Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Tarasahasranamastotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Tamil:

॥ தாராஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ப்³ருʼஹந்நீலதந்த்ரார்க³தம் ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।

தே³வ தே³வ மஹாதே³வ ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகாரக ।
ப்ரஸங்கே³ந மஹாதே³வ்யா விஸ்தரம் கதி²தம் மயி ॥ 18-1 ॥

தே³வ்யா நீலஸரஸ்வத்யா: ஸஹஸ்ரம் பரமேஶ்வர ।
நாம்நாம் ஶ்ரோதும் மஹேஶாந ப்ரஸாத:³ க்ரியதாம் மயி ।
கத²யஸ்வ மஹாதே³வ யத்³யஹம் தவ வல்லபா⁴ ॥ 18-2 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।

ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம் மஹாதே³வி ஸர்வதந்த்ரேஷு கோ³பிதம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தாராயா: கதி²தும் நைவ ஶக்யதே ॥ 18-3 ॥

ப்ரகாஶாத் ஸித்³தி⁴ஹாநி: ஸ்யாத் ஶ்ரியா ச பரிஹீயதே ।
ப்ரகாஶயதி யோ மோஹாத் ஷண்மாஸாத்³ ம்ருʼத்யுமாப்நுயாத் ॥ 18-4 ॥

அகத்²யம் பரமேஶாநி அகத்²யம் சைவ ஸுந்த³ரி ।
க்ஷமஸ்வ வரதே³ தே³வி யதி³ ஸ்நேஹோঽஸ்தி மாம் ப்ரதி ॥ 18-5 ॥

ஸர்வஸ்வம் ஶ்ருʼணு ஹே தே³வி ஸர்வாக³மவிதா³ம் வரே ।
த⁴நஸாரம் மஹாதே³வி கோ³ப்தவ்யம் பரமேஶ்வரி ॥ 18-6 ॥

ஆயுர்கோ³ப்யம் க்³ருʼஹச்சி²த்³ரம் கோ³ப்யம் ந பாபபா⁴க்³ ப⁴வேத் ।
ஸுகோ³ப்யம் பரமேஶாநி கோ³பநாத் ஸித்³தி⁴மஶ்நுதே ॥ 18-7 ॥

ப்ரகாஶாத் கார்யஹாநிஶ்ச ப்ரகாஶாத் ப்ரலயம் ப⁴வேத் ।
தஸ்மாத்³ ப⁴த்³ரே மஹேஶாநி ந ப்ரகாஶ்யம் கதா³சந ॥ 18-8 ॥

இதி தே³வவச: ஶ்ருத்வா தே³வீ பரமஸுந்த³ரீ ।
விஸ்மிதா பரமேஶாநீ விஷணா தத்ர ஜாயதே ॥ 18-9 ॥

ஶ்ருʼணு ஹே பரமேஶாந க்ருʼபாஸாக³ரபாரக³ ।
தவ ஸ்நேஹோ மஹாதே³வ மயி நாஸ்த்யத்ர நிஶ்சிதம் ॥ 18-10 ॥

ப⁴த்³ரம் ப⁴த்³ரம் மஹாதே³வ இதி க்ருʼத்வா மஹேஶ்வரீ ।
விமுகீ²பூ⁴ய தே³வேஶீ தத்ராஸ்தே ஶைலஜா ஶுபா⁴ ॥ 18-11 ॥

விலோக்ய விமுகீ²ம் தே³வீம் மஹாதே³வோ மஹேஶ்வர: ।
ப்ரஹஸ்ய பரமேஶாநீம் பரிஷ்வஜ்ய ப்ரியாம் கதா²ம் ॥ 18-12 ॥

கத²யாமாஸ தத்ரைவ மஹாதே³வ்யை மஹேஶ்வரி ।
மம ஸர்வஸ்வரூபா த்வம் ஜாநீஹி நக³நந்தி³நி ॥ 18-13 ॥

த்வாம் விநாஹம் மஹாதே³வி பூர்வோக்தஶவரூபவாந் ।
க்ஷமஸ்வ பரமாநந்தே³ க்ஷமஸ்வ நக³நந்தி³நி ॥ 18-14 ॥

யதா² ப்ராணோ மஹேஶாநி தே³ஹே திஷ்ட²தி ஸுந்த³ரி ।
ததா² த்வம் ஜக³தாமாத்³யே சரணே பதிதோঽஸ்ம்யஹம் ॥ 18-15 ॥

இதி மத்வா மஹாதே³வி ரக்ஷ மாம் தவ கிங்கரம் ।
ததோ தே³வீ மஹேஶாநீ த்ரைலோக்யமோஹிநீ ஶிவா ॥ 18-16 ॥

மஹாதே³வம் பரிஷ்வஜ்ய ப்ராஹ க³த்³க³த³யா கி³ரா ।
ஸதா³ தே³ஹஸ்வரூபாஹம் தே³ஹீ த்வம் பரமேஶ்வர ॥ 18-17 ॥

ததா²பி வஞ்சநாம் கர்தும் மாமித்த²ம் வத³ஸி ப்ரியம் ।
மஹாதே³வ: புந: ப்ராஹ பை⁴ரவி ப்ராணவல்லபே⁴ ॥ 18-18 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தாராயா: ஶ்ரோதுமிச்ச²ஸ்யஶேஷத: ।

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச ।

ந ஶ்ருதம் பரமேஶாந தாராநாமஸஹஸ்ரகம் ।
கத²யஸ்வ மஹாபா⁴க³ ஸத்யம் பரமஸுந்த³ரம் ॥ 18-19 ॥

ஶ்ரீபார்வத்யுவாச ।

கத²மீஶாந ஸர்வஜ்ஞ லப⁴ந்தே ஸித்³தி⁴முத்தமாம் ।
ஸாத⁴கா: ஸர்வதா³ யேந தந்மே கத²ய ஸுந்த³ர ॥ 18-20 ॥

யஸ்மாத் பரதரம் நாஸ்தி ஸ்தோத்ரம் தந்த்ரேஷு நிஶ்சிதம் ।
ஸர்வபாபஹரம் தி³வ்யம் ஸர்வாபத்³விநிவாரகம் ॥ 18-21 ॥

ஸர்வஜ்ஞாநகரம் புண்யம் ஸர்வமங்க³ளஸம்யுதம் ।
புரஶ்சர்யாஶதைஸ்துல்யம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வப்ரியங்கரம் ॥ 18-22 ॥

வஶ்யப்ரத³ம் மாரணத³முச்சாடநப்ரத³ம் மஹத் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தாராயா: கத²யஸ்வ ஸுரேஶ்வர ॥ 18-23 ॥

ஶ்ரீமஹாதே³வ உவாச ।

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தாராயா: ஸ்தோத்ரபாடா²த்³ ப⁴விஷ்யதி ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தாராயா: கத²யிஷ்யாம்யஶேஷத: ॥ 18-24 ॥

ஶ்ருʼணு தே³வி ஸதா³ ப⁴க்த்யா ப⁴க்தாநாம் பரமம் ஹிதம் ।
விநா பூஜோபஹாரேண விநா ஜா(ப்யேந யத் ப²லம் ॥ 18-25 ॥

தத் ப²லம் ஸகலம் தே³வி கத²யிஷ்யாமி தச்ச்²ருʼணு ।

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீதாராஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய,
அக்ஷோப்⁴ய ருʼஷி:, ப்³ருʼஹதீ-உஷ்ணிக் ச²ந்த:³,
ஶ்ரீ உக்³ரதாரா ஶ்ரீமதே³கஜடா ஶ்ரீநீலஸரஸ்வதீ தே³வதா,
புருஷார்த²சதுஷ்டயஸித்³த்⁴யர்தே² விநியோக:³ ॥

தாரா ராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்காலராத்ரிர்மஹாமதி: ।
காலிகா காமதா³ மாயா மஹாமாயா மஹாஸ்ம்ருʼதி: ॥ 18-26 ॥

மஹாதா³நரதா யஜ்ஞா யஜ்ஞோத்ஸவவிபூ⁴ஷிதா ।
சந்த்³ரவ்வஜ்ரா சகோராக்ஷீ சாருநேத்ரா ஸுலோசநா ॥ 18-27 ॥

த்ரிநேத்ரா மஹதீ தே³வீ குரங்கா³க்ஷீ மநோரமா ।
ப்³ராஹ்மீ நாராயணீ ஜ்யோத்ஸ்நா சாருகேஶீ ஸுமூர்த⁴ஜா ॥ 18-28 ॥

வாராஹீ வாருணீ வித்³யா மஹாவித்³யா மஹேஶ்வரீ ।
ஸித்³தா⁴ குஞ்சிதகேஶா ச மஹாயஜ்ஞஸ்வரூபிணீ ॥ 18-29 ॥

கௌ³ரீ சம்பகவர்ணா ச க்ருʼஶாங்கீ³ ஶிவமோஹிநீ ।
ஸர்வாநந்த³ஸ்வரூபா ச ஸர்வஶங்கைகதாரிணீ ॥ 18-30 ॥

வித்³யாநந்த³மயீ நந்தா³ ப⁴த்³ரகாலீஸ்வரூபிணீ ।
கா³யத்ரீ ஸுசரித்ரா ச கௌலவ்ரதபராயணா ॥ 18-31 ॥

ஹிரண்யக³ர்பா⁴ பூ⁴க³ர்பா⁴ மஹாக³ர்பா⁴ ஸுலோசநீ ।
ஹிமவத்தநயா தி³வ்யா மஹாமேக⁴ஸ்வரூபிணீ ॥ 18-32 ॥

ஜக³ந்மாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³தாமுபகாரிணீ ।
ஐந்த்³ரீ ஸௌம்யா ததா² கோ⁴ரா வாருணீ மாத⁴வீ ததா² ॥ 18-33 ॥

ஆக்³நேயீ நைர்ருʼதீ சைவ ஐஶாநீ சண்டி³காத்மிகா ।
ஸுமேருதநயா நித்யா ஸர்வேஷாமுபகாரிணீ ॥ 18-34 ॥

லலஜ்ஜிஹ்வா ஸரோஜாக்ஷீ முண்ட³ஸ்ரக்பரிபூ⁴ஷிதா ।
ஸர்வாநந்த³மயீ ஸர்வா ஸர்வாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 18-35 ॥

த்⁴ருʼதிர்மேதா⁴ ததா² லக்ஷ்மீ: ஶ்ரத்³தா⁴ பந்நக³கா³மிநீ ।
ருக்மிணீ ஜாநகீ து³ர்கா³ம்பி³கா ஸத்யவதீ ரதி: ॥ 18-36 ॥ 18-

காமாக்²யா காமதா³ நந்தா³ நாரஸிம்ஹீ ஸரஸ்வதீ ।
மஹாதே³வரதா சண்டீ³ சண்ட³தோ³ர்த³ண்ட³க²ண்டி³நீ ॥ 18-37 ॥

தீ³ர்க⁴கேஶீ ஸுகேஶீ ச பிங்க³கேஶீ மஹாகசா ।
ப⁴வாநீ ப⁴வபத்நீ ச ப⁴வபீ⁴திஹரா ஸதீ ॥ 18-38 ॥

பௌரந்த³ரீ ததா² விஷ்ணோர்ஜாயா மாஹேஶ்வரீ ததா² ।
ஸர்வேஷாம் ஜநநீ வித்³யா சார்வங்கீ³ தை³த்யநாஶிநீ ॥ 18-39 ॥

ஸர்வரூபா மஹேஶாநி காமிநீ வரவர்ணிநீ ।
மஹாவித்³யா மஹாமாயா மஹாமேதா⁴ மஹோத்ஸவா ॥ 18-40 ॥

விரூபா விஶ்வரூபா ச ம்ருʼடா³நீ ம்ருʼட³வல்லபா⁴ ।
கோடிசந்த்³ரப்ரதீகாஶா ஶதஸூர்யப்ரகாஶிநீ ॥ 18-41 ॥

ஜஹ்நுகந்யா மஹோக்³ரா ச பார்வதீ விஶ்வமோஹிநீ ।
காமரூபா மஹேஶாநீ நித்யோத்ஸாஹா மநஸ்விநீ ॥ 18-42 ॥

வைகுண்ட²நாத²பத்நீ ச ததா² ஶங்கரமோஹிநீ ।
காஶ்யபீ கமலா க்ருʼஷ்ணா க்ருʼஷ்ணரூபா ச காலிநீ ॥ 18-43 ॥

மாஹேஶ்வரீ வ்ருʼஷாரூடா⁴ ஸர்வவிஸ்மயகாரிணீ ।
மாந்யா மாநவதீ ஶுத்³தா⁴ கந்யா ஹிமகி³ரேஸ்ததா² ॥ 18-44 ॥

அபர்ணா பத்³மபத்ராக்ஷீ நாக³யஜ்ஞோபவீதிநீ ।
மஹாஶங்க²த⁴ரா காந்தா கமநீயா நகா³த்மஜா ॥ 18-45 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ வைஷ்ணவீ ஶம்போ⁴ர்ஜாயா க³ங்கா³ ஜலேஶ்வரீ ।
பா⁴கீ³ரதீ² மநோபு³த்³தி⁴ர்நித்யா வித்³யாமயீ ததா² ॥ 18-46 ॥

ஹரப்ரியா கி³ரிஸுதா ஹரபத்நீ தபஸ்விநீ ।
மஹாவ்யாதி⁴ஹரா தே³வீ மஹாகோ⁴ரஸ்வரூபிணீ ॥ 18-47 ॥

மஹாபுண்யப்ரபா⁴ பீ⁴மா மது⁴கைடப⁴நாஶிநீ ।
ஶங்கி²நீ வஜ்ரிணீ தா⁴த்ரீ ததா² புஸ்தகதா⁴ரிணீ ॥ 18-48 ॥

சாமுண்டா³ சபலா துங்கா³ ஶும்ப³தை³த்யநிக்ருʼந்தநீ ।
ஶாந்திர்நித்³ரா மஹாநித்³ரா பூர்ணநித்³ரா ச ரேணுகா ॥ 18-49 ॥

கௌமாரீ குலஜா காந்தீ கௌலவ்ரதபராயணா ।
வநது³ர்கா³ ஸதா³சாரா த்³ரௌபதீ³ த்³ருபதா³த்மஜா ॥ 18-50 ॥

யஶஸ்விநீ யஶஸ்யா ச யஶோதா⁴த்ரீ யஶ:ப்ரதா³ ।
ஸ்ருʼஷ்டிரூபா மஹாகௌ³ரீ நிஶும்ப³ப்ராணநாஶிநீ ॥ 18-51 ॥

பத்³மிநீ வஸுதா⁴ ப்ருʼத்²வீ ரோஹிணீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ।
ஶிவஶக்திர்மஹாஶக்தி: ஶங்கி²நீ ஶக்திநிர்க³தா ॥ 18-52 ॥

தை³த்யப்ராணஹரா தே³வீ ஸர்வரக்ஷணகாரிணீ ।
க்ஷாந்தி: க்ஷேமங்கரீ சைவ பு³த்³தி⁴ரூபா மஹாத⁴நா ॥ 18-53 ॥

ஶ்ரீவித்³யா பை⁴ரவி ப⁴வ்யா ப⁴வாநீ ப⁴வநாஶிநீ ।
தாபிநீ பா⁴விநீ ஸீதா தீக்ஷ்ணதேஜ:ஸ்வரூபிணீ ॥ 18-54 ॥

தா³த்ரீ தா³நபரா காலீ து³ர்கா³ தை³த்யவிபூ⁴ஷணா ।
மஹாபுண்யப்ரதா³ பீ⁴மா மது⁴கைடப⁴நாஶிநீ ॥ 18-55 ॥

பத்³மா பத்³மாவதீ க்ருʼஷ்ணா துஷ்டா புஷ்டா ததோ²ர்வஶீ ।
வஜ்ரிணீ வஜ்ரஹஸ்தா ச ததா² நாராயணீ ஶிவா ॥ 18-56 ॥

க²ட்³கி³நீ க²ட்³க³ஹஸ்தா ச க²ட்³க³க²ர்பரதா⁴ரிணீ ।
தே³வாங்க³நா தே³வகந்யா தே³வமாதா புலோமஜா ॥ 18-57 ॥

ஸுகி²நீ ஸ்வர்க³தா³த்ரீ ச ஸர்வஸௌக்²யவிவர்தி⁴நீ ।
ஶீலா ஶீலாவதீ ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மாகாரா வரப்ரதா³ ॥ 18-58 ॥

வரேண்யா வரதா³ வாணீ ஜ்ஞாநிநீ ஜ்ஞாநதா³ ஸதா³ ।
உக்³ரகாலீ மஹாகாலீ ப⁴த்³ரகாலீ ச த³க்ஷிணா ॥ 18-59 ॥

ப்⁴ருʼகு³வம்ஶஸமுத்³பூ⁴தா பா⁴ர்க³வீ ப்⁴ருʼகு³வல்லபா⁴ ।
ஶூலிநீ ஶூலஹஸ்தா ச கர்த்ரீக²ர்பரதா⁴ரிணீ ॥ 18-60 ॥

மஹாவம்ஶஸமுத்³பூ⁴தா மயூரவரவாஹநா ।
மஹாஶங்க²ரதா ரக்தா ரக்தக²ர்பரதா⁴ரிணீ ॥ 18-61 ॥

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரா ராமா ரமணீ ஸுரநாயிகா ।
மோக்ஷதா³ ஶிவதா³ ஶ்யாமா மத³விப்⁴ரமமந்த²ரா ॥ 18-62 ॥

பரமாநந்த³தா³ ஜ்யேஷ்டா² யோகி³நீ க³ணஸேவிதா ।
ஸாரா ஜாம்ப³வதீ சைவ ஸத்யபா⁴மா நகா³த்மஜா ॥ 18-63 ॥

ரௌத்³ரா ரௌத்³ரப³லா கோ⁴ரா ருத்³ரஸாராருணாத்மிகா ।
ருத்³ரரூபா மஹாரௌத்³ரீ ரௌத்³ரதை³த்யவிநாஶிநீ ॥ 18-64 ॥

கௌமாரீ கௌஶிகீ சண்டா³ காலதை³த்யவிநாஶிநீ ।
ஶம்பு⁴பத்நீ ஶம்பு⁴ரதா ஶம்பு³ஜாயா மஹோத³ரீ ॥ 18-65 ॥

ஶிவபத்நீ ஶிவரதா ஶிவஜாயா ஶிவப்ரியா ।
ஹரபத்நீ ஹரரதா ஹரஜாயா ஹரப்ரியா ॥ 18-66 ॥

மத³நாந்தககாந்தா ச மத³நாந்தகவல்லபா⁴ ।
கி³ரிஜா கி³ரிகந்யா ச கி³ரீஶஸ்ய ச வல்லபா⁴ ॥ 18-67 ॥

பூ⁴தா ப⁴வ்யா ப⁴வா ஸ்பஷ்டா பாவநீ பரபாலிநீ ।
அத்³ருʼஶ்யா ச வ்யக்தரூபா இஷ்டாநிஷ்டப்ரவர்த்³தி⁴நீ ॥ 18-68 ॥

அச்யுதா ப்ரச்யுதப்ராணா ப்ரமதா³ வாஸவேஶ்வரீ ।
அபாம்நிதி⁴ஸமுத்³பூ⁴தா தா⁴ரிணீ ச ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 18-69 ॥

உத்³ப⁴வா க்ஷோப⁴ணா க்ஷேமா ஶ்ரீக³ர்பா⁴ பரமேஶ்வரீ ।
கமலா புஷ்பதே³ஹா ச காமிநீ கஞ்ஜலோசநா ॥ 18-70 ॥

ஶரண்யா கமலா ப்ரீதிர்விமலாநந்த³வர்தி⁴நீ ।
கபர்தி³நீ கராலா ச நிர்மலா தே³வரூபிணீ ॥ 18-71 ॥

உதீ³ர்ணபூ⁴ஷணா ப⁴வ்யா ஸுரஸேநா மஹோத³ரீ ।
ஶ்ரீமதீ ஶிஶிரா நவ்யா ஶிஶிராசலகந்யகா ॥ 18-72 ॥

ஸுரமாந்யா ஸுரஶ்ரேஷ்டா² ஜ்யேஷ்டா² ப்ராணேஶ்வரீ ஸ்தி²ரா ।
தமோக்⁴நீ த்⁴வாந்தஸம்ஹந்த்ரீ ப்ரயதாத்மா பதிவ்ரதா ॥ 18-73 ॥

ப்ரத்³யோதிநீ ரதா²ரூடா⁴ ஸர்வலோகப்ரகாஶிநீ ।
மேதா⁴விநீ மஹாவீர்யா ஹம்ஸீ ஸம்ஸாரதாரிணீ ॥ 18-74 ॥

ப்ரணதப்ராணிநாமார்திஹாரிணீ தை³த்யநாஶிநீ ।
டா³கிநீ ஶாகிநீதே³வீ வரக²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ ॥ 18-75 ॥

கௌமுதீ³ குமுதா³ குந்தா³ கௌலிகா குலஜாமரா ।
க³ர்விதா கு³ணஸம்பந்நா நக³ஜா க²க³வாஹிநீ ॥ 18-76 ॥

சந்த்³ராநநா மஹோக்³ரா ச சாருமூர்த⁴ஜஶோப⁴நா ।
மநோஜ்ஞா மாத⁴வீ மாந்யா மாநநீயா ஸதாம் ஸுஹ்ருʼத் ॥ 18-77 ॥

ஜ்யேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² மகா⁴ புஷ்யா த⁴நிஷ்டா² பூர்வபா²ல்கு³நீ ।
ரக்தபீ³ஜநிஹந்த்ரீ ச ரக்தபீ³ஜவிநாஶிநீ ॥ 18-78 ॥

சண்ட³முண்ட³நிஹந்த்ரீ ச சண்ட³முண்ட³விநாஶிநீ ।
கர்த்ரீ ஹர்த்ரீ ஸுகர்த்ரீ ச விமலாமலவாஹிநீ ॥ 18-79 ॥

விமலா பா⁴ஸ்கரீ வீணா மஹிஷாஸுரகா⁴திநீ ।
காலிந்தீ³ யமுநா வ்ருʼத்³தா⁴ ஸுரபி:⁴ பா³லிகா ஸதீ ॥ 18-80 ॥

கௌஶல்யா கௌமுதீ³ மைத்ரீரூபிணீ சாப்யருந்த⁴தீ ।
புராரிக்³ருʼஹிணீ பூர்ணா பூர்ணாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 18-81 ॥

புண்ட³ரீகாக்ஷபத்நீ ச புண்ட³ரீகாக்ஷவல்லபா⁴ ।
ஸம்பூர்ணசந்த்³ரவத³நா பா³லசந்த்³ரஸமப்ரபா⁴ ॥ 18-82 ॥

ரேவதீ ரமணீ சித்ரா சித்ராம்ப³ரவிபூ⁴ஷணாம் ।
ஸீதா வீணாவதீ சைவ யஶோதா³ விஜயா ப்ரியா ॥ 18-83 ॥

நவபுஷ்பஸமுத்³பூ⁴தா நவபுஷ்போத்ஸவோத்ஸவா ।
நவபுஷ்பஸ்ரஜாமாலா மால்யபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 18-84 ॥

நவபுஷ்பஸமப்ராணா நவபுஷ்போத்ஸவப்ரியா ।
ப்ரேதமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஶிவா ॥ 18-85 ॥

நவபுஷ்பாத்மிகா ஷஷ்டீ² புஷ்பஸ்தவகமண்ட³லா ।
நவபுஷ்பகு³ணோபேதா ஶ்மஶாநபை⁴ரவப்ரியா ॥ 18-86 ॥

குலஶாஸ்த்ரப்ரதீ³பா ச குலமார்க³ப்ரவர்த்³தி⁴நீ ।
ஶ்மஶாநபை⁴ரவீ காலீ பை⁴ரவீ பை⁴ரவப்ரியா ॥ 18-87 ॥

ஆநந்த³பை⁴ரவீ த்⁴யேயா பை⁴ரவீ குருபை⁴ரவீ ।
மஹாபை⁴ரவஸம்ப்ரீதா பை⁴ரவீகுலமோஹிநீ ॥ 18-88 ॥

ஶ்ரீவித்³யாபை⁴ரவீ நீதிபை⁴ரவீ கு³ணபை⁴ரவீ ।
ஸம்மோஹபை⁴ரவீ புஷ்டிபை⁴ரவீ துஷ்டிபை⁴ரவீ ॥ 18-89 ॥

ஸம்ஹாரபை⁴ரவீ ஸ்ருʼஷ்டிபை⁴ரவீ ஸ்தி²திபை⁴ரவீ ।
ஆநந்த³பை⁴ரவீ வீரா ஸுந்த³ரீ ஸ்தி²திஸுந்த³ரீ ॥ 18-90 ॥

கு³ணாநந்த³ஸ்வரூபா ச ஸுந்த³ரீ காலரூபிணீ ।
ஶ்ரீமாயாஸுந்த³ரீ ஸௌம்யஸுந்த³ரீ லோகஸுந்த³ரீ ॥ 18-91 ॥

ஶ்ரீவித்³யாமோஹிநீ பு³த்³தி⁴ர்மஹாபு³த்³தி⁴ஸ்வரூபிணீ ।
மல்லிகா ஹாரரஸிகா ஹாராலம்ப³நஸுந்த³ரீ ॥ 18-92 ॥

நீலபங்கஜவர்ணா ச நாக³கேஸரபூ⁴ஷிதா ।
ஜபாகுஸுமஸங்காஶா ஜபாகுஸுமஶோபி⁴தா ॥ 18-93 ॥

ப்ரியா ப்ரியங்கரீ விஷ்ணோர்தா³நவேந்த்³ரவிநாஶிநீ ।
ஜ்ஞாநேஶ்வரீ ஜ்ஞாநதா³த்ரீ ஜ்ஞாநாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 18-94 ॥

கு³ணகௌ³ரவஸம்பந்நா கு³ணஶீலஸமந்விதா ।
ரூபயௌவநஸம்பந்நா ரூபயௌவநஶோபி⁴தா ॥ 18-95 ॥

கு³ணாஶ்ரயா கு³ணரதா கு³ணகௌ³ரவஸுந்த³ரீ ।
மதி³ராமோத³மத்தா ச தாடங்கத்³வயஶோபி⁴தா ॥ 18-96 ॥

வ்ருʼக்ஷமூலஸ்தி²தா தே³வீ வ்ருʼக்ஷஶாகோ²பரிஸ்தி²தா ।
தாலமத்⁴யாக்³ரநிலயா வ்ருʼக்ஷமத்⁴யநிவாஸிநீ ॥ 18-97 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பஸங்காஶா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பதா⁴ரிணீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமப்ரீதா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பஶோபி⁴நீ ॥ 18-98 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பரஸிகா நக்³நா த்⁴யாநவதீ ஸுதா⁴ ।
ஶுக்ரப்ரியா ஶுக்ரரதா ஶுக்ரமஜ்ஜநதத்பரா ॥ 18-99 ॥

பூர்ணபர்ணா ஸுபர்ணா ச நிஷ்பர்ணா பாபநாஶிநீ ।
மதி³ராமோத³ஸம்பந்நா மதி³ராமோத³தா⁴ரிணீ ॥ 18-100 ॥

ஸர்வாஶ்ரயா ஸர்வகு³ணா நந்த³நந்த³நதா⁴ரிணீ ।
நாரீபுஷ்பஸமுத்³பூ⁴தா நாரீபுஷ்போத்ஸவோத்ஸவா ॥ 18-101 ॥

நாரீபுஷ்பஸமப்ராணா நாரீபுஷ்பரதா ம்ருʼகீ³ ।
ஸர்வகாலோத்³ப⁴வப்ரீதா ஸர்வகாலோத்³ப⁴வோத்ஸவா ॥ 18-102 ॥

சதுர்பு⁴ஜா த³ஶபு⁴ஜா அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா ததா² ।
த்³விபு⁴ஜா ஷட்³பு⁴ஜா ப்ரீதா ரக்தபங்கஜஶோபி⁴தா ॥ 18-103 ॥

கௌபே³ரீ கௌரவீ கௌர்யா குருகுல்லா கபாலிநீ ।
ஸுதீ³ர்க⁴கத³லீஜங்கா⁴ ரம்போ⁴ரூ ராமவல்லபா⁴ ॥ 18-104 ॥

நிஶாசரீ நிஶாமூர்திர்நிஶாசந்த்³ரஸமப்ரபா⁴ ।
சாந்த்³ரீ சாந்த்³ரகலா சந்த்³ரா சாருசந்த்³ரநிபா⁴நநா ॥ 18-105 ॥

ஸ்ரோதஸ்வதீ ஸ்ருதிமதீ ஸர்வது³ர்க³திநாஶிநீ ।
ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வமயீ ஸர்வாநந்த³ஸ்வரூபிணீ ॥ 18-106 ॥

ஸர்வசக்ரேஶ்வரீ ஸர்வா ஸர்வமந்த்ரமயீ ஶுபா⁴ ।
ஸஹஸ்ரநயநப்ராணா ஸஹஸ்ரநயநப்ரியா ॥ 18-107 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா ஸுஷமா ஸத³ம்பா⁴ ஸர்வப⁴க்ஷிகா ।
யஷ்டிகா யஷ்டிசக்ரஸ்தா² ஷத்³வர்க³ப²லதா³யிநீ ॥ 18-108 ॥

ஷட்³விம்ஶபத்³மமத்⁴யஸ்தா² ஷட்³விம்ஶகுலமத்⁴யகா³ ।
ஹூँகாரவர்ணநிலயா ஹூँகாராக்ஷரபூ⁴ஷணா ॥ 18-109 ॥

ஹகாரவர்ணநிலயா ஹகாராக்ஷரபூ⁴ஷணா ।
ஹாரிணீ ஹாரவலிதா ஹாரஹீரகபூ⁴ஷணா ॥ 18-110 ॥

ஹ்ரீங்காரபீ³ஜஸஹிதா ஹ்ரீங்காரைருபஶோபி⁴தா ।
கந்த³ர்பஸ்ய கலா குந்தா³ கௌலிநீ குலத³ர்பிதா ॥ 18-111 ॥

கேதகீகுஸுமப்ராணா கேதகீக்ருʼதபூ⁴ஷணா ।
கேதகீகுஸுமாஸக்தா கேதகீபரிபூ⁴ஷிதா ॥ 18-112 ॥

கர்பூரபூர்ணவத³நா மஹாமாயா மஹேஶ்வரீ ।
கலா கேலி: க்ரியா கீர்ணா கத³ம்ப³குஸுமோத்ஸுகா ॥ 18-113 ॥

காத³ம்பி³நீ கரிஶுண்டா³ குஞ்ஜரேஶ்வரகா³மிநீ ।
க²ர்வா ஸுக²ஞ்ஜநயநா க²ஞ்ஜநத்³வந்த்³வபூ⁴ஷணா ॥ 18-114 ॥

க²த்³யோத இவ து³ர்லக்ஷா க²த்³யோத இவ சஞ்சலா ।
மஹாமாயா ஜ்க³த்³தா⁴த்ரீ கீ³தவாத்³யப்ரியா ரதி: ॥ 18-115 ॥

க³ணேஶ்வரீ க³ணேஜ்யா ச கு³ணபூஜ்யா கு³ணப்ரதா³ ।
கு³ணாட்⁴யா கு³ணஸம்பந்நா கு³ணதா³த்ரீ கு³ணாத்மிகா ॥ 18-116 ॥

கு³ர்வீ கு³ருதரா கௌ³ரீ கா³ணபத்யப²லப்ரதா³ ।
மஹாவித்³யா மஹாமேதா⁴ துலிநீ க³ணமோஹிநீ ॥ 18-117 ॥

ப⁴வ்யா ப⁴வப்ரியா பா⁴வ்யா பா⁴வநீயா ப⁴வாத்மிகா ।
க⁴ர்க⁴ரா கோ⁴ரவத³நா கோ⁴ரதை³த்யவிநாஶிநீ ॥ 18-118 ॥

கோ⁴ரா கோ⁴ரவதீ கோ⁴ஷா கோ⁴ரபுத்ரீ க⁴நாசலா ।
சர்சரீ சாருநயநா சாருவக்த்ரா சதுர்கு³ணா ॥ 18-119 ॥

சதுர்வேத³மயீ சண்டீ³ சந்த்³ராஸ்யா சதுராநநா ।
சலச்சகோரநயநா சலத்க²ஞ்ஜநலோசநா ॥ 18-120 ॥

சலத³ம்போ⁴ஜநிலயா சலத³ம்போ⁴ஜலோசநா ।
ச²த்ரீ ச²த்ரப்ரியா ச²த்ரா ச²த்ரசாமரஶோபி⁴தா ॥ 18-121 ॥

சி²ந்நச²தா³ சி²ந்நஶிராஶ்சி²ந்நநாஸா ச²லாத்மிகா ।
ச²லாட்⁴யா ச²லஸந்த்ரஸ்தா ச²லரூபா ச²லஸ்தி²ரா ॥ 18-122 ॥

ச²காரவர்ணநிலயா ச²காராட்⁴யா ச²லப்ரியா ।
ச²த்³மிநீ ச²த்³மநிரதா ச²த்³மச்ச²த்³மநிவாஸிநீ ॥ 18-123 ॥

ஜக³ந்நாத²ப்ரியா ஜீவா ஜக³ந்முக்திகரீ மதா ।
ஜீர்ணா ஜீமூதவநிதா ஜீமூதைருபஶோபி⁴தா ॥ 18-124 ॥

ஜாமாத்ருʼவரதா³ ஜம்பா⁴ ஜமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜிநீ ।
ஜ²ர்ஜ²ரீ ஜா²க்ருʼதிர்ஜ²ல்லீ ஜ²ரீ ஜ²ர்ஜ²ரிகா ததா² ॥ 18-125 ॥

டங்காரகாரிணீ டீகா ஸர்வடங்காரகாரிணீ ।
ட²ங்கராங்கீ³ ட³மருகா டா³காரா ட³மருப்ரியா ॥ 18-126 ॥

ட⁴க்காராவரதா நித்யா துளஸீ மணிபூ⁴ஷிதா ।
துலா ச தோலிகா தீர்ணா தாரா தாரணிகா ததா² ॥ 18-127 ॥

தந்த்ரவிஜ்ஞா தந்த்ரரதா தந்த்ரவித்³யா ச தந்த்ரதா³ ।
தாந்த்ரிகீ தந்த்ரயோக்³யா ச தந்த்ரஸாரா ச தந்த்ரிகா ॥ 18-128 ॥

தந்த்ரதா⁴ரீ தந்த்ரகரீ ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபிணீ ।
துஹிநாம்ஶுஸமாநாஸ்யா துஹிநாம்ஶுஸமப்ரபா⁴ ॥ 18-129 ॥

துஷாராகரதுல்யாங்கீ³ துஷாராதா⁴ரஸுந்த³ரீ ।
தந்த்ரஸாரா தந்த்ரகரோ தந்த்ரஸாரஸ்வரூபிணீ ॥ 18-130 ॥

துஷாரதா⁴மதுல்யாஸ்யா துஷாராம்ஶுஸமப்ரபா⁴ ।
துஷாராத்³ரிஸுதா தார்க்ஷ்யா தாராங்கீ³ தாலஸுந்த³ரீ ॥ 18-131 ॥

தாரஸ்வரேண ஸஹிதா தாரஸ்வரவிபூ⁴ஷிதா ।
த²காரகூடநிலயா த²காராக்ஷரமாலிநீ ॥ 18-132 ॥

த³யாவதீ தீ³நரதா து:³க²தா³ரித்³ர்யநாஶிநீ ।
தௌ³ர்பா⁴க்³யது:³க²த³லிநீ தௌ³ர்பா⁴க்³யபத³நாஶிநீ ॥ 18-133 ॥

து³ஹிதா தீ³நப³ந்து⁴ஶ்ச தா³நவேந்த்³ரவிநாஶிநீ ।
தா³நபாத்ரீ தா³நரதா தா³நஸம்மாநதோஷிதா ॥ 18-134 ॥

தா³ந்த்யாதி³ஸேவிதா தா³ந்தா த³யா தா³மோத³ரப்ரியா ।
த³தீ⁴சிவரதா³ துஷ்டா தா³நவேந்த்³ரவிமர்தி³நீ ॥ 18-135 ॥

தீ³ர்க⁴நேத்ரா தீ³ர்க⁴கசா தீ³ர்க⁴நாஸா ச தீ³ர்கி⁴கா ।
தா³ரித்³ர்யது:³க²ஸம்நாஶா தா³ரித்³ர்யது:³க²நாஶிநீ ॥ 18-136 ॥

தா³ம்பி⁴கா த³ந்துரா த³ம்பா⁴ த³ம்பா⁴ஸுரவரப்ரதா³ ।
த⁴நதா⁴ந்யப்ரதா³ த⁴ந்யா த⁴நேஶ்வரத⁴நப்ரதா³ ॥ 18-137 ॥

த⁴ர்மபத்நீ த⁴ர்மரதா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவிவர்த்³தி⁴நீ ।
த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மிகா த⁴ர்ம்யா த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்த்³தி⁴நீ ॥ 18-138 ॥

த⁴நேஶ்வரீ த⁴ர்மரதா த⁴ர்மாநந்த³ப்ரவர்த்³தி⁴நீ ।
த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴நப்ரீதா த⁴நாட்⁴யா த⁴நதோஷிதா ॥ 18-139 ॥

தீ⁴ரா தை⁴ர்யவதீ தி⁴ஷ்ண்யா த⁴வளாம்போ⁴ஜஸம்நிபா⁴ ।
த⁴ரிணீ தா⁴ரிணீ தா⁴த்ரீ தூ⁴ரணீ த⁴ரணீ த⁴ரா ॥ 18-140 ॥

தா⁴ர்மிகா த⁴ர்மஸஹிதா த⁴ர்மநிந்த³கவர்ஜிதா ।
நவீநா நக³ஜா நிம்நா நிம்நநாபி⁴ர்நகே³ஶ்வரீ ॥ 18-141 ॥

நூதநாம்போ⁴ஜநயநா நவீநாம்போ⁴ஜஸுந்த³ரீ ।
நாக³ரீ நக³ரஜ்யேஷ்டா² நக³ராஜஸுதா நகா³ ॥ 18-142 ॥

நாக³ராஜக்ருʼததோஷா நாக³ராஜவிபூ⁴ஷிதா ।
நாகே³ஶ்வரீ நாக³ரூடா⁴ நாக³ராஜகுலேஶ்வரீ ॥ 18-143 ॥

நவீநேந்து³கலா நாந்தீ³ நந்தி³கேஶ்வரவல்லபா⁴ ।
நீரஜா நீரஜாக்ஷீ ச நீரஜத்³வந்த்³வலோசநா ॥ 18-144 ॥

நீரா நீரப⁴வா வாணீ நீரநிர்மலதே³ஹிநீ ।
நாக³யஜ்ஞோபவீதாட்⁴யா நாக³யஜ்ஞோபவீதிகா ॥ 18-145 ॥

நாக³கேஸரஸந்துஷ்டா நாக³கேஸரமாலிநீ ।
நவீநகேதகீகுந்த³ ? மல்லிகாம்போ⁴ஜபூ⁴ஷிதா ॥ 18-146 ॥

நாயிகா நாயகப்ரீதா நாயகப்ரேமபூ⁴ஷிதா ।
நாயகப்ரேமஸஹிதா நாயகப்ரேமபா⁴விதா ॥ 18-147 ॥

நாயகாநந்த³நிலயா நாயகாநந்த³காரிணீ ।
நர்மகர்மரதா நித்யம் நர்மகர்மப²லப்ரதா³ ॥ 18-148 ॥

நர்மகர்மப்ரியா நர்மா நர்மகர்மக்ருʼதாலயா ।
நர்மப்ரீதா நர்மரதா நர்மத்⁴யாநபராயணா ॥ 18-149 ॥

பௌஷ்ணப்ரியா ச பௌஷ்பேஜ்யா புஷ்பதா³மவிபூ⁴ஷிதா ।
புண்யதா³ பூர்ணிமா பூர்ணா கோடிபுண்யப²லப்ரதா³ ॥ 18-150 ॥

புராணாக³மகோ³ப்யா ச புராணாக³மகோ³பிதா ।
புராணகோ³சரா பூர்ணா பூர்வா ப்ரௌடா⁴ விலாஸிநீ ॥ 18-151 ॥

ப்ரஹ்லாத³ஹ்ருʼத³யாஹ்லாத³கே³ஹிநீ புண்யசாரிணீ ।
பா²ல்கு³நீ பா²ல்கு³நப்ரீதா பா²ல்கு³நப்ரேதா⁴ரிணீ ॥ 18-152 ॥

பா²ல்கு³நப்ரேமதா³ சைவ ப²ணிராஜவிபூ⁴ஷிதா ।
ப²ணிகாஞ்சீ ப²ணிப்ரீதா ப²ணிஹாரவிபூ⁴ஷிதா ॥ 18-153 ॥

ப²ணீஶக்ருʼதஸர்வாங்க³பூ⁴ஷணா ப²ணிஹாரிணீ ।
ப²ணிப்ரீதா ப²ணிரதா ப²ணிகங்கணதா⁴ரிணீ ॥ 18-154 ॥

ப²லதா³ த்ரிப²லா ஶக்தா ப²லாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
ப²காரகூடஸர்வாங்கீ³ பா²ல்கு³நாநந்த³வர்த்³தி⁴நீ ॥ 18-155 ॥

வாஸுதே³வரதா விஜ்ஞா விஜ்ஞவிஜ்ஞாநகாரிணீ ।
வீணாவதீ ப³லாகீர்ணா பா³லபீயூஷரோசிகா ॥ 18-156 ॥

பா³லாவஸுமதீ வித்³யா வித்³யாஹாரவிபூ⁴ஷிதா ।
வித்³யாவதீ வைத்³யபத³ப்ரீதா வைவஸ்வதீ ப³லி: ॥ 18-157 ॥

ப³லிவித்⁴வம்ஸிநீ சைவ வராங்க³ஸ்தா² வராநநா ।
விஷ்ணோர்வக்ஷ:ஸ்த²லஸ்தா² ச வாக்³வதீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ॥ 18-158 ॥

பீ⁴திதா³ ப⁴யதா³ பா⁴நோரம்ஶுஜாலஸமப்ரபா⁴ ।
பா⁴ர்க³வேஜ்யா ப்⁴ருʼகோ:³ பூஜ்யா ப⁴ரத்³வாரநமஸ்க்ருʼதா ॥ 18-159 ॥

பீ⁴திதா³ ப⁴யஸம்ஹந்த்ரீ பீ⁴மாகாரா ச ஸுந்த³ரீ ।
மாயாவதீ மாநரதா மாநஸம்மாநதத்பரா ॥ 18-160 ॥

மாத⁴வாநந்த³தா³ மாத்⁴வீ மதி³ராமுதி³தேக்ஷணா ।
மஹோத்ஸவகு³ணோபேதா மஹதீ ச மஹத்³கு³ணா ॥ 18-161 ॥

மதி³ராமோத³நிரதா மதி³ராமஜ்ஜநே ரதா ।
யஶோத⁴ரீ யஶோவித்³யா யஶோதா³நந்த³வர்த்³தி⁴நீ ॥ 18-162 ॥

யஶ:கர்பூரத⁴வளா யஶோதா³மவிபூ⁴ஷிதா ।
யமராஜப்ரியா யோக³மார்கா³நந்த³ப்ரவர்த்³தி⁴நீ ॥ 18-163 ॥

யமஸ்வஸா ச யமுநா யோக³மார்க³ப்ரவர்த்³தி⁴நீ ।
யாத³வாநந்த³கர்த்ரீ ச யாத³வாநந்த³வர்த்³தி⁴நீ ॥ 18-164 ॥

யஜ்ஞப்ரீதா யஜ்ஞமயீ யஜ்ஞகர்மவிபூ⁴ஷிதா ।
ராமப்ரீதா ராமரதா ராமதோஷணதத்பரா ॥ 18-165 ॥

ராஜ்ஞீ ராஜகுலேஜ்யா ச ராஜராஜேஶ்வரீ ரமா ।
ரமணீ ராமணீ ரம்யா ராமாநந்த³ப்ரதா³யிநீ ॥ 18-166 ॥

ரஜநீகரபூர்ணாஸ்யா ரக்தோத்பலவிலோசநா ।
லாங்க³லிப்ரேமஸந்துஷ்டா லாங்க³லிப்ரணயப்ரியா ॥ 18-167 ॥

லாக்ஷாருணா ச லலநா லீலா லீலாவதீ லயா ।
லங்கேஶ்வரகு³ணப்ரீதா லங்கேஶவரதா³யிநீ ॥ 18-168 ॥

லவங்கீ³குஸுமப்ரீதா லவங்க³குஸுமஸ்ரஜா ।
தா⁴தா விவஸ்வத்³க்³ருʼஹிணீ விவஸ்வத்ப்ரேமதா⁴ரிணீ ॥ 18-169 ॥

ஶவோபரிஸமாஸீநா ஶவவக்ஷ:ஸ்த²லஸ்தி²தா ।
ஶரணாக³தரக்ஷித்ரீ ஶரண்யா ஶ்ரீ: ஶரத்³கு³ணா ॥ 18-170 ॥

ஷட்கோணசக்ரமத்⁴யஸ்தா² ஸம்பதா³ர்த²நிஷேவிதா ।
ஹூங்காராகாரிணீ தே³வீ ஹூங்காரரூபஶோபி⁴தா ॥ 18-171 ॥

க்ஷேமங்கரீ ததா² க்ஷேமா க்ஷேமதா⁴மவிவர்த்³தி⁴நீ ।
க்ஷேமாம்நாயா ததா²ஜ்ஞா ச இடா³ இஶ்வரவல்லபா⁴ ॥ 18-172 ॥

உக்³ரத³க்ஷா ததா² சோக்³ரா அகாராதி³ஸ்வரோத்³ப⁴வா ।
ருʼகாரவர்ணகூடஸ்தா² ரூʼகாரஸ்வரபூ⁴ஷிதா ॥ 18-173 ॥

ஏகாரா ச ததா² சைகா ஏகாராக்ஷரவாஸிதா ।
ஐஷ்டா சைஷா ததா² சௌஷா ஔகாராக்ஷரதா⁴ரிணீ ॥ 18-174 ॥

அம் அ:காரஸ்வரூபா ச ஸர்வாக³மஸுகோ³பிதா ।
இத்யேதத் கதி²தம் தே³வி தாராநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 18-175 ॥

ய இத³ம் பட²தி ஸ்தோத்ரம் ப்ரத்யஹம் ப⁴க்திபா⁴வத: ।
தி³வா வா யதி³ வா ராத்ரௌ ஸந்த்⁴யயோருப⁴யோரபி ॥ 18-176 ॥

ஸ்தவராஜஸ்ய பாடே²ந ராஜா ப⁴வதி கிங்கர: ।
ஸர்வாக³மேஷு பூஜ்ய: ஸ்யாத் ஸர்வதந்த்ரே ஸ்வயம் ஹர: ॥ 18-177 ॥

ஶிவஸ்தா²நே ஶ்மஶாநே ச ஶூந்யாகா³ரே சதுஷ்பதே² ।
ய படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³ வாபி ஸ யோகீ³ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 18-178 ॥

யாநி நாமாநி ஸந்த்யஸ்மிந் ப்ரஸங்கா³த்³ முரவைரிண: ।
க்³ராஹ்யாணி தாநி கல்யாணி நாந்யாந்யபி கதா³சந ॥ 18-179 ॥

ஹரேர்நாம ந க்³ருʼஹ்ணீயாத்³ ந ஸ்ப்ருʼஶேத் துளஸீத³லம் ।
நாந்யசிந்தா ப்ரகர்தவ்யா நாந்யநிந்தா³ கதா³சந ॥ 18-180 ॥

ஸிந்தூ³ரகரவீராத்³யை: புஷ்பைர்லோஹிதகைஸ்ததா² ।
யோঽர்சயேத்³ ப⁴க்திபா⁴வேந தஸ்யாஸாத்⁴யம் ந கிஞ்சந ॥ 18-181 ॥

வாதஸ்தம்ப⁴ம் ஜலஸ்தம்ப⁴ம் க³திஸ்தம்ப⁴ம் விவஸ்வத: ।
வஹ்நே: ஸ்தம்ப⁴ம் கரோத்யேவ ஸ்தவஸ்யாஸ்ய ப்ரகீர்தநாத் ॥ 18-
182 ॥

ஶ்ரியமாகர்ஷயேத் தூர்ணமாந்ருʼண்யம் ஜாயதே ஹடா²த் ।
யதா² த்ருʼணம் த³ஹேத்³ வஹ்நிஸ்ததா²ரீந் மர்த³யேத் க்ஷணாத் ॥ 18-183 ॥

மோஹயேத்³ ராஜபத்நீஶ்ச தே³வாநபி வஶம் நயேத் ।
ய: படே²த் ஶ்ருʼணுயாத்³ வாபி ஏகசித்தேந ஸர்வதா³ ॥ 18-184 ॥

தீ³ர்கா⁴யுஶ்ச ஸுகீ² வாக்³மீ வாணீ தஸ்ய வஶங்கரீ ।
ஸர்வதீர்தா²பி⁴ஷேகேண க³யாஶ்ராத்³தே⁴ந யத் ப²லம் ॥ 18-185 ॥

தத்ப²லம் லப⁴தே ஸத்யம் ய: படே²தே³கசித்தத: ।
யேஷாமாராத⁴நே ஶ்ரத்³தா⁴ யே து ஸாதி⁴துமுத்³யதா: ॥ 18-186 ॥

தேஷாம் க்ருʼதித்வம் ஸர்வம் ஸ்யாத்³ க³திர்தே³வி பரா ச ஸா ।
ருʼதுயுக்தலதாகா³ரே ஸ்தி²த்வா த³ண்டே³ந தாட³யேத் ॥ 18-187 ॥

ஜப்த்வா ஸ்துத்வா ச ப⁴க்த்யா ச க³ச்சே²த்³ வை தாரிணீபத³ம் ।
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் ஶநிவாஸரே ॥ 18-188 ॥

ஸங்க்ராந்த்யாம் மண்ட³லே ராத்ரௌ அமாவாஸ்யாம் ச யோঽர்சயேத் ।
வர்ஷம் வ்யாப்ய ச தே³வேஶி தஸ்யாதீ⁴நாஶ்ச ஸித்³த⁴ய: ॥ 18-189 ॥

ஸுதஹீநா ச யா நாரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யாமயபீடி³தா ।
வந்த்⁴யா வா காகவந்த்⁴யா வா ம்ருʼதக³ர்பா⁴ ச யாங்க³நா ॥ 18-190 ॥

த⁴நதா⁴ந்யவிஹீநா ச ரோக³ஶோகாகுலா ச யா ।
ஸாபி சைதத்³ மஹாதே³வி பூ⁴ர்ஜபத்ரே லிகே²த்தத: ॥ 18-191 ॥

ஸவ்யே பு⁴ஜே ச ப³த்⁴நீயாத் ஸர்வஸௌக்²யவதீ ப⁴வேத் ।
ஏவம் புமாநபி ப்ராயோ து:³கே²ந பரிபீடி³த: ॥ 18-192 ॥

ஸபா⁴யாம் வ்யஸநே கோ⁴ரே விவாதே³ ஶத்ருஸங்கடே ।
சதுரங்கே³ ச ததா² யுத்³தே⁴ ஸர்வத்ராரிப்ரபீடி³தே ॥ 18-193 ॥

ஸ்மரணாதே³வ கல்யாணி ஸங்க்ஷயம் யாந்தி தூ³ரத: ।
பூஜநீயம் ப்ரயத்நேந ஶூந்யாகா³ரே ஶிவாலயே ॥ 18-194 ॥

பி³ல்வமூலே ஶ்மஶாநே ச தடே வா குலமண்ட³லே ।
ஶர்கராஸவஸம்யுக்தைர்ப⁴க்தைர்து³க்³தை:⁴ ஸபாயஸை: ॥ 18-195 ॥

அபூபாபிஷ்டஸம்யுக்தைர்நைவேத்³யைஶ்ச யதோ²சிதை: ।
நிவேதி³தம் ச யத்³த்³ரவ்யம் போ⁴க்தவ்யம் ச விதா⁴நத: ॥ 18-196 ॥

தந்ந சேத்³ பு⁴ஜ்யதே மோஹாத்³ போ⁴க்தும் நேச்ச²ந்தி தே³வதா: ।
அநேநைவ விதா⁴நேந யோঽர்சயேத் பரமேஶ்வரீம் ॥ 18-197 ॥

ஸ பூ⁴மிவலயே தே³வி ஸாக்ஷாதீ³ஶோ ந ஸம்ஶய: ।
மஹாஶங்கே²ந தே³வேஶி ஸர்வம் கார்யம் ஜபாதி³கம் ॥ 18-198 ॥

குலஸர்வஸ்வகஸ்யைவம் ப்ரபா⁴வோ வர்ணிதோ மயா ।
ந ஶக்யதே ஸமாக்²யாதும் வர்ஷகோடிஶதைரபி ॥ 18-199 ॥

கிஞ்சித்³ மயா ச சாபல்யாத் கதி²தம் பரமேஶ்வரி ।
ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேண வர்ணிதும் நைவ ஶக்யதே ॥ 18-200 ॥

குலீநாய ப்ரதா³தவ்யம் தாராப⁴க்திபராய ச ।
அந்யப⁴க்தாய நோ தே³யம் வைஷ்ணவாய விஶேஷத: ॥ 18-201 ॥

குலீநாய மஹேச்சா²ய ப⁴க்திஶ்ரத்³தா⁴பராய ச ।
மஹாத்மநே ஸதா³ தே³யம் பரீக்ஷிதகு³ணாய ச ॥ 18-202 ॥

நாப⁴க்தாய ப்ரதா³தவ்யம் பத்²யந்தரபராய ச ।
ந தே³யம் தே³வதே³வேஶி கோ³ப்யம் ஸர்வாக³மேஷு ச ॥ 18-203 ॥

பூஜாஜபவிஹீநாய ஸ்த்ரீஸுராநிந்த³காய ச ।
ந ஸ்தவம் த³ர்ஶயேத் க்வாபி ஸந்த³ர்ஶ்ய ஶிவஹா ப⁴வேத் ॥ 18-204 ॥

பட²நீயம் ஸதா³ தே³வி ஸர்வாவஸ்தா²ஸு ஸர்வதா³ ।
ய: ஸ்தோத்ரம் குலநாயிகே ப்ரதிதி³நம் ப⁴க்த்யா படே²த்³ மாநவ:
ஸ ஸ்யாத்³வித்தசயைர்த⁴நேஶ்வரஸமோ வித்³யாமதை³ர்வாக்பதி: ।
ஸௌந்த³ர்யேண ச மூர்திமாந் மநஸிஜ: கீர்த்யா ச நாராயண:
ஶக்த்யா ஶங்கர ஏவ ஸௌக்²யவிப⁴வைர்பூ⁴மே: பதிர்நாந்யதா² ॥ 18-205 ॥

இதி தே கதி²தம் கு³ஹ்யம் தாராநாமஸஹஸ்ரகம் ।
அஸ்மாத் பரதரம் ஸ்தோத்ரம் நாஸ்தி தந்த்ரேஷு நிஶ்சய: ॥ 18-206 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ருʼஹந்நீலதந்த்ரே பை⁴ரவபை⁴ரவீஸம்வாதே³ தாராஸஹஸ்ரநாமநிரூபணம்
அஷ்டாத³ஶ: படல: ॥ 18 ॥

Also Read 1000 Names of Tara Brihan Nila Tantra:

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top