Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Tarasahasranamastotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Punjabi:

॥ ਤਾਰਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਬਹਨ੍ਨੀਲਤਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਗਤਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ।

ਦੇਵ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਾਰਕ ।
ਪ੍ਰਸਙ੍ਗੇਨ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯਾ ਵਿਸ੍ਤਰਂ ਕਥਿਤਂ ਮਯਿ ॥ ੧੮-੧ ॥

ਦੇਵ੍ਯਾ ਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤ੍ਯਾਃ ਸਹਸ੍ਰਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਂ ਮਹੇਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦਃ ਕ੍ਰਿਯਤਾਂ ਮਯਿ ।
ਕਥਯਸ੍ਵ ਮਹਾਦੇਵ ਯਦ੍ਯਹਂ ਤਵ ਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੮-੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।

ਸਾਧੁ ਪਸ਼੍ਟਂ ਮਹਾਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਗੋਪਿਤਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਾਰਾਯਾਃ ਕਥਿਤੁਂ ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ॥ ੧੮-੩ ॥

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਹਾਨਿਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ਼੍ਰਿਯਾ ਚ ਪਰਿਹੀਯਤੇ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯਤਿ ਯੋ ਮੋਹਾਤ੍ ਸ਼ਣ੍ਮਾਸਾਦ੍ ਮਤ੍ਯੁਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੮-੪ ॥

ਅਕਥ੍ਯਂ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਿ ਅਕਥ੍ਯਂ ਚੈਵ ਸੁਨ੍ਦਰਿ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਵਰਦੇ ਦੇਵਿ ਯਦਿ ਸ੍ਨੇਹੋऽਸ੍ਤਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ॥ ੧੮-੫ ॥

ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਸ਼ਣੁ ਹੇ ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਾਗਮਵਿਦਾਂ ਵਰੇ ।
ਧਨਸਾਰਂ ਮਹਾਦੇਵਿ ਗੋਪ੍ਤਵ੍ਯਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ॥ ੧੮-੬ ॥

ਆਯੁਰ੍ਗੋਪ੍ਯਂ ਗਹਚ੍ਛਿਦ੍ਰਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਨ ਪਾਪਭਾਗ੍ ਭਵੇਤ੍ ।
ਸੁਗੋਪ੍ਯਂ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨਿ ਗੋਪਨਾਤ੍ ਸਿਦ੍ਧਿਮਸ਼੍ਨੁਤੇ ॥ ੧੮-੭ ॥

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਕਾਰ੍ਯਹਾਨਿਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਲਯਂ ਭਵੇਤ੍ ।
ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਭਦ੍ਰੇ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਂ ਕਦਾਚਨ ॥ ੧੮-੮ ॥

ਇਤਿ ਦੇਵਵਚਃ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਦੇਵੀ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਵਿਸ੍ਮਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਸ਼ਣਾ ਤਤ੍ਰ ਜਾਯਤੇ ॥ ੧੮-੯ ॥

ਸ਼ਣੁ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨ ਕਪਾਸਾਗਰਪਾਰਗ ।
ਤਵ ਸ੍ਨੇਹੋ ਮਹਾਦੇਵ ਮਯਿ ਨਾਸ੍ਤ੍ਯਤ੍ਰ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ॥ ੧੮-੧੦ ॥

ਭਦ੍ਰਂ ਭਦ੍ਰਂ ਮਹਾਦੇਵ ਇਤਿ ਕਤ੍ਵਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਵਿਮੁਖੀਭੂਯ ਦੇਵੇਸ਼ੀ ਤਤ੍ਰਾਸ੍ਤੇ ਸ਼ੈਲਜਾ ਸ਼ੁਭਾ ॥ ੧੮-੧੧ ॥

ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਵਿਮੁਖੀਂ ਦੇਵੀਂ ਮਹਾਦੇਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਪ੍ਰਹਸ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨੀਂ ਪਰਿਸ਼੍ਵਜ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਾਂ ਕਥਾਮ੍ ॥ ੧੮-੧੨ ॥

ਕਥਯਾਮਾਸ ਤਤ੍ਰੈਵ ਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਮਮ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪਾ ਤ੍ਵਂ ਜਾਨੀਹਿ ਨਗਨਨ੍ਦਿਨਿ ॥ ੧੮-੧੩ ॥

ਤ੍ਵਾਂ ਵਿਨਾਹਂ ਮਹਾਦੇਵਿ ਪੂਰ੍ਵੋਕ੍ਤਸ਼ਵਰੂਪਵਾਨ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦੇ ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵ ਨਗਨਨ੍ਦਿਨਿ ॥ ੧੮-੧੪ ॥

ਯਥਾ ਪ੍ਰਾਣੋ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਦੇਹੇ ਤਿਸ਼੍ਠਤਿ ਸੁਨ੍ਦਰਿ ।
ਤਥਾ ਤ੍ਵਂ ਜਗਤਾਮਾਦ੍ਯੇ ਚਰਣੇ ਪਤਿਤੋऽਸ੍ਮ੍ਯਹਮ੍ ॥ ੧੮-੧੫ ॥

ਇਤਿ ਮਤ੍ਵਾ ਮਹਾਦੇਵਿ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਤਵ ਕਿਙ੍ਕਰਮ੍ ।
ਤਤੋ ਦੇਵੀ ਮਹੇਸ਼ਾਨੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਿਨੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੮-੧੬ ॥

ਮਹਾਦੇਵਂ ਪਰਿਸ਼੍ਵਜ੍ਯ ਪ੍ਰਾਹ ਗਦ੍ਗਦਯਾ ਗਿਰਾ ।
ਸਦਾ ਦੇਹਸ੍ਵਰੂਪਾਹਂ ਦੇਹੀ ਤ੍ਵਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੧੮-੧੭ ॥

ਤਥਾਪਿ ਵਞ੍ਚਨਾਂ ਕਰ੍ਤੁਂ ਮਾਮਿਤ੍ਥਂ ਵਦਸਿ ਪ੍ਰਿਯਮ੍ ।
ਮਹਾਦੇਵਃ ਪੁਨਃ ਪ੍ਰਾਹ ਭੈਰਵਿ ਪ੍ਰਾਣਵਲ੍ਲਭੇ ॥ ੧੮-੧੮ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਾਰਾਯਾਃ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਸ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ।

ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ।

ਨ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਪਰਮੇਸ਼ਾਨ ਤਾਰਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਕਥਯਸ੍ਵ ਮਹਾਭਾਗ ਸਤ੍ਯਂ ਪਰਮਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ॥ ੧੮-੧੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤ੍ਯੁਵਾਚ ।

ਕਥਮੀਸ਼ਾਨ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ ਲਭਨ੍ਤੇ ਸਿਦ੍ਧਿਮੁਤ੍ਤਮਾਮ੍ ।
ਸਾਧਕਾਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਯੇਨ ਤਨ੍ਮੇ ਕਥਯ ਸੁਨ੍ਦਰ ॥ ੧੮-੨੦ ॥

ਯਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਤਰਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਮ੍ ॥ ੧੮-੨੧ ॥

ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਕਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਸਂਯੁਤਮ੍ ।
ਪੁਰਸ਼੍ਚਰ੍ਯਾਸ਼ਤੈਸ੍ਤੁਲ੍ਯਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਮ੍ ॥ ੧੮-੨੨ ॥

ਵਸ਼੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਮਾਰਣਦਮੁਚ੍ਚਾਟਨਪ੍ਰਦਂ ਮਹਤ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਾਰਾਯਾਃ ਕਥਯਸ੍ਵ ਸੁਰੇਸ਼੍ਵਰ ॥ ੧੮-੨੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ ਉਵਾਚ ।

ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਾਰਾਯਾਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪਾਠਾਦ੍ ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤਾਰਾਯਾਃ ਕਥਯਿਸ਼੍ਯਾਮ੍ਯਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੧੮-੨੪ ॥

ਸ਼ਣੁ ਦੇਵਿ ਸਦਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪਰਮਂ ਹਿਤਮ੍ ।
ਵਿਨਾ ਪੂਜੋਪਹਾਰੇਣ ਵਿਨਾ ਜਾ(ਪ੍ਯੇਨ ਯਤ੍ ਫਲਮ੍ ॥ ੧੮-੨੫ ॥

ਤਤ੍ ਫਲਂ ਸਕਲਂ ਦੇਵਿ ਕਥਯਿਸ਼੍ਯਾਮਿ ਤਚ੍ਛਣੁ ।

ॐ ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਤਾਰਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ,
ਅਕ੍ਸ਼ੋਭ੍ਯ ऋਸ਼ਿਃ, ਬਹਤੀ-ਉਸ਼੍ਣਿਕ੍ ਛਨ੍ਦਃ,
ਸ਼੍ਰੀ ਉਗ੍ਰਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਮਦੇਕਜਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤੀ ਦੇਵਤਾ,
ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਚਤੁਸ਼੍ਟਯਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ਤਾਰਾ ਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਮਤਿਃ ।
ਕਾਲਿਕਾ ਕਾਮਦਾ ਮਾਯਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਸ੍ਮਤਿਃ ॥ ੧੮-੨੬ ॥

ਮਹਾਦਾਨਰਤਾ ਯਜ੍ਞਾ ਯਜ੍ਞੋਤ੍ਸਵਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਵ੍ਵਜ੍ਰਾ ਚਕੋਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚਾਰੁਨੇਤ੍ਰਾ ਸੁਲੋਚਨਾ ॥ ੧੮-੨੭ ॥

ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਮਹਤੀ ਦੇਵੀ ਕੁਰਙ੍ਗਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਨੋਰਮਾ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਨਾਰਾਯਣੀ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਚਾਰੁਕੇਸ਼ੀ ਸੁਮੂਰ੍ਧਜਾ ॥ ੧੮-੨੮ ॥

ਵਾਰਾਹੀ ਵਾਰੁਣੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਿਦ੍ਧਾ ਕੁਞ੍ਚਿਤਕੇਸ਼ਾ ਚ ਮਹਾਯਜ੍ਞਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੨੯ ॥

ਗੌਰੀ ਚਮ੍ਪਕਵਰ੍ਣਾ ਚ ਕਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਸ਼ਿਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਸਰ੍ਵਸ਼ਙ੍ਕੈਕਤਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੩੦ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਨਨ੍ਦਾ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਸੁਚਰਿਤ੍ਰਾ ਚ ਕੌਲਵ੍ਰਤਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੮-੩੧ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਾ ਭੂਗਰ੍ਭਾ ਮਹਾਗਰ੍ਭਾ ਸੁਲੋਚਨੀ ।
ਹਿਮਵਤ੍ਤਨਯਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਮਹਾਮੇਘਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੩੨ ॥

ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਜਗਤਾਮੁਪਕਾਰਿਣੀ ।
ਐਨ੍ਦ੍ਰੀ ਸੌਮ੍ਯਾ ਤਥਾ ਘੋਰਾ ਵਾਰੁਣੀ ਮਾਧਵੀ ਤਥਾ ॥ ੧੮-੩੩ ॥

ਆਗ੍ਨੇਯੀ ਨੈਰਤੀ ਚੈਵ ਐਸ਼ਾਨੀ ਚਣ੍ਡਿਕਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸੁਮੇਰੁਤਨਯਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮੁਪਕਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੩੪ ॥

ਲਲਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਸਰੋਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮੁਣ੍ਡਸ੍ਰਕ੍ਪਰਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਮਯੀ ਸਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੩੫ ॥

ਧਤਿਰ੍ਮੇਧਾ ਤਥਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਪਨ੍ਨਗਗਾਮਿਨੀ ।
ਰੁਕ੍ਮਿਣੀ ਜਾਨਕੀ ਦੁਰ੍ਗਾਮ੍ਬਿਕਾ ਸਤ੍ਯਵਤੀ ਰਤਿਃ ॥ ੧੮-੩੬ ॥ ੧੮-

ਕਾਮਾਖ੍ਯਾ ਕਾਮਦਾ ਨਨ੍ਦਾ ਨਾਰਸਿਂਹੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ।
ਮਹਾਦੇਵਰਤਾ ਚਣ੍ਡੀ ਚਣ੍ਡਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਖਣ੍ਡਿਨੀ ॥ ੧੮-੩੭ ॥

ਦੀਰ੍ਘਕੇਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ੀ ਚ ਪਿਙ੍ਗਕੇਸ਼ੀ ਮਹਾਕਚਾ ।
ਭਵਾਨੀ ਭਵਪਤ੍ਨੀ ਚ ਭਵਭੀਤਿਹਰਾ ਸਤੀ ॥ ੧੮-੩੮ ॥

ਪੌਰਨ੍ਦਰੀ ਤਥਾ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਜਾਯਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਤਥਾ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਜਨਨੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗੀ ਦੈਤ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੩੯ ॥

ਸਰ੍ਵਰੂਪਾ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਕਾਮਿਨੀ ਵਰਵਰ੍ਣਿਨੀ ।
ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹਾਮੇਧਾ ਮਹੋਤ੍ਸਵਾ ॥ ੧੮-੪੦ ॥

ਵਿਰੂਪਾ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਮਡਾਨੀ ਮਡਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਕੋਟਿਚਨ੍ਦ੍ਰਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਾ ਸ਼ਤਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੪੧ ॥

ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾ ਮਹੋਗ੍ਰਾ ਚ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਿਨੀ ।
ਕਾਮਰੂਪਾ ਮਹੇਸ਼ਾਨੀ ਨਿਤ੍ਯੋਤ੍ਸਾਹਾ ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੧੮-੪੨ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਨਾਥਪਤ੍ਨੀ ਚ ਤਥਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰਮੋਹਿਨੀ ।
ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਮਲਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਕਸ਼੍ਣਰੂਪਾ ਚ ਕਾਲਿਨੀ ॥ ੧੮-੪੩ ॥

ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਸ਼ਾਰੂਢਾ ਸਰ੍ਵਵਿਸ੍ਮਯਕਾਰਿਣੀ ।
ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਾਨਵਤੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਕਨ੍ਯਾ ਹਿਮਗਿਰੇਸ੍ਤਥਾ ॥ ੧੮-੪੪ ॥

ਅਪਰ੍ਣਾ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੀ ।
ਮਹਾਸ਼ਙ੍ਖਧਰਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਮਨੀਯਾ ਨਗਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੧੮-੪੫ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਸ਼ਮ੍ਭੋਰ੍ਜਾਯਾ ਗਙ੍ਗਾ ਜਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਭਾਗੀਰਥੀ ਮਨੋਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਨਿਤ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਮਯੀ ਤਥਾ ॥ ੧੮-੪੬ ॥

ਹਰਪ੍ਰਿਯਾ ਗਿਰਿਸੁਤਾ ਹਰਪਤ੍ਨੀ ਤਪਸ੍ਵਿਨੀ ।
ਮਹਾਵ੍ਯਾਧਿਹਰਾ ਦੇਵੀ ਮਹਾਘੋਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੪੭ ॥

ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਭਾ ਭੀਮਾ ਮਧੁਕੈਟਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਧਾਤ੍ਰੀ ਤਥਾ ਪੁਸ੍ਤਕਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੪੮ ॥

ਚਾਮੁਣ੍ਡਾ ਚਪਲਾ ਤੁਙ੍ਗਾ ਸ਼ੁਮ੍ਬਦੈਤ੍ਯਨਿਕਨ੍ਤਨੀ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਨਿਦ੍ਰਾ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾ ਪੂਰ੍ਣਨਿਦ੍ਰਾ ਚ ਰੇਣੁਕਾ ॥ ੧੮-੪੯ ॥

ਕੌਮਾਰੀ ਕੁਲਜਾ ਕਾਨ੍ਤੀ ਕੌਲਵ੍ਰਤਪਰਾਯਣਾ ।
ਵਨਦੁਰ੍ਗਾ ਸਦਾਚਾਰਾ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਦ੍ਰੁਪਦਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੧੮-੫੦ ॥

ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਯਸ਼ਸ੍ਯਾ ਚ ਯਸ਼ੋਧਾਤ੍ਰੀ ਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਰੂਪਾ ਮਹਾਗੌਰੀ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਬਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੫੧ ॥

ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਵਸੁਧਾ ਪਥ੍ਵੀ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਰ੍ਗਤਾ ॥ ੧੮-੫੨ ॥

ਦੈਤ੍ਯਪ੍ਰਾਣਹਰਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਣਕਾਰਿਣੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਚੈਵ ਬੁਦ੍ਧਿਰੂਪਾ ਮਹਾਧਨਾ ॥ ੧੮-੫੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾ ਭੈਰਵਿ ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਾਨੀ ਭਵਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਤਾਪਿਨੀ ਭਾਵਿਨੀ ਸੀਤਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਤੇਜਃਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੫੪ ॥

ਦਾਤ੍ਰੀ ਦਾਨਪਰਾ ਕਾਲੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੈਤ੍ਯਵਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਮਹਾਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਭੀਮਾ ਮਧੁਕੈਟਭਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੫੫ ॥

ਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਾਵਤੀ ਕਸ਼੍ਣਾ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਪੁਸ਼੍ਟਾ ਤਥੋਰ੍ਵਸ਼ੀ ।
ਵਜ੍ਰਿਣੀ ਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਚ ਤਥਾ ਨਾਰਾਯਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੮-੫੬ ॥

ਖਡ੍ਗਿਨੀ ਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਾ ਚ ਖਡ੍ਗਖਰ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਦੇਵਾਙ੍ਗਨਾ ਦੇਵਕਨ੍ਯਾ ਦੇਵਮਾਤਾ ਪੁਲੋਮਜਾ ॥ ੧੮-੫੭ ॥

ਸੁਖਿਨੀ ਸ੍ਵਰ੍ਗਦਾਤ੍ਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਵਿਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਸ਼ੀਲਾ ਸ਼ੀਲਾਵਤੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਕਾਰਾ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੮-੫੮ ॥

ਵਰੇਣ੍ਯਾ ਵਰਦਾ ਵਾਣੀ ਜ੍ਞਾਨਿਨੀ ਜ੍ਞਾਨਦਾ ਸਦਾ ।
ਉਗ੍ਰਕਾਲੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਚ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ॥ ੧੮-੫੯ ॥

ਭਗੁਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਭਾਰ੍ਗਵੀ ਭਗੁਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ ਚ ਕਰ੍ਤ੍ਰੀਖਰ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੬੦ ॥

ਮਹਾਵਂਸ਼ਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਮਯੂਰਵਰਵਾਹਨਾ ।
ਮਹਾਸ਼ਙ੍ਖਰਤਾ ਰਕ੍ਤਾ ਰਕ੍ਤਖਰ੍ਪਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੬੧ ॥

ਰਕ੍ਤਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਰਾਮਾ ਰਮਣੀ ਸੁਰਨਾਯਿਕਾ ।
ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਸ਼ਿਵਦਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਮਦਵਿਭ੍ਰਮਮਨ੍ਥਰਾ ॥ ੧੮-੬੨ ॥

ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਯੋਗਿਨੀ ਗਣਸੇਵਿਤਾ ।
ਸਾਰਾ ਜਾਮ੍ਬਵਤੀ ਚੈਵ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾ ਨਗਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੧੮-੬੩ ॥

ਰੌਦ੍ਰਾ ਰੌਦ੍ਰਬਲਾ ਘੋਰਾ ਰੁਦ੍ਰਸਾਰਾਰੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾ ਮਹਾਰੌਦ੍ਰੀ ਰੌਦ੍ਰਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੬੪ ॥

ਕੌਮਾਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਚਣ੍ਡਾ ਕਾਲਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸ਼ਮ੍ਭੁਪਤ੍ਨੀ ਸ਼ਮ੍ਭੁਰਤਾ ਸ਼ਮ੍ਬੁਜਾਯਾ ਮਹੋਦਰੀ ॥ ੧੮-੬੫ ॥

ਸ਼ਿਵਪਤ੍ਨੀ ਸ਼ਿਵਰਤਾ ਸ਼ਿਵਜਾਯਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਹਰਪਤ੍ਨੀ ਹਰਰਤਾ ਹਰਜਾਯਾ ਹਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮-੬੬ ॥

ਮਦਨਾਨ੍ਤਕਕਾਨ੍ਤਾ ਚ ਮਦਨਾਨ੍ਤਕਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਗਿਰਿਜਾ ਗਿਰਿਕਨ੍ਯਾ ਚ ਗਿਰੀਸ਼ਸ੍ਯ ਚ ਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੮-੬੭ ॥

ਭੂਤਾ ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਾ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟਾ ਪਾਵਨੀ ਪਰਪਾਲਿਨੀ ।
ਅਦਸ਼੍ਯਾ ਚ ਵ੍ਯਕ੍ਤਰੂਪਾ ਇਸ਼੍ਟਾਨਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੮-੬੮ ॥

ਅਚ੍ਯੁਤਾ ਪ੍ਰਚ੍ਯੁਤਪ੍ਰਾਣਾ ਪ੍ਰਮਦਾ ਵਾਸਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਅਪਾਂਨਿਧਿਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਧਾਰਿਣੀ ਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ॥ ੧੮-੬੯ ॥

ਉਦ੍ਭਵਾ ਕ੍ਸ਼ੋਭਣਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਾ ਸ਼੍ਰੀਗਰ੍ਭਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕਮਲਾ ਪੁਸ਼੍ਪਦੇਹਾ ਚ ਕਾਮਿਨੀ ਕਞ੍ਜਲੋਚਨਾ ॥ ੧੮-੭੦ ॥

ਸ਼ਰਣ੍ਯਾ ਕਮਲਾ ਪ੍ਰੀਤਿਰ੍ਵਿਮਲਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਧਿਨੀ ।
ਕਪਰ੍ਦਿਨੀ ਕਰਾਲਾ ਚ ਨਿਰ੍ਮਲਾ ਦੇਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੭੧ ॥

ਉਦੀਰ੍ਣਭੂਸ਼ਣਾ ਭਵ੍ਯਾ ਸੁਰਸੇਨਾ ਮਹੋਦਰੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਾ ਨਵ੍ਯਾ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਾਚਲਕਨ੍ਯਕਾ ॥ ੧੮-੭੨ ॥

ਸੁਰਮਾਨ੍ਯਾ ਸੁਰਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸ੍ਥਿਰਾ ।
ਤਮੋਘ੍ਨੀ ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਸਂਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਯਤਾਤ੍ਮਾ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੧੮-੭੩ ॥

ਪ੍ਰਦ੍ਯੋਤਿਨੀ ਰਥਾਰੂਢਾ ਸਰ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮੇਧਾਵਿਨੀ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾ ਹਂਸੀ ਸਂਸਾਰਤਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੭੪ ॥

ਪ੍ਰਣਤਪ੍ਰਾਣਿਨਾਮਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਣੀ ਦੈਤ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਡਾਕਿਨੀ ਸ਼ਾਕਿਨੀਦੇਵੀ ਵਰਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੭੫ ॥

ਕੌਮੁਦੀ ਕੁਮੁਦਾ ਕੁਨ੍ਦਾ ਕੌਲਿਕਾ ਕੁਲਜਾਮਰਾ ।
ਗਰ੍ਵਿਤਾ ਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਨਗਜਾ ਖਗਵਾਹਿਨੀ ॥ ੧੮-੭੬ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਨਨਾ ਮਹੋਗ੍ਰਾ ਚ ਚਾਰੁਮੂਰ੍ਧਜਸ਼ੋਭਨਾ ।
ਮਨੋਜ੍ਞਾ ਮਾਧਵੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਾਨਨੀਯਾ ਸਤਾਂ ਸੁਹਤ੍ ॥ ੧੮-੭੭ ॥

ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਮਘਾ ਪੁਸ਼੍ਯਾ ਧਨਿਸ਼੍ਠਾ ਪੂਰ੍ਵਫਾਲ੍ਗੁਨੀ ।
ਰਕ੍ਤਬੀਜਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਰਕ੍ਤਬੀਜਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੭੮ ॥

ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਚਣ੍ਡਮੁਣ੍ਡਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਸੁਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਵਿਮਲਾਮਲਵਾਹਿਨੀ ॥ ੧੮-੭੯ ॥

ਵਿਮਲਾ ਭਾਸ੍ਕਰੀ ਵੀਣਾ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਘਾਤਿਨੀ ।
ਕਾਲਿਨ੍ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਵਦ੍ਧਾ ਸੁਰਭਿਃ ਬਾਲਿਕਾ ਸਤੀ ॥ ੧੮-੮੦ ॥

ਕੌਸ਼ਲ੍ਯਾ ਕੌਮੁਦੀ ਮੈਤ੍ਰੀਰੂਪਿਣੀ ਚਾਪ੍ਯਰੁਨ੍ਧਤੀ ।
ਪੁਰਾਰਿਗਹਿਣੀ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਣਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੮੧ ॥

ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਪਤ੍ਨੀ ਚ ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਬਾਲਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੮-੮੨ ॥

ਰੇਵਤੀ ਰਮਣੀ ਚਿਤ੍ਰਾ ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਵਿਭੂਸ਼ਣਾਂ ।
ਸੀਤਾ ਵੀਣਾਵਤੀ ਚੈਵ ਯਸ਼ੋਦਾ ਵਿਜਯਾ ਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮-੮੩ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪੋਤ੍ਸਵੋਤ੍ਸਵਾ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਸ੍ਰਜਾਮਾਲਾ ਮਾਲ੍ਯਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮-੮੪ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਸਮਪ੍ਰਾਣਾ ਨਵਪੁਸ਼੍ਪੋਤ੍ਸਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪ੍ਰੇਤਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੧੮-੮੫ ॥

ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਾਤ੍ਮਿਕਾ ਸ਼ਸ਼੍ਠੀ ਪੁਸ਼੍ਪਸ੍ਤਵਕਮਣ੍ਡਲਾ ।
ਨਵਪੁਸ਼੍ਪਗੁਣੋਪੇਤਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭੈਰਵਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮-੮੬ ॥

ਕੁਲਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਦੀਪਾ ਚ ਕੁਲਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਭੈਰਵੀ ਕਾਲੀ ਭੈਰਵੀ ਭੈਰਵਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮-੮੭ ॥

ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਧ੍ਯੇਯਾ ਭੈਰਵੀ ਕੁਰੁਭੈਰਵੀ ।
ਮਹਾਭੈਰਵਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਾ ਭੈਰਵੀਕੁਲਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੮-੮੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਭੈਰਵੀ ਨੀਤਿਭੈਰਵੀ ਗੁਣਭੈਰਵੀ ।
ਸਮ੍ਮੋਹਭੈਰਵੀ ਪੁਸ਼੍ਟਿਭੈਰਵੀ ਤੁਸ਼੍ਟਿਭੈਰਵੀ ॥ ੧੮-੮੯ ॥

ਸਂਹਾਰਭੈਰਵੀ ਸਸ਼੍ਟਿਭੈਰਵੀ ਸ੍ਥਿਤਿਭੈਰਵੀ ।
ਆਨਨ੍ਦਭੈਰਵੀ ਵੀਰਾ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸ੍ਥਿਤਿਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੮-੯੦ ॥

ਗੁਣਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਕਾਲਰੂਪਿਣੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਯਾਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸੌਮ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਲੋਕਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੮-੯੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਮੋਹਿਨੀ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਾਬੁਦ੍ਧਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਮਲ੍ਲਿਕਾ ਹਾਰਰਸਿਕਾ ਹਾਰਾਲਮ੍ਬਨਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੮-੯੨ ॥

ਨੀਲਪਙ੍ਕਜਵਰ੍ਣਾ ਚ ਨਾਗਕੇਸਰਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਜਪਾਕੁਸੁਮਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾ ਜਪਾਕੁਸੁਮਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੮-੯੩ ॥

ਪ੍ਰਿਯਾ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਜ੍ਞਾਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਜ੍ਞਾਨਦਾਤ੍ਰੀ ਜ੍ਞਾਨਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੮-੯੪ ॥

ਗੁਣਗੌਰਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਗੁਣਸ਼ੀਲਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ।
ਰੂਪਯੌਵਨਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਰੂਪਯੌਵਨਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੮-੯੫ ॥

ਗੁਣਾਸ਼੍ਰਯਾ ਗੁਣਰਤਾ ਗੁਣਗੌਰਵਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਮਦਿਰਾਮੋਦਮਤ੍ਤਾ ਚ ਤਾਟਙ੍ਕਦ੍ਵਯਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੮-੯੬ ॥

ਵਕ੍ਸ਼ਮੂਲਸ੍ਥਿਤਾ ਦੇਵੀ ਵਕ੍ਸ਼ਸ਼ਾਖੋਪਰਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਤਾਲਮਧ੍ਯਾਗ੍ਰਨਿਲਯਾ ਵਕ੍ਸ਼ਮਧ੍ਯਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੮-੯੭ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਸਂਕਾਸ਼ਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਧਾਰਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਸ਼ੋਭਿਨੀ ॥ ੧੮-੯੮ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਪੁਸ਼੍ਪਰਸਿਕਾ ਨਗ੍ਨਾ ਧ੍ਯਾਨਵਤੀ ਸੁਧਾ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਰਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮਜ੍ਜਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੮-੯੯ ॥

ਪੂਰ੍ਣਪਰ੍ਣਾ ਸੁਪਰ੍ਣਾ ਚ ਨਿਸ਼੍ਪਰ੍ਣਾ ਪਾਪਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਮਦਿਰਾਮੋਦਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਮਦਿਰਾਮੋਦਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੧੦੦ ॥

ਸਰ੍ਵਾਸ਼੍ਰਯਾ ਸਰ੍ਵਗੁਣਾ ਨਨ੍ਦਨਨ੍ਦਨਧਾਰਿਣੀ ।
ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪਸਮੁਦ੍ਭੂਤਾ ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪੋਤ੍ਸਵੋਤ੍ਸਵਾ ॥ ੧੮-੧੦੧ ॥

ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪਸਮਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾਰੀਪੁਸ਼੍ਪਰਤਾ ਮਗੀ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਲੋਦ੍ਭਵਪ੍ਰੀਤਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲੋਦ੍ਭਵੋਤ੍ਸਵਾ ॥ ੧੮-੧੦੨ ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾ ਦਸ਼ਭੁਜਾ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾ ਤਥਾ ।
ਦ੍ਵਿਭੁਜਾ ਸ਼ਡ੍ਭੁਜਾ ਪ੍ਰੀਤਾ ਰਕ੍ਤਪਙ੍ਕਜਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੦੩ ॥

ਕੌਬੇਰੀ ਕੌਰਵੀ ਕੌਰ੍ਯਾ ਕੁਰੁਕੁਲ੍ਲਾ ਕਪਾਲਿਨੀ ।
ਸੁਦੀਰ੍ਘਕਦਲੀਜਙ੍ਘਾ ਰਮ੍ਭੋਰੂ ਰਾਮਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੮-੧੦੪ ॥

ਨਿਸ਼ਾਚਰੀ ਨਿਸ਼ਾਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਨਿਸ਼ਾਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾ ਚਾਰੁਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਭਾਨਨਾ ॥ ੧੮-੧੦੫ ॥

ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਵਤੀ ਸ੍ਰੁਤਿਮਤੀ ਸਰ੍ਵਦੁਰ੍ਗਤਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ ਸਰ੍ਵਮਯੀ ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੧੦੬ ॥

ਸਰ੍ਵਚਕ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯੀ ਸ਼ੁਭਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਪ੍ਰਾਣਾ ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮-੧੦੭ ॥

ਸਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਦਮ੍ਭਾ ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਯਸ਼੍ਟਿਕਾ ਯਸ਼੍ਟਿਚਕ੍ਰਸ੍ਥਾ ਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਗਫਲਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੦੮ ॥

ਸ਼ਡ੍ਵਿਂਸ਼ਪਦ੍ਮਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸ਼ਡ੍ਵਿਂਸ਼ਕੁਲਮਧ੍ਯਗਾ ।
ਹੂਁਕਾਰਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾ ਹੂਁਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੮-੧੦੯ ॥

ਹਕਾਰਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾ ਹਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਹਾਰਿਣੀ ਹਾਰਵਲਿਤਾ ਹਾਰਹੀਰਕਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੮-੧੧੦ ॥

ਹ੍ਰੀਂਕਾਰਬੀਜਸਹਿਤਾ ਹ੍ਰੀਂਕਾਰੈਰੁਪਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸ੍ਯ ਕਲਾ ਕੁਨ੍ਦਾ ਕੌਲਿਨੀ ਕੁਲਦਰ੍ਪਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੧੧ ॥

ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰਾਣਾ ਕੇਤਕੀਕਤਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਸਕ੍ਤਾ ਕੇਤਕੀਪਰਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੧੨ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਪੂਰ੍ਣਵਦਨਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕਲਾ ਕੇਲਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕੀਰ੍ਣਾ ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੧੮-੧੧੩ ॥

ਕਾਦਮ੍ਬਿਨੀ ਕਰਿਸ਼ੁਣ੍ਡਾ ਕੁਞ੍ਜਰੇਸ਼੍ਵਰਗਾਮਿਨੀ ।
ਖਰ੍ਵਾ ਸੁਖਞ੍ਜਨਯਨਾ ਖਞ੍ਜਨਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਭੂਸ਼ਣਾ ॥ ੧੮-੧੧੪ ॥

ਖਦ੍ਯੋਤ ਇਵ ਦੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼ਾ ਖਦ੍ਯੋਤ ਇਵ ਚਞ੍ਚਲਾ ।
ਮਹਾਮਾਯਾ ਜ੍ਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਗੀਤਵਾਦ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਰਤਿਃ ॥ ੧੮-੧੧੫ ॥

ਗਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਗਣੇਜ੍ਯਾ ਚ ਗੁਣਪੂਜ੍ਯਾ ਗੁਣਪ੍ਰਦਾ ।
ਗੁਣਾਢ੍ਯਾ ਗੁਣਸਮ੍ਪਨ੍ਨਾ ਗੁਣਦਾਤ੍ਰੀ ਗੁਣਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੮-੧੧੬ ॥

ਗੁਰ੍ਵੀ ਗੁਰੁਤਰਾ ਗੌਰੀ ਗਾਣਪਤ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਮੇਧਾ ਤੁਲਿਨੀ ਗਣਮੋਹਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੧੭ ॥

ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਪ੍ਰਿਯਾ ਭਾਵ੍ਯਾ ਭਾਵਨੀਯਾ ਭਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਘਰ੍ਘਰਾ ਘੋਰਵਦਨਾ ਘੋਰਦੈਤ੍ਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੧੮ ॥

ਘੋਰਾ ਘੋਰਵਤੀ ਘੋਸ਼ਾ ਘੋਰਪੁਤ੍ਰੀ ਘਨਾਚਲਾ ।
ਚਰ੍ਚਰੀ ਚਾਰੁਨਯਨਾ ਚਾਰੁਵਕ੍ਤ੍ਰਾ ਚਤੁਰ੍ਗੁਣਾ ॥ ੧੮-੧੧੯ ॥

ਚਤੁਰ੍ਵੇਦਮਯੀ ਚਣ੍ਡੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਸ੍ਯਾ ਚਤੁਰਾਨਨਾ ।
ਚਲਚ੍ਚਕੋਰਨਯਨਾ ਚਲਤ੍ਖਞ੍ਜਨਲੋਚਨਾ ॥ ੧੮-੧੨੦ ॥

ਚਲਦਮ੍ਭੋਜਨਿਲਯਾ ਚਲਦਮ੍ਭੋਜਲੋਚਨਾ ।
ਛਤ੍ਰੀ ਛਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਛਤ੍ਰਾ ਛਤ੍ਰਚਾਮਰਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੨੧ ॥

ਛਿਨ੍ਨਛਦਾ ਛਿਨ੍ਨਸ਼ਿਰਾਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਨਾਸਾ ਛਲਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਛਲਾਢ੍ਯਾ ਛਲਸਂਤ੍ਰਸ੍ਤਾ ਛਲਰੂਪਾ ਛਲਸ੍ਥਿਰਾ ॥ ੧੮-੧੨੨ ॥

ਛਕਾਰਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾ ਛਕਾਰਾਢ੍ਯਾ ਛਲਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਛਦ੍ਮਿਨੀ ਛਦ੍ਮਨਿਰਤਾ ਛਦ੍ਮਚ੍ਛਦ੍ਮਨਿਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੨੩ ॥

ਜਗਨ੍ਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਜੀਵਾ ਜਗਨ੍ਮੁਕ੍ਤਿਕਰੀ ਮਤਾ ।
ਜੀਰ੍ਣਾ ਜੀਮੂਤਵਨਿਤਾ ਜੀਮੂਤੈਰੁਪਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੨੪ ॥

ਜਾਮਾਤਵਰਦਾ ਜਮ੍ਭਾ ਜਮਲਾਰ੍ਜੁਨਭਞ੍ਜਿਨੀ ।
ਝਰ੍ਝਰੀ ਝਾਕਤਿਰ੍ਝਲ੍ਲੀ ਝਰੀ ਝਰ੍ਝਰਿਕਾ ਤਥਾ ॥ ੧੮-੧੨੫ ॥

ਟਙ੍ਕਾਰਕਾਰਿਣੀ ਟੀਕਾ ਸਰ੍ਵਟਙ੍ਕਾਰਕਾਰਿਣੀ ।
ਠਂਕਰਾਙ੍ਗੀ ਡਮਰੁਕਾ ਡਾਕਾਰਾ ਡਮਰੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮-੧੨੬ ॥

ਢਕ੍ਕਾਰਾਵਰਤਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਤੁਲਸੀ ਮਣਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਤੁਲਾ ਚ ਤੋਲਿਕਾ ਤੀਰ੍ਣਾ ਤਾਰਾ ਤਾਰਣਿਕਾ ਤਥਾ ॥ ੧੮-੧੨੭ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਜ੍ਞਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਰਤਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਦਾ ।
ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਯੋਗ੍ਯਾ ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ ਚ ਤਨ੍ਤ੍ਰਿਕਾ ॥ ੧੮-੧੨੮ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰਧਾਰੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਕਰੀ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਤੁਹਿਨਾਂਸ਼ੁਸਮਾਨਾਸ੍ਯਾ ਤੁਹਿਨਾਂਸ਼ੁਸਮਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੮-੧੨੯ ॥

ਤੁਸ਼ਾਰਾਕਰਤੁਲ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਤੁਸ਼ਾਰਾਧਾਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰਕਰੋ ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੮-੧੩੦ ॥

ਤੁਸ਼ਾਰਧਾਮਤੁਲ੍ਯਾਸ੍ਯਾ ਤੁਸ਼ਾਰਾਂਸ਼ੁਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਤੁਸ਼ਾਰਾਦ੍ਰਿਸੁਤਾ ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਤਾਰਾਙ੍ਗੀ ਤਾਲਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੧੮-੧੩੧ ॥

ਤਾਰਸ੍ਵਰੇਣ ਸਹਿਤਾ ਤਾਰਸ੍ਵਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਥਕਾਰਕੂਟਨਿਲਯਾ ਥਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਲਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੩੨ ॥

ਦਯਾਵਤੀ ਦੀਨਰਤਾ ਦੁਃਖਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਦੁਃਖਦਲਿਨੀ ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਪਦਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੩੩ ॥

ਦੁਹਿਤਾ ਦੀਨਬਨ੍ਧੁਸ਼੍ਚ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਦਾਨਪਾਤ੍ਰੀ ਦਾਨਰਤਾ ਦਾਨਸਮ੍ਮਾਨਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੩੪ ॥

ਦਾਨ੍ਤ੍ਯਾਦਿਸੇਵਿਤਾ ਦਾਨ੍ਤਾ ਦਯਾ ਦਾਮੋਦਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਦਧੀਚਿਵਰਦਾ ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੩੫ ॥

ਦੀਰ੍ਘਨੇਤ੍ਰਾ ਦੀਰ੍ਘਕਚਾ ਦੀਰ੍ਘਨਾਸਾ ਚ ਦੀਰ੍ਘਿਕਾ ।
ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦੁਃਖਸਂਨਾਸ਼ਾ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਦੁਃਖਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੩੬ ॥

ਦਾਮ੍ਭਿਕਾ ਦਨ੍ਤੁਰਾ ਦਮ੍ਭਾ ਦਮ੍ਭਾਸੁਰਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਧਨਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਧਨ੍ਯਾ ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਧਨਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੮-੧੩੭ ॥

ਧਰ੍ਮਪਤ੍ਨੀ ਧਰ੍ਮਰਤਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਧਰ੍ਮਿਣੀ ਧਰ੍ਮਿਕਾ ਧਰ੍ਮ੍ਯਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੩੮ ॥

ਧਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਧਰ੍ਮਰਤਾ ਧਰ੍ਮਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਧਨਪ੍ਰੀਤਾ ਧਨਾਢ੍ਯਾ ਧਨਤੋਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੩੯ ॥

ਧੀਰਾ ਧੈਰ੍ਯਵਤੀ ਧਿਸ਼੍ਣ੍ਯਾ ਧਵਲਾਮ੍ਭੋਜਸਂਨਿਭਾ ।
ਧਰਿਣੀ ਧਾਰਿਣੀ ਧਾਤ੍ਰੀ ਧੂਰਣੀ ਧਰਣੀ ਧਰਾ ॥ ੧੮-੧੪੦ ॥

ਧਾਰ੍ਮਿਕਾ ਧਰ੍ਮਸਹਿਤਾ ਧਰ੍ਮਨਿਨ੍ਦਕਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਨਵੀਨਾ ਨਗਜਾ ਨਿਮ੍ਨਾ ਨਿਮ੍ਨਨਾਭਿਰ੍ਨਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੮-੧੪੧ ॥

ਨੂਤਨਾਮ੍ਭੋਜਨਯਨਾ ਨਵੀਨਾਮ੍ਭੋਜਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਨਾਗਰੀ ਨਗਰਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਨਗਰਾਜਸੁਤਾ ਨਗਾ ॥ ੧੮-੧੪੨ ॥

ਨਾਗਰਾਜਕਤਤੋਸ਼ਾ ਨਾਗਰਾਜਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਨਾਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਾਗਰੂਢਾ ਨਾਗਰਾਜਕੁਲੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੮-੧੪੩ ॥

ਨਵੀਨੇਨ੍ਦੁਕਲਾ ਨਾਨ੍ਦੀ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾ ।
ਨੀਰਜਾ ਨੀਰਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਨੀਰਜਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਲੋਚਨਾ ॥ ੧੮-੧੪੪ ॥

ਨੀਰਾ ਨੀਰਭਵਾ ਵਾਣੀ ਨੀਰਨਿਰ੍ਮਲਦੇਹਿਨੀ ।
ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਾਢ੍ਯਾ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਕਾ ॥ ੧੮-੧੪੫ ॥

ਨਾਗਕੇਸਰਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾ ਨਾਗਕੇਸਰਮਾਲਿਨੀ ।
ਨਵੀਨਕੇਤਕੀਕੁਨ੍ਦ ? ਮਲ੍ਲਿਕਾਮ੍ਭੋਜਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੪੬ ॥

ਨਾਯਿਕਾ ਨਾਯਕਪ੍ਰੀਤਾ ਨਾਯਕਪ੍ਰੇਮਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਨਾਯਕਪ੍ਰੇਮਸਹਿਤਾ ਨਾਯਕਪ੍ਰੇਮਭਾਵਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੪੭ ॥

ਨਾਯਕਾਨਨ੍ਦਨਿਲਯਾ ਨਾਯਕਾਨਨ੍ਦਕਾਰਿਣੀ ।
ਨਰ੍ਮਕਰ੍ਮਰਤਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਨਰ੍ਮਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੮-੧੪੮ ॥

ਨਰ੍ਮਕਰ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਨਰ੍ਮਾ ਨਰ੍ਮਕਰ੍ਮਕਤਾਲਯਾ ।
ਨਰ੍ਮਪ੍ਰੀਤਾ ਨਰ੍ਮਰਤਾ ਨਰ੍ਮਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾ ॥ ੧੮-੧੪੯ ॥

ਪੌਸ਼੍ਣਪ੍ਰਿਯਾ ਚ ਪੌਸ਼੍ਪੇਜ੍ਯਾ ਪੁਸ਼੍ਪਦਾਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਦਾ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਕੋਟਿਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੮-੧੫੦ ॥

ਪੁਰਾਣਾਗਮਗੋਪ੍ਯਾ ਚ ਪੁਰਾਣਾਗਮਗੋਪਿਤਾ ।
ਪੁਰਾਣਗੋਚਰਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪ੍ਰੌਢਾ ਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੫੧ ॥

ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਹਦਯਾਹ੍ਲਾਦਗੇਹਿਨੀ ਪੁਣ੍ਯਚਾਰਿਣੀ ।
ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ ਫਾਲ੍ਗੁਨਪ੍ਰੀਤਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨਪ੍ਰੇਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੧੫੨ ॥

ਫਾਲ੍ਗੁਨਪ੍ਰੇਮਦਾ ਚੈਵ ਫਣਿਰਾਜਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਫਣਿਕਾਞ੍ਚੀ ਫਣਿਪ੍ਰੀਤਾ ਫਣਿਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੫੩ ॥

ਫਣੀਸ਼ਕਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਭੂਸ਼ਣਾ ਫਣਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਫਣਿਪ੍ਰੀਤਾ ਫਣਿਰਤਾ ਫਣਿਕਙ੍ਕਣਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੧੫੪ ॥

ਫਲਦਾ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਸ਼ਕ੍ਤਾ ਫਲਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਫਕਾਰਕੂਟਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੀ ਫਾਲ੍ਗੁਨਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੫੫ ॥

ਵਾਸੁਦੇਵਰਤਾ ਵਿਜ੍ਞਾ ਵਿਜ੍ਞਵਿਜ੍ਞਾਨਕਾਰਿਣੀ ।
ਵੀਣਾਵਤੀ ਬਲਾਕੀਰ੍ਣਾ ਬਾਲਪੀਯੂਸ਼ਰੋਚਿਕਾ ॥ ੧੮-੧੫੬ ॥

ਬਾਲਾਵਸੁਮਤੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾਹਾਰਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਵਤੀ ਵੈਦ੍ਯਪਦਪ੍ਰੀਤਾ ਵੈਵਸ੍ਵਤੀ ਬਲਿਃ ॥ ੧੮-੧੫੭ ॥

ਬਲਿਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੀ ਚੈਵ ਵਰਾਙ੍ਗਸ੍ਥਾ ਵਰਾਨਨਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਸ੍ਥਾ ਚ ਵਾਗ੍ਵਤੀ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੫੮ ॥

ਭੀਤਿਦਾ ਭਯਦਾ ਭਾਨੋਰਂਸ਼ੁਜਾਲਸਮਪ੍ਰਭਾ ।
ਭਾਰ੍ਗਵੇਜ੍ਯਾ ਭਗੋਃ ਪੂਜ੍ਯਾ ਭਰਦ੍ਵਾਰਨਮਸ੍ਕਤਾ ॥ ੧੮-੧੫੯ ॥

ਭੀਤਿਦਾ ਭਯਸਂਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਭੀਮਾਕਾਰਾ ਚ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਮਾਯਾਵਤੀ ਮਾਨਰਤਾ ਮਾਨਸਮ੍ਮਾਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੮-੧੬੦ ॥

ਮਾਧਵਾਨਨ੍ਦਦਾ ਮਾਧ੍ਵੀ ਮਦਿਰਾਮੁਦਿਤੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਮਹੋਤ੍ਸਵਗੁਣੋਪੇਤਾ ਮਹਤੀ ਚ ਮਹਦ੍ਗੁਣਾ ॥ ੧੮-੧੬੧ ॥

ਮਦਿਰਾਮੋਦਨਿਰਤਾ ਮਦਿਰਾਮਜ੍ਜਨੇ ਰਤਾ ।
ਯਸ਼ੋਧਰੀ ਯਸ਼ੋਵਿਦ੍ਯਾ ਯਸ਼ੋਦਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੬੨ ॥

ਯਸ਼ਃਕਰ੍ਪੂਰਧਵਲਾ ਯਸ਼ੋਦਾਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਯਮਰਾਜਪ੍ਰਿਯਾ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੬੩ ॥

ਯਮਸ੍ਵਸਾ ਚ ਯਮੁਨਾ ਯੋਗਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਯਾਦਵਾਨਨ੍ਦਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਯਾਦਵਾਨਨ੍ਦਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੬੪ ॥

ਯਜ੍ਞਪ੍ਰੀਤਾ ਯਜ੍ਞਮਯੀ ਯਜ੍ਞਕਰ੍ਮਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਰਾਮਪ੍ਰੀਤਾ ਰਾਮਰਤਾ ਰਾਮਤੋਸ਼ਣਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੮-੧੬੫ ॥

ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਾਜਕੁਲੇਜ੍ਯਾ ਚ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੀ ਰਮਾ ।
ਰਮਣੀ ਰਾਮਣੀ ਰਮ੍ਯਾ ਰਾਮਾਨਨ੍ਦਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੬੬ ॥

ਰਜਨੀਕਰਪੂਰ੍ਣਾਸ੍ਯਾ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਵਿਲੋਚਨਾ ।
ਲਾਙ੍ਗਲਿਪ੍ਰੇਮਸਂਤੁਸ਼੍ਟਾ ਲਾਙ੍ਗਲਿਪ੍ਰਣਯਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੮-੧੬੭ ॥

ਲਾਕ੍ਸ਼ਾਰੁਣਾ ਚ ਲਲਨਾ ਲੀਲਾ ਲੀਲਾਵਤੀ ਲਯਾ ।
ਲਙ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰਗੁਣਪ੍ਰੀਤਾ ਲਙ੍ਕੇਸ਼ਵਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੮-੧੬੮ ॥

ਲਵਙ੍ਗੀਕੁਸੁਮਪ੍ਰੀਤਾ ਲਵਙ੍ਗਕੁਸੁਮਸ੍ਰਜਾ ।
ਧਾਤਾ ਵਿਵਸ੍ਵਦ੍ਗਹਿਣੀ ਵਿਵਸ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰੇਮਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੧੬੯ ॥

ਸ਼ਵੋਪਰਿਸਮਾਸੀਨਾ ਸ਼ਵਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸ਼ਰਣਾਗਤਰਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਰੀ ਸ਼ਰਣ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼ਰਦ੍ਗੁਣਾ ॥ ੧੮-੧੭੦ ॥

ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸਮ੍ਪਦਾਰ੍ਥਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ।
ਹੂਂਕਾਰਾਕਾਰਿਣੀ ਦੇਵੀ ਹੂਂਕਾਰਰੂਪਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੭੧ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਤਥਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਾ ਕ੍ਸ਼ੇਮਧਾਮਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਮਾਮ੍ਨਾਯਾ ਤਥਾਜ੍ਞਾ ਚ ਇਡਾ ਇਸ਼੍ਵਰਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੧੮-੧੭੨ ॥

ਉਗ੍ਰਦਕ੍ਸ਼ਾ ਤਥਾ ਚੋਗ੍ਰਾ ਅਕਾਰਾਦਿਸ੍ਵਰੋਦ੍ਭਵਾ ।
ऋਕਾਰਵਰ੍ਣਕੂਟਸ੍ਥਾ ॠਕਾਰਸ੍ਵਰਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ ੧੮-੧੭੩ ॥

ਏਕਾਰਾ ਚ ਤਥਾ ਚੈਕਾ ਏਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਵਾਸਿਤਾ ।
ਐਸ਼੍ਟਾ ਚੈਸ਼ਾ ਤਥਾ ਚੌਸ਼ਾ ਔਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੮-੧੭੪ ॥

ਅਂ ਅਃਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾ ਚ ਸਰ੍ਵਾਗਮਸੁਗੋਪਿਤਾ ।
ਇਤ੍ਯੇਤਤ੍ ਕਥਿਤਂ ਦੇਵਿ ਤਾਰਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੮-੧੭੫ ॥

ਯ ਇਦਂ ਪਠਤਿ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵਤਃ ।
ਦਿਵਾ ਵਾ ਯਦਿ ਵਾ ਰਾਤ੍ਰੌ ਸਨ੍ਧ੍ਯਯੋਰੁਭਯੋਰਪਿ ॥ ੧੮-੧੭੬ ॥

ਸ੍ਤਵਰਾਜਸ੍ਯ ਪਾਠੇਨ ਰਾਜਾ ਭਵਤਿ ਕਿਙ੍ਕਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਗਮੇਸ਼ੁ ਪੂਜ੍ਯਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਸ੍ਵਯਂ ਹਰਃ ॥ ੧੮-੧੭੭ ॥

ਸ਼ਿਵਸ੍ਥਾਨੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਚ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਗਾਰੇ ਚਤੁਸ਼੍ਪਥੇ ।
ਯ ਪਠੇਚ੍ਛਣੁਯਾਦ੍ ਵਾਪਿ ਸ ਯੋਗੀ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੮-੧੭੮ ॥

ਯਾਨਿ ਨਾਮਾਨਿ ਸਨ੍ਤ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਸਙ੍ਗਾਦ੍ ਮੁਰਵੈਰਿਣਃ ।
ਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾਣਿ ਤਾਨਿ ਕਲ੍ਯਾਣਿ ਨਾਨ੍ਯਾਨ੍ਯਪਿ ਕਦਾਚਨ ॥ ੧੮-੧੭੯ ॥

ਹਰੇਰ੍ਨਾਮ ਨ ਗਹ੍ਣੀਯਾਦ੍ ਨ ਸ੍ਪਸ਼ੇਤ੍ ਤੁਲਸੀਦਲਮ੍ ।
ਨਾਨ੍ਯਚਿਨ੍ਤਾ ਪ੍ਰਕਰ੍ਤਵ੍ਯਾ ਨਾਨ੍ਯਨਿਨ੍ਦਾ ਕਦਾਚਨ ॥ ੧੮-੧੮੦ ॥

ਸਿਨ੍ਦੂਰਕਰਵੀਰਾਦ੍ਯੈਃ ਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਲੋਹਿਤਕੈਸ੍ਤਥਾ ।
ਯੋऽਰ੍ਚਯੇਦ੍ ਭਕ੍ਤਿਭਾਵੇਨ ਤਸ੍ਯਾਸਾਧ੍ਯਂ ਨ ਕਿਞ੍ਚਨ ॥ ੧੮-੧੮੧ ॥

ਵਾਤਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਜਲਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਗਤਿਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਵਿਵਸ੍ਵਤਃ ।
ਵਹ੍ਨੇਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭਂ ਕਰੋਤ੍ਯੇਵ ਸ੍ਤਵਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕੀਰ੍ਤਨਾਤ੍ ॥ ੧੮-
੧੮੨ ॥

ਸ਼੍ਰਿਯਮਾਕਰ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ਤੂਰ੍ਣਮਾਨਣ੍ਯਂ ਜਾਯਤੇ ਹਠਾਤ੍ ।
ਯਥਾ ਤਣਂ ਦਹੇਦ੍ ਵਹ੍ਨਿਸ੍ਤਥਾਰੀਨ੍ ਮਰ੍ਦਯੇਤ੍ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ॥ ੧੮-੧੮੩ ॥

ਮੋਹਯੇਦ੍ ਰਾਜਪਤ੍ਨੀਸ਼੍ਚ ਦੇਵਾਨਪਿ ਵਸ਼ਂ ਨਯੇਤ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸ਼ਣੁਯਾਦ੍ ਵਾਪਿ ਏਕਚਿਤ੍ਤੇਨ ਸਰ੍ਵਦਾ ॥ ੧੮-੧੮੪ ॥

ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਸ਼੍ਚ ਸੁਖੀ ਵਾਗ੍ਮੀ ਵਾਣੀ ਤਸ੍ਯ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਾਭਿਸ਼ੇਕੇਣ ਗਯਾਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧੇਨ ਯਤ੍ ਫਲਮ੍ ॥ ੧੮-੧੮੫ ॥

ਤਤ੍ਫਲਂ ਲਭਤੇ ਸਤ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਦੇਕਚਿਤ੍ਤਤਃ ।
ਯੇਸ਼ਾਮਾਰਾਧਨੇ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ ਯੇ ਤੁ ਸਾਧਿਤੁਮੁਦ੍ਯਤਾਃ ॥ ੧੮-੧੮੬ ॥

ਤੇਸ਼ਾਂ ਕਤਿਤ੍ਵਂ ਸਰ੍ਵਂ ਸ੍ਯਾਦ੍ ਗਤਿਰ੍ਦੇਵਿ ਪਰਾ ਚ ਸਾ ।
ऋਤੁਯੁਕ੍ਤਲਤਾਗਾਰੇ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਦਣ੍ਡੇਨ ਤਾਡਯੇਤ੍ ॥ ੧੮-੧੮੭ ॥

ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾ ਚ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਚ ਗਚ੍ਛੇਦ੍ ਵੈ ਤਾਰਿਣੀਪਦਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਚ ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼੍ਯਾਂ ਨਵਮ੍ਯਾਂ ਸ਼ਨਿਵਾਸਰੇ ॥ ੧੮-੧੮੮ ॥

ਸਂਕ੍ਰਾਨ੍ਤ੍ਯਾਂ ਮਣ੍ਡਲੇ ਰਾਤ੍ਰੌ ਅਮਾਵਾਸ੍ਯਾਂ ਚ ਯੋऽਰ੍ਚਯੇਤ੍ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਂ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯ ਚ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਤਸ੍ਯਾਧੀਨਾਸ਼੍ਚ ਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੧੮-੧੮੯ ॥

ਸੁਤਹੀਨਾ ਚ ਯਾ ਨਾਰੀ ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਾਮਯਪੀਡਿਤਾ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਕਾਕਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਮਤਗਰ੍ਭਾ ਚ ਯਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੧੮-੧੯੦ ॥

ਧਨਧਾਨ੍ਯਵਿਹੀਨਾ ਚ ਰੋਗਸ਼ੋਕਾਕੁਲਾ ਚ ਯਾ ।
ਸਾਪਿ ਚੈਤਦ੍ ਮਹਾਦੇਵਿ ਭੂਰ੍ਜਪਤ੍ਰੇ ਲਿਖੇਤ੍ਤਤਃ ॥ ੧੮-੧੯੧ ॥

ਸਵ੍ਯੇ ਭੁਜੇ ਚ ਬਧ੍ਨੀਯਾਤ੍ ਸਰ੍ਵਸੌਖ੍ਯਵਤੀ ਭਵੇਤ੍ ।
ਏਵਂ ਪੁਮਾਨਪਿ ਪ੍ਰਾਯੋ ਦੁਃਖੇਨ ਪਰਿਪੀਡਿਤਃ ॥ ੧੮-੧੯੨ ॥

ਸਭਾਯਾਂ ਵ੍ਯਸਨੇ ਘੋਰੇ ਵਿਵਾਦੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਕਟੇ ।
ਚਤੁਰਙ੍ਗੇ ਚ ਤਥਾ ਯੁਦ੍ਧੇ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਾਰਿਪ੍ਰਪੀਡਿਤੇ ॥ ੧੮-੧੯੩ ॥

ਸ੍ਮਰਣਾਦੇਵ ਕਲ੍ਯਾਣਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ਯਂ ਯਾਨ੍ਤਿ ਦੂਰਤਃ ।
ਪੂਜਨੀਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾਗਾਰੇ ਸ਼ਿਵਾਲਯੇ ॥ ੧੮-੧੯੪ ॥

ਬਿਲ੍ਵਮੂਲੇ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇ ਚ ਤਟੇ ਵਾ ਕੁਲਮਣ੍ਡਲੇ ।
ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਸਵਸਂਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਭਕ੍ਤੈਰ੍ਦੁਗ੍ਧੈਃ ਸਪਾਯਸੈਃ ॥ ੧੮-੧੯੫ ॥

ਅਪੂਪਾਪਿਸ਼੍ਟਸਂਯੁਕ੍ਤੈਰ੍ਨੈਵੇਦ੍ਯੈਸ਼੍ਚ ਯਥੋਚਿਤੈਃ ।
ਨਿਵੇਦਿਤਂ ਚ ਯਦ੍ਦ੍ਰਵ੍ਯਂ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਚ ਵਿਧਾਨਤਃ ॥ ੧੮-੧੯੬ ॥

ਤਨ੍ਨ ਚੇਦ੍ ਭੁਜ੍ਯਤੇ ਮੋਹਾਦ੍ ਭੋਕ੍ਤੁਂ ਨੇਚ੍ਛਨ੍ਤਿ ਦੇਵਤਾਃ ।
ਅਨੇਨੈਵ ਵਿਧਾਨੇਨ ਯੋऽਰ੍ਚਯੇਤ੍ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੧੮-੧੯੭ ॥

ਸ ਭੂਮਿਵਲਯੇ ਦੇਵਿ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੋ ਨ ਸਂਸ਼ਯਃ ।
ਮਹਾਸ਼ਙ੍ਖੇਨ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਸਰ੍ਵਂ ਕਾਰ੍ਯਂ ਜਪਾਦਿਕਮ੍ ॥ ੧੮-੧੯੮ ॥

ਕੁਲਸਰ੍ਵਸ੍ਵਕਸ੍ਯੈਵਂ ਪ੍ਰਭਾਵੋ ਵਰ੍ਣਿਤੋ ਮਯਾ ।
ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ਸਮਾਖ੍ਯਾਤੁਂ ਵਰ੍ਸ਼ਕੋਟਿਸ਼ਤੈਰਪਿ ॥ ੧੮-੧੯੯ ॥

ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਮਯਾ ਚ ਚਾਪਲ੍ਯਾਤ੍ ਕਥਿਤਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਜਨ੍ਮਾਨ੍ਤਰਸਹਸ੍ਰੇਣ ਵਰ੍ਣਿਤੁਂ ਨੈਵ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ ॥ ੧੮-੨੦੦ ॥

ਕੁਲੀਨਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਤਾਰਾਭਕ੍ਤਿਪਰਾਯ ਚ ।
ਅਨ੍ਯਭਕ੍ਤਾਯ ਨੋ ਦੇਯਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਯ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੧੮-੨੦੧ ॥

ਕੁਲੀਨਾਯ ਮਹੇਚ੍ਛਾਯ ਭਕ੍ਤਿਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਪਰਾਯ ਚ ।
ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ਸਦਾ ਦੇਯਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਿਤਗੁਣਾਯ ਚ ॥ ੧੮-੨੦੨ ॥

ਨਾਭਕ੍ਤਾਯ ਪ੍ਰਦਾਤਵ੍ਯਂ ਪਥ੍ਯਨ੍ਤਰਪਰਾਯ ਚ ।
ਨ ਦੇਯਂ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ਿ ਗੋਪ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਾਗਮੇਸ਼ੁ ਚ ॥ ੧੮-੨੦੩ ॥

ਪੂਜਾਜਪਵਿਹੀਨਾਯ ਸ੍ਤ੍ਰੀਸੁਰਾਨਿਨ੍ਦਕਾਯ ਚ ।
ਨ ਸ੍ਤਵਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ ਕ੍ਵਾਪਿ ਸਨ੍ਦਰ੍ਸ਼੍ਯ ਸ਼ਿਵਹਾ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੮-੨੦੪ ॥

ਪਠਨੀਯਂ ਸਦਾ ਦੇਵਿ ਸਰ੍ਵਾਵਸ੍ਥਾਸੁ ਸਰ੍ਵਦਾ ।
ਯਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਕੁਲਨਾਯਿਕੇ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠੇਦ੍ ਮਾਨਵਃ
ਸ ਸ੍ਯਾਦ੍ਵਿਤ੍ਤਚਯੈਰ੍ਧਨੇਸ਼੍ਵਰਸਮੋ ਵਿਦ੍ਯਾਮਦੈਰ੍ਵਾਕ੍ਪਤਿਃ ।
ਸੌਨ੍ਦਰ੍ਯੇਣ ਚ ਮੂਰ੍ਤਿਮਾਨ੍ ਮਨਸਿਜਃ ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਾ ਚ ਨਾਰਾਯਣਃ
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਙ੍ਕਰ ਏਵ ਸੌਖ੍ਯਵਿਭਵੈਰ੍ਭੂਮੇਃ ਪਤਿਰ੍ਨਾਨ੍ਯਥਾ ॥ ੧੮-੨੦੫ ॥

ਇਤਿ ਤੇ ਕਥਿਤਂ ਗੁਹ੍ਯਂ ਤਾਰਾਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਅਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਤਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ੁ ਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥ ੧੮-੨੦੬ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਹਨ੍ਨੀਲਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਭੈਰਵਭੈਰਵੀਸਂਵਾਦੇ ਤਾਰਾਸਹਸ੍ਰਨਾਮਨਿਰੂਪਣਂ
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਃ ਪਟਲਃ ॥ ੧੮ ॥

Also Read 1000 Names of Tara Brihan Nila Tantra:

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top