1008 - Sahasranamavali Lakshmi Stotram

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Lakshmi Sahasranamavali Lyrics in Gujarati:

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ਵਾਸੁਦੇਵਮਹਿਸ਼੍ਯੈ । ਪੁਮ੍ਪ੍ਰਧਾਨੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ।
ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਨਨ੍ਤਵਿਭਵਾਯੈ । ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਭਾਵਿਨ੍ਯ । ਅਹਮ੍ਭਾਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ।
ਪਦ੍ਮਾਯੈ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਨਨ੍ਤਚਿਦਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਭਾਵਂ ਗਤਾਯੈ ।
ਤ੍ਯਕ੍ਤਭੇਦਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਜਗਨ੍ਮਯ੍ਯੈ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਨਨ੍ਤਚਿਦਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਭਾਵਂ ਗਤਾਯੈ । ਤ੍ਯਕ੍ਤਭੇਦਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਜਗਨ੍ਮਯ੍ਯੈ ।
ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯਪੂਰ੍ਣਾਯੈ । ਤ੍ਰਯ੍ਯਨ੍ਤਰੂਪਾਯੈ । ਆਤ੍ਮਾਨਪਗਾਮਿਨ੍ਯੈ । ਏਕਯੋਗ੍ਯਾਯੈ ।
ਅਸ਼ੂਨ੍ਯਭਾਵਾਕਤ੍ਯੈ । ਤੇਜਃਪ੍ਰਭਾਵਿਨ੍ਯੈ । ਭਾਵ੍ਯਭਾਵਕਭਾਵਾਯੈ ।
ਆਤ੍ਮਭਾਵ੍ਯਾਯੈ । ਕਾਮਦੁਹੇ ਨਮਃ ॥ ੨੦ ॥

ॐ ਆਤ੍ਮਭੁਵੇ ਨਮਃ । ਭਾਵਾਭਾਵਮਯ੍ਯੈ । ਦਿਵ੍ਯਾਯੈ । ਭੇਦ੍ਯਭੇਦਕਭਾਵਨ੍ਯੈ ।
ਜਗਤ੍ਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨ੍ਯੈ । ਅਖਿਲਾਧਾਰਾਯੈ । ਕਾਮਵਿਜਮ੍ਭਿਣ੍ਯੈ ।
ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਕਰ੍ਯੈ । ਪਞ੍ਚਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯ੍ਯੈ । ਆਤ੍ਮਵਲ੍ਲਭਾਯੈ ।
ਭਾਵਾਭਾਵਾਨੁਗਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਮਤਾਯੈ । ਆਤ੍ਮੋਪਗੂਹਿਨ੍ਯੈ । ਅਪਥਕ੍ਚਾਰਿਣ੍ਯੈ ।
ਸੌਮ੍ਯਾਯੈ । ਸੌਮ੍ਯਰੂਪਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਾਯੈ । ਆਦ੍ਯਨ੍ਤਰਹਿਤਾਯੈ । ਦੇਵ੍ਯੈ ।
ਭਵਭਾਵ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ । ਮਹਾਵਿਭੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੦ ॥

ॐ ਸਮਤਾਂ ਗਤਾਯੈ ਨਮਃ । ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਗਣੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਕਰ੍ਯੈ ।
ਧਰ੍ਮਸ੍ਵਭਾਵਾਤ੍ਮਨੇ । ਅਗ੍ਰਤਃ ਸ੍ਥਿਤਾਯੈ । ਆਜ੍ਞਾਸਮਵਿਭਕ੍ਤਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਕ੍ਰਿਯਾਮਯ੍ਯੈ । ਸ੍ਵਾਤਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯਰੂਪਾਯੈ । ਦੇਵੋਰਃਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ।
ਤਦ੍ਧਰ੍ਮਧਰ੍ਮਿਣ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਭੂਤਮਾਤ੍ਰੇ ।
ਆਤ੍ਮਮੋਹਿਨ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਪਿਨ੍ਯੈ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਯੋਗਿਨ੍ਯੈ । ਵਿਮੁਕ੍ਤਿਦਾਯਿਨ੍ਯ । ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾਯੈ । ਸਂਸਾਰਤਾਰਿਣ੍ਯੈ ।
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਸਾਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੬੦ ॥

ॐ ਵ੍ਯੋਮਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਵ੍ਯੋਮਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ । ਪਞ੍ਚਵ੍ਯੋਮਪਦ੍ਯੈ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਵ੍ਯਾਵਤ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਾਪ੍ਯਪੂਰਿਣ੍ਯੈ । ਆਨਨ੍ਦਰੂਪਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਾਪ੍ਤਿਸ਼ਾਲਿਨ੍ਯੈ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਨਾਯਿਕਾਯੈ । ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾਯੈ । ਹੈਰਣ੍ਯਪ੍ਰਾਕਾਰਾਯੈ ।
ਹੈਮਮਾਲਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਤ੍ਨਰਤ੍ਨਾਯੈ । ਭਦ੍ਰਪੀਠਾਯੈ । ਵੇਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ।
ਰਜਤਸ੍ਰਜਾਯੈ । ਸ੍ਵਾਜ੍ਞਾਕਾਰ੍ਯਮਰਾਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਾਯੈ । ਸੁਰਭ੍ਯੈ ।
ਵ੍ਯੋਮਚਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਯੋਗਕ੍ਸ਼ੇਮਵਹਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੮੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਸੁਲਭਾਯੈ ਨਮਃ । ਇਚ੍ਛਾਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ । ਕਰੁਣਾਗ੍ਰਾਨਤਮੁਖ੍ਯੈ ।
ਕਮਲਕ੍ਸ਼੍ਯੈ । ਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾਯੈ । ਕਲ੍ਯਾਣਦਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਕਲ੍ਯਾਯੈ ।
ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪਰਿਮਿਤਾਯੈ । ਆਤ੍ਮਾਨੁਰੂਪਾਯੈ ।
ਸਤ੍ਯੋਪਯਾਚਿਤਾਯੈ । ਮਨੋਜ੍ਞੇਯਾਯੈ । ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾਯੈ ।
ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਸੇਵਿਨ੍ਯੈ । ਕਰ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਸੁਗਹਨਾਯੈ ।
ਭੋਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਗੁਣਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ।
ਅਨੌਪਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ॐ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯੈ ਨਮਃ । ਨਿਰਾਮਯਾਯੈ । ਅਕਲਙ੍ਕਾਯੈ । ਅਮਤਾਧਾਰਾਯੈ ।
ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਵਿਕਾਸਿਨ੍ਯੈ । ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ । ਮਹਾਨਨ੍ਦਾਯੈ । ਨਿਃਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਯੈ ।
ਨਿਰਾਮਯਾਯੈ । ਏਕਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ । ਤ੍ਰਿਵਿਧਾਯੈ । ਸਙ੍ਖ੍ਯਾਤੀਤਾਯੈ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯੈ । ਆਤ੍ਮਸਤ੍ਤਾਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਚਯੇ । ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ।
ਸੁਖੋਚਿਤਾਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯੈ । ਨਿਸ੍ਤਰਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ॐ ਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਭੇਦਿਨ੍ਯੈ । ਅਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਾਯੈ । ਅਵਿਥੇਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਪਾਲਿਨ੍ਯੈ । ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਨਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਰਸਾਯੈ । ਅਭੇਦ੍ਯਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਨ੍ਯੈ । ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯਾਯੈ । ਅਪਰਿਮਿਤਾਯੈ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾਯੈ ।
ਤ੍ਰਿਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ । ਭਯਙ੍ਕਰ੍ਯੈ । ਸਿਦ੍ਧਿਰੂਪਾਯੈ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯੈ ।
ਸਦਸਦਾਕਤ੍ਯੈ । ਅਪ੍ਰਤਰ੍ਕ੍ਯਾਯੈ । ਅਪ੍ਰਤਿਹਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ॐ ਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਯਨ੍ਤ੍ਰਵਾਹਿਨ੍ਯੈ । ਹਾਰ੍ਦਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ । ਮਹਾਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ।
ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਗੋਪਿਨ੍ਯੈ । ਵਰ੍ਧਮਾਨਾਯੈ । ਅਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ।
ਨਿਰਵਦ੍ਯਾਯੈ । ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਾਯੈ । ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯੈ । ਅਕ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯੈ ।
ਪਰਿਨਿਰ੍ਵਾਣਦਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਅਵਿਗੀਤਾਯੈ । ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਯੈ । ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਾਯੈ ।
ਅਮਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਸੂਤ੍ਯੈ । ਤਰ੍ਪਯਨ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ॐ ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ਮਹੌਸ਼ਧ੍ਯੈ । ਸ਼ਬ੍ਦਾਹ੍ਵਯਾਯੈ । ਸ਼ਬ੍ਦਸਹਾਯੈ ।
ਕਤਜ੍ਞਾਯੈ । ਕਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ । ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ । ਤ੍ਰਿਲੋਕਸ੍ਥਾਯੈ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਃਸ੍ਵਰਯੋਨਿਜਾਯੈ । ਅਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾਯੈ । ਅਗ੍ਰਾਹਿਕਾਯੈ । ਅਨਨ੍ਤਾਹ੍ਵਯਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਾਤਿਸ਼ਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਵ੍ਯੋਮਪਦ੍ਮਾਯੈ । ਕਤਧੁਰਾਯੈ । ਪੂਰ੍ਣਕਾਮਾਯੈ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਸੁਵਾਚ੍ਯਾਯੈ । ਵਾਚਿਕਾਯੈ । ਸਤ੍ਯਕਥਨਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਮਾਣਾਯੈ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾਯੈ ।
ਸ਼ੁਭਾਵਹਾਯੈ । ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੈ । ਭੁਵਨਭਰ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ।
ਗੂਢਪ੍ਰਭਾਵਤ੍ਯੈ । ਕ੍ਰਿਯਾਯੋਗਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ । ਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ । ਹਦਬ੍ਜਸ੍ਥਾਯੈ ।
ਮਹਾਕ੍ਰਮਾਯੈ । ਪਰਮਦਿਵੇ । ਪ੍ਰਥਮਜਾਯੈ । ਪਰਮਾਪ੍ਤਾਯੈ । ਜਗਨ੍ਨਿਧਯੇ ।
ਆਤ੍ਮਾਨਪਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਤੁਲ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ । ਸਮਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ।
ਤੁਲ੍ਯਵਤ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ॐ ਸਮਵਯਸੇ ਨਮਃ । ਮੋਦਮਾਨਾਯੈ । ਖਗਧ੍ਵਜਾਯੈ । ਪ੍ਰਿਯਚੇਸ਼੍ਟਾਯੈ ।
ਤੁਲ੍ਯਸ਼ੀਲਾਯੈ । ਵਰਦਾਯੈ । ਕਾਮਰੂਪਿਣ੍ਯੈ । ਸਮਗ੍ਰਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ।
ਅਨਨ੍ਤਾਯੈ । ਤੁਲ੍ਯਭੂਰ੍ਤ੍ਯੈ । ਸਨਾਤਨ੍ਯੈ । ਮਹਰ੍ਦ੍ਧ੍ਯੈ ।
ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਯੈ । ਬਹ੍ਵਚਾਯੈ । ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਜਗਨ੍ਮਾਤ੍ਰੇ ।
ਸੂਤ੍ਰਵਤ੍ਯੈ । ਭੂਤਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ । ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ । ਮਹਾਭਿਲਾਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ॐ ਸਾਵਿਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਧਾਨਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਭਾਸਿਨ੍ਯੈ । ਨਾਨਾਵਪੁਸ਼ੇ ।
ਬਹੁਭਿਦਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯੈ । ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਨਾਯੈ । ਭੂਤਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ।
ਹਸ਼ੀਕੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਅਸ਼ੋਕਾਯੈ । ਵਾਜਿਵਾਹਿਕਾਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ।
ਪੁਣ੍ਯਜਨ੍ਯੈ । ਸਤ੍ਯਕਾਮਾਯੈ । ਸਮਾਧਿਭੁਵੇ । ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾਯੈ । ਗਮ੍ਭੀਰਾਯੈ ।
ਗੋਧੂਲ੍ਯੈ । ਕਮਲਾਸਨਾਯੈ । ਜਿਤਕ੍ਰੋਧਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੪੦ ॥

ॐ ਕੁਮੁਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਵੈਜਯਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਮਨੋਜਵਾਯੈ । ਧਨਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਕਰ੍ਯੈ । ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ । ਮਹਾਸਤ੍ਯੈ । ਜਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ । ਮਹਾਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯੈ ।
ਮਘੋਨ੍ਯੈ । ਮਾਧਵਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਾਯੈ । ਵੇਦਵਤ੍ਯੈ । ਵਿਵਿਕ੍ਤਾਯੈ ।
ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨ੍ਯੈ । ਸੁਵਰ੍ਣਬਿਨ੍ਦਵੇ । ਮਹਤ੍ਯੈ । ਮਹਾਯੋਗਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ।
ਅਨਘਾਯੈ । ਪਦ੍ਮੇਸ੍ਥਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੬੦ ॥

ॐ ਵੇਦਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਕੁਮੁਦਾਯੈ । ਜਯਵਾਹਿਨ੍ਯੈ । ਸਂਹਤ੍ਯੈ । ਨਿਰ੍ਮਿਤਾਯੈ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ । ਨਿਯਤ੍ਯੈ । ਵਿਵਿਧੋਤ੍ਸਵਾਯੈ । ਰੁਦ੍ਰਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯੈ । ਸਿਨ੍ਧੁਮਤ੍ਯੈ ।
ਵੇਦਮਾਤ੍ਰੇ । ਮਧੁਵ੍ਰਤਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਮ੍ਭਰਾਯੈ । ਹੈਮਵਤ੍ਯੈ । ਸਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ।
ਇਚ੍ਛਾਵਿਹਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਅਨੁਕੂਲਾਯੈ । ਯਜ੍ਞਵਤ੍ਯੈ । ਸ਼ਤਕੋਟ੍ਯੈ ।
ਸੁਪੇਸ਼ਲਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੨੮੦ ॥

ॐ ਧਰ੍ਮੋਦਯਾਯੈ ਨਮਃ । ਧਰ੍ਮਸੇਵ੍ਯਾਯੈ । ਸੁਕੁਮਾਰ੍ਯੈ । ਸਭਾਵਤ੍ਯੈ ।
ਭੀਮਾਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਤੁਤਾਯੈ । ਮਧ੍ਯਪ੍ਰਭਾਯੈ । ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦਿਤਾਯੈ ।
ਦੇਵਭੋਗ੍ਯਾਯੈ । ਮਹਾਭਾਗਾਯੈ । ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਯੈ । ਪੂਰ੍ਣਸ਼ੇਵਧ੍ਯੈ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਰੁਚਿਰਪ੍ਰਖ੍ਯਾਯੈ । ਭੋਗਿਨ੍ਯੈ । ਭੋਗਦਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਵਸੁਪ੍ਰਦਾਯੈ ।
ਉਤ੍ਤਮਵਧ੍ਵੇ । ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯੈ । ਕਮਲੋਦ੍ਭਵਾਯੈ । ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੩੦੦ ॥

ॐ ਪਦ੍ਮਚਿਹ੍ਨਾਯੈ ਨਮਃ । ਵਰਿਸ਼੍ਠਾਯੈ । ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ । ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ।
ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਯੈ । ਪ੍ਰਮੋਦਾਯੈ । ਪ੍ਰਿਯਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਗਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਭੂਸ਼ਾਯੈ ।
ਕਾਨ੍ਤਿਮਯ੍ਯੈ । ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ । ਵੀਣਾਰਵੋਤ੍ਸੁਕਾਯੈ । ਰੋਚਿਸ਼੍ਕਰ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯੈ । ਸ਼ੋਭਮਾਨਵਿਹਙ੍ਗਮਾਯੈ । ਦੇਵਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾਯੈ । ਪਰਿਣਤ੍ਯੈ ।
ਕਾਮਵਤ੍ਸਾਯੈ । ਮਹਾਮਤ੍ਯੈ । ਇਲ੍ਵਲਾਯੈ । ਉਤ੍ਪਲਨਾਭਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੩੨੦ ॥

ॐ ਆਧਿਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਵਰਵਰ੍ਣਿਨ੍ਯੈ । ਸ੍ਵਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ । ਪਦ੍ਮਨਿਲਯਾਯੈ ।
ਸਦ੍ਗਤ੍ਯੈ । ਪਦ੍ਮਗਨ੍ਧਿਨ੍ਯੈ । ਪਦ੍ਮਵਰ੍ਣਾਯੈ । ਕਾਮਯੋਨ੍ਯੈ । ਚਣ੍ਡਿਕਾਯੈ ।
ਚਾਰੁਕੋਪਨਾਯੈ । ਰਤਿਸ੍ਨੁਸ਼ਾਯੈ । ਪਦ੍ਮਧਰਾਯੈ । ਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਿਨ੍ਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਕਨ੍ਯਾਯੈ । ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਲਿਨ੍ਯੈ । ਅਕ੍ਸ਼ਯਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਮਾਤਕਾਯੈ । ਗਨ੍ਧਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ । ਸੁਰਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੩੪੦ ॥

ॐ ਦੀਪ੍ਤਮੂਰ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਸੁਮਧ੍ਯਮਾਯੈ । ਪਥੁਸ਼੍ਰੋਣ੍ਯੈ । ਸੌਮ੍ਯਮੁਖ੍ਯੈ ।
ਸੁਭਗਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਟਰਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ । ਸ੍ਮਿਤਾਨਨਾਯੈ । ਚਾਰੁਦਤ੍ਯੈ ।
ਨਿਮ੍ਨਨਾਭ੍ਯੈ । ਮਹਾਸ੍ਤਨ੍ਯੈ । ਸ੍ਨਿਗ੍ਧਵੇਣ੍ਯੈ । ਭਗਵਤ੍ਯੈ । ਸੁਕਾਨ੍ਤਾਯੈ ।
ਵਾਮਲੋਚਨਾਯੈ । ਪਲ੍ਲਵਾਙ੍ਘ੍ਰ੍ਯੈ । ਪਦ੍ਮਮਨਸੇ । ਪਦ੍ਮਬੋਧਾਯੈ ।
ਮਹਾਪ੍ਸਰਸੇ । ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਚਾਰੁਹਾਸਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੩੬੦ ॥

ॐ ਸ਼ੁਭਦਸ਼੍ਟ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਕਕੁਦ੍ਮਿਨ੍ਯੈ । ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾਯੈ । ਸੁਜਘਨਾਯੈ ।
ਰਕ੍ਤਪਾਣ੍ਯੈ । ਮਨੋਰਮਾਯੈ । ਪਦ੍ਮਿਨ੍ਯੈ । ਮਨ੍ਦਗਮਨਾਯੈ । ਚਤੁਰ੍ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯੈ ।
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯੈ । ਸ਼ੁਭਰੇਖਾਯੈ । ਵਿਲਾਸਭ੍ਰੁਵੇ । ਸ਼ੁਕਵਾਣ੍ਯੈ ।
ਕਲਾਵਤ੍ਯੈ । ऋਜੁਨਾਸਾਯੈ । ਕਲਰਵਾਯੈ । ਵਰਾਰੋਹਾਯੈ । ਤਲੋਦਰ੍ਯੈ ।
ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ । ਬਿਮ੍ਬਾਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੩੮੦ ॥

ॐ ਪੁਰ੍ਵਭਾਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਮਾਹ੍ਵਯਾਯੈ । ਇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਾਯੈ । ਸੁਮਸ਼ਰਾਯੈ ।
ਦਿਵ੍ਯਭੂਸ਼ਾਯੈ । ਮਨੋਹਰਾਯੈ । ਵਾਸਵ੍ਯੈ । ਪਣ੍ਡਰਚ੍ਛਤ੍ਰਾਯੈ ।
ਕਰਭੋਰਵੇ । ਤਿਲੋਤ੍ਤਮਾਯੈ । ਸੀਮਨ੍ਤਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਵਿਭੀਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ।
ਅਸੁਧਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਭਦ੍ਰਾਯੈ । ਜਯਾਵਹਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾਯੈ । ਕੁਟਿਲਾਲਕਾਯੈ ।
ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਾਯੈ । ਚਿਤ੍ਰਗਨ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੦੦ ॥

ॐ ਰਤ੍ਨਮੌਲਿਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ । ਦਿਵ੍ਯਾਯੁਧਾਯੈ । ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਾਯੈ ।
ਵਿਸ਼ਾਖਾਯੈ । ਚਿਤ੍ਰਵਾਹਨਾਯੈ । ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ । ਸਿਨ੍ਧੁਤਨਯਾਯੈ । ਸੁਸ਼੍ਰੇਣ੍ਯੈ ।
ਸੁਮਹਾਸਨਾਯੈ । ਸਾਮਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਨਮ੍ਰਿਤਾਙ੍ਗ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ।
ਵਰਾਙ੍ਗਨਾਯੈ । ਗਨ੍ਧਦ੍ਵਾਰਾਯੈ । ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਪੁਸ਼੍ਟਾਯੈ ।
ਕਰੀਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਦੇਵਜੁਸ਼੍ਟਾਯੈ । ਆਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਣਾਯੈ ।
ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੨੦ ॥

ॐ ਸੁਹਤ੍ਤਮਾਯੈ । ਅਨਨ੍ਤਰੂਪਾਯੈ । ਅਨਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਦਾਨਨ੍ਤਸਙ੍ਗਮਾਯੈ । ਯਜ੍ਞਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਮਹਾਵਸ਼੍ਟ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਪੂਜ੍ਯਾਯੈ ।
ਵਸ਼ਟ੍ਕ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਯੋਗਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਵਿਯਨ੍ਨਾਭ੍ਯੈ । ਅਨਨ੍ਤਸ਼੍ਰਿਯੈ ।
ਅਤੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਯੋਗਿਸੇਵ੍ਯਾਯੈ । ਸਤ੍ਯਰਤਾਯੈ । ਯੋਗਮਾਯਾਯੈ । ਪੁਰਾਤਨ੍ਯੈ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਸੁਤਰਣ੍ਯੈ । ਸ਼ਰਣ੍ਯਾਯੈ । ਧਰ੍ਮਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੪੦ ॥

ॐ ਸੁਤਰਾਯੈ ਨਮਃ । ਸਂਵਤਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ । ਯੋਗਿਨ੍ਯੈ । ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਦ੍ਯੋਤਮਾਨਾਯੈ । ਭੂਤਾਯੈ । ਮਙ੍ਗਲਦੇਵਤਾਯੈ ।
ਸਂਹਾਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਬਲਾਯੈ । ਨਿਰੁਪਾਧਯੇ । ਪਰਾਵਰਾਯੈ । ਉਤ੍ਤਾਰਿਣ੍ਯੈ ।
ਤਾਰਯਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ੍ਯੈ । ਸਮਿਤਿਞ੍ਜਯਾਯੈ । ਮਹਾਸ਼੍ਰਿਯੈ । ਅਜਹਤ੍ਕੀਰ੍ਤ੍ਯੈ ।
ਯੋਗਸ਼੍ਰਿਯੈ । ਸਿਦ੍ਧਿਸਾਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੬੦ ॥

ॐ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ । ਪੁਣ੍ਯਨਿਲਯਾਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼੍ਰਿਯੈ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਰਾਜਸ਼੍ਰਿਯੈ । ਰਾਜਕਲਿਤਾਯੈ । ਫਲਸ਼੍ਰਿਯੈ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਗਦਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਦੇਵਸ਼੍ਰਿਯੈ । ਅਦ੍ਭੁਤਕਥਾਯੈ । ਵੇਦਸ਼੍ਰਿਯੈ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਮਾਰ੍ਗਿਣ੍ਯੈ । ਤਮੋऽਪਹਾਯੈ । ਅਵ੍ਯਯਨਿਧਯੇ । ਲਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ ।
ਹਦਯਙ੍ਗਮਾਯੈ । ਮਤਸਞ੍ਜੀਵਿਨ੍ਯੈ । ਸ਼ੁਭ੍ਰਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੪੮੦ ॥

ॐ ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਤਮਾਯੈ ਨਮਃ । ਮਿਤ੍ਰਵਿਨ੍ਦਾਯੈ । ਮੈਥਿਲ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯੈ ।
ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਯੈ । ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯੈ । ਸੀਤਾਯੈ । ਪ੍ਰਣਤਪੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ।
ਮੂਲਪ੍ਰਕਤ੍ਯੈ । ਈਸ਼ਾਨਾਯੈ । ਸ਼ਿਵਦਾਯੈ । ਦੀਪ੍ਰਦੀਪਿਨ੍ਯੈ । ਅਭਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ।
ਸ੍ਵੈਰਵਤ੍ਤ੍ਯੈ । ਰੁਕ੍ਮਿਣ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਗਾਨ੍ਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ।
ਪਰਗਤ੍ਯੈ । ਤਤ੍ਤ੍ਵਗਰ੍ਭਾਯ । ਭਵਾਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੫੦੦ ॥

ॐ ਅਨ੍ਤਰ੍ਵਤ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਮਹਾਰੁਦ੍ਰਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਣੁਦੁਰ੍ਗਾਯੈ । ਮਹਾਬਲਾਯੈ ।
ਮਦਯਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਲੋਕਧਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਅਦਸ਼੍ਯਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਨਿਸ਼੍ਕਤ੍ਯੈ ।
ਦੇਵਸੇਨਾਯੈ । ਆਤ੍ਮਬਲਦਾਯੈ । ਵਸੁਧਾਯੈ । ਮੁਖ੍ਯਮਾਤਕਾਯੈ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰਧਾਰਾਯੈ । ਘਤਮਯ੍ਯੈ । ਜੁਹ੍ਵਤ੍ਯੈ । ਯਜ੍ਞਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯੈ ।
ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾਯੈ । ਯੋਗਰਤਾਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਰ੍ਯਾਯੈ । ਦੁਰਤ੍ਯਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੫੨੦ ॥

ॐ ਸਿਂਹਪਿਞ੍ਛਾਯੈ ਨਮਃ । ਮਹਾਦੁਰ੍ਗਾਯੈ । ਜਯਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਖਙ੍ਗਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਹਸ਼੍ਟਾਯੈ । ਸਰ੍ਵੇਚ੍ਛਾਪਰਿਪੂਰਿਕਾਯੈ । ਆਰ੍ਯਾਯੈ ।
ਯਸ਼ੋਦਾਯੈ । ਵਸੁਦਾਯੈ । ਧਰ੍ਮਕਾਮਾਰ੍ਥਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯੈ । ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਿਨ੍ਯੈ ।
ਪਦ੍ਮਚਿਹ੍ਵਾਯੈ । ਮਹਾਕਾਲ੍ਯੈ । ਇਨ੍ਦੁਮਾਲਿਨ੍ਯੈ । ਏਕਵੀਰਾਯੈ । ਭਦ੍ਰਕਾਲ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ । ਉਲ੍ਲਸਦ੍ਗਦਾਯੈ । ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੫੪੦ ॥

ॐ ਜਗਤ੍ਪੂਰਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਉਰ੍ਵਰਾਯੈ । ਦ੍ਰੁਹਿਣਪ੍ਰਸਵੇ । ਯਜ੍ਞਕਾਮਾਯੈ ।
ਲੋਲਿਹਾਨਾਯੈ । ਤੀਰ੍ਥਕਰ੍ਯੈ । ਉਗ੍ਰਵਿਕ੍ਰਮਾਯੈ । ਗਰੁਤ੍ਮਦੁਦਯਾਯੈ ।
ਅਤ੍ਯੁਗ੍ਰਾਯੈ । ਵਾਰਾਹ੍ਯੈ । ਮਾਤਭਾਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਅਸ਼੍ਵਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ । ਰਥਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੁਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯੈ । ਉਰੁਚਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਵੈਰੋਚਨ੍ਯੈ । ਨਾਰਸਿਂਹ੍ਯੈ । ਜੀਮੂਤਾਯੈ ।
ਸ਼ੁਭਦੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ । ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਵਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੫੬੦ ॥

ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਨਿਜਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਤੀਯਾਯੈ ।
ਜਗਤ੍ਯੈ । ਵਨ੍ਯਧਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਕਲਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਅਯੋਧ੍ਯਾਯੈ ।
ਅਚ੍ਛਿਨ੍ਨਸਨ੍ਤਾਨਾਯੈ । ਮਹਾਰਤ੍ਨਾਯੈ । ਸੁਖਾਵਹਾਯੈ । ਰਾਜਵਤ੍ਯੈ ।
ਅਪ੍ਰਤਿਭਯਾਯੈ । ਵਿਨਯਿਤ੍ਰ੍ਯੈ । ਮਹਾਸ਼ਨਾਯੈ । ਅਮਤਸ੍ਯਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ ।
ਸੀਮਾਯੈ । ਯਜ੍ਞਗਰ੍ਭਾਯੈ । ਸਮੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯੈ । ਆਕੂਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੫੮੦ ॥

ॐ ऋਗ੍ਯਜੁਃਸਾਮਘੋਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ । ਆਰਾਮਵਨੋਤ੍ਸੁਕਾਯੈ । ਸੋਮਪਾਯੈ ।
ਮਾਧਵ੍ਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ । ਕਮਲਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ । ਯੋਗਾਰੂਢਾਯੈ ।
ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਜੁਸ਼੍ਟਾਯੈ । ਵਹ੍ਨਿਵਰ੍ਣਾਯੈ । ਜਿਤਾਸੁਰਾਯੈ । ਯਜ੍ਞਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ।
ਗੁਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਯੈ । ਅਧ੍ਯਾਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਯੈ । ਕਤਾਗਮਾਯੈ । ਆਪ੍ਯਾਯਨ੍ਯੈ ।
ਕਲਾਤੀਤਾਯੈ । ਸੁਮਿਤ੍ਰਾਯੈ । ਪਰਭਕ੍ਤਿਦਾਯੈ । ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਮਾਣਾਯੈ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੬੦੦ ॥

ॐ ਕੋਲਕਾਮਾਯੈ ਨਮਃ । ਅਮਰਾਵਤ੍ਯੈ । ਸੁਵੀਰ੍ਯਾਯੈ । ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਹਰਾਯੈ ।
ਦੇਵਕ੍ਯੈ । ਵਸੁਦੇਵਤਾਯੈ । ਸੌਦਾਮਿਨ੍ਯੈ । ਮੇਘਰਥਾਯੈ ।
ਦੈਤ੍ਯਦਾਨਵਮਰ੍ਦਿਨ੍ਯੈ । ਸ਼੍ਰੇਯਸ੍ਕਰ੍ਯੈ । ਚਿਤ੍ਰਲੀਲਾਯੈ । ਏਕਾਕਿਨ੍ਯੈ ।
ਰਤ੍ਨਪਾਦੁਕਾਯੈ । ਮਨਸ੍ਯਮਾਨਾਯੈ । ਤੁਲਸ੍ਯੈ । ਰੋਗਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਉਰੁਪ੍ਰਦਾਯੈ ।
ਤੇਜਸ੍ਵਿਨ੍ਯੈ । ਸੁਖਜ੍ਵਾਲਾਯੈ । ਮਨ੍ਦਰੇਖਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੬੨੦ ॥

ॐ ਅਮਤਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਿਸ਼੍ਠਾਯੈ । ਵਹ੍ਨਿਸ਼ਮਨ੍ਯੈ ।
ਜੁਸ਼ਮਾਣਾਯੈ । ਗੁਣਾਤ੍ਯਯਾਯੈ । ਕਾਦਮ੍ਬਰ੍ਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਤਾਯੈ । ਵਿਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ।
ਉਜ੍ਜ੍ਵਲਹਸ੍ਤਿਕਾਯੈ । ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਤੋਭਦ੍ਰਾਯੈ । ਵਯਸ੍ਯਾਯੈ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਯੈ । ਸਹਸ੍ਰਾਸ੍ਯਾਯੈ । ਜ੍ਞਾਨਮਾਤ੍ਰੇ । ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰ੍ਯੈ ।
ਅਕ੍ਸ਼ਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਵਰਾਯੈ । ਵਾਰਣਵਤ੍ਯੈ । ਅਨਸੂਯਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੬੪੦ ॥

ॐ ਦੁਰਾਸਦਾਯੈ ਨਮਃ । ਅਰੁਨ੍ਧਤ੍ਯੈ । ਕੁਣ੍ਡਲਿਨ੍ਯੈ । ਭਵ੍ਯਾਯੈ ।
ਦੁਰ੍ਗਤਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯੈ । ਤ੍ਰਾਸਹਰ੍ਯੈ । ਨਿਰ੍ਭਯਾਯੈ ।
ਸ਼ਤ੍ਰੁਸੂਦਿਨ੍ਯੈ । ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰਾਯੈ । ਸਤ੍ਪੁਰਨ੍ਘ੍ਰ੍ਯੈ । ਸੁਰਪਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ।
ਸੁਰਾਤੁਲਾਯੈ । ਸਕਦ੍ਵਿਭਾਤਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਤਿਸਮੁਦ੍ਰਪਰਿਸ਼ੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ।
ਬਿਲ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਅਵਨ੍ਯੈ । ਚਕ੍ਰਹਦਯਾਯੈ । ਕਮ੍ਬੁਤੀਰ੍ਥਗਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੬੬੦ ॥

ॐ ਵਿਦ੍ਯੁਤੇ ਨਮਃ । ਸੁਵਰ੍ਣਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਰਞ੍ਜਨ੍ਯੈ ।
ਧ੍ਵਜਚ੍ਛਤ੍ਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ । ਭੂਤ੍ਯੈ । ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯੈ । ਸਦ੍ਗੁਣੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯੈ ।
ਸੁਸ਼ੇਣਾਯੈ । ਲੋਕਵਿਦਿਤਾਯੈ । ਕਾਮਸੁਵੇ । ਜਗਦਾਦਿਭੁਵੇ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਯੋਨ੍ਯੈ ।
ਜਿਜ੍ਞਾਸਾਯੈ । ਮਨੀਸ਼ਾਯੈ । ਸਮਦਰ੍ਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਸਹਸ੍ਰਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਆਵਤ੍ਤ੍ਯੈ ।
ਸੁਸ੍ਥਿਰਾਯੈ । ਸ਼੍ਰੇਯਸਾਂ ਨਿਧਯੇ । ਰੋਹਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੬੮੦ ॥

ॐ ਰੇਵਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਸੋਦਰ੍ਯੈ । ਭਦ੍ਰਮੋਹਿਨ੍ਯੈ । ਸੂਰ੍ਯਾਯੈ ।
ਕਨ੍ਯਾਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਵਿਨ੍ਯੈ । ਸੁਵਿਭਾਵਿਨ੍ਯੈ । ਸੁਪ੍ਰਦਸ਼੍ਯਾਯੈ ।
ਕਾਮਚਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਅਪ੍ਰਮਾਤ੍ਤਾਯੈ । ਲਲਨ੍ਤਿਕਾਯੈ । ਮੋਕ੍ਸ਼ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ।
ਜਗਦ੍ਯੋਨ੍ਯੈ । ਵ੍ਯੋਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ । ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾਯੈ । ਭਾਸ੍ਕਰ੍ਯੈ ।
ਪੁਣ੍ਯਗੇਹਸ੍ਥਾਯੈ । ਮਨੋਜ੍ਞਾਯੈ । ਵਿਭਵਪ੍ਰਦਾਯੈ ।
ਲੋਕਸ੍ਵਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੭੦੦ ॥

ॐ ਅਚ੍ਯੁਤਾਰ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ । ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਯੈ । ਜਗਦਾਕਤ੍ਯੈ । ਵਿਚਿਤ੍ਰਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਯੈ । ਵਾਹਿਨ੍ਯੈ । ਭੂਤਵਾਸਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਾਣਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਾਣਦਾਯੈ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਵਾਸਿਨ੍ਯੈ । ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਯੈ । ਪਰਮੋਤ੍ਸਾਹਾਯੈ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਯੈ । ਸ਼੍ਰੀਪਤ੍ਯੈ । ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯੈ । ਸ਼੍ਰਯਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਸ਼੍ਰੀਯਮਾਣਾਯੈ ।
ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯੈ । ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੭੨੦ ॥

ॐ ਪ੍ਰਸਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਹਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਥਮਾਯੈ । ਸ਼ਰ੍ਵਾਯੈ । ਵਿਸ਼ਾਲਾਯੈ ।
ਕਾਮਵਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਸੁਪ੍ਰਤੀਕਾਯੈ । ਪਸ਼੍ਨਿਮਤ੍ਯੈ । ਨਿਵਤ੍ਤ੍ਯੈ । ਵਿਵਿਧਾਯੈ ।
ਪਰਾਯੈ । ਸੁਯਜ੍ਞਾਯੈ । ਮਧੁਰਾਯੈ । ਸ਼੍ਰੀਦਾਯੈ । ਦੇਵਰਾਤ੍ਯੈ । ਮਹਾਮਨਸੇ ।
ਸ੍ਥੂਲਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਾਕਤ੍ਯੈ । ਸ੍ਥੇਮਾਯੈ । ਨਿਮ੍ਨਗਰ੍ਭਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੭੪੦ ॥

ਤਮੋਨੁਦਾਯੈ ਨਮਃ । ਤੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ । ਵਾਗੀਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਪੁਸ਼੍ਟ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਾਦਯੇ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ੋਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ । ਸ਼ਬ੍ਦਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ । ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯੈ ।
ਵਾਯੁਮਤ੍ਯੈ । ਉਮਾਯੈ । ਆਨ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਿਕ੍ਯੈ । ਤ੍ਰਯ੍ਯੈ । ਵਾਰ੍ਤਾਯੈ । ਦਣ੍ਡਨੀਤ੍ਯੈ ।
ਨਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ । ਵ੍ਯਾਲ੍ਯੈ । ਸਙ੍ਕਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਦ੍ਯੋਤਾਯੈ ।
ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੭੬੦ ॥

ॐ ਅਪਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ਕਪਿਲਾਯੈ । ਪਿਙ੍ਗਲਾਯੈ । ਸ੍ਵਸ੍ਥਾਯੈ । ਬਲਾਕ੍ਯੈ ।
ਘੋਸ਼ਨਨ੍ਦਿਨ੍ਯੈ । ਅਜਿਤਾਯੈ । ਕਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਨੀਤ੍ਯੈ । ਗਰੁਡਾਯੈ ।
ਗਰੁਡਾਸਨਾਯੈ । ਹ੍ਲਾਦਿਨ੍ਯੈ । ਅਨੁਗ੍ਰਹਾਯੈ । ਨਿਤ੍ਯਾਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ।
ਹਿਰਣ੍ਮਯ੍ਯੈ । ਮਹ੍ਯੈ । ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਧਾਯੈ । ਪਥ੍ਵ੍ਯੈ ।
ਸਨ੍ਤਾਨਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੭੮੦ ॥

ॐ ਅਂਸ਼ੁਮਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਯਜ੍ਞਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ । ਖ੍ਯਾਤਿਪਰਾਯੈ । ਸ੍ਤਵ੍ਯਾਯੈ ।
ਵਸ਼੍ਟ੍ਯੈ । ਤ੍ਰਿਕਾਲਗਾਯੈ । ਸਮ੍ਬੋਧਿਨ੍ਯੈ । ਸ਼ਬ੍ਦਪੂਰ੍ਣਾਯੈ । ਵਿਜਯਾਯੈ ।
ਅਂਸ਼ੁਮਤ੍ਯੈ । ਕਲਾਯੈ । ਸ਼ਿਵਾਯੈ । ਸ੍ਤੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਖ੍ਯਾਤ੍ਯੈ ।
ਜੀਵਯਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਪੁਨਰ੍ਵਸਵੇ । ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਯੈ । ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਹਾਯੈ । ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ।
ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੮੦੦ ॥

ॐ ਯਜ੍ਞਸਮ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ । ਆਰ੍ਦ੍ਰਾਯੈ । ਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣ੍ਯੈ । ਪੁਣ੍ਯਾਯੈ ।
ਗਣ੍ਯਾਯੈ । ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਭਞ੍ਜਿਨ੍ਯੈ । ਧਨ੍ਯਾਯੈ । ਮਾਨ੍ਯਾਯੈ । ਪਦ੍ਮਨੇਮ੍ਯੈ ।
ਭਾਰ੍ਗਵ੍ਯੈ । ਵਂਸ਼ਵਰ੍ਧਨ੍ਯੈ । ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਪ੍ਰਵਤ੍ਤ੍ਤ੍ਯੈ । ਸਤ੍ਕੀਰ੍ਤ੍ਯੈ ।
ਨਿਸ਼ੇਵ੍ਯਾਯੈ । ਅਘਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਸਂਜ੍ਞਾਯੈ । ਨਿਃਸਂਸ਼ਯਾਯੈ । ਪੂਰ੍ਵਾਯੈ ।
ਵਨਮਾਲਾਯੈ । ਵਸੁਨ੍ਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੮੨੦ ॥

ॐ ਪਥਵੇ ਨਮਃ । ਮਹੋਤ੍ਕਟਾਯੈ । ਅਹਲ੍ਯਾਯੈ । ਮਣ੍ਡਲਾਯੈ ।
ਆਸ਼੍ਰਿਤਮਾਨਦਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਾਯੈ । ਨਿਤ੍ਯੋਦਿਤਾਯੈ । ਉਦਾਰਾਯੈ । ਜਮ੍ਭਮਾਣਾਯੈ ।
ਮਹੋਦਯਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਾਨ੍ਤੋਦਿਤਾਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਯੈ । ਚਤੁਰਸ਼੍ਰਾਯੈ ।
ਮਨੋਜਵਾਯੈ । ਬਾਲਾਯੈ । ਕੁਮਾਰ੍ਯੈ । ਯੁਵਤ੍ਯੈ । ਕਰੁਣਾਯੈ ।
ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯੈ । ਮੇਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੮੪੦ ॥

ॐ ਉਪਨਿਸ਼ਨ੍ਮਿਸ਼੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ । ਸੁਮਵੀਰਵੇ । ਧਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਦੁਰ੍ਮਰ੍ਸ਼ਣ੍ਯੈ ।
ਸੁਚਰਿਤਾਯੈ । ਬੋਧਾਯੈ । ਸ਼ੋਭਾਯੈ । ਸੁਵਰ੍ਚਲਾਯੈ । ਯਮੁਨਾਯੈ ।
ਅਕ੍ਸ਼ੌਹਿਣ੍ਯੈ । ਗਙ੍ਗਾਯੈ । ਮਨ੍ਦਾਕਿਨ੍ਯੈ । ਅਮਰਾਲਯਾਯੈ । ਗੋਦਾਯੈ ।
ਗੋਦਾਵਰ੍ਯੈ । ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗਾਯੈ । ਕਾਵੇਰ੍ਯੈ । ਉਦਨ੍ਵਤ੍ਯੈ । ਸਿਨੀਵਾਲ੍ਯੈ ।
ਕੁਹਵੇ ਨਮਃ ॥ ੮੬੦ ॥

ॐ ਰਾਕਾਯੈ ਨਮਃ । ਵਾਰਣਾਯੈ । ਸਿਨ੍ਧੁਮਤ੍ਯੈ । ਅਮਾਯੈ । ਵਦ੍ਧ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਥਿਤ੍ਯੈ । ਧ੍ਰੁਵਾਯੈ । ਬੁਦ੍ਧ੍ਯੈ । ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯੈ । ਗੁਣਗਹ੍ਵਰਾਯੈ ।
ਪੂਰ੍ਤਯੇ । ਮਾਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ । ਸ੍ਫੂਰ੍ਤਯੇ । ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਯੈ । ਸੂਤ੍ਰਾਯੈ । ਪ੍ਰਜਾਵਤ੍ਯੈ ।
ਵਿਭੂਤ੍ਯੈ । ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਯੈ । ਰਮ੍ਭਾਯੈ । ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੮੮੦ ॥

ॐ ਸੁਵਿਮਲਾਯੈ ਨਮਃ । ਕ੍ਸ਼ਮਾਯੈ । ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯੈ । ਵਾਸਨ੍ਤਿਕਾਲੇਖਾਯੈ ।
ਭੂਰਿਬੀਜਾਯੈ । ਮਹਾਗਦਾਯੈ । ਅਮੋਘਾਯੈ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਯੈ । ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯੈ ।
ਜ੍ਞਾਨਦਾਯੈ । ਉਤ੍ਕਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ । ਸ਼ਿਖਾਯੈ । ਪ੍ਰਕਤ੍ਯੈ । ਗੋਮਤ੍ਯੈ । ਲੋਲਾਯੈ ।
ਕਮਲਾਯੈ । ਕਾਮਦੁਹੇ । ਵਿਧ੍ਯੈ । ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯੈ । ਰਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੯੦੦ ॥

ॐ ਪਰਾਯੈ ਨਮਃ । ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ । ਸੁਭਦ੍ਰਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਯੈ ।
ਨਨ੍ਦਾਯੈ । ਭਦ੍ਰਾਯੈ । ਜਯਾਯੈ । ਰਿਕ੍ਤਾਯੈ । ਤਿਥਿਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ।
ਅਮਤਮ੍ਭਰਾਯੈ । ਕਾਸ਼੍ਠਾਯੈ । ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ । ਨਿਸ਼੍ਠਾਯੈ । ਕਾਮ੍ਯਾਯੈ ।
ਰਮ੍ਯਾਯੈ । ਵਰਾਯੈ । ਸ੍ਮਤ੍ਯੈ । ਸ਼ਙ੍ਖਿਣ੍ਯੈ । ਸ਼੍ਯਾਮਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੯੨੦ ॥

ॐ ਸਮਾਯੈ ਨਮਃ । ਗੋਤ੍ਰਾਯੈ । ਰਮਾਯੈ । ਦਿਤ੍ਯੈ । ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯੈ । ਦਾਨ੍ਤ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਯੈ । ਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ । ਵਿਰਜਾਯੈ । ਅਤ੍ਯੁਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯੈ । ਅਵ੍ਯਯਾਯੈ । ਵਾਣ੍ਯੈ ।
ਗੌਰ੍ਯੈ । ਇਨ੍ਦਿਰਾਯੈ । ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ । ਮੇਧਾਯੈ । ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਯੈ । ਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯੈ ।
ਸ੍ਵਧਾਯੈ । ਸ੍ਵਾਹਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੯੪੦ ॥

ॐ ਰਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਉਸ਼ਾਯੈ । ਵਸੁਵਿਦ੍ਯਾਯੈ । ਧਤ੍ਯੈ । ਸਹਾਯੈ ।
ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾਯੈ । ਸ਼ੁਚ੍ਯੈ । ਧਾਤ੍ਰ੍ਯੈ । ਸੁਧਾਯੈ । ਰਕ੍ਸ਼ੋਧ੍ਨ੍ਯੈ । ਅਜਾਯੈ ।
ਅਮਤਾਯੈ । ਰਤ੍ਨਾਵਲ੍ਯੈ । ਭਾਰਤ੍ਯੈ । ਇਡਾਯੈ । ਧੀਰਧਿਯੈ । ਕੇਵਲਾਯੈ ।
ਆਤ੍ਮਦਾਯੈ । ਯਸ੍ਯੈ । ਤਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ॥ ੯੬੦ ॥

ॐ ਸ਼ੁਦ੍ਧ੍ਯੈ ਨਮਃ । ਸਸ੍ਮਿਤਾਯੈ । ਕਸ੍ਯੈ । ਨੀਲਾਯੈ । ਰਾਧਾਯੈ ।
ਅਮਤੋਦ੍ਭਵਾਯੈ । ਪਰਧੁਰ੍ਯਾਸ੍ਪਦਾਯੈ । ਹ੍ਰਿਯੈ । ਭੁਵੇ । ਕਾਮਿਨ੍ਯੈ ।
ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ । ਮਾਯਾਕਤ੍ਯੈ । ਰਸਘਨਾਯੈ । ਨਰ੍ਮਦਾਯੈ ।
ਗੋਕੁਲਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ । ਅਰ੍ਕਪ੍ਰਭਾਯੈ । ਰਥੇਭਾਸ਼੍ਵਨਿਲਯਾਯੈ । ਇਨ੍ਦੁਪ੍ਰਭਾਯੈ ।
ਅਦ੍ਭੁਤਾਯੈ । ਸ਼੍ਰਿਯੈ ਨਮਃ ॥ ੯੮੦ ॥

ॐ ਕਸ਼ਾਨੁਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ । ਵਜ੍ਰਲਮ੍ਭਨਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਭੂਮਿਦਾਯੈ ।
ਭੋਗਪ੍ਰਿਯਾਯੈ । ਭੋਗਵਤ੍ਯੈ । ਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਯਨਾਸਨਾਯੈ । ਅਸ਼੍ਵਪੂਰ੍ਵਾਯੈ ।
ਰਥਮਧ੍ਯਾਯੈ । ਹਸ੍ਤਿਨਾਦਪ੍ਰਬੋਧਿਨ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵਲਕ੍ਸ਼ਣਲਕ੍ਸ਼ਣ੍ਯਾਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰ੍ਯੈ । ਸਰ੍ਵੋਤ੍ਕਸ਼੍ਟਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਮਯ੍ਯੈ ।
ਭਵਭਙ੍ਗਾਪਹਾਰਿਣ੍ਯੈ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾਯੈ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਨੀਤ੍ਯੈ । ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਮਤ੍ਯੈ ।
ਅਮਤਾਵਹਾਯੈ । ਭੂਤਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ । ਨਿਰਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦੦ ॥

ॐ ਸਂਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ । ਸੁਗੁਣੋਤ੍ਤਰਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਾਤਿਸ਼ਾਯਿਨ੍ਯੈ । ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ।
ਸਰ੍ਵਭੂਤਸ੍ਥਿਤਾਯੈ । ਦ੍ਵਿਜਾਯੈ । ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਾਯੈ ।
ਦਸ਼੍ਟਾਦਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ॥ ੧੦੦੮ ॥
ਸ਼੍ਰੀਰਸ੍ਤੁ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 1000 Names of Shri Laxmi:

1000 Names of Sri Lakshmi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment