Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Tarasahasranamastotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Malayalam:

॥ താരാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ബൃഹന്നീലതന്ത്രാര്‍ഗതം ॥

ശ്രീദേവ്യുവാച ।

ദേവ ദേവ മഹാദേവ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകാരക ।
പ്രസങ്ഗേന മഹാദേവ്യാ വിസ്തരം കഥിതം മയി ॥ 18-1 ॥

ദേവ്യാ നീലസരസ്വത്യാഃ സഹസ്രം പരമേശ്വര ।
നാംനാം ശ്രോതും മഹേശാന പ്രസാദഃ ക്രിയതാം മയി ।
കഥയസ്വ മഹാദേവ യദ്യഹം തവ വല്ലഭാ ॥ 18-2 ॥

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।

സാധു പൃഷ്ടം മഹാദേവി സര്‍വതന്ത്രേഷു ഗോപിതം ।
നാംനാം സഹസ്രം താരായാഃ കഥിതും നൈവ ശക്യതേ ॥ 18-3 ॥

പ്രകാശാത് സിദ്ധിഹാനിഃ സ്യാത് ശ്രിയാ ച പരിഹീയതേ ।
പ്രകാശയതി യോ മോഹാത് ഷണ്‍മാസാദ് മൃത്യുമാപ്നുയാത് ॥ 18-4 ॥

അകഥ്യം പരമേശാനി അകഥ്യം ചൈവ സുന്ദരി ।
ക്ഷമസ്വ വരദേ ദേവി യദി സ്നേഹോഽസ്തി മാം പ്രതി ॥ 18-5 ॥

സര്‍വസ്വം ശൃണു ഹേ ദേവി സര്‍വാഗമവിദാം വരേ ।
ധനസാരം മഹാദേവി ഗോപ്തവ്യം പരമേശ്വരി ॥ 18-6 ॥

ആയുര്‍ഗോപ്യം ഗൃഹച്ഛിദ്രം ഗോപ്യം ന പാപഭാഗ് ഭവേത് ।
സുഗോപ്യം പരമേശാനി ഗോപനാത് സിദ്ധിമശ്നുതേ ॥ 18-7 ॥

പ്രകാശാത് കാര്യഹാനിശ്ച പ്രകാശാത് പ്രലയം ഭവേത് ।
തസ്മാദ് ഭദ്രേ മഹേശാനി ന പ്രകാശ്യം കദാചന ॥ 18-8 ॥

ഇതി ദേവവചഃ ശ്രുത്വാ ദേവീ പരമസുന്ദരീ ।
വിസ്മിതാ പരമേശാനീ വിഷണാ തത്ര ജായതേ ॥ 18-9 ॥

ശൃണു ഹേ പരമേശാന കൃപാസാഗരപാരഗ ।
തവ സ്നേഹോ മഹാദേവ മയി നാസ്ത്യത്ര നിശ്ചിതം ॥ 18-10 ॥

ഭദ്രം ഭദ്രം മഹാദേവ ഇതി കൃത്വാ മഹേശ്വരീ ।
വിമുഖീഭൂയ ദേവേശീ തത്രാസ്തേ ശൈലജാ ശുഭാ ॥ 18-11 ॥

വിലോക്യ വിമുഖീം ദേവീം മഹാദേവോ മഹേശ്വരഃ ।
പ്രഹസ്യ പരമേശാനീം പരിഷ്വജ്യ പ്രിയാം കഥാം ॥ 18-12 ॥

കഥയാമാസ തത്രൈവ മഹാദേവ്യൈ മഹേശ്വരി ।
മമ സര്‍വസ്വരൂപാ ത്വം ജാനീഹി നഗനന്ദിനി ॥ 18-13 ॥

ത്വാം വിനാഹം മഹാദേവി പൂര്‍വോക്തശവരൂപവാന്‍ ।
ക്ഷമസ്വ പരമാനന്ദേ ക്ഷമസ്വ നഗനന്ദിനി ॥ 18-14 ॥

യഥാ പ്രാണോ മഹേശാനി ദേഹേ തിഷ്ഠതി സുന്ദരി ।
തഥാ ത്വം ജഗതാമാദ്യേ ചരണേ പതിതോഽസ്ംയഹം ॥ 18-15 ॥

ഇതി മത്വാ മഹാദേവി രക്ഷ മാം തവ കിങ്കരം ।
തതോ ദേവീ മഹേശാനീ ത്രൈലോക്യമോഹിനീ ശിവാ ॥ 18-16 ॥

മഹാദേവം പരിഷ്വജ്യ പ്രാഹ ഗദ്ഗദയാ ഗിരാ ।
സദാ ദേഹസ്വരൂപാഹം ദേഹീ ത്വം പരമേശ്വര ॥ 18-17 ॥

തഥാപി വഞ്ചനാം കര്‍തും മാമിത്ഥം വദസി പ്രിയം ।
മഹാദേവഃ പുനഃ പ്രാഹ ഭൈരവി പ്രാണവല്ലഭേ ॥ 18-18 ॥

നാംനാം സഹസ്രം താരായാഃ ശ്രോതുമിച്ഛസ്യശേഷതഃ ।

ശ്രീദേവ്യുവാച ।

ന ശ്രുതം പരമേശാന താരാനാമസഹസ്രകം ।
കഥയസ്വ മഹാഭാഗ സത്യം പരമസുന്ദരം ॥ 18-19 ॥

ശ്രീപാര്‍വത്യുവാച ।

കഥമീശാന സര്‍വജ്ഞ ലഭന്തേ സിദ്ധിമുത്തമാം ।
സാധകാഃ സര്‍വദാ യേന തന്‍മേ കഥയ സുന്ദര ॥ 18-20 ॥

യസ്മാത് പരതരം നാസ്തി സ്തോത്രം തന്ത്രേഷു നിശ്ചിതം ।
സര്‍വപാപഹരം ദിവ്യം സര്‍വാപദ്വിനിവാരകം ॥ 18-21 ॥

സര്‍വജ്ഞാനകരം പുണ്യം സര്‍വമങ്ഗലസംയുതം ।
പുരശ്ചര്യാശതൈസ്തുല്യം സ്തോത്രം സര്‍വപ്രിയങ്കരം ॥ 18-22 ॥

വശ്യപ്രദം മാരണദമുച്ചാടനപ്രദം മഹത് ।
നാംനാം സഹസ്രം താരായാഃ കഥയസ്വ സുരേശ്വര ॥ 18-23 ॥

ശ്രീമഹാദേവ ഉവാച ।

നാംനാം സഹസ്രം താരായാഃ സ്തോത്രപാഠാദ് ഭവിഷ്യതി ।
നാംനാം സഹസ്രം താരായാഃ കഥയിഷ്യാംയശേഷതഃ ॥ 18-24 ॥

ശൃണു ദേവി സദാ ഭക്ത്യാ ഭക്താനാം പരമം ഹിതം ।
വിനാ പൂജോപഹാരേണ വിനാ ജാ(പ്യേന യത് ഫലം ॥ 18-25 ॥

തത് ഫലം സകലം ദേവി കഥയിഷ്യാമി തച്ഛൃണു ।

ഓം അസ്യ ശ്രീതാരാസഹസ്രനാമസ്തോത്രമഹാമന്ത്രസ്യ,
അക്ഷോഭ്യ ഋഷിഃ, ബൃഹതീ-ഉഷ്ണിക് ഛന്ദഃ,
ശ്രീ ഉഗ്രതാരാ ശ്രീമദേകജടാ ശ്രീനീലസരസ്വതീ ദേവതാ,
പുരുഷാര്‍ഥചതുഷ്ടയസിദ്ധ്യര്‍ഥേ വിനിയോഗഃ ॥

താരാ രാത്രിര്‍മഹാരാത്രിര്‍കാലരാത്രിര്‍മഹാമതിഃ ।
കാലികാ കാമദാ മായാ മഹാമായാ മഹാസ്മൃതിഃ ॥ 18-26 ॥

മഹാദാനരതാ യജ്ഞാ യജ്ഞോത്സവവിഭൂഷിതാ ।
ചന്ദ്രവ്വജ്രാ ചകോരാക്ഷീ ചാരുനേത്രാ സുലോചനാ ॥ 18-27 ॥

ത്രിനേത്രാ മഹതീ ദേവീ കുരങ്ഗാക്ഷീ മനോരമാ ।
ബ്രാഹ്മീ നാരായണീ ജ്യോത്സ്നാ ചാരുകേശീ സുമൂര്‍ധജാ ॥ 18-28 ॥

വാരാഹീ വാരുണീ വിദ്യാ മഹാവിദ്യാ മഹേശ്വരീ ।
സിദ്ധാ കുഞ്ചിതകേശാ ച മഹായജ്ഞസ്വരൂപിണീ ॥ 18-29 ॥

ഗൌരീ ചമ്പകവര്‍ണാ ച കൃശാങ്ഗീ ശിവമോഹിനീ ।
സര്‍വാനന്ദസ്വരൂപാ ച സര്‍വശങ്കൈകതാരിണീ ॥ 18-30 ॥

വിദ്യാനന്ദമയീ നന്ദാ ഭദ്രകാലീസ്വരൂപിണീ ।
ഗായത്രീ സുചരിത്രാ ച കൌലവ്രതപരായണാ ॥ 18-31 ॥

ഹിരണ്യഗര്‍ഭാ ഭൂഗര്‍ഭാ മഹാഗര്‍ഭാ സുലോചനീ ।
ഹിമവത്തനയാ ദിവ്യാ മഹാമേഘസ്വരൂപിണീ ॥ 18-32 ॥

ജഗന്‍മാതാ ജഗദ്ധാത്രീ ജഗതാമുപകാരിണീ ।
ഐന്ദ്രീ സൌംയാ തഥാ ഘോരാ വാരുണീ മാധവീ തഥാ ॥ 18-33 ॥

ആഗ്നേയീ നൈരൃതീ ചൈവ ഐശാനീ ചണ്ഡികാത്മികാ ।
സുമേരുതനയാ നിത്യാ സര്‍വേഷാമുപകാരിണീ ॥ 18-34 ॥

ലലജ്ജിഹ്വാ സരോജാക്ഷീ മുണ്ഡസ്രക്പരിഭൂഷിതാ ।
സര്‍വാനന്ദമയീ സര്‍വാ സര്‍വാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 18-35 ॥

ധൃതിര്‍മേധാ തഥാ ലക്ഷ്മീഃ ശ്രദ്ധാ പന്നഗഗാമിനീ ।
രുക്മിണീ ജാനകീ ദുര്‍ഗാംബികാ സത്യവതീ രതിഃ ॥ 18-36 ॥ 18-

കാമാഖ്യാ കാമദാ നന്ദാ നാരസിംഹീ സരസ്വതീ ।
മഹാദേവരതാ ചണ്ഡീ ചണ്ഡദോര്‍ദണ്ഡഖണ്ഡിനീ ॥ 18-37 ॥

ദീര്‍ഘകേശീ സുകേശീ ച പിങ്ഗകേശീ മഹാകചാ ।
ഭവാനീ ഭവപത്നീ ച ഭവഭീതിഹരാ സതീ ॥ 18-38 ॥

പൌരന്ദരീ തഥാ വിഷ്ണോര്‍ജായാ മാഹേശ്വരീ തഥാ ।
സര്‍വേഷാം ജനനീ വിദ്യാ ചാര്‍വങ്ഗീ ദൈത്യനാശിനീ ॥ 18-39 ॥

സര്‍വരൂപാ മഹേശാനി കാമിനീ വരവര്‍ണിനീ ।
മഹാവിദ്യാ മഹാമായാ മഹാമേധാ മഹോത്സവാ ॥ 18-40 ॥

വിരൂപാ വിശ്വരൂപാ ച മൃഡാനീ മൃഡവല്ലഭാ ।
കോടിചന്ദ്രപ്രതീകാശാ ശതസൂര്യപ്രകാശിനീ ॥ 18-41 ॥

ജഹ്നുകന്യാ മഹോഗ്രാ ച പാര്‍വതീ വിശ്വമോഹിനീ ।
കാമരൂപാ മഹേശാനീ നിത്യോത്സാഹാ മനസ്വിനീ ॥ 18-42 ॥

വൈകുണ്ഠനാഥപത്നീ ച തഥാ ശങ്കരമോഹിനീ ।
കാശ്യപീ കമലാ കൃഷ്ണാ കൃഷ്ണരൂപാ ച കാലിനീ ॥ 18-43 ॥

മാഹേശ്വരീ വൃഷാരൂഢാ സര്‍വവിസ്മയകാരിണീ ।
മാന്യാ മാനവതീ ശുദ്ധാ കന്യാ ഹിമഗിരേസ്തഥാ ॥ 18-44 ॥

അപര്‍ണാ പദ്മപത്രാക്ഷീ നാഗയജ്ഞോപവീതിനീ ।
മഹാശങ്ഖധരാ കാന്താ കമനീയാ നഗാത്മജാ ॥ 18-45 ॥

ബ്രഹ്മാണീ വൈഷ്ണവീ ശംഭോര്‍ജായാ ഗങ്ഗാ ജലേശ്വരീ ।
ഭാഗീരഥീ മനോബുദ്ധിര്‍നിത്യാ വിദ്യാമയീ തഥാ ॥ 18-46 ॥

ഹരപ്രിയാ ഗിരിസുതാ ഹരപത്നീ തപസ്വിനീ ।
മഹാവ്യാധിഹരാ ദേവീ മഹാഘോരസ്വരൂപിണീ ॥ 18-47 ॥

മഹാപുണ്യപ്രഭാ ഭീമാ മധുകൈടഭനാശിനീ ।
ശങ്ഖിനീ വജ്രിണീ ധാത്രീ തഥാ പുസ്തകധാരിണീ ॥ 18-48 ॥

ചാമുണ്ഡാ ചപലാ തുങ്ഗാ ശുംബദൈത്യനികൃന്തനീ ।
ശാന്തിര്‍നിദ്രാ മഹാനിദ്രാ പൂര്‍ണനിദ്രാ ച രേണുകാ ॥ 18-49 ॥

കൌമാരീ കുലജാ കാന്തീ കൌലവ്രതപരായണാ ।
വനദുര്‍ഗാ സദാചാരാ ദ്രൌപദീ ദ്രുപദാത്മജാ ॥ 18-50 ॥

യശസ്വിനീ യശസ്യാ ച യശോധാത്രീ യശഃപ്രദാ ।
സൃഷ്ടിരൂപാ മഹാഗൌരീ നിശുംബപ്രാണനാശിനീ ॥ 18-51 ॥

പദ്മിനീ വസുധാ പൃഥ്വീ രോഹിണീ വിന്ധ്യവാസിനീ ।
ശിവശക്തിര്‍മഹാശക്തിഃ ശങ്ഖിനീ ശക്തിനിര്‍ഗതാ ॥ 18-52 ॥

ദൈത്യപ്രാണഹരാ ദേവീ സര്‍വരക്ഷണകാരിണീ ।
ക്ഷാന്തിഃ ക്ഷേമങ്കരീ ചൈവ ബുദ്ധിരൂപാ മഹാധനാ ॥ 18-53 ॥

ശ്രീവിദ്യാ ഭൈരവി ഭവ്യാ ഭവാനീ ഭവനാശിനീ ।
താപിനീ ഭാവിനീ സീതാ തീക്ഷ്ണതേജഃസ്വരൂപിണീ ॥ 18-54 ॥

ദാത്രീ ദാനപരാ കാലീ ദുര്‍ഗാ ദൈത്യവിഭൂഷണാ ।
മഹാപുണ്യപ്രദാ ഭീമാ മധുകൈടഭനാശിനീ ॥ 18-55 ॥

പദ്മാ പദ്മാവതീ കൃഷ്ണാ തുഷ്ടാ പുഷ്ടാ തഥോര്‍വശീ ।
വജ്രിണീ വജ്രഹസ്താ ച തഥാ നാരായണീ ശിവാ ॥ 18-56 ॥

ഖഡ്ഗിനീ ഖഡ്ഗഹസ്താ ച ഖഡ്ഗഖര്‍പരധാരിണീ ।
ദേവാങ്ഗനാ ദേവകന്യാ ദേവമാതാ പുലോമജാ ॥ 18-57 ॥

സുഖിനീ സ്വര്‍ഗദാത്രീ ച സര്‍വസൌഖ്യവിവര്‍ധിനീ ।
ശീലാ ശീലാവതീ സൂക്ഷ്മാ സൂക്ഷ്മാകാരാ വരപ്രദാ ॥ 18-58 ॥

വരേണ്യാ വരദാ വാണീ ജ്ഞാനിനീ ജ്ഞാനദാ സദാ ।
ഉഗ്രകാലീ മഹാകാലീ ഭദ്രകാലീ ച ദക്ഷിണാ ॥ 18-59 ॥

ഭൃഗുവംശസമുദ്ഭൂതാ ഭാര്‍ഗവീ ഭൃഗുവല്ലഭാ ।
ശൂലിനീ ശൂലഹസ്താ ച കര്‍ത്രീഖര്‍പരധാരിണീ ॥ 18-60 ॥

മഹാവംശസമുദ്ഭൂതാ മയൂരവരവാഹനാ ।
മഹാശങ്ഖരതാ രക്താ രക്തഖര്‍പരധാരിണീ ॥ 18-61 ॥

രക്താംബരധരാ രാമാ രമണീ സുരനായികാ ।
മോക്ഷദാ ശിവദാ ശ്യാമാ മദവിഭ്രമമന്ഥരാ ॥ 18-62 ॥

പരമാനന്ദദാ ജ്യേഷ്ഠാ യോഗിനീ ഗണസേവിതാ ।
സാരാ ജാംബവതീ ചൈവ സത്യഭാമാ നഗാത്മജാ ॥ 18-63 ॥

രൌദ്രാ രൌദ്രബലാ ഘോരാ രുദ്രസാരാരുണാത്മികാ ।
രുദ്രരൂപാ മഹാരൌദ്രീ രൌദ്രദൈത്യവിനാശിനീ ॥ 18-64 ॥

കൌമാരീ കൌശികീ ചണ്ഡാ കാലദൈത്യവിനാശിനീ ।
ശംഭുപത്നീ ശംഭുരതാ ശംബുജായാ മഹോദരീ ॥ 18-65 ॥

ശിവപത്നീ ശിവരതാ ശിവജായാ ശിവപ്രിയാ ।
ഹരപത്നീ ഹരരതാ ഹരജായാ ഹരപ്രിയാ ॥ 18-66 ॥

മദനാന്തകകാന്താ ച മദനാന്തകവല്ലഭാ ।
ഗിരിജാ ഗിരികന്യാ ച ഗിരീശസ്യ ച വല്ലഭാ ॥ 18-67 ॥

ഭൂതാ ഭവ്യാ ഭവാ സ്പഷ്ടാ പാവനീ പരപാലിനീ ।
അദൃശ്യാ ച വ്യക്തരൂപാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടപ്രവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 18-68 ॥

അച്യുതാ പ്രച്യുതപ്രാണാ പ്രമദാ വാസവേശ്വരീ ।
അപാംനിധിസമുദ്ഭൂതാ ധാരിണീ ച പ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 18-69 ॥

ഉദ്ഭവാ ക്ഷോഭണാ ക്ഷേമാ ശ്രീഗര്‍ഭാ പരമേശ്വരീ ।
കമലാ പുഷ്പദേഹാ ച കാമിനീ കഞ്ജലോചനാ ॥ 18-70 ॥

ശരണ്യാ കമലാ പ്രീതിര്‍വിമലാനന്ദവര്‍ധിനീ ।
കപര്‍ദിനീ കരാലാ ച നിര്‍മലാ ദേവരൂപിണീ ॥ 18-71 ॥

ഉദീര്‍ണഭൂഷണാ ഭവ്യാ സുരസേനാ മഹോദരീ ।
ശ്രീമതീ ശിശിരാ നവ്യാ ശിശിരാചലകന്യകാ ॥ 18-72 ॥

സുരമാന്യാ സുരശ്രേഷ്ഠാ ജ്യേഷ്ഠാ പ്രാണേശ്വരീ സ്ഥിരാ ।
തമോഘ്നീ ധ്വാന്തസംഹന്ത്രീ പ്രയതാത്മാ പതിവ്രതാ ॥ 18-73 ॥

പ്രദ്യോതിനീ രഥാരൂഢാ സര്‍വലോകപ്രകാശിനീ ।
മേധാവിനീ മഹാവീര്യാ ഹംസീ സംസാരതാരിണീ ॥ 18-74 ॥

പ്രണതപ്രാണിനാമാര്‍തിഹാരിണീ ദൈത്യനാശിനീ ।
ഡാകിനീ ശാകിനീദേവീ വരഖട്വാങ്ഗധാരിണീ ॥ 18-75 ॥

കൌമുദീ കുമുദാ കുന്ദാ കൌലികാ കുലജാമരാ ।
ഗര്‍വിതാ ഗുണസമ്പന്നാ നഗജാ ഖഗവാഹിനീ ॥ 18-76 ॥

ചന്ദ്രാനനാ മഹോഗ്രാ ച ചാരുമൂര്‍ധജശോഭനാ ।
മനോജ്ഞാ മാധവീ മാന്യാ മാനനീയാ സതാം സുഹൃത് ॥ 18-77 ॥

ജ്യേഷ്ഠാ ശ്രേഷ്ഠാ മഘാ പുഷ്യാ ധനിഷ്ഠാ പൂര്‍വഫാല്‍ഗുനീ ।
രക്തബീജനിഹന്ത്രീ ച രക്തബീജവിനാശിനീ ॥ 18-78 ॥

ചണ്ഡമുണ്ഡനിഹന്ത്രീ ച ചണ്ഡമുണ്ഡവിനാശിനീ ।
കര്‍ത്രീ ഹര്‍ത്രീ സുകര്‍ത്രീ ച വിമലാമലവാഹിനീ ॥ 18-79 ॥

വിമലാ ഭാസ്കരീ വീണാ മഹിഷാസുരഘാതിനീ ।
കാലിന്ദീ യമുനാ വൃദ്ധാ സുരഭിഃ ബാലികാ സതീ ॥ 18-80 ॥

കൌശല്യാ കൌമുദീ മൈത്രീരൂപിണീ ചാപ്യരുന്ധതീ ।
പുരാരിഗൃഹിണീ പൂര്‍ണാ പൂര്‍ണാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 18-81 ॥

പുണ്ഡരീകാക്ഷപത്നീ ച പുണ്ഡരീകാക്ഷവല്ലഭാ ।
സമ്പൂര്‍ണചന്ദ്രവദനാ ബാലചന്ദ്രസമപ്രഭാ ॥ 18-82 ॥

രേവതീ രമണീ ചിത്രാ ചിത്രാംബരവിഭൂഷണാം ।
സീതാ വീണാവതീ ചൈവ യശോദാ വിജയാ പ്രിയാ ॥ 18-83 ॥

നവപുഷ്പസമുദ്ഭൂതാ നവപുഷ്പോത്സവോത്സവാ ।
നവപുഷ്പസ്രജാമാലാ മാല്യഭൂഷണഭൂഷിതാ ॥ 18-84 ॥

നവപുഷ്പസമപ്രാണാ നവപുഷ്പോത്സവപ്രിയാ ।
പ്രേതമണ്ഡലമധ്യസ്താ സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ ശിവാ ॥ 18-85 ॥

നവപുഷ്പാത്മികാ ഷഷ്ഠീ പുഷ്പസ്തവകമണ്ഡലാ ।
നവപുഷ്പഗുണോപേതാ ശ്മശാനഭൈരവപ്രിയാ ॥ 18-86 ॥

കുലശാസ്ത്രപ്രദീപാ ച കുലമാര്‍ഗപ്രവര്‍ദ്ധിനീ ।
ശ്മശാനഭൈരവീ കാലീ ഭൈരവീ ഭൈരവപ്രിയാ ॥ 18-87 ॥

ആനന്ദഭൈരവീ ധ്യേയാ ഭൈരവീ കുരുഭൈരവീ ।
മഹാഭൈരവസമ്പ്രീതാ ഭൈരവീകുലമോഹിനീ ॥ 18-88 ॥

ശ്രീവിദ്യാഭൈരവീ നീതിഭൈരവീ ഗുണഭൈരവീ ।
സമ്മോഹഭൈരവീ പുഷ്ടിഭൈരവീ തുഷ്ടിഭൈരവീ ॥ 18-89 ॥

സംഹാരഭൈരവീ സൃഷ്ടിഭൈരവീ സ്ഥിതിഭൈരവീ ।
ആനന്ദഭൈരവീ വീരാ സുന്ദരീ സ്ഥിതിസുന്ദരീ ॥ 18-90 ॥

ഗുണാനന്ദസ്വരൂപാ ച സുന്ദരീ കാലരൂപിണീ ।
ശ്രീമായാസുന്ദരീ സൌംയസുന്ദരീ ലോകസുന്ദരീ ॥ 18-91 ॥

ശ്രീവിദ്യാമോഹിനീ ബുദ്ധിര്‍മഹാബുദ്ധിസ്വരൂപിണീ ।
മല്ലികാ ഹാരരസികാ ഹാരാലംബനസുന്ദരീ ॥ 18-92 ॥

നീലപങ്കജവര്‍ണാ ച നാഗകേസരഭൂഷിതാ ।
ജപാകുസുമസങ്കാശാ ജപാകുസുമശോഭിതാ ॥ 18-93 ॥

പ്രിയാ പ്രിയങ്കരീ വിഷ്ണോര്‍ദാനവേന്ദ്രവിനാശിനീ ।
ജ്ഞാനേശ്വരീ ജ്ഞാനദാത്രീ ജ്ഞാനാനന്ദപ്രദായിനീ ॥ 18-94 ॥

ഗുണഗൌരവസമ്പന്നാ ഗുണശീലസമന്വിതാ ।
രൂപയൌവനസമ്പന്നാ രൂപയൌവനശോഭിതാ ॥ 18-95 ॥

ഗുണാശ്രയാ ഗുണരതാ ഗുണഗൌരവസുന്ദരീ ।
മദിരാമോദമത്താ ച താടങ്കദ്വയശോഭിതാ ॥ 18-96 ॥

വൃക്ഷമൂലസ്ഥിതാ ദേവീ വൃക്ഷശാഖോപരിസ്ഥിതാ ।
താലമധ്യാഗ്രനിലയാ വൃക്ഷമധ്യനിവാസിനീ ॥ 18-97 ॥

സ്വയംഭൂപുഷ്പസംകാശാ സ്വയംഭൂപുഷ്പധാരിണീ ।
സ്വയംഭൂകുസുമപ്രീതാ സ്വയംഭൂപുഷ്പശോഭിനീ ॥ 18-98 ॥

സ്വയംഭൂപുഷ്പരസികാ നഗ്നാ ധ്യാനവതീ സുധാ ।
ശുക്രപ്രിയാ ശുക്രരതാ ശുക്രമജ്ജനതത്പരാ ॥ 18-99 ॥

പൂര്‍ണപര്‍ണാ സുപര്‍ണാ ച നിഷ്പര്‍ണാ പാപനാശിനീ ।
മദിരാമോദസമ്പന്നാ മദിരാമോദധാരിണീ ॥ 18-100 ॥

സര്‍വാശ്രയാ സര്‍വഗുണാ നന്ദനന്ദനധാരിണീ ।
നാരീപുഷ്പസമുദ്ഭൂതാ നാരീപുഷ്പോത്സവോത്സവാ ॥ 18-101 ॥

നാരീപുഷ്പസമപ്രാണാ നാരീപുഷ്പരതാ മൃഗീ ।
സര്‍വകാലോദ്ഭവപ്രീതാ സര്‍വകാലോദ്ഭവോത്സവാ ॥ 18-102 ॥

ചതുര്‍ഭുജാ ദശഭുജാ അഷ്ടാദശഭുജാ തഥാ ।
ദ്വിഭുജാ ഷഡ്ഭുജാ പ്രീതാ രക്തപങ്കജശോഭിതാ ॥ 18-103 ॥

കൌബേരീ കൌരവീ കൌര്യാ കുരുകുല്ലാ കപാലിനീ ।
സുദീര്‍ഘകദലീജങ്ഘാ രംഭോരൂ രാമവല്ലഭാ ॥ 18-104 ॥

നിശാചരീ നിശാമൂര്‍തിര്‍നിശാചന്ദ്രസമപ്രഭാ ।
ചാന്ദ്രീ ചാന്ദ്രകലാ ചന്ദ്രാ ചാരുചന്ദ്രനിഭാനനാ ॥ 18-105 ॥

സ്രോതസ്വതീ സ്രുതിമതീ സര്‍വദുര്‍ഗതിനാശിനീ ।
സര്‍വാധാരാ സര്‍വമയീ സര്‍വാനന്ദസ്വരൂപിണീ ॥ 18-106 ॥

സര്‍വചക്രേശ്വരീ സര്‍വാ സര്‍വമന്ത്രമയീ ശുഭാ ।
സഹസ്രനയനപ്രാണാ സഹസ്രനയനപ്രിയാ ॥ 18-107 ॥

സഹസ്രശീര്‍ഷാ സുഷമാ സദംഭാ സര്‍വഭക്ഷികാ ।
യഷ്ടികാ യഷ്ടിചക്രസ്ഥാ ഷദ്വര്‍ഗഫലദായിനീ ॥ 18-108 ॥

ഷഡ്വിംശപദ്മമധ്യസ്ഥാ ഷഡ്വിംശകുലമധ്യഗാ ।
ഹൂँകാരവര്‍ണനിലയാ ഹൂँകാരാക്ഷരഭൂഷണാ ॥ 18-109 ॥

ഹകാരവര്‍ണനിലയാ ഹകാരാക്ഷരഭൂഷണാ ।
ഹാരിണീ ഹാരവലിതാ ഹാരഹീരകഭൂഷണാ ॥ 18-110 ॥

ഹ്രീംകാരബീജസഹിതാ ഹ്രീംകാരൈരുപശോഭിതാ ।
കന്ദര്‍പസ്യ കലാ കുന്ദാ കൌലിനീ കുലദര്‍പിതാ ॥ 18-111 ॥

കേതകീകുസുമപ്രാണാ കേതകീകൃതഭൂഷണാ ।
കേതകീകുസുമാസക്താ കേതകീപരിഭൂഷിതാ ॥ 18-112 ॥

കര്‍പൂരപൂര്‍ണവദനാ മഹാമായാ മഹേശ്വരീ ।
കലാ കേലിഃ ക്രിയാ കീര്‍ണാ കദംബകുസുമോത്സുകാ ॥ 18-113 ॥

കാദംബിനീ കരിശുണ്ഡാ കുഞ്ജരേശ്വരഗാമിനീ ।
ഖര്‍വാ സുഖഞ്ജനയനാ ഖഞ്ജനദ്വന്ദ്വഭൂഷണാ ॥ 18-114 ॥

ഖദ്യോത ഇവ ദുര്ലക്ഷാ ഖദ്യോത ഇവ ചഞ്ചലാ ।
മഹാമായാ ജ്ഗദ്ധാത്രീ ഗീതവാദ്യപ്രിയാ രതിഃ ॥ 18-115 ॥

ഗണേശ്വരീ ഗണേജ്യാ ച ഗുണപൂജ്യാ ഗുണപ്രദാ ।
ഗുണാഢ്യാ ഗുണസമ്പന്നാ ഗുണദാത്രീ ഗുണാത്മികാ ॥ 18-116 ॥

ഗുര്‍വീ ഗുരുതരാ ഗൌരീ ഗാണപത്യഫലപ്രദാ ।
മഹാവിദ്യാ മഹാമേധാ തുലിനീ ഗണമോഹിനീ ॥ 18-117 ॥

ഭവ്യാ ഭവപ്രിയാ ഭാവ്യാ ഭാവനീയാ ഭവാത്മികാ ।
ഘര്‍ഘരാ ഘോരവദനാ ഘോരദൈത്യവിനാശിനീ ॥ 18-118 ॥

ഘോരാ ഘോരവതീ ഘോഷാ ഘോരപുത്രീ ഘനാചലാ ।
ചര്‍ചരീ ചാരുനയനാ ചാരുവക്ത്രാ ചതുര്‍ഗുണാ ॥ 18-119 ॥

ചതുര്‍വേദമയീ ചണ്ഡീ ചന്ദ്രാസ്യാ ചതുരാനനാ ।
ചലച്ചകോരനയനാ ചലത്ഖഞ്ജനലോചനാ ॥ 18-120 ॥

ചലദംഭോജനിലയാ ചലദംഭോജലോചനാ ।
ഛത്രീ ഛത്രപ്രിയാ ഛത്രാ ഛത്രചാമരശോഭിതാ ॥ 18-121 ॥

ഛിന്നഛദാ ഛിന്നശിരാശ്ഛിന്നനാസാ ഛലാത്മികാ ।
ഛലാഢ്യാ ഛലസംത്രസ്താ ഛലരൂപാ ഛലസ്ഥിരാ ॥ 18-122 ॥

ഛകാരവര്‍ണനിലയാ ഛകാരാഢ്യാ ഛലപ്രിയാ ।
ഛദ്മിനീ ഛദ്മനിരതാ ഛദ്മച്ഛദ്മനിവാസിനീ ॥ 18-123 ॥

ജഗന്നാഥപ്രിയാ ജീവാ ജഗന്‍മുക്തികരീ മതാ ।
ജീര്‍ണാ ജീമൂതവനിതാ ജീമൂതൈരുപശോഭിതാ ॥ 18-124 ॥

ജാമാതൃവരദാ ജംഭാ ജമലാര്‍ജുനഭഞ്ജിനീ ।
ഝര്‍ഝരീ ഝാകൃതിര്‍ഝല്ലീ ഝരീ ഝര്‍ഝരികാ തഥാ ॥ 18-125 ॥

ടങ്കാരകാരിണീ ടീകാ സര്‍വടങ്കാരകാരിണീ ।
ഠംകരാങ്ഗീ ഡമരുകാ ഡാകാരാ ഡമരുപ്രിയാ ॥ 18-126 ॥

ഢക്കാരാവരതാ നിത്യാ തുലസീ മണിഭൂഷിതാ ।
തുലാ ച തോലികാ തീര്‍ണാ താരാ താരണികാ തഥാ ॥ 18-127 ॥

തന്ത്രവിജ്ഞാ തന്ത്രരതാ തന്ത്രവിദ്യാ ച തന്ത്രദാ ।
താന്ത്രികീ തന്ത്രയോഗ്യാ ച തന്ത്രസാരാ ച തന്ത്രികാ ॥ 18-128 ॥

തന്ത്രധാരീ തന്ത്രകരീ സര്‍വതന്ത്രസ്വരൂപിണീ ।
തുഹിനാംശുസമാനാസ്യാ തുഹിനാംശുസമപ്രഭാ ॥ 18-129 ॥

തുഷാരാകരതുല്യാങ്ഗീ തുഷാരാധാരസുന്ദരീ ।
തന്ത്രസാരാ തന്ത്രകരോ തന്ത്രസാരസ്വരൂപിണീ ॥ 18-130 ॥

തുഷാരധാമതുല്യാസ്യാ തുഷാരാംശുസമപ്രഭാ ।
തുഷാരാദ്രിസുതാ താര്‍ക്ഷ്യാ താരാങ്ഗീ താലസുന്ദരീ ॥ 18-131 ॥

താരസ്വരേണ സഹിതാ താരസ്വരവിഭൂഷിതാ ।
ഥകാരകൂടനിലയാ ഥകാരാക്ഷരമാലിനീ ॥ 18-132 ॥

ദയാവതീ ദീനരതാ ദുഃഖദാരിദ്ര്യനാശിനീ ।
ദൌര്‍ഭാഗ്യദുഃഖദലിനീ ദൌര്‍ഭാഗ്യപദനാശിനീ ॥ 18-133 ॥

ദുഹിതാ ദീനബന്ധുശ്ച ദാനവേന്ദ്രവിനാശിനീ ।
ദാനപാത്രീ ദാനരതാ ദാനസമ്മാനതോഷിതാ ॥ 18-134 ॥

ദാന്ത്യാദിസേവിതാ ദാന്താ ദയാ ദാമോദരപ്രിയാ ।
ദധീചിവരദാ തുഷ്ടാ ദാനവേന്ദ്രവിമര്‍ദിനീ ॥ 18-135 ॥

ദീര്‍ഘനേത്രാ ദീര്‍ഘകചാ ദീര്‍ഘനാസാ ച ദീര്‍ഘികാ ।
ദാരിദ്ര്യദുഃഖസംനാശാ ദാരിദ്ര്യദുഃഖനാശിനീ ॥ 18-136 ॥

ദാംഭികാ ദന്തുരാ ദംഭാ ദംഭാസുരവരപ്രദാ ।
ധനധാന്യപ്രദാ ധന്യാ ധനേശ്വരധനപ്രദാ ॥ 18-137 ॥

ധര്‍മപത്നീ ധര്‍മരതാ ധര്‍മാധര്‍മവിവിവര്‍ദ്ധിനീ ।
ധര്‍മിണീ ധര്‍മികാ ധര്‍ംയാ ധര്‍മാധര്‍മവിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 18-138 ॥

ധനേശ്വരീ ധര്‍മരതാ ധര്‍മാനന്ദപ്രവര്‍ദ്ധിനീ ।
ധനാധ്യക്ഷാ ധനപ്രീതാ ധനാഢ്യാ ധനതോഷിതാ ॥ 18-139 ॥

ധീരാ ധൈര്യവതീ ധിഷ്ണ്യാ ധവലാംഭോജസംനിഭാ ।
ധരിണീ ധാരിണീ ധാത്രീ ധൂരണീ ധരണീ ധരാ ॥ 18-140 ॥

ധാര്‍മികാ ധര്‍മസഹിതാ ധര്‍മനിന്ദകവര്‍ജിതാ ।
നവീനാ നഗജാ നിംനാ നിംനനാഭിര്‍നഗേശ്വരീ ॥ 18-141 ॥

നൂതനാംഭോജനയനാ നവീനാംഭോജസുന്ദരീ ।
നാഗരീ നഗരജ്യേഷ്ഠാ നഗരാജസുതാ നഗാ ॥ 18-142 ॥

നാഗരാജകൃതതോഷാ നാഗരാജവിഭൂഷിതാ ।
നാഗേശ്വരീ നാഗരൂഢാ നാഗരാജകുലേശ്വരീ ॥ 18-143 ॥

നവീനേന്ദുകലാ നാന്ദീ നന്ദികേശ്വരവല്ലഭാ ।
നീരജാ നീരജാക്ഷീ ച നീരജദ്വന്ദ്വലോചനാ ॥ 18-144 ॥

നീരാ നീരഭവാ വാണീ നീരനിര്‍മലദേഹിനീ ।
നാഗയജ്ഞോപവീതാഢ്യാ നാഗയജ്ഞോപവീതികാ ॥ 18-145 ॥

നാഗകേസരസംതുഷ്ടാ നാഗകേസരമാലിനീ ।
നവീനകേതകീകുന്ദ ? മല്ലികാംഭോജഭൂഷിതാ ॥ 18-146 ॥

നായികാ നായകപ്രീതാ നായകപ്രേമഭൂഷിതാ ।
നായകപ്രേമസഹിതാ നായകപ്രേമഭാവിതാ ॥ 18-147 ॥

നായകാനന്ദനിലയാ നായകാനന്ദകാരിണീ ।
നര്‍മകര്‍മരതാ നിത്യം നര്‍മകര്‍മഫലപ്രദാ ॥ 18-148 ॥

നര്‍മകര്‍മപ്രിയാ നര്‍മാ നര്‍മകര്‍മകൃതാലയാ ।
നര്‍മപ്രീതാ നര്‍മരതാ നര്‍മധ്യാനപരായണാ ॥ 18-149 ॥

പൌഷ്ണപ്രിയാ ച പൌഷ്പേജ്യാ പുഷ്പദാമവിഭൂഷിതാ ।
പുണ്യദാ പൂര്‍ണിമാ പൂര്‍ണാ കോടിപുണ്യഫലപ്രദാ ॥ 18-150 ॥

പുരാണാഗമഗോപ്യാ ച പുരാണാഗമഗോപിതാ ।
പുരാണഗോചരാ പൂര്‍ണാ പൂര്‍വാ പ്രൌഢാ വിലാസിനീ ॥ 18-151 ॥

പ്രഹ്ലാദഹൃദയാഹ്ലാദഗേഹിനീ പുണ്യചാരിണീ ।
ഫാല്‍ഗുനീ ഫാല്‍ഗുനപ്രീതാ ഫാല്‍ഗുനപ്രേധാരിണീ ॥ 18-152 ॥

ഫാല്‍ഗുനപ്രേമദാ ചൈവ ഫണിരാജവിഭൂഷിതാ ।
ഫണികാഞ്ചീ ഫണിപ്രീതാ ഫണിഹാരവിഭൂഷിതാ ॥ 18-153 ॥

ഫണീശകൃതസര്‍വാങ്ഗഭൂഷണാ ഫണിഹാരിണീ ।
ഫണിപ്രീതാ ഫണിരതാ ഫണികങ്കണധാരിണീ ॥ 18-154 ॥

ഫലദാ ത്രിഫലാ ശക്താ ഫലാഭരണഭൂഷിതാ ।
ഫകാരകൂടസര്‍വാങ്ഗീ ഫാല്‍ഗുനാനന്ദവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 18-155 ॥

വാസുദേവരതാ വിജ്ഞാ വിജ്ഞവിജ്ഞാനകാരിണീ ।
വീണാവതീ ബലാകീര്‍ണാ ബാലപീയൂഷരോചികാ ॥ 18-156 ॥

ബാലാവസുമതീ വിദ്യാ വിദ്യാഹാരവിഭൂഷിതാ ।
വിദ്യാവതീ വൈദ്യപദപ്രീതാ വൈവസ്വതീ ബലിഃ ॥ 18-157 ॥

ബലിവിധ്വംസിനീ ചൈവ വരാങ്ഗസ്ഥാ വരാനനാ ।
വിഷ്ണോര്‍വക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥാ ച വാഗ്വതീ വിന്ധ്യവാസിനീ ॥ 18-158 ॥

ഭീതിദാ ഭയദാ ഭാനോരംശുജാലസമപ്രഭാ ।
ഭാര്‍ഗവേജ്യാ ഭൃഗോഃ പൂജ്യാ ഭരദ്വാരനമസ്കൃതാ ॥ 18-159 ॥

ഭീതിദാ ഭയസംഹന്ത്രീ ഭീമാകാരാ ച സുന്ദരീ ।
മായാവതീ മാനരതാ മാനസമ്മാനതത്പരാ ॥ 18-160 ॥

മാധവാനന്ദദാ മാധ്വീ മദിരാമുദിതേക്ഷണാ ।
മഹോത്സവഗുണോപേതാ മഹതീ ച മഹദ്ഗുണാ ॥ 18-161 ॥

മദിരാമോദനിരതാ മദിരാമജ്ജനേ രതാ ।
യശോധരീ യശോവിദ്യാ യശോദാനന്ദവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 18-162 ॥

യശഃകര്‍പൂരധവലാ യശോദാമവിഭൂഷിതാ ।
യമരാജപ്രിയാ യോഗമാര്‍ഗാനന്ദപ്രവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 18-163 ॥

യമസ്വസാ ച യമുനാ യോഗമാര്‍ഗപ്രവര്‍ദ്ധിനീ ।
യാദവാനന്ദകര്‍ത്രീ ച യാദവാനന്ദവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 18-164 ॥

യജ്ഞപ്രീതാ യജ്ഞമയീ യജ്ഞകര്‍മവിഭൂഷിതാ ।
രാമപ്രീതാ രാമരതാ രാമതോഷണതത്പരാ ॥ 18-165 ॥

രാജ്ഞീ രാജകുലേജ്യാ ച രാജരാജേശ്വരീ രമാ ।
രമണീ രാമണീ രംയാ രാമാനന്ദപ്രദായിനീ ॥ 18-166 ॥

രജനീകരപൂര്‍ണാസ്യാ രക്തോത്പലവിലോചനാ ।
ലാങ്ഗലിപ്രേമസംതുഷ്ടാ ലാങ്ഗലിപ്രണയപ്രിയാ ॥ 18-167 ॥

ലാക്ഷാരുണാ ച ലലനാ ലീലാ ലീലാവതീ ലയാ ।
ലങ്കേശ്വരഗുണപ്രീതാ ലങ്കേശവരദായിനീ ॥ 18-168 ॥

ലവങ്ഗീകുസുമപ്രീതാ ലവങ്ഗകുസുമസ്രജാ ।
ധാതാ വിവസ്വദ്ഗൃഹിണീ വിവസ്വത്പ്രേമധാരിണീ ॥ 18-169 ॥

ശവോപരിസമാസീനാ ശവവക്ഷഃസ്ഥലസ്ഥിതാ ।
ശരണാഗതരക്ഷിത്രീ ശരണ്യാ ശ്രീഃ ശരദ്ഗുണാ ॥ 18-170 ॥

ഷട്കോണചക്രമധ്യസ്ഥാ സമ്പദാര്‍ഥനിഷേവിതാ ।
ഹൂംകാരാകാരിണീ ദേവീ ഹൂംകാരരൂപശോഭിതാ ॥ 18-171 ॥

ക്ഷേമങ്കരീ തഥാ ക്ഷേമാ ക്ഷേമധാമവിവര്‍ദ്ധിനീ ।
ക്ഷേമാംനായാ തഥാജ്ഞാ ച ഇഡാ ഇശ്വരവല്ലഭാ ॥ 18-172 ॥

ഉഗ്രദക്ഷാ തഥാ ചോഗ്രാ അകാരാദിസ്വരോദ്ഭവാ ।
ഋകാരവര്‍ണകൂടസ്ഥാ ൠകാരസ്വരഭൂഷിതാ ॥ 18-173 ॥

ഏകാരാ ച തഥാ ചൈകാ ഏകാരാക്ഷരവാസിതാ ।
ഐഷ്ടാ ചൈഷാ തഥാ ചൌഷാ ഔകാരാക്ഷരധാരിണീ ॥ 18-174 ॥

അം അഃകാരസ്വരൂപാ ച സര്‍വാഗമസുഗോപിതാ ।
ഇത്യേതത് കഥിതം ദേവി താരാനാമസഹസ്രകം ॥ 18-175 ॥

യ ഇദം പഠതി സ്തോത്രം പ്രത്യഹം ഭക്തിഭാവതഃ ।
ദിവാ വാ യദി വാ രാത്രൌ സന്ധ്യയോരുഭയോരപി ॥ 18-176 ॥

സ്തവരാജസ്യ പാഠേന രാജാ ഭവതി കിങ്കരഃ ।
സര്‍വാഗമേഷു പൂജ്യഃ സ്യാത് സര്‍വതന്ത്രേ സ്വയം ഹരഃ ॥ 18-177 ॥

ശിവസ്ഥാനേ ശ്മശാനേ ച ശൂന്യാഗാരേ ചതുഷ്പഥേ ।
യ പഠേച്ഛൃണുയാദ് വാപി സ യോഗീ നാത്ര സംശയഃ ॥ 18-178 ॥

യാനി നാമാനി സന്ത്യസ്മിന്‍ പ്രസങ്ഗാദ് മുരവൈരിണഃ ।
ഗ്രാഹ്യാണി താനി കല്യാണി നാന്യാന്യപി കദാചന ॥ 18-179 ॥

ഹരേര്‍നാമ ന ഗൃഹ്ണീയാദ് ന സ്പൃശേത് തുലസീദലം ।
നാന്യചിന്താ പ്രകര്‍തവ്യാ നാന്യനിന്ദാ കദാചന ॥ 18-180 ॥

സിന്ദൂരകരവീരാദ്യൈഃ പുഷ്പൈര്ലോഹിതകൈസ്തഥാ ।
യോഽര്‍ചയേദ് ഭക്തിഭാവേന തസ്യാസാധ്യം ന കിഞ്ചന ॥ 18-181 ॥

വാതസ്തംഭം ജലസ്തംഭം ഗതിസ്തംഭം വിവസ്വതഃ ।
വഹ്നേഃ സ്തംഭം കരോത്യേവ സ്തവസ്യാസ്യ പ്രകീര്‍തനാത് ॥ 18-
182 ॥

ശ്രിയമാകര്‍ഷയേത് തൂര്‍ണമാനൃണ്യം ജായതേ ഹഠാത് ।
യഥാ തൃണം ദഹേദ് വഹ്നിസ്തഥാരീന്‍ മര്‍ദയേത് ക്ഷണാത് ॥ 18-183 ॥

മോഹയേദ് രാജപത്നീശ്ച ദേവാനപി വശം നയേത് ।
യഃ പഠേത് ശൃണുയാദ് വാപി ഏകചിത്തേന സര്‍വദാ ॥ 18-184 ॥

ദീര്‍ഘായുശ്ച സുഖീ വാഗ്മീ വാണീ തസ്യ വശങ്കരീ ।
സര്‍വതീര്‍ഥാഭിഷേകേണ ഗയാശ്രാദ്ധേന യത് ഫലം ॥ 18-185 ॥

തത്ഫലം ലഭതേ സത്യം യഃ പഠേദേകചിത്തതഃ ।
യേഷാമാരാധനേ ശ്രദ്ധാ യേ തു സാധിതുമുദ്യതാഃ ॥ 18-186 ॥

തേഷാം കൃതിത്വം സര്‍വം സ്യാദ് ഗതിര്‍ദേവി പരാ ച സാ ।
ഋതുയുക്തലതാഗാരേ സ്ഥിത്വാ ദണ്ഡേന താഡയേത് ॥ 18-187 ॥

ജപ്ത്വാ സ്തുത്വാ ച ഭക്ത്യാ ച ഗച്ഛേദ് വൈ താരിണീപദം ।
അഷ്ടംയാം ച ചതുര്‍ദശ്യാം നവംയാം ശനിവാസരേ ॥ 18-188 ॥

സംക്രാന്ത്യാം മണ്ഡലേ രാത്രൌ അമാവാസ്യാം ച യോഽര്‍ചയേത് ।
വര്‍ഷം വ്യാപ്യ ച ദേവേശി തസ്യാധീനാശ്ച സിദ്ധയഃ ॥ 18-189 ॥

സുതഹീനാ ച യാ നാരീ ദൌര്‍ഭാഗ്യാമയപീഡിതാ ।
വന്ധ്യാ വാ കാകവന്ധ്യാ വാ മൃതഗര്‍ഭാ ച യാങ്ഗനാ ॥ 18-190 ॥

ധനധാന്യവിഹീനാ ച രോഗശോകാകുലാ ച യാ ।
സാപി ചൈതദ് മഹാദേവി ഭൂര്‍ജപത്രേ ലിഖേത്തതഃ ॥ 18-191 ॥

സവ്യേ ഭുജേ ച ബധ്നീയാത് സര്‍വസൌഖ്യവതീ ഭവേത് ।
ഏവം പുമാനപി പ്രായോ ദുഃഖേന പരിപീഡിതഃ ॥ 18-192 ॥

സഭായാം വ്യസനേ ഘോരേ വിവാദേ ശത്രുസംകടേ ।
ചതുരങ്ഗേ ച തഥാ യുദ്ധേ സര്‍വത്രാരിപ്രപീഡിതേ ॥ 18-193 ॥

സ്മരണാദേവ കല്യാണി സംക്ഷയം യാന്തി ദൂരതഃ ।
പൂജനീയം പ്രയത്നേന ശൂന്യാഗാരേ ശിവാലയേ ॥ 18-194 ॥

ബില്വമൂലേ ശ്മശാനേ ച തടേ വാ കുലമണ്ഡലേ ।
ശര്‍കരാസവസംയുക്തൈര്‍ഭക്തൈര്‍ദുഗ്ധൈഃ സപായസൈഃ ॥ 18-195 ॥

അപൂപാപിഷ്ടസംയുക്തൈര്‍നൈവേദ്യൈശ്ച യഥോചിതൈഃ ।
നിവേദിതം ച യദ്ദ്രവ്യം ഭോക്തവ്യം ച വിധാനതഃ ॥ 18-196 ॥

തന്ന ചേദ് ഭുജ്യതേ മോഹാദ് ഭോക്തും നേച്ഛന്തി ദേവതാഃ ।
അനേനൈവ വിധാനേന യോഽര്‍ചയേത് പരമേശ്വരീം ॥ 18-197 ॥

സ ഭൂമിവലയേ ദേവി സാക്ഷാദീശോ ന സംശയഃ ।
മഹാശങ്ഖേന ദേവേശി സര്‍വം കാര്യം ജപാദികം ॥ 18-198 ॥

കുലസര്‍വസ്വകസ്യൈവം പ്രഭാവോ വര്‍ണിതോ മയാ ।
ന ശക്യതേ സമാഖ്യാതും വര്‍ഷകോടിശതൈരപി ॥ 18-199 ॥

കിഞ്ചിദ് മയാ ച ചാപല്യാത് കഥിതം പരമേശ്വരി ।
ജന്‍മാന്തരസഹസ്രേണ വര്‍ണിതും നൈവ ശക്യതേ ॥ 18-200 ॥

കുലീനായ പ്രദാതവ്യം താരാഭക്തിപരായ ച ।
അന്യഭക്തായ നോ ദേയം വൈഷ്ണവായ വിശേഷതഃ ॥ 18-201 ॥

കുലീനായ മഹേച്ഛായ ഭക്തിശ്രദ്ധാപരായ ച ।
മഹാത്മനേ സദാ ദേയം പരീക്ഷിതഗുണായ ച ॥ 18-202 ॥

നാഭക്തായ പ്രദാതവ്യം പഥ്യന്തരപരായ ച ।
ന ദേയം ദേവദേവേശി ഗോപ്യം സര്‍വാഗമേഷു ച ॥ 18-203 ॥

പൂജാജപവിഹീനായ സ്ത്രീസുരാനിന്ദകായ ച ।
ന സ്തവം ദര്‍ശയേത് ക്വാപി സന്ദര്‍ശ്യ ശിവഹാ ഭവേത് ॥ 18-204 ॥

പഠനീയം സദാ ദേവി സര്‍വാവസ്ഥാസു സര്‍വദാ ।
യഃ സ്തോത്രം കുലനായികേ പ്രതിദിനം ഭക്ത്യാ പഠേദ് മാനവഃ
സ സ്യാദ്വിത്തചയൈര്‍ധനേശ്വരസമോ വിദ്യാമദൈര്‍വാക്പതിഃ ।
സൌന്ദര്യേണ ച മൂര്‍തിമാന്‍ മനസിജഃ കീര്‍ത്യാ ച നാരായണഃ
ശക്ത്യാ ശങ്കര ഏവ സൌഖ്യവിഭവൈര്‍ഭൂമേഃ പതിര്‍നാന്യഥാ ॥ 18-205 ॥

ഇതി തേ കഥിതം ഗുഹ്യം താരാനാമസഹസ്രകം ।
അസ്മാത് പരതരം സ്തോത്രം നാസ്തി തന്ത്രേഷു നിശ്ചയഃ ॥ 18-206 ॥

ഇതി ശ്രീബൃഹന്നീലതന്ത്രേ ഭൈരവഭൈരവീസംവാദേ താരാസഹസ്രനാമനിരൂപണം
അഷ്ടാദശഃ പടലഃ ॥ 18 ॥

Also Read 1000 Names of Tara Brihan Nila Tantra:

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top