Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Tarasahasranamastotram from Brihan Nila Tantra Lyrics in Kannada:

॥ ತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಬೃಹನ್ನೀಲತನ್ತ್ರಾರ್ಗತಮ್ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।

ದೇವ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕಾರಕ ।
ಪ್ರಸಂಗೇನ ಮಹಾದೇವ್ಯಾ ವಿಸ್ತರಂ ಕಥಿತಂ ಮಯಿ ॥ 18-1 ॥

ದೇವ್ಯಾ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಸಹಸ್ರಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಶ್ರೋತುಂ ಮಹೇಶಾನ ಪ್ರಸಾದಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಮಯಿ ।
ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ಯದ್ಯಹಂ ತವ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 18-2 ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।

ಸಾಧು ಪೃಷ್ಟಂ ಮಹಾದೇವಿ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಾರಾಯಾಃ ಕಥಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 18-3 ॥

ಪ್ರಕಾಶಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಶ್ರಿಯಾ ಚ ಪರಿಹೀಯತೇ ।
ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ಯೋ ಮೋಹಾತ್ ಷಣ್ಮಾಸಾದ್ ಮೃತ್ಯುಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 18-4 ॥

ಅಕಥ್ಯಂ ಪರಮೇಶಾನಿ ಅಕಥ್ಯಂ ಚೈವ ಸುನ್ದರಿ ।
ಕ್ಷಮಸ್ವ ವರದೇ ದೇವಿ ಯದಿ ಸ್ನೇಹೋಽಸ್ತಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ॥ 18-5 ॥

ಸರ್ವಸ್ವಂ ಶೃಣು ಹೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಾಗಮವಿದಾಂ ವರೇ ।
ಧನಸಾರಂ ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಪ್ತವ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ॥ 18-6 ॥

ಆಯುರ್ಗೋಪ್ಯಂ ಗೃಹಚ್ಛಿದ್ರಂ ಗೋಪ್ಯಂ ನ ಪಾಪಭಾಗ್ ಭವೇತ್ ।
ಸುಗೋಪ್ಯಂ ಪರಮೇಶಾನಿ ಗೋಪನಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಮಶ್ನುತೇ ॥ 18-7 ॥

ಪ್ರಕಾಶಾತ್ ಕಾರ್ಯಹಾನಿಶ್ಚ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ ಪ್ರಲಯಂ ಭವೇತ್ ।
ತಸ್ಮಾದ್ ಭದ್ರೇ ಮಹೇಶಾನಿ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕದಾಚನ ॥ 18-8 ॥

ಇತಿ ದೇವವಚಃ ಶ್ರುತ್ವಾ ದೇವೀ ಪರಮಸುನ್ದರೀ ।
ವಿಸ್ಮಿತಾ ಪರಮೇಶಾನೀ ವಿಷಣಾ ತತ್ರ ಜಾಯತೇ ॥ 18-9 ॥

ಶೃಣು ಹೇ ಪರಮೇಶಾನ ಕೃಪಾಸಾಗರಪಾರಗ ।
ತವ ಸ್ನೇಹೋ ಮಹಾದೇವ ಮಯಿ ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ॥ 18-10 ॥

ಭದ್ರಂ ಭದ್ರಂ ಮಹಾದೇವ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ವಿಮುಖೀಭೂಯ ದೇವೇಶೀ ತತ್ರಾಸ್ತೇ ಶೈಲಜಾ ಶುಭಾ ॥ 18-11 ॥

ವಿಲೋಕ್ಯ ವಿಮುಖೀಂ ದೇವೀಂ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರಹಸ್ಯ ಪರಮೇಶಾನೀಂ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಂ ಕಥಾಮ್ ॥ 18-12 ॥

ಕಥಯಾಮಾಸ ತತ್ರೈವ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ಮಹೇಶ್ವರಿ ।
ಮಮ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಾ ತ್ವಂ ಜಾನೀಹಿ ನಗನನ್ದಿನಿ ॥ 18-13 ॥

ತ್ವಾಂ ವಿನಾಹಂ ಮಹಾದೇವಿ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಶವರೂಪವಾನ್ ।
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮಾನನ್ದೇ ಕ್ಷಮಸ್ವ ನಗನನ್ದಿನಿ ॥ 18-14 ॥

ಯಥಾ ಪ್ರಾಣೋ ಮಹೇಶಾನಿ ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸುನ್ದರಿ ।
ತಥಾ ತ್ವಂ ಜಗತಾಮಾದ್ಯೇ ಚರಣೇ ಪತಿತೋಽಸ್ಮ್ಯಹಮ್ ॥ 18-15 ॥

ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಮಹಾದೇವಿ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ತವ ಕಿಂಕರಮ್ ।
ತತೋ ದೇವೀ ಮಹೇಶಾನೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನೀ ಶಿವಾ ॥ 18-16 ॥

ಮಹಾದೇವಂ ಪರಿಷ್ವಜ್ಯ ಪ್ರಾಹ ಗದ್ಗದಯಾ ಗಿರಾ ।
ಸದಾ ದೇಹಸ್ವರೂಪಾಹಂ ದೇಹೀ ತ್ವಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ॥ 18-17 ॥

ತಥಾಪಿ ವಂಚನಾಂ ಕರ್ತುಂ ಮಾಮಿತ್ಥಂ ವದಸಿ ಪ್ರಿಯಮ್ ।
ಮಹಾದೇವಃ ಪುನಃ ಪ್ರಾಹ ಭೈರವಿ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ॥ 18-18 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಾರಾಯಾಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಸ್ಯಶೇಷತಃ ।

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ ।

ನ ಶ್ರುತಂ ಪರಮೇಶಾನ ತಾರಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾಭಾಗ ಸತ್ಯಂ ಪರಮಸುನ್ದರಮ್ ॥ 18-19 ॥

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ ।

ಕಥಮೀಶಾನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಲಭನ್ತೇ ಸಿದ್ಧಿಮುತ್ತಮಾಮ್ ।
ಸಾಧಕಾಃ ಸರ್ವದಾ ಯೇನ ತನ್ಮೇ ಕಥಯ ಸುನ್ದರ ॥ 18-20 ॥

ಯಸ್ಮಾತ್ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತನ್ತ್ರೇಷು ನಿಶ್ಚಿತಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಮ್ ॥ 18-21 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾನಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಸಂಯುತಮ್ ।
ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಶತೈಸ್ತುಲ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರಮ್ ॥ 18-22 ॥

ವಶ್ಯಪ್ರದಂ ಮಾರಣದಮುಚ್ಚಾಟನಪ್ರದಂ ಮಹತ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಾರಾಯಾಃ ಕಥಯಸ್ವ ಸುರೇಶ್ವರ ॥ 18-23 ॥

ಶ್ರೀಮಹಾದೇವ ಉವಾಚ ।

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಾರಾಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಾದ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಾರಾಯಾಃ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಶೇಷತಃ ॥ 18-24 ॥

ಶೃಣು ದೇವಿ ಸದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಂ ಹಿತಮ್ ।
ವಿನಾ ಪೂಜೋಪಹಾರೇಣ ವಿನಾ ಜಾ(ಪ್ಯೇನ ಯತ್ ಫಲಮ್ ॥ 18-25 ॥

ತತ್ ಫಲಂ ಸಕಲಂ ದೇವಿ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತಚ್ಛೃಣು ।

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ,
ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಋಷಿಃ, ಬೃಹತೀ-ಉಷ್ಣಿಕ್ ಛನ್ದಃ,
ಶ್ರೀ ಉಗ್ರತಾರಾ ಶ್ರೀಮದೇಕಜಟಾ ಶ್ರೀನೀಲಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ,
ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ತಾರಾ ರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಮದಾ ಮಾಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 18-26 ॥

ಮಹಾದಾನರತಾ ಯಜ್ಞಾ ಯಜ್ಞೋತ್ಸವವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಚನ್ದ್ರವ್ವಜ್ರಾ ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಚಾರುನೇತ್ರಾ ಸುಲೋಚನಾ ॥ 18-27 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಮಹತೀ ದೇವೀ ಕುರಂಗಾಕ್ಷೀ ಮನೋರಮಾ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ನಾರಾಯಣೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಚಾರುಕೇಶೀ ಸುಮೂರ್ಧಜಾ ॥ 18-28 ॥

ವಾರಾಹೀ ವಾರುಣೀ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಸಿದ್ಧಾ ಕುಂಚಿತಕೇಶಾ ಚ ಮಹಾಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-29 ॥

ಗೌರೀ ಚಮ್ಪಕವರ್ಣಾ ಚ ಕೃಶಾಂಗೀ ಶಿವಮೋಹಿನೀ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಶಂಕೈಕತಾರಿಣೀ ॥ 18-30 ॥

ವಿದ್ಯಾನನ್ದಮಯೀ ನನ್ದಾ ಭದ್ರಕಾಲೀಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಗಾಯತ್ರೀ ಸುಚರಿತ್ರಾ ಚ ಕೌಲವ್ರತಪರಾಯಣಾ ॥ 18-31 ॥

ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾ ಭೂಗರ್ಭಾ ಮಹಾಗರ್ಭಾ ಸುಲೋಚನೀ ।
ಹಿಮವತ್ತನಯಾ ದಿವ್ಯಾ ಮಹಾಮೇಘಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-32 ॥

ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಜಗತಾಮುಪಕಾರಿಣೀ ।
ಐನ್ದ್ರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ತಥಾ ಘೋರಾ ವಾರುಣೀ ಮಾಧವೀ ತಥಾ ॥ 18-33 ॥

ಆಗ್ನೇಯೀ ನೈರೃತೀ ಚೈವ ಐಶಾನೀ ಚಂಡಿಕಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸುಮೇರುತನಯಾ ನಿತ್ಯಾ ಸರ್ವೇಷಾಮುಪಕಾರಿಣೀ ॥ 18-34 ॥

ಲಲಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಸರೋಜಾಕ್ಷೀ ಮುಂಡಸ್ರಕ್ಪರಿಭೂಷಿತಾ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೀ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-35 ॥

ಧೃತಿರ್ಮೇಧಾ ತಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪನ್ನಗಗಾಮಿನೀ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀ ಜಾನಕೀ ದುರ್ಗಾಮ್ಬಿಕಾ ಸತ್ಯವತೀ ರತಿಃ ॥ 18-36 ॥ 18-

ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮದಾ ನನ್ದಾ ನಾರಸಿಂಹೀ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಮಹಾದೇವರತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡದೋರ್ದಂಡಖಂಡಿನೀ ॥ 18-37 ॥

ದೀರ್ಘಕೇಶೀ ಸುಕೇಶೀ ಚ ಪಿಂಗಕೇಶೀ ಮಹಾಕಚಾ ।
ಭವಾನೀ ಭವಪತ್ನೀ ಚ ಭವಭೀತಿಹರಾ ಸತೀ ॥ 18-38 ॥

ಪೌರನ್ದರೀ ತಥಾ ವಿಷ್ಣೋರ್ಜಾಯಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜನನೀ ವಿದ್ಯಾ ಚಾರ್ವಂಗೀ ದೈತ್ಯನಾಶಿನೀ ॥ 18-39 ॥

ಸರ್ವರೂಪಾ ಮಹೇಶಾನಿ ಕಾಮಿನೀ ವರವರ್ಣಿನೀ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ಮಹೋತ್ಸವಾ ॥ 18-40 ॥

ವಿರೂಪಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಚ ಮೃಡಾನೀ ಮೃಡವಲ್ಲಭಾ ।
ಕೋಟಿಚನ್ದ್ರಪ್ರತೀಕಾಶಾ ಶತಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 18-41 ॥

ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾ ಮಹೋಗ್ರಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ ।
ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹೇಶಾನೀ ನಿತ್ಯೋತ್ಸಾಹಾ ಮನಸ್ವಿನೀ ॥ 18-42 ॥

ವೈಕುಂಠನಾಥಪತ್ನೀ ಚ ತಥಾ ಶಂಕರಮೋಹಿನೀ ।
ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಮಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಿನೀ ॥ 18-43 ॥

ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ವೃಷಾರೂಢಾ ಸರ್ವವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಣೀ ।
ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನವತೀ ಶುದ್ಧಾ ಕನ್ಯಾ ಹಿಮಗಿರೇಸ್ತಥಾ ॥ 18-44 ॥

ಅಪರ್ಣಾ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷೀ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೀ ।
ಮಹಾಶಂಖಧರಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಮನೀಯಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ ॥ 18-45 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಮ್ಭೋರ್ಜಾಯಾ ಗಂಗಾ ಜಲೇಶ್ವರೀ ।
ಭಾಗೀರಥೀ ಮನೋಬುದ್ಧಿರ್ನಿತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ತಥಾ ॥ 18-46 ॥

ಹರಪ್ರಿಯಾ ಗಿರಿಸುತಾ ಹರಪತ್ನೀ ತಪಸ್ವಿನೀ ।
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಹರಾ ದೇವೀ ಮಹಾಘೋರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-47 ॥

ಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರಭಾ ಭೀಮಾ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನೀ ।
ಶಂಖಿನೀ ವಜ್ರಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ತಥಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ॥ 18-48 ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಚಪಲಾ ತುಂಗಾ ಶುಮ್ಬದೈತ್ಯನಿಕೃನ್ತನೀ ।
ಶಾನ್ತಿರ್ನಿದ್ರಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾ ಪೂರ್ಣನಿದ್ರಾ ಚ ರೇಣುಕಾ ॥ 18-49 ॥

ಕೌಮಾರೀ ಕುಲಜಾ ಕಾನ್ತೀ ಕೌಲವ್ರತಪರಾಯಣಾ ।
ವನದುರ್ಗಾ ಸದಾಚಾರಾ ದ್ರೌಪದೀ ದ್ರುಪದಾತ್ಮಜಾ ॥ 18-50 ॥

ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶಸ್ಯಾ ಚ ಯಶೋಧಾತ್ರೀ ಯಶಃಪ್ರದಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ಮಹಾಗೌರೀ ನಿಶುಮ್ಬಪ್ರಾಣನಾಶಿನೀ ॥ 18-51 ॥

ಪದ್ಮಿನೀ ವಸುಧಾ ಪೃಥ್ವೀ ರೋಹಿಣೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ಶಿವಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿಃ ಶಂಖಿನೀ ಶಕ್ತಿನಿರ್ಗತಾ ॥ 18-52 ॥

ದೈತ್ಯಪ್ರಾಣಹರಾ ದೇವೀ ಸರ್ವರಕ್ಷಣಕಾರಿಣೀ ।
ಕ್ಷಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಚೈವ ಬುದ್ಧಿರೂಪಾ ಮಹಾಧನಾ ॥ 18-53 ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಭೈರವಿ ಭವ್ಯಾ ಭವಾನೀ ಭವನಾಶಿನೀ ।
ತಾಪಿನೀ ಭಾವಿನೀ ಸೀತಾ ತೀಕ್ಷ್ಣತೇಜಃಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-54 ॥

ದಾತ್ರೀ ದಾನಪರಾ ಕಾಲೀ ದುರ್ಗಾ ದೈತ್ಯವಿಭೂಷಣಾ ।
ಮಹಾಪುಣ್ಯಪ್ರದಾ ಭೀಮಾ ಮಧುಕೈಟಭನಾಶಿನೀ ॥ 18-55 ॥

ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾವತೀ ಕೃಷ್ಣಾ ತುಷ್ಟಾ ಪುಷ್ಟಾ ತಥೋರ್ವಶೀ ।
ವಜ್ರಿಣೀ ವಜ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ತಥಾ ನಾರಾಯಣೀ ಶಿವಾ ॥ 18-56 ॥

ಖಡ್ಗಿನೀ ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಚ ಖಡ್ಗಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ।
ದೇವಾಂಗನಾ ದೇವಕನ್ಯಾ ದೇವಮಾತಾ ಪುಲೋಮಜಾ ॥ 18-57 ॥

ಸುಖಿನೀ ಸ್ವರ್ಗದಾತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವಿವರ್ಧಿನೀ ।
ಶೀಲಾ ಶೀಲಾವತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಕಾರಾ ವರಪ್ರದಾ ॥ 18-58 ॥

ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ವಾಣೀ ಜ್ಞಾನಿನೀ ಜ್ಞಾನದಾ ಸದಾ ।
ಉಗ್ರಕಾಲೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಚ ದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 18-59 ॥

ಭೃಗುವಂಶಸಮುದ್ಭೂತಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭೃಗುವಲ್ಲಭಾ ।
ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಚ ಕರ್ತ್ರೀಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ 18-60 ॥

ಮಹಾವಂಶಸಮುದ್ಭೂತಾ ಮಯೂರವರವಾಹನಾ ।
ಮಹಾಶಂಖರತಾ ರಕ್ತಾ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣೀ ॥ 18-61 ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಧರಾ ರಾಮಾ ರಮಣೀ ಸುರನಾಯಿಕಾ ।
ಮೋಕ್ಷದಾ ಶಿವದಾ ಶ್ಯಾಮಾ ಮದವಿಭ್ರಮಮನ್ಥರಾ ॥ 18-62 ॥

ಪರಮಾನನ್ದದಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಯೋಗಿನೀ ಗಣಸೇವಿತಾ ।
ಸಾರಾ ಜಾಮ್ಬವತೀ ಚೈವ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ನಗಾತ್ಮಜಾ ॥ 18-63 ॥

ರೌದ್ರಾ ರೌದ್ರಬಲಾ ಘೋರಾ ರುದ್ರಸಾರಾರುಣಾತ್ಮಿಕಾ ।
ರುದ್ರರೂಪಾ ಮಹಾರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 18-64 ॥

ಕೌಮಾರೀ ಕೌಶಿಕೀ ಚಂಡಾ ಕಾಲದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಶಮ್ಭುಪತ್ನೀ ಶಮ್ಭುರತಾ ಶಮ್ಬುಜಾಯಾ ಮಹೋದರೀ ॥ 18-65 ॥

ಶಿವಪತ್ನೀ ಶಿವರತಾ ಶಿವಜಾಯಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಹರಪತ್ನೀ ಹರರತಾ ಹರಜಾಯಾ ಹರಪ್ರಿಯಾ ॥ 18-66 ॥

ಮದನಾನ್ತಕಕಾನ್ತಾ ಚ ಮದನಾನ್ತಕವಲ್ಲಭಾ ।
ಗಿರಿಜಾ ಗಿರಿಕನ್ಯಾ ಚ ಗಿರೀಶಸ್ಯ ಚ ವಲ್ಲಭಾ ॥ 18-67 ॥

ಭೂತಾ ಭವ್ಯಾ ಭವಾ ಸ್ಪಷ್ಟಾ ಪಾವನೀ ಪರಪಾಲಿನೀ ।
ಅದೃಶ್ಯಾ ಚ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 18-68 ॥

ಅಚ್ಯುತಾ ಪ್ರಚ್ಯುತಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರಮದಾ ವಾಸವೇಶ್ವರೀ ।
ಅಪಾಂನಿಧಿಸಮುದ್ಭೂತಾ ಧಾರಿಣೀ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 18-69 ॥

ಉದ್ಭವಾ ಕ್ಷೋಭಣಾ ಕ್ಷೇಮಾ ಶ್ರೀಗರ್ಭಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಕಮಲಾ ಪುಷ್ಪದೇಹಾ ಚ ಕಾಮಿನೀ ಕಂಜಲೋಚನಾ ॥ 18-70 ॥

ಶರಣ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಪ್ರೀತಿರ್ವಿಮಲಾನನ್ದವರ್ಧಿನೀ ।
ಕಪರ್ದಿನೀ ಕರಾಲಾ ಚ ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-71 ॥

ಉದೀರ್ಣಭೂಷಣಾ ಭವ್ಯಾ ಸುರಸೇನಾ ಮಹೋದರೀ ।
ಶ್ರೀಮತೀ ಶಿಶಿರಾ ನವ್ಯಾ ಶಿಶಿರಾಚಲಕನ್ಯಕಾ ॥ 18-72 ॥

ಸುರಮಾನ್ಯಾ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಸ್ಥಿರಾ ।
ತಮೋಘ್ನೀ ಧ್ವಾನ್ತಸಂಹನ್ತ್ರೀ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾ ಪತಿವ್ರತಾ ॥ 18-73 ॥

ಪ್ರದ್ಯೋತಿನೀ ರಥಾರೂಢಾ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಮೇಧಾವಿನೀ ಮಹಾವೀರ್ಯಾ ಹಂಸೀ ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ॥ 18-74 ॥

ಪ್ರಣತಪ್ರಾಣಿನಾಮಾರ್ತಿಹಾರಿಣೀ ದೈತ್ಯನಾಶಿನೀ ।
ಡಾಕಿನೀ ಶಾಕಿನೀದೇವೀ ವರಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ॥ 18-75 ॥

ಕೌಮುದೀ ಕುಮುದಾ ಕುನ್ದಾ ಕೌಲಿಕಾ ಕುಲಜಾಮರಾ ।
ಗರ್ವಿತಾ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾ ನಗಜಾ ಖಗವಾಹಿನೀ ॥ 18-76 ॥

ಚನ್ದ್ರಾನನಾ ಮಹೋಗ್ರಾ ಚ ಚಾರುಮೂರ್ಧಜಶೋಭನಾ ।
ಮನೋಜ್ಞಾ ಮಾಧವೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮಾನನೀಯಾ ಸತಾಂ ಸುಹೃತ್ ॥ 18-77 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಮಘಾ ಪುಷ್ಯಾ ಧನಿಷ್ಠಾ ಪೂರ್ವಫಾಲ್ಗುನೀ ।
ರಕ್ತಬೀಜನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನೀ ॥ 18-78 ॥

ಚಂಡಮುಂಡನಿಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕರ್ತ್ರೀ ಹರ್ತ್ರೀ ಸುಕರ್ತ್ರೀ ಚ ವಿಮಲಾಮಲವಾಹಿನೀ ॥ 18-79 ॥

ವಿಮಲಾ ಭಾಸ್ಕರೀ ವೀಣಾ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀ ಯಮುನಾ ವೃದ್ಧಾ ಸುರಭಿಃ ಬಾಲಿಕಾ ಸತೀ ॥ 18-80 ॥

ಕೌಶಲ್ಯಾ ಕೌಮುದೀ ಮೈತ್ರೀರೂಪಿಣೀ ಚಾಪ್ಯರುನ್ಧತೀ ।
ಪುರಾರಿಗೃಹಿಣೀ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-81 ॥

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಪತ್ನೀ ಚ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷವಲ್ಲಭಾ ।
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವದನಾ ಬಾಲಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 18-82 ॥

ರೇವತೀ ರಮಣೀ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಣಾಂ ।
ಸೀತಾ ವೀಣಾವತೀ ಚೈವ ಯಶೋದಾ ವಿಜಯಾ ಪ್ರಿಯಾ ॥ 18-83 ॥

ನವಪುಷ್ಪಸಮುದ್ಭೂತಾ ನವಪುಷ್ಪೋತ್ಸವೋತ್ಸವಾ ।
ನವಪುಷ್ಪಸ್ರಜಾಮಾಲಾ ಮಾಲ್ಯಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 18-84 ॥

ನವಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಾಣಾ ನವಪುಷ್ಪೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಾ ।
ಪ್ರೇತಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ತಾ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಶಿವಾ ॥ 18-85 ॥

ನವಪುಷ್ಪಾತ್ಮಿಕಾ ಷಷ್ಠೀ ಪುಷ್ಪಸ್ತವಕಮಂಡಲಾ ।
ನವಪುಷ್ಪಗುಣೋಪೇತಾ ಶ್ಮಶಾನಭೈರವಪ್ರಿಯಾ ॥ 18-86 ॥

ಕುಲಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರದೀಪಾ ಚ ಕುಲಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಶ್ಮಶಾನಭೈರವೀ ಕಾಲೀ ಭೈರವೀ ಭೈರವಪ್ರಿಯಾ ॥ 18-87 ॥

ಆನನ್ದಭೈರವೀ ಧ್ಯೇಯಾ ಭೈರವೀ ಕುರುಭೈರವೀ ।
ಮಹಾಭೈರವಸಮ್ಪ್ರೀತಾ ಭೈರವೀಕುಲಮೋಹಿನೀ ॥ 18-88 ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಭೈರವೀ ನೀತಿಭೈರವೀ ಗುಣಭೈರವೀ ।
ಸಮ್ಮೋಹಭೈರವೀ ಪುಷ್ಟಿಭೈರವೀ ತುಷ್ಟಿಭೈರವೀ ॥ 18-89 ॥

ಸಂಹಾರಭೈರವೀ ಸೃಷ್ಟಿಭೈರವೀ ಸ್ಥಿತಿಭೈರವೀ ।
ಆನನ್ದಭೈರವೀ ವೀರಾ ಸುನ್ದರೀ ಸ್ಥಿತಿಸುನ್ದರೀ ॥ 18-90 ॥

ಗುಣಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸುನ್ದರೀ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಶ್ರೀಮಾಯಾಸುನ್ದರೀ ಸೌಮ್ಯಸುನ್ದರೀ ಲೋಕಸುನ್ದರೀ ॥ 18-91 ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮೋಹಿನೀ ಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಬುದ್ಧಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಹಾರರಸಿಕಾ ಹಾರಾಲಮ್ಬನಸುನ್ದರೀ ॥ 18-92 ॥

ನೀಲಪಂಕಜವರ್ಣಾ ಚ ನಾಗಕೇಸರಭೂಷಿತಾ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾ ಜಪಾಕುಸುಮಶೋಭಿತಾ ॥ 18-93 ॥

ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ವಿಷ್ಣೋರ್ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನೀ ।
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೀ ಜ್ಞಾನದಾತ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 18-94 ॥

ಗುಣಗೌರವಸಮ್ಪನ್ನಾ ಗುಣಶೀಲಸಮನ್ವಿತಾ ।
ರೂಪಯೌವನಸಮ್ಪನ್ನಾ ರೂಪಯೌವನಶೋಭಿತಾ ॥ 18-95 ॥

ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ಗುಣರತಾ ಗುಣಗೌರವಸುನ್ದರೀ ।
ಮದಿರಾಮೋದಮತ್ತಾ ಚ ತಾಟಂಕದ್ವಯಶೋಭಿತಾ ॥ 18-96 ॥

ವೃಕ್ಷಮೂಲಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ವೃಕ್ಷಶಾಖೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ।
ತಾಲಮಧ್ಯಾಗ್ರನಿಲಯಾ ವೃಕ್ಷಮಧ್ಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ 18-97 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಧಾರಿಣೀ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪಶೋಭಿನೀ ॥ 18-98 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಪುಷ್ಪರಸಿಕಾ ನಗ್ನಾ ಧ್ಯಾನವತೀ ಸುಧಾ ।
ಶುಕ್ರಪ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ರರತಾ ಶುಕ್ರಮಜ್ಜನತತ್ಪರಾ ॥ 18-99 ॥

ಪೂರ್ಣಪರ್ಣಾ ಸುಪರ್ಣಾ ಚ ನಿಷ್ಪರ್ಣಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ ।
ಮದಿರಾಮೋದಸಮ್ಪನ್ನಾ ಮದಿರಾಮೋದಧಾರಿಣೀ ॥ 18-100 ॥

ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾ ಸರ್ವಗುಣಾ ನನ್ದನನ್ದನಧಾರಿಣೀ ।
ನಾರೀಪುಷ್ಪಸಮುದ್ಭೂತಾ ನಾರೀಪುಷ್ಪೋತ್ಸವೋತ್ಸವಾ ॥ 18-101 ॥

ನಾರೀಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರಾಣಾ ನಾರೀಪುಷ್ಪರತಾ ಮೃಗೀ ।
ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋತ್ಸವಾ ॥ 18-102 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾ ದಶಭುಜಾ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾ ತಥಾ ।
ದ್ವಿಭುಜಾ ಷಡ್ಭುಜಾ ಪ್ರೀತಾ ರಕ್ತಪಂಕಜಶೋಭಿತಾ ॥ 18-103 ॥

ಕೌಬೇರೀ ಕೌರವೀ ಕೌರ್ಯಾ ಕುರುಕುಲ್ಲಾ ಕಪಾಲಿನೀ ।
ಸುದೀರ್ಘಕದಲೀಜಂಘಾ ರಮ್ಭೋರೂ ರಾಮವಲ್ಲಭಾ ॥ 18-104 ॥

ನಿಶಾಚರೀ ನಿಶಾಮೂರ್ತಿರ್ನಿಶಾಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಚಾನ್ದ್ರೀ ಚಾನ್ದ್ರಕಲಾ ಚನ್ದ್ರಾ ಚಾರುಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ॥ 18-105 ॥

ಸ್ರೋತಸ್ವತೀ ಸ್ರುತಿಮತೀ ಸರ್ವದುರ್ಗತಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-106 ॥

ಸರ್ವಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವಾ ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಶುಭಾ ।
ಸಹಸ್ರನಯನಪ್ರಾಣಾ ಸಹಸ್ರನಯನಪ್ರಿಯಾ ॥ 18-107 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಸುಷಮಾ ಸದಮ್ಭಾ ಸರ್ವಭಕ್ಷಿಕಾ ।
ಯಷ್ಟಿಕಾ ಯಷ್ಟಿಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಷದ್ವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ ॥ 18-108 ॥

ಷಡ್ವಿಂಶಪದ್ಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಷಡ್ವಿಂಶಕುಲಮಧ್ಯಗಾ ।
ಹೂँಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾ ಹೂँಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾ ॥ 18-109 ॥

ಹಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾ ಹಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾ ।
ಹಾರಿಣೀ ಹಾರವಲಿತಾ ಹಾರಹೀರಕಭೂಷಣಾ ॥ 18-110 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜಸಹಿತಾ ಹ್ರೀಂಕಾರೈರುಪಶೋಭಿತಾ ।
ಕನ್ದರ್ಪಸ್ಯ ಕಲಾ ಕುನ್ದಾ ಕೌಲಿನೀ ಕುಲದರ್ಪಿತಾ ॥ 18-111 ॥

ಕೇತಕೀಕುಸುಮಪ್ರಾಣಾ ಕೇತಕೀಕೃತಭೂಷಣಾ ।
ಕೇತಕೀಕುಸುಮಾಸಕ್ತಾ ಕೇತಕೀಪರಿಭೂಷಿತಾ ॥ 18-112 ॥

ಕರ್ಪೂರಪೂರ್ಣವದನಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಕಲಾ ಕೇಲಿಃ ಕ್ರಿಯಾ ಕೀರ್ಣಾ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮೋತ್ಸುಕಾ ॥ 18-113 ॥

ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಕರಿಶುಂಡಾ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನೀ ।
ಖರ್ವಾ ಸುಖಂಜನಯನಾ ಖಂಜನದ್ವನ್ದ್ವಭೂಷಣಾ ॥ 18-114 ॥

ಖದ್ಯೋತ ಇವ ದುರ್ಲಕ್ಷಾ ಖದ್ಯೋತ ಇವ ಚಂಚಲಾ ।
ಮಹಾಮಾಯಾ ಜ್ಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಗೀತವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಾ ರತಿಃ ॥ 18-115 ॥

ಗಣೇಶ್ವರೀ ಗಣೇಜ್ಯಾ ಚ ಗುಣಪೂಜ್ಯಾ ಗುಣಪ್ರದಾ ।
ಗುಣಾಢ್ಯಾ ಗುಣಸಮ್ಪನ್ನಾ ಗುಣದಾತ್ರೀ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 18-116 ॥

ಗುರ್ವೀ ಗುರುತರಾ ಗೌರೀ ಗಾಣಪತ್ಯಫಲಪ್ರದಾ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಮೇಧಾ ತುಲಿನೀ ಗಣಮೋಹಿನೀ ॥ 18-117 ॥

ಭವ್ಯಾ ಭವಪ್ರಿಯಾ ಭಾವ್ಯಾ ಭಾವನೀಯಾ ಭವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಘರ್ಘರಾ ಘೋರವದನಾ ಘೋರದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 18-118 ॥

ಘೋರಾ ಘೋರವತೀ ಘೋಷಾ ಘೋರಪುತ್ರೀ ಘನಾಚಲಾ ।
ಚರ್ಚರೀ ಚಾರುನಯನಾ ಚಾರುವಕ್ತ್ರಾ ಚತುರ್ಗುಣಾ ॥ 18-119 ॥

ಚತುರ್ವೇದಮಯೀ ಚಂಡೀ ಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯಾ ಚತುರಾನನಾ ।
ಚಲಚ್ಚಕೋರನಯನಾ ಚಲತ್ಖಂಜನಲೋಚನಾ ॥ 18-120 ॥

ಚಲದಮ್ಭೋಜನಿಲಯಾ ಚಲದಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾ ।
ಛತ್ರೀ ಛತ್ರಪ್ರಿಯಾ ಛತ್ರಾ ಛತ್ರಚಾಮರಶೋಭಿತಾ ॥ 18-121 ॥

ಛಿನ್ನಛದಾ ಛಿನ್ನಶಿರಾಶ್ಛಿನ್ನನಾಸಾ ಛಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಛಲಾಢ್ಯಾ ಛಲಸಂತ್ರಸ್ತಾ ಛಲರೂಪಾ ಛಲಸ್ಥಿರಾ ॥ 18-122 ॥

ಛಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾ ಛಕಾರಾಢ್ಯಾ ಛಲಪ್ರಿಯಾ ।
ಛದ್ಮಿನೀ ಛದ್ಮನಿರತಾ ಛದ್ಮಚ್ಛದ್ಮನಿವಾಸಿನೀ ॥ 18-123 ॥

ಜಗನ್ನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಜೀವಾ ಜಗನ್ಮುಕ್ತಿಕರೀ ಮತಾ ।
ಜೀರ್ಣಾ ಜೀಮೂತವನಿತಾ ಜೀಮೂತೈರುಪಶೋಭಿತಾ ॥ 18-124 ॥

ಜಾಮಾತೃವರದಾ ಜಮ್ಭಾ ಜಮಲಾರ್ಜುನಭಂಜಿನೀ ।
ಝರ್ಝರೀ ಝಾಕೃತಿರ್ಝಲ್ಲೀ ಝರೀ ಝರ್ಝರಿಕಾ ತಥಾ ॥ 18-125 ॥

ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ಟೀಕಾ ಸರ್ವಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಠಂಕರಾಂಗೀ ಡಮರುಕಾ ಡಾಕಾರಾ ಡಮರುಪ್ರಿಯಾ ॥ 18-126 ॥

ಢಕ್ಕಾರಾವರತಾ ನಿತ್ಯಾ ತುಲಸೀ ಮಣಿಭೂಷಿತಾ ।
ತುಲಾ ಚ ತೋಲಿಕಾ ತೀರ್ಣಾ ತಾರಾ ತಾರಣಿಕಾ ತಥಾ ॥ 18-127 ॥

ತನ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾ ತನ್ತ್ರರತಾ ತನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾ ಚ ತನ್ತ್ರದಾ ।
ತಾನ್ತ್ರಿಕೀ ತನ್ತ್ರಯೋಗ್ಯಾ ಚ ತನ್ತ್ರಸಾರಾ ಚ ತನ್ತ್ರಿಕಾ ॥ 18-128 ॥

ತನ್ತ್ರಧಾರೀ ತನ್ತ್ರಕರೀ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತುಹಿನಾಂಶುಸಮಾನಾಸ್ಯಾ ತುಹಿನಾಂಶುಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 18-129 ॥

ತುಷಾರಾಕರತುಲ್ಯಾಂಗೀ ತುಷಾರಾಧಾರಸುನ್ದರೀ ।
ತನ್ತ್ರಸಾರಾ ತನ್ತ್ರಕರೋ ತನ್ತ್ರಸಾರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 18-130 ॥

ತುಷಾರಧಾಮತುಲ್ಯಾಸ್ಯಾ ತುಷಾರಾಂಶುಸಮಪ್ರಭಾ ।
ತುಷಾರಾದ್ರಿಸುತಾ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾ ತಾರಾಂಗೀ ತಾಲಸುನ್ದರೀ ॥ 18-131 ॥

ತಾರಸ್ವರೇಣ ಸಹಿತಾ ತಾರಸ್ವರವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಥಕಾರಕೂಟನಿಲಯಾ ಥಕಾರಾಕ್ಷರಮಾಲಿನೀ ॥ 18-132 ॥

ದಯಾವತೀ ದೀನರತಾ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ ।
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದುಃಖದಲಿನೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಪದನಾಶಿನೀ ॥ 18-133 ॥

ದುಹಿತಾ ದೀನಬನ್ಧುಶ್ಚ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಾನಪಾತ್ರೀ ದಾನರತಾ ದಾನಸಮ್ಮಾನತೋಷಿತಾ ॥ 18-134 ॥

ದಾನ್ತ್ಯಾದಿಸೇವಿತಾ ದಾನ್ತಾ ದಯಾ ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ।
ದಧೀಚಿವರದಾ ತುಷ್ಟಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 18-135 ॥

ದೀರ್ಘನೇತ್ರಾ ದೀರ್ಘಕಚಾ ದೀರ್ಘನಾಸಾ ಚ ದೀರ್ಘಿಕಾ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖಸಂನಾಶಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖನಾಶಿನೀ ॥ 18-136 ॥

ದಾಮ್ಭಿಕಾ ದನ್ತುರಾ ದಮ್ಭಾ ದಮ್ಭಾಸುರವರಪ್ರದಾ ।
ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಾ ಧನ್ಯಾ ಧನೇಶ್ವರಧನಪ್ರದಾ ॥ 18-137 ॥

ಧರ್ಮಪತ್ನೀ ಧರ್ಮರತಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಧರ್ಮಿಣೀ ಧರ್ಮಿಕಾ ಧರ್ಮ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 18-138 ॥

ಧನೇಶ್ವರೀ ಧರ್ಮರತಾ ಧರ್ಮಾನನ್ದಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನಪ್ರೀತಾ ಧನಾಢ್ಯಾ ಧನತೋಷಿತಾ ॥ 18-139 ॥

ಧೀರಾ ಧೈರ್ಯವತೀ ಧಿಷ್ಣ್ಯಾ ಧವಲಾಮ್ಭೋಜಸಂನಿಭಾ ।
ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ಧೂರಣೀ ಧರಣೀ ಧರಾ ॥ 18-140 ॥

ಧಾರ್ಮಿಕಾ ಧರ್ಮಸಹಿತಾ ಧರ್ಮನಿನ್ದಕವರ್ಜಿತಾ ।
ನವೀನಾ ನಗಜಾ ನಿಮ್ನಾ ನಿಮ್ನನಾಭಿರ್ನಗೇಶ್ವರೀ ॥ 18-141 ॥

ನೂತನಾಮ್ಭೋಜನಯನಾ ನವೀನಾಮ್ಭೋಜಸುನ್ದರೀ ।
ನಾಗರೀ ನಗರಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ನಗರಾಜಸುತಾ ನಗಾ ॥ 18-142 ॥

ನಾಗರಾಜಕೃತತೋಷಾ ನಾಗರಾಜವಿಭೂಷಿತಾ ।
ನಾಗೇಶ್ವರೀ ನಾಗರೂಢಾ ನಾಗರಾಜಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 18-143 ॥

ನವೀನೇನ್ದುಕಲಾ ನಾನ್ದೀ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ।
ನೀರಜಾ ನೀರಜಾಕ್ಷೀ ಚ ನೀರಜದ್ವನ್ದ್ವಲೋಚನಾ ॥ 18-144 ॥

ನೀರಾ ನೀರಭವಾ ವಾಣೀ ನೀರನಿರ್ಮಲದೇಹಿನೀ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಢ್ಯಾ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿಕಾ ॥ 18-145 ॥

ನಾಗಕೇಸರಸಂತುಷ್ಟಾ ನಾಗಕೇಸರಮಾಲಿನೀ ।
ನವೀನಕೇತಕೀಕುನ್ದ ? ಮಲ್ಲಿಕಾಮ್ಭೋಜಭೂಷಿತಾ ॥ 18-146 ॥

ನಾಯಿಕಾ ನಾಯಕಪ್ರೀತಾ ನಾಯಕಪ್ರೇಮಭೂಷಿತಾ ।
ನಾಯಕಪ್ರೇಮಸಹಿತಾ ನಾಯಕಪ್ರೇಮಭಾವಿತಾ ॥ 18-147 ॥

ನಾಯಕಾನನ್ದನಿಲಯಾ ನಾಯಕಾನನ್ದಕಾರಿಣೀ ।
ನರ್ಮಕರ್ಮರತಾ ನಿತ್ಯಂ ನರ್ಮಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 18-148 ॥

ನರ್ಮಕರ್ಮಪ್ರಿಯಾ ನರ್ಮಾ ನರ್ಮಕರ್ಮಕೃತಾಲಯಾ ।
ನರ್ಮಪ್ರೀತಾ ನರ್ಮರತಾ ನರ್ಮಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 18-149 ॥

ಪೌಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ಚ ಪೌಷ್ಪೇಜ್ಯಾ ಪುಷ್ಪದಾಮವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಪುಣ್ಯದಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂರ್ಣಾ ಕೋಟಿಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾ ॥ 18-150 ॥

ಪುರಾಣಾಗಮಗೋಪ್ಯಾ ಚ ಪುರಾಣಾಗಮಗೋಪಿತಾ ।
ಪುರಾಣಗೋಚರಾ ಪೂರ್ಣಾ ಪೂರ್ವಾ ಪ್ರೌಢಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 18-151 ॥

ಪ್ರಹ್ಲಾದಹೃದಯಾಹ್ಲಾದಗೇಹಿನೀ ಪುಣ್ಯಚಾರಿಣೀ ।
ಫಾಲ್ಗುನೀ ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರೀತಾ ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರೇಧಾರಿಣೀ ॥ 18-152 ॥

ಫಾಲ್ಗುನಪ್ರೇಮದಾ ಚೈವ ಫಣಿರಾಜವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಫಣಿಕಾಂಚೀ ಫಣಿಪ್ರೀತಾ ಫಣಿಹಾರವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 18-153 ॥

ಫಣೀಶಕೃತಸರ್ವಾಂಗಭೂಷಣಾ ಫಣಿಹಾರಿಣೀ ।
ಫಣಿಪ್ರೀತಾ ಫಣಿರತಾ ಫಣಿಕಂಕಣಧಾರಿಣೀ ॥ 18-154 ॥

ಫಲದಾ ತ್ರಿಫಲಾ ಶಕ್ತಾ ಫಲಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ।
ಫಕಾರಕೂಟಸರ್ವಾಂಗೀ ಫಾಲ್ಗುನಾನನ್ದವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 18-155 ॥

ವಾಸುದೇವರತಾ ವಿಜ್ಞಾ ವಿಜ್ಞವಿಜ್ಞಾನಕಾರಿಣೀ ।
ವೀಣಾವತೀ ಬಲಾಕೀರ್ಣಾ ಬಾಲಪೀಯೂಷರೋಚಿಕಾ ॥ 18-156 ॥

ಬಾಲಾವಸುಮತೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಾ ।
ವಿದ್ಯಾವತೀ ವೈದ್ಯಪದಪ್ರೀತಾ ವೈವಸ್ವತೀ ಬಲಿಃ ॥ 18-157 ॥

ಬಲಿವಿಧ್ವಂಸಿನೀ ಚೈವ ವರಾಂಗಸ್ಥಾ ವರಾನನಾ ।
ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಾ ಚ ವಾಗ್ವತೀ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 18-158 ॥

ಭೀತಿದಾ ಭಯದಾ ಭಾನೋರಂಶುಜಾಲಸಮಪ್ರಭಾ ।
ಭಾರ್ಗವೇಜ್ಯಾ ಭೃಗೋಃ ಪೂಜ್ಯಾ ಭರದ್ವಾರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 18-159 ॥

ಭೀತಿದಾ ಭಯಸಂಹನ್ತ್ರೀ ಭೀಮಾಕಾರಾ ಚ ಸುನ್ದರೀ ।
ಮಾಯಾವತೀ ಮಾನರತಾ ಮಾನಸಮ್ಮಾನತತ್ಪರಾ ॥ 18-160 ॥

ಮಾಧವಾನನ್ದದಾ ಮಾಧ್ವೀ ಮದಿರಾಮುದಿತೇಕ್ಷಣಾ ।
ಮಹೋತ್ಸವಗುಣೋಪೇತಾ ಮಹತೀ ಚ ಮಹದ್ಗುಣಾ ॥ 18-161 ॥

ಮದಿರಾಮೋದನಿರತಾ ಮದಿರಾಮಜ್ಜನೇ ರತಾ ।
ಯಶೋಧರೀ ಯಶೋವಿದ್ಯಾ ಯಶೋದಾನನ್ದವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 18-162 ॥

ಯಶಃಕರ್ಪೂರಧವಲಾ ಯಶೋದಾಮವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಯಮರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗಾನನ್ದಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 18-163 ॥

ಯಮಸ್ವಸಾ ಚ ಯಮುನಾ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಯಾದವಾನನ್ದಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಯಾದವಾನನ್ದವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 18-164 ॥

ಯಜ್ಞಪ್ರೀತಾ ಯಜ್ಞಮಯೀ ಯಜ್ಞಕರ್ಮವಿಭೂಷಿತಾ ।
ರಾಮಪ್ರೀತಾ ರಾಮರತಾ ರಾಮತೋಷಣತತ್ಪರಾ ॥ 18-165 ॥

ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜಕುಲೇಜ್ಯಾ ಚ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ರಮಾ ।
ರಮಣೀ ರಾಮಣೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 18-166 ॥

ರಜನೀಕರಪೂರ್ಣಾಸ್ಯಾ ರಕ್ತೋತ್ಪಲವಿಲೋಚನಾ ।
ಲಾಂಗಲಿಪ್ರೇಮಸಂತುಷ್ಟಾ ಲಾಂಗಲಿಪ್ರಣಯಪ್ರಿಯಾ ॥ 18-167 ॥

ಲಾಕ್ಷಾರುಣಾ ಚ ಲಲನಾ ಲೀಲಾ ಲೀಲಾವತೀ ಲಯಾ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರಗುಣಪ್ರೀತಾ ಲಂಕೇಶವರದಾಯಿನೀ ॥ 18-168 ॥

ಲವಂಗೀಕುಸುಮಪ್ರೀತಾ ಲವಂಗಕುಸುಮಸ್ರಜಾ ।
ಧಾತಾ ವಿವಸ್ವದ್ಗೃಹಿಣೀ ವಿವಸ್ವತ್ಪ್ರೇಮಧಾರಿಣೀ ॥ 18-169 ॥

ಶವೋಪರಿಸಮಾಸೀನಾ ಶವವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ।
ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಿತ್ರೀ ಶರಣ್ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಶರದ್ಗುಣಾ ॥ 18-170 ॥

ಷಟ್ಕೋಣಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಸಮ್ಪದಾರ್ಥನಿಷೇವಿತಾ ।
ಹೂಂಕಾರಾಕಾರಿಣೀ ದೇವೀ ಹೂಂಕಾರರೂಪಶೋಭಿತಾ ॥ 18-171 ॥

ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ತಥಾ ಕ್ಷೇಮಾ ಕ್ಷೇಮಧಾಮವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಕ್ಷೇಮಾಮ್ನಾಯಾ ತಥಾಜ್ಞಾ ಚ ಇಡಾ ಇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ॥ 18-172 ॥

ಉಗ್ರದಕ್ಷಾ ತಥಾ ಚೋಗ್ರಾ ಅಕಾರಾದಿಸ್ವರೋದ್ಭವಾ ।
ಋಕಾರವರ್ಣಕೂಟಸ್ಥಾ ೠಕಾರಸ್ವರಭೂಷಿತಾ ॥ 18-173 ॥

ಏಕಾರಾ ಚ ತಥಾ ಚೈಕಾ ಏಕಾರಾಕ್ಷರವಾಸಿತಾ ।
ಐಷ್ಟಾ ಚೈಷಾ ತಥಾ ಚೌಷಾ ಔಕಾರಾಕ್ಷರಧಾರಿಣೀ ॥ 18-174 ॥

ಅಂ ಅಃಕಾರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಸರ್ವಾಗಮಸುಗೋಪಿತಾ ।
ಇತ್ಯೇತತ್ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ತಾರಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 18-175 ॥

ಯ ಇದಂ ಪಠತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಕ್ತಿಭಾವತಃ ।
ದಿವಾ ವಾ ಯದಿ ವಾ ರಾತ್ರೌ ಸನ್ಧ್ಯಯೋರುಭಯೋರಪಿ ॥ 18-176 ॥

ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಪಾಠೇನ ರಾಜಾ ಭವತಿ ಕಿಂಕರಃ ।
ಸರ್ವಾಗಮೇಷು ಪೂಜ್ಯಃ ಸ್ಯಾತ್ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇ ಸ್ವಯಂ ಹರಃ ॥ 18-177 ॥

ಶಿವಸ್ಥಾನೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಚತುಷ್ಪಥೇ ।
ಯ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ ವಾಪಿ ಸ ಯೋಗೀ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 18-178 ॥

ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಸನ್ತ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸಂಗಾದ್ ಮುರವೈರಿಣಃ ।
ಗ್ರಾಹ್ಯಾಣಿ ತಾನಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಾನ್ಯಾನ್ಯಪಿ ಕದಾಚನ ॥ 18-179 ॥

ಹರೇರ್ನಾಮ ನ ಗೃಹ್ಣೀಯಾದ್ ನ ಸ್ಪೃಶೇತ್ ತುಲಸೀದಲಮ್ ।
ನಾನ್ಯಚಿನ್ತಾ ಪ್ರಕರ್ತವ್ಯಾ ನಾನ್ಯನಿನ್ದಾ ಕದಾಚನ ॥ 18-180 ॥

ಸಿನ್ದೂರಕರವೀರಾದ್ಯೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಲೋಹಿತಕೈಸ್ತಥಾ ।
ಯೋಽರ್ಚಯೇದ್ ಭಕ್ತಿಭಾವೇನ ತಸ್ಯಾಸಾಧ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚನ ॥ 18-181 ॥

ವಾತಸ್ತಮ್ಭಂ ಜಲಸ್ತಮ್ಭಂ ಗತಿಸ್ತಮ್ಭಂ ವಿವಸ್ವತಃ ।
ವಹ್ನೇಃ ಸ್ತಮ್ಭಂ ಕರೋತ್ಯೇವ ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 18-
182 ॥

ಶ್ರಿಯಮಾಕರ್ಷಯೇತ್ ತೂರ್ಣಮಾನೃಣ್ಯಂ ಜಾಯತೇ ಹಠಾತ್ ।
ಯಥಾ ತೃಣಂ ದಹೇದ್ ವಹ್ನಿಸ್ತಥಾರೀನ್ ಮರ್ದಯೇತ್ ಕ್ಷಣಾತ್ ॥ 18-183 ॥

ಮೋಹಯೇದ್ ರಾಜಪತ್ನೀಶ್ಚ ದೇವಾನಪಿ ವಶಂ ನಯೇತ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾದ್ ವಾಪಿ ಏಕಚಿತ್ತೇನ ಸರ್ವದಾ ॥ 18-184 ॥

ದೀರ್ಘಾಯುಶ್ಚ ಸುಖೀ ವಾಗ್ಮೀ ವಾಣೀ ತಸ್ಯ ವಶಂಕರೀ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಭಿಷೇಕೇಣ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧೇನ ಯತ್ ಫಲಮ್ ॥ 18-185 ॥

ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ಸತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದೇಕಚಿತ್ತತಃ ।
ಯೇಷಾಮಾರಾಧನೇ ಶ್ರದ್ಧಾ ಯೇ ತು ಸಾಧಿತುಮುದ್ಯತಾಃ ॥ 18-186 ॥

ತೇಷಾಂ ಕೃತಿತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸ್ಯಾದ್ ಗತಿರ್ದೇವಿ ಪರಾ ಚ ಸಾ ।
ಋತುಯುಕ್ತಲತಾಗಾರೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ದಂಡೇನ ತಾಡಯೇತ್ ॥ 18-187 ॥

ಜಪ್ತ್ವಾ ಸ್ತುತ್ವಾ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಗಚ್ಛೇದ್ ವೈ ತಾರಿಣೀಪದಮ್ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಶನಿವಾಸರೇ ॥ 18-188 ॥

ಸಂಕ್ರಾನ್ತ್ಯಾಂ ಮಂಡಲೇ ರಾತ್ರೌ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಂ ಚ ಯೋಽರ್ಚಯೇತ್ ।
ವರ್ಷಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಚ ದೇವೇಶಿ ತಸ್ಯಾಧೀನಾಶ್ಚ ಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 18-189 ॥

ಸುತಹೀನಾ ಚ ಯಾ ನಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಾಮಯಪೀಡಿತಾ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಮೃತಗರ್ಭಾ ಚ ಯಾಂಗನಾ ॥ 18-190 ॥

ಧನಧಾನ್ಯವಿಹೀನಾ ಚ ರೋಗಶೋಕಾಕುಲಾ ಚ ಯಾ ।
ಸಾಪಿ ಚೈತದ್ ಮಹಾದೇವಿ ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖೇತ್ತತಃ ॥ 18-191 ॥

ಸವ್ಯೇ ಭುಜೇ ಚ ಬಧ್ನೀಯಾತ್ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯವತೀ ಭವೇತ್ ।
ಏವಂ ಪುಮಾನಪಿ ಪ್ರಾಯೋ ದುಃಖೇನ ಪರಿಪೀಡಿತಃ ॥ 18-192 ॥

ಸಭಾಯಾಂ ವ್ಯಸನೇ ಘೋರೇ ವಿವಾದೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ ।
ಚತುರಂಗೇ ಚ ತಥಾ ಯುದ್ಧೇ ಸರ್ವತ್ರಾರಿಪ್ರಪೀಡಿತೇ ॥ 18-193 ॥

ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಯಾನ್ತಿ ದೂರತಃ ।
ಪೂಜನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶೂನ್ಯಾಗಾರೇ ಶಿವಾಲಯೇ ॥ 18-194 ॥

ಬಿಲ್ವಮೂಲೇ ಶ್ಮಶಾನೇ ಚ ತಟೇ ವಾ ಕುಲಮಂಡಲೇ ।
ಶರ್ಕರಾಸವಸಂಯುಕ್ತೈರ್ಭಕ್ತೈರ್ದುಗ್ಧೈಃ ಸಪಾಯಸೈಃ ॥ 18-195 ॥

ಅಪೂಪಾಪಿಷ್ಟಸಂಯುಕ್ತೈರ್ನೈವೇದ್ಯೈಶ್ಚ ಯಥೋಚಿತೈಃ ।
ನಿವೇದಿತಂ ಚ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಚ ವಿಧಾನತಃ ॥ 18-196 ॥

ತನ್ನ ಚೇದ್ ಭುಜ್ಯತೇ ಮೋಹಾದ್ ಭೋಕ್ತುಂ ನೇಚ್ಛನ್ತಿ ದೇವತಾಃ ।
ಅನೇನೈವ ವಿಧಾನೇನ ಯೋಽರ್ಚಯೇತ್ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 18-197 ॥

ಸ ಭೂಮಿವಲಯೇ ದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾದೀಶೋ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಮಹಾಶಂಖೇನ ದೇವೇಶಿ ಸರ್ವಂ ಕಾರ್ಯಂ ಜಪಾದಿಕಮ್ ॥ 18-198 ॥

ಕುಲಸರ್ವಸ್ವಕಸ್ಯೈವಂ ಪ್ರಭಾವೋ ವರ್ಣಿತೋ ಮಯಾ ।
ನ ಶಕ್ಯತೇ ಸಮಾಖ್ಯಾತುಂ ವರ್ಷಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ॥ 18-199 ॥

ಕಿಂಚಿದ್ ಮಯಾ ಚ ಚಾಪಲ್ಯಾತ್ ಕಥಿತಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಜನ್ಮಾನ್ತರಸಹಸ್ರೇಣ ವರ್ಣಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯತೇ ॥ 18-200 ॥

ಕುಲೀನಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ತಾರಾಭಕ್ತಿಪರಾಯ ಚ ।
ಅನ್ಯಭಕ್ತಾಯ ನೋ ದೇಯಂ ವೈಷ್ಣವಾಯ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 18-201 ॥

ಕುಲೀನಾಯ ಮಹೇಚ್ಛಾಯ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಪರಾಯ ಚ ।
ಮಹಾತ್ಮನೇ ಸದಾ ದೇಯಂ ಪರೀಕ್ಷಿತಗುಣಾಯ ಚ ॥ 18-202 ॥

ನಾಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರದಾತವ್ಯಂ ಪಥ್ಯನ್ತರಪರಾಯ ಚ ।
ನ ದೇಯಂ ದೇವದೇವೇಶಿ ಗೋಪ್ಯಂ ಸರ್ವಾಗಮೇಷು ಚ ॥ 18-203 ॥

ಪೂಜಾಜಪವಿಹೀನಾಯ ಸ್ತ್ರೀಸುರಾನಿನ್ದಕಾಯ ಚ ।
ನ ಸ್ತವಂ ದರ್ಶಯೇತ್ ಕ್ವಾಪಿ ಸನ್ದರ್ಶ್ಯ ಶಿವಹಾ ಭವೇತ್ ॥ 18-204 ॥

ಪಠನೀಯಂ ಸದಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ ।
ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕುಲನಾಯಿಕೇ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ ಮಾನವಃ
ಸ ಸ್ಯಾದ್ವಿತ್ತಚಯೈರ್ಧನೇಶ್ವರಸಮೋ ವಿದ್ಯಾಮದೈರ್ವಾಕ್ಪತಿಃ ।
ಸೌನ್ದರ್ಯೇಣ ಚ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಮನಸಿಜಃ ಕೀರ್ತ್ಯಾ ಚ ನಾರಾಯಣಃ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಶಂಕರ ಏವ ಸೌಖ್ಯವಿಭವೈರ್ಭೂಮೇಃ ಪತಿರ್ನಾನ್ಯಥಾ ॥ 18-205 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಗುಹ್ಯಂ ತಾರಾನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ತನ್ತ್ರೇಷು ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 18-206 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬೃಹನ್ನೀಲತನ್ತ್ರೇ ಭೈರವಭೈರವೀಸಂವಾದೇ ತಾರಾಸಹಸ್ರನಾಮನಿರೂಪಣಂ
ಅಷ್ಟಾದಶಃ ಪಟಲಃ ॥ 18 ॥

Also Read 1000 Names of Tara Brihan Nila Tantra:

1000 Names of Tara from Brihannilatantra | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top