Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Lalita Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ શિવકૃતમ્ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
હરનેત્રસમુદ્ભૂતઃ સ વહ્નિર્ન મહેશ્વરમ્ ।
પુનર્ગન્તું શશાકાથ કદાચિદપિ નારદ ॥ ૧ ॥

બભૂવ વડવારૂપસ્તાપયામાસ મેદિનીમ્ ।
તતો બ્રહ્મા સમાગત્ય વડવારૂપિણં ચ તમ્ ॥ ૨ ॥

નીત્વા સમુદ્રં સમ્પ્રાર્થ્યં તત્તોયેઽસ્થાપયન્મુને ।
યયુર્દેવા નિજં સ્થાનં કામશોકેન મોહિતાઃ ॥ ૩ ॥

સમાશ્વસ્ય રતિં સ્વામી પુનસ્તે જીવિતો ભવેત્ ॥ ૪ ॥

શ્રથ પ્રાહ મહાદેવં પાર્વતી રુચિરાનના ।
ત્રિજગજ્જનની સ્મિત્વા નિર્જને તત્ર કાનને ॥ ૫ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ –
મામાદ્યાં પ્રકૃતિં દેવ લબ્ધું પત્નીં મહત્ત્તપઃ ।
ચિરં કરોષિ તત્કસ્માત્કામોઽયં નાશિતસ્ત્વયા ॥ ૬ ॥

કામે વિનષ્ટે પત્ન્યાઃ કિં વિદ્યતે તે પ્રયોજનમ્ ।
યોગિનામેષ ધર્મો વૈ યત્કામસ્ય વિનાશનમ્ ॥ ૭ ॥

ઇતિ શ્રુત્વા વચસ્તસ્યાઃ શઙ્કરશ્ચકિતસ્તદા ।
સન્ધ્યાયન્ જ્ઞાતવાનાદ્યાં પ્રકૃતિં પર્વતાત્મજામ્ ॥ ૮ ॥

તતો નિમીલ્ય નેત્રાણિ પ્રહર્ષપુલકાન્વિતઃ ।
નિરીક્ષ્ય પાર્વતીં પ્રાહ સર્વલોકૈકસુન્દરીમ્ ॥ ૯ ॥

જાને ત્વાં પ્રકૃતિં પૂર્ણામાવિર્ભૂતાં સ્વલીલયા ।
ત્વામેવ લબ્ધું ધ્યાનસ્થશ્ચિરં તિષ્ઠામિ કાનને ॥ ૧૦ ॥

અદ્યાહં કૃતકૃત્યોઽસ્મિ યત્ત્વાં સાક્ષાત્પરાત્પરામ્ ।
પુરઃ પશ્યામિ ચાર્વઙ્ગીં સતીમિવ મમ પ્રિયામ્ ॥ ૧૧ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ –
તવ ભાવેન તુષ્ટાઽહં સમ્ભૂય હિમવદ્વૃહે ।
ત્વામેવ ચ પતિં લબ્ધું સમાયાતા તવાન્તિકમ્ ॥ ૧૨ ॥

યો માં યાદૃશભાવેન સમ્પ્રાર્થયતિ ભક્તિતઃ ।
તસ્ય તેનૈવ ભાવેન પૂરયામિ મનોરથાન્ ॥ ૧૩ ॥

અહં સૈવ સતી શમ્ભો દક્ષસ્ય ચ મહાધ્વરે ।
વિહાય ત્વાં ગતા કાલી ભીમા ત્રિલોક્યમોહિની ॥ ૧૪ ॥

શિવ ઉવાચ –
યદિ મે પ્રાણતુલ્યાસિ સતી ત્વં ચારુલોચના ।
તદા યથા મહામેઘપ્રભા સા ભીમરૂપિણી ॥ ૧૫ ॥

બભૂવ દક્ષયજ્ઞસ્ય વિનાશાય દિગમ્બરી ।
કાલી તથા સ્વરૂપેણ ચાત્માનં દર્શયસ્વ મામ્ ॥ ૧૬ ॥

ઇત્યુક્તા સા હિમસુતા શમ્ભુના મુનિસત્તમમ્ ।
બભૂવ પૂર્વવત્કાલી સ્નિગ્ધાઞ્જનચયપ્રભા ॥ ૧૭ ॥

દિગમ્બરી ક્ષરદ્રક્તા ભીમાયતવિલોચના ।
પીનોન્નતકુચદ્વન્દ્વચારુશોભિતવક્ષસા ॥ ૧૮ ॥

ગલદાપાદસંલમ્બિકેશપુઞ્જભયાનકા ।
લલજ્જિહ્વા જ્વલદ્દન્તનખરૈરુપશોભિતા ॥ ૧૯ ॥

ઉદ્યત્ચ્છશાઙ્કનિચયૈર્મેઘપઙ્ક્તિરિવામ્બરે ।
આજાનુલમ્બિમુણ્ડાલિમાલયાઽતિવિશાલયા ॥ ૨૦ ॥

રાજમાના મહામેઘપઙક્તિશ્ચઞ્ચલયા યથા ।
ભુજૈશ્ચતુર્ભિર્ભૂયોચ્ચૈઃ શોભમાના મહાપ્રભા ॥ ૨૧ ॥

વિચિત્રરત્નવિભ્રાજન્મુકુટોજ્વલમસ્તકા ।
તાં વિલોક્ય મહાદેવઃ પ્રાહ ગદ્ગદયા ગિરા ॥ ૨૨ ॥

રોમાઞ્ચિતતનુર્ભક્ત્યા પ્રહૃષ્ટાત્મા મહામુને ।
ચિરં ત્વદ્વિરહેનેદં નિર્દગ્ધં હદયં મમ ॥ ૨૩ ॥

ત્વમન્તર્યામિની શક્તિર્હૃદયસ્થા મહેશ્વરી ।
આરાધ્ય ત્વત્પદામ્ભોજં ધૃત્વા હૃદયપઙ્કજે ॥ ૨૪ ॥

ત્વદ્વિચ્છેદસમુત્તપ્તં હૃત્કરોમિ સુશીતલમ્ ॥ ૨૫ ॥

ઇત્યુક્ત્વા સ મહાદેવો યોગં પરમમાસ્થિતઃ ।
શયિતસ્તત્પદામ્ભોજં દધાર હૃદયે તદા ॥ ૨૬ ॥

ધ્યાનાનન્દેન નિષ્પન્દશવરૂપધરઃ સ્થિતઃ ।
વ્યાધૂર્ણમાનનેત્રસ્તાં દદર્શ પરમાદરઃ ॥ ૨૭ ॥

અંશતઃ ગુરતઃ સ્થિત્વા પઞ્ચવક્ત્રઃ કૃતાઞ્જલિઃ ।
સહસ્રનામભિઃ કાલીં તુષ્ટાવ પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૨૮ ॥

શિવ ઉવાચ –
અનાદ્યા પરમા વિદ્યા પ્રધાના પ્રકૃતિઃ પરા ।
પ્રધાનપુરુષારાધ્યા પ્રધાનપુરુષેશ્વરી ॥ ૨૯ ॥

પ્રાણાત્મિકા પ્રાણશક્તિઃ સર્વપ્રાણહિતૈષિણી ।
ઉમા ચોત્તમકેશિન્યુત્તમા ચોન્મત્તભૈરવી ॥ ૩૦ ॥

ઉર્વશી ચોન્નતા ચોગ્રા મહોગ્રા ચોન્નતસ્તની ।
ઉગ્રચણ્ડોગ્રનયના મહોગ્રા દૈત્યનાશિની ॥ ૩૧ ॥

ઉગ્રપ્રભાવતી ચોગ્રવેગાઽનુગ્રાઽપ્રમર્દિની ।
ઉગ્રતારોગ્રનયના ચોર્ધ્વસ્થાનનિવાસિની ॥ ૩૨ ॥

ઉન્મત્તનયનાઽત્યુગ્રદન્તોત્તુઙ્ગસ્થલાલયા ।
ઉલ્લાસિન્યુલ્લાસચિત્તા ચોત્ફલ્લનયનોજ્જલા ॥ ૩૩ ॥

ઉત્ફુલ્લકમલારૂઢા કમલા કામિની કલા ।
કાલી કરાલવદના કામિની મુખકામિની ॥ ૩૪ ॥

કોમલાઙ્ગી કૃશાઙ્ગી ચ કૈટભાસુરમર્દિની ।
કાલિન્દી કમલસ્થા ચ કાન્તા કાનનવાસિની ॥ ૩૫ ॥

કુલીના નિષ્કલા કૃષ્ણા કાલરાત્રિસ્વરૂપિણી ।
કુમારી કામરૂપા ચ કામિની કૃષ્ણપિઙ્ગલા ॥ ૩૬ ॥

કપિલા શાન્તિદા શુદ્ધા શઙ્કરાર્ધશરીરિણી ।
કૌમારી કાર્ત્તિકી દુર્ગા કૌશિકી કુણ્ડલોજ્જવલા ॥ ૩૭ ॥

કુલેશ્વરી કુલશ્રેષ્ઠા કુણ્ડલોજ્જ્વલમસ્તકા ।
ભવાની ભાવિની વાણી શિવા ચ શિવમોહિની ॥ ૩૮ ॥

શિવપ્રિયા શિવારાધ્યા શિવપ્રાણૈકવલ્લભા ।
શિવપત્ની શિવસ્તુત્યા શિવાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૩૯ ॥

નિત્યાનન્દમયી નિત્યા સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહા ।
ત્રૈલોક્યજનની શમ્ભુહૃદયસ્થા સનાતની ॥ ૪૦ ॥

સદયા નિર્દયા માયા શિવા ત્રૈલોક્યમોહિની ।
બ્રહ્માદિત્રિદશારાધ્યા સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિની ॥ ૪૧ ॥

બ્રહ્માણી બ્રહ્મ ગાયત્રી સાવિત્રી બ્રહ્મસંસ્તુતા ।
બ્રહ્મોપાસ્યા બ્રહ્મશક્તિર્બ્રહ્મસૃષ્ટિવિધાયિની ॥ ૪૨ ॥

કમણ્ડલુકરા સષ્ટિકર્ત્રી બ્રહ્મસ્વરૂપિણી ।
ચતુર્ભુજાત્મિકા યજ્ઞસૂત્રરૂપા દૃઢવ્રતા ॥ ૪૩ ॥

હંસારૂઢા ચતુર્વક્ત્રા ચતુર્વેદાભિસંસ્થુતા ।
વૈષ્ણવી પાલનકારી મહાલક્ષ્મીર્હરિપ્રિયા ॥ ૪૪ ॥

શઙ્ખચક્રધરા વિષ્ણુશક્તિર્વિષ્ણુસ્વરૂપિણી ।
વિષ્ણુપ્રિયા વિષ્ણુમાયા વિષ્ણુપ્રાણૈકવલ્લભા ॥ ૪૫ ॥

યોગનિદ્રાઽક્ષરા વિષ્ણુમોહિની વિષ્ણુસંસ્તુતા ।
વિષ્ણુસમ્મોહનકરી ત્રૈલોક્યપરિપાલિની ॥ ૪૬ ॥

શઙ્ખિની ચક્રિણી પદ્મા પદ્મિની મુસલાયુધા ।
પદ્માલયા પદ્મહસ્તા પદ્મમાલાદિભૂષિતા ॥ ૪૭ ॥

ગરુડસ્થા ચારુરૂપા સમ્પદ્રૂપા સરસ્વતી ।
વિષ્ણુપાર્શ્વસ્થિતા વિષ્ણુપરમાઽઽહ્લાદદાયિની ॥ ૪૮ ॥

સમ્પત્તિઃ સમ્પદાધારા સર્વસમ્પત્પ્રદાયિની ।
શ્રીર્વિદ્યા સુખદા સૌખ્યદાયિની દુઃખનાશિની ॥ ૪૯ ॥

દુઃખહન્ત્રી સુખકરી સુખાસીના સુખપ્રદા ।
સુખપ્રસન્નવદના નારાયણમનોરમા ॥ ૫૦।
નારાયણી જગદ્ધાત્રી નારાયણવિમોહિની ।
નારાયણશરીરસ્થા વનમાલાવિભૂષિતા ॥ ૫૧ ॥

દૈત્યઘ્ની પીતવસના સર્વદૈત્યપ્રમર્દિની ।
વારાહી નારસિંહી ચ રામચન્દ્રસ્વરૂપિણી ॥ ૫૨ ॥

રક્ષોઘ્ની કાનનાવાસા ચાહલ્યાશાપમોચિની ।
સેતુબન્ધકરી સર્વરક્ષઃકુલવિનાશિની ॥ ૫૩ ॥

સીતા પતિવ્રતા સાધ્વી રામપ્રાણૈકવલ્લભા ।
અશોકકાનનાવાસા લઙ્કેશ્વરવિનાશિની ॥ ૫૪ ॥

નીતિઃ સુનીતિઃ સુકૃતિ કીર્તિર્મેધા વસુન્ધરા ।
દિવ્યમાલ્યધરા દિવ્યા દિવ્યગન્ધાનુલેપના ॥ ૫૫ ॥

દિવ્યવસ્ત્રપરીધાના દિવ્યસ્થાનનિવાસિની ।
માહેશ્વરી પ્રેતસંસ્થા પ્રેતભૂમિનિવાસિની ॥ ૫૬ ॥

નિર્જનસ્થા શ્મશાનસ્થા ભૈરવી ભીમલોચના ।
સુઘોરનયના ઘોરા ઘોરરૂપા ઘનપ્રભા ॥ ૫૭ ॥

ઘનસ્તની વરા શ્યામા પ્રેતભૂમિકૃતાલયા ।
ખટ્વાઙ્ગધારિણી દ્વીપિચર્મામ્બરસુશોભના ॥ ૫૮ ॥

મહાકાલી ચણ્ડવક્ત્રા ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ।
ઉદ્યાનકાનનાવાસા પુષ્પોદ્યાનવનપ્રિયા ॥ ૫૯ ॥

બલિપ્રિયા માંસભક્ષ્યા રુધિરાસવભક્ષિણી ।
ભીમરાવા સાટ્ટહાસા રણનૃત્યપરાયણા ॥ ૬૦ ॥

અસુરા સૃક્પ્રિયા તુષ્ટા દૈત્યદાનવમર્દિની ।
દૈત્યવિદ્રાવિણી દૈત્યમથની દૈત્યસૂદની ॥ ૬૧ ॥

દેત્યઘ્ની દૈત્યહન્ત્રી ચ મહિષાસુરમર્દિની ।
રક્તબીજનિહન્ત્રી ચ શુમ્ભાસુરવિનાશિની ॥ ૬૨ ॥

નિશુમ્ભહન્ત્રી ધૂમ્રાક્ષમર્દિની દુર્ગહારિણી ।
દુર્ગાસુરનિહન્ત્રી ચ શિવદૂતી મહાબલા ॥ ૬૩ ॥

મહાબલવતી ચિત્રવસ્ત્રા રક્તામ્બરાઽમલા ।
વિભલા લલિતા ચારુહાસા ચારુસ્ત્રિલોચના ॥ ૬૪ ॥

અજેયા જયદા જ્યેષ્ઠા જયશીલાઽપરાજિતા ।
વિજયા જાહ્નવી દુષ્ટજૃમ્ભિણી જયદાયિની ॥ ૬૫ ॥

જગદ્રક્ષાકરી સર્વજગચ્ચૈતન્યકારિણી ।
જયા જયન્તી જનની જનભક્ષણતત્પરા ॥ ૬૬ ॥

જલરૂપા જલસ્થા ચ જપ્યા જાપકવત્સલા ।
જાજ્વલ્યમાના યજ્ઞાશા જન્મનાશવિર્વજિતા ॥ ૬૭ ॥

જરાતીતા જગન્માતા જગદ્રૂપા જગન્મયી ।
જઙ્ગમા જ્વાલિની જૃમ્ભા સ્તમ્ભિની દુષ્ટતાપિની ॥ ૬૮ ॥

ત્રિપુરઘ્ની ત્રિનયના મહાત્રિપુરતાપિની ।
તૃષ્ણા જાતિઃ પિપાસા ચ બુભુક્ષા ત્રિપુરા પ્રભા ॥ ૬૯ ॥

ત્વરિતા ત્રિપુટા ત્ર્યક્ષા તન્વી તાપવિવીર્જેતા ।
ત્રિલોકેશી તીવ્રવેગા તીવ્રા તિવ્રબલાઽલયા ॥ ૭૦ ॥

નિઃશઙ્કા નિર્મલાભા ચ નિરાતઙ્કાઽમલપ્રભા ।
વિનીતા વિનયાભિજ્ઞા વિશેષજ્ઞા વિલક્ષણા ॥ ૭૧ ॥

વરદા વલ્લભા વિદ્યુત્પ્રભા વિનયશાલિની ।
બિમ્બોષ્ઠી વિધુવક્ત્રા ચ વિવસ્ત્રા વિનયપ્રભા ॥ ૭૨ ॥

વિશ્વેશપત્ની વિશ્વાત્મા વિશ્વરૂપા બલોત્કટા ।
વિશ્વેશી વિશ્વવનિતા વિશ્વમાતા વિચક્ષણા ॥ ૭૩ ॥

વિદુષી વિશ્વવિદિતા વિશ્વમોહનકારિણી ।
વિશ્વમૂર્તિર્વિશ્વધરા વિશ્વેશપરિપાલિની ॥ ૭૪ ॥

વિશ્વકર્ત્રી વિશ્વહર્ત્રી વિશ્વપાલનતત્પરા ।
વિશ્વેશહૃદયાવાસા વિશ્વેશ્વરમનોરમા ॥ ૭૫ ॥

વિશ્વહા વિશ્વનિલયા વિશ્વમાયા વિભૂતિદા ।
વિશ્વા વિશ્વોપકારા ચ વિશ્વપ્રાણાત્મિકાપિ ચ ॥ ૭૬ ॥

વિશ્વપ્રિયા વિશ્વમયી વિશ્વદુષ્ટવિનાશિની ।
દાક્ષાયણી દક્ષકન્યા દક્ષયજ્ઞવિનાશિની ॥ ૭૭ ॥

વિશ્વમ્ભરી વસુમતી વસુધા વિશ્વપાવની ।
સર્વાતિશાયિની સર્વદુઃખદારિદ્ર્યહારિણી ॥ ૭૮ ॥

મહાવિભૂતિરવ્યક્તા શાશ્વતી સર્વસિદ્ધિદા ।
અચિન્ત્યાઽચિન્ત્યરૂપા ચ કેવલા પરમાત્મિકા ॥ ૭૯ ॥

સર્વજ્ઞા સર્વવિષયા સર્વોપરિપરાયણા ।
સર્વસ્યાર્તિહરા સર્વમઙ્ગલા મઙ્ગલપ્રદા ॥ ૮૦ ॥

મઙ્ગલાર્હા મહાદેવી સર્વમઙ્ગલદાયિકા ।
સર્વાન્તરસ્થા સર્વાર્થરૂપિણી ચ નિરઞ્જના ॥ ૮૧ ॥

ચિચ્છક્તિશ્ચિન્મયી સર્વવિદ્યા સર્વવિધાયિની ।
શાન્તિઃ શાન્તિકરી સૌમ્યા સર્વા સર્વપ્રદાયિની ॥ ૮૨ ॥

શાન્તિઃ ક્ષમા ક્ષેમકરી ક્ષેત્રજ્ઞા ક્ષેત્રવાસિની ।
ક્ષણાત્મિકા ક્ષીણતનુઃ ક્ષીણાઙ્ગી ક્ષીણમધ્યમા ॥ ૮૩ ॥

ક્ષિપ્રગા ક્ષેમદા ક્ષિપ્તા ક્ષણદા ક્ષણવાસિની ।
વૃત્તિર્નિવૃત્તિર્ભૂતાનાં પ્રવૃત્તિર્વૃત્તલોચના ॥ ૮૪ ॥

વ્યોમમૂર્તિર્વ્યોમસંસ્થા વ્યોમાલયકૃતાશ્રયા ।
ચન્દ્રાનના ચન્દ્રકાન્તિશ્ચન્દ્રાર્ધાઙ્કિતમસ્તકા । ૮૫ ॥

ચન્દ્રપ્રભા ચન્દ્રકલા શરચ્ચન્દ્રનિભાનના ।
ચન્દ્રાત્મિકા ચન્દ્રમુખી ચન્દ્રશેખરવલ્લભા ॥ ૮૬ ॥

ચન્દ્રશેખરવક્ષઃસ્થા ચન્દ્રલોકીનેવાસિની ।
ચન્દ્રશેખરશૈલસ્થા ચઞ્ચલા ચઞ્ચલેક્ષણા ॥ ૮૭ ॥

છિન્નમસ્તા છાગમાંસપ્રિયા છાગબલિપ્રિયા ।
જ્યોત્સ્ના જ્યોતિર્મયી સર્વજ્યાયસી જીવનાત્મિકા ॥ ૮૮ ॥

સર્વકાર્યનિયન્ત્રી ચ સર્વભૂતહિતૈષિણી ।
ગુણાતીતા ગુણમયી ત્રિગુણા ગુણશાલિની ॥ ૮૯ ॥

ગુણૈકનિલયા ગૌરી ગુહ્યા ગોપકુલોદ્ભવા ।
ગરીયસી ગુરુરતા ગુહ્યસ્થાનનિવાસિની ॥ ૯૦ ॥

ગુણજ્ઞા નિર્ગુણા સર્વગુણાર્હા ગુહયકાઽમ્બિકા ।
ગલજ્જટા ગલત્કેશા ગલદ્રુધિરચર્ચિતા ॥ ૯૧ ॥

ગજેન્દ્રગમના ગન્ત્રી ગીતનૃત્યપરાયણા ।
ગમનસ્થા ગયાધ્યક્ષા ગણેશજનની તથા ॥ ૯૨ ॥

ગાનપ્રિયા ગાનરતા ગૃહસ્થા ગૃહિણી પરા ।
ગજસંસ્થા ગજારૂઢા ગ્રસન્તી ગરુડાસના ॥ ૯૩ ॥

યોગસ્થા યોગિનીગમ્યા યોગચિન્તાપરાયણા ।
યોગિધ્યેયા યોગિવન્દ્યા યોગલભ્યા યુગાત્મિકા ॥ ૯૪ ॥

યોગિજ્ઞેયા યોગયુક્તા મહાયોગેશ્વરેશ્વરી ।
યોગાનુરક્તા યુગદા યુગાન્તજલદપ્રભા ॥ ૯૫ ॥

યુગાનુકારિણી યજ્ઞરૂપા સૂર્યસમપ્રભા ।
યુગાન્તાનિલવેગા ચ સર્વયજ્ઞફલપ્રદા ॥ ૯૬ ॥

સંસારયોનિઃ સંસારવ્યાપિની સફલાસ્પદા ।
સંસારતરુનિઃસેવ્યા સંસારાર્ણવતારિણી ॥ ૯૭ ॥

સર્વાર્થસાધિકા સર્વા સંસારવ્યાપિની તથા ।
સંસારબન્ધકર્ત્રી ચ સંસારપરિવર્જિતા ॥ ૯૮ ॥

દુર્નિરીક્ષ્યા સુદુષ્પ્રાપ્યા ભૂતિર્ભૂતિમતીત્યપિ ।
અત્યન્તવિભવાઽરૂપા મહાવિભવરૂપિણી ॥ ૯૯ ॥

શબ્દબ્રહ્મસ્વરૂપા ચ શબ્દયોનિઃ પરાત્પરા ।
ભૂતિદા ભૂતિમાતા ચ ભૂતિસ્તન્દ્રી વિભૂતિદા ॥ ૧૦૦ ॥

ભૂતાન્તરસ્થા કૂટસ્થા ભૂતનાથપ્રિયાઙ્ગના ।
ભૂતમાતા ભૂતનાથા ભૂતાલયનિવાસિની ॥ ૧૦૧ ॥

ભૂતનૃત્યપ્રિયા ભૂતસઙ્ગિની ભૂતલાશ્રયા ।
જન્મમૃત્યુજરાતીતા મહાપુરુષસઙ્ગતા ॥ ૧૦૨ ॥

ભુજગા તામસી વ્યક્તા તમોગુણવતી તથા ।
ત્રિતત્ત્વા તત્ત્વરૂપા ચ તત્ત્વજ્ઞા તત્ત્વકપ્રિયા ॥ ૧૦૩ ॥

ત્ર્યમ્બકા ત્ર્યમ્બકરતા શુક્લા ત્ર્યમ્બકરૂપિણી ।
ત્રિકાલજ્ઞા જન્મહીના રક્તાઙ્ગી જ્ઞાનરૂપિણી ॥ ૧૦૪ ॥

અકાર્યા કાર્યજનની બ્રહ્માખ્યા બ્રહ્મસંસ્થિતા ।
વૈરાગ્યયુક્તા વિજ્ઞાનગમ્યા ધર્મસ્વરૂપિણી ॥ ૧૦૫ ॥

સર્વધર્મવિધાનજ્ઞા ધર્મિષ્ઠા ધર્મતત્પરા ।
ધર્મિષ્ઠપાલનકરી ધર્મશાસ્ત્રપરાયણા ॥ ૧૦૬ ॥

ધર્માધર્મવિહીના ચ ધર્મજન્યફલપ્રદા ।
ધર્મિણી ધર્મનિરતા ધર્મિણામિષ્ટદાયિની ॥ ૧૦૭ ॥

ધન્યા ધીર્ધારણા ધીરા ધન્વની ધનદાયિની ।
ધનુષ્મતી ધરાસંસ્થા ધરણી સ્થિતિકારિણી ॥ ૧૦૮ ॥

સર્વયોનિર્વિશ્વયોનિરપાંયોનિરયોનિજા ।
રુદ્રાણી રુદ્રવનિતા રુદ્રૈકાદશરૂપિણી ॥ ૧૦૯ ॥

રુદ્રાક્ષમાલિની રૌદ્રી ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદા ।
બ્રહ્મોપેન્દ્રપ્રવન્દ્યા ચ નિત્યં મુદિતમાનસા ॥ ૧૧૦ ॥

ઇન્દ્રાણી વાસવી ચૈન્દ્રી વિચિત્રૈરાવતસ્થિતા ।
સહસ્રનેત્રા દિવ્યાઙ્ગી દિવ્યકેશવિલાસિની ॥ ૧૧૧ ॥

દિવ્યાઙ્ગના દિવ્યનેત્રા દિવ્યચન્દનચર્ચિતા ।
દિવ્યાલઙ્કરણા દિવ્યશ્વેતચામરવીજિતા ॥ ૧૧૨ ॥

દિવ્યહારા દિવ્યપદા દિવ્યનૂપુરશોભિતા ।
કેયૂરશોભિતા હૃષ્ટા હૃષ્ટચિત્તપ્રહર્ષિણી ॥ ૧૧૩ ॥

સમ્પ્રહૃષ્ટમના હર્ષપ્રસન્નવદના તથા ।
દેવેન્દ્રવન્દ્યપાદાબ્જા દેવેન્દ્રપરિપૂજિતા ॥ ૧૧૪ ॥

રજસા રક્તનયના રક્તપુષ્પપ્રિયા સદા ।
રક્તાઙ્ગી રક્તનેત્રા ચ રક્તોત્પલવિલોચના ॥ ૧૧૫ ॥

રક્તાભા રક્તવસ્ત્રા ચ રક્તચન્દનચર્ચિતા ।
રક્તેક્ષણા રક્તભક્ષ્યા રક્તમત્તોરગાશ્રયા ॥ ૧૧૬ ॥

રક્તદન્તા રક્તજિહ્વા રક્તભક્ષણતત્પરા ।
રક્તપ્રિયા રક્તતૃષ્ટા રક્તપાનસુતત્પરા ॥ ૧૧૭ ॥

બન્ધૂકુસુમાભા ચ રક્તમાલ્યાનુલેપના ।
સ્ફુરદ્રક્તાઞ્ચિતતનુઃ સ્ફુરત્સૂર્યશતપ્રભા ॥ ૧૧૮ ॥

સ્ફુરન્નેત્રા પિઙ્ગજટા પિઙ્ગલા પિઙ્ગલેક્ષણા ।
બગલા પીતવસ્ત્રા ચ પીતપુષ્પપ્રિયા સદા ॥ ૧૧૯ ॥

પીતામ્બરા પિબદ્રક્તા પીતપુષ્પોપશોભિતા ।
શત્રુઘ્ની શત્રુસમ્મોહજનની શત્રુતાપિની ॥ ૧૨૦ ॥

શત્રુપ્રમર્દિની શત્રુવાક્યસ્તમ્ભનકારિણી ।
ઉચ્ચાટનકરી સર્વદુષ્ટોત્સારણકારિણી ॥ ૧૨૧ ॥

શત્રુવિદ્રાવિણી શત્રુસમ્મોહનકરી તથા ।
વિપક્ષમર્દનકરી શત્રુપક્ષક્ષયઙ્કરી ॥ ૧૨૨ ॥

સર્વદુષ્ટઘાતિની ચ સર્વદુષ્ટવિનાશિની ।
દ્વિભુજા શૂલહસ્તા ચ ત્રિશૂલવરધારિણી ॥ ૧૨૩ ॥

દુષ્ટસન્તાપજનની દુષ્ટક્ષોભપ્રવર્ધિની ।
દુષ્ટાનાં ક્ષોભસમ્બદ્ધા ભક્તક્ષોભનિવારિણી ॥ ૧૨૪ ॥

દુષ્ટસન્તાપિની દુષ્ટસન્તાપપરિમર્દિની ।
સન્તાપરહિતા ભક્તસન્તાપપરિનાશિની ॥ ૧૨૫ ॥

અદ્વૈતા દ્વૈતરહિતા નિષ્કલા બ્રહ્મરૂપિણી ।
ત્રિદશેશી ત્રિલોકેશી સર્વેશી જગદીશ્વરી ॥ ૧૨૬ ॥

બ્રહ્મેશસેવિતપદા સર્વવન્દ્યપદામ્બુજા ।
અચિન્ત્યરૂપચરિતા ચાચિન્ત્યબલવિક્રમા ॥ ૧૨૭ ॥

સર્વાચિન્ત્યપ્રભાવા ચ સ્વપ્રભાવપ્રદર્શિની ।
અચિન્ત્યમહિમાઽચિન્ત્યરૂપા સૌન્દર્યશાલિની ॥ ૧૨૮ ॥

અચિન્ત્યવેશશોભા ચ લોકાચિન્ત્યગુણાન્વિતા ।
અચિન્ત્યશક્તિર્દુશ્ચિન્ત્યપ્રભાવા ચિન્ત્યરૂપિણી ॥ ૧૨૯ ॥

યોગીચિન્ત્યા મહાચિન્તાનાશિની ચેતનાત્મિકા ।
ગિરિજા દક્ષજા વિશ્વજનયિત્રી જગત્પ્રસૂઃ ॥ ૧૩૦ ॥

સન્નમ્યાઽપ્રણતા સર્વપ્રણતાર્તિહરી તથા ।
પ્રણતૈશ્વર્યદા સર્વપ્રણતાશુભનાશિની ॥ ૧૩૧ ॥

પ્રણતાપન્નાશકરી પ્રણતાશુભમોચની ।
સિદ્ધેશ્વરી સિદ્ધસેવ્યા સિદ્ધચારણસેવિતા ॥ ૧૩૨ ॥

સિદ્ધિપ્રદા સિદ્ધિકરી સર્વસિદ્ધગણેશ્વરી ।
અષ્ટસિદ્ધિપ્રદા સિદ્ધગણસેવ્યપદામ્બુજા ॥ ૧૩૩ ॥

કાત્યાયની સ્વધા સ્વાહા વષડ્ વૌષટ્સ્વરૂપિણી ।
પિતૃણાં તૃપ્તિજનની કવ્યરુપા સુરેશ્વરી ॥ ૧૩૪ ॥

હવ્યભોક્ત્રી હવ્યતુષ્ટા પિતૃરૂપાઽસિતપ્રિયા ।
કૃષ્પપક્ષપ્રપૂજ્યા ચ પ્રેતપક્ષસમર્ચિતા ॥ ૧૩૫ ॥

અષ્ટહસ્તા દશભુજા ચાષ્ટાદશભુજાન્વિતા ।
ચતુર્દશભુજાઽસઙ્ખ્યભુજવલ્લીવિરાજિતા ॥ ૧૩૬ ॥

સિંહપૃષ્ઠસમારૂઢા સહસ્રભૂજરાજિતા ।
ભુવનેશી ચાન્નપૂર્ણા મહાત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૧૩૭ ॥

ત્રિપુરા સુન્દરી સૌમ્યમુખી સુન્દરલોચના ।
સુન્દરાસ્યા શુભ્રદંષ્ટ્રા સુભ્રૂઃ પર્વતનન્દિની ॥ ૧૩૮ ॥

નીલોત્પલદલશ્યામા સ્મેરોત્ફુલ્લમુખામ્બુજા ।
સત્યસન્ધા પદ્મવક્ત્રા ભ્રૂકુટીકુટિલાનના ॥ ૧૩૯ ॥

વિદ્યાધરી વરારોહા મહાસન્ધ્યાસ્વરુપિણી ।
અરુન્ધતી હિરણ્યાક્ષી સુધૂમ્રાક્ષી શુભેક્ષણા ॥ ૧૪૦ ॥

શ્રુતિઃ સ્મૃતિઃ કૃતિર્યોગમાયા પુણ્યા પુરાતની ।
વાગ્દેવતા વેદવિદ્યા બ્રહ્મવિદ્યાસ્વરૂપિણી ॥ ૧૪૧ ॥

વેદશક્તિર્વેદમાતા વેદાદ્યા પરમા ગતિઃ ।
આન્વીક્ષિકી તર્કવિદ્યા યોગશાસ્ત્રપ્રકાશિની ॥ ૧૪૨ ॥

ધૂમાવતી વિયન્મૂર્તિર્વિદ્યુન્માલા વિલાસિની ।
મહાવ્રતા સદાનન્દનન્દિની નગનન્દિની ॥ ૧૪૩ ॥

સુનન્દા યમુના ચણ્ડી રુદ્રચણ્ડી પ્રભાવતી ।
પારિજાતવનાવાસા પારિજાતવનપ્રિયા ॥ ૧૪૪ ॥

સુપુષ્પગન્ધસન્તુષ્ટા દિવ્યપુષ્પોપશોભિતા ।
પુષ્પકાનનસદ્વાસા પુષ્પમાલાવિલાસિની ॥ ૧૪૫ ॥

પુષ્પમાલ્યધરા પુષ્પગુચ્છાલઙ્કૃતદેહિકા ।
પ્રતપ્તકાઞ્ચનાભાસા શુદ્ધકાઞ્ચનમણ્ડિતા ॥ ૧૪૬ ॥

સુવર્ણકુણ્ડલવતી સ્વર્ણપુષ્પપ્રિયા સદા ।
નર્મદા સિન્ધુનિલયા સમુદ્રતનયા તથા ॥ ૧૪૭ ॥

ષોડશી ષોડશભુજા મહાભુજઙ્ગમણ્ડિતા ।
પાતાલવાસિની નાગી નાગેન્દ્રકૃતભૂષણા ॥ ૧૪૮ ॥

નાગિની નાગકન્યા ચ નાગમાતા નગાલયા ।
દુર્ગાઽઽપત્તારિણી દુર્ગદુષ્ટગ્રહનિવારિણી ॥ ૧૪૯ ॥

અભયાઽઽપન્નિહન્ત્રી ચ સર્વાપત્પરિનાશિની ।
બ્રહ્મણ્યા શ્રુતિશાસ્ત્રજ્ઞા જગતાં કારણાત્મિકા ॥ ૧૫૦ ॥

નિષ્કારણા જન્મહીના મૃત્યુઞ્જયમનોરમા ।
મૃત્યુઞ્જયહૃદાવાસા મૂલાધારનિવાસિની । ૧૫૧ ॥

ષટ્ચક્રસંસ્થા મહતી મહોત્સવવિલાસિની ।
રોહિણી સુન્દરમુખી સર્વવિદ્યાવિશારદા ॥ ૧૫૨ ॥

સદસદ્વસ્તુરૂપા ચ નિષ્કામા કામપીડિતા ।
કામાતુરા કામમત્તા કામમાનસસત્તનુઃ ॥ ૧૫૩ ॥

કામરૂપા ચ કાલિન્દી કચાલમ્બિતવિગ્રહા ।
અતસીકુસુમાભાસા સિંહપૃષ્ઠનિષેદુષી ॥ ૧૫૪ ॥

યુવતી યૌવનોદ્રિક્તા યૌવનોદ્રિક્તમાનસા ।
અદિતિર્દેવજનની ત્રિદશાર્તિવિનાશિની ॥ ૧૫૫ ॥

દક્ષિણાઽપૂર્વવસના પૂર્વકાલવિવર્જિતા ।
અશોકા શોકરહિતા સર્વશોકનિવારિણી ॥ ૧૫૬ ॥

અશોકકુસુમાભાસા શોકદુઃખક્ષયઙ્કરી ।
સર્વયોષિત્સ્વરૂપા ચ સર્વપ્રાણિમનોરમા ॥ ૧૫૭ ॥

મહાશ્ચર્યા મદાશ્ચર્યા મહામોહસ્વરૂપિણી ।
મહામોક્ષકરી મોહકારિણી મોહદાયિની ॥ ૧૫૮ ॥

અશોચ્યા પૂર્ણકામા ચ પૂર્ણા પૂર્ણમનોરથા ।
પૂર્ણાભિલષિતા પૂર્ણનિશાનાથસમાનના ॥ ૧૫૯ ॥

દ્વાદશાર્કસ્વરૂપા ચ સહસ્રાર્કસમપ્રભા ।
તેજસ્વિની સિદ્ધમાતા ચન્દ્રા નયનરક્ષણા ॥ ૧૬૦ ॥

અપરાઽપારમાહાત્મ્યા નિત્યવિજ્ઞાનશાલિની ।
વિવસ્વતી હવ્યવાહા જાતવેદઃસ્વરૂપિણી ॥ ૧૬૧ ॥

સ્વૈરિણી સ્વેચ્છવિહરા નિર્બીજા બીજરૂપિણી ।
અનન્તવર્ણાઽનન્તાખ્યાઽનન્તસંસ્થા મહોદરી ॥ ૧૬૨ ॥

દુષ્ટભૂતાપહન્ત્રી ચ સદ્ધૃત્તપરિપાલિકા ।
કપાલિની પાનમત્તા મત્તવારણગામિની ॥ ૧૬૩ ॥

વિન્ધ્યસ્થા વિન્ધ્યનિલયા વિન્ધ્યપર્વતવાસિની ।
બન્ધુપ્રિયા જગદ્વન્ધુઃ પવિત્રા સપવિત્રિણી ॥ ૧૬૪ ॥

પરામૃતાઽમૃતકલા ચાપમૃત્યુવિનાશિની ।
મહારજતસઙ્કાશા રજતાદ્રિનિવાસિની ॥ ૧૬૫ ॥

કાશીવિલાસિની કાશીક્ષેત્રરક્ષણતત્પરા ।
યોનિરૂપા યોનિપીઠસ્થિતા યોનિસ્વરૂપિણી ॥ ૧૬૬ ॥

કામોલ્લસિતચાર્વઙ્ગી કટાક્ષક્ષેપમોહિની ।
કટાક્ષક્ષેપનિરતા કલ્પવૃક્ષસ્વરૂપિણી ॥ ૧૬૭ ॥

પાશાઙ્કુશધરા શક્તિર્ધારિણી ખેટકાયુધા ।
બાણાયુધાઽમોઘશસ્ત્રા દિવ્યશસ્ત્રાઽસ્રવર્ષિણી ॥ ૧૬૮ ॥

મહાસ્ત્રજાલવિક્ષેપવિપક્ષક્ષયકારિણી ।
ઘણ્ટિની પાશિની પાશહસ્તા પાશાઙ્કુશાયુધા ॥ ૧૬૯ ॥

ચિત્રસિંહાસનગતા મહાસિંહાસનસ્થિતા ।
મન્ત્રાત્મિકા મન્ત્રબીજા મન્ત્રાધિષ્ઠાતૃદેવતા ॥ ૧૭૦ ॥

સુરૂપાઽનેકરૂપા ચ વિરૂપા બહુરૂપિણી ।
વિરૂપાક્ષપ્રિયતમા વિરૂપાક્ષમનોરમા ॥ ૧૭૧ ॥

વિરૂપાક્ષા કોટરાક્ષી કૂટસ્થા કૂટરૂપિણી ।
કરાલાસ્યા વિશાલાસ્યા ધર્મશાસ્રાર્થપારાગા ॥ ૧૭૨ ॥

મૂલક્રિયા મૂલરૂપા મૂલપ્રકૃતિરૂપિણી ।
કામાક્ષી કમનીયા ચ કામેશી ભગમઙ્ગલા ॥ ૧૭૩ ॥

સૂભગા ભોગિની ભોગ્યા ભાગ્યદા સુભગા ભગા ।
શ્વેતાઽરુણા બિન્દુરૂપા વેદયોનિર્ધ્વનિક્ષણા ॥ ૧૭૪ ॥

અધ્યાત્મવિદ્યા શાસ્ત્રાર્થકુશલા શૈલનન્દિની ।
નગાધિરાજપુત્રી ચ નગપુત્રી નગોદ્ભવા ॥ ૧૭૫ ॥

ગિરીન્દ્રબાલા ગિરિશપ્રાણતુલ્યા મનોરમા ।
પ્રસન્ના ચારુવદના પ્રસન્નાસ્યા પ્રસન્નદા ॥ ૧૭૬ ॥

શિવપ્રાણા પતિપ્રાણા પતિસમ્મોહકારિણી ।
મૃગાક્ષી ચઞ્ચલાપાઙ્ગી સુદૃષ્ટિર્હંસગામિની ॥ ૧૭૭ ॥

નિત્યં કુતૂહલપરા નિત્યાનન્દાઽભિનન્દિતા ।
સત્યવિજ્ઞાનરૂપા ચ તત્ત્વજ્ઞાનૈકકારિણી ॥ ૧૭૮ ॥

ત્રૈલોક્યસાક્ષિણી લોકધર્માધર્મપ્રદર્શિની ।
ધર્માઽધર્મવિધાત્રી ચ શમ્ભુપ્રાણાત્મિકા પરા ॥ ૧૭૯ ॥

મેનકાગર્ભસમ્ભૂતા મૈનાકભગિની તથા ।
શ્રીકણ્ઠા કણ્ઠહારા ચ શ્રીકણ્ઠહૃદયસ્થિતા ॥ ૧૮૦ ॥

શ્રીકણ્ઠકણ્ઠજપ્યા ચ નીલકણ્ઠમનોરમા ।
કાલકૂટાત્મિકા કાલકૂટભક્ષણકારિણી ॥ ૧૮૧ ॥

વર્ણમાલા સિદ્ધિકલા ષટ્ચક્રક્રમવાસિની ।
મૂલકેલીરતા સ્વાધિષ્ઠાના તુર્યનિવાસિની ॥ ૧૮૨ ॥

મણિપૂરસ્થિતિઃ સ્નિગ્ધા કુર્મચક્રપરાયણા ।
અનાહતગતિર્દીપશિખા મણિમયાકૃતિઃ ॥ ૧૮૩ ॥

વિશુદ્ધિચક્રસંસ્થાના ચાજ્ઞાચક્રાબ્જમધ્યગા ।
મહાકાલપ્રિયા કાલકલનૈકવિધાયિની ।
અક્ષોભ્યપત્ની સઙ્ક્ષોભનાશિની તે નમો નમઃ ॥ ૧૮૪ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
એવં નામસહસ્રેણ સંસ્તુતા પર્વતાત્મજા ।
વાક્યમેતન્મહેશાનમુવાચ મુનિસત્તમ્ ॥ ૧૮૫ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ –
અહં ત્વદર્થે શૈલેન્દ્રતનયાત્વમુપાગતા ।
ત્વં મે પ્રાણસમો ભર્તા ત્વદનન્યાઽહમઙ્ગના ॥ ૧૮૬ ॥

ત્વં મદર્થે તપસ્તીવ્રં સુચિરં કૃતવાનસિ ।
અહં ચ તપસારાધ્યા ત્વાં લપ્સ્યામિ પુનઃ પતિમ્ ॥ ૧૮૭ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
ત્વમારાધ્યતમા સર્વજનની પ્રકૃતિઃ પરા ।
તવારાધ્યો જગત્યત્ર વિદ્યતે નૈવ કોઽપિ હિ ॥ ૧૮૮ ॥

અહં ત્વયા નિજગુણૈરનુગ્રાહ્યો મહેશ્વરિ ।
પ્રાર્થનીયસ્ત્વયિ શિવે એષ એવ વરો મમ ॥ ૧૮૯ ॥

યત્ર યત્ર તવેદં હિ કાલીરૂપં મનોહરમ્ ।
આવિર્ભવતિ તત્રૈવ શિવરૂપસ્ય મે હૃદિ ॥ ૧૯૦ ॥

સંસ્થાતવ્યં ત્વયા લોકે ખ્યાતા ચ શવવાહના ।
ભવિષ્યસિ મહાકાલી પ્રસીદ જગદમ્બિકે ॥ ૧૯૧ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
ઇત્યુક્ત્ત્વા શમ્ભુના કાલી કાલમેધસમપ્રભા ।
તથેત્યુક્ત્ત્વા સમભવત્પુનર્ગૌરી યથા પુરા ॥ ૧૯૨ ॥

ય ઇદં પઠતે દેવ્યા નામ્નાં ભક્ત્યા સહસ્રકમ્ ।
સ્તોત્રં શ્રીશમ્ભુના પ્રોક્તં સ દેવ્યાઃ સમતામિયાત્ ॥ ૧૯૩ ॥

અભ્યર્ચ્ય ગન્ધપુષ્પૈશ્ચ ધૂપદીપૈર્મેહશ્વરીમ્ ।
યઃ પઠેત્સ્તોત્રામેતચ્ચ સ લભેત્પરમં પદમ્ ॥ ૧૯૪ ॥

અનન્યમનસા દેવીં સ્તોત્રેણાનેન યો નરઃ ।
સંસ્તૌતિ પ્રત્યહં તસ્ય સર્વસિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ॥ ૧૯૫ ॥

રાજાનો વશગાસ્તસ્ય નશ્યન્તિ રિપવસ્તથા ।
સિંહવ્યાઘ્રમુખાઃ સર્વે હિંસકા દસ્યવસ્તથા ॥ ૧૯૬ ॥

દૂરાદેવ પલાયન્તે તસ્ય દર્શનમાત્રતઃ ।
અવ્યાહતાજ્ઞઃ સર્વત્ર લભતે મઙ્ગલં મહત્ ।
અન્તે દુર્ગાસ્મૃતિં લબ્ધ્વા સ્વયં દેવીકલામિયાત્ ॥ ૧૯૭ ॥

॥ ઇતિ શ્રીમહાભાગવતે ઉપપુરાણે શ્રીશિવકૃતં
શ્રીલલિતાસહસ્રનામસ્તોત્રં નામ ત્રયોવિંશતિતમોઽધ્યાયઃ સમ્પૂર્ણઃ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Lalita:

1000 Names of of Shrilalita | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shri Lalita | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top