Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Tripurabhairavi Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ sritripurabhairavisahasranamavalih ॥

dhyanam ।
udyadbhanusahasrakantimarunaksaumam siromalikam
raktaliptapayodharam japapatim vidyamabhitim varam ।
hastabjairdadhatim trinetravilasadvaktraravindasriyam
devim baddhahimamsuratnamakutam vande samandasmitam ॥

Om tripurayai namah ।
Om paramayai namah ।
Om isanyai namah ।
Om yogasiddhyai namah ।
Om nivasinyai namah ।
Om sarvamantramayyai namah ।
Om devyai namah ।
Om sarvasiddhipravartinyai namah ।
Om sarvadharamayyai devyai namah ।
Om sarvasampatpradayai namah । 10 ।

Om subhayai namah ।
Om yoginyai namah ।
Om yogamatre namah ।
Om yogasiddhipravartinyai namah ।
Om yogidhyeyayai namah ।
Om yogamayyai namah ।
Om yogayai namah ।
Om yoganivasinyai namah ।
Om helayai namah ।
Om lilayai namah । 20 ।

Om kridayai namah ।
Om kalarupayai namah ।
Om pravartinyai namah ।
Om kalamatre namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om kalyai namah ।
Om kamalavasinyai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om kantirupayai namah ।
Om kamarajesvaryai namah । 30 ।

Om kriyayai namah ।
Om katvai namah ।
Om kapatakesayai namah ।
Om kapatayai namah ।
Om kulatakrtyai namah ।
Om kumudayai namah ।
Om carcikayai namah ।
Om kantyai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om sada priyayai namah । 40 ।

Om ghorakarayai namah ।
Om ghoratarayai namah ।
Om dharmadharmapradayai namah ।
Om matyai namah ।
Om ghantaghargharadayai namah ।
Om ghantayai namah ।
Om sada ghantanadapriyayai namah ।
Om suksmayai namah ।
Om suksmatarayai namah ।
Om sthulayai namah । 50 ।

Om atisthulayai namah ।
Om sadamatyai namah ।
Om atisatyayai namah ।
Om satyavatyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om sanketavasinyai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om bhimayai namah ।
Om abhimayai namah ।
Om bhimanadapravartinyai namah । 60 ।

Om bhramarupayai namah ।
Om bhayaharayai namah ।
Om bhayadayai namah ।
Om bhayanasinyai namah ।
Om smasanavasinyai namah ।
Om devyai namah ।
Om smasanalayavasinyai namah ।
Om savasanayai namah ।
Om savaharayai namah ।
Om savadehayai namah । 70 ।

Om sivayai namah ।
Om asivayai namah ।
Om kanthadesasavaharayai namah ।
Om savakankanadharinyai namah ।
Om danturayai namah ।
Om sudatyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om satyasanketavasinyai namah ।
Om satyadehayai namah ।
Om satyaharayai namah । 80 ।

Om satyavadinivasinyai namah ।
Om satyalayayai namah ।
Om satyasangayai namah ।
Om satyasangarakarinyai namah ।
Om asangayai namah ।
Om sangarahitayai namah ।
Om susangayai namah ।
Om sangamohinyai namah ।
Om mayayai namah ।
Om matyai namah । 90 ।

Om mahamayayai namah ।
Om mahamakhavilasinyai namah ।
Om galadrudhiradharayai namah ।
Om mukhadvayanivasinyai namah ।
Om satyayasayai namah ।
Om satyasangayai namah ।
Om satyasangatikarinyai namah ।
Om asangayai namah ।
Om sanganiratayai namah ।
Om susangayai namah । 100 ।

Om sangavasinyai namah ।
Om sadasatyayai namah ।
Om mahasatyayai namah ।
Om mamsapasayai namah ।
Om sumamsakayai namah ।
Om mamsaharayai namah ।
Om mamsadharayai namah ।
Om mamsasyai namah ।
Om mamsabhaksakayai namah ।
Om raktapanayai namah । 110 ।

Om raktarucirayai namah ।
Om araktayai namah ।
Om raktavallabhayai namah ।
Om raktaharayai namah ।
Om raktapriyayai namah ।
Om raktanindakanasinyai namah ।
Om raktapanapriyayai namah ।
Om balayai namah ।
Om raktadesayai namah ।
Om suraktikayai namah । 120 ।

Om svayambhukusumasthayai namah ।
Om svayambhukusumotsukayai namah ।
Om svayambhukusumaharayai namah ।
Om svayambhunindakasanayai namah ।
Om svayambhupuspakapritayai namah ।
Om svayambhupuspasambhavayai namah ।
Om svayambhupuspaharadhyayai namah ।
Om svayambhunindakantakayai namah ।
Om kundagolavilasayai namah ।
Om kundagolasadamatyai namah । 130 ।

Om kundagolapriyakaryai namah ।
Om kundagolasamudbhavayai namah ।
Om sukratmikayai namah ।
Om sukrakarayai namah ।
Om susukrayai namah ।
Om susuktikayai namah ।
Om sukrapujakapujyayai namah ।
Om sukranindakanindakayai namah ।
Om raktamalyayai namah ।
Om raktapuspayai namah । 140 ।

Om raktapuspakapuspakayai namah ।
Om raktacandanasiktangyai namah ।
Om raktacandananindakayai namah ।
Om matsyayai namah ।
Om matsyapriyayai namah ।
Om manyayai namah ।
Om matsyabhaksayai namah ।
Om mahodayayai namah ।
Om matsyaharayai namah ।
Om matsyakamayai namah । 150 ।

Om matsyanindakanasinyai namah ।
Om kekaraksyai namah ।
Om krurayai namah ।
Om krurasainyavinasinyai namah ।
Om krurangyai namah ।
Om kulisangyai namah ।
Om cakrangyai namah ।
Om cakrasambhavayai namah ।
Om cakradehayai namah ।
Om cakraharayai namah । 160 ।

Om cakrakankalavasinyai namah ।
Om nimnanabhyai namah ।
Om bhitiharayai namah ।
Om bhayadayai namah ।
Om bhayaharikayai namah ।
Om bhayapradayai namah ।
Om bhayayai namah ।
Om bhitayai namah ।
Om abhimayai namah ।
Om bhimanadinyai namah । 170 ।

Om sundaryai namah ।
Om sobhanyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om ksemyayai namah ।
Om ksemakaryai namah ।
Om sindurayai namah ।
Om ancitasindurayai namah ।
Om sindurasadrsakrtyai namah ।
Om raktayai namah ।
Om ranjitanasayai namah । 180 ।

Om sunasayai namah ।
Om nimnanasikayai namah ।
Om kharvayai namah ।
Om lambodaryai namah ।
Om dirghayai namah ।
Om dirghaghonayai namah ।
Om mahakucayai namah ।
Om kutilayai namah ।
Om cancalayai namah ।
Om candyai namah । 190 ।

Om candanadayai namah ।
Om pracandikayai namah ।
Om aticandayai namah ।
Om mahacandayai namah ।
Om sricandayai namah ।
Om candaveginyai namah ।
Om candalyai namah ।
Om candikayai namah ।
Om candasabdarupayai namah ।
Om cancalayai namah । 200 ।

Om campayai namah ।
Om campavatyai namah ।
Om costayai namah ।
Om tiksnayai namah ।
Om tiksnapriyayai namah ।
Om ksatyai namah ।
Om jaladayai namah ।
Om jayadayai namah ।
Om yogayai namah ।
Om jagate namah । 210 ।

Om anandakarinyai namah ।
Om jagadvandyayai namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om jagatyai namah ।
Om jagatah ksamayai namah ।
Om janyayai namah ।
Om jalajanetryai namah ।
Om jayinyai namah ।
Om jayadayai namah ।
Om jananyai namah । 220 ।

Om jagaddhatryai namah ।
Om jayakhyayai namah ।
Om jayarupinyai namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om jaganmanyayai namah ।
Om jayasriyai namah ।
Om jayakarinyai namah ।
Om jayinyai namah ।
Om jayamatre namah ।
Om jayayai namah । 230 ।

Om vijayayai namah ।
Om khadginyai namah ।
Om khadgarupayai namah ।
Om sukhadgayai namah ।
Om khadgadharinyai namah ।
Om khadgarupayai namah ।
Om khadgakarayai namah ।
Om khadginyai namah ।
Om khadgavallabhayai namah ।
Om khadgadayai namah । 240 ।

Om khadgabhavayai namah ।
Om khadgadehasamudbhavayai namah ।
Om khadgayai namah ।
Om khadgadharayai namah ।
Om khelayai namah ।
Om khadganyai namah ।
Om khadgamandinyai namah ।
Om sankhinyai namah ।
Om capinyai namah ।
Om devyai namah । 250 ।

Om vajrinyai namah ।
Om sulinyai namah ।
Om matyai namah ।
Om valinyai namah ।
Om bhindipalyai namah ।
Om pasyai namah ।
Om ankusyai namah ।
Om saryai namah ।
Om dhanusyai namah ।
Om catakyai namah । 260 ।

Om carmayai namah ।
Om dantyai namah ।
Om karnanalikyai namah ।
Om musalyai namah ।
Om halarupayai namah ।
Om tuniraganavasinyai namah ।
Om tunalayayai namah ।
Om tunaharayai namah ।
Om tunasambhavarupinyai namah ।
Om sutunyai namah । 270 ।

Om tunakhedayai namah ।
Om tunangyai namah ।
Om tunavallabhayai namah ।
Om nanastradharinyai namah ।
Om devyai namah ।
Om nanasastrasamudbhavayai namah ।
Om laksayai namah ।
Om laksaharayai namah ।
Om labhayai namah ।
Om sulabhayai namah । 280 ।

Om labhanasinyai namah ।
Om labhaharayai namah ।
Om labhakarayai namah ।
Om labhinyai namah ।
Om labharupinyai namah ।
Om dharitryai namah ।
Om dhanadayai namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om dhanyarupayai namah ।
Om dharayai namah । 290 ।

Om dhanvai namah ।
Om dhurasabdayai namah ।
Om dhurayai namah ।
Om manyayai namah ।
Om dharangyai namah ।
Om dhananasinyai namah ।
Om dhanahayai namah ।
Om dhanalabhayai namah ।
Om dhanalabhyayai namah ।
Om mahadhanvai namah । 300 ।

Om asantayai namah ।
Om santirupayai namah ।
Om svasamarganivasinyai namah ।
Om gaganayai namah ।
Om ganasevyayai namah ।
Om ganangayai namah ।
Om vace namah ।
Om avallabhayai namah ।
Om ganadayai namah ।
Om ganahayai namah । 310 ।

Om gamyayai namah ।
Om gamanayai namah ।
Om agamasundaryai namah ।
Om gamyadayai namah ।
Om gananasyai namah ।
Om gadahayai namah ।
Om gadavardhinyai namah ।
Om sthairyayai namah ।
Om sthairyanasayai namah ।
Om sthairyantakaranyai namah । 320 ।

Om kulayai namah ।
Om datryai namah ।
Om kartryai namah ।
Om priyayai namah ।
Om premayai namah ।
Om priyadayai namah ।
Om priyavardhinyai namah ।
Om priyahayai namah ।
Om priyabhavyayai namah ।
Om priyayai namah । 330 ।

Om premanghripayai tanvai namah ।
Om priyajayai namah ।
Om priyabhavyayai namah ।
Om priyasthayai namah ।
Om bhavanasthitayai namah ।
Om susthirayai namah ।
Om sthirarupayai namah ।
Om sthiradayai namah ।
Om sthairyabarhinyai namah ।
Om cancalayai namah । 340 ।

Om capalayai namah ।
Om colayai namah ।
Om capalanganivasinyai namah ।
Om gauryai namah ।
Om kalyai namah ।
Om chinnayai namah ।
Om mayayai namah ।
Om manyayai namah ।
Om harapriyayai namah ।
Om sundaryai namah । 350 ।

Om tripurayai namah ।
Om bhavyayai namah ।
Om tripuresvaravasinyai namah ।
Om tripuranasinidevyai namah ।
Om tripurapranaharinyai namah ।
Om bhairavyai namah ।
Om bhairavasthayai namah ।
bhairavasya priyayai tanvai
Om bhavangyai namah ।
Om bhairavakarayai namah । 360 ।

Om bhairavapriyavallabhayai namah ।
Om kaladayai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om kamayai namah ।
Om katyayanyai namah ।
Om kriyayai namah ।
Om kriyadayai namah ।
Om kriyahayai namah ।
Om klaibyayai namah ।
Om priyapranakriyayai namah । 370 ।

Om krinkaryai namah ।
Om kamalayai namah ।
Om laksmyai namah ।
Om saktyai namah ।
Om svahayai namah ।
Om vibhvai namah ।
Om prabhvai namah ।
Om prakrtyai namah ।
Om purusaya namah ।
Om purusayai namah । 380 ।

Om purusakrtyai namah ।
Om paramaya purusaya namah ।
Om mayayai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om matyai namah ।
Om brahmyai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om kaumaryai namah ।
Om vaisnavyai namah ।
Om varahyai namah । 390 ।

Om camundayai namah ।
Om indranyai namah ।
Om haravallabhayai namah ।
Om bhargyai namah ।
Om mahesvaryai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om katyayanyai namah ।
Om putanayai namah ।
Om raksasyai namah ।
Om dakinyai namah । 400 ।

Om citrayai namah ।
Om vicitrayai namah ।
Om vibhramayai namah ।
Om hakinyai namah ।
Om rakinyai namah ।
Om bhitayai namah ।
Om gandharvayai namah ।
Om gandhavahinyai namah ।
Om kekaryai namah ।
Om kotaraksyai namah । 410 ।

Om nirmamsayai namah ।
Om ulukamamsikayai namah ।
Om lalajjihvayai namah ।
Om sujihvayai namah ।
Om baladayai namah ।
Om baladayinyai namah ।
Om candrayai namah ।
Om candraprabhayai namah ।
Om candryai namah ।
Om candrakantisu tatparayai namah । 420 ।

Om amrtayai namah ।
Om manadayai namah ।
Om pusayai namah ।
Om tustyai namah ।
Om pustyai namah ।
Om ratyai namah ।
Om dhrtyai namah ।
Om sasinyai namah ।
Om candrikayai namah ।
Om kantyai namah । 430 ।

Om jyotsnayai namah ।
Om sriyai namah ।
Om prityai namah ।
Om angadayai namah ।
Om purnayai namah ।
Om purnamrtayai namah ।
Om kalpalatikayai namah ।
Om kalpadanadayai namah ।
Om sukalpayai namah ।
Om kalpahastayai namah । 440 ।

Om kalpavrksakaryai namah ।
Om hanvai namah ।
Om kalpakhyayai namah ।
Om kalpabhavyayai namah ।
Om kalpayai namah ।
Om nandakavanditayai namah ।
Om sucimukhyai namah ।
Om pretamukhyai namah ।
Om ulkamukhyai namah ।
Om mahamukhyai namah । 450 ।

Om ugramukhyai namah ।
Om sumukhyai namah ।
Om kakasyayai namah ।
Om vikatananayai namah ।
Om krkalasyayai namah ।
Om sandhyasyayai namah ।
Om mukulisayai namah ।
Om ramakrtyai namah ।
Om nanamukhyai namah ।
Om nanasyayai namah । 460 ।

Om nanarupapradharinyai namah ।
Om visvarcyayai namah ।
Om visvamatre namah ।
Om visvakhyayai namah ।
Om visvabhavinyai namah ।
Om suryayai namah ।
Om suryaprabhayai namah ।
Om sobhayai namah ।
Om suryamandalasamsthitayai namah ।
Om suryakantyai namah । 470 ।

Om suryakarayai namah ।
Om suryakhyayai namah ।
Om suryabhavanayai namah ।
Om tapinyai namah ।
Om tapinyai namah ।
Om dhumrayai namah ।
Om maricaye namah ।
Om jvalinyai namah ।
Om rucyai namah ।
Om suradayai namah । 480 ।

Om bhogadayai namah ।
Om visvayai namah ।
Om bodhinyai namah ।
Om dharinyai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om yugadayai namah ।
Om yogadayai namah ।
Om yogyayai namah ।
Om yogyahayai namah ।
Om yogavardhinyai namah । 490 ।

Om vahnimandalasamsthayai namah ।
Om vahnimandalamadhyagayai namah ।
Om vahnimandalarupayai namah ।
Om vahnimandalasamjnakayai namah ।
Om vahnitejase namah ।
Om vahniragayai namah ।
Om vahnidayai namah ।
Om vahninasinyai namah ।
Om vahnikriyayai namah ।
Om vahnibhujayai namah । 500 ।

Om sada vahnau sthitayai kalayai namah ।
Om dhumrarcisayai namah ।
Om ujjvalinyai namah ।
Om visphulinginyai namah ।
Om sulinyai namah ।
Om surupayai namah ।
Om kapilayai namah ।
Om havyavahinyai namah ।
Om nanatejasvinyai devyai namah ।
Om parabrahmakutumbinyai namah । 510 ।

Om jyotirbrahmamayyai namah ।
Om devyai namah ।
Om parabrahmasvarupinyai namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parayai namah ।
Om punyayai namah ।
Om punyadayai namah ।
Om punyavardhinyai namah ।
Om punyadayai namah ।
Om punyanamnyai namah । 520 ।

Om punyagandhayai namah ।
Om priyayai tanvai namah ।
Om punyadehayai namah ।
Om punyakarayai namah ।
Om punyanindakanindakayai namah ।
Om punyakalakarayai namah ।
Om punyayai namah ।
Om supunyayai namah ।
Om punyamalikayai namah ।
Om punyakhelayai namah । 530 ।

Om punyakelyai namah ।
Om punyanamasumayai namah ।
Om purayai namah ।
Om punyasevyayai namah ।
Om punyakhelyayai namah ।
Om puranayai namah ।
Om punyavallabhayai namah ।
Om purusayai namah ।
Om purusapranayai namah ।
Om purusatmasvarupinyai namah । 540 ।

Om purusangyai namah ।
Om purusyai namah ।
Om purusasya sada kalayai namah ।
Om supuspayai namah ।
Om puspakapranayai namah ।
Om puspahayai namah ।
Om puspavallabhayai namah ।
Om puspapriyayai namah ।
Om puspaharayai namah ।
Om puspavandakavandakayai namah ।
Om puspahayai namah । 551
Om puspamalayai namah ।
Om puspanindakanasinyai namah ।
Om naksatrapranahantryai namah ।
Om naksatrayai namah ।
Om laksyavandakayai namah ।
Om laksyamalyayai namah ।
Om laksaharayai namah ।
Om laksyayai namah ।
Om laksyasvarupinyai namah । 560 ।

Om naksatranyai namah ।
Om sunaksatrayai namah ।
Om naksatrahayai namah ।
Om mahodayayai namah ।
Om mahamalyayai namah ।
Om mahamanyayai namah ।
Om mahatyai namah ।
Om matrpujitayai namah ।
Om mahamahakaniyayai namah ।
Om mahakalesvaryai namah । 570 ।

Om mahayai namah ।
Om mahasyayai namah ।
Om vandaniyayai namah ।
Om mahasabdanivasinyai namah ।
Om mahasankhesvaryai namah ।
Om minayai namah ।
Om matsyagandhayai namah ।
Om mahodaryai namah ।
Om lambodaryai namah ।
Om lambosthyai namah । 580 ।

Om lambanimnatanudaryai namah ।
Om lambosthyai namah ।
Om lambanasayai namah ।
Om lambaghonayai namah ।
Om lalacchukayai namah ।
Om atilambayai namah ।
Om mahalambayai namah ।
Om sulambayai namah ।
Om lambavahinyai namah ।
Om lambarhayai namah । 590 ।

Om lambasaktyai namah ।
Om lambasthayai namah ।
Om lambapurvikayai namah ।
Om caturghantayai namah ।
Om mahaghantayai namah ।
Om sada ghantanadapriyayai namah ।
Om vadyapriyayai namah ।
Om vadyaratayai namah ।
Om suvadyayai namah ।
Om vadyanasinyai namah । 600 ।

Om ramayai namah ।
Om ramayai namah ।
Om subalayai namah ।
Om ramaniyasvabhavinyai namah ।
Om suramyayai namah ।
Om ramyadayai namah ।
Om rambhayai namah ।
Om rambhorave namah ।
Om ramavallabhayai namah ।
Om kamapriyayai namah । 610 ।

Om kamakarayai namah ।
Om kamangyai namah ।
Om ramanyai namah ।
Om ratyai namah ।
Om ratipriyayai namah ।
Om ratiratyai namah ।
Om ratisevyayai namah ।
Om ratipriyayai namah ।
Om surabhyai namah ।
Om surabhiye namah । 620 ।

Om sobhayai namah ।
Om diksobhayai namah ।
Om asubhanasinyai namah ।
Om susobhayai namah ।
Om mahasobhayai namah ।
Om atisobhayai namah ।
Om pretatapinyai namah ।
Om lobhinyai namah ।
Om mahalobhayai namah ।
Om sulobhayai namah । 630 ।

Om lobhavardhinyai namah ।
Om lobhangyai namah ।
Om lobhavandyayai namah ।
Om lobhahyai namah ।
Om lobhabhasakayai namah ।
Om lobhapriyayai namah ।
Om mahalobhayai namah ।
Om lobhanindakanindakayai namah ।
Om lobhangavasinyai namah ।
Om gandhayai namah । 640 ।

Om vigandhayai namah ।
Om gandhanasinyai namah ।
Om gandhangyai namah ।
Om gandhapustayai namah ।
Om sugandhayai namah ।
Om premagandhikayai namah ।
Om durgandhayai namah ।
Om putigandhayai namah ।
Om vigandhayai namah ।
Om atigandhikayai namah । 650 ।

Om padmantikayai namah ।
Om padmavahayai namah ।
Om padmapriyapriyankaryai namah ।
Om padmanindakanindayai namah ।
Om padmasantosavahanayai namah ।
Om raktotpalavarayai devyai namah ।
Om sada raktotpalapriyayai namah ।
Om raktotpalasugandhayai namah ।
Om raktotpalanivasinyai namah ।
Om raktotpalamahamalayai namah । 660 ।

Om raktotpalamanoharayai namah ।
Om raktotpalasunetrayai namah ।
raktotpalasvarupadhrse
Om vaisnavyai namah ।
Om visnupujyayai namah ।
Om vaisnavanganivasinyai namah ।
Om visnupujakapujyayai namah ।
vaisnave samsthitayai tanvai
Om narayanasya dehasthayai namah ।
Om narayanamanoharayai namah । 670 ।

Om narayanasvarupayai namah ।
Om narayanamanahsthitayai namah ।
Om narayanangasambhutayai namah ।
narayanapriyayai tanvai
Om naryai namah ।
Om narayanyai namah ।
Om ganyayai namah ।
Om narayanagrhapriyayai namah ।
Om harapujyayai namah ।
Om harasresthayai namah । 680 ।

Om harasya vallabhayai namah ।
Om ksamayai namah ।
Om samharyai namah ।
Om haradehasthayai namah ।
Om harapujanatatparayai namah ।
Om haradehasamudbhutayai namah ।
Om harangavasinyai namah ।
Om kuhvai namah ।
Om harapujakapujyayai namah ।
Om haravandakatatparayai namah । 690 ।

Om haradehasamutpannayai namah ।
Om harakridayai namah ।
Om sadagatyai namah ।
Om suganayai namah ।
Om sangarahitayai namah ।
Om asangayai namah ।
Om sanganasinyai namah ।
Om nirjanayai namah ।
Om vijanayai namah ।
Om durgayai namah । 700 ।

Om durgaklesanivarinyai namah ।
Om durgadehantakayai namah ।
Om durgarupinyai namah ।
Om durgatasthitayai namah ।
Om pretapriyayai namah ।
Om pretakarayai namah ।
Om pretadehasamudbhavayai namah ।
Om pretangavasinyai namah ।
Om pretayai namah ।
Om pretadehavimardakayai namah । 710 ।

Om dakinyai namah ।
Om yoginyai namah ।
Om kalaratryai namah ।
Om sada kalapriyayai namah ।
Om kalaratriharayai namah ।
Om kalayai namah ।
Om krsnadehayai namah ।
Om mahatanvai namah ।
Om krsnangyai namah ।
Om kutilangyai namah । 720 ।

Om vajrangyai namah ।
Om vajrarupadhrse namah ।
Om nanadehadharayai namah ।
Om dhanyayai namah ।
Om satcakrakramavasinyai namah ।
Om muladharanivasyai namah ।
Om sada muladharasthitayai namah ।
Om vayurupayai namah ।
Om maharupayai namah ।
Om vayumarganivasinyai namah । 730 ।

Om vayuyuktayai namah ।
Om vayukarayai namah ।
Om vayupurakapurakayai namah ।
Om vayurupadharayai devyai namah ।
Om susumnamargagaminyai namah ।
Om dehasthayai namah ।
Om deharupayai namah ।
Om dehadhyeyayai namah ।
Om sudehikayai namah ।
Om nadirupayai namah । 740 ।

Om mahirupayai namah ।
Om nadisthananivasinyai namah ।
Om ingalayai namah ।
Om pingalayai namah ।
Om susumnamadhyavasinyai namah ।
Om sadasivapriyakaryai namah ।
mulaprakrtirupadhrse
Om amrtesyai namah ।
Om mahasalyai namah । 749
Om srngaranganivasinyai namah ।
Om utpattisthitisamhantryai namah ।
Om pralayayai namah ।
Om padavasinyai namah ।
Om mahapralayayuktayai namah ।
Om srstisamharakarinyai namah ।
Om svadhayai namah ।
Om svahayai namah ।
Om havyavahayai namah ।
Om havyayai namah ।
Om sada havyapriyayai namah । 760 ।

Om havyasthayai namah ।
Om havyabhaksayai namah ।
Om havyadehasamudbhavayai namah ।
Om havyakridayai namah ।
Om kamadhenusvarupayai namah ।
Om rupasambhavayai namah ।
Om surabhyai namah ।
Om nandinyai namah ।
Om punyayai namah ।
Om yajnangyai namah । 770 ।

Om yajnasambhavayai namah ।
Om yajnasthayai namah ।
Om yajnadehayai namah ।
Om yonijayai namah ।
Om yonivasinyai namah ।
Om ayonijayai namah ।
Om satyai namah ।
Om satyayai namah ।
Om asatyai namah ।
Om kutilatanvai namah । 780 ।

Om ahalyayai namah ।
Om gautamyai namah ।
Om gamyayai namah ।
Om videhayai namah ।
Om dehanasinyai namah ।
Om gandharyai namah ।
Om draupadyai namah ।
Om dutyai namah ।
Om sivapriyayai namah ।
Om trayodasyai namah । 790 ।

Om paurnamasyai namah ।
Om pancadasyai namah ।
Om pancamyai namah ।
Om caturdasyai namah ।
Om sasthyai namah ।
Om navamyai namah ।
Om astamyai namah ।
Om dasamyai namah ।
Om ekadasyai namah ।
Om dvadasyai namah । 800 ।

Om dvararupayai namah ।
Om abhayapradayai namah ।
Om sankrantyai namah ।
Om samarupayai namah ।
Om kulinayai namah ।
Om kulanasinyai namah ।
Om kulakantayai namah ।
Om krsayai namah ।
Om kumbhayai namah ।
Om kumbhadehavivardhinyai namah । 810 ।

Om vinitayai namah ।
Om kulavatyai namah ।
Om arthayai namah ।
Om antaryai namah ।
Om anugayai namah ।
Om usayai namah ।
Om nadyai namah ।
Om sagaradayai namah ।
Om santyai namah ।
Om santirupayai namah । 820 ।

Om susantikayai namah ।
Om asayai namah ।
Om trsnayai namah ।
Om ksudhayai namah ।
Om ksobhyayai namah ।
Om ksobharupanivasinyai namah ।
Om gangayai namah ।
Om sagaragayai namah ।
Om kantyai namah ।
Om srutyai namah । 830 ।

Om smrtyai namah ।
Om dhrtyai namah ।
Om mahyai namah ।
Om divne namah ।
Om ratryai namah ।
Om pancabhutadehayai namah ।
Om sudehakayai namah ।
Om tandulayai namah ।
Om chinnamastayai namah ।
Om nanayajnopavitinyai namah । 840 ।

Om varninyai namah ।
Om dakinyai namah ।
Om saktyai namah ।
Om kurukullayai namah ।
Om sukullakayai namah ।
Om pratyangira’parayai namah ।
Om devyai namah ।
Om ajitayai namah ।
Om jayadayinyai namah ।
Om jayayai namah । 850 ।

Om vijayayai namah ।
Om mahisasuraghatinyai namah ।
Om madhukaitabhahantryai namah ।
Om candamundavinasinyai namah ।
Om nisumbhasumbhahananyai namah ।
Om raktabijaksayankaryai namah ।
Om kasyai namah ।
Om kasinivasayai namah ।
Om madhurayai namah ।
Om parvatyai namah । 860 ।

Om parayai namah ।
Om aparnayai namah ।
Om candikayai namah ।
Om devyai namah ।
Om mrdanyai namah ।
Om ambikayai namah ।
Om kalayai namah ।
Om suklayai namah ।
Om krsnayai namah ।
Om varnyavarnayai namah । 870 ।

Om saradindukalakrtyai namah ।
Om rukminyai namah ।
Om radhikayai namah । 873

apurna sritripurabhairavisahasranamavalih ।
margavidbhih upasakaih puraniya ।

Namavali is incomplete to be filled in by those knowledgeable worshippers who are capable of doing so.

Also Read 1000 Names of Tripura Bhairavi:

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Tripura Bhairavi | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top