Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Tarasahasranamastotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Telugu:

॥ తారాసహస్రనామస్తోత్రమ్ బృహన్నీలతన్త్రార్గతమ్ ॥

శ్రీదేవ్యువాచ ।

దేవ దేవ మహాదేవ సృష్టిస్థిత్యన్తకారక ।
ప్రసఙ్గేన మహాదేవ్యా విస్తరం కథితం మయి ॥ ౧౮-౧ ॥

దేవ్యా నీలసరస్వత్యాః సహస్రం పరమేశ్వర ।
నామ్నాం శ్రోతుం మహేశాన ప్రసాదః క్రియతాం మయి ।
కథయస్వ మహాదేవ యద్యహం తవ వల్లభా ॥ ౧౮-౨ ॥

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।

సాధు పృష్టం మహాదేవి సర్వతన్త్రేషు గోపితమ్ ।
నామ్నాం సహస్రం తారాయాః కథితుం నైవ శక్యతే ॥ ౧౮-౩ ॥

ప్రకాశాత్ సిద్ధిహానిః స్యాత్ శ్రియా చ పరిహీయతే ।
ప్రకాశయతి యో మోహాత్ షణ్మాసాద్ మృత్యుమాప్నుయాత్ ॥ ౧౮-౪ ॥

అకథ్యం పరమేశాని అకథ్యం చైవ సున్దరి ।
క్షమస్వ వరదే దేవి యది స్నేహోఽస్తి మాం ప్రతి ॥ ౧౮-౫ ॥

సర్వస్వం శృణు హే దేవి సర్వాగమవిదాం వరే ।
ధనసారం మహాదేవి గోప్తవ్యం పరమేశ్వరి ॥ ౧౮-౬ ॥

ఆయుర్గోప్యం గృహచ్ఛిద్రం గోప్యం న పాపభాగ్ భవేత్ ।
సుగోప్యం పరమేశాని గోపనాత్ సిద్ధిమశ్నుతే ॥ ౧౮-౭ ॥

ప్రకాశాత్ కార్యహానిశ్చ ప్రకాశాత్ ప్రలయం భవేత్ ।
తస్మాద్ భద్రే మహేశాని న ప్రకాశ్యం కదాచన ॥ ౧౮-౮ ॥

ఇతి దేవవచః శ్రుత్వా దేవీ పరమసున్దరీ ।
విస్మితా పరమేశానీ విషణా తత్ర జాయతే ॥ ౧౮-౯ ॥

శృణు హే పరమేశాన కృపాసాగరపారగ ।
తవ స్నేహో మహాదేవ మయి నాస్త్యత్ర నిశ్చితమ్ ॥ ౧౮-౧౦ ॥

భద్రం భద్రం మహాదేవ ఇతి కృత్వా మహేశ్వరీ ।
విముఖీభూయ దేవేశీ తత్రాస్తే శైలజా శుభా ॥ ౧౮-౧౧ ॥

విలోక్య విముఖీం దేవీం మహాదేవో మహేశ్వరః ।
ప్రహస్య పరమేశానీం పరిష్వజ్య ప్రియాం కథామ్ ॥ ౧౮-౧౨ ॥

కథయామాస తత్రైవ మహాదేవ్యై మహేశ్వరి ।
మమ సర్వస్వరూపా త్వం జానీహి నగనన్దిని ॥ ౧౮-౧౩ ॥

త్వాం వినాహం మహాదేవి పూర్వోక్తశవరూపవాన్ ।
క్షమస్వ పరమానన్దే క్షమస్వ నగనన్దిని ॥ ౧౮-౧౪ ॥

యథా ప్రాణో మహేశాని దేహే తిష్ఠతి సున్దరి ।
తథా త్వం జగతామాద్యే చరణే పతితోఽస్మ్యహమ్ ॥ ౧౮-౧౫ ॥

ఇతి మత్వా మహాదేవి రక్ష మాం తవ కిఙ్కరమ్ ।
తతో దేవీ మహేశానీ త్రైలోక్యమోహినీ శివా ॥ ౧౮-౧౬ ॥

మహాదేవం పరిష్వజ్య ప్రాహ గద్గదయా గిరా ।
సదా దేహస్వరూపాహం దేహీ త్వం పరమేశ్వర ॥ ౧౮-౧౭ ॥

తథాపి వఞ్చనాం కర్తుం మామిత్థం వదసి ప్రియమ్ ।
మహాదేవః పునః ప్రాహ భైరవి ప్రాణవల్లభే ॥ ౧౮-౧౮ ॥

నామ్నాం సహస్రం తారాయాః శ్రోతుమిచ్ఛస్యశేషతః ।

శ్రీదేవ్యువాచ ।

న శ్రుతం పరమేశాన తారానామసహస్రకమ్ ।
కథయస్వ మహాభాగ సత్యం పరమసున్దరమ్ ॥ ౧౮-౧౯ ॥

శ్రీపార్వత్యువాచ ।

కథమీశాన సర్వజ్ఞ లభన్తే సిద్ధిముత్తమామ్ ।
సాధకాః సర్వదా యేన తన్మే కథయ సున్దర ॥ ౧౮-౨౦ ॥

యస్మాత్ పరతరం నాస్తి స్తోత్రం తన్త్రేషు నిశ్చితమ్ ।
సర్వపాపహరం దివ్యం సర్వాపద్వినివారకమ్ ॥ ౧౮-౨౧ ॥

సర్వజ్ఞానకరం పుణ్యం సర్వమఙ్గలసంయుతమ్ ।
పురశ్చర్యాశతైస్తుల్యం స్తోత్రం సర్వప్రియఙ్కరమ్ ॥ ౧౮-౨౨ ॥

వశ్యప్రదం మారణదముచ్చాటనప్రదం మహత్ ।
నామ్నాం సహస్రం తారాయాః కథయస్వ సురేశ్వర ॥ ౧౮-౨౩ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ ।

నామ్నాం సహస్రం తారాయాః స్తోత్రపాఠాద్ భవిష్యతి ।
నామ్నాం సహస్రం తారాయాః కథయిష్యామ్యశేషతః ॥ ౧౮-౨౪ ॥

శృణు దేవి సదా భక్త్యా భక్తానాం పరమం హితమ్ ।
వినా పూజోపహారేణ వినా జా(ప్యేన యత్ ఫలమ్ ॥ ౧౮-౨౫ ॥

తత్ ఫలం సకలం దేవి కథయిష్యామి తచ్ఛృణు ।

ఓం అస్య శ్రీతారాసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య,
అక్షోభ్య ఋషిః, బృహతీ-ఉష్ణిక్ ఛన్దః,
శ్రీ ఉగ్రతారా శ్రీమదేకజటా శ్రీనీలసరస్వతీ దేవతా,
పురుషార్థచతుష్టయసిద్ధ్యర్థే వినియోగః ॥

తారా రాత్రిర్మహారాత్రిర్కాలరాత్రిర్మహామతిః ।
కాలికా కామదా మాయా మహామాయా మహాస్మృతిః ॥ ౧౮-౨౬ ॥

మహాదానరతా యజ్ఞా యజ్ఞోత్సవవిభూషితా ।
చన్ద్రవ్వజ్రా చకోరాక్షీ చారునేత్రా సులోచనా ॥ ౧౮-౨౭ ॥

త్రినేత్రా మహతీ దేవీ కురఙ్గాక్షీ మనోరమా ।
బ్రాహ్మీ నారాయణీ జ్యోత్స్నా చారుకేశీ సుమూర్ధజా ॥ ౧౮-౨౮ ॥

వారాహీ వారుణీ విద్యా మహావిద్యా మహేశ్వరీ ।
సిద్ధా కుఞ్చితకేశా చ మహాయజ్ఞస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౨౯ ॥

గౌరీ చమ్పకవర్ణా చ కృశాఙ్గీ శివమోహినీ ।
సర్వానన్దస్వరూపా చ సర్వశఙ్కైకతారిణీ ॥ ౧౮-౩౦ ॥

విద్యానన్దమయీ నన్దా భద్రకాలీస్వరూపిణీ ।
గాయత్రీ సుచరిత్రా చ కౌలవ్రతపరాయణా ॥ ౧౮-౩౧ ॥

హిరణ్యగర్భా భూగర్భా మహాగర్భా సులోచనీ ।
హిమవత్తనయా దివ్యా మహామేఘస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౩౨ ॥

జగన్మాతా జగద్ధాత్రీ జగతాముపకారిణీ ।
ఐన్ద్రీ సౌమ్యా తథా ఘోరా వారుణీ మాధవీ తథా ॥ ౧౮-౩౩ ॥

ఆగ్నేయీ నైరృతీ చైవ ఐశానీ చణ్డికాత్మికా ।
సుమేరుతనయా నిత్యా సర్వేషాముపకారిణీ ॥ ౧౮-౩౪ ॥

లలజ్జిహ్వా సరోజాక్షీ ముణ్డస్రక్పరిభూషితా ।
సర్వానన్దమయీ సర్వా సర్వానన్దస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౩౫ ॥

ధృతిర్మేధా తథా లక్ష్మీః శ్రద్ధా పన్నగగామినీ ।
రుక్మిణీ జానకీ దుర్గామ్బికా సత్యవతీ రతిః ॥ ౧౮-౩౬ ॥ ౧౮-

కామాఖ్యా కామదా నన్దా నారసింహీ సరస్వతీ ।
మహాదేవరతా చణ్డీ చణ్డదోర్దణ్డఖణ్డినీ ॥ ౧౮-౩౭ ॥

దీర్ఘకేశీ సుకేశీ చ పిఙ్గకేశీ మహాకచా ।
భవానీ భవపత్నీ చ భవభీతిహరా సతీ ॥ ౧౮-౩౮ ॥

పౌరన్దరీ తథా విష్ణోర్జాయా మాహేశ్వరీ తథా ।
సర్వేషాం జననీ విద్యా చార్వఙ్గీ దైత్యనాశినీ ॥ ౧౮-౩౯ ॥

సర్వరూపా మహేశాని కామినీ వరవర్ణినీ ।
మహావిద్యా మహామాయా మహామేధా మహోత్సవా ॥ ౧౮-౪౦ ॥

విరూపా విశ్వరూపా చ మృడానీ మృడవల్లభా ।
కోటిచన్ద్రప్రతీకాశా శతసూర్యప్రకాశినీ ॥ ౧౮-౪౧ ॥

జహ్నుకన్యా మహోగ్రా చ పార్వతీ విశ్వమోహినీ ।
కామరూపా మహేశానీ నిత్యోత్సాహా మనస్వినీ ॥ ౧౮-౪౨ ॥

వైకుణ్ఠనాథపత్నీ చ తథా శఙ్కరమోహినీ ।
కాశ్యపీ కమలా కృష్ణా కృష్ణరూపా చ కాలినీ ॥ ౧౮-౪౩ ॥

మాహేశ్వరీ వృషారూఢా సర్వవిస్మయకారిణీ ।
మాన్యా మానవతీ శుద్ధా కన్యా హిమగిరేస్తథా ॥ ౧౮-౪౪ ॥

అపర్ణా పద్మపత్రాక్షీ నాగయజ్ఞోపవీతినీ ।
మహాశఙ్ఖధరా కాన్తా కమనీయా నగాత్మజా ॥ ౧౮-౪౫ ॥

బ్రహ్మాణీ వైష్ణవీ శమ్భోర్జాయా గఙ్గా జలేశ్వరీ ।
భాగీరథీ మనోబుద్ధిర్నిత్యా విద్యామయీ తథా ॥ ౧౮-౪౬ ॥

హరప్రియా గిరిసుతా హరపత్నీ తపస్వినీ ।
మహావ్యాధిహరా దేవీ మహాఘోరస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౪౭ ॥

మహాపుణ్యప్రభా భీమా మధుకైటభనాశినీ ।
శఙ్ఖినీ వజ్రిణీ ధాత్రీ తథా పుస్తకధారిణీ ॥ ౧౮-౪౮ ॥

చాముణ్డా చపలా తుఙ్గా శుమ్బదైత్యనికృన్తనీ ।
శాన్తిర్నిద్రా మహానిద్రా పూర్ణనిద్రా చ రేణుకా ॥ ౧౮-౪౯ ॥

కౌమారీ కులజా కాన్తీ కౌలవ్రతపరాయణా ।
వనదుర్గా సదాచారా ద్రౌపదీ ద్రుపదాత్మజా ॥ ౧౮-౫౦ ॥

యశస్వినీ యశస్యా చ యశోధాత్రీ యశఃప్రదా ।
సృష్టిరూపా మహాగౌరీ నిశుమ్బప్రాణనాశినీ ॥ ౧౮-౫౧ ॥

పద్మినీ వసుధా పృథ్వీ రోహిణీ విన్ధ్యవాసినీ ।
శివశక్తిర్మహాశక్తిః శఙ్ఖినీ శక్తినిర్గతా ॥ ౧౮-౫౨ ॥

దైత్యప్రాణహరా దేవీ సర్వరక్షణకారిణీ ।
క్షాన్తిః క్షేమఙ్కరీ చైవ బుద్ధిరూపా మహాధనా ॥ ౧౮-౫౩ ॥

శ్రీవిద్యా భైరవి భవ్యా భవానీ భవనాశినీ ।
తాపినీ భావినీ సీతా తీక్ష్ణతేజఃస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౫౪ ॥

దాత్రీ దానపరా కాలీ దుర్గా దైత్యవిభూషణా ।
మహాపుణ్యప్రదా భీమా మధుకైటభనాశినీ ॥ ౧౮-౫౫ ॥

పద్మా పద్మావతీ కృష్ణా తుష్టా పుష్టా తథోర్వశీ ।
వజ్రిణీ వజ్రహస్తా చ తథా నారాయణీ శివా ॥ ౧౮-౫౬ ॥

ఖడ్గినీ ఖడ్గహస్తా చ ఖడ్గఖర్పరధారిణీ ।
దేవాఙ్గనా దేవకన్యా దేవమాతా పులోమజా ॥ ౧౮-౫౭ ॥

సుఖినీ స్వర్గదాత్రీ చ సర్వసౌఖ్యవివర్ధినీ ।
శీలా శీలావతీ సూక్ష్మా సూక్ష్మాకారా వరప్రదా ॥ ౧౮-౫౮ ॥

వరేణ్యా వరదా వాణీ జ్ఞానినీ జ్ఞానదా సదా ।
ఉగ్రకాలీ మహాకాలీ భద్రకాలీ చ దక్షిణా ॥ ౧౮-౫౯ ॥

భృగువంశసముద్భూతా భార్గవీ భృగువల్లభా ।
శూలినీ శూలహస్తా చ కర్త్రీఖర్పరధారిణీ ॥ ౧౮-౬౦ ॥

మహావంశసముద్భూతా మయూరవరవాహనా ।
మహాశఙ్ఖరతా రక్తా రక్తఖర్పరధారిణీ ॥ ౧౮-౬౧ ॥

రక్తామ్బరధరా రామా రమణీ సురనాయికా ।
మోక్షదా శివదా శ్యామా మదవిభ్రమమన్థరా ॥ ౧౮-౬౨ ॥

పరమానన్దదా జ్యేష్ఠా యోగినీ గణసేవితా ।
సారా జామ్బవతీ చైవ సత్యభామా నగాత్మజా ॥ ౧౮-౬౩ ॥

రౌద్రా రౌద్రబలా ఘోరా రుద్రసారారుణాత్మికా ।
రుద్రరూపా మహారౌద్రీ రౌద్రదైత్యవినాశినీ ॥ ౧౮-౬౪ ॥

కౌమారీ కౌశికీ చణ్డా కాలదైత్యవినాశినీ ।
శమ్భుపత్నీ శమ్భురతా శమ్బుజాయా మహోదరీ ॥ ౧౮-౬౫ ॥

శివపత్నీ శివరతా శివజాయా శివప్రియా ।
హరపత్నీ హరరతా హరజాయా హరప్రియా ॥ ౧౮-౬౬ ॥

మదనాన్తకకాన్తా చ మదనాన్తకవల్లభా ।
గిరిజా గిరికన్యా చ గిరీశస్య చ వల్లభా ॥ ౧౮-౬౭ ॥

భూతా భవ్యా భవా స్పష్టా పావనీ పరపాలినీ ।
అదృశ్యా చ వ్యక్తరూపా ఇష్టానిష్టప్రవర్ద్ధినీ ॥ ౧౮-౬౮ ॥

అచ్యుతా ప్రచ్యుతప్రాణా ప్రమదా వాసవేశ్వరీ ।
అపాంనిధిసముద్భూతా ధారిణీ చ ప్రతిష్ఠితా ॥ ౧౮-౬౯ ॥

ఉద్భవా క్షోభణా క్షేమా శ్రీగర్భా పరమేశ్వరీ ।
కమలా పుష్పదేహా చ కామినీ కఞ్జలోచనా ॥ ౧౮-౭౦ ॥

శరణ్యా కమలా ప్రీతిర్విమలానన్దవర్ధినీ ।
కపర్దినీ కరాలా చ నిర్మలా దేవరూపిణీ ॥ ౧౮-౭౧ ॥

ఉదీర్ణభూషణా భవ్యా సురసేనా మహోదరీ ।
శ్రీమతీ శిశిరా నవ్యా శిశిరాచలకన్యకా ॥ ౧౮-౭౨ ॥

సురమాన్యా సురశ్రేష్ఠా జ్యేష్ఠా ప్రాణేశ్వరీ స్థిరా ।
తమోఘ్నీ ధ్వాన్తసంహన్త్రీ ప్రయతాత్మా పతివ్రతా ॥ ౧౮-౭౩ ॥

ప్రద్యోతినీ రథారూఢా సర్వలోకప్రకాశినీ ।
మేధావినీ మహావీర్యా హంసీ సంసారతారిణీ ॥ ౧౮-౭౪ ॥

ప్రణతప్రాణినామార్తిహారిణీ దైత్యనాశినీ ।
డాకినీ శాకినీదేవీ వరఖట్వాఙ్గధారిణీ ॥ ౧౮-౭౫ ॥

కౌముదీ కుముదా కున్దా కౌలికా కులజామరా ।
గర్వితా గుణసమ్పన్నా నగజా ఖగవాహినీ ॥ ౧౮-౭౬ ॥

చన్ద్రాననా మహోగ్రా చ చారుమూర్ధజశోభనా ।
మనోజ్ఞా మాధవీ మాన్యా మాననీయా సతాం సుహృత్ ॥ ౧౮-౭౭ ॥

జ్యేష్ఠా శ్రేష్ఠా మఘా పుష్యా ధనిష్ఠా పూర్వఫాల్గునీ ।
రక్తబీజనిహన్త్రీ చ రక్తబీజవినాశినీ ॥ ౧౮-౭౮ ॥

చణ్డముణ్డనిహన్త్రీ చ చణ్డముణ్డవినాశినీ ।
కర్త్రీ హర్త్రీ సుకర్త్రీ చ విమలామలవాహినీ ॥ ౧౮-౭౯ ॥

విమలా భాస్కరీ వీణా మహిషాసురఘాతినీ ।
కాలిన్దీ యమునా వృద్ధా సురభిః బాలికా సతీ ॥ ౧౮-౮౦ ॥

కౌశల్యా కౌముదీ మైత్రీరూపిణీ చాప్యరున్ధతీ ।
పురారిగృహిణీ పూర్ణా పూర్ణానన్దస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౮౧ ॥

పుణ్డరీకాక్షపత్నీ చ పుణ్డరీకాక్షవల్లభా ।
సమ్పూర్ణచన్ద్రవదనా బాలచన్ద్రసమప్రభా ॥ ౧౮-౮౨ ॥

రేవతీ రమణీ చిత్రా చిత్రామ్బరవిభూషణాం ।
సీతా వీణావతీ చైవ యశోదా విజయా ప్రియా ॥ ౧౮-౮౩ ॥

నవపుష్పసముద్భూతా నవపుష్పోత్సవోత్సవా ।
నవపుష్పస్రజామాలా మాల్యభూషణభూషితా ॥ ౧౮-౮౪ ॥

నవపుష్పసమప్రాణా నవపుష్పోత్సవప్రియా ।
ప్రేతమణ్డలమధ్యస్తా సర్వాఙ్గసున్దరీ శివా ॥ ౧౮-౮౫ ॥

నవపుష్పాత్మికా షష్ఠీ పుష్పస్తవకమణ్డలా ।
నవపుష్పగుణోపేతా శ్మశానభైరవప్రియా ॥ ౧౮-౮౬ ॥

కులశాస్త్రప్రదీపా చ కులమార్గప్రవర్ద్ధినీ ।
శ్మశానభైరవీ కాలీ భైరవీ భైరవప్రియా ॥ ౧౮-౮౭ ॥

ఆనన్దభైరవీ ధ్యేయా భైరవీ కురుభైరవీ ।
మహాభైరవసమ్ప్రీతా భైరవీకులమోహినీ ॥ ౧౮-౮౮ ॥

శ్రీవిద్యాభైరవీ నీతిభైరవీ గుణభైరవీ ।
సమ్మోహభైరవీ పుష్టిభైరవీ తుష్టిభైరవీ ॥ ౧౮-౮౯ ॥

సంహారభైరవీ సృష్టిభైరవీ స్థితిభైరవీ ।
ఆనన్దభైరవీ వీరా సున్దరీ స్థితిసున్దరీ ॥ ౧౮-౯౦ ॥

గుణానన్దస్వరూపా చ సున్దరీ కాలరూపిణీ ।
శ్రీమాయాసున్దరీ సౌమ్యసున్దరీ లోకసున్దరీ ॥ ౧౮-౯౧ ॥

శ్రీవిద్యామోహినీ బుద్ధిర్మహాబుద్ధిస్వరూపిణీ ।
మల్లికా హారరసికా హారాలమ్బనసున్దరీ ॥ ౧౮-౯౨ ॥

నీలపఙ్కజవర్ణా చ నాగకేసరభూషితా ।
జపాకుసుమసఙ్కాశా జపాకుసుమశోభితా ॥ ౧౮-౯౩ ॥

ప్రియా ప్రియఙ్కరీ విష్ణోర్దానవేన్ద్రవినాశినీ ।
జ్ఞానేశ్వరీ జ్ఞానదాత్రీ జ్ఞానానన్దప్రదాయినీ ॥ ౧౮-౯౪ ॥

గుణగౌరవసమ్పన్నా గుణశీలసమన్వితా ।
రూపయౌవనసమ్పన్నా రూపయౌవనశోభితా ॥ ౧౮-౯౫ ॥

గుణాశ్రయా గుణరతా గుణగౌరవసున్దరీ ।
మదిరామోదమత్తా చ తాటఙ్కద్వయశోభితా ॥ ౧౮-౯౬ ॥

వృక్షమూలస్థితా దేవీ వృక్షశాఖోపరిస్థితా ।
తాలమధ్యాగ్రనిలయా వృక్షమధ్యనివాసినీ ॥ ౧౮-౯౭ ॥

స్వయమ్భూపుష్పసంకాశా స్వయమ్భూపుష్పధారిణీ ।
స్వయమ్భూకుసుమప్రీతా స్వయమ్భూపుష్పశోభినీ ॥ ౧౮-౯౮ ॥

స్వయమ్భూపుష్పరసికా నగ్నా ధ్యానవతీ సుధా ।
శుక్రప్రియా శుక్రరతా శుక్రమజ్జనతత్పరా ॥ ౧౮-౯౯ ॥

పూర్ణపర్ణా సుపర్ణా చ నిష్పర్ణా పాపనాశినీ ।
మదిరామోదసమ్పన్నా మదిరామోదధారిణీ ॥ ౧౮-౧౦౦ ॥

సర్వాశ్రయా సర్వగుణా నన్దనన్దనధారిణీ ।
నారీపుష్పసముద్భూతా నారీపుష్పోత్సవోత్సవా ॥ ౧౮-౧౦౧ ॥

నారీపుష్పసమప్రాణా నారీపుష్పరతా మృగీ ।
సర్వకాలోద్భవప్రీతా సర్వకాలోద్భవోత్సవా ॥ ౧౮-౧౦౨ ॥

చతుర్భుజా దశభుజా అష్టాదశభుజా తథా ।
ద్విభుజా షడ్భుజా ప్రీతా రక్తపఙ్కజశోభితా ॥ ౧౮-౧౦౩ ॥

కౌబేరీ కౌరవీ కౌర్యా కురుకుల్లా కపాలినీ ।
సుదీర్ఘకదలీజఙ్ఘా రమ్భోరూ రామవల్లభా ॥ ౧౮-౧౦౪ ॥

నిశాచరీ నిశామూర్తిర్నిశాచన్ద్రసమప్రభా ।
చాన్ద్రీ చాన్ద్రకలా చన్ద్రా చారుచన్ద్రనిభాననా ॥ ౧౮-౧౦౫ ॥

స్రోతస్వతీ స్రుతిమతీ సర్వదుర్గతినాశినీ ।
సర్వాధారా సర్వమయీ సర్వానన్దస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౧౦౬ ॥

సర్వచక్రేశ్వరీ సర్వా సర్వమన్త్రమయీ శుభా ।
సహస్రనయనప్రాణా సహస్రనయనప్రియా ॥ ౧౮-౧౦౭ ॥

సహస్రశీర్షా సుషమా సదమ్భా సర్వభక్షికా ।
యష్టికా యష్టిచక్రస్థా షద్వర్గఫలదాయినీ ॥ ౧౮-౧౦౮ ॥

షడ్వింశపద్మమధ్యస్థా షడ్వింశకులమధ్యగా ।
హూఁకారవర్ణనిలయా హూఁకారాక్షరభూషణా ॥ ౧౮-౧౦౯ ॥

హకారవర్ణనిలయా హకారాక్షరభూషణా ।
హారిణీ హారవలితా హారహీరకభూషణా ॥ ౧౮-౧౧౦ ॥

హ్రీంకారబీజసహితా హ్రీంకారైరుపశోభితా ।
కన్దర్పస్య కలా కున్దా కౌలినీ కులదర్పితా ॥ ౧౮-౧౧౧ ॥

కేతకీకుసుమప్రాణా కేతకీకృతభూషణా ।
కేతకీకుసుమాసక్తా కేతకీపరిభూషితా ॥ ౧౮-౧౧౨ ॥

కర్పూరపూర్ణవదనా మహామాయా మహేశ్వరీ ।
కలా కేలిః క్రియా కీర్ణా కదమ్బకుసుమోత్సుకా ॥ ౧౮-౧౧౩ ॥

కాదమ్బినీ కరిశుణ్డా కుఞ్జరేశ్వరగామినీ ।
ఖర్వా సుఖఞ్జనయనా ఖఞ్జనద్వన్ద్వభూషణా ॥ ౧౮-౧౧౪ ॥

ఖద్యోత ఇవ దుర్లక్షా ఖద్యోత ఇవ చఞ్చలా ।
మహామాయా జ్గద్ధాత్రీ గీతవాద్యప్రియా రతిః ॥ ౧౮-౧౧౫ ॥

గణేశ్వరీ గణేజ్యా చ గుణపూజ్యా గుణప్రదా ।
గుణాఢ్యా గుణసమ్పన్నా గుణదాత్రీ గుణాత్మికా ॥ ౧౮-౧౧౬ ॥

గుర్వీ గురుతరా గౌరీ గాణపత్యఫలప్రదా ।
మహావిద్యా మహామేధా తులినీ గణమోహినీ ॥ ౧౮-౧౧౭ ॥

భవ్యా భవప్రియా భావ్యా భావనీయా భవాత్మికా ।
ఘర్ఘరా ఘోరవదనా ఘోరదైత్యవినాశినీ ॥ ౧౮-౧౧౮ ॥

ఘోరా ఘోరవతీ ఘోషా ఘోరపుత్రీ ఘనాచలా ।
చర్చరీ చారునయనా చారువక్త్రా చతుర్గుణా ॥ ౧౮-౧౧౯ ॥

చతుర్వేదమయీ చణ్డీ చన్ద్రాస్యా చతురాననా ।
చలచ్చకోరనయనా చలత్ఖఞ్జనలోచనా ॥ ౧౮-౧౨౦ ॥

చలదమ్భోజనిలయా చలదమ్భోజలోచనా ।
ఛత్రీ ఛత్రప్రియా ఛత్రా ఛత్రచామరశోభితా ॥ ౧౮-౧౨౧ ॥

ఛిన్నఛదా ఛిన్నశిరాశ్ఛిన్ననాసా ఛలాత్మికా ।
ఛలాఢ్యా ఛలసంత్రస్తా ఛలరూపా ఛలస్థిరా ॥ ౧౮-౧౨౨ ॥

ఛకారవర్ణనిలయా ఛకారాఢ్యా ఛలప్రియా ।
ఛద్మినీ ఛద్మనిరతా ఛద్మచ్ఛద్మనివాసినీ ॥ ౧౮-౧౨౩ ॥

జగన్నాథప్రియా జీవా జగన్ముక్తికరీ మతా ।
జీర్ణా జీమూతవనితా జీమూతైరుపశోభితా ॥ ౧౮-౧౨౪ ॥

జామాతృవరదా జమ్భా జమలార్జునభఞ్జినీ ।
ఝర్ఝరీ ఝాకృతిర్ఝల్లీ ఝరీ ఝర్ఝరికా తథా ॥ ౧౮-౧౨౫ ॥

టఙ్కారకారిణీ టీకా సర్వటఙ్కారకారిణీ ।
ఠంకరాఙ్గీ డమరుకా డాకారా డమరుప్రియా ॥ ౧౮-౧౨౬ ॥

ఢక్కారావరతా నిత్యా తులసీ మణిభూషితా ।
తులా చ తోలికా తీర్ణా తారా తారణికా తథా ॥ ౧౮-౧౨౭ ॥

తన్త్రవిజ్ఞా తన్త్రరతా తన్త్రవిద్యా చ తన్త్రదా ।
తాన్త్రికీ తన్త్రయోగ్యా చ తన్త్రసారా చ తన్త్రికా ॥ ౧౮-౧౨౮ ॥

తన్త్రధారీ తన్త్రకరీ సర్వతన్త్రస్వరూపిణీ ।
తుహినాంశుసమానాస్యా తుహినాంశుసమప్రభా ॥ ౧౮-౧౨౯ ॥

తుషారాకరతుల్యాఙ్గీ తుషారాధారసున్దరీ ।
తన్త్రసారా తన్త్రకరో తన్త్రసారస్వరూపిణీ ॥ ౧౮-౧౩౦ ॥

తుషారధామతుల్యాస్యా తుషారాంశుసమప్రభా ।
తుషారాద్రిసుతా తార్క్ష్యా తారాఙ్గీ తాలసున్దరీ ॥ ౧౮-౧౩౧ ॥

తారస్వరేణ సహితా తారస్వరవిభూషితా ।
థకారకూటనిలయా థకారాక్షరమాలినీ ॥ ౧౮-౧౩౨ ॥

దయావతీ దీనరతా దుఃఖదారిద్ర్యనాశినీ ।
దౌర్భాగ్యదుఃఖదలినీ దౌర్భాగ్యపదనాశినీ ॥ ౧౮-౧౩౩ ॥

దుహితా దీనబన్ధుశ్చ దానవేన్ద్రవినాశినీ ।
దానపాత్రీ దానరతా దానసమ్మానతోషితా ॥ ౧౮-౧౩౪ ॥

దాన్త్యాదిసేవితా దాన్తా దయా దామోదరప్రియా ।
దధీచివరదా తుష్టా దానవేన్ద్రవిమర్దినీ ॥ ౧౮-౧౩౫ ॥

దీర్ఘనేత్రా దీర్ఘకచా దీర్ఘనాసా చ దీర్ఘికా ।
దారిద్ర్యదుఃఖసంనాశా దారిద్ర్యదుఃఖనాశినీ ॥ ౧౮-౧౩౬ ॥

దామ్భికా దన్తురా దమ్భా దమ్భాసురవరప్రదా ।
ధనధాన్యప్రదా ధన్యా ధనేశ్వరధనప్రదా ॥ ౧౮-౧౩౭ ॥

ధర్మపత్నీ ధర్మరతా ధర్మాధర్మవివివర్ద్ధినీ ।
ధర్మిణీ ధర్మికా ధర్మ్యా ధర్మాధర్మవివర్ద్ధినీ ॥ ౧౮-౧౩౮ ॥

ధనేశ్వరీ ధర్మరతా ధర్మానన్దప్రవర్ద్ధినీ ।
ధనాధ్యక్షా ధనప్రీతా ధనాఢ్యా ధనతోషితా ॥ ౧౮-౧౩౯ ॥

ధీరా ధైర్యవతీ ధిష్ణ్యా ధవలామ్భోజసంనిభా ।
ధరిణీ ధారిణీ ధాత్రీ ధూరణీ ధరణీ ధరా ॥ ౧౮-౧౪౦ ॥

ధార్మికా ధర్మసహితా ధర్మనిన్దకవర్జితా ।
నవీనా నగజా నిమ్నా నిమ్ననాభిర్నగేశ్వరీ ॥ ౧౮-౧౪౧ ॥

నూతనామ్భోజనయనా నవీనామ్భోజసున్దరీ ।
నాగరీ నగరజ్యేష్ఠా నగరాజసుతా నగా ॥ ౧౮-౧౪౨ ॥

నాగరాజకృతతోషా నాగరాజవిభూషితా ।
నాగేశ్వరీ నాగరూఢా నాగరాజకులేశ్వరీ ॥ ౧౮-౧౪౩ ॥

నవీనేన్దుకలా నాన్దీ నన్దికేశ్వరవల్లభా ।
నీరజా నీరజాక్షీ చ నీరజద్వన్ద్వలోచనా ॥ ౧౮-౧౪౪ ॥

నీరా నీరభవా వాణీ నీరనిర్మలదేహినీ ।
నాగయజ్ఞోపవీతాఢ్యా నాగయజ్ఞోపవీతికా ॥ ౧౮-౧౪౫ ॥

నాగకేసరసంతుష్టా నాగకేసరమాలినీ ।
నవీనకేతకీకున్ద ? మల్లికామ్భోజభూషితా ॥ ౧౮-౧౪౬ ॥

నాయికా నాయకప్రీతా నాయకప్రేమభూషితా ।
నాయకప్రేమసహితా నాయకప్రేమభావితా ॥ ౧౮-౧౪౭ ॥

నాయకానన్దనిలయా నాయకానన్దకారిణీ ।
నర్మకర్మరతా నిత్యం నర్మకర్మఫలప్రదా ॥ ౧౮-౧౪౮ ॥

నర్మకర్మప్రియా నర్మా నర్మకర్మకృతాలయా ।
నర్మప్రీతా నర్మరతా నర్మధ్యానపరాయణా ॥ ౧౮-౧౪౯ ॥

పౌష్ణప్రియా చ పౌష్పేజ్యా పుష్పదామవిభూషితా ।
పుణ్యదా పూర్ణిమా పూర్ణా కోటిపుణ్యఫలప్రదా ॥ ౧౮-౧౫౦ ॥

పురాణాగమగోప్యా చ పురాణాగమగోపితా ।
పురాణగోచరా పూర్ణా పూర్వా ప్రౌఢా విలాసినీ ॥ ౧౮-౧౫౧ ॥

ప్రహ్లాదహృదయాహ్లాదగేహినీ పుణ్యచారిణీ ।
ఫాల్గునీ ఫాల్గునప్రీతా ఫాల్గునప్రేధారిణీ ॥ ౧౮-౧౫౨ ॥

ఫాల్గునప్రేమదా చైవ ఫణిరాజవిభూషితా ।
ఫణికాఞ్చీ ఫణిప్రీతా ఫణిహారవిభూషితా ॥ ౧౮-౧౫౩ ॥

ఫణీశకృతసర్వాఙ్గభూషణా ఫణిహారిణీ ।
ఫణిప్రీతా ఫణిరతా ఫణికఙ్కణధారిణీ ॥ ౧౮-౧౫౪ ॥

ఫలదా త్రిఫలా శక్తా ఫలాభరణభూషితా ।
ఫకారకూటసర్వాఙ్గీ ఫాల్గునానన్దవర్ద్ధినీ ॥ ౧౮-౧౫౫ ॥

వాసుదేవరతా విజ్ఞా విజ్ఞవిజ్ఞానకారిణీ ।
వీణావతీ బలాకీర్ణా బాలపీయూషరోచికా ॥ ౧౮-౧౫౬ ॥

బాలావసుమతీ విద్యా విద్యాహారవిభూషితా ।
విద్యావతీ వైద్యపదప్రీతా వైవస్వతీ బలిః ॥ ౧౮-౧౫౭ ॥

బలివిధ్వంసినీ చైవ వరాఙ్గస్థా వరాననా ।
విష్ణోర్వక్షఃస్థలస్థా చ వాగ్వతీ విన్ధ్యవాసినీ ॥ ౧౮-౧౫౮ ॥

భీతిదా భయదా భానోరంశుజాలసమప్రభా ।
భార్గవేజ్యా భృగోః పూజ్యా భరద్వారనమస్కృతా ॥ ౧౮-౧౫౯ ॥

భీతిదా భయసంహన్త్రీ భీమాకారా చ సున్దరీ ।
మాయావతీ మానరతా మానసమ్మానతత్పరా ॥ ౧౮-౧౬౦ ॥

మాధవానన్దదా మాధ్వీ మదిరాముదితేక్షణా ।
మహోత్సవగుణోపేతా మహతీ చ మహద్గుణా ॥ ౧౮-౧౬౧ ॥

మదిరామోదనిరతా మదిరామజ్జనే రతా ।
యశోధరీ యశోవిద్యా యశోదానన్దవర్ద్ధినీ ॥ ౧౮-౧౬౨ ॥

యశఃకర్పూరధవలా యశోదామవిభూషితా ।
యమరాజప్రియా యోగమార్గానన్దప్రవర్ద్ధినీ ॥ ౧౮-౧౬౩ ॥

యమస్వసా చ యమునా యోగమార్గప్రవర్ద్ధినీ ।
యాదవానన్దకర్త్రీ చ యాదవానన్దవర్ద్ధినీ ॥ ౧౮-౧౬౪ ॥

యజ్ఞప్రీతా యజ్ఞమయీ యజ్ఞకర్మవిభూషితా ।
రామప్రీతా రామరతా రామతోషణతత్పరా ॥ ౧౮-౧౬౫ ॥

రాజ్ఞీ రాజకులేజ్యా చ రాజరాజేశ్వరీ రమా ।
రమణీ రామణీ రమ్యా రామానన్దప్రదాయినీ ॥ ౧౮-౧౬౬ ॥

రజనీకరపూర్ణాస్యా రక్తోత్పలవిలోచనా ।
లాఙ్గలిప్రేమసంతుష్టా లాఙ్గలిప్రణయప్రియా ॥ ౧౮-౧౬౭ ॥

లాక్షారుణా చ లలనా లీలా లీలావతీ లయా ।
లఙ్కేశ్వరగుణప్రీతా లఙ్కేశవరదాయినీ ॥ ౧౮-౧౬౮ ॥

లవఙ్గీకుసుమప్రీతా లవఙ్గకుసుమస్రజా ।
ధాతా వివస్వద్గృహిణీ వివస్వత్ప్రేమధారిణీ ॥ ౧౮-౧౬౯ ॥

శవోపరిసమాసీనా శవవక్షఃస్థలస్థితా ।
శరణాగతరక్షిత్రీ శరణ్యా శ్రీః శరద్గుణా ॥ ౧౮-౧౭౦ ॥

షట్కోణచక్రమధ్యస్థా సమ్పదార్థనిషేవితా ।
హూంకారాకారిణీ దేవీ హూంకారరూపశోభితా ॥ ౧౮-౧౭౧ ॥

క్షేమఙ్కరీ తథా క్షేమా క్షేమధామవివర్ద్ధినీ ।
క్షేమామ్నాయా తథాజ్ఞా చ ఇడా ఇశ్వరవల్లభా ॥ ౧౮-౧౭౨ ॥

ఉగ్రదక్షా తథా చోగ్రా అకారాదిస్వరోద్భవా ।
ఋకారవర్ణకూటస్థా ౠకారస్వరభూషితా ॥ ౧౮-౧౭౩ ॥

ఏకారా చ తథా చైకా ఏకారాక్షరవాసితా ।
ఐష్టా చైషా తథా చౌషా ఔకారాక్షరధారిణీ ॥ ౧౮-౧౭౪ ॥

అం అఃకారస్వరూపా చ సర్వాగమసుగోపితా ।
ఇత్యేతత్ కథితం దేవి తారానామసహస్రకమ్ ॥ ౧౮-౧౭౫ ॥

య ఇదం పఠతి స్తోత్రం ప్రత్యహం భక్తిభావతః ।
దివా వా యది వా రాత్రౌ సన్ధ్యయోరుభయోరపి ॥ ౧౮-౧౭౬ ॥

స్తవరాజస్య పాఠేన రాజా భవతి కిఙ్కరః ।
సర్వాగమేషు పూజ్యః స్యాత్ సర్వతన్త్రే స్వయం హరః ॥ ౧౮-౧౭౭ ॥

శివస్థానే శ్మశానే చ శూన్యాగారే చతుష్పథే ।
య పఠేచ్ఛృణుయాద్ వాపి స యోగీ నాత్ర సంశయః ॥ ౧౮-౧౭౮ ॥

యాని నామాని సన్త్యస్మిన్ ప్రసఙ్గాద్ మురవైరిణః ।
గ్రాహ్యాణి తాని కల్యాణి నాన్యాన్యపి కదాచన ॥ ౧౮-౧౭౯ ॥

హరేర్నామ న గృహ్ణీయాద్ న స్పృశేత్ తులసీదలమ్ ।
నాన్యచిన్తా ప్రకర్తవ్యా నాన్యనిన్దా కదాచన ॥ ౧౮-౧౮౦ ॥

సిన్దూరకరవీరాద్యైః పుష్పైర్లోహితకైస్తథా ।
యోఽర్చయేద్ భక్తిభావేన తస్యాసాధ్యం న కిఞ్చన ॥ ౧౮-౧౮౧ ॥

వాతస్తమ్భం జలస్తమ్భం గతిస్తమ్భం వివస్వతః ।
వహ్నేః స్తమ్భం కరోత్యేవ స్తవస్యాస్య ప్రకీర్తనాత్ ॥ ౧౮-
౧౮౨ ॥

శ్రియమాకర్షయేత్ తూర్ణమానృణ్యం జాయతే హఠాత్ ।
యథా తృణం దహేద్ వహ్నిస్తథారీన్ మర్దయేత్ క్షణాత్ ॥ ౧౮-౧౮౩ ॥

మోహయేద్ రాజపత్నీశ్చ దేవానపి వశం నయేత్ ।
యః పఠేత్ శృణుయాద్ వాపి ఏకచిత్తేన సర్వదా ॥ ౧౮-౧౮౪ ॥

దీర్ఘాయుశ్చ సుఖీ వాగ్మీ వాణీ తస్య వశఙ్కరీ ।
సర్వతీర్థాభిషేకేణ గయాశ్రాద్ధేన యత్ ఫలమ్ ॥ ౧౮-౧౮౫ ॥

తత్ఫలం లభతే సత్యం యః పఠేదేకచిత్తతః ।
యేషామారాధనే శ్రద్ధా యే తు సాధితుముద్యతాః ॥ ౧౮-౧౮౬ ॥

తేషాం కృతిత్వం సర్వం స్యాద్ గతిర్దేవి పరా చ సా ।
ఋతుయుక్తలతాగారే స్థిత్వా దణ్డేన తాడయేత్ ॥ ౧౮-౧౮౭ ॥

జప్త్వా స్తుత్వా చ భక్త్యా చ గచ్ఛేద్ వై తారిణీపదమ్ ।
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం శనివాసరే ॥ ౧౮-౧౮౮ ॥

సంక్రాన్త్యాం మణ్డలే రాత్రౌ అమావాస్యాం చ యోఽర్చయేత్ ।
వర్షం వ్యాప్య చ దేవేశి తస్యాధీనాశ్చ సిద్ధయః ॥ ౧౮-౧౮౯ ॥

సుతహీనా చ యా నారీ దౌర్భాగ్యామయపీడితా ।
వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా మృతగర్భా చ యాఙ్గనా ॥ ౧౮-౧౯౦ ॥

ధనధాన్యవిహీనా చ రోగశోకాకులా చ యా ।
సాపి చైతద్ మహాదేవి భూర్జపత్రే లిఖేత్తతః ॥ ౧౮-౧౯౧ ॥

సవ్యే భుజే చ బధ్నీయాత్ సర్వసౌఖ్యవతీ భవేత్ ।
ఏవం పుమానపి ప్రాయో దుఃఖేన పరిపీడితః ॥ ౧౮-౧౯౨ ॥

సభాయాం వ్యసనే ఘోరే వివాదే శత్రుసంకటే ।
చతురఙ్గే చ తథా యుద్ధే సర్వత్రారిప్రపీడితే ॥ ౧౮-౧౯౩ ॥

స్మరణాదేవ కల్యాణి సంక్షయం యాన్తి దూరతః ।
పూజనీయం ప్రయత్నేన శూన్యాగారే శివాలయే ॥ ౧౮-౧౯౪ ॥

బిల్వమూలే శ్మశానే చ తటే వా కులమణ్డలే ।
శర్కరాసవసంయుక్తైర్భక్తైర్దుగ్ధైః సపాయసైః ॥ ౧౮-౧౯౫ ॥

అపూపాపిష్టసంయుక్తైర్నైవేద్యైశ్చ యథోచితైః ।
నివేదితం చ యద్ద్రవ్యం భోక్తవ్యం చ విధానతః ॥ ౧౮-౧౯౬ ॥

తన్న చేద్ భుజ్యతే మోహాద్ భోక్తుం నేచ్ఛన్తి దేవతాః ।
అనేనైవ విధానేన యోఽర్చయేత్ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౧౮-౧౯౭ ॥

స భూమివలయే దేవి సాక్షాదీశో న సంశయః ।
మహాశఙ్ఖేన దేవేశి సర్వం కార్యం జపాదికమ్ ॥ ౧౮-౧౯౮ ॥

కులసర్వస్వకస్యైవం ప్రభావో వర్ణితో మయా ।
న శక్యతే సమాఖ్యాతుం వర్షకోటిశతైరపి ॥ ౧౮-౧౯౯ ॥

కిఞ్చిద్ మయా చ చాపల్యాత్ కథితం పరమేశ్వరి ।
జన్మాన్తరసహస్రేణ వర్ణితుం నైవ శక్యతే ॥ ౧౮-౨౦౦ ॥

కులీనాయ ప్రదాతవ్యం తారాభక్తిపరాయ చ ।
అన్యభక్తాయ నో దేయం వైష్ణవాయ విశేషతః ॥ ౧౮-౨౦౧ ॥

కులీనాయ మహేచ్ఛాయ భక్తిశ్రద్ధాపరాయ చ ।
మహాత్మనే సదా దేయం పరీక్షితగుణాయ చ ॥ ౧౮-౨౦౨ ॥

నాభక్తాయ ప్రదాతవ్యం పథ్యన్తరపరాయ చ ।
న దేయం దేవదేవేశి గోప్యం సర్వాగమేషు చ ॥ ౧౮-౨౦౩ ॥

పూజాజపవిహీనాయ స్త్రీసురానిన్దకాయ చ ।
న స్తవం దర్శయేత్ క్వాపి సన్దర్శ్య శివహా భవేత్ ॥ ౧౮-౨౦౪ ॥

పఠనీయం సదా దేవి సర్వావస్థాసు సర్వదా ।
యః స్తోత్రం కులనాయికే ప్రతిదినం భక్త్యా పఠేద్ మానవః
స స్యాద్విత్తచయైర్ధనేశ్వరసమో విద్యామదైర్వాక్పతిః ।
సౌన్దర్యేణ చ మూర్తిమాన్ మనసిజః కీర్త్యా చ నారాయణః
శక్త్యా శఙ్కర ఏవ సౌఖ్యవిభవైర్భూమేః పతిర్నాన్యథా ॥ ౧౮-౨౦౫ ॥

ఇతి తే కథితం గుహ్యం తారానామసహస్రకమ్ ।
అస్మాత్ పరతరం స్తోత్రం నాస్తి తన్త్రేషు నిశ్చయః ॥ ౧౮-౨౦౬ ॥

ఇతి శ్రీబృహన్నీలతన్త్రే భైరవభైరవీసంవాదే తారాసహస్రనామనిరూపణం
అష్టాదశః పటలః ॥ ౧౮ ॥

Also Read 1000 Names of Tara Brihan Nila Tantra:

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top