Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lalita Devi in Punjabi with Meaning

Shri Lalita Sahasranamavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲੀ ਸਾਰ੍ਥ ॥

॥ Introduction ॥
In this page shri lalita sahasranamam is presented in a name-by-name format with a brief meaning for each name) Each of the 1000 names of shri lalita mahatripurasundari is beautiful and has a profound meaning to it) Refer to a detailed commentary and understand the complete meaning of each of these names) For instance, Ammachi Publications has very nice commentary on lalita sahasranamam.

ॐ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀਸ੍ਵਰੂਪਾ
ਸ਼੍ਰੀਮੀਨਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪਰਦੇਵਤਾਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ

ਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਂ

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਵਿਗ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਾਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯਮੌਲਿਸ੍ਫੁਰਤ੍
ਤਾਰਾਨਾਯਕਸ਼ੇਖਰਾਂ ਸ੍ਮਿਤਮੁਖੀਮਾਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਮ੍ ।
ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਮਲਿਪੂਰ੍ਣਰਤ੍ਨਚਸ਼ਕਂ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਂ ਵਿਭ੍ਰਤੀਂ
ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਰਤ੍ਨਘਟਸ੍ਥਰਕ੍ਤਚਰਣਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪਰਾਮਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ ॥

May we meditate on the DIVINE MOTHER
whose body has the red hue of vermilion,
who has three eyes,
who wears a beautiful crown studded with rubies,
who is adorned with the crescent Moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion,
who has beautiful limbs,
whose hands hold a jewel-studded golden vessel filled
with nectar, and in the other a red lotus flower.

ਅਰੁਣਾਂ ਕਰੁਣਾਤਰਙ੍ਗਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ
ਧਤਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਾਮ੍ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਭਿਰਾਵਤਾਂ ਮਯੁਖੈਃ
ਅਹਮਿਤ੍ਯੇਵ ਵਿਭਾਵਯੇ ਭਵਾਨੀਮ੍ ॥

I meditate on the great Empress) She is red in color,
and her eyes are full of compassion, and holds the noose,
the goad, the bow and the flowery arrow in Her hands.
She is surrounded on all sides by powers such as aNimA
for rays and She is the Self within me.

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤਵਦਨਾਂ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ
ਹੇਮਾਭਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕਲਿਤਲਸਦ੍ਧੇਮਪਦ੍ਮਾਂ ਵਰਾਙ੍ਗੀਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਲਙ੍ਕਾਰਯੁਕ੍ਤਾਂ ਸਤਤਮਭਯਦਾਂ ਭਕ੍ਤਨਮ੍ਰਾਂ ਭਵਾਨੀਂ
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਕਲਸੁਰਨੁਤਾਂ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਮ੍ ॥

The Divine Goddess is to be meditated meditate
upon as seated on the lotus with petal eyes.
She is golden hued, and has lotus flowers in Her hand.
She dispels fear of the devotees who bow before Her.
She is the embodiment of peace, knowledge (vidyA),
is praised by gods and grants every kind of wealth wished for.

ਸਕੁਙ੍ਕੁਮਵਿਲੇਪਨਾਮਲਿਕਚੁਮ੍ਬਿਕਸ੍ਤੂਰਿਕਾਂ
ਸਮਨ੍ਦਹਸਿਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾਂ ਸਸ਼ਰਚਾਪਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਮ੍ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਜਨਮੋਹਿਨੀਮਰੁਣਮਾਲ੍ਯਭੂਸ਼ਾਮ੍ਬਰਾਂ
ਜਪਾਕੁਸੁਮਭਾਸੁਰਾਂ ਜਪਵਿਧੌ ਸ੍ਮਰੇਦਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ ॥

I meditate on the Mother, whose eyes are smiling, who holds the
arrow, bow, noose and the goad in Her hands) She is glittering
with red garlands and ornaments) She is painted with kumkuma
on her forehead and is red and tender like the japa flower.

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ॐ ਐਂ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼੍ਰੀਂ ।
੧) ਸ਼੍ਰੀਮਾਤਾ – She who is the auspicious Mother
੨) ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਰਾਜ੍ਞੀ – She who is the Empress of the Universe
੩) ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the queen of the most glorious throne
੪) ਚਿਦਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਸਮ੍ਭੂਤਾ – She who was born in the fire-pit of Pure Consciousness
੫) ਦੇਵਕਾਰ੍ਯਸਮੁਦ੍ਯਤਾ – She who is intent on fulfilling the wishes of the gods
੬) ਉਦ੍ਯਦ੍ਭਾਨੁਸਹਸ੍ਰਾਭਾ – She who has the radiance of a thousand rising suns
੭) ਚਤੁਰ੍ਬਾਹੁਸਮਨ੍ਵਿਤਾ – She who is four-armed
੮) ਰਾਗਸ੍ਵਰੂਪਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਾ – She who is holding the rope of love in Her hand
੯) ਕ੍ਰੋਧਾਕਾਰਾਙ੍ਕੁਸ਼ੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ – She who shines, bearing the goad of anger
੧੦) ਮਨੋਰੂਪੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਾ – She who holds in Her hand a sugarcane bow that represents the mind
੧੧) ਪਞ੍ਚਤਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸਾਯਕਾ – She who holds the five subtle elements as arrows
੧੨) ਨਿਜਾਰੁਣਪ੍ਰਭਾਪੂਰਮਜ੍ਜਦ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ – she who immerses the entire universe in the red efflugence of
Her form
੧੩) ਚਮ੍ਪਕਾਸ਼ੋਕਪੁਨ੍ਨਾਗਸੌਗਨ੍ਧਿਕਲਸਤ੍ਕਚਾ – She whose hair has been adorned with flowers like campaka,
ashoka, punnAga and saugandhika
੧੪) ਕੁਰੁਵਿਨ੍ਦਮਣਿਸ਼੍ਰੇਣੀਕਨਤ੍ਕੋਟੀਰਮਣ੍ਡਿਤਾ – She who is resplendent with a crown adorned with rows of
kuruvinda gems
੧੫) ਅਸ਼੍ਟਮੀਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਭ੍ਰਾਜਦਲਿਕਸ੍ਥਲਸ਼ੋਭਿਤਾ – She whose forehead shines like the crescent moon of the eighth
night of the lunar half-month
੧੬) ਮੁਖਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਙ੍ਕਾਭਮਗਨਾਭਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾ – She who wears a musk mark on Her forehead which shines like
the spot in the moon
੧੭) ਵਦਨਸ੍ਮਰਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਗਹਤੋਰਣਚਿਲ੍ਲਿਕਾ – She whose eyebrows shine like the archways leading to the
house of kAma, the god of love, which Her face resembles
੧੮) ਵਕ੍ਤ੍ਰਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਰੀਵਾਹਚਲਨ੍ਮੀਨਾਭਲੋਚਨਾ – She whose eyes possess the luster of the fish that move about
in the stream of beauty flowing from Her face
੧੯) ਨਵਚਮ੍ਪਕਪੁਸ਼੍ਪਾਭਨਾਸਾਦਣ੍ਡਵਿਰਾਜਿਤਾ – She who is resplendent with a nose that has the beauty of a
newly blossoming campaka flower
੨੦) ਤਾਰਾਕਾਨ੍ਤਿਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਨਾਸਾਭਰਣਭਾਸੁਰਾ – She who shines with a nose-ornament that excels the luster of a star
੨੧) ਕਦਮ੍ਬਮਞ੍ਜਰੀਕ੍ਲਪ੍ਤਕਰ੍ਣਪੂਰਮਨੋਹਰਾ – She who is captivating, wearing bunches of kadamba flowers
as ear-ornaments
੨੨) ਤਾਟਙ੍ਕਯੁਗਲੀਭੂਤਤਪਨੋਡੁਪਮਣ੍ਡਲਾ – She who wears the sun and the moon as a pair of large earrings
੨੩) ਪਦ੍ਮਰਾਗਸ਼ਿਲਾਦਰ੍ਸ਼ਪਰਿਭਾਵਿਕਪੋਲਭੂਃ – She whose cheeks excel mirrors made of rubies in their beauty
੨੪) ਨਵਵਿਦ੍ਰੁਮਬਿਮ੍ਬਸ਼੍ਰੀਨ੍ਯਕ੍ਕਾਰਿਰਦਨਚ੍ਛਦਾ – She whose lips excel freshly cut coral and bimba fruit in
their reflective splendor
੨੫) ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਙ੍ਕੁਰਾਕਾਰਦ੍ਵਿਜਪਙ੍ਕ੍ਤਿਦ੍ਵਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ – She who has radiant teeth which resemble the buds of pure knowledge
੨੬) ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟਿਕਾਮੋਦਸਮਾਕਰ੍ਸ਼ਿਦਿਗਨ੍ਤਰਾ – She who is enjoying a camphor-laden betel roll, the fragrance
of which is attracting people from all directions
੨੭) ਨਿਜਸਲ੍ਲਾਪਮਾਧੁਰ੍ਯਵਿਨਿਰ੍ਭਰ੍ਤ੍ਸਿਤਕਚ੍ਛਪੀ – She who excels even the veeNa of sarasvatI in the sweetness
of Her speech
੨੮) ਮਨ੍ਦਸ੍ਮਿਤਪ੍ਰਭਾਪੂਰਮਜ੍ਜਤ੍ਕਾਮੇਸ਼ਮਾਨਸਾ – She who submerges even the mind of KAmesha(Lord shiva) in
the radiance of Her smile
੨੯) ਅਨਾਕਲਿਤਸਾਦਸ਼੍ਯਚਿਬੁਕਸ਼੍ਰੀਵਿਰਾਜਿਤਾ – She whose chin cannot be compared to anything(it is beyond
camporison because of its unparalleled beauty)
੩੦) ਕਾਮੇਸ਼ਬਦ੍ਧਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਸੂਤ੍ਰਸ਼ੋਭਿਤਕਨ੍ਧਰਾ – She whose neck is adorned with the marriage thread tied by KAmesha
੩੧) ਕਨਕਾਙ੍ਗਦਕੇਯੂਰਕਮਨੀਯਭੁਜਾਨ੍ਵਿਤਾ – She whose arms are beautifully adorned with golden armlets
੩੨) ਰਤ੍ਨਗ੍ਰੈਵੇਯਚਿਨ੍ਤਾਕਲੋਲਮੁਕ੍ਤਾਫਲਾਨ੍ਵਿਤਾ – She whose neck is resplendent with a gem-studded necklace with
a locket made of pearl
੩੩) ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰੇਮਰਤ੍ਨਮਣਿਪ੍ਰਤਿਪਣਸ੍ਤਨੀ – She who gives Her breasts to KAmeshvara in return for the gem
of love He bestows on Her
੩੪) ਨਾਭ੍ਯਾਲਵਾਲਰੋਮਾਲਿਲਤਾਫਲਕੁਚਦ੍ਵਯੀ – She whose breasts are the fruits on the creeper of the fine
hairline that starts in the depths of Her navel and spreads
upwards
੩੫) ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਰੋਮਲਤਾਧਾਰਤਾਸਮੁਨ੍ਨੇਯਮਧ੍ਯਮਾ – She who has a waist, the existence of which can only be inferred
by the fact that the creeper of Her hairline springs from it
੩੬) ਸ੍ਤਨਭਾਰਦਲਨ੍ਮਧ੍ਯਪਟ੍ਟਬਨ੍ਧਵਲਿਤ੍ਰਯਾ – She whose abdomen has three folds which form a belt to support
Her waist from breaking under the weight of Her breasts
੩੭) ਅਰੁਣਾਰੁਣਕੌਸੁਮ੍ਭਵਸ੍ਤ੍ਰਭਾਸ੍ਵਤ੍ਕਟੀਤਟੀ – She whose hips are adorned with a garment as red as the rising
sun, which is dyed with an extract from safflower (kusumbha)
blossoms
੩੮) ਰਤ੍ਨਕਿਙ੍ਕਿਣਿਕਾਰਮ੍ਯਰਸ਼ਨਾਦਾਮਭੂਸ਼ਿਤਾ – She who is adorned with a girdle which is decorated with many
gem-studded bells
੩੯) ਕਾਮੇਸ਼ਜ੍ਞਾਤਸੌਭਾਗ੍ਯਮਾਰ੍ਦਵੋਰੁਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਾ – The beauty and softness of whose thighs are known only to
kAmesha, Her husband
੪੦) ਮਾਣਿਕ੍ਯਮਕੁਟਾਕਾਰਜਾਨੁਦ੍ਵਯਵਿਰਾਜਿਤਾ – She whose knees are like crowns shaped from the precious red
jewel, mAnikya (a kind of ruby)
੪੧) ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਪਰਿਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਸ੍ਮਰਤੂਣਾਭਜਙ੍ਘਿਕਾ – She whose calves gleam like the jewel-covered quiver of the
God of Love
੪੨) ਗੂਢਗੁਲ੍ਫਾ – She whose ankles are hidden
੪੩) ਕੂਰ੍ਮਪਸ਼੍ਠਜਯਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰਪਦਾਨ੍ਵਿਤਾ – She whose feet have arches that rival the back of a tortoise
in smooothness and beauty
੪੪) ਨਖਦੀਧਿਤਿਸਂਛਨ੍ਨਨਮਜ੍ਜਨਤਮੋਗੁਣਾ – She whose toenails give out such a radiance that all the
darkness of ignorance is dispelled completely from those
devotees who prostrate at Her feet
੪੫) ਪਦਦ੍ਵਯਪ੍ਰਭਾਜਾਲਪਰਾਕਤਸਰੋਰੁਹਾ – She whose feet defeat lotus flowers in radiance
੪੬) ਸ਼ਿਞ੍ਜਾਨਮਣਿਮਞ੍ਜਿਰਮਣ੍ਡਿਤਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾ – She whose auspicious lotus feet are adorned with gem-studded
golden anklets that tinkle sweetly
੪੭) ਮਰਾਲੀਮਨ੍ਦਗਮਨਾ – She whose gait is as slow and gentle as that of a swan
੪੮) ਮਹਾਲਾਵਣ੍ਯਸ਼ੇਵਧਿਃ – She who is the treasure-house of beauty
੪੯) ਸਰ੍ਵਾਰੁਣਾ – She who is entirely red in complexion
੫੦) ਅਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗੀ – She whose body is worthy of worship

੫੧) ਸਰ੍ਵਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ – She who is resplendent with all types of ornaments
੫੨) ਸ਼ਿਵਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਙ੍ਕਸ੍ਥਾ – She who sits in the lap of shiva, who is the conqueror of desire
੫੩) ਸ਼ਿਵਾ – She who bestows all that is auspicious
੫੪) ਸ੍ਵਾਧੀਨਵਲ੍ਲਭਾ – She who keeps Her husband always under Her control
੫੫) ਸੁਮੇਰੁਮਧ੍ਯਸ਼‍ਙ੍ਗਸ੍ਥਾ – She who sits on the middle peak of Mount Sumeru
੫੬) ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਗਰਨਾਯਿਕਾ – She who is the Mistress of the most auspicious (or prosperous)
੫੭) ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਗਹਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ – She who resides in a house built of the chintAmaNi
੫੮) ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਿਤਾ – She who sits on a seat made of five BrahmAs
੫੯) ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਟਵੀਸਂਸ੍ਥਾ – She who resides in the great lotus forest
੬੦) ਕਦਮ੍ਬਵਨਵਾਸਿਨੀ – She who resides in the kadamba forest
੬੧) ਸੁਧਾਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ – She who resides in the center of the ocean of nectar
੬੨) ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼ੀ – She whose eyes awaken desire, or She who has beautiful eyes
੬੩) ਕਾਮਦਾਯਿਨੀ – She who grants all wishes
੬੪) ਦੇਵਰ੍ਸ਼ਿਗਣਸਙ੍ਘਾਤਸ੍ਤੂਯਮਾਨਾਤ੍ਮਵੈਭਵਾ – She whose might is the subject of praise by multitudes of gods
and sages
੬੫) ਭਣ੍ਡਾਸੁਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਸੇਨਾਸਮਨ੍ਵਿਤਾ – She who is endowed with an army of shaktis intent on slaying
bhaNDAsura
੬੬) ਸਮ੍ਪਤ੍ਕਰੀਸਮਾਰੂਢਸਿਨ੍ਧੁਰਵ੍ਰਜਸੇਵਿਤਾ – Who is attended by a herd of elephants ably commanded by sampatkarI
੬੭) ਅਸ਼੍ਵਾਰੂਢਾਧਿਸ਼੍ਠਿਤਾਸ਼੍ਵਕੋਟਿਕੋਟਿਭਿਰਾਵਤਾ – She who is surrounded by a cavalry of several million horses
which are under the command of the shakti, ashvArUDhA
੬੮) ਚਕ੍ਰਰਾਜਰਥਾਰੂਢਸਰ੍ਵਾਯੁਧਪਰਿਸ਼੍ਕਤਾ – She who shines in Her chariot chakrarAja, equipped with all
kinds of weapons
੬੯) ਗੇਯਚਕ੍ਰਰਥਾਰੂਢਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਪਰਿਸੇਵਿਤਾ – She who is served by the shakti named mantriNI who rides the
chariot known as geyacakra
੭੦) ਕਿਰਿਚਕ੍ਰਰਥਾਰੂਢਦਣ੍ਡਨਾਥਾਪੁਰਸ੍ਕਤਾ – She who is escorted by the shakti known as daNDanAthA, seated
in the kirichakra chariot
੭੧) ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਿਨਿਕਾਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਵਹ੍ਨਿਪ੍ਰਾਕਾਰਮਧ੍ਯਗਾ – She who has taken position at the center of the fortress of
fire created by the goddess, jvAlAmAlinI
੭੨) ਭਣ੍ਡਸੈਨ੍ਯਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਕ੍ਰਮਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ – She who rejoices at the valor of the shaktis who are intent
on destroying the forces of bhaNDAsura
੭੩) ਨਿਤ੍ਯਾਪਰਾਕ੍ਰਮਾਟੋਪਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਣਸਮੁਤ੍ਸੁਕਾ – She who delights in seeing the might and the pride of Her
nityA deities
੭੪) ਭਣ੍ਡਪੁਤ੍ਰਵਧੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਬਾਲਾਵਿਕ੍ਰਮਨਨ੍ਦਿਤਾ – She who delights in seeing the valor of the goddess bAla who
is intent on killing the sons of bhaNDa
੭੫) ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣ੍ਯਮ੍ਬਾਵਿਰਚਿਤਵਿਸ਼ਙ੍ਗਵਧਤੋਸ਼ਿਤਾ – She who rejoices at the destruction, in battle, of the demon
viShaNga by the mantriNI shakti
੭੬) ਵਿਸ਼ੁਕ੍ਰਪ੍ਰਾਣਹਰਣਵਾਰਾਹੀਵੀਰ੍ਯਨਨ੍ਦਿਤਾ – She who is pleased with the prowess of vArAhI who took the
life of vishukra
੭੭) ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਮੁਖਾਲੋਕਕਲ੍ਪਿਤਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾ – She who gives rise to gaNesha by a glance at the face of kAmeshvara
੭੮) ਮਹਾਗਣੇਸ਼ਨਿਰ੍ਭਿਨ੍ਨਵਿਘ੍ਨਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਹਰ੍ਸ਼ਿਤਾ – She who rejoices when gaNesha shatters all obstacles
੭੯) ਭਣ੍ਡਾਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ – She who showers counter weapons to each weapon fired at Her
by bhaNDAsura
੮੦) ਕਰਾਙ੍ਗੁਲਿਨਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨਨਾਰਾਯਣਦਸ਼ਾਕਤਿਃ – She who created from Her fingernails all ten incarnations of
NArAyaNa (viShNu)
੮੧) ਮਹਾਪਾਸ਼ੁਪਤਾਸ੍ਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਾਸੁਰਸੈਨਿਕਾ – She who burned the armies of the demons in the fire of the
missile, mahApAshupata
੮੨) ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਾਸ੍ਤ੍ਰਨਿਰ੍ਦਗ੍ਧਸਭਣ੍ਡਾਸੁਰਸ਼ੂਨ੍ਯਕਾ – She who burned and destroyed bhaNDAsura and his capital shUnyaka
with the kAmeshvara missle
੮੩) ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਦੇਵਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ – She whose many powers are extolled by brahmA, viShNu, shiva
and other gods
੮੪) ਹਰਨੇਤ੍ਰਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਦਗ੍ਧਕਾਮਸਞ੍ਜੀਵਨੌਸ਼ਧਿਃ – She who became the life-giving medicine for kAmadeva (the god
of love) who had been burned to ashes by the fire from shiva’s
(third) eye
੮੫) ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਾਗ੍ਭਵਕੂਟੈਕਸ੍ਵਰੂਪਮੁਖਪਙ੍ਕਜਾ – She whose lotus face is the auspicious vAgbhavakUTa (a group
of syllables of the panchadashi mantra)
੮੬) ਕਣ੍ਠਾਧਃਕਟਿਪਰ੍ਯਨ੍ਤਮਧ੍ਯਕੂਟਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who from Her neck to Her waist is of the form of the
madhyakUTa (the middle six syllables of the panchadashAkShari
mantra)
੮੭) ਸ਼ਕ੍ਤਿਕੂਟੈਕਤਾਪਨ੍ਨਕਟ੍ਯਧੋਭਾਗਧਾਰਿਣੀ – She whose form below the waist is the shaktikUTa (the last
four syllables of the pancadashAkShari mantra)
੮੮) ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is the embodiment of the mUla mantra (the
pancadashAkShari mantra)
੮੯) ਮੂਲਕੂਟਤ੍ਰਯਕਲੇਵਰਾ – She whose (subtle) body is made of the three parts of the
pancadashAkShari mantra
੯੦) ਕੁਲਾਮਤੈਕਰਸਿਕਾ – She who is especially fond of the nectar known as kula
੯੧) ਕੁਲਸਙ੍ਕੇਤਪਾਲਿਨੀ – She who protects the code of rituals of the path of yoga known
as kula
੯੨) ਕੁਲਾਙ੍ਗਨਾ – She who is well-born (who is from a good family)
੯੩) ਕੁਲਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ – She who resides in the kula vidyA
੯੪) ਕੌਲਿਨੀ – She who belongs to the kula
੯੫) ਕੁਲਯੋਗਿਨੀ – She who is the deity in the kulas
੯੬) ਅਕੁਲਾ – She who does not have a family
੯੭) ਸਮਯਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ – She who resides inside ‘samaya’
੯੮) ਸਮਯਾਚਾਰਤਤ੍ਪਰਾ – She who is attached to the samaya form of worship
੯੯) ਮੂਲਾਧਾਰੈਕਨਿਲਯਾ – She whose principal abode is the mUlAdhAra
੧੦੦) ਬ੍ਰਹ੍ਮਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ – She who breaks through the knot of brahma

੧੦੧) ਮਣਿਪੂਰਾਨ੍ਤਰੁਦਿਤਾ – She who emerges in the maNipUra cakra
੧੦੨) ਵਿਸ਼੍ਣੁਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ – She who breaks through the knot of viShNu
੧੦੩) ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਨ੍ਤਰਾਲਸ੍ਥਾ – She who resides at the center of the Aj~nA chakra
੧੦੪) ਰੁਦ੍ਰਗ੍ਰਨ੍ਥਿਵਿਭੇਦਿਨੀ – She who breaks through the knot of shiva
੧੦੫) ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਾ – She who ascends to the thousand-petaled lotus
੧੦੬) ਸੁਧਾਸਾਰਾਭਿਵਰ੍ਸ਼ਿਣੀ – She who pours out streams of ambrosia
੧੦੭) ਤਡਿਲ੍ਲਤਾਸਮਰੁਚਿਃ – She who is as beautiful as a flash of lightning
੧੦੮) ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰੋਪਰਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ – She who resides above the six chakrAs
੧੦੯) ਮਹਾਸਕ੍ਤਿਃ – She who is greatly attached to the festive union of shiva and shakti
੧੧੦) ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ – She who has the form a coil
੧੧੧) ਬਿਸਤਨ੍ਤੁਤਨੀਯਸੀ – She who is fine and delicate as the fiber of the lotus
੧੧੨) ਭਵਾਨੀ – She who is the wife of bhava (shiva)
੧੧੩) ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯਾ – She who is unattainable through imagination or thought
੧੧੪) ਭਵਾਰਣ੍ਯਕੁਠਾਰਿਕਾ – She who is like an axe to clear the jungle of samsAra
੧੧੫) ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of all auspicious things – who gives all
auspicious things
੧੧੬) ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ – She who is the embodiment of auspiciousness or benevolence
੧੧੭) ਭਕ੍ਤਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਿਨੀ – She who confers prosperity on Her devotees
੧੧੮) ਭਕ੍ਤਿਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of (and pleased by) devotion
੧੧੯) ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ – She who is attained only through devotion
੧੨੦) ਭਕ੍ਤਿਵਸ਼੍ਯਾ – She who is to be won over by devition
੧੨੧) ਭਯਾਪਹਾ – She who dispels fear
੧੨੨) ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ – She who is the wife of shambhu (shiva)
੧੨੩) ਸ਼ਾਰਦਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by sharadA (sarasvatI, the goddess of speech)
੧੨੪) ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ – She who is the wife of sharva (shiva)
੧੨੫) ਸ਼ਰ੍ਮਦਾਯਿਨੀ – She who confers happiness
੧੨੬) ਸ਼ਾਙ੍ਕਰੀ – She who gives happiness
੧੨੭) ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ – She who bestows riches in abundance
੧੨੮) ਸਾਧ੍ਵੀ – She who is chaste
੧੨੯) ਸ਼ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾ – She whose face shines like the full moon in the clear autumn sky
੧੩੦) ਸ਼ਾਤੋਦਰੀ – She who is slender-waister
੧੩੧) ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਮਤੀ – She who is peaceful
੧੩੨) ਨਿਰਾਧਾਰਾ – She who is without dependence
੧੩੩) ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ – She who stays unattached, bound to nothing
੧੩੪) ਨਿਰ੍ਲੇਪਾ – She who is free from all impurities arising from action
੧੩੫) ਨਿਰ੍ਮਲਾ – She who is free from all impurities
੧੩੬) ਨਿਤ੍ਯਾ – She who is eternal
੧੩੭) ਨਿਰਾਕਰਾ – She who is without form
੧੩੮) ਨਿਰਾਕੁਲਾ – She who is without agitation
੧੩੯) ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ – She who is beyond all three gunas of nature, namely sattva,
rajas and tamas
੧੪੦) ਨਿਸ਼੍ਕਲਾ – She who is without parts
੧੪੧) ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ – She who is tranquil
੧੪੨) ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਾ – She who is without desire
੧੪੩) ਨਿਰੁਪਪ੍ਲਵਾ – She who is indestructible
੧੪੪) ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾ – She who is ever free from worldly bonds
੧੪੫) ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ – She who is unchanging
੧੪੬) ਨਿਸ਼੍ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਾ – She who is not of this universe
੧੪੭) ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ – She who does not depend on anything
੧੪੮) ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਾ – She who is eternally pure
੧੪੯) ਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧਾ – She who is ever wise
੧੫੦) ਨਿਰਵਦ੍ਯਾ – She who is blameless or She who is praiseworthy

੧੫੧) ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ – She who is all-pervading
੧੫੨) ਨਿਸ਼੍ਕਾਰਣਾ – She who is without cause
੧੫੩) ਨਿਸ਼੍ਕਲਙ੍ਕਾ – She who is faultless
੧੫੪) ਨਿਰੁਪਾਧਿਃ – She who is not conditioned or has no limitations
੧੫੫) ਨਿਰੀਸ਼੍ਵਰਾ – She who has no superior or protector
੧੫੬) ਨੀਰਾਗਾ – She who has no desire
੧੫੭) ਰਾਗਮਥਨੀ – She who destroys desires (passions)
੧੫੮) ਨਿਰ੍ਮਦਾ – She who is without pride
੧੫੯) ਮਦਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who destroys pride
੧੬੦) ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾ – She who has no anxiety in anything
੧੬੧) ਨਿਰਹਙ੍ਕਾਰਾ – She who is without egoism) She who is without the concept of
‘I’ and ‘mine’
੧੬੨) ਨਿਰ੍ਮੋਹਾ – She who is free from delusion
੧੬੩) ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who destroys delusion in Her devotees
੧੬੪) ਨਿਰ੍ਮਮਾ – She who has no self-interest in anything
੧੬੫) ਮਮਤਾਹਨ੍ਤ੍ਰੀ – She who destroys the sense of ownership
੧੬੬) ਨਿਸ਼੍ਪਾਪਾ – She who is without sin
੧੬੭) ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who destroys all the sins of Her devotees niShkrodhA
੧੬੮) ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰੋਧਾ – She who is without anger
੧੬੯) ਕ੍ਰੋਧਸ਼ਮਨੀ – She who destroys anger in Her devotees
੧੭੦) ਨਿਰ੍ਲੋਭਾ – She who is without greed
੧੭੧) ਲੋਭਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who destroys greed in Her devotees
੧੭੨) ਨਿਃਸਂਸ਼ਯਾ – She who is without doubts
੧੭੩) ਸਂਸ਼ਯਘ੍ਨੀ – She who kills all doubts
੧੭੪) ਨਿਰ੍ਭਵਾ – She who is without origin
੧੭੫) ਭਵਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who destroys the sorrow of samsAra (the cycle of birth and death)
੧੭੬) ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ – She who is free of false imaginings
੧੭੭) ਨਿਰਾਬਾਧਾ – She who is not disturbed by anything
੧੭੮) ਨਿਰ੍ਭੇਦਾ – She who is beyond all sense of difference
੧੭੯) ਭੇਦਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who removes from Her devotees all sense of differences
born of vAsanAs
੧੮੦) ਨਿਰ੍ਨਾਸ਼ਾ – She who is imperishable
੧੮੧) ਮਤ੍ਯੁਮਥਨੀ – She who destroys death
੧੮੨) ਨਿਸ਼੍ਕ੍ਰਿਯਾ – She who remains without action
੧੮੩) ਨਿਸ਼੍ਪਰਿਗ੍ਰਹਾ – She who does not acquire or accept anything
੧੮੪) ਨਿਸ੍ਤੁਲਾ – She who is incomparable, unequalled
੧੮੫) ਨੀਲਚਿਕੁਰਾ – She who has shining black hair
੧੮੬) ਨਿਰਪਾਯਾ – She who is imperishable
੧੮੭) ਨਿਰਤ੍ਯਯਾ – She who cannot be transgressed
੧੮੮) ਦੁਰ੍ਲਭਾ – She who is won only with much difficulty
੧੮੯) ਦੁਰ੍ਗਮਾ – She who is approachable only with extreme effort
੧੯੦) ਦੁਰ੍ਗਾ – She who is the Goddess DurgA
੧੯੧) ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰੀ – She who is the destroyer of sorrow
੧੯੨) ਸੁਖਪ੍ਰਦਾ – She who is the giver of happiness
੧੯੩) ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾ – She who is unapproachable by sinners
੧੯੪) ਦੁਰਾਚਾਰਸ਼ਮਨੀ – She who stops evil customs
੧੯੫) ਦੋਸ਼ਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who is free from all faults
੧੯੬) ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ – She who is omniscient
੧੯੭) ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਕਰੁਣਾ – She who shows intense compassion
੧੯੮) ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who has neither equal nor superior
੧੯੯) ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯੀ – She who has all the divine powers (she who is omnipotent)
੨੦੦) ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ – She who is the source of all that is auspicious

੨੦੧) ਸਦ੍ਗਤਿਪ੍ਰਦਾ – She who leads into the right path
੨੦੨) ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who rules over all the living and non-living things
੨੦੩) ਸਰ੍ਵਮਯੀ – She who pervades every living and non-living thing
੨੦੪) ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is the essence of all the mantras
੨੦੫) ਸਰ੍ਵਯਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is the soul of all yantras
੨੦੬) ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾ – She who is the soul(embodiment) of all tantras
੨੦੭) ਮਨੋਨ੍ਮਨੀ – She who is shiva’s shakti
੨੦੮) ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the wife of maheshvara
੨੦੯) ਮਹਾਦੇਵੀ – She who has the immeasurable body
੨੧੦) ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ – She who is the great goddess lakShmI
੨੧੧) ਮਡਪ੍ਰਿਯਾ – She who is the beloved of mRiDa (shiva)
੨੧੨) ਮਹਾਰੂਪਾ – She who has a great form
੨੧੩) ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾ – She who is the greatest object of worship
੨੧੪) ਮਹਾਪਾਤਕਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who destroys even the greatest of sins
੨੧੫) ਮਹਾਮਾਯਾ – She who is the great illusion
੨੧੬) ਮਹਾਸਤ੍ਤ੍ਵਾ – She who possesses great sattva
੨੧੭) ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ – She who has great power
੨੧੮) ਮਹਾਰਤਿਃ – She who is boundless delight
੨੧੯) ਮਹਾਭੋਗਾ – She who has immense wealth
੨੨੦) ਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ – She who has supreme sovereignty
੨੨੧) ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ – She who is supreme in valor
੨੨੨) ਮਹਾਬਲਾ – She who is supreme in might
੨੨੩) ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਃ – She who is supreme in intelligence
੨੨੪) ਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਃ – She who is endowed with the highest attainments
੨੨੫) ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the object of worship even by the greatest of yogis
੨੨੬) ਮਹਾਤਨ੍ਤ੍ਰਾ – She who is worshipped by the great Tantras such as kulArnava
and jnAnArnava
੨੨੭) ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਾ – She who is the greatest mantra
੨੨੮) ਮਹਾਯਨ੍ਤ੍ਰਾ – She who is in the form of the great yantras
੨੨੯) ਮਹਾਸਨਾ – She who is seated on great seats
੨੩੦) ਮਹਾਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by the ritual of mahAyAga
੨੩੧) ਮਹਾਭੈਰਵਪੂਜਿਤਾ – She who is worshipped even by mahAbhairava (shiva)
੨੩੨) ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਮਹਾਕਲ੍ਪਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ – She who is the witness of the great dance of maheshvara (shiva)
at the end of the great cycle of creation
੨੩੩) ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ਮਹਿਸ਼ੀ – She who is the great queen of mahAkAmeshvara (shiva)
੨੩੪) ਮਹਾਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ – She who is the great tripurasundarI
੨੩੫) ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯੁਪਚਾਰਾਢ੍ਯਾ – She who is adored in sixty-four ceremonies
੨੩੬) ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਮਯੀ – She who embodies the sixty-four fine arts
੨੩੭) ਮਹਾਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕੋਟਿਯੋਗਿਨੀਗਣਸੇਵਿਤਾ – She who is attended (served) by sixty-four crores of bands of yoginis
੨੩੮) ਮਨੁਵਿਦ੍ਯਾ – She who is the embodiment of manuvidyA
੨੩੯) ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾ – She who is the embodiment of chandravidya
੨੪੦) ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਗਾ – She who resides in the center of chandramaNDala, the moon’s disc
੨੪੧) ਚਾਰੁਰੂਪਾ – She who has a beauty that does not wax or wane
੨੪੨) ਚਾਰੁਹਾਸਾ – She who has a beautiful smile
੨੪੩) ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾਧਰਾ – She who wears of beautiful crescent moon that does not wax or wane
੨੪੪) ਚਰਾਚਰਜਗਨ੍ਨਾਥਾ – She who is the ruler of the animate and inanimate worlds
੨੪੫) ਚਕ੍ਰਰਾਜਨਿਕੇਤਨਾ – She who abides in the shrI chakra
੨੪੬) ਪਾਰ੍ਵਤੀ – She who is the daughter of the Mountain (Mount Himavat or HimAlaya)
੨੪੭) ਪਦ੍ਮਨਯਨਾ – She who has eyes that are long and beautiful like the petals
of the lotus flower
੨੪੮) ਪਦ੍ਮਰਾਗਸਮਪ੍ਰਭਾ – She who has a resplendent red complexion like the ruby
੨੪੯) ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਾਸਨਾਸੀਨਾ – She who sits on the seat formed by the five corpses
੨੫੦) ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੁਪਿਣੀ – She whose form is composed of the five brahmas

੨੫੧) ਚਿਨ੍ਮਯੀ – She who is consciousness itself
੨੫੨) ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ – She who is supreme bliss
੨੫੩) ਵਿਜ੍ਞਾਨਘਨਰੂਪਿਣੀ – She who is the embodiment of all-pervading solid intelligence
੨੫੪) ਧ੍ਯਾਨਧ੍ਯਾਤਧ੍ਯੇਯਰੂਪਾ – She who shines as meditation, meditator and the object of meditation
੨੫੫) ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who is devoid of(who transcends) both virtue and vice
੨੫੬) ਵਿਸ਼੍ਵਰੁਪਾ – She who has the whole universe as Her form
੨੫੭) ਜਾਗਰਿਣੀ – She who is in the waking state, or She who assumes the form
of the jIva who is in the waking state
੨੫੮) ਸ੍ਵਪਨ੍ਤੀ – She who is in the dream state or She who assumes the form of
the jIva in the dream state
੨੫੯) ਤੈਜਸਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is the soul of taijasA (jIva in the dream state,
proud of its subtle body)
੨੬੦) ਸੁਪ੍ਤਾ – She who is in the deep-sleep state or assumes the form of the
jiva experiencing deep sleep
੨੬੧) ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is not separate from prAj~nA (deep sleep)
੨੬੨) ਤੁਰ੍ਯਾ – She who is in the state of turya (fourth state in which the
ultimate realization of Atman is obtained)
੨੬੩) ਸਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who transcends all states
੨੬੪) ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ – She who is the creator
੨੬੫) ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾ – She who is in the form of brahma
੨੬੬) ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ – She who protects
੨੬੭) ਗੋਵਿਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ – She who has assumed the form of govinda (viShNu) for the
preservation of the universe
੨੬੮) ਸਂਹਾਰਿਣੀ – She who is the destroyer of the universe
੨੬੯) ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾ – She who is has assumed the form of rudra (shiva) for the
dissolution of the universe
੨੭੦) ਤਿਰੋਧਾਨਕਰੀ – She who causes the disappearance of all things
੨੭੧) ਈਸ਼੍ਵਰੀ – She who protects and rules everything
੨੭੨) ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ – She who is sadAshiva, one who always bestows auspiciousness
੨੭੩) ਅਨੁਗ੍ਰਹਦਾ – She who confers blessing
੨੭੪) ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਪਰਾਯਣਾ – She who is devoted to the five functions (of creation,
preservation, destruction, annihilation and reappearance)
੨੭੫) ਭਾਨੁਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ – She who abides at the center of the sun’s disc
੨੭੬) ਭੈਰਵੀ – She who is the wife of bhairava (shiva)

੨੭੭) ਭਗਮਾਲਿਨੀ – She who wears a garland made of the six excellences (of
auspiciousness, supremacy, fame, valor, detachment and
knowledge)
੨੭੮) ਪਦ੍ਮਾਸਨਾ – She who is seated in the lotus flower
੨੭੯) ਭਗਵਤੀ – She who protects those who worship Her
੨੮੦) ਪਦ੍ਮਨਾਭਸਹੋਦਰੀ – She who is viShNu’s sister
੨੮੧) ਉਨ੍ਮੇਸ਼ਨਿਮਿਸ਼ੋਤ੍ਪਨ੍ਨਵਿਪਨ੍ਨਭੁਵਨਾਵਲੀ – She who causes a series of worlds to arise and disappear with
the opening and closing of Her eyes
੨੮੨) ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਵਦਨਾ – She who has a thousand heads and faces
੨੮੩) ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ – She who has a thousand eyes
੨੮੪) ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍ – She who has a thousand feet
੨੮੫) ਆਬ੍ਰਹ੍ਮਕੀਟਜਨਨੀ – She who is the mother of everything from brahmA to the lowliest
insect
੨੮੬) ਵਰ੍ਣਾਸ਼੍ਰਮਵਿਧਾਯਿਨਿ – She who established the order of the social division in life
੨੮੭) ਨਿਜਾਜ੍ਞਾਰੂਪਨਿਗਮਾ – She whose commands take the form of the vedas
੨੮੮) ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾ – She who dispenses the fruits of both good and evil actions
੨੮੯) ਸ਼੍ਰੁਤਿਸੀਮਨ੍ਤਸਿਨ੍ਦੂਰੀਕਤਪਾਦਾਬ੍ਜਧੂਲਿਕਾ – She who is the one the dust from whose feet forms the vermillion
marks at the parting line of the hair of the shruti devatAs
(vedas personified as goddesses)
੨੯੦) ਸਕਲਾਗਮਸਨ੍ਦੋਹਸ਼ੁਕ੍ਤਿਸਮ੍ਪੁਟਮੌਕ੍ਤਿਕਾ – She who is the pearl enclosed in the shell made of all the scriptures
੨੯੧) ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾ – She who grants the (four-fold) objects of human life
੨੯੨) ਪੂਰ੍ਣਾ – She who is always whole, without growth or decay
੨੯੩) ਭੋਗਿਨੀ – She who is the enjoyer
੨੯੪) ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the ruler of the universe
੨੯੫) ਅਮ੍ਬਿਕਾ – She who is the mother of the universe
੨੯੬) ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾ – She who has neither beginning nor end
੨੯੭) ਹਰਿਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰਸੇਵਿਤਾ – She who is attended by brahmA, viShNu and indra
੨੯੮) ਨਾਰਾਯਣੀ – She who is the female counterpart of nArAyaNa
੨੯੯) ਨਾਦਰੂਪਾ – She who is in the form of sound
੩੦੦) ਨਾਮਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who has no name or form

੩੦੧) ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰੀ – She who is the form of syllable ‘hrIM’
੩੦੨) ਹ੍ਰੀਮਤੀ – She who is endowed with modesty
੩੦੩) ਹਦ੍ਯਾ – She who abides in the heart
੩੦੪) ਹੇਯੋਪਾਦੇਯਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who has nothing to reject or accept
੩੦੫) ਰਾਜਰਾਜਾਰ੍ਚਿਤਾ – She who is worshipped by the King of kings
੩੦੬) ਰਾਜ੍ਞੀ – She who is the queen of shiva, the Lord of all kings
੩੦੭) ਰਮ੍ਯਾ – She who gives delight; She who is lovely
੩੦੮) ਰਾਜੀਵਲੋਚਨਾ – She whose eyes are like rAjiva (lotus)
੩੦੯) ਰਞ੍ਜਨੀ – She who delights the mind
੩੧੦) ਰਮਣੀ – She who gives joy
੩੧੧) ਰਸ੍ਯਾ – She who is to be enjoyed; She who enjoys
੩੧੨) ਰਣਤ੍ਕਿਙ੍ਕਿਣਿਮੇਖਲਾ – She who wears a girdle of tinkling bells
੩੧੩) ਰਮਾ – She who has become lakShmI and sarasvatI
੩੧੪) ਰਾਕੇਨ੍ਦੁਵਦਨਾ – She who has a delightful face like the full moon
੩੧੫) ਰਤਿਰੂਪਾ – She who is in the form of rati, the wife of kAma
੩੧੬) ਰਤਿਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of rati; She who is served by rati
੩੧੭) ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੀ – She who is the protector
੩੧੮) ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਘ੍ਨੀ – She who is the slayer of the entire race of demons
੩੧੯) ਰਾਮਾ – She who gives delight
੩੨੦) ਰਮਣਲਮ੍ਪਟਾ – She who is devoted to the Lord of Her heart, Lord shiva
੩੨੧) ਕਾਮ੍ਯਾ – She who is to be desired
੩੨੨) ਕਾਮਕਲਾਰੂਪਾ – She who is in the form of kAmakalA
੩੨੩) ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ – She who is especially fond of kadamba flowers
੩੨੪) ਕਲ੍ਯਾਣੀ – She who bestows auspiciousness
੩੨੫) ਜਗਤੀਕਨ੍ਦਾ – She who is the root of the whole world
੩੨੬) ਕਰੁਣਾਰਸਸਾਗਰਾ – She who is the ocean of compassion
੩੨੭) ਕਲਾਵਤੀ – She who is the embodiment of all arts
੩੨੮) ਕਲਾਲਾਪਾ – She who speaks musically and sweetly
੩੨੯) ਕਾਨ੍ਤਾ – She who is beautiful
੩੩੦) ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of mead
੩੩੧) ਵਰਦਾ – She who grants boons generously
੩੩੨) ਵਾਮਨਯਨਾ – She who has beautiful eyes
੩੩੩) ਵਾਰੁਣੀ ਮਦਵਿਵ੍ਹਲਾ – She who is intoxicated by vAruNi (ambrosial drink)
੩੩੪) ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕਾ – She who transcends the universe
੩੩੫) ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾ – She who is known through the vedas
੩੩੬) ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਾਚਲਨਿਵਾਸਿਨੀ – She who resides in the vindhya mountains
੩੩੭) ਵਿਧਾਤ੍ਰੀ – She who creates and sustains this unverse
੩੩੮) ਵੇਦਜਨਨੀ – She who is the mother of the vedas
੩੩੯) ਵਿਸ਼੍ਣੁਮਾਯਾ – She who is the illusory power of viShNu
੩੪੦) ਵਿਲਾਸਿਨੀ – She who is playful
੩੪੧) ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਾ – She whose body is matter
੩੪੨) ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੇਸ਼ੀ – She who is the wife of kShetresha (shiva)
੩੪੩) ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਪਾਲਿਨੀ – She who is the protector of matter and the knower of matter,
therefore the protector of body and soul
੩੪੪) ਕ੍ਸ਼ਯਵਦ੍ਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ – She who is free from growth and decay
੩੪੫) ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਸਮਰ੍ਚਿਤਾ – She who is worshipped by kShetrapAla (shiva in infant form)
੩੪੬) ਵਿਜਯਾ – She who is ever-victorious
੩੪੭) ਵਿਮਲਾ – She who is without a trace of impurity
੩੪੮) ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ – She who is adorable, worthy of worship
੩੪੯) ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲਾ – She who is full of motherlly love for those who worship Her
੩੫੦) ਵਾਗ੍ਵਾਦਿਨੀ – She who speaks

੩੫੧) ਵਾਮਕੇਸ਼ੀ – She who has beautiful hair
੩੫੨) ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨੀ – She who resides in the disc of fire
੩੫੩) ਭਕ੍ਤਿਮਤ੍ਕਲ੍ਪਲਤਿਕਾ – She who is the kalpa (wish-granting) creeper to Her devotees
੩੫੪) ਪਸ਼ੁਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਿਨੀ – She who releases the ignorant from bondage
੩੫੫) ਸਂਹਤਾਸ਼ੇਸ਼ਪਾਸ਼ਣ੍ਡਾ – She who destroys all heretics
੩੫੬) ਸਦਾਚਾਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ – She who is immersed in (and inspires others to follow) right conduct
੩੫੭) ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸਮਾਹ੍ਲਾਦਨਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ – She who is the moonlight that gives joy to those burned by
the triple fire of misery
੩੫੮) ਤਰੁਣੀ – She who is ever young
੩੫੯) ਤਾਪਸਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by ascetics
੩੬੦) ਤਨੁਮਧ੍ਯਾ – She who is slender-waisted
੩੬੧) ਤਮੋऽਪਹਾ – She who removes the ignorance born of tamas
੩੬੨) ਚਿਤ੍ (ਚਿਤਿਃ) – She who is in the form of pure intelligence
੩੬੩) ਤਤ੍ਪਦਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਾ – She who is the embodiment of truth (which is indicated by the
word ‘tat’)
੩੬੪) ਚਿਦੇਕਰਸਰੂਪਿਣੀ – She who is of the nature of the pure intelligence) She who
is the cause of knowledge
੩੬੫) ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਨਨ੍ਦਲਵੀਭੂਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤਤਿਃ – She who makes the bliss of brahmA and others insignificant
compared to Her own bliss
੩੬੬) ਪਰਾ – She who is the supreme; She who transcends all
੩੬੭) ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਚਿਤੀਰੂਪਾ – She who is of the nature of unmanifested consciousness or of
unmanifested brahman
੩੬੮) ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀ – She who is pashyantI, the second level of sound after parA in
the svAdhiShTAna chakra
੩੬੯) ਪਰਦੇਵਤਾ – She who is the supreme deity; parAshakti
੩੭੦) ਮਧ੍ਯਮਾ – She who stays in the middle
੩੭੧) ਵੈਖਰੀਰੂਪਾ – She who is in the form of vaikharI (sound in the manifested,
audible form)
੩੭੨) ਭਕ੍ਤਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾ – She who is the swan in the minds of Her devotees
੩੭੩) ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਾਣਨਾਡੀ – She who is the very life of kAmeshvara, Her consort
੩੭੪) ਕਤਜ੍ਞਾ – She who knows all of our actions as they occur
੩੭੫) ਕਾਮਪੂਜਿਤਾ – She who is worshipped by kAma
੩੭੬) ਸ਼‍ਙ੍ਗਾਰਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ – She who is filled with the essence of Love
੩੭੭) ਜਯਾ – She who is victorious always and everywhere
੩੭੮) ਜਾਲਨ੍ਧਰਸ੍ਥਿਤਾ – She who resides in the jAlandhara pITha (in the throat region)
੩੭੯) ਓਡ੍ਯਾਣਪੀਠਨਿਲਯਾ – She whose abode is the center known as oDyANa (in the Aj~nA chakra)
੩੮੦) ਬਿਨ੍ਦੁਮਣ੍ਡਲਵਾਸਿਨੀ – She who resides in the bindumaNDala (in shrI chakra)
੩੮੧) ਰਹੋਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped in secret through sacrificial rites
੩੮੨) ਰਹਸ੍ਤਰ੍ਪਣਤਰ੍ਪਿਤਾ – She who is to be gratified by the secret rites of worship
੩੮੩) ਸਦ੍ਯਃਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ – She who bestows Her grace immediately
੩੮੪) ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ – She who is witness to the whole universe
੩੮੫) ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who has no other witness
੩੮੬) ਸ਼ਡਙ੍ਗਦੇਵਤਾਯੁਕ੍ਤਾ – She who is accompanied by the deities of the six angAs (heart,
head, hair, eyes, armor and weapons)
੩੮੭) ਸ਼ਾਡ੍ਗੁਣ੍ਯਪਰਿਪੂਰਿਤਾ – She who is fully endowed with the six good qualities
(prosperity, valor, dispassion, fame, wealth and wisdom)
੩੮੮) ਨਿਤ੍ਯਕ੍ਲਿਨ੍ਨਾ – She who is ever compassionate
੩੮੯) ਨਿਰੁਪਮਾ – She who is incomparable
੩੯੦) ਨਿਰ੍ਵਾਣ ਸੁਖਦਾਯਿਨੀ – She who confers the bliss of Liberation
੩੯੧) ਨਿਤ੍ਯਾ-ਸ਼ੋਡਸ਼ਿਕਾਰੂਪਾ – She who is in the form of the sixteen daily deities (i.e.,
kAmeshvari, bhagamAlinI, nityaklinnA, bheruNDA, vahnivAsinI,
mahAvajreshvarI, shivadUtI, tvaritA, kulasundarI, nityA,
nIlapatAkinI, vijayA, sarvamangalA, jvAlAmAlinI, chitrA
and tripurasundarI)
੩੯੨) ਸ਼੍ਰੀਕਣ੍ਠਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ – She who possesses half of the body of shrikaNTha (shiva).
She who is in the form of ardhanArishvara
੩੯੩) ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ – She who is effulgent
੩੯੪) ਪ੍ਰਭਾਰੂਪਾ – She who is effulgence
੩੯੫) ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾ – She who is celebrated
੩੯੬) ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the supreme sovereign
੩੯੭) ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਃ – She who is the first cause of the entire universe
੩੯੮) ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾ – She who is unmanifested
੩੯੯) ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਸ੍ਵਰੂਪੀਣਿ – She who is in the manifested and unmanifested forms
੪੦੦) ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ – She who is all-pervading

੪੦੧) ਵਿਵਿਧਾਕਾਰਾ – She who has a multitude of forms
੪੦੨) ਵਿਦ੍ਯਾऽਵਿਦ੍ਯਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is the form of both knowledge and ignorance
੪੦੩) ਮਹਾਕਾਮੇਸ਼ਨਯਨਕੁਮੁਦਾਹ੍ਲਾਦਕੌਮੁਦੀ – She whois the moonlight that gladdens the water-lilies that
are mahAkAmesha’s eyes
੪੦੪) ਭਕ੍ਤਹਾਰ੍ਦਤਮੋਭੇਦਭਾਨੁਮਦ੍ਭਾਨੁਸਨ੍ਤਤਿਃ – She who is the sunbeam which dispels the darkness from the
heart of Her devotees
੪੦੫) ਸ਼ਿਵਦੂਤੀ – She for whom shiva is the messenger; She who is shiva’s messenger
੪੦੬) ਸ਼ਿਵਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by shiva
੪੦੭) ਸ਼ਿਵਮੂਰ੍ਤਿਃ – She whose form is shiva Himself
੪੦੮) ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰੀ – She who confers prosperity (auspiciousness, happiness)) She
who turns Her devotees into shiva
੪੦੯) ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ – She who is beloved of shiva
੪੧੦) ਸ਼ਿਵਪਰਾ – She who is solely devoted to shiva
੪੧੧) ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ – She who is loved by the righteous; She who is the chosen deity
of devotees; She who loves righteous people
੪੧੨) ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪੂਜਿਤਾ – She who is always worshipped by the righteous
੪੧੩) ਅਪ੍ਰਮੇਯਾ – She who is immeasurable by the senses
੪੧੪) ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ – She who is self-luminous
੪੧੫) ਮਨੋਵਾਚਾਮਗੋਚਰਾ – She who is beyond the range of mind and speech
੪੧੬) ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਃ – She who is the power of consciousness
੪੧੭) ਚੇਤਨਾਰੂਪਾ – She who is pure consciousness
੪੧੮) ਜਡਸ਼ਕ੍ਤਿਃ – She who is the mAyA that has transformed itself as the power
of creation
੪੧੯) ਜਡਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is in the form of the inanimate world
੪੨੦) ਗਾਯਤ੍ਰੀ – She who is the gAyatrI mantra
੪੨੧) ਵ੍ਯਾਹਤਿਃ – She who is in the nature of utterance; She who presides over
the power of speech
੪੨੨) ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ – She who is in the form of twilight
੪੨੩) ਦ੍ਵਿਜਵਨ੍ਦਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ – She who is worshipped by the twice-born
੪੨੪) ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਸਨਾ – She who has tattvas as Her seat; She who abides in tattva
੪੨੫) ਤਤ੍ – She who is meant by ‘That’, the supreme truth, brahman
੪੨੬) ਤ੍ਵਂ – She who is referred to, by ‘Thou’
੪੨੭) ਅਯੀ – Oh, Mother! (The split in names of 425-427 may not be proper.)
੪੨੮) ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਾ – She who resides within the five sheaths
੪੨੯) ਨਿਃਸੀਮਮਹਿਮਾ – She whose glory is limitless
੪੩੦) ਨਿਤ੍ਯਯੌਵਨਾ – She who is ever youthful
੪੩੧) ਮਦਸ਼ਾਲਿਨੀ – She who is shining in a state of inebriation or intoxication
੪੩੨) ਮਦਘੂਰ੍ਣਿਤਰਕ੍ਤਾਕ੍ਸ਼ੀ – She whose eyes are reddened, rolling with rapture and inward-looking
੪੩੩) ਮਦਪਾਟਲਗਣ੍ਡਭੂਃ – She whose cheeks are rosy with rapture
੪੩੪) ਚਨ੍ਦਨਦ੍ਰਵਦਿਗ੍ਧਾਙ੍ਗੀ – She whose body is smeared with sandalwood paste
੪੩੫) ਚਾਮ੍ਪੇਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ – She who is especially fond of champaka flowers
੪੩੬) ਕੁਸ਼ਲਾ – She who is skillful
੪੩੭) ਕੋਮਲਾਕਾਰਾ – She who is graceful in form
੪੩੮) ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ – She who is the shakti, kurukullA (residing in kuruvindA ruby)
੪੩੯) ਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the ruler of kula (the triad of knower, the known
and knowledge)
੪੪੦) ਕੁਲਕੁਣ੍ਡਾਲਯਾ – She who abides in the kulakuNDa (the bindu at the center of
the pericarp in mUlAdhAra chakra
੪੪੧) ਕੌਲਮਾਰ੍ਗਤਤ੍ਪਰਸੇਵਿਤਾ – She who is worshipped by those devoted to the kaula tradition
੪੪੨) ਕੁਮਾਰਗਣਨਾਥਾਮ੍ਬਾ – She who is the mother of kumAra(subrahmanya) and gaNanAtha(GaNapathi)
੪੪੩) ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ – She who is ever content
੪੪੪) ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ – She who is the power of nourishment
੪੪੫) ਮਤਿਃ – She who manifests as intelligence
੪੪੬) ਧਤਿਃ – She who is fortitude
੪੪੭) ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ – She who is tranquility itself
੪੪੮) ਸ੍ਵਸ੍ਤਿਮਤੀ – She who is the ultimate truth
੪੪੯) ਕਾਨ੍ਤਿਃ – She who is effulgence
੪੫੦) ਨਨ੍ਦਿਨੀ – She who gives delight

੪੫੧) ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who destroys all obstaces
੪੫੨) ਤੇਜੋਵਤੀ – She who is effulgent
੪੫੩) ਤ੍ਰਿਨਯਨਾ – She who has the sun, moon and fire as Her three eyes
੪੫੪) ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ – She who has rolling eyes) separate name ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ –
She who is in the form of love in women
੪੫੫) ਮਾਲਿਨੀ – She who is wearing garlands
੪੫੬) ਹਂਸਿਨੀ – She who is not separate from hamsas (the yogins who have
reached great spiritual heights)
੪੫੭) ਮਾਤਾ – She who is the mother of the universe
੪੫੮) ਮਲਯਾਚਲਵਾਸਿਨੀ – She who resides in the malaya mountain
੪੫੯) ਸੁਮੁਖੀ – She who has a beautiful face
੪੬੦) ਨਲਿਨੀ – She whose body is soft and beautiful like lotus petals
੪੬੧) ਸੁਭ੍ਰੂਃ – She who has beautiful eyebrows
੪੬੨) ਸ਼ੋਭਨਾ – She who is always radiant
੪੬੩) ਸੁਰਨਾਯਿਕਾ – She who is the leader of the gods
੪੬੪) ਕਾਲਕਣ੍ਠੀ – She who is the wife of shiva
੪੬੫) ਕਾਨ੍ਤਿਮਤੀ – She who is radiant
੪੬੬) ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਣੀ – She who creates upheaval in the mind
੪੬੭) ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਿਣੀ – She who has a form that is too subtle to be perceived by the
sense organs
੪੬੮) ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is vajreshvarI, the sixth daily deity
੪੬੯) ਵਾਮਦੇਵੀ – She who is the wife of vAma deva (shiva)
੪੭੦) ਵਯੋऽਵਸ੍ਥਾਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who is exempt from changes due to age (time)
੪੭੧) ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰਿ – She who is the goddess worshipped by spiritual adepts
੪੭੨) ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾ – She who is in the form of siddhavidyA, the fifteen-syllabled mantra
੪੭੩) ਸਿਦ੍ਧਮਾਤਾ – She who is the mother of siddhas
੪੭੪) ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ – She who is of unequalled renown
੪੭੫) ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਚਕ੍ਰਨਿਲਯਾ – She who resides in the vishuddhi chakra
੪੭੬) ਆਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾ – She who is of slightly red (rosy) complexion
੪੭੭) ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ – She who has thhree eyes
੪੭੮) ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਾਦਿਪ੍ਰਹਰਣਾ – She who is armed with a club and other weapons
੪੭੯) ਵਦਨੈਕਸਮਨ੍ਵਿਤਾ – She who possesses only one face
੪੮੦) ਪਾਯਸਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਾ – She who is especially fond of sweet rice
੪੮੧) ਤ੍ਵਕ੍ਸ੍ਥਾ – She who is the deity of the organ of touch (skin)
੪੮੨) ਪਸ਼ੁਲੋਕਭਯਙ੍ਕਰੀ – She who fills with fear the mortal beings bound by worldly existence
੪੮੩) ਅਮਤਾਦਿਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸਂਵਤਾ – She who is surrounded by amRitA and other shakti deities
੪੮੪) ਡਾਕਿਨੀਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the DAkinI deity
੪੮੫) ਅਨਾਹਤਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ – She who resides in the anAhata lotus in the heart
੪੮੬) ਸ਼੍ਯਾਮਾਭਾ – She who is black in complexion
੪੮੭) ਵਦਨਦ੍ਵਯਾ – She who has two faces
੪੮੮) ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ – She who has shining tusks
੪੮੯) ਅਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਦਿਧਰਾ – She who is wearing garlands of rudrAkSha beads and other things
੪੯੦) ਰੁਧਿਰਸਂਸ੍ਥਿਤਾ – She who presides over the blood in the bodies of living beings
੪੯੧) ਕਾਲਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੌਘਵਤਾ – She who is surrounded by kAlarAtri and other shaktis
੪੯੨) ਸ੍ਨਿਗ੍ਧੌਦਨਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of food offerings containing ghee, oil and
other substances containing fats
੪੯੩) ਮਹਾਵੀਰੇਨ੍ਦ੍ਰਵਰਦਾ – She who bestows boons on great warriors
੪੯੪) ਰਾਕਿਣ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of the rAkiNi deity
੪੯੫) ਮਣਿਪੂਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ – She who resides in the ten-petaled lotus in the maNipUraka chakra
੪੯੬) ਵਦਨਤ੍ਰਯਸਂਯੁਤਾ – She who has three faces
੪੯੭) ਵਜ੍ਰਾਦਿਕਾਯੁਧੋਪੇਤਾ – She who holds the vajra (lightning bolt) and other weapons
੪੯੮) ਡਾਮਰ੍ਯਾਦਿਭਿਰਾਵਤਾ – She who is surrounded by DAmarI and other attending deities
੪੯੯) ਰਕ੍ਤਵਰ੍ਣਾ – She who is red in complexion
੫੦੦) ਮਾਂਸਨਿਸ਼੍ਠਾ – She who presides over the flesh in living beings

੫੦੧) ਗੁਡਾਨ੍ਨਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾ – She who is fond of sweet rice made with raw sugar
੫੦੨) ਸਮਸ੍ਤਭਕ੍ਤਸੁਖਦਾ – She who confers happiness on all Her devotees
੫੦੩) ਲਾਕਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of the lAkinI yoginI
੫੦੪) ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਮ੍ਬੁਜਗਤਾ – She who resides in the six-petaled lotus in the svAdhiShTAna,
kAkinI yoginI
੫੦੫) ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਮਨੋਹਰਾ – She who has four beautiful faces
੫੦੬) ਸ਼ੂਲਾਦ੍ਯਾਯੁਧਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ – She who possesses the trident and other weapons (i.e., noose,
skull and abhaya)
੫੦੭) ਪੀਤਵਰ੍ਣਾ – She who is yellow in color
੫੦੮) ਅਤਿਗਰ੍ਵਿਤਾ – She who is very proud
੫੦੯) ਮੇਦੋਨਿਸ਼੍ਠਾ – She who resides in the fat in living beings
੫੧੦) ਮਧੁਪ੍ਰੀਤਾ – She who is fond of honey and other offerings made with honey
੫੧੧) ਬਨ੍ਧਿਨ੍ਯਾਦਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ – She who is accompanied by bandhini and other shaktis
੫੧੨) ਦਧ੍ਯਨ੍ਨਾਸਕ੍ਤਹਦਯਾ – She who is particularly fond of offerings made with curd
੫੧੩) ਕਾਕਿਨੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ – She who is in the form of kAkinI yoginI
੫੧੪) ਮੂਲਾਧਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਾ – She who is resident in the lotus in the mUlAdhAra
੫੧੫) ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਾ – She who has five faces
੫੧੬) ਅਸ੍ਥਿਸਂਸ੍ਥਿਤਾ – She who resides in the bones
੫੧੭) ਅਙ੍ਕੁਸ਼ਾਦਿਪ੍ਰਹਰਣਾ – She who holds the goad and other weapons
੫੧੮) ਵਰਦਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ – She who is attended by varadA and other shaktis
੫੧੯) ਮੁਦ੍ਗੌਦਨਾਸਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਾ – She who is particularly fond of food offerings made of mudga,
a lentil
੫੨੦) ਸਾਕਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of sAkinI yoginI
੫੨੧) ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਨਿਲਯਾ – She who resides in the two-petaled lotus in the AjnAchakra
੫੨੨) ਸ਼ੁਕ੍ਲਵਰ੍ਣਾ – She who is white in color
੫੨੩) ਸ਼ਡਾਨਨਾ – She who has six faces
੫੨੪) ਮਜ੍ਜਾਸਂਸ੍ਥਾ – She who is the presiding deity of the bone marrow
੫੨੫) ਹਂਸਵਤੀਮੁਖ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ – She who is accompanied by the shaktis hamsavatI and kShamAvati
(in the two petals of the lotus)
੫੨੬) ਹਰਿਦ੍ਰਾਨ੍ਨੈਕਰਸਿਕਾ – She who is fond of food seasoned with turmeric
੫੨੭) ਹਾਕਿਨੀਰੂਪਧਾਰਿਣੀ – She who is in the form of hAkinI devI
੫੨੮) ਸਹਸ੍ਰਦਲਪਦ੍ਮਸ੍ਥਾ – She who resides in the thousand-petaled lotus
੫੨੯) ਸਰ੍ਵਵਰ੍ਣੋਪਸ਼ੋਭਿਤਾ – She who is radiant in many colors
੫੩੦) ਸਰ੍ਵਾਯੁਧਧਰਾ – She who holds all the known weapons
੫੩੧) ਸ਼ੁਕ੍ਲਸਂਸ੍ਥਿਤਾ – She who resides in the semen
੫੩੨) ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ – She who has faces turned in all directions
੫੩੩) ਸਰ੍ਵੌਦਨਪ੍ਰੀਤਚਿਤ੍ਤਾ – She who is pleased by all offerings of food
੫੩੪) ਯਾਕਿਨ੍ਯਮ੍ਬਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of the yAkinI yoginI
੫੩੫) ਸ੍ਵਾਹਾ – She who is the object of the invocation ‘svAhA’ at the end
of mantras chanted while offering oblations to the fire in
yAga ceremonies
੫੩੬) ਸ੍ਵਧਾ – She who is the object of the ‘svadhA’ invocation at the end
of mantras
੫੩੭) ਅਮਤਿਃ – She who is in the form of ignorance or nescience
੫੩੮) ਮੇਧਾ – She who is in the form of wisdom (knowledge)
੫੩੯) ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ – She who is in the form of the vedas
੫੪੦) ਸ੍ਮਤਿਃ – She who is in the form of smRiti (works based on the meaning
of vedas)
੫੪੧) ਅਨੁਤ੍ਤਮਾ – She who is the best; She who is not excelled by anyone
੫੪੨) ਪੁਣ੍ਯਕੀਰ੍ਤਿਃ – She whose fame is sacred or righteous
੫੪੩) ਪੁਣ੍ਯਲਭ੍ਯਾ – She who is attained only by righteous souls
੫੪੪) ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍ਤਨਾ – She who bestows merit on anyone who hears of Her and praises Her
੫੪੫) ਪੁਲੋਮਜਾਰ੍ਚਿਤਾ – She who is worshipped by pulomaja (Indra’s wife)
੫੪੬) ਬਨ੍ਧਮੋਚਨੀ – She who is free from bonds; She who gives release from bondage
੫੪੭) ਬਰ੍ਬਰਾਲਕਾ – She who has wavy locks of hair;
੫੪੮) ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of vimarsha (reflection or meaning)
੫੪੯) ਵਿਦ੍ਯਾ – She who is in the form of knowledge
੫੫੦) ਵਿਯਦਾਦਿ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੂਃ – She who is the Mother of the universe, which is the aggregate
of all the elements starting with the ether
੫੫੧) ਸਰ੍ਵਵ੍ਯਾਧਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨੀ – She who removes all diseases and sorrows
੫੫੨) ਸਰ੍ਵਮਤ੍ਯੁਨਿਵਾਰਿਣੀ – She who guards Her devotees from all
੫੫੩) ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾ – She who is to be considered the foremost
੫੫੪) ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਰੂਪਾ – She who is of a form beyond the reach of thought
੫੫੫) ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who is the destroyer of the sins of the age of kali
੫੫੬) ਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ – She who is the daughter of a sage named kata
੫੫੭) ਕਾਲਹਨ੍ਤ੍ਰੀ – She who is the destroyer of time (death)
੫੫੮) ਕਮਲਾਕ੍ਸ਼ਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ – She in whom viShNu takes refuge
੫੫੯) ਤਾਮ੍ਬੂਲਪੂਰਿਤਮੁਖੀ – She whose mouth is full from chewing betel
੫੬੦) ਦਾਡਿਮੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਭਾ – She who shines like a pomegranate flower
੫੬੧) ਮਗਾਕ੍ਸ਼ੀ – She whose eyes are long and beautiful like those of a doe
੫੬੨) ਮੋਹਿਨੀ – She who is enchanting
੫੬੩) ਮੁਖ੍ਯਾ – She who is the first
੫੬੪) ਮਡਾਨੀ – She who is the wife of mRiDa (shiva)
੫੬੫) ਮਿਤ੍ਰਰੂਪਿਣੀ – She who is the friend of everyone (universe)
੫੬੬) ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾ – She who is eternally contented
੫੬੭) ਭਕ੍ਤਨਿਧਿਃ – She who is the treasure of the devotees
੫੬੮) ਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੀ – She who controls and guides all beings on the right path
੫੬੯) ਨਿਖਿਲੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the ruler of all
੫੭੦) ਮੈਤ੍ਰ੍ਯਾਦਿਵਾਸਨਾਲਭ੍ਯਾ – She who is to be attained by love and other good dispositions
੫੭੧) ਮਹਾਪ੍ਰਲਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ – She who is witness to the great dissolution
੫੭੨) ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ – She who is the original, supreme power
੫੭੩) ਪਰਾਨਿਸ਼੍ਠਾ – She who is the supreme end, the supreme abidance
੫੭੪) ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨਰੁਪਿਣੀ – She who is pure, condensed knowledge
੫੭੫) ਮਾਧ੍ਵੀਪਾਨਾਲਸਾ – She who is languid from drinking wine; She who is not eager
for anything
੫੭੬) ਮਤ੍ਤਾ – She who is intoxicated
੫੭੭) ਮਾਤਕਾਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of the letters of the alphabet
੫੭੮) ਮਹਾਕੈਲਾਸਨਿਲਯਾ – She who resides in the great kailAsa
੫੭੯) ਮਣਾਲਮਦੁਦੋਰ੍ਲਤਾ – She whose arms are as soft and cool as the lotus stem
੫੮੦) ਮਹਨੀਯਾ – She who is adorable
੫੮੧) ਦਯਾਮੂਰ੍ਤਿਃ – She who is the personification of compassion
੫੮੨) ਮਹਾਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਸ਼ਾਲਿਨੀ – She who controls the great empire of the three worlds
੫੮੩) ਆਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ – She who is the knowledge of the self
੫੮੪) ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ – She who is the seat of exalted knowledge, the knowledge of the self
੫੮੫) ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ – She who is sacred knowledge (pa~nchadashi mantra)
੫੮੬) ਕਾਮਸੇਵਿਤਾ – She who is worshipped by kAmadeva
੫੮੭) ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੋਡਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ – She who is in the form of the sixteen-syllabled mantra
੫੮੮) ਤ੍ਰਿਕੂਟਾ – She who is in the three parts (of pa~nchadashI mantra)
੫੮੯) ਕਾਮਕੋਟਿਕਾ – She, of whom kAma (shiva) is a part or an approximate form
੫੯੦) ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਿਙ੍ਕਰੀਭੁਤਕਮਲਾਕੋਟਿਸੇਵਿਤਾ – She who is attended by millions of lakShmis who are subdued
by Hern mere glances
੫੯੧) ਸ਼ਿਰਃਸ੍ਥਿਤਾ – She who resides in the head
੫੯੨) ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾ – She who is resplendent like the moon
੫੯੩) ਭਾਲਸ੍ਥਾ – She who resides in the forehead (between the eyebrows)
੫੯੪) ਇਨ੍ਦ੍ਰਧਨੁਃਪ੍ਰਭਾ – She who is resplendent like the rainbow
੫੯੫) ਹਦਯਸ੍ਥਾ – She who resides in the heart
੫੯੬) ਰਵਿਪ੍ਰਖ੍ਯਾ – She who shines with the special brilliance of the sun
੫੯੭) ਤ੍ਰਿਕੋਣਾਨ੍ਤਰਦੀਪਿਕਾ – She who shines as a light within the triangle
੫੯੮) ਦਾਕ੍ਸ਼ਾਯਣੀ – She who is satIdevI, the daughter of dakSha prajApati
੫੯੯) ਦੈਤ੍ਯਹਨ੍ਤ੍ਰੀ – She who is the killer of demons
੬੦੦) ਦਕ੍ਸ਼ਯਜ੍ਞਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ – She who is the destroyer of the sacrifice conducted by dakSha

੬੦੧) ਦਰਾਨ੍ਦੋਲਿਤਦੀਰ੍ਘਾਕ੍ਸ਼ੀ – She who has long, tremulous eyes
੬੦੨) ਦਰਹਾਸੋਜ੍ਜ੍ਵਲਨ੍ਮੁਖੀ – She whose face is radiant with a smile
੬੦੩) ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਿਃ – She who has assumed a severe form or one who has assumed the
form of the guru
੬੦੪) ਗੁਣਨਿਧਿਃ – She who is the treasure house of all good qualities
੬੦੫) ਗੋਮਾਤਾ – She who became surabhI, the cow that grants all wishes
੬੦੬) ਗੁਹਜਨ੍ਮਭੂਃ – She who is the mother of guhA (subramaNya)
੬੦੭) ਦੇਵੇਸ਼ੀ – She who is the protector of the gods
੬੦੮) ਦਣ੍ਡਨੀਤਿਸ੍ਥਾ – She who maintains the rules of jusstice without the slightest error
੬੦੯) ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਰੂਪਿਣੀ – She who is the subtle self in the heart
੬੧੦) ਪ੍ਰਤਿਪਨ੍ਮੁਖ੍ਯਰਾਕਾਨ੍ਤਤਿਥਿਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਾ – She who is worshipped daily starting with pratipad (first day
of the lunar half-month) and ending with the full moon
੬੧੧) ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is in the form of the kalAs
੬੧੨) ਕਲਾਨਾਥਾ – She who is the mistress of all the kalAs
੬੧੩) ਕਾਵ੍ਯਾਲਾਪਵਿਨੋਦਿਨੀ – She who delights in hearing poetry
੬੧੪) ਸਚਾਮਰਰਮਾਵਾਣੀਸਵ੍ਯਦਕ੍ਸ਼ਿਣਸੇਵਿਤਾ – She who is attended by lakShmI on the left side and sarasvatI
on the right side, bearing ceremonial fans
੬੧੫) ਆਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਃ – She who is the primordial power, the parAshakti who is the
cause of the universe
੬੧੬) ਅਮੇਯਾ – She who is not measurable by any means
੬੧੭) ਆਤ੍ਮਾ – She who is the self in all
੬੧੮) ਪਰਮਾ – She who is the supreme
੬੧੯) ਪਾਵਨਾਕਤਿਃ – She who is of sacred form
੬੨੦) ਅਨੇਕਕੋਟਿਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਜਨਨੀ – She who is the creator of many crores of worlds
੬੨੧) ਦਿਵ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾ – She who has a divine body
੬੨੨) ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀ – She who is creator of the syllable ‘klIM’
੬੨੩) ਕੇਵਲਾ – She who is the absolute, as She is complete, independent and
without any attributes
੬੨੪) ਗੁਹ੍ਯਾ – She who is to be known in secret
੬੨੫) ਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨੀ – She who bestows liberation
੬੨੬) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ – She who is older than the three (trinity of brahmaA viShNu and shiva)
੬੨੭) ਤ੍ਰਿਜਗਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ – She who is adored by the inhabitants of all three worlds
੬੨੮) ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਃ – She who is the aggregate of the trinity (brahmA, viShNu and shiva)
੬੨੯) ਤ੍ਰਿਦਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the ruler of the gods
੬੩੦) ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਿ – She whose form consists of three letters or syllables (Om = a u m)
੬੩੧) ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾਢ੍ਯਾ – She who is richly endowed with divine fragrance
੬੩੨) ਸਿਨ੍ਦੂਰਤਿਲਕਾਞ੍ਚਿਤਾ – She who shines witha vermillion mark on Her forehead; She who
is decorated with a special paste made of vermilion
੬੩੩) ਉਮਾ – She who is pArvatI devI
੬੩੪) ਸ਼ੈਲੇਨ੍ਦ੍ਰਤਨਯਾ – She who is the daughter of himavat, the king of the mountains
੬੩੫) ਗੌਰੀ – She who has a fair complexion
੬੩੬) ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਾ – She who is served by gandharvas (like vishvAvasu)
੬੩੭) ਵਿਸ਼੍ਵਗਰ੍ਭਾ – She who contains the whole universe in Her womb
੬੩੮) ਸ੍ਵਰ੍ਣਗਰ੍ਭਾ – She who is the cause of the universe
੬੩੯) ਅਵਰਦਾ – She who destroys the unholy
੬੪੦) ਵਾਗਧੀਸ਼੍ਵਰੀ – She who presides over speech
੬੪੧) ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯਾ – She who is to be attained through meditation
੬੪੨) ਅਪਰਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯਾ – She whose limits cannot be ascertained (unlimited)
੬੪੩) ਜ੍ਞਾਨਦਾ – She who gives knowledge of the self
੬੪੪) ਜ੍ਞਾਨਵਿਗ੍ਰਹਾ – She who is sthe embodiment of knowledge itself
੬੪੫) ਸਰ੍ਵਵੇਦਾਨ੍ਤਸਂਵੇਦ੍ਯਾ – She who is known by all of vedAnta
੬੪੬) ਸਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She whose form is existence and bliss
੬੪੭) ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤਾ – She who is worshipped by lopAmudrA (wife of sage agastya)
੬੪੮) ਲੀਲਾਕਪ੍ਤਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਮਣ੍ਡਲਾ – She who has created and maintained the universe purely as a sport
੬੪੯) ਅਦਸ਼੍ਯਾ – She who is not perceived by sense organs (normal eyes)
੬੫੦) ਦਸ਼੍ਯਰਹਿਤਾ – She who has nothing to see

੬੫੧) ਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੀ – She who knows the truth of the physical universe
੬੫੨) ਵੇਦ੍ਯਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who has nothing left to know
੬੫੩) ਯੋਗਿਨੀ – She who is constantly united with parAshiva; She who possesses
the power of yoga
੬੫੪) ਯੋਗਦਾ – She who bestows the power of yoga
੬੫੫) ਯੋਗ੍ਯਾ – She who deserves yoga of all kinds
੬੫੬) ਯੋਗਾਨਨ੍ਦਾ – She who is the bliss attained through yoga; She who enjoys
the bliss of yoga
੬੫੭) ਯੁਗਨ੍ਧਰਾ – She who is the bearer of the yugas
੬੫੮) ਇਚ੍ਛਾਸ਼ਕ੍ਤਿਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of the powers of will, knowledge and action
੬੫੯) ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ – She who is the support of all
੬੬੦) ਸੁਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਠਾ – She who is firmly established
੬੬੧) ਸਦਸਦ੍ਰੂਪਧਾਰਿਣੀ – She who assumes the forms of both being and non-being
੬੬੨) ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਃ – She who has eight forms
੬੬੩) ਅਜਾਜੇਤ੍ਰੀ – She who conquers ignorance
੬੬੪) ਲੋਕਯਾਤ੍ਰਵਿਧਾਯਿਨੀ – She who directs the course of the worlds
੬੬੫) ਏਕਾਕਿਨੀ – She who is the lone one
੬੬੬) ਭੂਮਰੂਪਾ – She who is the aggregate of all existing things
੬੬੭) ਨਿਰ੍ਦ੍ਵੈਤਾ – She who is without the sense of duality
੬੬੮) ਦ੍ਵੈਤਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who is beyond duality
੬੬੯) ਅਨ੍ਨਦਾ – She who is the giver of food to all living things
੬੭੦) ਵਸੁਦਾ – She who is the giver of wealth
੬੭੧) ਵਦ੍ਧਾ – She who is ancient
੬੭੨) ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮੈਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She whose nature is the union of brahman and Atman
੬੭੩) ਬਹਤੀ – She who is immense
੬੭੪) ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣੀ – She who is predominantly sAttvic
੬੭੫) ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ – She who presides over speech
੬੭੬) ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਨਨ੍ਦਾ – She who is ever immersed in the bliss of brahman
੬੭੭) ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾ – She who is especially fond of sacrificial offerings
੬੭੮) ਭਾਸ਼ਾਰੂਪਾ – She who is in the form of language
੬੭੯) ਬਹਤ੍ਸੇਨਾ – She who has a vast army
੬੮੦) ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ – She who is beyond being and non-being
੬੮੧) ਸੁਖਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is easily worshipped
੬੮੨) ਸ਼ੁਭਕਰੀ – She who does good
੬੮੩) ਸ਼ੋਭਨਾਸੁਲਭਾਗਤਿਃ – She who is attained through a bright and easy path
੬੮੪) ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the ruler of kings and emperors
੬੮੫) ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ – She who gives dominion
੬੮੬) ਰਾਜ੍ਯਵਲ੍ਲਭਾ – She who protects all the dominions
੬੮੭) ਰਾਜਤ੍ਕਪਾ – She who has a compassion that captivates everyone
੬੮੮) ਰਾਜਪੀਠਨਿਵੇਸ਼ਿਤਨਿਜਾਸ਼੍ਰਿਤਾ – She who establishes on royal thrones of those who take refuge in Her
੬੮੯) ਰਾਜ੍ਯਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ – She who is the embodiment of the prosperity of the world
੬੯੦) ਕੋਸ਼ਨਾਥਾ – She who is the mistress of the treasury
੬੯੧) ਚਤੁਰਙ੍ਗਬਲੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who commands armies of four types
੬੯੨) ਸਾਮ੍ਰਾਜ੍ਯਦਾਯਿਨੀ – She who is the bestower of imperial dominion
੬੯੩) ਸਤ੍ਯਸਨ੍ਧਾ – She who is devoted to (or maintains) truth
੬੯੪) ਸਾਗਰਮੇਖਲਾ – She who is girdled by the oceans
੬੯੫) ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਾ – She who is under a vow
੬੯੬) ਦੈਤ੍ਯਸ਼ਮਨੀ – She who destroys the demons, wicked forces
੬੯੭) ਸਰ੍ਵਲੋਕਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ – She who keeps all the worlds under Her control
੬੯੮) ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਤ੍ਰੀ – She who grants all desires
੬੯੯) ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ – She who is the creative power in the universe
੭੦੦) ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਰੂਪਿਣੀ – She who is of the nature of existence, consciousness and bliss

੭੦੧) ਦੇਸ਼ਕਾਲਾਪਰਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ – She who is not limited by time and space; She who is not
measured by time and space
੭੦੨) ਸਰ੍ਵਗਾ – She who pervades all the worlds and all the living and
non-living things; She who is omnipresent
੭੦੩) ਸਰ੍ਵਮੋਹਿਨੀ – She who deludes all
੭੦੪) ਸਰਸ੍ਵਤੀ – She who is in the form of knowledge
੭੦੫) ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਯੀ – She who is in the form of the scriptures; She whose limbs are
the scriptures
੭੦੬) ਗੁਹਾਮ੍ਬਾ – She who is the mother of guha (subramaNya); She who dwells in
the cave of the heart
੭੦੭) ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਿਣੀ – She who has a secret form
੭੦੮) ਸਰ੍ਵੋਪਾਧਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ – She who is free from all limitations
੭੦੯) ਸਦਾਸ਼ਿਵਪਤਿਵ੍ਰਤਾ – She who is sadAshiva’s devoted wife
੭੧੦) ਸਮ੍ਪ੍ਰਦਾਯੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the guardian of sacred traditions
੭੧੧) ਸਾਧੁ – She who possesses equanimity
੭੧੨) ਈ – She who is the symbol ‘I’ (Other versions show 711/712 as
sAdhvI eventhough it is a repetition.)
੭੧੩) ਗੁਰੂਮਣ੍ਡਲਰੂਪਿਣੀ – She who embodies in Herself the lineage of Gurus
੭੧੪) ਕੁਲੋਤ੍ਤੀਰ੍ਣਾ – She who transcends the senses
੭੧੫) ਭਗਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped in the sun’s disc
੭੧੬) ਮਾਯਾ – She who is illusion
੭੧੭) ਮਧੁਮਤੀ – She whose nature is as sweet as honey
੭੧੮) ਮਹੀ – She who is the goddess earth
੭੧੯) ਗਣਾਮ੍ਬਾ – She who is the mother of shiva’s attendants
੭੨੦) ਗੁਹ੍ਯਕਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by guhyakas (a kind of devAs)
੭੨੧) ਕੋਮਲਾਙ੍ਗੀ – She who has beautiful limbs
੭੨੨) ਗੁਰੁਪ੍ਰਿਯਾ – She who is beloved of the gurus
੭੨੩) ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾ – She who is free from all limitations
੭੨੪) ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੀ – She who is the goddess of all tantras
੭੨੫) ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of dakShiNAmUrti
੭੨੬) ਸਨਕਾਦਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by sanaka and other sages
੭੨੭) ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ – She who bestows the knowledge of siva
੭੨੮) ਚਿਤ੍ਕਲਾ – She who is the consciousness in brahman
੭੨੯) ਆਨਨ੍ਦਕਲਿਕਾ – She who is the bud of bliss
੭੩੦) ਪ੍ਰੇਮਰੂਪਾ – She who is pure love
੭੩੧) ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ – She who grants what is dear to Her devotees
੭੩੨) ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾ – She who is pleased by the repetition of Her names
੭੩੩) ਨਨ੍ਦਿਵਿਦ੍ਯਾ – She who is the deity worshipped by the nandi mantra
੭੩੪) ਨਟੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the wife of natesha (shiva)
੭੩੫) ਮਿਥ੍ਯਾਜਗਦਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾ – She who is the basis of the illusory universe
੭੩੬) ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ – She who gives liberation
੭੩੭) ਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of liberation
੭੩੮) ਲਾਸ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the lAsya dance
੭੩੯) ਲਯਕਰੀ – She who causes absorption
੭੪੦) ਲਜ੍ਜਾ – She who exists as modesty in living beings
੭੪੧) ਰਮ੍ਭਾਦਿਵਨ੍ਦਿਤਾ – She who is adored by the celestial damsels such as rambhA
੭੪੨) ਭਵਦਾਵਸੁਧਾਵਸ਼੍ਟਿਃ – She who is the rain of nectar falling on the forest fire of
worldly existence
੭੪੩) ਪਾਪਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਾ – She who is like wild fire to the forest of sins
੭੪੪) ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਤੂਲਵਾਤੂਲਾ – She who is the gale that drives away the cotton wisps of misfortune
੭੪੫) ਜਰਾਧ੍ਵਾਨ੍ਤਰਵਿਪ੍ਰਭਾ – She who is the sunlight that dispels the darkness of old age
੭੪੬) ਭਾਗ੍ਯਾਬ੍ਧਿਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ – She who is the full moon to the ocean of good fortune
੭੪੭) ਭਕ੍ਤਚਿਤ੍ਤਕੇਕਿਘਨਾਘਨਾ – She who is the cloud that gladdens the peacocks who are the
hearts of Her devotees
੭੪੮) ਰੋਗਪਰ੍ਵਤਦਮ੍ਭੋਲਿਃ – She who is the thunderbolt that shatters the mountain of disease
੭੪੯) ਮਤ੍ਯੁਦਾਰੁਕੁਠਾਰਿਕਾ – She who is the axe that cuts down the tree of death
੭੫੦) ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the supreme goddess

੭੫੧) ਮਹਾਕਾਲੀ – She who is the great kAli
੭੫੨) ਮਹਾਗ੍ਰਾਸਾ – She who devours everything great; She who is the great devourer
੭੫੩) ਮਹਾਸ਼ਨਾ – She who eats everything that is great
੭੫੪) ਅਪਰ੍ਣਾ – She who owes no debt
੭੫੫) ਚਣ੍ਡਿਕਾ – She who is angry (at the wicked)
੭੫੬) ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਾਸੁਰਨਿਸ਼ੂਦਿਨੀ – She who killed chaNDa, muNDa and other asuras
੭੫੭) ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is in the form of both the perishable and imperishable Atman
੭੫੮) ਸਰ੍ਵਲੋਕੇਸ਼ੀ – She who is the ruler of all worlds
੭੫੯) ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਰਿਣੀ – She who supports the universe
੭੬੦) ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਦਾਤ੍ਰੀ – She who bestows the three goals of life
੭੬੧) ਸੁਭਗਾ – She who is the seat of all prosperity
੭੬੨) ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾ – She who has three eyes
੭੬੩) ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is the essence of the three gunas
੭੬੪) ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਪਵਰ੍ਗਦਾ – She who bestows heaven and liberation
੭੬੫) ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ – She who is the purest
੭੬੬) ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਨਿਭਾਕਤਿਃ – She whose body is like the hibiscus flower
੭੬੭) ਓਜੋਵਤੀ – She who is full of vitality
੭੬੮) ਦ੍ਯੁਤਿਧਰਾ – She who is full of light and splendor; She who has an aura of light
੭੬੯) ਯਜ੍ਞਰੂਪਾ – She who is in the form of sacrifice
੭੭੦) ਪ੍ਰਿਯਵ੍ਰਤਾ – She who is fond of vows
੭੭੧) ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is difficult to worship
੭੭੨) ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ਾ – She who is difficult to control
੭੭੩) ਪਾਟਲੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the pATali flower (the pale red trumpet flower)
੭੭੪) ਮਹਤੀ – She who is great; She who is in the form of mahatti (nArada’s vINa)
੭੭੫) ਮੇਰੁਨਿਲਯਾ – She who resides in the meru mountain
੭੭੬) ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the mandAra flowers
੭੭੭) ਵੀਰਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by heroic persons
੭੭੮) ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਾ – She who is in the form of the cosmic whole
੭੭੯) ਵਿਰਜਾ – She who is without rajas (desire and anger)
੭੮੦) ਵਿਸ਼੍ਵਤੋਮੁਖੀ – She who faces all directions
੭੮੧) ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਰੂਪਾ – She who is the indwelling self
੭੮੨) ਪਰਾਕਾਸ਼ਾ – She who is the transcendental ether (which is the material
cause of the cosmic and individual bodies)
੭੮੩) ਪ੍ਰਾਣਦਾ – She who is the giver of life
੭੮੪) ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਿਣੀ – She who is the nature of life
੭੮੫) ਮਾਰ੍ਤਾਣ੍ਡਭੈਰਵਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by mArtANDabhairava
੭੮੬) ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਣੀਨ੍ਯਸ੍ਤਰਾਜ੍ਯਧੂਃ – She who has entrusted Her regal responsibilities to Her mantriNi
੭੮੭) ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼ੀ – She who is the goddess of tripura
੭੮੮) ਜਯਤ੍ਸੇਨਾ – She who has an army which is accustomed only to victory
੭੮੯) ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯਾ – She who is devoid of the three guNas
੭੯੦) ਪਰਾਪਰਾ – She who is both parA and aparA
੭੯੧) ਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾ – She who is truth, knowledge and bliss
੭੯੨) ਸਾਮਰਸ੍ਯਪਰਾਯਣਾ – She who is immersed in a state of steady wisdom
੭੯੩) ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ – She who is the wife of kapardi (shiva, one with matted hair)
੭੯੪) ਕਲਾਮਾਲਾ – She who wears all sixty-four forms of art as a garland
੭੯੫) ਕਾਮਧੁਕ੍ – She who fulfills all desires
੭੯੬) ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ – She who has a desirable form
੭੯੭) ਕਲਾਨਿਧਿਃ – She who is the treasurehouse of all arts
੭੯੮) ਕਾਵ੍ਯਕਲਾ – She who is the art of poetry
੭੯੯) ਰਸਜ੍ਞਾ – She who knows all the rasas
੮੦੦) ਰਸਸ਼ੇਵਧਿਃ – She who is the treasurehouse of rasa

੮੦੧) ਪੁਸ਼੍ਟਾ – She who is always full of vigor, nourishment
੮੦੨) ਪੁਰਾਤਨਾ – She who is ancient
੮੦੩) ਪੂਜ੍ਯਾ – She who is worthy of worship by all
੮੦੪) ਪੁਸ਼੍ਕਰਾ – She who is complete; She who gives bourishment to all
੮੦੫) ਪੁਸ਼੍ਕਰੇਕ੍ਸ਼ਣਾ – She who has eyes like lotus petals
੮੦੬) ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਃ – She who is the supreme light
੮੦੭) ਪਰਨ੍ਧਾਮ – She who is the supreme abode
੮੦੮) ਪਰਮਾਣੁਃ – She who is the subtlest particle
੮੦੯) ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ – She who is tshe most supreme of the supreme ones
੮੧੦) ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾ – She who holds a noose in Her hand
੮੧੧) ਪਾਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ – She who destroys the bonds
੮੧੨) ਪਰਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਭੇਦਿਨੀ – She who breaks the spell of the evil mantras of the enemies
੮੧੩) ਮੂਰ੍ਤਾ – She who has forms
੮੧੪) ਅਮੂਰ੍ਤਾ – She who has no definite form
੮੧੫) ਅਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾ – She who is satisfied even by our perishable offerings
੮੧੬) ਮੁਨਿਮਾਨਸਹਂਸਿਕਾ – She who is the swan in the mAnasa lake of the minds of sages
੮੧੭) ਸਤ੍ਯਵ੍ਰਤਾ – She who abides firmly in truth
੮੧੮) ਸਤ੍ਯਰੂਪਾ – She who is truth itself
੮੧੯) ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਨੀ – She who dwells inside all
੮੨੦) ਸਤੀ – She who is reality, the eternal being
੮੨੧) ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ – She who is the tail that is brahman; the support for all
੮੨੨) ਬ੍ਰਹ੍ਮ – She who is brahman
੮੨੩) ਜਨਨੀ – She who is the mother
੮੨੪) ਬਹੁਰੂਪਾ – She who has a multitude of forms
੮੨੫) ਬੁਧਾਰ੍ਚਿਤਾ – She who is worshipped by the wise
੮੨੬) ਪ੍ਰਸਵਿਤ੍ਰੀ – She who is mother of the universe
੮੨੭) ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ – She who is full of awe-inspiring wrath
੮੨੮) ਆਜ੍ਞਾ – She who is divine commandment herself
੮੨੯) ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ – She who is the foundation
੮੩੦) ਪ੍ਰਕਟਾਕਤਿਃ – She who is manifested in the form of the universe
੮੩੧) ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who lords over the five prANas and the senses
੮੩੨) ਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੀ – She who is the giver of life
੮੩੩) ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠਰੂਪਿਣੀ – She who has fifty centers of worship
੮੩੪) ਵਿਸ਼‍ਙ੍ਖਲਾ – She who is unfettered, free in every way
੮੩੫) ਵਿਵਿਕ੍ਤਸ੍ਥਾ – She who abides in secluded places
੮੩੬) ਵੀਰਮਾਤਾ – She who is the mother of the valiant
੮੩੭) ਵਿਯਤ੍ਪ੍ਰਸੂਃ – She who is the mother to the ether
੮੩੮) ਮੁਕੁਨ੍ਦਾ – She who gives salvation
੮੩੯) ਮੁਕ੍ਤਿਨਿਲਯਾ – She who is the abode of salvation
੮੪੦) ਮੂਲਵਿਗ੍ਰਹਰੂਪਿਣੀ – She who is the root form of everything
੮੪੧) ਭਾਵਜ੍ਞਾ – She who is the knower of all thoughts and sentiments
੮੪੨) ਭਵਰੋਗਘ੍ਨੀ – She who eradicates the diseases of the cycle of birth and death
੮੪੩) ਭਵਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੀ – She who turns the wheel of the cycle of birth and death
੮੪੪) ਛਨ੍ਦਃਸਾਰਾ – She who is the essence of all the vedas
੮੪੫) ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ – She who is the essence of all scriptures
੮੪੬) ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ – She who is the essence of all mantras
੮੪੭) ਤਲੋਦਰੀ – She who is slender-waisted
੮੪੮) ਉਦਾਰਕੀਰ੍ਤਿਃ – She who possesses exalted fame
੮੪੯) ਉਦ੍ਦਾਮਵੈਭਵਾ – She whose prowess is unlimited
੮੫੦) ਵਰ੍ਣਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of the letters of the alphabets

੮੫੧) ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤਪ੍ਤਜਨਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਦਾਯਿਨੀ – She who gives peace and repose to those who are afflicted by
birth, death and decrepitude
੮੫੨) ਸਰ੍ਵੋਪਨਿਸ਼ਦੁਦ੍ਘੁਸ਼੍ਟਾ – She who is celebrated by all the upaniShads
੮੫੩) ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who transcends the state of peace
੮੫੪) ਗਮ੍ਭੀਰਾ – She who is unfathomable
੮੫੫) ਗਗਨਾਨ੍ਤਸ੍ਥਾ – She who resides in the ether, space
੮੫੬) ਗਰ੍ਵਿਤਾ – She who is proud
੮੫੭) ਗਾਨਲੋਲੁਪਾ – She who delights in music
੮੫੮) ਕਲ੍ਪਨਾਰਹਿਤਾ – She who is free from imaginary attributes
੮੫੯) ਕਾਸ਼੍ਠਾ – She who dwells in the highest state (beyond which there is nothing)
੮੬੦) ਅਕਾਨ੍ਤਾ – She who ends all sins and sorrows
੮੬੧) ਕਾਨ੍ਤਾਰ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਾ – She who is half the body of Her husband
੮੬੨) ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ – She who is free from the bond of cause and effect
੮੬੩) ਕਾਮਕੇਲਿਤਰਙ੍ਗਿਤਾ – She who is overflowing with pleasure in the union with kAmeshvara
੮੬੪) ਕਨਤ੍ਕਨਕਤਾਟਙ੍ਕਾ – She who wears glittering gold ear ornaments
੮੬੫) ਲੀਲਾਵਿਗ੍ਰਹਧਾਰਿਣੀ – She who assumes various glorious forms as a sport
੮੬੬) ਅਜਾ – She who has no birth
੮੬੭) ਕ੍ਸ਼ਯਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ – She who is free from decay
੮੬੮) ਮੁਗ੍ਧਾ – She who is captivating in Her beauty
੮੬੯) ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿਨੀ – She who is quickly pleased
੮੭੦) ਅਨ੍ਤਰ੍ਮੁਖਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is to be worshipped internally (mentally)
੮੭੧) ਬਹਿਰ੍ਮੁਖਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾ – She who is difficult to attain by those whose attention is
directed outwards
੮੭੨) ਤ੍ਰਯੀ – She who is the three vedas
੮੭੩) ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਨਿਲਯਾ – She who is the abode of the threefold aims of human life
੮੭੪) ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾ – She who resides in the three worlds
੮੭੫) ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਿਨੀ – She who is the goddess of the antardashAra chakra of the shri chakra
੮੭੬) ਨਿਰਾਮਯਾ – She who is free from diseases of all kinds
੮੭੭) ਨਿਰਾਲਮ੍ਬਾ – She who depends on none
੮੭੮) ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਾ – She who rejoices in Her own self
੮੭੯) ਸੁਧਾਸ੍ਰੁਤਿਃ / ਸਤਿਃ – She who is the source of nectar
੮੮੦) ਸਂਸਾਰਪਙ੍ਕਨਿਰ੍ਮਗ੍ਨਸਮੁਦ੍ਧਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾ – She who is skilled in raising those who are immersed in the
mire of transmigratory life
੮੮੧) ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond all sacrifices and other rituals
੮੮੨) ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਤ੍ਰੀ – She who is the doer of sacrificial rites
੮੮੩) ਯਜਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of yajamAna, who directs sacrificial rites
੮੮੪) ਧਰ੍ਮਾਧਾਰਾ – She who is the support of the code for righteous living
੮੮੫) ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ – She who oversees wealth
੮੮੬) ਧਨਧਾਨ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ – She who increases wealth and harvests
੮੮੭) ਵਿਪ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the learned
੮੮੮) ਵਿਪ੍ਰਰੂਪਾ – She who is in the form of a knower of the self
੮੮੯) ਵਿਸ਼੍ਵਭ੍ਰਮਣਕਾਰਿਣੀ – She who makes the universe go around through Her power of illusion
੮੯੦) ਵਿਸ਼੍ਵਗ੍ਰਾਸਾ – She who devours the universe
੮੯੧) ਵਿਦ੍ਰੁਮਾਭਾ – She who shines like coral (with Her red complexion)
੮੯੨) ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ – She who is in the form of viShNu
੮੯੩) ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣੀ – She who is in a form that extends over the whole universe
੮੯੪) ਅਯੋਨਿਃ – She who is without origin
੮੯੫) ਯੋਨਿਨਿਲਯਾ – She who is the seat of all origins
੮੯੬) ਕੂਟਸ੍ਥਾ – She who remains unchanged like the anvil
੮੯੭) ਕੁਲਰੂਪਿਣੀ – She who is the deity of the kaula path
੮੯੮) ਵੀਰਗੋਸ਼੍ਠੀਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the assembly of warriors
੮੯੯) ਵੀਰਾ – She who is heroic
੯੦੦) ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍ਮ੍ਯਾ – She who abstains from actions

੯੦੧) ਨਾਦਰੂਪਿਣੀ – She who is in the form of the primal sound
੯੦੨) ਵਿਜ੍ਞਾਨਕਲਨਾ – She who realizes the knowledge of brahman
੯੦੩) ਕਲ੍ਯਾ – She who is capable of creation
੯੦੪) ਵਿਦਗ੍ਧਾ – She who is expert in everything
੯੦੫) ਬੈਨ੍ਦਵਾਸਨਾ – She who is seated in the baindava (spot between the eyebrows) chakra
੯੦੬) ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਧਿਕਾ – She who transcends all cosmic categories
੯੦੭) ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਯੀ – She who is reality itself; she who is shiva Himself
੯੦੮) ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is the meaning of tat (that) and tvam (thou)
੯੦੯) ਸਾਮਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the chanting of the sAma veda
੯੧੦) ਸੌਮ੍ਯਾ – She who is benign and gentle in nature; of a cool, gentle
nature as the moon
੯੧੧) ਸਦਾਸ਼ਿਵਕੁਟੁਮ੍ਬਿਨੀ – She who is the wife of sadAshiva
੯੧੨) ਸਵ੍ਯਾਪਸਵ੍ਯਮਾਰ੍ਗਸ੍ਥਾ – She who occupies (or can be reached by) both the left and
right paths of worship
੯੧੩) ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਿਣੀ – She who removes all dangers
੯੧੪) ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ – She who abides in Herself; She who is free from all afflictions
੯੧੫) ਸ੍ਵਭਾਵਮਧੁਰਾ – She who is sweet in Her inherent nature
੯੧੬) ਧੀਰਾ – She who is wise; She who gives wisdom
੯੧੭) ਧੀਰਸਮਰ੍ਚਿਤਾ – She who is worshipped by the wise
੯੧੮) ਚੈਤਨ੍ਯਾਰ੍ਘ੍ਯਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped with consciousness as the oblation
੯੧੯) ਚੈਤਨ੍ਯਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the flower that is consciousness
੯੨੦) ਸਦੋਦਿਤਾ – She who is ever shining
੯੨੧) ਸਦਾਤੁਸ਼੍ਟਾ – She who is ever pleased
੯੨੨) ਤਰੁਣਾਦਿਤ੍ਯਪਾਟਲਾ – She who is rosy like the morning sun
੯੨੩) ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is adored by both right and left-handed worshippers
੯੨੪) ਦਰਸ੍ਮੇਰਮੁਖਾਮ੍ਬੁਜਾ – She whose lotus face holds a sweet smile
੯੨੫) ਕੌਲਿਨੀ ਕੇਵਲਾ – She who is worshipped as pure knowledge (consciousness) by
the spiritual aspirants following the kaula path
੯੨੬) ਅਨਰ੍ਘ੍ਯਕੈਵਲ੍ਯਪਦਦਾਯਿਨੀ – She who confers the priceless fruit of final liberation
੯੨੭) ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of hymns in Her praise
੯੨੮) ਸ੍ਤੁਤਿਮਤੀ – She who is the true object, the essence, of all praises
੯੨੯) ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਂਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਾ – She whose glory is celebrated in the shrutis
੯੩੦) ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ – She who is well-known for Her mind
੯੩੧) ਮਾਨਵਤੀ – She who is high-minded; She who has great fame
੯੩੨) ਮਹੇਸ਼ੀ – She who is the wife of mahesha (shiva)
੯੩੩) ਮਙ੍ਗਲਾਕਤਿਃ – She who is of auspicious form
੯੩੪) ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਾ – She who is the mother of the universe
੯੩੫) ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ – She who is the mother who protects and sustains the world
੯੩੬) ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ – She who has large eyes
੯੩੭) ਵਿਰਾਗਿਣੀ – She who is dispassionate
੯੩੮) ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਾ – She who is skillful and confident
੯੩੯) ਪਰਮੋਦਾਰਾ – She who is supremely generous
੯੪੦) ਪਰਾਮੋਦਾ – She who is supremely joyful
੯੪੧) ਮਨੋਮਯੀ – She who is in the form of the mind
੯੪੨) ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੀ – She who has the sky as Her hair
੯੪੩) ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ – She who is seated in Her celestial chariot; She who journeys
in Her celestial chariot along with the gods
੯੪੪) ਵਜ੍ਰਿਣੀ – She who bears the vajrA (thunderbolt) weapon
੯੪੫) ਵਾਮਕੇਸ਼੍ਵਰੀ – She who is the presiding deity of the vamakeshvara tantra
੯੪੬) ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾ – She who is fond of the five forms of sacrifices (agnihotrA,
darshapUrnamAsa, chAturmAsya, goyaj~na and somayaj~na)
੯੪੭) ਪਞ੍ਚਪ੍ਰੇਤਮਞ੍ਚਾਧਿਸ਼ਾਯਿਨੀ – She who reclines on a couch made of the five corpses
੯੪੮) ਪਞ੍ਚਮੀ – She who is the fifth (after brahmA, viShNu, rudra and Ishvara)
੯੪੯) ਪਞ੍ਚਭੂਤੇਸ਼ੀ – She who is the goddess of the five elements
੯੫੦) ਪਞ੍ਚਸਙ੍ਖ੍ਯੋਪਚਾਰਿਣੀ – She who is worshipped using five objects (fragrance, flower,
incense, lamp and food) of worship

੯੫੧) ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ – She who is eternal
੯੫੨) ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਾ – She who holds eternal sovereignty
੯੫੩) ਸ਼ਰ੍ਮਦਾ – She who is the giver of happiness
੯੫੪) ਸ਼ਮ੍ਭੁਮੋਹਿਨੀ – She who deludes shiva
੯੫੫) ਧਰਾ – She who is mother earth
੯੫੬) ਧਰਸੁਤਾ – She who is the daughter of dhara (himavat)
੯੫੭) ਧਨ੍ਯਾ – She who possessses great wealth; She who is extremely blessed
੯੫੮) ਧਰ੍ਮਿਣੀ – She who is righteous
੯੫੯) ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਧਿਨੀ – She who promotes righteousness
੯੬੦) ਲੋਕਾਤੀਤਾ – She who transcends the worlds
੯੬੧) ਗੁਣਾਤੀਤਾ – She who transcends the guNAs
੯੬੨) ਸਰ੍ਵਾਤੀਤਾ – She who transcends everything
੯੬੩) ਸ਼ਮਾਤ੍ਮਿਕਾ – She who is of the nature of peace and bliss
੯੬੪) ਬਨ੍ਧੂਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰਖ੍ਯਾ – She who resembles the bandhUka flower in beauty and grace
੯੬੫) ਬਾਲਾ – She who never forsakes the nature of a child
੯੬੬) ਲੀਲਾਵਿਨੋਦਿਨੀ – She who delights in Her sport
੯੬੭) ਸੁਮਙ੍ਗਲੀ – She who is eternally auspicious; She who never becomes a widow
੯੬੮) ਸੁਖਕਰੀ – She who gives happiness
੯੬੯) ਸੁਵੇਸ਼ਾਢ੍ਯਾ – She who is very attractive in Her beautiful rich garments
and ornaments
੯੭੦) ਸੁਵਾਸਿਨੀ – She who is ever auspiciously married
੯੭੧) ਸੁਵਾਸਿਨ੍ਯਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾ – She who is pleased by the worship performed by married women
੯੭੨) ਆਸ਼ੋਭਨਾ – She who is always radiant
੯੭੩) ਸ਼ੁਦ੍ਧਮਾਨਸਾ – She who is of pure mind; one who purifies the mind of Her worshipers
੯੭੪) ਬਿਨ੍ਦੁਤਰ੍ਪਣਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ – She who is pleased by offerings to the bindu (of shrichakra)
੯੭੫) ਪੂਰ੍ਵਜਾ – She who is ahead of everyone; first born
੯੭੬) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮ੍ਬਿਕਾ – She who is the mother of the tripuras (three cities)
੯੭੭) ਦਸ਼ਮੁਦ੍ਰਾਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾ – She who is worshipped by ten mudras (sarva sa~NkShobhini,
sarvavidrAvinI, sarvAkarshini, sarvavashankari, sarvonmAdinI,
sarvamahankusha, sarvakhechari, sarva bIja, sarva yoni,
sarva trikhaNDA)
੯੭੮) ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸ਼੍ਰੀਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ – She for whom tripurAshrI is under control
੯੭੯) ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾ – She who is in the form of the j~nAna mudrA
੯੮੦) ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯਾ – She who is to be attained through the yoga of knowledge
੯੮੧) ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ – She who is both knowledge and the known
੯੮੨) ਯੋਨਿਮੁਦ੍ਰਾ – She who is in the form of the yonimudrA
੯੮੩) ਤ੍ਰਿਖਣ੍ਡੇਸ਼ੀ – She who is the ruler of the tenth mudrA, the trikhaNDa
੯੮੪) ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ – She who is endowed with the three guNas of sattva, rajas and tamas
੯੮੫) ਅਮ੍ਬਾ – She who is mother of all beings; mother of the universe
੯੮੬) ਤ੍ਰਿਕੋਣਗਾ – She who resides in the triangle
੯੮੭) ਅਨਘਾ – She who is sinless
੯੮੮) ਅਦ੍ਭੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰਾ – She whose deeds are marvelous
੯੮੯) ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ – She who gives all the desired objects
੯੯੦) ਅਭ੍ਯਾਸਾਤਿਸ਼ਯਜ੍ਞਾਤਾ – She who is known only through the exceedingly streneous practice
of spiritual discipline
੯੯੧) ਸ਼ਡਧ੍ਵਾਤੀਤਰੂਪਿਣੀ – She whose form transcends the six paths
੯੯੨) ਅਵ੍ਯਾਜਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿਃ – She who is pure compassion
੯੯੩) ਅਜ੍ਞਾਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤਦੀਪਿਕਾ – She who is the bright lamp that dispels the darkness of ignorance
੯੯੪) ਆਬਾਲਗੋਪਵਿਦਿਤਾ – She who is known well by all, even by children and cowherds
੯੯੫) ਸਰ੍ਵਾਨੁਲ੍ਲਙ੍ਘ੍ਯਸ਼ਾਸਨਾ – She whose commands are not disobeyed by anyone
੯੯੬) ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਰਾਜਨਿਲਯਾ – She who abides in shrichakra, the king of chakras
੯੯੭) ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ – She who is the divine tripurasundarI devI
੯੯੮) ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾ – She who is the auspicious and divine shiva
੯੯੯) ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤੈਕ੍ਯਰੂਪਿਣੀ – She who is the union of shiva and shaktI into one form
੧੦੦੦) ਲਲਿਤਾਮ੍ਬਿਕਾ – She who is the divine mother lalitA

ਸ਼੍ਰੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਐਂ ॐ
ਏਵਂ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਦੇਵ੍ਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਾਹਸ੍ਰਕਂ ਜਗੁਃ

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਪੁਰਾਣੇ ਉਤ੍ਤਰਾਖਣ੍ਡੇ ਸ਼੍ਰੀਹਯਗ੍ਰੀਵਾਗਸ੍ਤ੍ਯਸਂਵਾਦੇ
ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਕਥਨਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Lalita:

1000 Names of Maa Lalita | Shri Lalita Sahasranamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lalita Devi in Punjabi with Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top