Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in Kannada

Shri Balatripurasundari 2 Sahasranamavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 2 ॥

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ-ಆನನ್ದಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಆನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಆನನ್ದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೇಮಪಾಥೋನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ವಾಮಾರ್ಧಗಹ್ವರಾಯೈ ನಮಃ । ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । ಶೃಂಗಾರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ವರದಾಯೈ ನಮಃ । ರಸಾಯೈ ನಮಃ । ಶುಭಗೋಚರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಮಾನನ್ದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ । ರಂಗವತ್ಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ । ರಂಗಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 20 ।

ಅನಂಗಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಕೇಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೈವಲ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಸಕಲ್ಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ । ಕುತೂಹಲವತ್ಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ವಿನೋದದಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಮುಗ್ಧಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿ ಕಿರಣಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ರವತ್ಪೀಯೂಷದಿಗ್ಧಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವರ್ಗಾರ್ಥಪರಿಕಲ್ಪಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುರಂಗನಯನಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾನ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಗತಯೇ ನಮಃ । ಸುಖಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ1।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 40 ।
1 ಇನ್ದಿರಾಯೈ, ಮಧುರಾಪಾಂಗಾಯೈ, ಮಂಗಲಾಯೈ, ಗೀತರತ್ನದಾಯೈ – ಇತ್ಯಧಿಕಮ್ ।

ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹೇನ್ದ್ರಪರಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚಗತಯೇ ಉತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ ।
ದುಃಸಹಾಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶಿಂಜತ್ಕನಕನೂಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೇರುಮನ್ದರವಕ್ಷೋಜಾಯೈ ನಮಃ । ಸೃಣಿಪಾಶವರಾಯುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶರಕೋದಂಡಸಂಸಕ್ತಪಾಣಿದ್ವಯವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಾನನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಾರುಮಕುಟಾಯೈ ನಮಃ । ಉತ್ತಂಸಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಾರುಧಮ್ಮಿಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮಲಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಮನ್ದಾರದಾಮಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ರತ್ನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ 60 ।

ಸುವರ್ಣಾಭರಣಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಮುಕ್ತಾದಾಮಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಾಮ್ಬೂಲಪೂರ್ಣವದನಾಯೈ ನಮಃ । ಮದನಾನನ್ದಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಖಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಪಸ್ಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಕೃಪಾಪಾರಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಧೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಲಸದ್ರತ್ನಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಮಧುರಸೋನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಿನ್ದುನಾದಾತ್ಮಕೋಚ್ಚಾರರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ । ತುರ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಮನೀಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತಿಂಜರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಪೀಠನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 80 ।

ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುರಾಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸನ್ತೋಷಸೀಮಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶಾತಕೌಮ್ಭ್ಯೈ ನಮಃ1। ದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । 1ಶಾತಕುಮ್ಭಪ್ರಿಯಾಯೈ, ಕೃತ್ಯೈ
ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಲವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮನೃಪಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗತಯೇ ನಮಃ । ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರೋಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ । ಸಾಚೀಕ್ಷಣವಿಚಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಂಗಸ್ರವನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ । 100 ।

ಪ್ರಧಾನಾಯೈ ನಮಃ । ರಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ರಸಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಸುಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಧೂಸರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೈಥುನೋನ್ಮುಖಾಯೈ ನಮಃ । ನಿರನ್ತರಗುಣಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಧುವನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಭಗಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ಆನನ್ದಕಲಾಯೈ ನಮಃ । 120 ।

ಭಗಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಗಯನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋನಿಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಲಾಮೃತಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಕುಂಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜೀವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಲಿಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೂಲರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಾಕೃತಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೋತ್ಸುಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಮಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಚಿದ್ಭಾವಾಯೈ ನಮಃ । ಆತ್ಮಗತಯೇ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । 140 ।

ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ । ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ವೇದಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಧ್ವನಿಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ಘಂಟಾಕೋಟಿರವಾರಾವಾಯೈ ನಮಃ । ರವಿವಿಮ್ಬೋತ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ । ನಾದಾನ್ತಲೀನಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಬಹುರೂಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಭೃಂಗಾರಾವಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಂಶಗತಯೇ ನಮಃ । ವಾದಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮುರಜಧ್ವನಯೇ ನಮಃ । ವರ್ಣಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಷಟ್ ಚಕ್ರಕ್ರಮವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೂಲಕೇಲೀರತಾಯೈ ನಮಃ । 160 ।

ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯೈ ನಮಃ । ತುರ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಪುರಸ್ಥಿತಯೇ ನಮಃ ।
ಸ್ನಿಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಕೂರ್ಮಚಕ್ರಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಾಹತಗತಯೇ ನಮಃ ।
ದೀಪಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಮಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಬ್ದಸಂಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಜೀವಬೋಧಸ್ಥಲ್ಯೈ ನಮಃ । ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜಸಂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಫುರನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿಪುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿವೃತೇ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿ ಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ
ಪ್ರಭಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮರಾಗಾರುಣಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ । 180 ।

ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಆಹ್ಲಾದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಪಾನಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಪ್ರಿಯಾಮಾತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಶ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೃತನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾನ್ತಾಂಗಸಂಗಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಧಾಮಾಧುರ್ಯಸಮ್ಭೃತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮಂಚಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಅಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ತೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೃಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಸಮ್ಭೃತಯೇ ನಮಃ । ಸ್ರವತ್ಪೀಯೂಷಸಂಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಾರ್ಣವವಿವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಿಯಸಂಸಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಶ್ವತ್ಕುಂಡಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಅಭಯಾಯೈ ನಮಃ । 200 ।

ಶ್ರೇಯಃ ಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರತ್ಯೇಕಾನವಕೇಶಿಫಲಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಭಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವೀಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಕೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜನಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾರಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಧಾಧಾರಾಧಿಕಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 220 ।

ಸರ್ವಮಂಗಲಸಂಗಿಃನ್ಯೈ ನಮಃ । ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಭದ್ರಾವಲ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಿತಾರ್ಧೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಭಾಜೇ ನಮಃ । ಕಲ್ಯಾಣಲತಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಕುಮತಯೇ ನಮಃ । ಮನವೇ ನಮಃ ।
ಕುರಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷೀಬನೇತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಸಮದೋನ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ । ವಾರುಣೀಪಾನಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಮದಿರಾರಚಿತಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾದಮ್ಬರೀಪಾನರುಚಯೇ ನಮಃ । ವಿಪಾಶಾಯೈ ನಮಃ । ಪಾಶಭೀತಿನುದೇ ನಮಃ ।
ಮುದಿತಾಯೈ ನಮಃ । 240 ।

ಮುದಿತಾಪಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ದರದೋಲಿತದೀರ್ಘದೃಶೇ ನಮಃ ।
ದೈತ್ಯಕುಲಾನಲಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ । ಮನೋರಥಸುಧಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪೀನಗಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೀನಶ್ರೋಣಿಪಯೋಧರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಚಾರುಕಬರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದನ್ತದೀಧಿತಿದೀಪ್ರಮೌಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿಮ್ಬಾಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ದ್ಯುತಿಮುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರವಾಲೋತ್ತಮದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ । ತಿಲಪ್ರಸೂನನಾಸಾಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹೇಮಕಕ್ಕೋಲಭಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ । ನಿಷ್ಕಲಂಕೇನ್ದುವದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಾಲೇನ್ದುಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ । ನೃತ್ಯತ್ಖಂಜನನೇತ್ರಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ವಿಸ್ಫುರತ್ಕರ್ಣಶಷ್ಕುಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಚನ್ದ್ರಾತಪತ್ರಾರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಣಿಸೂರ್ಯಕಿರೀಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ 1 । 260 ।
1 ಕೇಶೌಘಚಮ್ಪಕಾಸೇನಾಯೈ, ಮಾಲತೀದಾಮಮಂಡಿತಾಯೈ – ಇತ್ಯಧಿಕಮ್ ।

ಹೇಮಮಾಣಿಕ್ಯತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಚಾರುಚಿಬುಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕಮ್ಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಣಿಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಂಗಾತರಂಗಹಾರೋರ್ಮಯೇ ನಮಃ । ಮತ್ತಕೋಕಿಲನಿಃಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮೃಣಾಲವಿಲಸದ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ । ಪಾಶಾಂಕುಶಧನುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೇಯೂರಕಟಕಾಚ್ಛನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ನಾನಾರತ್ನಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ತಾಮ್ರಪಂಕಜಪಾಣಿಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ನಖರತ್ನಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಂಗುಲೀಯಮಣಿಶ್ರೇಣಿಚಂಚದಂಗುಲಿಸನ್ತತಯೇ ನಮಃ ।
ಮನ್ದರದ್ವನ್ದ್ವಸುಕುಚಾಯೈ ನಮಃ । ರೋಮರಾಜೀಭುಜಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಮ್ಭೀರನಾಭಯೇ ನಮಃ । ತ್ರಿವಲೀವಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಣತ್ಕಾಂಚೀಗುಣೋನ್ನದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । 280 ।

ಪಟ್ಟಾಂಶುಕಸುನೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಮೇರುಗುಂಡೀನಿತಮ್ಬಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಜಗಂಡೋರುಯುಗ್ಮಯುಜೇ ನಮಃ । ಸುಜಾನುಮನ್ದರಾಸಕ್ತಲಸಜ್ಜಂಘಾದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯೈ ನಮಃ । ಮಂಜುಶಿಂಜನ್ಮಣಿನೂಪುರಮಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ 1 ।
1 ಪದದ್ವನ್ದ್ನಾರುಣಾಮ್ಭೋಜಾಯೈ, ನಖಚನ್ದ್ರಾಯೈ, ರವಿಪ್ರಭಾಯೈ, ಸುಸೋಮಪ್ರದಾಯೈ,
ರಾಜಹಂಸಾಯೈ, ಮತ್ತೇಭಮನ್ದಗಾಯೈ – ಇತ್ಯಧಿಕಮ್ ।
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಧಾಮಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೃತಸಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಲಾವಣ್ಯಸಿನ್ಧವೇ ನಮಃ । ಸಿನ್ದೂರತಿಲಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಟಿಲಾಲಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಧುಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಬುಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೃನ್ದಾರಕೋದಯಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಾರ್ಕಕಿರಣಶ್ರೇಣೀಶೋಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಪ್ರೇಮಕಾಮುದುಘೇ ನಮಃ । ರಸಗಮ್ಭೀರಸರಸ್ಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 300 ।

ರಸಸಾರಸಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ಆಸನ್ನವರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಭಾಗ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ । ನಟರಾಜಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಶ್ವನಾಟ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನರ್ತಕನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಚಿತ್ರಯನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ತನ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಶುಭಾಯೈ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೂಟಾರಕುಟಾಯೈ ನಮಃ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಚತುಷ್ಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೂಟಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಷಟ್ಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ವೇದಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । 320 ।

ಕೂಟಷೋಡಶಸಮ್ಪನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾಯೈ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಮನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಾಣಾಮೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೇರುಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಷೋಡಶಾರ್ಣಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವರ್ಣಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ । ವರ್ಣಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಸುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಚೈತನ್ಯವಲ್ಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೂಟಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ನದೃಶ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ನಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬೋಧಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಜಾಗೃತಯೇ ನಮಃ । 340 ।

ಜಾಗರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ನಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಷುಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ತನ್ದ್ರಾಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ಮಾಧವ್ಯೈ ನಮಃ । ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿತ್ತಪಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಾಕಮ್ಭರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನನ್ದಿವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಭಸ್ವದ್ವಿದ್ಯೋತಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಾಹೇನ್ದ್ರಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವರ್ಗಸಮ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಃಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾಧಕೇನ್ದ್ರಗತಯೇ ನಮಃ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಕನ್ದರಾಯೈ ನಮಃ । 360 ।

ಪುರತ್ರಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುರಜಿದರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಪುರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಘ್ನಹರ್ಯೈ ನಮಃ । ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಗುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂಜ್ಯಕಾಮದುಹೇ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಯಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಗಣಪಾಯೈ ನಮಃ । ಗುಹಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ನಿತಮ್ಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸೀಮನ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೋಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ದೀಕ್ಷಿತಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾಧಕಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಸಾಧಕೇನ್ದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । 380 ।

ಯೌವನೋನ್ಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ತುಂಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮದಮನ್ಥರಾಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮರಕ್ತೋತ್ಪಲವತ್ಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಕ್ತಮಾಲಾರುಚಯೇ ನಮಃ । ಶಿಖಾಶಿಖಂಡಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತಿಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಿಖಂಡಿನೃತ್ತಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಸೌರಭೇಯ್ಯೈ ನಮಃ । ವಸುನ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಮನೀಯಾರ್ಥಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ । ನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಲಕ್ಷಣವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಸಿಷ್ಠಾಲಯದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಗೋಲೋಕದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । 400 ।

ಲೋಕಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ । ಗೋಲೋಕಪರಿಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಹವಿರ್ಧಾನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ವೃನ್ದಾರಕವರಾನುಯುಜೇ ನಮಃ । ರುದ್ರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭದ್ರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಸುಧಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮ್ಬುವಿಕ್ಷತಯೇ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಸಮ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸುಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧೀರನನ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷೀರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಅರ್ಣವಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಸುಧಾಯೋನಯೇ ನಮಃ । ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಮಾನುಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಗನ್ಧಾಲಯವಾಸಗಾಯೈ ನಮಃ । 420 ।

ಸುಚಾರಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ತನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ । ರಜಸ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ । ರಜೋಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ರಂಗಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿರಂಗಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ರಜಃಶುಕ್ರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ । ರತಿಸ್ಪೃಹಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹಾವಭಾವಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಕೇಲಿಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ಸುರಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । 440 ।

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪ್ರೀತಿಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಯಮ್ಭೂನಿನ್ದಕಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿಪುಟ್ಯೈ ನಮಃ । ರತಿಸರ್ವಸ್ವಪೀಠಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅತ್ಯನ್ತಸಭಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿದಗ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೀತಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಯನ್ತ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಯೋಗಪೀಠಾಧಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ । ರಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ । ನಾನಾಲಂಕಾರಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಬಾಣಸಮರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 460 ।

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಸನ್ತಸಮಯಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಚಭರಾನತಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಧರಮುಖಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೂರ್ಧಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾದವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರತಿಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ । ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ । ಮದನೋನ್ಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪಾರ್ವಣ್ಯೈ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಶೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 480 ।

ರಾಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅತ್ಯನ್ತಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಾಯೈ ನಮಃ । ಪೂಷಾಯೈ(ಷ್ಣೇ) ನಮಃ ।
ವಶಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಮನಾಯೈ (ನಸೇ) ನಮಃ । ರತ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ । ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಋದ್‍ಧ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮರೀಚ್ಯಂಶುಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯೈ ನಮಃ । ಶಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಚ್ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮಂಡಲೋದಯಾಯೈ ನಮಃ । ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಮೃತಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ಭಗಯನ್ತ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಲಿಂಗಯನ್ತ್ರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 500 ।

ಶಮ್ಭುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬೀಜರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಅಕ್ಷುಬ್ಧಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಜಬೀಜಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ । ವಾಂಛಿತಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಜಸ್ಸಂವೀರ್ಯಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶುಕ್ರವಿದೇ ನಮಃ । ಶಿವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾರಮಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಶಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಾನನ್ದನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಪ್ರೀತಿಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಂಯೋಗಕುಸುಮಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಾಯೈ ನಮಃ । 520 ।

ಯೋಗವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಂಯೋಗಸುಖದಾವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಿದಾನನ್ದೈಕಸೇವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಅರ್ಘ್ಯಪೂಜಕಸಮ್ಪತ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಅರ್ಘ್ಯದ್ರವ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಾಮರಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಿಯಸಂಗಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನದೂತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಯೋನಯೇ ನಮಃ । ಶಿವಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚಿತ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಸಕುಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಕುಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಚತುಷ್ಟಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ । 540 ।

ಪರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಹಂಸಕೇಲಸ್ಥಲ್ಯೈ ನಮಃ । ಛಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಹಂಸದ್ವಯವಿಕಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿರಾಗತಾಯೈ ನಮಃ । ಮೋಕ್ಷಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ತರಾತ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಚತುಷ್ಟಯಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಸನ್ತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ತೃಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾತ್ಮಪರಾಯೈ ನಮಃ । ವಸ್ತುಲೀನ
ಶಕ್ತಿಚತುಷ್ಟಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಾನ್ತಯೇ ನಮಃ । ಬೋಧಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅವಾಪ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಪರಜ್ಞಾನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । 560 ।

ಪರಮಾತ್ಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ತರಾತ್ಮಕಲಾಕುಲಾಯೈ ನಮಃ । ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ವೈಖರ್ಯೈ ನಮಃ । ಆತೇಮಕಲಾನನ್ದಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾವತೇಯೈ ನಮಃ ।
ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ತರಣ್ಯೈ ನಮಃ । ತಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಲಿಂಗಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಆತ್ಮವಿದೇ ನಮಃ । ಪರಸ್ಪರಶುಭಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ರಸಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ । ದೂತರಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಾರ್ಥಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಉಮಾಯೈ ನಮಃ । ಜಾತ್ಯಾದಿರಹಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಯೋಗಿಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 580 ।

ಆನನ್ದವರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ 1 । ವೀರಭಾವಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
1 ಕಾನ್ತಾಯೈ, ಶಾನ್ತಾಯೈ, ದಾನ್ತಗತ್ಯೈ, ವೇದಾದ್ಯುದ್ದಾಮಪದ್ಧತ್ಯೈ – ಇತ್ಯಧಿಕಮ್ ।
ವೀರಸುವೇ ನಮಃ । ವೀರಭಾವದಾಯೈ ನಮಃ । ಪಶುತ್ವಾಭಿವೀರಗತಯೇ ನಮಃ ।
ವೀರಸಂಗಮಹೋದಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಜಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಉತ್ತಮಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ । ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಕುಶಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ । ರಸಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಯುದ್ಧಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಸೈನ್ಯವಿಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । 600 ।

ವಿತ್ತೈಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ । ವಿತ್ತಸಂಚಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭಾಂಡಾಗಾರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ರತ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ರತ್ನಶ್ರೇಣ್ಯಧಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ । ರಾಜಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗಣಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗಣಭೋಗಭೃತೇ ನಮಃ । ಕರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಡವಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಲ್ಲಸೇನಾಯೈ ನಮಃ । ಪದಾತಿಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸೈನ್ಯಶ್ರೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶೌರ್ಯರತಾಯೈ ನಮಃ । ಪತಾಕಾಯೈ ನಮಃ । ಧ್ವಜವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಚ್ಛತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । 620 ।

ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮ್ಬಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಜಾಪಾಲನಸದ್ಗತಯೇ ನಮಃ ।
ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೂಜಕಾಚಾರಾಯೈ ನಮಃ । ರಾಜಕಾರ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಷತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನ್ತರ್ಯಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪೌರೋಹಿತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಯಜ್ಞಸನ್ತತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೋಮಪಾನರತಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ತಪನಾಯೈ ನಮಃ । ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರತಿಗ್ರಹಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । 640 ।

ಸೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಜಾತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸತಾಂಗತಯೇ ನಮಃ । ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವೇದಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ದೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಸನ್ಧ್ಯಾಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ರತ್ನಸದ್ದೀಧಿತಯೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಜೀವಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕೃಷಿವಾಣೀಜ್ಯಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ । ವೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಧಿಯೇ ನಮಃ । ಕುಸೀದಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಲಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸುಪ್ರಸಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಮನೋನ್ಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ । ಶೂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಪ್ರಗತಯೇ ॥ 660 ।

ಕರ್ಮಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೌತುಕಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ । ನಾನಾವಿಚಾರಚತುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರೋಢಾಯೈ ನಮಃ । ಕಲಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ । ಸುಕರ್ಣಧಾರಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಾವೇ ನಮಃ । ಪಾರಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಶಾಯೈ ನಮಃ । ದುರ್ಗಮೋಚನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ । ವಿನ್ಧ್ಯವನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಕನ್ದರ್ಪನಯಪೂರಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಭೂಭಾರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ । ರಕ್ಷಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ರಸೋಲ್ಲಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಮಗ್ರಸುಖಶೇವಧಯೇ ನಮಃ । 680 ।

ಪಂಚಾವಯವವಾಕ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರಪಂಚೋದ್ಯಾನಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಿದ್ಧಸನ್ದೋಹಸುಖಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಯೋಗಿನೀವೃನ್ದವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯಾಷೋಡಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । ಭೀ(ಭೇ)ರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । ವಹ್ನಿಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರೀನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವದೂತೀತಿ ವಿಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ ।
ತ್ವರಿತಾಪ್ರಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಖ್ಯಾತಾಯೈ ಕುಲಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ನೀಲಪತಾಕಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ । 700 ।

ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಗುರುವೃನ್ದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪುರಗುರವೇ ನಮಃ । ಪ್ರಕಾಶಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾನನ್ದಾನಾಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತ್ಯಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯಾನನ್ದಾನಾಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಲೇಶಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ದಿವ್ಯೌಘಗುರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸಮಯಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಶುಕ್ಲದೇವ್ಯಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಲೇಶಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ 1 । ಕ್ಲಿನ್ನಾಂಗಾನನ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
1 ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯಾನನ್ದನಾಥಮಯ್ಯೈ, ಶ್ರೀಗುರುರೂಪಿಣ್ಯೈ – ಇತ್ಯಧಿಕಮ್ ।
ಸಮಯಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವೇದಾನನ್ದನಾಥಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸಹಜಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧೌಘಗುರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಪರಾಗುರುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಗಗನಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ । 720 ।

ವಿಶ್ವಾನನ್ದಸ್ವನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಮಲಾನನ್ದನಾಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮದನಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಭುವನಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಲೀಲಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ನನ್ದನಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ವಾತ್ಮಾನನ್ದಾನನ್ದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಿಯಾದ್ಯಾನನ್ದನಾಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಾನವೌಘಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಮೇಷ್ಠಿಗುರುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಗುರುಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ವಗುರುಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಖ್ಯಾತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಪ್ರಥಿತವೈಭವಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಾಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಿವಚಕ್ರತ್ರಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । 740 ।

ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಹ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಧ್ಯಾರ್ಕಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕೌಬೇರಾಮ್ನಾಯ ದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕುಬೇರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ । ಕುಲಾಮ್ನಾಯಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಬಿನ್ದುಚಕ್ರಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ । ಮಧ್ಯಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತಿತ್ರಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಲಕ್ಷ್ಮೀತಿವಿಶ್ರುತಾಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । 760 ।

ಪರಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । ಪರನಿಷ್ಕಲಶಾಮ್ಭವ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಕೋಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ವರಿತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಾರಿಜಾತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚಬಾಣಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಂಚಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ । ಪಂಚವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಅಮೃತಪೀಠಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸುಧಾಸುವೇ ನಮಃ । ರಮಣಾಯೈ ನಮಃ । ಈಶಾನಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮದುಹೇ ನಮಃ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ । 780 ।

ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ವಾರಾಹ್ಯೌ ನಮಃ । ಪಂಚರತ್ನಾನಾಮೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಾತೃವರ್ಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಾಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । ಕೋಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಐನ್ದವೀಕಲಯಾ ಯುತಾಯೈ ನಮಃ । ಪರಿತಃ ಸ್ವಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತಿದರ್ಶನಾಯೈ ನಮಃ । ರವಿಬಿನ್ದುಯುಜೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶಿವದರ್ಶನರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣುದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸೌರದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ಥಿತಿಚಕ್ರಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಬೌದ್ಧದರ್ಶನರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವಮುದ್ರಾಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯೈ ನಮಃ । 800 ।

ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವೋಪಚಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ । ಹೃನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶೀರ್ಷದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ಶಿಖಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನೇತ್ರತ್ರಯವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಸ್ತ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಚತುರಸ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ದ್ವಾರಕಾಯೈ ನಮಃ । ದ್ವಾರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪಶ್ಚಿಮಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಲಘಿಮಾಯೈ ನಮಃ । ಉತ್ತರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪೂರ್ವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಿಮಾಯೈ ನಮಃ । ಈಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ । ವಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ । 820 ।

ವಾಯುಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಈಶಾನದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಗ್ನಿಕೋಣಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಭುಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ ।
ನೈರೃತವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ । ಅವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಾರ್ಧವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ । ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ । ಐನ್ದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । ದಿಶಾಂಗತಯೇ ನಮಃ । ಕ್ಷೋಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । 840 ।

ದ್ರಾವಿಣೀಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಆಕರ್ಷಾಯೈ ನಮಃ । ಉನ್ಮಾದನಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ । ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ । ಬೀಜಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಯೋನಿಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಶಾಪೂರಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಕರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮಾಕರ್ಷಣಿಕಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಬುದ್‍ಧ್ಯಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಹಂಕಾರಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಬ್ದಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ಪರ್ಶಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ರೂಪಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ರಸಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಗನ್ಧಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಧೈರ್ಯಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸ್ಮೃತ್ಯಾಕರ್ಷಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । 860 ।

ಬೀಜಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಅಮೃತಾಕರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ನಾಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಶರೀರಾಕರ್ಷಿಣೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಆತ್ಮಾಕರ್ಷಣರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಷೋಡಶಸ್ವರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸ್ರವತ್ಪೀಯೂಷಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಾದಲನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತಯೇ ಗುಪ್ತತರಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಕುಸುಮಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಅನಂಗಕಟಿಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಮದನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅನಂಗಮದನಾತುರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗರೇಖಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗವೇಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅನಂಗಾಂಕುಶಾಭಿಧಾಯೈ ನಮಃ । ಅನಂಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 880 ।

ಅಷ್ಟ ವರ್ಗದಿಗನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ವಸುಪತ್ರಕೃತಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸಮ್ಪ್ರದಾಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಣಕರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವಿದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಾಟೋಪ ಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಹ್ಲಾದನಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಜೃಮ್ಭಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸ್ತಮ್ಭನಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರ್ಯೈ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸರ್ವಾನುರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೋನ್ಮಾದನಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರ್ಯೈ ನಮಃ । 900 ।

ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ಸಿದ್‍ಧ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಕಾಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಚತುರ್ದಶಾರಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಕಲಾಯೋಗಸಮನ್ವಿತಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಮೋಚಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ದಶಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿಗರ್ಭಾಯೈ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । 920 ।

ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯ್ಯೈ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಮಹಿಮಾಶಕ್ತಿದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯೈ
ಸರ್ವಸಮೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಅನ್ತರ್ದಶಾರಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯೈ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವರೋಗಹರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ರಹಸ್ಯಾಯೈ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವಾಗ್ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ದೇವ್ಯೈ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ । 940 ।

ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ । ಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೌಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಷ್ಟಾರಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರದೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಪರಾಪರರಹಸ್ಯವಿದೇ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೋಣಚತುರಶ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ । ಆಯುಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ವರೀಬಾಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮೇಶೀಚಾಪರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶೀಪಾಶರೂಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಕಾಮೇಶ್ಯಂಕುಶರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಇನ್ದ್ರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಅಗ್ನಿಚಕ್ರಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ಕಾಮಗಿರ್ಯಧಿದೇವ್ಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಕೋಣಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ।
ಅಗ್ರಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ । 960 ।

ದಕ್ಷಕೋಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಜಾಲನ್ಧರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೂರ್ಯಚಕ್ರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ । ರುದ್ರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ವಾಮಾಂಗಕೋಣಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸೋಮಚಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಗಿರ್ಯನುರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಕೋಣಭುವನಾಯೈ ನಮಃ । ತ್ರಿಪುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೇಶ್ಯೈ ನಮಃ । ಬಿನ್ದುಗಾಯೈ ನಮಃ । ಅತಿರಹಸ್ಯಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಚಕ್ರಾನ್ತರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ । ಸಮಸ್ತಚಕ್ರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾಣಾಮೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವವಿದ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪೀಠೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಅಖಿಲೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವತತ್ತ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಆಗಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿಧೃಷೇ ನಮಃ । ಉಲ್ಲಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯೈ ನಮಃ । ದ್ವೈತಗರ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯೈ ನಮಃ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ । ಸಪ್ರಪಂಚಾಯೈ । ಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಸರ್ವವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ । ಪರಮಾನನ್ದಸುನ್ದರ್ಯೈ ನಮಃ । 1000 ।

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ಭೈರವಭೈರವೀಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಬಾಲಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read 1000 Names of Balatripurasundari 2:

1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bala Tripura Sundari 2 | Sahasranamavali Stotram 2 Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top