Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Venkateshwara Swamy | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Shri Venkateshvara Sahasranamavali Lyrics in English:

॥ srivenkatesvarasahasranamavali ॥

Om srivenkatesaya namah ।
Om virupaksaya namah ।
Om visvesaya namah ।
Om visvabhavanaya namah ।
Om visvasrje namah ।
Om visvasamhartre namah ।
Om visvapranaya namah ।
Om viradvapuse namah ।
Om sesadrinilayaya namah ।
Om asesabhaktaduhkhapranasanaya namah ।
Om sesastutyaya namah ।
Om sesasayine namah ।
Om visesajnaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om svabhuve namah ।
Om visnave namah ।
Om jisnave namah ।
Om vardhisnave namah ।
Om utsahisnave namah ।
Om sahisnukaya namah । 20 ।

Om bhrajisnave namah ।
Om grasisnave namah ।
Om vartisnave namah ।
Om bharisnukaya namah ।
Om kalayantre namah ।
Om kalaya namah ।
Om kalagoptre namah ।
Om kalantakaya namah ।
Om akhilaya namah ।
Om kalagamyaya namah ।
Om kalakanthavandyaya namah ।
Om kalakalesvaraya namah ।
Om sambhave namah ।
Om svayambhuve namah ।
Om ambhojanabhaye namah ।
Om stambhitavaridhaye namah ।
Om ambhodhinandinijanaye namah ।
Om sonambhojapadaprabhaya namah ।
Om kambugrivaya namah ।
Om sambararirupaya namah । 40 ।

Om sambarajeksanaya namah ।
Om bimbadharaya namah ।
Om bimbarupine namah ।
Om pratibimbakriyatigaya namah ।
Om gunavate namah ।
Om gunagamyaya namah ।
Om gunatitaya namah ।
Om gunapriyaya namah ।
Om durgunadhvamsakrte namah ।
Om sarvasugunaya namah ।
Om gunabhasakaya namah ।
Om paresaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om paranjyotise namah ।
Om parayaigataye namah ।
Om parasmaipadaya namah ।
Om viyadvasase namah ।
Om paramparyasubhapradaya namah ।
Om brahmandagarbhaya namah ।
Om brahmanyaya namah । 60 ।

Om brahmasrje namah ।
Om brahmabodhitaya namah ।
Om brahmastutyaya namah ।
Om brahmavadine namah ।
Om brahmacaryaparayanaya namah ।
Om satyavratarthasantustaya namah ।
Om satyarupine namah ।
Om jhasangavate namah ।
Om somakapranaharine namah ।
Om anitamnayaya namah ।
Om abdivanditaya namah ।
Om devasurastutyaya namah ।
Om patanmandaradharakaya namah ।
Om dhanvantaraye namah ।
Om kacchapangaya namah ।
Om payonidhivimanthakaya namah ।
Om amaramrta sandatre namah ।
Om dhrtasammohinivapuse namah ।
Om haramohakamayavine namah ।
Om raksassandohabhanjanaya namah । 80 ।

Om hiranyaksavidarine namah ।
Om yajnaya namah ।
Om yajnavibhavanaya namah ।
Om yajniyorvisamuddhartre namah ।
Om lilakrodaya namah ।
Om pratapavate namah ।
Om dandakasuravidhvamsine namah ।
Om vakradamstraya namah ।
Om ksamadharaya namah ।
Om gandharvasapaharanaya namah ।
Om punyagandhaya namah ।
Om vicaksanaya namah ।
Om karalavaktraya namah ।
Om somarkanetraya namah ।
Om sadgunavaibhavaya namah ।
Om svetaghonine namah ।
Om ghurnitabhruve namah ।
Om ghurghuradhvanivibhramaya namah ।
Om draghiyase namah ।
Om nilakesine namah । 100 ।

Om jagradambujalocanaya namah ।
Om ghrnavate namah ।
Om ghrnisammohaya namah ।
Om mahakalagnididhitaye namah ।
Om jvalakaralavadanaya namah ।
Om maholkakulaviksanaya namah ।
Om satanirbinnameghaughaya namah ।
Om damstrarugvyaptadiktataya namah ।
Om ucchvasakrstabhutesaya namah ।
Om ni:svasatyaktavisvasrje namah ।
Om antarbhramajjagadgarbhaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om brahmakapalahrte namah ।
Om ugraya namah ।
Om viraya namah ।
Om mahavisnave namah ।
Om jvalanaya namah ।
Om sarvatomukhaya namah ।
Om nrsimhaya namah ।
Om bhisanaya namah ।
Om bhadraya namah ।
Om mrtyumrtyave namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om sabhastambhodbhavaya namah ।
Om bhimaya namah ।
Om siromaline namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om dvadasadityacudalaya namah ।
Om kalpadhumasatacchavaye namah ।
Om hiranyakorasthalabhinnakhaya namah ।
Om simhamukhaya namah ।
Om anaghaya namah ।
Om prahladavaradaya namah ।
Om dhimate namah ।
Om bhaktasanghapratisthitaya namah ।
Om brahmarudradisamsevyaya namah ।
Om siddhasadhyaprapujitaya namah ।
Om laksminrsimhaya namah ।
Om devesaya namah ।
Om jvalajihvantramalikaya namah ।
Om khadgine namah ।
Om mahesvasine namah ।
Om khetine namah ।
Om kapaline namah ।
Om musaline namah ।
Om haline namah ।
Om pasine namah ।
Om suline namah ।
Om mahabahave namah ।
Om jvaraghnaya namah ।
Om rogaluntakaya namah ।
Om maunjiyuje namah ।
Om chatrakaya namah ।
Om dandine namah ।
Om krsnajinadharaya namah ।
Om vatave namah ।
Om adhitavedaya namah ।
Om vedantoddharakaya namah ।
Om brahmanaisthikaya namah ।
Om ahinasayanapritaya namah ।
Om aditeyaya namah ।
Om anaghaya namah ।
Om haraye namah ।
Om samvitpriyaya namah ।
Om samavedyaya namah ।
Om balivesmapratisthitaya namah ।
Om baliksalitapadabjaya namah ।
Om vindhyavalivimanitaya namah ।
Om tripadabhumisvikartre namah ।
Om visvarupapradarsakaya namah ।
Om dhrtatrivikramaya namah ।
Om svanghrinakhabhinnandakarparaya namah ।
Om pajjatavahinidharapavitritajagattrayaya namah ।
Om vidhisammanitaya namah ।
Om punyaya namah ।
Om daityayoddhre namah ।
Om jayorjitaya namah ।
Om surarajyapradaya namah ।
Om sukramadahrte namah ।
Om sugatisvaraya namah ।
Om jamadagnyaya namah ।
Om kutharine namah ।
Om kartaviryavidaranaya namah ।
Om renukayassiroharine namah ।
Om dustaksatriyamardanaya namah ।
Om varcasvine namah ।
Om danasilaya namah ।
Om dhanusmate namah ।
Om brahmavittamaya namah ।
Om atyudagraya namah ।
Om samagraya namah ।
Om nyagrodhaya namah ।
Om dustanigrahaya namah ।
Om ravivamsasamudbhutaya namah ।
Om raghavaya namah ।
Om bharatagrajaya namah ।
Om kausalyatanayaya namah ।
Om ramaya namah ।
Om visvamitrapriyankaraya namah ।
Om tatakaraye namah । 200 ।

Om subahughnaya namah ।
Om balatibalamantravate namah ।
Om ahalyasapavicchedine namah ।
Om pravistajanakalayaya namah ।
Om svayamvarasabhasamsthaya namah ।
Om isacapaprabhanjanaya namah ।
Om janakiparinetre namah ।
Om janakadhisasamstutaya namah ।
Om jamadagnitanujatayoddhre namah ।
Om ayodhyadhipagranye namah ।
Om pitrvakyapratipalaya namah ।
Om tyaktarajyaya namah ।
Om salaksmanaya namah ।
Om sasitaya namah ।
Om citrakutasthaya namah ।
Om bharatahitarajyakaya namah ।
Om kakadarpapraharte namah ।
Om dandakaranyavasakaya namah ।
Om pancavatyam viharine namah ।
Om svadharmapariposakaya namah । 220 ।

Om viradhaghne namah ।
Om agastyamukhyamuni sammanitaya namah ।
Om pumse namah ।
Om indracapadharaya namah ।
Om khadgadharaya namah ।
Om aksayasayakaya namah ।
Om kharantakaya namah ।
Om dhusanaraye namah ।
Om trisiraskaripave namah ।
Om vrsaya namah ।
Om surpanakhanasacchettre namah ।
Om valkaladharakaya namah ।
Om jatavate namah ।
Om parnasalasthaya namah ।
Om maricabalamardakaya namah ।
Om paksiratkrtasamvadaya namah ।
Om ravitejase namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om sabaryanitaphalabhuje namah ।
Om hanumatparitositaya namah । 240 ।

Om sugrivabhayadaya namah ।
Om daityakayaksepanabhasuraya namah ।
Om saptasalasamucchettre namah ।
Om valihrte namah ।
Om kapisamvrtaya namah ।
Om vayusunukrtasevaya namah ।
Om tyaktapampaya namah ।
Om kusasanaya namah ।
Om udanvattiragaya namah ।
Om suraya namah ।
Om vibhisanavarapradaya namah ।
Om setukrte namah ।
Om daityaghne namah ।
Om praptalankaya namah ।
Om alankaravate namah ।
Om atikayasiraschettre namah ।
Om kumbhakarnavibhedanaya namah ।
Om dasakanthasirodhvamsine namah ।
Om jambavatpramukhavrtaya namah ।
Om janakisaya namah । 260 ।

Om suradhyaksaya namah ।
Om saketesaya namah ।
Om puratanaya namah ।
Om punyaslokaya namah ।
Om vedavedyaya namah ।
Om svamitirthanivasakaya namah ।
Om laksmisarahkelilolaya namah ।
Om laksmisaya namah ।
Om lokaraksakaya namah ।
Om devakigarbhasambhutaya namah ।
Om yasodeksanalalitaya namah ।
Om vasudevakrtastotraya namah ।
Om nandagopamanoharaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om komalangaya namah ।
Om gadavate namah ।
Om nilakuntalaya namah ।
Om putanapranasamhartre namah ।
Om trnavartavinasanaya namah ।
Om gargaropitanamankaya namah । 280 ।

Om vasudevaya namah ।
Om adhoksajaya namah ।
Om gopikastanyapayine namah ।
Om balabhadranujaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om vaiyaghranakhabhusaya namah ।
Om vatsajite namah ।
Om vatsavardhanaya namah ।
Om ksirasarasanarataya namah ।
Om dadhibhandapramardhanaya namah ।
Om navanitapahartre namah ।
Om nilaniradabhasuraya namah ।
Om abhiradrstadaurjanyaya namah ।
Om nilapadmanibhananaya namah ।
Om matrdarsitavisvasaya namah ।
Om ulukhalanibandhanaya namah ।
Om nalakubarasapantaya namah ।
Om godhulicchuritangakaya namah ।
Om gosangharaksakaya namah ।
Om srisaya namah । 300 ।

Om brndaranyanivasakaya namah ।
Om vatsantakaya namah ।
Om bakadvesine namah ।
Om daityambudamahanilaya namah ।
Om mahajagaracandagnaye namah ।
Om sakatapranakantakaya namah ।
Om indrasevyaya namah ।
Om punyagatraya namah ।
Om kharajite namah ।
Om candadidhitaye namah ।
Om talapakvaphalasine namah ।
Om kaliyaphanidarpaghne namah ।
Om nagapatnistutipritaya namah ।
Om pralambasurakhandanaya namah ।
Om davagnibalasamharine namah ।
Om phalaharine namah ।
Om gadagrajaya namah ।
Om gopanganacelacoraya namah ।
Om patholilavisaradaya namah ।
Om vamsaganapravinaya namah । 320 ।

Om gopihastambujarcitaya namah ।
Om munipatnyahrtaharaya namah ।
Om munisresthaya namah ।
Om munipriyaya namah ।
Om govardhanadrisandhartre namah ।
Om sankrandanatamopahaya namah ।
Om sadudyanavilasine namah ।
Om rasakridaparayanaya namah ।
Om varunabhyarcitaya namah ।
Om gopiprarthitaya namah ।
Om purusottamaya namah ।
Om akrurastutisampritaya namah ।
Om kubjayauvanadayakaya namah ।
Om mustikorahpraharine namah ।
Om canurodaradaranaya namah ।
Om mallayuddhagraganyaya namah ।
Om pitrbandhanamocakaya namah ।
Om mattamatangapancasyaya namah ।
Om kamsagrivanikrtanaya namah ।
Om ugrasenapratisthatre namah । 340 ।

Om ratnasimhasanasthitaya namah ।
Om kalanemikhaladvesine namah ।
Om mucukundavarapradaya namah ।
Om salvasevitadurdharsarajasmayanivaranaya namah ।
Om rukmigarvapaharine namah ।
Om rukmininayanotsavaya namah ।
Om pradyumnajanakaya namah ।
Om kamine namah ।
Om pradyumnaya namah ।
Om dvarakadhipaya namah ।
Om manyahartre namah ।
Om mahamayaya namah ।
Om jambavatkrtasangaraya namah ।
Om jambunadambaradharaya namah ।
Om gamyaya namah ।
Om jambavativibhave namah ।
Om kalindiprathitaramakelaye namah ।
Om gunjavatamsakaya namah ।
Om mandarasumanobhasvate namah ।
Om sacisabhistadayakaya namah । 360 ।

Om satrajinmanasollasine namah ।
Om satyajanaye namah ।
Om subhavahaya namah ।
Om satadhanvaharaya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om pandavapriyakotsavaya namah ।
Om bhadrapriyaya namah ।
Om subhadrayah bhratre namah ।
Om nagnajitivibhave namah ।
Om kiritakundaladharaya namah ।
Om kalpapallavalalitaya namah ।
Om bhaismipranayabhasavate namah ।
Om mitravindadhipaya namah ।
Om abhayaya namah ।
Om svamurtikelisampritaya namah ।
Om laksmanodaramanasaya namah ।
Om pragjyotisadhipadhvamsine namah ।
Om tatsainyantakaraya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om bhumistutaya namah । 380 ।

Om bhuribhogaya namah ।
Om bhusanambarasamyutaya namah ।
Om bahuramakrtahladaya namah ।
Om gandhamalyanulepanaya namah ।
Om naradadrstacaritaya namah ।
Om devesaya namah ।
Om visvaraje namah ।
Om gurave namah ।
Om banabahuvidaraya namah ।
Om tapajvaravinasanaya namah ।
Om upoddharsayitre namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om sivavaktustamanasaya namah ।
Om mahesajvarasamstutaya namah ।
Om sitajvarabhayantakaya namah ।
Om nrgarajoddharakaya namah ।
Om paundrakadivadhodyataya namah ।
Om vividharicchalodvigna brahmanesu dayaparaya namah ।
Om jarasandhabaladvesine namah ।
Om kesidaityabhayankaraya namah । 400 ।

Om cakrine namah ।
Om caidyantakaya namah ।
Om sabhyaya namah ।
Om rajabandhavimocakaya namah ।
Om rajasuyahavirbhoktre namah ।
Om snigdhangaya namah ।
Om subhalaksanaya namah ।
Om dhanabhaksanasampritaya namah ।
Om kucelabhistadayakaya namah ।
Om sattvadigunagambhiraya namah ।
Om draupadimanaraksakaya namah ।
Om bhismadhyeyaya namah ।
Om bhaktavasyaya namah ।
Om bhimapujyaya namah ।
Om dayanidhaye namah ।
Om dantavaktrasiraschettre namah ।
Om krsnaya namah ।
Om krsnasakhaya namah ।
Om svaraje namah ।
Om vaijayantipramodine namah । 420 ।

Om barhibarhavibhusanaya namah ।
Om parthakauravasandhanakarine namah ।
Om dussasanantakaya namah ।
Om buddhaya namah ।
Om visuddhaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om kratuhimsavinindakaya namah ।
Om tripurastrimanabhangaya namah ।
Om sarvasastravisaradaya namah ।
Om nirvikaraya namah ।

Om nirmamaya namah ।
Om nirabhasaya namah ।
Om viramayaya namah ।
Om jaganmohakadharmine namah ।
Om digvastraya namah ।
Om dikpatisvarayaya namah ।
Om kalkine namah ।
Om mlecchaprahartre namah ।
Om dustanigrahakarakaya namah ।
Om dharmapratisthakarine namah । 440 ।

Om caturvarnyavibhagakrte namah ।
Om yugantakaya namah ।
Om yugakrantaya namah ।
Om yugakrte namah ।
Om yugabhasakaya namah ।
Om kamaraye namah ।
Om kamakarine namah ।
Om niskamaya namah ।
Om kamitarthadaya namah ।
Om saviturvarenyaya bhargase namah ।
Om sarngine namah ।
Om vaikunthamandiraya namah ।
Om hayagrivaya namah ।
Om kaitabharaye namah ।
Om grahaghnaya namah ।
Om gajaraksakaya namah ।
Om sarvasamsayavicchettre namah ।
Om sarvabhaktasamutsukaya namah ।
Om kapardine namah ।
Om kamaharine namah । 460 ।

Om kalayai namah ।
Om kasthayai namah ।
Om smrtaye namah ।
Om dhrtaye namah ।
Om anadaye namah ।
Om aprameyaujase namah ।
Om pradhanaya namah ।
Om sannirupakaya namah ।
Om nirlepaya namah ।
Om nissprhaya namah ।
Om asangaya namah ।
Om nirbhayaya namah ।
Om nitiparagaya namah ।
Om nispresyaya namah ।
Om niskriyaya namah ।
Om santaya namah ।
Om nidhaye namah ।
Om nisprapancaya namah ।
Om nayaya namah ।
Om karmine namah । 480 ।

Om akarmine namah ।
Om vikarmine namah ।
Om karmepsave namah ।
Om karmabhavanaya namah ।
Om karmangaya namah ।
Om karmavinyasaya namah ।
Om mahakarmine namah ।
Om mahavratine namah ।
Om karmabhuje namah ।
Om karmaphaladaya namah ।
Om karmesaya namah ।
Om karmanigrahaya namah ।
Om naraya namah ।
Om narayanaya namah ।
Om dantaya namah ।
Om kapilaya namah ।
Om kamadaya namah ।
Om sucaye namah ।
Om taptre namah ।
Om japtre namah । 500 ।

Om aksamalavate namah ।
Om gantre namah ।
Om netre namah ।
Om layaya namah ।
Om gataye namah ।
Om sistaya namah ।
Om drastre namah ।
Om ripudvestre namah ।
Om rostre namah ।
Om vestre namah ।
Om mahanataya namah ।
Om roddhre namah ।
Om boddhre namah ।
Om mahayoddhre namah ।
Om sraddhavate namah ।
Om satyadhiye namah ।
Om subhaya namah ।
Om mantrine namah ।
Om mantraya namah ।
Om mantragamyaya namah ।
Om mantrakrte namah ।
Om paramantrahrte namah ।
Om mantrabhrte namah ।
Om mantraphaladaya namah ।
Om mantresaya namah ।
Om mantravigrahaya namah ।
Om mantrangaya namah ।
Om mantravinyasaya namah ।
Om mahamantraya namah ।
Om mahakramaya namah ।
Om sthiradhiye namah ।
Om sthiravijnanaya namah ।
Om sthiraprajnaya namah ।
Om sthirasanaya namah ।
Om sthirayogaya namah ।
Om sthiradharaya namah ।
Om sthiramargaya namah ।
Om sthiragamaya namah ।
Om vissreyasaya namah ।
Om nirihaya namah ।
Om agnaye namah ।
Om niravadyaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om nirvairaya namah ।
Om nirahankaraya namah ।
Om nirdambhaya namah ।
Om nirasuyakaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om anantabahurave namah ।
Om anantanghraye namah ।
Om anantadrse namah ।
Om anantavaktraya namah ।
Om anantangaya namah ।
Om anantarupaya namah ।
Om anantakrte namah ।
Om urdhvaretase namah ।
Om urdhvalingaya namah ।
Om urdhvamurdhne namah ।
Om urdhvasakhakaya namah ।
Om urdhvaya namah ।
Om urdhvadhvaraksine namah ।
Om urdhvajvalaya namah ।
Om nirakulaya namah ।
Om bijaya namah ।
Om bijapradaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om nidanaya namah ।
Om niskrtaye namah ।
Om krtine namah ।
Om mahate namah ।
Om aniyase namah ।
Om garimne namah ।
Om susamaya namah ।
Om citramalikaya namah ।
Om nabhasprse namah ।
Om nabhaso jyotise namah ।
Om nabhasvate namah ।
Om nirnabhase namah ।
Om nabhase namah ।
Om abhave namah ।
Om vibhave namah ।
Om prabhave namah ।
Om sambhave namah ।
Om mahiyase namah ।
Om bhurbhuvakrtaye namah ।
Om mahanandaya namah ।
Om mahasuraya namah ।
Om mahorasaye namah ।
Om mahotsavaya namah ।
Om mahakrodhaya namah ।
Om mahajvalaya namah ।
Om mahasantaya namah ।
Om mahagunaya namah ।
Om satyavrataya namah ।
Om satyaparaya namah ।
Om satyasandhaya namah ।
Om satangataye namah ।
Om satyesaya namah ।
Om satyasankalpaya namah ।
Om satyacaritralaksanaya namah । 600 ।

Om antascaraya namah ।
Om antaratmane namah ।
Om paramatmane namah ।
Om cidatmakaya namah ।
Om rocanaya namah ।
Om rocamanaya namah ।
Om saksine namah ।
Om sauraye namah ।
Om janardanaya namah ।
Om mukundaya namah ।
Om nandanispandaya namah ।
Om svarnabindave namah ।
Om purudaraya namah ।
Om arindamaya namah ।
Om sumandaya namah ।
Om kundamandarahasavate namah ।
Om syandanarudhacandangaya namah ।
Om anandine namah ।
Om nandanandaya namah ।
Om anasuyanandanaya namah ।
Om atrinetranandaya namah ।
Om sunandavate namah ।
Om sankhavate namah ।
Om pankajakaraya namah ।
Om kunkumankaya namah ।
Om jayankusaya namah ।
Om ambhojamakarandadhyaya namah ।
Om nispankaya namah ।
Om agarupankilaya namah ।
Om indraya namah ।
Om candraya namah ।
Om candrarathaya namah ।
Om aticandraya namah ।
Om candrabhasakaya namah ।
Om upendraya namah ।
Om indrarajaya namah ।
Om vagindraya namah ।
Om candralocanaya namah ।
Om pratice namah ।
Om parace namah ।
Om parandhamne namah ।
Om paramarthaya namah ।
Om paratparaya namah ।
Om aparavace namah ।
Om paragamine namah ।
Om paravaraya namah ।
Om paravaraya namah ।
Om sahasvate namah ।
Om arthadatre namah ।
Om sahanaya namah ।
Om sahasine namah ।
Om jayine namah ।
Om tejasvine namah ।
Om vayuvisikhine namah ।
Om tapasvine namah ।
Om tapasottamaya namah ।
Om aisvaryodbhutikrte namah ।
Om bhutaye namah ।
Om aisvaryangakalapavate namah ।
Om ambhodhisayine namah ।
Om bhagavate namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om samaparagaya namah ।
Om mahayogine namah ।
Om mahadhiraya namah ।
Om mahabhogine namah ।
Om mahaprabhave namah ।
Om mahaviraya namah ।
Om mahatustaye namah ।
Om mahapustaye namah ।
Om mahagunaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om mahabahave namah ।
Om mahadharmaya namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om samipagaya namah ।
Om duragamine namah ।
Om svargamarganirargalaya namah ।
Om nagaya namah ।
Om nagadharaya namah ।
Om nagaya namah ।
Om nagesaya namah ।
Om nagapalakaya namah ।
Om hiranmayaya namah ।
Om svarnaretase namah ।
Om hiranyarcise namah ।
Om hiranyadaya namah ।
Om gunaganyaya namah ।
Om saranyaya namah ।
Om punyakirtaye namah ।
Om puranagaya namah ।
Om janyabhrte namah ।
Om janyasannaddhaya namah ।
Om divyapancayudhaya namah ।
Om visine namah ।
Om daurjanyabhangaya namah ।
Om parjanyaya namah ।
Om saujanyanilayaya namah ।
Om alayaya namah ।
Om jalandharantakaya namah । 800 ।

Om mahamanase namah ।
Om bhasmadaityanasine namah ।
Om sresthaya namah ।
Om sravisthaya namah ।
Om draghisthaya namah ।
Om garisthaya namah ।
Om garudadhvajaya namah ।
Om jyesthaya namah ।
Om dradhisthaya namah ।
Om varsisthaya namah ।
Om draghiyase namah ।
Om pranavaya namah ।
Om phanine namah ।
Om sampradayakaraya namah ।
Om svamine namah ।
Om suresaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om madhave namah ।
Om nirnimesaya namah ।
Om vidhaye namah ।
Om vedhase namah ।
Om balavate namah ।
Om jivanaya namah ।
Om baline namah ।
Om smartre namah ।
Om srotre namah ।
Om nikartre namah ।
Om dhyatre namah ।
Om netre namah ।
Om samaya namah ।
Om asamaya namah ।
Om hotre namah ।
Om potre namah ।
Om mahavaktre namah ।
Om rantre namah ।
Om mantre namah ।
Om khalantakaya namah ।
Om datre namah ।
Om grahayitre namah ।
Om matre namah ।
Om niyantre namah ।
Om anantavaibhavaya namah ।
Om goptre namah ।
Om gopayitre namah ।
Om hantre namah ।
Om dharmajagaritre namah ।
Om dhavaya namah ।
Om kartre namah ।
Om ksetrakaraya namah ।
Om ksetrapradaya namah ।
Om ksetrajnaya namah ।
Om atmavide namah ।
Om ksetrine namah ।
Om ksetraharaya namah ।
Om ksetrapriyaya namah ।
Om ksemakaraya namah ।
Om marute namah ।
Om bhaktipradaya namah ।
Om muktidayine namah ।
Om saktidaya namah ।
Om yuktidayakayanamah ।
Om saktiyuje namah ।
Om mauktikasragvine namah ।
Om suktaye namah ।
Om amnayasuktigaya namah ।
Om dhananjayaya namah ।
Om dhanadhyaksaya namah ।
Om dhanikaya namah ।
Om dhanadadhipaya namah ।
Om mahadhanaya namah ।
Om mahamanine namah ।
Om duryodhanavimanitaya namah ।
Om ratnakaraya namah ।
Om ratna rocise namah ।
Om ratnagarbhasrayaya namah ।
Om sucaye namah ।
Om ratnasanunidhaye namah ।
Om mauliratnabhase namah ।
Om ratnakankanaya namah ।
Om antarlaksyaya namah ।
Om antarabhyasine namah ।
Om antardhyeyaya namah ।
Om jitasanaya namah ।
Om antarangaya namah ।
Om dayavate namah ।
Om antarmayaya namah ।
Om maharnavaya namah ।
Om sarasaya namah ।
Om siddharasikaya namah ।
Om siddhaye namah ।
Om siddhyaya namah ।
Om sadagataye namah ।
Om ayuhpradaya namah ।
Om mahayusmate namah ।
Om arcismate namah ।
Om osadhipataye namah ।
Om astasriyai namah ।
Om astabhagaya namah ।
Om astakakubvyaptayasase namah ।
Om vratine namah । 800 ।

Om astapadaya namah ।
Om suvarnabhaya namah ।
Om astamurtaye namah ।
Om trimurtimate namah ।
Om asvapnaya namah ।
Om svapnagaya namah ।
Om svapnaya namah ।
Om susvapnaphaladayakaya namah ।
Om dussvapnadhvamsakaya namah ।
Om dhvastadurnimittaya namah ।
Om sivankaraya namah ।
Om suvarnavarnaya namah ।
Om sambhavyaya namah ।
Om varnitaya namah ।
Om varnasammukhaya namah ।
Om suvarnamukharitirasiva dhyatapadambujaya namah ।
Om daksayanivacastustaya namah ।
Om durvasodrstigocaraya namah ।
Om ambarisavratapritaya namah ।
Om mahakrttivibhanjanaya namah । 820 ।

Om mahabhicarakadhvamsine namah ।
Om kalasarpabhayantakaya namah ।
Om sudarsanaya namah ।
Om kalameghasyamaya namah ।
Om srimantrabhavitaya namah ।
Om hemambujasarasnayine namah ।
Om srimanobhavitakrtaye namah ।
Om sripradattambujasragvine namah ।
Om sri kelaye namah ।
Om srinidhaye namah ।
Om bhavaya namah ।
Om sripradaya namah ।
Om vamanaya namah ।
Om laksminayakaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om santrptaya namah ।
Om tarpitaya namah ।
Om tirthasnatrsaukhyapradarsakaya namah ।
Om agastyastutisamhrstaya namah ।
Om darsitavyaktabhavanaya namah । 840 ।

Om kapilarcise namah ।
Om kapilavate namah ।
Om susnataghavipatanaya namah ।
Om vrsakapaye namah ।
Om kapisvamimanontasthitavigrahaya namah ।
Om vahnipriyaya namah ।
Om arthasambhavaya namah ।
Om janalokavidhayakaya namah ।
Om vahniprabhaya namah ।
Om vahnitejase namah ।
Om subhabhistapradaya namah ।
Om yamine namah ।
Om varunaksetranilayaya namah ।
Om varunaya namah ।
Om saranarcitaya namah ।
Om vayusthanakrtavasaya namah ।
Om vayugaya namah ।
Om vayusambhrtaya namah ।
Om yamantakaya namah ।
Om abhijananaya namah । 860 ।

Om yamalokanivaranaya namah ।
Om yaminamagraganyaya namah ।
Om samyamine namah ।
Om yamabhavitaya namah ।
Om indrodyanasamipasthaya namah ।
Om indradrgvisayaya namah ।
Om prabhave namah ।
Om yaksaratsarasivasaya namah ।
Om aksayyanidhikosakrte namah ।
Om svamitirthakrtavasaya namah ।
Om svamidhyeyaya namah ।
Om adhoksajaya namah ।
Om varahadyastatirthabhisevitanghrisaroruhaya namah ।
Om pandutirthabhisiktangaya namah ।
Om yudhisthiravarapradaya namah ।
Om bhimantahkaranarudhaya namah ।
Om svetavahanasakhyavate namah ।
Om nakulabhayadaya namah ।
Om madrisahadevabhivanditaya namah ।
Om krsnasapathasandhatre namah । 880 ।

Om kuntistutirataya namah ।
Om damine namah ।
Om naradadimunistutyaya namah ।
Om nityakarmaparayanaya namah ।
Om darsitavyaktarupaya namah ।
Om vinanadapramoditaya namah ।
Om satkotitirthacaryavate namah ।
Om devatirthakrtasramaya namah ।
Om bilvamalajalasnayine namah ।
Om sarasvatyambusevitaya namah ।
Om tumburudakasamsparsajacittatamopahaya namah ।
Om matsyavamanakurmaditirtharajaya namah ।
Om puranabhrte namah ।
Om sakradhyeyapadambhojaya namah ।
Om sankhapujitapadukaya namah ।
Om ramatirthaviharine namah ।
Om balabhadrabratisthitaya namah ।
Om jamadagnyasarastirthajalasecanatarpitaya namah ।
Om papaharikilalasusnataghavinasanaya namah ।
Om nabhogangabhisiktaya namah । 900 ।

Om nagatirthabhisekavate namah ।
Om kumaradharatirthasthaya namah ।
Om vatuvesaya namah ।
Om sumekhalaya namah ।
Om vrddhasyasukumaratva pradaya namah ।
Om saundaryavate namah ।
Om sukhine namah ।
Om priyamvadaya namah ।
Om mahakuksaye namah ।
Om iksvakukulanandanaya namah ।
Om nilagoksiradharabhuve namah ।
Om varahacalanayakaya namah ।
Om bharadvajapratisthavate namah ।
Om brhaspativibhavitaya namah ।
Om anjanakrtapujavate namah ।
Om anjaneyakararcitaya namah ।
Om anjanadranivasaya namah ।
Om munjikesaya namah ।
Om purandaraya namah ।
Om kinnaradvandvasambandhibandhamoksapradayakaya namah ।
Om vaikhanasamakharambhaya namah ।
Om vrsajneyaya namah ।
Om vrsacalaya namah ।
Om vrsakayaprabhettre namah ।
Om kridanacarasambhramaya namah ।
Om sauvarcaleyavinyastarajyaya namah ।
Om narayanapriyaya namah ।
Om durmedhobhanjakaya namah ।
Om prajnaya namah ।
Om brahmotsavamahotsukaya namah ।
Om subhadravate namah ।
Om bhadrasurasiraschetre namah ।
Om bhadraksetrine namah ।
Om mrgayaksinasannahaya namah ।
Om sankharajanyatustidaya namah ।
Om sthanusthaya namah ।
Om vainateyangabhavitaya namah ।
Om asariravate namah ।
Om bhogindrabhogasamsthanaya namah ।
Om brahmadiganasevitaya namah ।
Om sahasrarkacchatabhasvadvimanantassthitaya namah ।
Om gunine namah ।
Om visvaksenakrtastotraya namah ।
Om sanandanaparivrtaya namah ।
Om jahnavyadinadisevyaya namah ।
Om suresadyabhivanditaya namah ।
Om surangananrtyaparaya namah ।
Om gandharvodgayanapriyaya namah ।
Om rakendusankasanakhaya namah ।
Om komalanghrisaroruhaya namah ।
Om kacchapaprapadaya namah ।
Om kundagulphakaya namah ।
Om svacchakurparaya namah ।
Om subhankaraya namah ।
Om medurasvarnavastradhyakatidesasthamekhalaya namah ।
Om prollasacchurikabhasvatkatidesaya namah ।
Om anantapadmajasthananabhaye namah ।
Om mauktikamalikaya namah ।
Om mandaracampeyamaline namah ।
Om ratnabharanasambhrtaya namah ।
Om lambayajnopavitine namah ।
Om candrasrikhandalepavate namah ।
Om varadaya namah ।
Om abhayadaya namah ।
Om cakrine namah ।
Om sankhine namah ।
Om kaustubhadiptimate namah ।
Om srivatsankitavaksaskaya namah ।
Om laksmisamsritahrttataya namah ।
Om nilotpalanibhakaraya namah ।
Om sonambhojasamananaya namah ।
Om kotimanmathalavanyaya namah ।
Om candrikasmitapuritaya namah ।
Om sudhasvacchordhvapundraya namah ।
Om kasturitilakancitaya namah ।
Om pundarikeksanaya namah ।
Om svacchaya namah ।
Om maulisobhavirajitaya namah ।
Om padmasthaya namah ।
Om padmanabhaya namah ।
Om somamandalagaya namah ।
Om budhaya namah ।
Om vahnimandalagaya namah ।
Om suryaya namah ।
Om suryamandalasamsthitaya namah ।
Om sripataye namah ।
Om bhumijanaye namah ।
Om vimaladyabhisamvrtaya namah ।
Om jagatkutumbajanitre namah ।
Om raksakaya namah ।
Om kamitapradaya namah ।
Om avasthatrayayantre namah ।
Om visvatejassvarupavate namah ।
Om jnaptaye namah ।
Om jneyaya namah ।
Om jnanagamyaya namah ।
Om jnanatitaya namah ।
Om suratigaya namah ।
Om brahmandantarbahirvyaptaya namah ।
Om venkatadrigadadharaya namah । 1000 ।

sri venkatesvara sahasranamavalih samaptam ॥

Also Read 1000 Names of Lord Venkateshvara Stotram:

1000 Names of Sri Venkateshwara Swamy | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Venkateshwara Swamy | Sahasranamavali Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top