namah।
485) Om Sukhaya Namah।
486) Om Sukhine Namah।
487) Om Sukhapradaya Namah।
488) Om Nagaya Namah।
489) Om Maheshakritasamstavaya Namah।
490) Om Maheshwaraya Namah।
491) Om Satyasandhaya Namah।
492) Om Sharabhaya Namah।
493) Om Kalipavanaya Namah।
494) Om Sahasrakandharabala-vidhvamsanavichakshanaya Namah।
495) Om Sahasrabahave Namah।
496) Om Sahajaya Namah।
497) Om Dwibahave Namah।
498) Om Dwibhujaya Namah।
499) Om Amaraya Namah।
500) Om Chaturbhujaya Namah।

501) Om Dashabhujaya Namah।
502) Om Hayagrivaya Namah।
503) Om Khagananaya Namah।
504) Om Kapivaktraya Namah।
505) Om Kapipataye Namah।
506) Om Narasimhaya Namah।
507) Om Mahadyutaye Namah।
508) Om Bhishanaya Namah।
509) Om Bhavagaya Namah।
510) Om Vandyaya Namah।
511) Om Varahaya Namah।
512) Om Vayurupadhrishe Namah।
513) Om Lakshmanapranadatre Namah।
514) Om Parajitadashananaya Namah।
515) Om Parijatanivasine Namah।
516) Om Vatave Namah।
517) Om Vachanakovidaya Namah।
518) Om Surasasyavinirmuktaya Namah।
519) Om Simhikapranaharakaya Namah।
520) Om Lankalankaravidhvamsine Namah।
521) Om Vrishadamshakarupadhrishe Namah।
522) Om Ratrisancharakushalaya Namah।
523) Om Ratrimcharagrihagnidaya Namah।
524) Om Kinkarantakaraya Namah।
525) Om Jambumalihantre Namah।
526) Om Ugrarupadhrishe Namah।
527) Om Akashacharine Namah।
528) Om Harigaya Namah।
529) Om Meghanadaranotsukaya Namah।
530) Om Meghagambhiraninadaya Namah।
531) Om Maharavanakulantakaya Namah।
532) Om Kalanemipranaharine Namah।
533) Om Makarishapamokshadaya Namah।
534) Om Rasaya Namah।
535) Om Rasajnaya Namah।
536) Om Sammanaya Namah।
537) Om Rupaya Namah।
538) Om Chakshushe Namah।
539) Om Shrutaye Namah।
540) Om Vachase Namah।
541) Om Ghranaya Namah।
542) Om Gandhaya Namah।
543) Om Sparshanaya Namah।
544) Om Sparshaya Namah।
545) Om Ahankaramanagaya Namah।
546) Om Netinetitigamyaya Namah।
547) Om Vaikunthabhajanapriyaya Namah।
548) Om Girishaya Namah।
549) Om Girijakantaya Namah।
550) Om Durvasase Namah।
551) Om Kavaye Namah।
552) Om Angirase Namah।
553) Om Bhrigave Namah।
554) Om Vasishthaya Namah।
555) Om Chyavanaya Namah।
556) Om Naradaya Namah।
557) Om Tumbaraya Namah।
558) Om Amalaya Namah।
559) Om Vishvakshetraya Namah।
560) Om Vishvabijaya Namah।
561) Om Vishvanetraya Namah।
562) Om Vishvapaya Namah।
563) Om Yajakaya Namah।
564) Om Yajamanaya Namah।
565) Om Pavakaya Namah।
566) Om Pitribhyo Namah।
567) Om Shraddhayai Namah।
568) Om Buddhayai Namah।
569) Om Kshamayai Namah।
570) Om Tandrayai Namah।
571) Om Mantraya Namah।
572) Om Mantrayitre Namah।
573) Om Svaraya Namah।
574) Om Rajendraya Namah।
575) Om Bhupataye Namah।
576) Om Rundamaline Namah।
577) Om Samsarasarathaye Namah।
578) Om Nityasampurnakamaya Namah।
579) Om Bhaktakamaduhe Namah।
580) Om Uttamaya Namah।
581) Om Ganapaya Namah।
582) Om Keshavaya Namah।
583) Om Bhratre Namah।
584) Om Pitre Namah।
585) Om Matre Namah।
586) Om Marutaye Namah।
587) Om Sahasramurdhne Namah।
588) Om Anekasyaya Namah।
589) Om Sahasrakshaya Namah।
590) Om Sahastrapade Namah।
591) Om Kamajite Namah।
592) Om Kamadahanaya Namah।
593) Om Kamaya Namah।
594) Om Kamaphalapradaya Namah।
595) Om Mudrapaharine Namah।
596) Om Rakshoghnaya Namah।
597) Om Kshitibharaharaya Namah।
598) Om Balaya Namah।
599) Om Nakhadamshtrayudhaya Namah।
600) Om Vishnave Namah।

601) Om Bhaktabhayavarapradaya Namah।
602) Om Darpaghne Namah।
603) Om Darpadaya Namah।
604) Om Damshtrashatamurtaye Namah।
605) Om Amurtimate Namah।
606) Om Mahanidhaye Namah।
607) Om Mahabhagaya Namah।
608) Om Mahabhargaya Namah।
609) Om Maharddhidaya Namah।
610) Om Mahakaraya Namah।
611) Om Mahayogine Namah।
612) Om Mahatejase Namah।
613) Om Mahadyutaye Namah।
614) Om Mahasanaya Namah।
615) Om Mahanadaya Namah।
616) Om Mahamantraya Namah।
617) Om Mahamataye Namah।
618) Om Mahagamaya Namah।
619) Om Mahodaraya Namah।
620) Om Mahadevatmakaya Namah।
621) Om Vibhave Namah।
622) Om Raudrakarmane Namah।
623) Om Krurakarmane Namah।
624) Om Ratnabhaya Namah।
625) Om Kritagamaya Namah।
626) Om Ambhodhilanghanaya Namah।
627) Om Simhaya Namah।
628) Om Satyadharmapramodanaya Namah।
629) Om Jitamitraya Namah।
630) Om Jayaya Namah।
631) Om Somaya Namah।
632) Om Vijayaya Namah।
633) Om Vayunandanaya Namah।
634) Om Jivadatre Namah।
635) Om Sahasramshave Namah।
636) Om Mukundaya Namah।
637) Om Bhuridakshinaya Namah।
638) Om Siddharthaya Namah।
639) Om Siddhidaya Namah।
640) Om Siddhasankalpaya Namah।
641) Om Siddhihetukaya Namah।
642) Om Saptapatalacharanaya Namah।
643) Om Saptarshiganavanditaya Namah।
644) Om Saptabdhilanghanaya Namah।
645) Om Viraya Namah।
646) Om Saptadwiporumandalaya Namah।
647) Om Saptangarajyasukhadaya Namah।
648) Om Saptamatrinishevitaya Namah।
649) Om Saptasvarlokamukutaya Namah।
650) Om Saptahotre Namah।
651) Om Svarashrayaya Namah।
652) Om Saptachchhandonidhaye Namah।
653) Om Saptachchhandase Namah।
654) Om Saptajanashrayaya Namah।
655) Om Saptasamopagitaya Namah।
656) Om Saptapatalasamshrayaya Namah।
657) Om Medhadaya Namah।
658) Om Kirtidaya Namah।
659) Om Shokaharine Namah।
660) Om Daurbhagyanashanaya Namah।
661) Om Sarvarakshakaraya Namah।
662) Om Garbhadoshaghne Namah।
663) Om Putrapautradaya Namah।
664) Om Prativadimukhastambhaya Namah।
665) Om Rushtachittaprasadanaya Namah।
666) Om Parabhicharashamanaya Namah।
667) Om Dukhaghne Namah।
668) Om Bandhamokshadaya Namah।
669) Om Navadvarapuradharaya Namah।
670) Om Navadvaraniketanaya Namah।
671) Om Naranarayanastutyaya Namah।
672) Om Navanathamaheshwaraya Namah।
673) Om Mekhaline Namah।
674) Om Kavachine Namah।
675) Om Khadgine Namah।
676) Om Bhrajishnave Namah।
677) Om Jishnusarathaye Namah।
678) Om Bahuyojanavistirnapuchchhaya Namah।
679) Om Puchchhahatasuraya Namah।
680) Om Dushtagrahanihantre Namah।
681) Om Pishachagrahaghatakaya Namah।
682) Om Balagrahavinashine Namah।
683) Om Dharmanetre Namah।
684) Om Kripakaraya Namah।
685) Om Ugrakrityaya Namah।
686) Om Ugravegaya Namah।
687) Om Ugranetraya Namah।
688) Om Shatakratave Namah।
689) Om Shatamanyunutaya Namah।
690) Om Stutyaya Namah।
691) Om Stutaye Namah।
692) Om Stotre Namah।
693) Om Mahabalaya Namah।
694) Om Samagragunashaline Namah।
695) Om Vyagraya Namah।
696) Om Rakshovinashakaya Namah।
697) Om Rakshoagnidahaya Namah।
698) Om Brahmeshaya Namah।
699) Om Shridharaya Namah।
700) Om Bhaktavatsalaya Namah।

701) Om Meghanadaya Namah।
702) Om Megharupaya Namah।
703) Om Meghavrishtinivarakaya Namah।
704) Om Meghajivanahetave Namah।
705) Om Meghashyamaya Namah।
706) Om Paratmakaya Namah।
707) Om Samiratanayaya Namah।
708) Om Yoddhre Namah।
709) Om Nrityavidyavisharadaya Namah।
710) Om Amoghaya Namah।
711) Om Amoghadrishtaye Namah।
712) Om Ishtadaya Namah।
713) Om Arishtanashanaya Namah।
714) Om Arthaya Namah।
715) Om Anarthapaharine Namah।
716) Om Samarthaya Namah।
717) Om Ramasevakaya Namah।
718) Om Arthivandyaya Namah।
719) Om Asurarataye Namah।
720) Om Pundarikakshaya Namah।
721) Om Atmabhuve Namah।
722) Om Sankarshanaya Namah।
723) Om Vishuddhatmane Namah।
724) Om Vidyarashaye Namah।
725) Om Sureshwaraya Namah।
726) Om Achaloddharakaya Namah।
727) Om Nityaya Namah।
728) Om Setukrite Namah।
729) Om Ramasarathaye Namah।
730) Om Anandaya Namah।
731) Om Paramanandaya Namah।
732) Om Matsyaya Namah।
733) Om Kurmaya Namah।
734) Om Nirashrayaya Namah।
735) Om Varahaya Namah।
736) Om Narasimhaya Namah।
737) Om Vamanaya Namah।
738) Om Jamadagnijaya Namah।
739) Om Ramaya Namah।
740) Om Krishnaya Namah।
741) Om Shivaya Namah।
742) Om Buddhaya Namah।
743) Om Kalkine Namah।
744) Om Ramashrayaya Namah।
745) Om Haraye Namah।
746) Om Nandine Namah।
747) Om Bhringine Namah।
748) Om Chandine Namah।
749) Om Ganeshaya Namah।
750) Om Ganasevitaya Namah।
751) Om Karmadhyakshaya Namah।
752) Om Suradhyakshaya Namah।
753) Om Vishramaya Namah।
754) Om Jagatipataye Namah।
755) Om Jagannathaya Namah।
756) Om Kapishaya Namah।
757) Om Sarvavasaya Namah।
758) Om Sadashrayaya Namah।
759) Om Sugrivadistutaya Namah।
760) Om Dantaya Namah।
761) Om Sarvakarmane Namah।
762) Om Plavangamaya Namah।
763) Om Nakhadaritarakshase Namah।
764) Om Nakhayuddhavisharadaya Namah।
765) Om Kushalaya Namah।
766) Om Sudhanaya Namah।
767) Om Sheshaya Namah।
768) Om Vasukaye Namah।
769) Om Takshakaya Namah।
770) Om Swarnavarnaya Namah।
771) Om Baladhyaya Namah।
772) Om Purujetre Namah।
773) Om Aghanashanaya Namah।
774) Om Kaivalyarupaya Namah।
775) Om Kaivalyaya Namah।
776) Om Garudaya Namah।
777) Om Pannagoragaya Namah।
778) Om Kilkil Ravahatarataye Namah।
779) Om Garvaparvatabhedanaya Namah।
780) Om Vajrangaya Namah।
781) Om Vajradamshtraya Namah।
782) Om Bhaktavajranivarakaya Namah।
783) Om Nakhayudhaya Namah।
784) Om Manigrivaya Namah।
785) Om Jwalamaline Namah।
786) Om Bhaskaraya Namah।
787) Om Praudhapratapaya Namah।
788) Om Tapanaya Namah।
789) Om Bhaktatapanivarakaya Namah।
790) Om Sharanaya Namah।
791) Om Jivanaya Namah।
792) Om Bhoktre Namah।
793) Om Nanacheshtaya Namah।
794) Om Achanchalaya Namah।
795) Om Swastimate Namah।
796) Om Swastidaya Namah।
797) Om Dukhashatanaya Namah।
798) Om Pavanatmajaya Namah।
799) Om Pavanaya Namah।
800) Om Pavanaya Namah।

801) Om Kantaya Namah।
802) Om Bhaktagahsahanaya Namah।
803) Om Baline Namah।
804) Om Meghanadaripave Namah।
805) Om Meghanadasamhatarakshasaya Namah।
806) Om Ksharaya Namah।
807) Om Aksharaya Namah।
808) Om Vinitatmane Namah।
809) Om Vanareshaya Namah।
810) Om Satangataye Namah।
811) Om Shrikanthaya Namah।
812) Om Shitikanthaya Namah।
813) Om Sahayaya Namah।
814) Om Sahanayakaya Namah।
815) Om Asthulaya Namah।
816) Om Ananave Namah।
817) Om Bhargaya Namah।
818) Om Divyaya Namah।
819) Om Samsritinashanaya Namah।
820) Om Adhyatmavidyasaraya Namah।
821) Om Adhyatmakushalaya Namah।
822) Om Sudhiye Namah।
823) Om Akalamashaya Namah।
824) Om Satyahetave Namah।
825) Om Satyadaya Namah।
826) Om Satyagocharaya Namah।
827) Om Satyagarbhaya Namah।
828) Om Satyarupaya Namah।
829) Om Satyaya Namah।
830) Om Satyaparakramaya Namah।
831) Om Anjanapranalingaya Namah।
832) Om Vayuvanshodbhavaya Namah।
833) Om Shubhaya Namah।
834) Om Bhadrarupaya Namah।
835) Om Rudrarupaya Namah।
836) Om Surupaya Namah।
837) Om Chitrarupadhrishe Namah।
838) Om Mainakavanditaya Namah।
839) Om Sukshmadarshanaya Namah।
840) Om Vijayaya Namah।
841) Om Jayaya Namah।
842) Om Krantadinmandalaya Namah।
843) Om Rudraya Namah।
844) Om Prakatikritavikramaya Namah।
845) Om Kambukanthaya Namah।
846) Om Prasannatmane Namah।
847) Om Hrasvanasaya Namah।
848) Om Vrikodaraya Namah।
849) Om Lambaushthaya Namah।
850) Om Kundaline Namah।
851) Om Chitramaline Namah।
852) Om Yogavidam Varaya Namah।
853) Om Vipashchite Namah।
854) Om Kavaye Namah।
855) Om Anandavigrahaya Namah।
856) Om Analpashasanaya Namah।
857) Om Phalgunisunave Namah।
858) Om Avyagraya Namah।
859) Om Yogatmane Namah।
860) Om Yogatatparaya Namah।
861) Om Yogavide Namah।
862) Om Yogakartre Namah।
863) Om Yogayonaye Namah।
864) Om Digambaraya Namah।
865) Om Akaradihakarantavarnanirmitavigrahaya Namah।
866) Om Ulukhalamukhaya Namah।
867) Om Siddhasamstutaya Namah।
868) Om Pramatheshwaraya Namah।
869) Om Shlishtajanghaya Namah।
870) Om Shlishtajanave Namah।
871) Om Shlishtapanaye Namah।
872) Om Shikhadharaya Namah।
873) Om Susharmane Namah।
874) Om Amitasharmane Namah।
875) Om Narayanaparayanaya Namah।
876) Om Jishnave Namah।
877) Om Bhavishnave Namah।
878) Om Rochishnave Namah।
879) Om Grasishnave Namah।
880) Om Sthanave Namah।
881) Om Harirudranusekaya Namah।
882) Om Kampanaya Namah।
883) Om Bhumikampanaya Namah।
884) Om Gunapravahaya Namah।
885) Om Sutratmane Namah।
886) Om Vitaragastutipriyaya Namah।
887) Om Nagakanyabhayadhvamsine Namah।
888) Om Rukmavarnaya Namah।
889) Om Kapalabhrite Namah।
890) Om Anakulaya Namah।
891) Om Bhavopayaya Namah।
892) Om Anapayaya Namah।
893) Om Vedaparagaya Namah।
894) Om Aksharaya Namah।
895) Om Purushaya Namah।
896) Om Lokanathaya Namah।
897) Om Rikshahprabhave Namah।
898) Om Dridhaya Namah।
899) Om Ashtangayoga Phalabhuje Namah।
900) Om Satyasandhaya Namah।

901) Om Purushtutaya Namah।
902) Om Shmashanasthananilayaya Namah।
903) Om Pretavidravanakshamaya Namah।
904) Om Panchaksharaparaya Namah।
905) Om Panchamatrikaya Namah।
906) Om Ranjanadhwajaya Namah।
907) Om Yoginivrindavandyashriyai Namah।
908) Om Shatrughnaya Namah।
909) Om Anantavikramaya Namah।
910) Om Brahmacharine Namah।
911) Om Indriyaripave Namah।
912) Om Dhritadandaya Namah।
913) Om Dashatmakaya Namah।
914) Om Aprapanchaya Namah।
915) Om Sadacharaya Namah।
916) Om Shurasenavidarakaya Namah।
917) Om Vriddhaya Namah।
918) Om Pramodaya Namah।
919) Om Anandaya Namah।
920) Om Saptadwipapatindharaya Namah।
921) Om Navadwarapuradharaya Namah।
922) Om Pratyagraya Namah।
923) Om Samagayakaya Namah।
924) Om Shatchakradhanme Namah।
925) Om Swarlokabhayakrite Namah।
926) Om Manadaya Namah।
927) Om Madaya Namah।
928) Om Sarvavashyakaraya Namah।
929) Om Shaktaye Namah।
930) Om Anantaya Namah।
931) Om Anantamangalaya Namah।
932) Om Ashtamurtaye Namah।
933) Om Nayopetaya Namah।
934) Om Virupaya Namah।
935) Om Susundaraya Namah।
936) Om Dhumaketave Namah।
937) Om Mahaketave Namah।
938) Om Satyaketave Namah।
939) Om Maharathaya Namah।
940) Om Nandipriyaya Namah।
941) Om Swatantraya Namah।
942) Om Mekhaline Namah।
943) Om Damarupriyaya Namah।
944) Om Lauhangaya Namah।
945) Om Sarvavide Namah।
946) Om Dhanvine Namah।
947) Om Khandalaya Namah।
948) Om Sharvaya Namah।
949) Om Ishwaraya Namah।
950) Om Phalabhuje Namah।
951) Om Phalahastaya Namah।
952) Om Sarvakarmaphalapradaya Namah।
953) Om Dharmadhyakshaya Namah।
954) Om Dharmapalaya Namah।
955) Om Dharmaya Namah।
956) Om Dharmapradaya Namah।
957) Om Arthadaya Namah।
958) Om Panchavimshatitattvajnaya Namah।
959) Om Tarakaya Namah।
960) Om Brahmatatparaya Namah।
961) Om Trimargavasataye Namah।
962) Om Bhimaya Namah।
963) Om Sarvadukhanibarhanaya Namah।
964) Om Urjaswate Namah।
965) Om Nishkalaya Namah।
966) Om Shuline Namah।
967) Om Mauline Namah।
968) Om Garjannishacharaya Namah।
969) Om Raktambaradharaya Namah।
970) Om Raktaya Namah।
971) Om Raktamalyaya Namah।
972) Om Vibhushanaya Namah।
973) Om Vanamaline Namah।
974) Om Shubhangaya Namah।
975) Om Shwetaya Namah।
976) Om Shwetambaraya Namah।
977) Om Yune Namah।
978) Om Jayaya Namah।
979) Om Ajayapariwaraya Namah।
980) Om Sahasravadanaya Namah।
981) Om Kapaye Namah।
982) Om Shakinidakiniyaksharakshobhutaprabhanjakaya Namah।
983) Om Sadyojataya Namah।
984) Om Kamagataye Namah।
985) Om Jnanamurtaye Namah।
986) Om Yashaskaraya Namah।
987) Om Shambhutejase Namah।
988) Om Sarvabhaumaya Namah।
989) Om Vishnubhaktaya Namah।
990) Om Plavangamaya Namah।
991) Om Chaturnavatimantrajnaya Namah।
992) Om Paulastyabaladarpaghne Namah।
993) Om Sarvalakshmipradaya Namah।
994) Om Shrimate Namah।
995) Om Angadapriyaya Namah।
996) Om Iditaya Namah।
997) Om Smritibijaya Namah।
998) Om Sureshanaya Namah।
999) Om Sansarabhayanashanaya Namah।
1000) Om Uttamaya Namah।
1001) Om Shriparivaraya Namah।
1002) Om Shritaya Namah।
1003) Om Rudraya Namah।
1004) Om Kamaduhe Namah।

1000 Names of God Hanuman English Mantra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top