Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Tarasahasranamastotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Gujarati:

॥ તારાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ બૃહન્નીલતન્ત્રાર્ગતમ્ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ ।

દેવ દેવ મહાદેવ સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તકારક ।
પ્રસઙ્ગેન મહાદેવ્યા વિસ્તરં કથિતં મયિ ॥ ૧૮-૧ ॥

દેવ્યા નીલસરસ્વત્યાઃ સહસ્રં પરમેશ્વર ।
નામ્નાં શ્રોતું મહેશાન પ્રસાદઃ ક્રિયતાં મયિ ।
કથયસ્વ મહાદેવ યદ્યહં તવ વલ્લભા ॥ ૧૮-૨ ॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।

સાધુ પૃષ્ટં મહાદેવિ સર્વતન્ત્રેષુ ગોપિતમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રં તારાયાઃ કથિતું નૈવ શક્યતે ॥ ૧૮-૩ ॥

પ્રકાશાત્ સિદ્ધિહાનિઃ સ્યાત્ શ્રિયા ચ પરિહીયતે ।
પ્રકાશયતિ યો મોહાત્ ષણ્માસાદ્ મૃત્યુમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૮-૪ ॥

અકથ્યં પરમેશાનિ અકથ્યં ચૈવ સુન્દરિ ।
ક્ષમસ્વ વરદે દેવિ યદિ સ્નેહોઽસ્તિ માં પ્રતિ ॥ ૧૮-૫ ॥

સર્વસ્વં શૃણુ હે દેવિ સર્વાગમવિદાં વરે ।
ધનસારં મહાદેવિ ગોપ્તવ્યં પરમેશ્વરિ ॥ ૧૮-૬ ॥

આયુર્ગોપ્યં ગૃહચ્છિદ્રં ગોપ્યં ન પાપભાગ્ ભવેત્ ।
સુગોપ્યં પરમેશાનિ ગોપનાત્ સિદ્ધિમશ્નુતે ॥ ૧૮-૭ ॥

પ્રકાશાત્ કાર્યહાનિશ્ચ પ્રકાશાત્ પ્રલયં ભવેત્ ।
તસ્માદ્ ભદ્રે મહેશાનિ ન પ્રકાશ્યં કદાચન ॥ ૧૮-૮ ॥

ઇતિ દેવવચઃ શ્રુત્વા દેવી પરમસુન્દરી ।
વિસ્મિતા પરમેશાની વિષણા તત્ર જાયતે ॥ ૧૮-૯ ॥

શૃણુ હે પરમેશાન કૃપાસાગરપારગ ।
તવ સ્નેહો મહાદેવ મયિ નાસ્ત્યત્ર નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૮-૧૦ ॥

ભદ્રં ભદ્રં મહાદેવ ઇતિ કૃત્વા મહેશ્વરી ।
વિમુખીભૂય દેવેશી તત્રાસ્તે શૈલજા શુભા ॥ ૧૮-૧૧ ॥

વિલોક્ય વિમુખીં દેવીં મહાદેવો મહેશ્વરઃ ।
પ્રહસ્ય પરમેશાનીં પરિષ્વજ્ય પ્રિયાં કથામ્ ॥ ૧૮-૧૨ ॥

કથયામાસ તત્રૈવ મહાદેવ્યૈ મહેશ્વરિ ।
મમ સર્વસ્વરૂપા ત્વં જાનીહિ નગનન્દિનિ ॥ ૧૮-૧૩ ॥

ત્વાં વિનાહં મહાદેવિ પૂર્વોક્તશવરૂપવાન્ ।
ક્ષમસ્વ પરમાનન્દે ક્ષમસ્વ નગનન્દિનિ ॥ ૧૮-૧૪ ॥

યથા પ્રાણો મહેશાનિ દેહે તિષ્ઠતિ સુન્દરિ ।
તથા ત્વં જગતામાદ્યે ચરણે પતિતોઽસ્મ્યહમ્ ॥ ૧૮-૧૫ ॥

ઇતિ મત્વા મહાદેવિ રક્ષ માં તવ કિઙ્કરમ્ ।
તતો દેવી મહેશાની ત્રૈલોક્યમોહિની શિવા ॥ ૧૮-૧૬ ॥

મહાદેવં પરિષ્વજ્ય પ્રાહ ગદ્ગદયા ગિરા ।
સદા દેહસ્વરૂપાહં દેહી ત્વં પરમેશ્વર ॥ ૧૮-૧૭ ॥

તથાપિ વઞ્ચનાં કર્તું મામિત્થં વદસિ પ્રિયમ્ ।
મહાદેવઃ પુનઃ પ્રાહ ભૈરવિ પ્રાણવલ્લભે ॥ ૧૮-૧૮ ॥

નામ્નાં સહસ્રં તારાયાઃ શ્રોતુમિચ્છસ્યશેષતઃ ।

શ્રીદેવ્યુવાચ ।

ન શ્રુતં પરમેશાન તારાનામસહસ્રકમ્ ।
કથયસ્વ મહાભાગ સત્યં પરમસુન્દરમ્ ॥ ૧૮-૧૯ ॥

શ્રીપાર્વત્યુવાચ ।

કથમીશાન સર્વજ્ઞ લભન્તે સિદ્ધિમુત્તમામ્ ।
સાધકાઃ સર્વદા યેન તન્મે કથય સુન્દર ॥ ૧૮-૨૦ ॥

યસ્માત્ પરતરં નાસ્તિ સ્તોત્રં તન્ત્રેષુ નિશ્ચિતમ્ ।
સર્વપાપહરં દિવ્યં સર્વાપદ્વિનિવારકમ્ ॥ ૧૮-૨૧ ॥

સર્વજ્ઞાનકરં પુણ્યં સર્વમઙ્ગલસંયુતમ્ ।
પુરશ્ચર્યાશતૈસ્તુલ્યં સ્તોત્રં સર્વપ્રિયઙ્કરમ્ ॥ ૧૮-૨૨ ॥

વશ્યપ્રદં મારણદમુચ્ચાટનપ્રદં મહત્ ।
નામ્નાં સહસ્રં તારાયાઃ કથયસ્વ સુરેશ્વર ॥ ૧૮-૨૩ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।

નામ્નાં સહસ્રં તારાયાઃ સ્તોત્રપાઠાદ્ ભવિષ્યતિ ।
નામ્નાં સહસ્રં તારાયાઃ કથયિષ્યામ્યશેષતઃ ॥ ૧૮-૨૪ ॥

શૃણુ દેવિ સદા ભક્ત્યા ભક્તાનાં પરમં હિતમ્ ।
વિના પૂજોપહારેણ વિના જા(પ્યેન યત્ ફલમ્ ॥ ૧૮-૨૫ ॥

તત્ ફલં સકલં દેવિ કથયિષ્યામિ તચ્છૃણુ ।

ૐ અસ્ય શ્રીતારાસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય,
અક્ષોભ્ય ઋષિઃ, બૃહતી-ઉષ્ણિક્ છન્દઃ,
શ્રી ઉગ્રતારા શ્રીમદેકજટા શ્રીનીલસરસ્વતી દેવતા,
પુરુષાર્થચતુષ્ટયસિદ્ધ્યર્થે વિનિયોગઃ ॥

તારા રાત્રિર્મહારાત્રિર્કાલરાત્રિર્મહામતિઃ ।
કાલિકા કામદા માયા મહામાયા મહાસ્મૃતિઃ ॥ ૧૮-૨૬ ॥

મહાદાનરતા યજ્ઞા યજ્ઞોત્સવવિભૂષિતા ।
ચન્દ્રવ્વજ્રા ચકોરાક્ષી ચારુનેત્રા સુલોચના ॥ ૧૮-૨૭ ॥

ત્રિનેત્રા મહતી દેવી કુરઙ્ગાક્ષી મનોરમા ।
બ્રાહ્મી નારાયણી જ્યોત્સ્ના ચારુકેશી સુમૂર્ધજા ॥ ૧૮-૨૮ ॥

વારાહી વારુણી વિદ્યા મહાવિદ્યા મહેશ્વરી ।
સિદ્ધા કુઞ્ચિતકેશા ચ મહાયજ્ઞસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૨૯ ॥

ગૌરી ચમ્પકવર્ણા ચ કૃશાઙ્ગી શિવમોહિની ।
સર્વાનન્દસ્વરૂપા ચ સર્વશઙ્કૈકતારિણી ॥ ૧૮-૩૦ ॥

વિદ્યાનન્દમયી નન્દા ભદ્રકાલીસ્વરૂપિણી ।
ગાયત્રી સુચરિત્રા ચ કૌલવ્રતપરાયણા ॥ ૧૮-૩૧ ॥

હિરણ્યગર્ભા ભૂગર્ભા મહાગર્ભા સુલોચની ।
હિમવત્તનયા દિવ્યા મહામેઘસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૩૨ ॥

જગન્માતા જગદ્ધાત્રી જગતામુપકારિણી ।
ઐન્દ્રી સૌમ્યા તથા ઘોરા વારુણી માધવી તથા ॥ ૧૮-૩૩ ॥

આગ્નેયી નૈરૃતી ચૈવ ઐશાની ચણ્ડિકાત્મિકા ।
સુમેરુતનયા નિત્યા સર્વેષામુપકારિણી ॥ ૧૮-૩૪ ॥

લલજ્જિહ્વા સરોજાક્ષી મુણ્ડસ્રક્પરિભૂષિતા ।
સર્વાનન્દમયી સર્વા સર્વાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૩૫ ॥

ધૃતિર્મેધા તથા લક્ષ્મીઃ શ્રદ્ધા પન્નગગામિની ।
રુક્મિણી જાનકી દુર્ગામ્બિકા સત્યવતી રતિઃ ॥ ૧૮-૩૬ ॥ ૧૮-

કામાખ્યા કામદા નન્દા નારસિંહી સરસ્વતી ।
મહાદેવરતા ચણ્ડી ચણ્ડદોર્દણ્ડખણ્ડિની ॥ ૧૮-૩૭ ॥

દીર્ઘકેશી સુકેશી ચ પિઙ્ગકેશી મહાકચા ।
ભવાની ભવપત્ની ચ ભવભીતિહરા સતી ॥ ૧૮-૩૮ ॥

પૌરન્દરી તથા વિષ્ણોર્જાયા માહેશ્વરી તથા ।
સર્વેષાં જનની વિદ્યા ચાર્વઙ્ગી દૈત્યનાશિની ॥ ૧૮-૩૯ ॥

સર્વરૂપા મહેશાનિ કામિની વરવર્ણિની ।
મહાવિદ્યા મહામાયા મહામેધા મહોત્સવા ॥ ૧૮-૪૦ ॥

વિરૂપા વિશ્વરૂપા ચ મૃડાની મૃડવલ્લભા ।
કોટિચન્દ્રપ્રતીકાશા શતસૂર્યપ્રકાશિની ॥ ૧૮-૪૧ ॥

જહ્નુકન્યા મહોગ્રા ચ પાર્વતી વિશ્વમોહિની ।
કામરૂપા મહેશાની નિત્યોત્સાહા મનસ્વિની ॥ ૧૮-૪૨ ॥

વૈકુણ્ઠનાથપત્ની ચ તથા શઙ્કરમોહિની ।
કાશ્યપી કમલા કૃષ્ણા કૃષ્ણરૂપા ચ કાલિની ॥ ૧૮-૪૩ ॥

માહેશ્વરી વૃષારૂઢા સર્વવિસ્મયકારિણી ।
માન્યા માનવતી શુદ્ધા કન્યા હિમગિરેસ્તથા ॥ ૧૮-૪૪ ॥

અપર્ણા પદ્મપત્રાક્ષી નાગયજ્ઞોપવીતિની ।
મહાશઙ્ખધરા કાન્તા કમનીયા નગાત્મજા ॥ ૧૮-૪૫ ॥

બ્રહ્માણી વૈષ્ણવી શમ્ભોર્જાયા ગઙ્ગા જલેશ્વરી ।
ભાગીરથી મનોબુદ્ધિર્નિત્યા વિદ્યામયી તથા ॥ ૧૮-૪૬ ॥

હરપ્રિયા ગિરિસુતા હરપત્ની તપસ્વિની ।
મહાવ્યાધિહરા દેવી મહાઘોરસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૪૭ ॥

મહાપુણ્યપ્રભા ભીમા મધુકૈટભનાશિની ।
શઙ્ખિની વજ્રિણી ધાત્રી તથા પુસ્તકધારિણી ॥ ૧૮-૪૮ ॥

ચામુણ્ડા ચપલા તુઙ્ગા શુમ્બદૈત્યનિકૃન્તની ।
શાન્તિર્નિદ્રા મહાનિદ્રા પૂર્ણનિદ્રા ચ રેણુકા ॥ ૧૮-૪૯ ॥

કૌમારી કુલજા કાન્તી કૌલવ્રતપરાયણા ।
વનદુર્ગા સદાચારા દ્રૌપદી દ્રુપદાત્મજા ॥ ૧૮-૫૦ ॥

યશસ્વિની યશસ્યા ચ યશોધાત્રી યશઃપ્રદા ।
સૃષ્ટિરૂપા મહાગૌરી નિશુમ્બપ્રાણનાશિની ॥ ૧૮-૫૧ ॥

પદ્મિની વસુધા પૃથ્વી રોહિણી વિન્ધ્યવાસિની ।
શિવશક્તિર્મહાશક્તિઃ શઙ્ખિની શક્તિનિર્ગતા ॥ ૧૮-૫૨ ॥

દૈત્યપ્રાણહરા દેવી સર્વરક્ષણકારિણી ।
ક્ષાન્તિઃ ક્ષેમઙ્કરી ચૈવ બુદ્ધિરૂપા મહાધના ॥ ૧૮-૫૩ ॥

શ્રીવિદ્યા ભૈરવિ ભવ્યા ભવાની ભવનાશિની ।
તાપિની ભાવિની સીતા તીક્ષ્ણતેજઃસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૫૪ ॥

દાત્રી દાનપરા કાલી દુર્ગા દૈત્યવિભૂષણા ।
મહાપુણ્યપ્રદા ભીમા મધુકૈટભનાશિની ॥ ૧૮-૫૫ ॥

પદ્મા પદ્માવતી કૃષ્ણા તુષ્ટા પુષ્ટા તથોર્વશી ।
વજ્રિણી વજ્રહસ્તા ચ તથા નારાયણી શિવા ॥ ૧૮-૫૬ ॥

ખડ્ગિની ખડ્ગહસ્તા ચ ખડ્ગખર્પરધારિણી ।
દેવાઙ્ગના દેવકન્યા દેવમાતા પુલોમજા ॥ ૧૮-૫૭ ॥

સુખિની સ્વર્ગદાત્રી ચ સર્વસૌખ્યવિવર્ધિની ।
શીલા શીલાવતી સૂક્ષ્મા સૂક્ષ્માકારા વરપ્રદા ॥ ૧૮-૫૮ ॥

વરેણ્યા વરદા વાણી જ્ઞાનિની જ્ઞાનદા સદા ।
ઉગ્રકાલી મહાકાલી ભદ્રકાલી ચ દક્ષિણા ॥ ૧૮-૫૯ ॥

ભૃગુવંશસમુદ્ભૂતા ભાર્ગવી ભૃગુવલ્લભા ।
શૂલિની શૂલહસ્તા ચ કર્ત્રીખર્પરધારિણી ॥ ૧૮-૬૦ ॥

મહાવંશસમુદ્ભૂતા મયૂરવરવાહના ।
મહાશઙ્ખરતા રક્તા રક્તખર્પરધારિણી ॥ ૧૮-૬૧ ॥

રક્તામ્બરધરા રામા રમણી સુરનાયિકા ।
મોક્ષદા શિવદા શ્યામા મદવિભ્રમમન્થરા ॥ ૧૮-૬૨ ॥

પરમાનન્દદા જ્યેષ્ઠા યોગિની ગણસેવિતા ।
સારા જામ્બવતી ચૈવ સત્યભામા નગાત્મજા ॥ ૧૮-૬૩ ॥

રૌદ્રા રૌદ્રબલા ઘોરા રુદ્રસારારુણાત્મિકા ।
રુદ્રરૂપા મહારૌદ્રી રૌદ્રદૈત્યવિનાશિની ॥ ૧૮-૬૪ ॥

કૌમારી કૌશિકી ચણ્ડા કાલદૈત્યવિનાશિની ।
શમ્ભુપત્ની શમ્ભુરતા શમ્બુજાયા મહોદરી ॥ ૧૮-૬૫ ॥

શિવપત્ની શિવરતા શિવજાયા શિવપ્રિયા ।
હરપત્ની હરરતા હરજાયા હરપ્રિયા ॥ ૧૮-૬૬ ॥

મદનાન્તકકાન્તા ચ મદનાન્તકવલ્લભા ।
ગિરિજા ગિરિકન્યા ચ ગિરીશસ્ય ચ વલ્લભા ॥ ૧૮-૬૭ ॥

ભૂતા ભવ્યા ભવા સ્પષ્ટા પાવની પરપાલિની ।
અદૃશ્યા ચ વ્યક્તરૂપા ઇષ્ટાનિષ્ટપ્રવર્દ્ધિની ॥ ૧૮-૬૮ ॥

અચ્યુતા પ્રચ્યુતપ્રાણા પ્રમદા વાસવેશ્વરી ।
અપાંનિધિસમુદ્ભૂતા ધારિણી ચ પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૧૮-૬૯ ॥

ઉદ્ભવા ક્ષોભણા ક્ષેમા શ્રીગર્ભા પરમેશ્વરી ।
કમલા પુષ્પદેહા ચ કામિની કઞ્જલોચના ॥ ૧૮-૭૦ ॥

શરણ્યા કમલા પ્રીતિર્વિમલાનન્દવર્ધિની ।
કપર્દિની કરાલા ચ નિર્મલા દેવરૂપિણી ॥ ૧૮-૭૧ ॥

ઉદીર્ણભૂષણા ભવ્યા સુરસેના મહોદરી ।
શ્રીમતી શિશિરા નવ્યા શિશિરાચલકન્યકા ॥ ૧૮-૭૨ ॥

સુરમાન્યા સુરશ્રેષ્ઠા જ્યેષ્ઠા પ્રાણેશ્વરી સ્થિરા ।
તમોઘ્ની ધ્વાન્તસંહન્ત્રી પ્રયતાત્મા પતિવ્રતા ॥ ૧૮-૭૩ ॥

પ્રદ્યોતિની રથારૂઢા સર્વલોકપ્રકાશિની ।
મેધાવિની મહાવીર્યા હંસી સંસારતારિણી ॥ ૧૮-૭૪ ॥

પ્રણતપ્રાણિનામાર્તિહારિણી દૈત્યનાશિની ।
ડાકિની શાકિનીદેવી વરખટ્વાઙ્ગધારિણી ॥ ૧૮-૭૫ ॥

કૌમુદી કુમુદા કુન્દા કૌલિકા કુલજામરા ।
ગર્વિતા ગુણસમ્પન્ના નગજા ખગવાહિની ॥ ૧૮-૭૬ ॥

ચન્દ્રાનના મહોગ્રા ચ ચારુમૂર્ધજશોભના ।
મનોજ્ઞા માધવી માન્યા માનનીયા સતાં સુહૃત્ ॥ ૧૮-૭૭ ॥

જ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા મઘા પુષ્યા ધનિષ્ઠા પૂર્વફાલ્ગુની ।
રક્તબીજનિહન્ત્રી ચ રક્તબીજવિનાશિની ॥ ૧૮-૭૮ ॥

ચણ્ડમુણ્ડનિહન્ત્રી ચ ચણ્ડમુણ્ડવિનાશિની ।
કર્ત્રી હર્ત્રી સુકર્ત્રી ચ વિમલામલવાહિની ॥ ૧૮-૭૯ ॥

વિમલા ભાસ્કરી વીણા મહિષાસુરઘાતિની ।
કાલિન્દી યમુના વૃદ્ધા સુરભિઃ બાલિકા સતી ॥ ૧૮-૮૦ ॥

કૌશલ્યા કૌમુદી મૈત્રીરૂપિણી ચાપ્યરુન્ધતી ।
પુરારિગૃહિણી પૂર્ણા પૂર્ણાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૮૧ ॥

પુણ્ડરીકાક્ષપત્ની ચ પુણ્ડરીકાક્ષવલ્લભા ।
સમ્પૂર્ણચન્દ્રવદના બાલચન્દ્રસમપ્રભા ॥ ૧૮-૮૨ ॥

રેવતી રમણી ચિત્રા ચિત્રામ્બરવિભૂષણાં ।
સીતા વીણાવતી ચૈવ યશોદા વિજયા પ્રિયા ॥ ૧૮-૮૩ ॥

નવપુષ્પસમુદ્ભૂતા નવપુષ્પોત્સવોત્સવા ।
નવપુષ્પસ્રજામાલા માલ્યભૂષણભૂષિતા ॥ ૧૮-૮૪ ॥

નવપુષ્પસમપ્રાણા નવપુષ્પોત્સવપ્રિયા ।
પ્રેતમણ્ડલમધ્યસ્તા સર્વાઙ્ગસુન્દરી શિવા ॥ ૧૮-૮૫ ॥

નવપુષ્પાત્મિકા ષષ્ઠી પુષ્પસ્તવકમણ્ડલા ।
નવપુષ્પગુણોપેતા શ્મશાનભૈરવપ્રિયા ॥ ૧૮-૮૬ ॥

કુલશાસ્ત્રપ્રદીપા ચ કુલમાર્ગપ્રવર્દ્ધિની ।
શ્મશાનભૈરવી કાલી ભૈરવી ભૈરવપ્રિયા ॥ ૧૮-૮૭ ॥

આનન્દભૈરવી ધ્યેયા ભૈરવી કુરુભૈરવી ।
મહાભૈરવસમ્પ્રીતા ભૈરવીકુલમોહિની ॥ ૧૮-૮૮ ॥

શ્રીવિદ્યાભૈરવી નીતિભૈરવી ગુણભૈરવી ।
સમ્મોહભૈરવી પુષ્ટિભૈરવી તુષ્ટિભૈરવી ॥ ૧૮-૮૯ ॥

સંહારભૈરવી સૃષ્ટિભૈરવી સ્થિતિભૈરવી ।
આનન્દભૈરવી વીરા સુન્દરી સ્થિતિસુન્દરી ॥ ૧૮-૯૦ ॥

ગુણાનન્દસ્વરૂપા ચ સુન્દરી કાલરૂપિણી ।
શ્રીમાયાસુન્દરી સૌમ્યસુન્દરી લોકસુન્દરી ॥ ૧૮-૯૧ ॥

શ્રીવિદ્યામોહિની બુદ્ધિર્મહાબુદ્ધિસ્વરૂપિણી ।
મલ્લિકા હારરસિકા હારાલમ્બનસુન્દરી ॥ ૧૮-૯૨ ॥

નીલપઙ્કજવર્ણા ચ નાગકેસરભૂષિતા ।
જપાકુસુમસઙ્કાશા જપાકુસુમશોભિતા ॥ ૧૮-૯૩ ॥

પ્રિયા પ્રિયઙ્કરી વિષ્ણોર્દાનવેન્દ્રવિનાશિની ।
જ્ઞાનેશ્વરી જ્ઞાનદાત્રી જ્ઞાનાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૮-૯૪ ॥

ગુણગૌરવસમ્પન્ના ગુણશીલસમન્વિતા ।
રૂપયૌવનસમ્પન્ના રૂપયૌવનશોભિતા ॥ ૧૮-૯૫ ॥

ગુણાશ્રયા ગુણરતા ગુણગૌરવસુન્દરી ।
મદિરામોદમત્તા ચ તાટઙ્કદ્વયશોભિતા ॥ ૧૮-૯૬ ॥

વૃક્ષમૂલસ્થિતા દેવી વૃક્ષશાખોપરિસ્થિતા ।
તાલમધ્યાગ્રનિલયા વૃક્ષમધ્યનિવાસિની ॥ ૧૮-૯૭ ॥

સ્વયમ્ભૂપુષ્પસંકાશા સ્વયમ્ભૂપુષ્પધારિણી ।
સ્વયમ્ભૂકુસુમપ્રીતા સ્વયમ્ભૂપુષ્પશોભિની ॥ ૧૮-૯૮ ॥

સ્વયમ્ભૂપુષ્પરસિકા નગ્ના ધ્યાનવતી સુધા ।
શુક્રપ્રિયા શુક્રરતા શુક્રમજ્જનતત્પરા ॥ ૧૮-૯૯ ॥

પૂર્ણપર્ણા સુપર્ણા ચ નિષ્પર્ણા પાપનાશિની ।
મદિરામોદસમ્પન્ના મદિરામોદધારિણી ॥ ૧૮-૧૦૦ ॥

સર્વાશ્રયા સર્વગુણા નન્દનન્દનધારિણી ।
નારીપુષ્પસમુદ્ભૂતા નારીપુષ્પોત્સવોત્સવા ॥ ૧૮-૧૦૧ ॥

નારીપુષ્પસમપ્રાણા નારીપુષ્પરતા મૃગી ।
સર્વકાલોદ્ભવપ્રીતા સર્વકાલોદ્ભવોત્સવા ॥ ૧૮-૧૦૨ ॥

ચતુર્ભુજા દશભુજા અષ્ટાદશભુજા તથા ।
દ્વિભુજા ષડ્ભુજા પ્રીતા રક્તપઙ્કજશોભિતા ॥ ૧૮-૧૦૩ ॥

કૌબેરી કૌરવી કૌર્યા કુરુકુલ્લા કપાલિની ।
સુદીર્ઘકદલીજઙ્ઘા રમ્ભોરૂ રામવલ્લભા ॥ ૧૮-૧૦૪ ॥

નિશાચરી નિશામૂર્તિર્નિશાચન્દ્રસમપ્રભા ।
ચાન્દ્રી ચાન્દ્રકલા ચન્દ્રા ચારુચન્દ્રનિભાનના ॥ ૧૮-૧૦૫ ॥

સ્રોતસ્વતી સ્રુતિમતી સર્વદુર્ગતિનાશિની ।
સર્વાધારા સર્વમયી સર્વાનન્દસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૧૦૬ ॥

સર્વચક્રેશ્વરી સર્વા સર્વમન્ત્રમયી શુભા ।
સહસ્રનયનપ્રાણા સહસ્રનયનપ્રિયા ॥ ૧૮-૧૦૭ ॥

સહસ્રશીર્ષા સુષમા સદમ્ભા સર્વભક્ષિકા ।
યષ્ટિકા યષ્ટિચક્રસ્થા ષદ્વર્ગફલદાયિની ॥ ૧૮-૧૦૮ ॥

ષડ્વિંશપદ્મમધ્યસ્થા ષડ્વિંશકુલમધ્યગા ।
હૂઁકારવર્ણનિલયા હૂઁકારાક્ષરભૂષણા ॥ ૧૮-૧૦૯ ॥

હકારવર્ણનિલયા હકારાક્ષરભૂષણા ।
હારિણી હારવલિતા હારહીરકભૂષણા ॥ ૧૮-૧૧૦ ॥

હ્રીંકારબીજસહિતા હ્રીંકારૈરુપશોભિતા ।
કન્દર્પસ્ય કલા કુન્દા કૌલિની કુલદર્પિતા ॥ ૧૮-૧૧૧ ॥

કેતકીકુસુમપ્રાણા કેતકીકૃતભૂષણા ।
કેતકીકુસુમાસક્તા કેતકીપરિભૂષિતા ॥ ૧૮-૧૧૨ ॥

કર્પૂરપૂર્ણવદના મહામાયા મહેશ્વરી ।
કલા કેલિઃ ક્રિયા કીર્ણા કદમ્બકુસુમોત્સુકા ॥ ૧૮-૧૧૩ ॥

કાદમ્બિની કરિશુણ્ડા કુઞ્જરેશ્વરગામિની ।
ખર્વા સુખઞ્જનયના ખઞ્જનદ્વન્દ્વભૂષણા ॥ ૧૮-૧૧૪ ॥

ખદ્યોત ઇવ દુર્લક્ષા ખદ્યોત ઇવ ચઞ્ચલા ।
મહામાયા જ્ગદ્ધાત્રી ગીતવાદ્યપ્રિયા રતિઃ ॥ ૧૮-૧૧૫ ॥

ગણેશ્વરી ગણેજ્યા ચ ગુણપૂજ્યા ગુણપ્રદા ।
ગુણાઢ્યા ગુણસમ્પન્ના ગુણદાત્રી ગુણાત્મિકા ॥ ૧૮-૧૧૬ ॥

ગુર્વી ગુરુતરા ગૌરી ગાણપત્યફલપ્રદા ।
મહાવિદ્યા મહામેધા તુલિની ગણમોહિની ॥ ૧૮-૧૧૭ ॥

ભવ્યા ભવપ્રિયા ભાવ્યા ભાવનીયા ભવાત્મિકા ।
ઘર્ઘરા ઘોરવદના ઘોરદૈત્યવિનાશિની ॥ ૧૮-૧૧૮ ॥

ઘોરા ઘોરવતી ઘોષા ઘોરપુત્રી ઘનાચલા ।
ચર્ચરી ચારુનયના ચારુવક્ત્રા ચતુર્ગુણા ॥ ૧૮-૧૧૯ ॥

ચતુર્વેદમયી ચણ્ડી ચન્દ્રાસ્યા ચતુરાનના ।
ચલચ્ચકોરનયના ચલત્ખઞ્જનલોચના ॥ ૧૮-૧૨૦ ॥

ચલદમ્ભોજનિલયા ચલદમ્ભોજલોચના ।
છત્રી છત્રપ્રિયા છત્રા છત્રચામરશોભિતા ॥ ૧૮-૧૨૧ ॥

છિન્નછદા છિન્નશિરાશ્છિન્નનાસા છલાત્મિકા ।
છલાઢ્યા છલસંત્રસ્તા છલરૂપા છલસ્થિરા ॥ ૧૮-૧૨૨ ॥

છકારવર્ણનિલયા છકારાઢ્યા છલપ્રિયા ।
છદ્મિની છદ્મનિરતા છદ્મચ્છદ્મનિવાસિની ॥ ૧૮-૧૨૩ ॥

જગન્નાથપ્રિયા જીવા જગન્મુક્તિકરી મતા ।
જીર્ણા જીમૂતવનિતા જીમૂતૈરુપશોભિતા ॥ ૧૮-૧૨૪ ॥

જામાતૃવરદા જમ્ભા જમલાર્જુનભઞ્જિની ।
ઝર્ઝરી ઝાકૃતિર્ઝલ્લી ઝરી ઝર્ઝરિકા તથા ॥ ૧૮-૧૨૫ ॥

ટઙ્કારકારિણી ટીકા સર્વટઙ્કારકારિણી ।
ઠંકરાઙ્ગી ડમરુકા ડાકારા ડમરુપ્રિયા ॥ ૧૮-૧૨૬ ॥

ઢક્કારાવરતા નિત્યા તુલસી મણિભૂષિતા ।
તુલા ચ તોલિકા તીર્ણા તારા તારણિકા તથા ॥ ૧૮-૧૨૭ ॥

તન્ત્રવિજ્ઞા તન્ત્રરતા તન્ત્રવિદ્યા ચ તન્ત્રદા ।
તાન્ત્રિકી તન્ત્રયોગ્યા ચ તન્ત્રસારા ચ તન્ત્રિકા ॥ ૧૮-૧૨૮ ॥

તન્ત્રધારી તન્ત્રકરી સર્વતન્ત્રસ્વરૂપિણી ।
તુહિનાંશુસમાનાસ્યા તુહિનાંશુસમપ્રભા ॥ ૧૮-૧૨૯ ॥

તુષારાકરતુલ્યાઙ્ગી તુષારાધારસુન્દરી ।
તન્ત્રસારા તન્ત્રકરો તન્ત્રસારસ્વરૂપિણી ॥ ૧૮-૧૩૦ ॥

તુષારધામતુલ્યાસ્યા તુષારાંશુસમપ્રભા ।
તુષારાદ્રિસુતા તાર્ક્ષ્યા તારાઙ્ગી તાલસુન્દરી ॥ ૧૮-૧૩૧ ॥

તારસ્વરેણ સહિતા તારસ્વરવિભૂષિતા ।
થકારકૂટનિલયા થકારાક્ષરમાલિની ॥ ૧૮-૧૩૨ ॥

દયાવતી દીનરતા દુઃખદારિદ્ર્યનાશિની ।
દૌર્ભાગ્યદુઃખદલિની દૌર્ભાગ્યપદનાશિની ॥ ૧૮-૧૩૩ ॥

દુહિતા દીનબન્ધુશ્ચ દાનવેન્દ્રવિનાશિની ।
દાનપાત્રી દાનરતા દાનસમ્માનતોષિતા ॥ ૧૮-૧૩૪ ॥

દાન્ત્યાદિસેવિતા દાન્તા દયા દામોદરપ્રિયા ।
દધીચિવરદા તુષ્ટા દાનવેન્દ્રવિમર્દિની ॥ ૧૮-૧૩૫ ॥

દીર્ઘનેત્રા દીર્ઘકચા દીર્ઘનાસા ચ દીર્ઘિકા ।
દારિદ્ર્યદુઃખસંનાશા દારિદ્ર્યદુઃખનાશિની ॥ ૧૮-૧૩૬ ॥

દામ્ભિકા દન્તુરા દમ્ભા દમ્ભાસુરવરપ્રદા ।
ધનધાન્યપ્રદા ધન્યા ધનેશ્વરધનપ્રદા ॥ ૧૮-૧૩૭ ॥

ધર્મપત્ની ધર્મરતા ધર્માધર્મવિવિવર્દ્ધિની ।
ધર્મિણી ધર્મિકા ધર્મ્યા ધર્માધર્મવિવર્દ્ધિની ॥ ૧૮-૧૩૮ ॥

ધનેશ્વરી ધર્મરતા ધર્માનન્દપ્રવર્દ્ધિની ।
ધનાધ્યક્ષા ધનપ્રીતા ધનાઢ્યા ધનતોષિતા ॥ ૧૮-૧૩૯ ॥

ધીરા ધૈર્યવતી ધિષ્ણ્યા ધવલામ્ભોજસંનિભા ।
ધરિણી ધારિણી ધાત્રી ધૂરણી ધરણી ધરા ॥ ૧૮-૧૪૦ ॥

ધાર્મિકા ધર્મસહિતા ધર્મનિન્દકવર્જિતા ।
નવીના નગજા નિમ્ના નિમ્નનાભિર્નગેશ્વરી ॥ ૧૮-૧૪૧ ॥

નૂતનામ્ભોજનયના નવીનામ્ભોજસુન્દરી ।
નાગરી નગરજ્યેષ્ઠા નગરાજસુતા નગા ॥ ૧૮-૧૪૨ ॥

નાગરાજકૃતતોષા નાગરાજવિભૂષિતા ।
નાગેશ્વરી નાગરૂઢા નાગરાજકુલેશ્વરી ॥ ૧૮-૧૪૩ ॥

નવીનેન્દુકલા નાન્દી નન્દિકેશ્વરવલ્લભા ।
નીરજા નીરજાક્ષી ચ નીરજદ્વન્દ્વલોચના ॥ ૧૮-૧૪૪ ॥

નીરા નીરભવા વાણી નીરનિર્મલદેહિની ।
નાગયજ્ઞોપવીતાઢ્યા નાગયજ્ઞોપવીતિકા ॥ ૧૮-૧૪૫ ॥

નાગકેસરસંતુષ્ટા નાગકેસરમાલિની ।
નવીનકેતકીકુન્દ ? મલ્લિકામ્ભોજભૂષિતા ॥ ૧૮-૧૪૬ ॥

નાયિકા નાયકપ્રીતા નાયકપ્રેમભૂષિતા ।
નાયકપ્રેમસહિતા નાયકપ્રેમભાવિતા ॥ ૧૮-૧૪૭ ॥

નાયકાનન્દનિલયા નાયકાનન્દકારિણી ।
નર્મકર્મરતા નિત્યં નર્મકર્મફલપ્રદા ॥ ૧૮-૧૪૮ ॥

નર્મકર્મપ્રિયા નર્મા નર્મકર્મકૃતાલયા ।
નર્મપ્રીતા નર્મરતા નર્મધ્યાનપરાયણા ॥ ૧૮-૧૪૯ ॥

પૌષ્ણપ્રિયા ચ પૌષ્પેજ્યા પુષ્પદામવિભૂષિતા ।
પુણ્યદા પૂર્ણિમા પૂર્ણા કોટિપુણ્યફલપ્રદા ॥ ૧૮-૧૫૦ ॥

પુરાણાગમગોપ્યા ચ પુરાણાગમગોપિતા ।
પુરાણગોચરા પૂર્ણા પૂર્વા પ્રૌઢા વિલાસિની ॥ ૧૮-૧૫૧ ॥

પ્રહ્લાદહૃદયાહ્લાદગેહિની પુણ્યચારિણી ।
ફાલ્ગુની ફાલ્ગુનપ્રીતા ફાલ્ગુનપ્રેધારિણી ॥ ૧૮-૧૫૨ ॥

ફાલ્ગુનપ્રેમદા ચૈવ ફણિરાજવિભૂષિતા ।
ફણિકાઞ્ચી ફણિપ્રીતા ફણિહારવિભૂષિતા ॥ ૧૮-૧૫૩ ॥

ફણીશકૃતસર્વાઙ્ગભૂષણા ફણિહારિણી ।
ફણિપ્રીતા ફણિરતા ફણિકઙ્કણધારિણી ॥ ૧૮-૧૫૪ ॥

ફલદા ત્રિફલા શક્તા ફલાભરણભૂષિતા ।
ફકારકૂટસર્વાઙ્ગી ફાલ્ગુનાનન્દવર્દ્ધિની ॥ ૧૮-૧૫૫ ॥

વાસુદેવરતા વિજ્ઞા વિજ્ઞવિજ્ઞાનકારિણી ।
વીણાવતી બલાકીર્ણા બાલપીયૂષરોચિકા ॥ ૧૮-૧૫૬ ॥

બાલાવસુમતી વિદ્યા વિદ્યાહારવિભૂષિતા ।
વિદ્યાવતી વૈદ્યપદપ્રીતા વૈવસ્વતી બલિઃ ॥ ૧૮-૧૫૭ ॥

બલિવિધ્વંસિની ચૈવ વરાઙ્ગસ્થા વરાનના ।
વિષ્ણોર્વક્ષઃસ્થલસ્થા ચ વાગ્વતી વિન્ધ્યવાસિની ॥ ૧૮-૧૫૮ ॥

ભીતિદા ભયદા ભાનોરંશુજાલસમપ્રભા ।
ભાર્ગવેજ્યા ભૃગોઃ પૂજ્યા ભરદ્વારનમસ્કૃતા ॥ ૧૮-૧૫૯ ॥

ભીતિદા ભયસંહન્ત્રી ભીમાકારા ચ સુન્દરી ।
માયાવતી માનરતા માનસમ્માનતત્પરા ॥ ૧૮-૧૬૦ ॥

માધવાનન્દદા માધ્વી મદિરામુદિતેક્ષણા ।
મહોત્સવગુણોપેતા મહતી ચ મહદ્ગુણા ॥ ૧૮-૧૬૧ ॥

મદિરામોદનિરતા મદિરામજ્જને રતા ।
યશોધરી યશોવિદ્યા યશોદાનન્દવર્દ્ધિની ॥ ૧૮-૧૬૨ ॥

યશઃકર્પૂરધવલા યશોદામવિભૂષિતા ।
યમરાજપ્રિયા યોગમાર્ગાનન્દપ્રવર્દ્ધિની ॥ ૧૮-૧૬૩ ॥

યમસ્વસા ચ યમુના યોગમાર્ગપ્રવર્દ્ધિની ।
યાદવાનન્દકર્ત્રી ચ યાદવાનન્દવર્દ્ધિની ॥ ૧૮-૧૬૪ ॥

યજ્ઞપ્રીતા યજ્ઞમયી યજ્ઞકર્મવિભૂષિતા ।
રામપ્રીતા રામરતા રામતોષણતત્પરા ॥ ૧૮-૧૬૫ ॥

રાજ્ઞી રાજકુલેજ્યા ચ રાજરાજેશ્વરી રમા ।
રમણી રામણી રમ્યા રામાનન્દપ્રદાયિની ॥ ૧૮-૧૬૬ ॥

રજનીકરપૂર્ણાસ્યા રક્તોત્પલવિલોચના ।
લાઙ્ગલિપ્રેમસંતુષ્ટા લાઙ્ગલિપ્રણયપ્રિયા ॥ ૧૮-૧૬૭ ॥

લાક્ષારુણા ચ લલના લીલા લીલાવતી લયા ।
લઙ્કેશ્વરગુણપ્રીતા લઙ્કેશવરદાયિની ॥ ૧૮-૧૬૮ ॥

લવઙ્ગીકુસુમપ્રીતા લવઙ્ગકુસુમસ્રજા ।
ધાતા વિવસ્વદ્ગૃહિણી વિવસ્વત્પ્રેમધારિણી ॥ ૧૮-૧૬૯ ॥

શવોપરિસમાસીના શવવક્ષઃસ્થલસ્થિતા ।
શરણાગતરક્ષિત્રી શરણ્યા શ્રીઃ શરદ્ગુણા ॥ ૧૮-૧૭૦ ॥

ષટ્કોણચક્રમધ્યસ્થા સમ્પદાર્થનિષેવિતા ।
હૂંકારાકારિણી દેવી હૂંકારરૂપશોભિતા ॥ ૧૮-૧૭૧ ॥

ક્ષેમઙ્કરી તથા ક્ષેમા ક્ષેમધામવિવર્દ્ધિની ।
ક્ષેમામ્નાયા તથાજ્ઞા ચ ઇડા ઇશ્વરવલ્લભા ॥ ૧૮-૧૭૨ ॥

ઉગ્રદક્ષા તથા ચોગ્રા અકારાદિસ્વરોદ્ભવા ।
ઋકારવર્ણકૂટસ્થા ૠકારસ્વરભૂષિતા ॥ ૧૮-૧૭૩ ॥

એકારા ચ તથા ચૈકા એકારાક્ષરવાસિતા ।
ઐષ્ટા ચૈષા તથા ચૌષા ઔકારાક્ષરધારિણી ॥ ૧૮-૧૭૪ ॥

અં અઃકારસ્વરૂપા ચ સર્વાગમસુગોપિતા ।
ઇત્યેતત્ કથિતં દેવિ તારાનામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૮-૧૭૫ ॥

ય ઇદં પઠતિ સ્તોત્રં પ્રત્યહં ભક્તિભાવતઃ ।
દિવા વા યદિ વા રાત્રૌ સન્ધ્યયોરુભયોરપિ ॥ ૧૮-૧૭૬ ॥

સ્તવરાજસ્ય પાઠેન રાજા ભવતિ કિઙ્કરઃ ।
સર્વાગમેષુ પૂજ્યઃ સ્યાત્ સર્વતન્ત્રે સ્વયં હરઃ ॥ ૧૮-૧૭૭ ॥

શિવસ્થાને શ્મશાને ચ શૂન્યાગારે ચતુષ્પથે ।
ય પઠેચ્છૃણુયાદ્ વાપિ સ યોગી નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૮-૧૭૮ ॥

યાનિ નામાનિ સન્ત્યસ્મિન્ પ્રસઙ્ગાદ્ મુરવૈરિણઃ ।
ગ્રાહ્યાણિ તાનિ કલ્યાણિ નાન્યાન્યપિ કદાચન ॥ ૧૮-૧૭૯ ॥

હરેર્નામ ન ગૃહ્ણીયાદ્ ન સ્પૃશેત્ તુલસીદલમ્ ।
નાન્યચિન્તા પ્રકર્તવ્યા નાન્યનિન્દા કદાચન ॥ ૧૮-૧૮૦ ॥

સિન્દૂરકરવીરાદ્યૈઃ પુષ્પૈર્લોહિતકૈસ્તથા ।
યોઽર્ચયેદ્ ભક્તિભાવેન તસ્યાસાધ્યં ન કિઞ્ચન ॥ ૧૮-૧૮૧ ॥

વાતસ્તમ્ભં જલસ્તમ્ભં ગતિસ્તમ્ભં વિવસ્વતઃ ।
વહ્નેઃ સ્તમ્ભં કરોત્યેવ સ્તવસ્યાસ્ય પ્રકીર્તનાત્ ॥ ૧૮-
૧૮૨ ॥

શ્રિયમાકર્ષયેત્ તૂર્ણમાનૃણ્યં જાયતે હઠાત્ ।
યથા તૃણં દહેદ્ વહ્નિસ્તથારીન્ મર્દયેત્ ક્ષણાત્ ॥ ૧૮-૧૮૩ ॥

મોહયેદ્ રાજપત્નીશ્ચ દેવાનપિ વશં નયેત્ ।
યઃ પઠેત્ શૃણુયાદ્ વાપિ એકચિત્તેન સર્વદા ॥ ૧૮-૧૮૪ ॥

દીર્ઘાયુશ્ચ સુખી વાગ્મી વાણી તસ્ય વશઙ્કરી ।
સર્વતીર્થાભિષેકેણ ગયાશ્રાદ્ધેન યત્ ફલમ્ ॥ ૧૮-૧૮૫ ॥

તત્ફલં લભતે સત્યં યઃ પઠેદેકચિત્તતઃ ।
યેષામારાધને શ્રદ્ધા યે તુ સાધિતુમુદ્યતાઃ ॥ ૧૮-૧૮૬ ॥

તેષાં કૃતિત્વં સર્વં સ્યાદ્ ગતિર્દેવિ પરા ચ સા ।
ઋતુયુક્તલતાગારે સ્થિત્વા દણ્ડેન તાડયેત્ ॥ ૧૮-૧૮૭ ॥

જપ્ત્વા સ્તુત્વા ચ ભક્ત્યા ચ ગચ્છેદ્ વૈ તારિણીપદમ્ ।
અષ્ટમ્યાં ચ ચતુર્દશ્યાં નવમ્યાં શનિવાસરે ॥ ૧૮-૧૮૮ ॥

સંક્રાન્ત્યાં મણ્ડલે રાત્રૌ અમાવાસ્યાં ચ યોઽર્ચયેત્ ।
વર્ષં વ્યાપ્ય ચ દેવેશિ તસ્યાધીનાશ્ચ સિદ્ધયઃ ॥ ૧૮-૧૮૯ ॥

સુતહીના ચ યા નારી દૌર્ભાગ્યામયપીડિતા ।
વન્ધ્યા વા કાકવન્ધ્યા વા મૃતગર્ભા ચ યાઙ્ગના ॥ ૧૮-૧૯૦ ॥

ધનધાન્યવિહીના ચ રોગશોકાકુલા ચ યા ।
સાપિ ચૈતદ્ મહાદેવિ ભૂર્જપત્રે લિખેત્તતઃ ॥ ૧૮-૧૯૧ ॥

સવ્યે ભુજે ચ બધ્નીયાત્ સર્વસૌખ્યવતી ભવેત્ ।
એવં પુમાનપિ પ્રાયો દુઃખેન પરિપીડિતઃ ॥ ૧૮-૧૯૨ ॥

સભાયાં વ્યસને ઘોરે વિવાદે શત્રુસંકટે ।
ચતુરઙ્ગે ચ તથા યુદ્ધે સર્વત્રારિપ્રપીડિતે ॥ ૧૮-૧૯૩ ॥

સ્મરણાદેવ કલ્યાણિ સંક્ષયં યાન્તિ દૂરતઃ ।
પૂજનીયં પ્રયત્નેન શૂન્યાગારે શિવાલયે ॥ ૧૮-૧૯૪ ॥

બિલ્વમૂલે શ્મશાને ચ તટે વા કુલમણ્ડલે ।
શર્કરાસવસંયુક્તૈર્ભક્તૈર્દુગ્ધૈઃ સપાયસૈઃ ॥ ૧૮-૧૯૫ ॥

અપૂપાપિષ્ટસંયુક્તૈર્નૈવેદ્યૈશ્ચ યથોચિતૈઃ ।
નિવેદિતં ચ યદ્દ્રવ્યં ભોક્તવ્યં ચ વિધાનતઃ ॥ ૧૮-૧૯૬ ॥

તન્ન ચેદ્ ભુજ્યતે મોહાદ્ ભોક્તું નેચ્છન્તિ દેવતાઃ ।
અનેનૈવ વિધાનેન યોઽર્ચયેત્ પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૧૮-૧૯૭ ॥

સ ભૂમિવલયે દેવિ સાક્ષાદીશો ન સંશયઃ ।
મહાશઙ્ખેન દેવેશિ સર્વં કાર્યં જપાદિકમ્ ॥ ૧૮-૧૯૮ ॥

કુલસર્વસ્વકસ્યૈવં પ્રભાવો વર્ણિતો મયા ।
ન શક્યતે સમાખ્યાતું વર્ષકોટિશતૈરપિ ॥ ૧૮-૧૯૯ ॥

કિઞ્ચિદ્ મયા ચ ચાપલ્યાત્ કથિતં પરમેશ્વરિ ।
જન્માન્તરસહસ્રેણ વર્ણિતું નૈવ શક્યતે ॥ ૧૮-૨૦૦ ॥

કુલીનાય પ્રદાતવ્યં તારાભક્તિપરાય ચ ।
અન્યભક્તાય નો દેયં વૈષ્ણવાય વિશેષતઃ ॥ ૧૮-૨૦૧ ॥

કુલીનાય મહેચ્છાય ભક્તિશ્રદ્ધાપરાય ચ ।
મહાત્મને સદા દેયં પરીક્ષિતગુણાય ચ ॥ ૧૮-૨૦૨ ॥

નાભક્તાય પ્રદાતવ્યં પથ્યન્તરપરાય ચ ।
ન દેયં દેવદેવેશિ ગોપ્યં સર્વાગમેષુ ચ ॥ ૧૮-૨૦૩ ॥

પૂજાજપવિહીનાય સ્ત્રીસુરાનિન્દકાય ચ ।
ન સ્તવં દર્શયેત્ ક્વાપિ સન્દર્શ્ય શિવહા ભવેત્ ॥ ૧૮-૨૦૪ ॥

પઠનીયં સદા દેવિ સર્વાવસ્થાસુ સર્વદા ।
યઃ સ્તોત્રં કુલનાયિકે પ્રતિદિનં ભક્ત્યા પઠેદ્ માનવઃ
સ સ્યાદ્વિત્તચયૈર્ધનેશ્વરસમો વિદ્યામદૈર્વાક્પતિઃ ।
સૌન્દર્યેણ ચ મૂર્તિમાન્ મનસિજઃ કીર્ત્યા ચ નારાયણઃ
શક્ત્યા શઙ્કર એવ સૌખ્યવિભવૈર્ભૂમેઃ પતિર્નાન્યથા ॥ ૧૮-૨૦૫ ॥

ઇતિ તે કથિતં ગુહ્યં તારાનામસહસ્રકમ્ ।
અસ્માત્ પરતરં સ્તોત્રં નાસ્તિ તન્ત્રેષુ નિશ્ચયઃ ॥ ૧૮-૨૦૬ ॥

ઇતિ શ્રીબૃહન્નીલતન્ત્રે ભૈરવભૈરવીસંવાદે તારાસહસ્રનામનિરૂપણં
અષ્ટાદશઃ પટલઃ ॥ ૧૮ ॥

Also Read 1000 Names of Tara Brihan Nila Tantra:

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top