Shiva Stotram

10000 names of Samba Sada Shiva Lyrics in Kannada

These Samba Sada Shiva Names are from Shivanamamanjari, Mahaperiaval Publication Compiled by Brahma Vidya Ratna, Rashtrapati Sammanita Vaidya S.V. Radhakrishna Sastri, Srirangam, Chennai.

This is a compilation of Ten Thousand Names of Lord Shiva in Sanskrit alphabetical order, enabling one to worship Shiva by adding ‘namaH’ at the end of each name. These names have been taken from Mahabharatam, Linga Puranam, Brahmavaivarta Puranam, Vamana Puranam, Koorma Puranam, Varaha Puranam, Matsya Puranam, Skanda Puranam, Bhavishyottara Puranam, etc. and ShreeRudra Prashnam, Rudrayamalam, Agama Sarasangraham, Shivrahasyam, Vyaasa Geetaa, Haalaasya Maahaatmyam, etc of Yajurveda, and also from other Shiva Stotras having proper meanings and commentaries. The Chief Minister, Sri Gundu Guruswami of the King of Karvet in Andhra Pradesh had arranged with the Asthana Vidvaans of the Royal Court – Pandits Devarkonda Subrahmanya Shastri and Vedam Nrisimha Deekshitar,
for the compilation of these very great names.

10000 names of Sambasadashiva in Kannada:

॥ ಸಾಂಬಸದಾಶಿವಾಯುತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಪುರಾಣಾನಿ ಸಮಸ್ತಾನಿ ವಿಲೋಡ್ಯೈಷಾ ಸಮುದ್ಧೃತಾ ।
ಶಿವಸ್ಯಾಯುತನಾಮಾಲೀ ಭಕ್ತಕಾಮಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 1 ॥

ಶಿವನಾಮಾವಲಿಸ್ಸೇಯಂ ಶೃಣ್ವತಾಂ ಪಠತಾಂ ಸತಾಂ ।
ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀಂ ದೇಯಾದಪುನರುದ್ಭವಾಂ ॥ 2 ॥

ಯ ಇದಂ ಶೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಸೋಮವಾರೇ ವಿಶೇಷೇಣ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛಿವಸನ್ನಿಧೌ ॥ 3 ॥

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನವಾಪ್ಯೈವ ಶಿವಲೋಕೇ ಮಹೀಯತೇ ॥ 4 ॥

ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ॥

ಅಕಾರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವತಾ । ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಅಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಅಕಂಪಿತಾಯ । ಅಕಾಯಾಯ । ಅಕರಾಯ । ಅಕೃತ್ಯಾಯ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತವರ್ಣಜ್ಞಾಯ । ಅಕೃತಾಯ । ಅಕ್ಲೇದ್ಯಾಯ । ಅಕ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಕುಂಠಾಯ । ಅಖಂಡಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ । ಅಖಿಲಾಪದಾಮಪಹಾರಿಣೇ ।
ಅಖಿಲದೇವತಾತ್ಮನೇ । ಅಖಂಡಭೋಗಸಂಪನ್ನಲೋಕಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ ।
ಅಖಿಲಲೋಕೈಕಜನಕಾಯ । ಅಖರ್ವಸರ್ವಮಂಗಲಾಕಲಾಕದಂಬಮಂಜರೀ-
ಸರಿತ್ಪ್ರವಾಹಮಾಧುರೀವಿಜೃಂಭಣಾಮಧುವ್ರತಾಯ । ಅಖಂಡೈಕರಸಾಯ ।
ಅಖಂಡಾತ್ಮನೇ । ಅಖಿಲೇಶ್ವರಾಯ । ಅಗಣಿತಗುಣಗಣಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ । ಅಗ್ರವರಾಯ । ಅಗ್ನಿದಾಯ । ಅಗತಯೇ । ಅಗಸ್ತ್ಯಾಯ ।
ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ । ಅಗ್ನಯೇ । ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮದ್ವಿಜಾಯ ।
ಅಗಮ್ಯಗಮನಾಯ । ಅಗ್ರಿಯಾಯ । ಅಗ್ರೇವಧಾಯ । ಅಗಣ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರಜಾಯ ।
ಅಗೋಚರಾಯ । ಅಗ್ನಿವರ್ಣಮಯಾಯ । ಅಗ್ನಿಪುಂಜನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ಅಗ್ನ್ಯಾದಿತ್ಯಸಹಸ್ರಾಭಾಯ । ಅಗ್ನಿವರ್ಣವಿಭೂಷಣಾಯ । ಅಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಅಗುಣಾಯ ನಮಃ । ಅಗ್ರ್ಯಾಯ । ಅಗ್ರದೇಶಿಕೈಶ್ವರ್ಯವೀರ್ಯವಿಜೃಂಭಿಣೇ ।
ಅಗ್ರಭುಜೇ । ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ । ಅಗಮ್ಯಗಮನಾಯ । ಅಗ್ನಿಮುಖನೇತ್ರಾಯ ।
ಅಗ್ನಿರೂಪಾಯ । ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮರ್ತ್ವಿಜಾಯ । ಅಘೋರಘೋರರೂಪಾಯ । ಅಘಸ್ಮರಾಯ ।
ಅಘೋರಾಷ್ಟಕತತ್ತ್ವಾಯ । ಅಘೋರಾಯ । ಅಘೋರಾತ್ಮಕಹೃದಯಾಯ ।
ಅಘೋರಾತ್ಮಕ-ದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ । ಅಘೋರಾತ್ಮಕಕಂಠಾಯ ।
ಅಘೋರೇಶ್ವರಾಯ । ಅಘೋರಾತ್ಮನೇ । ಅಘಘ್ನಾಯ । ಅಚಲೋಪಮಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ । ಅಚಲಾಚಲಾಯ । ಅಚಲಾಯ । ಅಚಂಚಲಾಯ ।
ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ । ಅವೇತನಾಯ । ಅಚಿಂತನೀಯಾಯ । ಅಚರಾಯ ।
ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಯೇ । ಅಚಿಂತ್ಯದಿವ್ಯಮಹಿಮಾರಂಜಿತಾಯ ।
ಅಚ್ಯುತಾನಲಸಾಯಕಾಯ । ಅಚಲಾವಾಸಿನೇ । ಅಚ್ಛದಂತಾಯ । ಅಜಿತಾಯ ।
ಅಜಾತಶತ್ರವೇ । ಅಜಡಾಯ । ಅಜರಾಯ । ಅಜಿತಾಗಮಬಾಹವೇ । ಅಜಾತ್ಮನೇ ।
ಅಜ್ಮಕೂಟಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಅಜಲಾಯ ನಮಃ । ಅಜ್ವಾಲಾಯ । ಅಜ್ಞಾಪಕಾಯ । ಅಜ್ಞಾನಾಯ ।
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಅಜ್ಞಾನನಾಶಕಾಯ ।
ಅಜ್ಞಾನಾಪಹಾಯ । ಅಟ್ಟಹಾಸಭಿನ್ನಪದ್ಮಜಾಂಡಕೋಶಸಂತತಯೇ । ಅಣವೇ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೇಶಾಯ । ಅಣೋರಣೀಯಸೇ । ಅಣಿಮಾದಿ ಗುಣಾಕರಾಯ । ಅತಂದ್ರಿತಾಯ ।
ಅತಿದೀಪ್ತಾಯ । ಅತಿಧೂಮ್ರಾಯ । ಅತಿವೃದ್ಧಾಯ । ಅತಿಥಯೇ । ಅತ್ತ್ರೇ ।
ಅತಿಘೋರಾಯ । ಅತಿವೇಗಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಅತೀತಾಯ ನಮಃ । ಅತಿಗುಣಾಯ । ಅತುಲ್ಯಾಯ । ಅತ್ಯಂತತೇಜಸೇ ।
ಅತಿಗಾಯ । ಅತಿಘಾತುಕಾಯ । ಅತಿಮೂರ್ತಯೇ । ಅತಿದೂರಸ್ಥಾಯ ।
ಅತರ್ಕಿತಾಯ । ಅತರ್ಕ್ಯಾಯ । ಅತೀಂದ್ರಿಯಗಮ್ಯಾಯ । ಅತರ್ಕ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ।
ಅತಿಘೋರಸಂಸಾರಮಹೋರಗಭಿಷಗ್ವರಾಯ । ಅತ್ಯದೂರಸ್ಥಾಯ ।
ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ । ಅತ್ಯುಗ್ರಾಯ । ಅತರ್ಕ್ಯಮಹಿಮಾಧಾರಾಯ । ಅತಿಕರುಣಾಸ್ಪದಾಯ ।
ಅತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಸರ್ವಸ್ವಾಯ । ಅತ್ಯಂತನಿರುತ್ತರಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಅತುಲಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । ಅತಿಹೃಷ್ಟಾಯ । ಅದ್ಭುತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಅದ್ವೈತಾಮೃತಾಯ । ಅದೀನಾಯ । ಅದಂಭಾಯ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ಅದಿತಯೇ ।
ಅದ್ರಿರಾಜಾಲಯಾಯ । ಅದ್ರೀಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಅದ್ಭುತಾಯ । ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ।
ಅದ್ವೈತಾಯ । ಅದ್ರಯೇ । ಅದ್ವಯಾನಂದವಿಜ್ಞಾನಸುಖದಾಯ । ಅದುಷ್ಠಾಯ ।
ಅದೃಪ್ತಾಯ । ಅದ್ಭುತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಅದ್ರೀಂದ್ರತನಯಾಮಹಾಭಾಗ್ಯಾಯ ।
ಅದ್ವಯಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಅದಭ್ರವಿಭ್ರಮದ್ಭುಜಂಗಮಶ್ವಸದ್ವಿನಿರ್ಗಮಕ್ರಂ-
ಅಸ್ಫುರತ್ಕರಾಲಫಾಲಹವ್ಯವಾಡ್ಜ್ವಲತೇ ನಮಃ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ ।
ಅಧರ್ಷಣಾಯ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ್ಣೇ । ಅಧಿರೋಹಾಯ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಯೋಗ-ನಿಲಯಾಯ ।
ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಅಧರ್ಮಶತ್ರವೇ । ಅಧರಾಯ । ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ।
ಅಧೃತಾಯ । ಅಧ್ವರರಾಜಾಯ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಗತಾಯ । ಅಥರ್ವಲಿಂಗಾಯ
ಅಧರ್ಮಶತ್ರುರೂಪಾಯ । ಅಥರ್ವ ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮತುರಂಗಾಯ । ಅಧೀಶಾಯ ।
ಅಥರ್ವಣವೇದಮಂತ್ರಜನಕದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ । ಅಧ್ಯೇತ್ರೇ ।
ಅಘ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಅಧ್ಯಾತ್ಮಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ।
ಅಧ್ವರಭಾಗಫಲಪ್ರದಾಯ । ಅಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಾಶನಾಯ । ಅಥರ್ವಾಯ ।
ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ । ಅನೀಹಾಯ । ಅನೌಷಧಾಯ । ಅನಲಾಯ । ಅನುಕಾರಿಣೇ ।
ಅನಿಂದಿತಾಯ । ಅನಿಲಾಯ । ಅನಂತರೂಪಾಯ । ಅನೀಶ್ವರಾಯ । ಅನಘಾಯ ।
ಅನಂತಾಯ । ಅನಾದಿಮಘ್ಯನಿಧನಾಯ । ಅನಂತದೃಷ್ಟಯೇ ।
ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ । ಅನಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ । ಅನಾದ್ಯಂತಾಯ । ಅನುಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಅನರ್ಥನಾಶನಾಯ ।
ಅನಿರುದ್ಧಾಯ । ಅನುತ್ತರಾಯ । ಅನೀಶಾಯ । ಅನಾಮಯಾಯ । ಅನಪಾಯಿನೇ ।
ಅನರ್ಥಾಯ । ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಯ । ಅನುತ್ತಮಾಯ ಅನಾಕುಲಾಯ । ಅನಂತಾನಾಮಯಾಯ ।
ಅನಂಗಾಯ । ಅನಾಥಾಯ । ಅನಂತಚಕ್ಷುಷೇ । ಅನೇಕಧೃತಯೇ ।
ಅನಂತೇಶಾಯ । ಅನಂತಾಸನಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಅನಂತಪಾದಾಯ ನಮಃ । ಅನಂತಲೋಚನಾಯ । ಅನಂತಬಾಹವೇ ।
ಅನಂತಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಅನಂತಮೂರ್ತಯೇ । ಅನಾಗತಲಿಂಗಾಯ । ಅನ್ನರಾಜಾಯ ।
ಅನಣವೇ । ಅನಂತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಅನನ್ಯಘ್ನೇ । ಅನರ್ಘ್ಯಾಯ । ಅನುಗ್ರಾಯ ।
ಅನರ್ಥಘ್ನೇ । ಅನಾತುರಾಯ । ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಪರಿಪೂರ್ಣಮಹೋದಯಾಯ ।
ಅನಸೂಯಕಾಯ । ಅನ್ನಮಯಾಯ । ಅನ್ನದಾಯ । ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಶ್ರಿತಜನಾಯ ।
ಅನಪಾಯಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಅನಾವೇಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅನಂತವೀರ್ಯಾಯ । ಅನಂತಮಾಯಿನೇ । ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ ।
ಅನಂತರೂಪಿಣೇ । ಅನ್ನಾನಾಂಪತಯೇ । ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ।
ಅನುಪಮೇಶಾಯ । ಅನಿತ್ಯನಿತ್ಯರೂಪಾಯ । ಅನವದ್ಯಾಯ ।
ಅನಾವೃತಾಯ । ಅನಾದ್ಯತೀತಾಯ । ಅನೇಕರತ್ನಮಾಣಿಕ್ಯಸುಧಾಧಾರಾಯ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿ-ಶೀತಾಂಶುಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಅನಂತವೇದವೇದಾಂತಸುವೇದ್ಯಾಯ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಧಾರಕಾಯ । ಅನಂತಾನಂದಬೋಧಾಂಬುನಿಧಿಸ್ಥಾಯ ।
ಅನುಪಮಮಹಾಸೌಖ್ಯ-ಪದಸ್ಥಾಯ । ಅನಿತ್ಯದೇಹವಿಭ್ರಾಂತಿಭಂಜಕಾಯ ।
ಅನಿಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಅನಂತಕರುಣಾಯ ನಮಃ । ಅನಿತ್ಯರೂಪಾಯ । ಅನಾದಿಮೂಲಹೀನಾಯ ।
ಅನಾದಿಮಲಸಂಸಾರರೋಗವೈದ್ಯಾಯ । ಅನಂತತೇಜಸೇ ।
ಅನಂತಜಗಜ್ಜನ್ಮತ್ರಾಣ-ಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯ । ಅನಂತಯೋಗಾಯ । ಅನಾದಿಮತೇ ।
ಅನೇಕರೂಪಾಯ । ಅನಂತಶಕ್ತಯೇ । ಅನಾದಿನಿತ್ಯಮೂರ್ತಯೇ । ಅನಾಹತಾಯ ।
ಅನಾಶ್ರಿತಾಯ । ಅನಿತ್ಯನಿತ್ಯಮಾಸಾಯ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಯೋರೂಪಾಯ ।
ಅನುಪಮಾಯ । ಅನಂತ-ಸೀಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಮಂಡಲಪ್ರತಿಮಪ್ರಭಾಯ ।
ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೇ । ಅನಂತಕರುಣಾಯ । ಅನುಗಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ಅನಾದಿಬೋಧಶಕ್ತಿಶಿಖಾಯ ನಮಃ । ಅನಂತಶಕ್ತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ।
ಅನಲಾಗಮಲೋಚನಾಯ । ಅನೇಕಾಯ । ಅನಿಲಾಂತಕಾಯ । ಅನಾಮರೂಪಾಯ ।
ಅನಿಷ್ಟಾಯ । ಅನಿಷ್ಟರೂಪಾಯ । ಅನಿಷ್ಟದಾಯಕಾಯ । ಅನಿಷ್ಟಘ್ನೇ ।
ಅನಾಮಯಾಯ । ಅನವರತಕರುಣಾಯ । ಅನರ್ಥರೂಪಾಯ । ಅನಂತರೂಪಧೃತೇ ।
ಅನಂತವರದಾಯ । ಅನಸೂಯಾಪ್ರಿಯಮ್ವದಾಯ । ಅನಂತವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಅನಂತಮಹಿಮ್ನೇ । ಅನಾಥನಾಥಾಯ । ಅನಾದಿಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ । ಅನಂಗಮದಾಪಹಾರಿಣೇ ।
ಅನೇಕಗುಣಸ್ವರೂಪಾಯ । ಅನಂತಕಾಂತಿಸಂಪನ್ನಾಯ । ಅನಾಕುಲಮಂಗಲಾಯ ।
ಅನುಪಮವಿಗ್ರಹಾಯ । ಅನಾಧಾರಾಯ । ಅನಂತಾನಂದಬೋಧಾಂಬುನಿಧಯೇ ।
ಅನರ್ಘ್ಯಫಲದಾತ್ರೇ । ಅನಾಥನಾಥಾತ್ಮನೇ । ಅನೇಕ ಶರ್ಮದಾಯ ।
ಅನಿಲಭುಙ್ನಾಥವಲಯಾಯ । ಅನಾಕಾರಾಯ । ಅನಂಜನಾಯ । ಅನ್ನಾನಾಂ
ಪತಯೇ । ಅನುಪಮರೂಪಾಯ । ಅನಲರೋಚಿಷೇ । ಅನಂತಗುಗಾಭಿರಾಮಾಯ ।
ಅನಾತ್ಮನೇ । ಅನಾಥರಕ್ಷಕಾಪ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಅನೌಪಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ । ಅನುದ್ದಿಷ್ಟಾಭಿಧಾನಾಯ । ಅಪರಾಯ ।
ಅಪ್ಸರೋಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಅಪವರ್ಗಪ್ರದಾಯ । ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾಯ । ಅಪಾಂ
ನಿಧಯೇ । ಅಪ್ರತಿಮಾಕೃತಯೇ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ । ಅಪರಾರ್ಥಪ್ರಭವೇ ।
ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಅಪ್ರಲೋಮಾಯ । ಅಪ್ರತಿಮಾಯ । ಅಪ್ರಮಾಣಾಯ । ಅಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಪೂರ್ವಾಯ । ಅಪ್ಸರಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ಅಪಹೂತಾಯ । ಅಪ್ರಮಿತಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಅಪವರ್ಗದಾಯ ನಮಃ । ಅಪ್ರತರಣಾಯ । ಅಪ್ರಮೇಯಗುಣಾಧಾರಾಯ ।
ಅಪರಿಗ್ರಹಾಯ । ಅಪಧೃಷ್ಯಾಯ । ಅಪಾರಾಯ ।
ಅಪರ್ಣಾಕುಚಕಸ್ತೂರೀರಂಜಿತಾಯ । ಅಪ್ರಾಕೃತ-ಮಹಾದಿವ್ಯಪುರಸ್ಥಾಯ ।
ಅಪ್ರತಿಮಾತ್ಮನೇ । ಅಪವರ್ಗದಾಯಿನೇ । ಅಪೂರ್ವಪ್ರಥಮಾಯ ।
ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಾಯ । ಅಪರಿಮೇಯಾಯ । ಅಪಮೃತ್ಪುವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಅಪಸ್ಮಾರಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ । ಅಪರಾಧಹರಾಯ । ಅಪರ್ಣಾಕಲತ್ರಾಯ ।
ಅಪಗತಕಲುಷಪ್ರಪಂಚಾಯ । ಅಪಾರಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಅಪರ್ಣಯಾ
ವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಅಪರಜಾಯ ನಮಃ । ಅಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ । ಅಪರಾಜಿತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಅಬುದ್ಧನಾಂ
ಪ್ರತಿಮಾಸ್ಥಾಯ । ಅಭಿವಾದ್ಯಾಯ । ಅಭಿಗಮ್ಯಾಯ । ಅಭಿರಾಮಾಯ । ಅಭಯಾಯ ।
ಅಭ್ಯುದೀರ್ಣಾಯ । ಅಭಯಂಕರಾಯ । ಅಭೀತಾಯ । ಅಭಯಪ್ರದಚರಿತ್ರಾಯ ।
ಅಭೂತಾಯ । ಅಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ । ಅಭಯದಾಯ । ಅಭಿಷೇಕಸುಂದರಾಯ ।
ಅಭೂಮಯೇ । ಅಭ್ರಕೇಶಾಯ । ಅಭೇದ್ಯಾಯ । ಅಮರಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಅಮೃತಶಿವಾಯ ನಮಃ । ಅಮರಾಯ । ಅಮುಖ್ಯಾಯ । ಅಮಿತ್ರಜಿತೇ ।
ಅಮೋಘಾರ್ಥಾಯ । ಅಮೋಘಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ಅಮೃತಪೇ । ಅಮೃತಾಶನಾಯ ।
ಅಮೃತಾಂಗಾಯ । ಅಮೃತವಪುಷೇ । ಅಮಿತಾಯ । ಅಮೋಘದಂಡಿನೇ ।
ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಾಯ । ಅಮರಾಧಿಪಾಯ । ಅಮಾನಾಯ । ಅಮರಾಂಚಿತಚರಣಾಯ ।
ಅಮರ್ಷಣಾಯ । ಅಮೇಢ್ರಾಯ । ಅಮದಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಅಮೋಹಾಯ ನಮಃ । ಅಮಿತತೇಜಸೇ । ಅಮೃತಾಧೀಶಾಯ । ಅಮೃತಾಕರಾಯ ।
ಅಮಿತಪ್ರಭಾಯ । ಅಮೇಯಾಯ । ಅಮೃತೇಶ್ವರರೂಪಾಯ । ಅಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಮೂರ್ತಾಯ । ಅಮೃತಪಾಯ । ಅಮೋಘವಿಗ್ರಹಾಯ । ಅಮರಜಿತೇ ।
ಅಮೃತ್ಯವೇ । ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ । ಅಮೇಯಾಂಧಕಮರ್ದನಾಯ । ಅಮೇಯಮಾನಾಯ ।
ಅಮೋಘಮನೋರಥಾಯ । ಅಮೋಘಮಹಾಲೀಲಾಯ । ಅಮೋಘಮಹಾಬಲಾಯ ।
ಅಮಲಾಜ್ಞಾನತಮಃಪಟಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಅಮಿತಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ । ಅಪಾಯಾಯ । ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ ।
ಅಮೃತಮಯಗಂಗಾಧರಾಯ । ಅಮೇಯಗುಣಾಯ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ।
ಅಮೃತಾಯಿತಾಯ । ಅಮರೇಶ್ವರೇ ಓಂಕಾರಾಯ । ಅಮಲಾಯ ।
ಅಮಂದಾನಂದಾಬ್ಧಯೇ । ಅಮಾರುತಸಮಾಗಮಾಯ । ಅಮಲರೂಪಿಣೇ ।
ಅಮರಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ । ಅಯೋನಯೇ । ಅಯುಗ್ಮದೃಷ್ಟಯೇ । ಅಯುಗ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ।
ಅರ್ಕಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ । ಅರ್ದನಾಯ । ಅರ್ಥಾಯ । ಅರ್ಥಕರಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಅರ್ಯಮ್ಣೇ ನಮಃ । ಅರ್ಥಿತವ್ಯಾಯ । ಅರಿಷ್ಟಮಥನಾಯ । ಅರೋಗಾಯ ।
ಅರಿಂದಮಾಯ । ಅರ್ಧಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ । ಅರೂಪಾಯ । ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ ।
ಅರ್ಚ್ಯಮೇಢ್ರಾಯ । ಅರಿಮರ್ದನಾಯ । ಅರ್ಧಹಾರಾಯ । ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾರೂಪಾಯ ।
ಅರ್ಧಕಾಯಾಯ । ಅರ್ಕಪ್ರಭಶರೀರಾಯ । ಅರಿಘ್ನೇ । ಅರಣ್ಯೇಶಾಯ ।
ಅರಿಷ್ಟನಾಶಕಾಯ । ಅರುಣಾಯ । ಅರಿಷಙ್ವರ್ಗಂದೂರಾಯ । ಅರಿಸೂದನಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಅರ್ಥಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಅರ್ಥಿನಾಂ ನಿಧಯೇ । ಅರಿಷಙ್ವರ್ಗನಾಶಕಾಯ ।
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾದಿ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕಾಂತರವದನಾಯ ।
ಅರ್ಧನಾರೀಶುಭಾಂಗಾಯ । ಅರಾತಯೇ । ಅರುಷ್ಕರಾಯ । ಅರಿಂಷ್ಟನೇಮಯೇ ।
ಅರ್ಹಾಯ । ಅರ್ಘಾದಿಕಾಯ । ಅರಿಮಥನಾಯ । ಅರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಯೇ ।
ಅರಥೇಭ್ಯಃ । ಅರ್ಥಫುಲ್ಲೇಕ್ಷಣಾಯ । ಅರ್ಥಿತಾದಧಿಕಪ್ರದಾಯ ।
ಅರ್ಧಹಾರಾರ್ಧಕೇಯೂರಸ್ವರ್ಧಕುಂಡಲಕರ್ಣಿನೇ । ಅರ್ಧಚಂದನಲಿಪ್ತಾಯ ।
ಅರ್ಧಸ್ನಗನುಲೇಪಿನೇ ಅರ್ಧಪೀತಾರ್ಧಪಾಂಡವೇ । ಅಲಘವೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಅಲೋಲಾಯ ನಮಃ । ಅಲಂಕರಿಷ್ಣವೇ । ಅಲಿಂಗಿನೇ । ಅಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ।
ಅಲೇಖ್ಯಶಕ್ತಯೇ । ಅಲುಪ್ತವ್ಯಶಕ್ತಯೇ । ಅಲಂಘ್ಯಶಾಸನಾಯ ।
ಅಲಿಂಗಾತ್ಮನೇ । ಅಲಕ್ಷಿತಾಯ । ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿನೇತ್ರಾಯ । ಅಲಂಕೃತಾಯ ।
ಅಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಅವಧಾನಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ।
ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ । ಅವಿಘ್ನಕಾರಕಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ । ಅವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಅವತಾರಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಅವಶಾಯ ನಮಃ । ಅವರಾಯ । ಅವರೇಶಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಲಿಂಗಾಯ ।
ಅವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ । ಅವಘ್ಯಾಯ । ಅವಸ್ವನ್ಯಾಯ । ಅವರ್ಜಾಯ । ಅವಸಾನ್ಯಾಯ ।
ಅವದ್ಯಾಯ । ಅವಧಾಯ । ಅವಾರ್ಯಾಯ । ಅವಿದ್ಯಾಲೇಶರಹಿತಾಯ ।
ಅವನಿಭೃತೇ । ಅವಧೂತಾಯ । ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿರಹಿತನಿರ್ಗುಣಾಯ ।
ಅವಿನಾಶನೇತ್ರೇ । ಅವಲೋಕನಾಯತ್ತಜಗತ್ಕಾರಣ-ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಅವ್ಯಕ್ತತಮಾಯ । ಅವಿದ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಅವರ್ಣಗುಣಾಯ ನಮಃ । ಅವಸ್ಥಾರಹಿತಾಯ । ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಅವಂತಿಕಾಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಅವಿರಾಜನಿವಾಸಿನೇ । ಅವಂಧ್ಯಫಲದಾಯಿನೇ ।
ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ । ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ । ಅಶುಭಹರಾಯ । ಅಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯ ।
ಅಶರೀರಾಯ । ಅಶೇಷ ದೇವತಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ । ಅಶೇಷಮುನೀಶಾನಾಯ ।
ಅಶೇಷಲೋಕನಿವಾಸಿನೇ । ಅಶೇಷಪಾಪಹರಾಯ । ಅಶೇಷಜಗದಾಧಾರಾಯ ।
ಅಶೇಷಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಅಶ್ವೇಭ್ಯೋ । ಅಶ್ವಪತಿಭ್ಯೋ ।
ಅಶೋಕದುಃಖಾಯ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಅಶೋಷ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅಶುಭಮೋಚನಾಯ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಷ್ಟಕ್ಷೇತ್ರಾಷ್ಟರೂಪಾಯ । ಅಷ್ಟತತ್ತ್ವಾಯ । ಅಷ್ಟಧಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಅಷ್ಟವಿಧಾಯ । ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತ್ಯಾಗಮಪ್ರತಿಪಾದಕಪಂಚವದನಾಯ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಅಷ್ಟಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ।
ಅಷ್ಟದಲೋಪರಿವೇಷ್ಟಿತಲಿಂಗಾಯ । ಅಷ್ಟದರಿದ್ರವಿನಾಶನಲಿಂಗಾಯ ।
ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ । ಅಷ್ಟಾಂಗಾಯ । ಅಷಾಢಾಯ । ಅಸ್ನೇಹನಾಯ ।
ಅಸಮಾಮ್ನಾಯಾಯ । ಅಸಂಸೃಷ್ಟಾಯ । ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾಯ । ಅಸುರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಅಸುರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಬಂಧಕಾಯ ನಮಃ । ಅಸ್ನೇಹಸ್ನೇಹರೂಪಾಯ । ಅಸುರಘ್ನೇ ।
ಅಸದೃಶವಿಗ್ರಹಾಯ । ಅಸಿಮದ್ಭ್ಯೋ । ಅಸ್ಯದ್ಭ್ಯೋ । ಅಸ್ಥಿಭೂಷಾಣ್ಯ ।
ಅಸ್ಮತ್ಪ್ರಭವೇ । ಅಹಶ್ಚರಾಯ । ಅಹೋರಾತ್ರಮನಿಂದಿತಾಯ । ಅಹ್ನೇ ।
ಅಹಃಪತಯೇ । ಅಹಂಕಾರಾಯ । ಅಹೋರಾತ್ರಾರ್ಧಮಾಸಮಾಸಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ ।
ಅಹಿಂಸಾಯ । ಅಹಂಕಾರಲಿಂಗಾಯ । ಅಹಂತಾತ್ಮನೇ । ಅಹ್ನ್ಯಾಯ । ಅಹ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಅಹೇತೂಕಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅಹಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾಯ । ಅಹಂಪದೋಪಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯ ।
ಅಹಂಪದಲಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಅಹಂಪದೋಪಹಿತಾರ್ಥಾಯ । ಅಹಮರ್ಥಭೂತಾಯ ।
ಅಹೀನೋದಾರಕೋದಂಡಾಯ । ಅಹಂತ್ಯಾಯ । ಅಲಿಕುಲಭೂಷಣಾಯ ।
ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅಕ್ಷಾಯ । ಅಕ್ಷಯ್ಯಾಯ । ಅಕ್ಷಯಗುಣಾಯ ।
ಅಕ್ಷುದ್ರಾಯ । ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಕ್ಷೋಭಣಾಯ । ಅಕ್ಷತಾಯ । ಅಕ್ಷಯರೂಪಿಣೇ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಸ್ವರೂಪಾಯ । ಅಕ್ಷಯಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಕೂಟಸ್ಥಾಯ ಪರಮಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಅಕ್ಷರಪದಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ । ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ।
ಅಕ್ಷಪಾದಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 584

ಆಕಾರಸ್ಯ ಪಿತಾಮಹೋ ದೇವತಾ । ಆಕರ್ಷಣಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಆಕಾಶನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಆಕಾಶರೂಪಾಯ । ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ।
ಆಕಾಶದಿಕ್ಸ್ವರೂಪಾಯ । ಆಗಮಾಯ । ಆಗ್ನೇಯಾಯ । ಆಗಮಾರ್ಥಂವಿಚಾರಪರಾಯ ।
ಆಘ್ರಾಣಾಯ । ಆಘೂರ್ಣಿತನಯನಾಯ । ಆಘಟ್ಟಿತಕೇಯೂರಾಂಗದಾಯ ।
ಆಧ್ಯುಷ್ಟನೈಜಪ್ರಭಾವಾಯ । ಆಚಾರ್ಯಾಯ । ಆಚಾಂತಸಾಗರಾಯ ।
ಆಚಾರುದೇಹಾಯ । ಆಚಿತನಾಗಾಯ । ಆಚೂರ್ಣಿತತಮಃಪ್ರಸರಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಆಚೂಷಿತಾಜ್ಞಾನಗಹನಾಯ ನಮಃ । ಆಚ್ಛಾದಿತಕೃತ್ತಿವಸನಾಯ ।
ಆಚ್ಛಿನ್ನರಿಪುಮದಾಯ । ಆಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಆಚ್ಛಾದನೀಕೃತಕಕುಭಾಯ ।
ಆಜಾನುಬಾಹವೇ । ಆಜಿಸ್ಥಾಯ । ಆಜ್ಞಾಧರಾಯ । ಆತ್ಮತ್ರಯಶಾಲಿನೇ ।
ಆತ್ಮತ್ರಯಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಆತ್ಮತ್ರಯಪಾಲಕಾಯ । ಆತ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮವಿಜ್ಞಾನೋದಯಾಯ ।
ಆತ್ಮಾಧಿಪತಯೇ । ಆತ್ಮಮಂತ್ರಾಯ । ಆತ್ಮತಂತ್ರಾಯ । ಆತ್ಮಬೋಧಾಯ ।
ಆತಾರ್ಯಾಯ । ಆತತಾವಿನೇ । ಆತ್ಮಾನಂದಾಯ । ಆತ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಆತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಆತ್ಮಸಂಭವಾಯ । ಆತ್ಮನಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಆತ್ಮಯೋನಯೇ ।
ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಆತ್ಮಭುವೇ । ಆತ್ರೇಯಾಯ । ಆತ್ಮತ್ರಯೋಪವಿಷ್ಟಾಯ ।
ಆತತಾಯಿನೇ । ಆತಪ್ಯಾಯ । ಆತ್ಮಾರಾಮಾಯ । ಆತ್ಮಜಾಯ । ಆತ್ಮಸ್ಥಾಯ ।
ಆತ್ಮಗಾಯ । ಆತ್ಮಪಶ್ಯಾಯ । ಆತ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಆತ್ಮಲಿಂಗಾಯ ।
ಆತ್ಮಸಂಪದ್ದಾನಸಮರ್ಥಾಯ । ಆತ್ಮಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಭಾಜಾಮದೂರಾಯ ।
ಆತ್ಮತ್ರಯನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಆದಿದೇಹಾಯ ನಮಃ । ಆದಿದೇವಾಯ । ಆದಯೇ । ಆದಿಕರಾಯ । ಆದಿತ್ಯಾಯ ।
ಆದ್ಯಂತಶೂನ್ಯಾಯ । ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಶೂನ್ಯಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ ।
ಆದಿತ್ಯತಪನಾಧಾರಾಯ । ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತದೇಹಸ್ಥಾಯ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತಹೀನಸ್ವರೂಪಾಯ । ಆದ್ಯಪಾಯ । ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾಯ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾಂತನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಆದಿತ್ಯಾನಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ । ಆದಿಕಾಯಾಯ ।
ಆದೃತಾಯ । ಆದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಆದಿತ್ಯವಕ್ತ್ರಾಯ । ಆದಿತ್ಯನಯನಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಆದಿತ್ಯಪ್ರತಿಮಾಯ ನಮಃ । ಆದಿಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ । ಆಧಾರಾಯ ।
ಆಧಾರಸ್ಥಾಯ । ಆಧಿಪತ್ಯಾಯ । ಆನಂದಾಮೃತಾಯ । ಆನಂದಾಯ ।
ಆನಂದಮಯಾಯ । ಆನಂದಪೂರಿತಾಯ । ಆನಂದಭೈರವಾಯ ।
ಆನನೇನೈವ ವಿನ್ಯಸ್ತವಿಶ್ವತತ್ತ್ವಸಮುಚ್ಚಯಾಯ ।
ಆನನಶಿರೋವೇಷ್ಟಸ್ರಸ್ತಾಂಡಕಟಾಹೋದ್ಧೃತಾಯ ।
ಆನೀಲಚ್ಛಾಯಕಂಧರಾಯ । ಆನಂದಸಂದೋಹಾಯ । ಆನಂದಗುಣಾಭಿರಾಮಾಯ ।
ಆನೀಲಚ್ಛಾಯಕಂಧರಾಸಿಸೀಮ್ನೇ । ಆನಂದರಸಶೇವಧಯೇ ।
ಆನಂದಭೂಮಿವರದಾಯ । ಆಪಾಟಲಜಟಾಯ । ಆಪಾಂಡು-ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಆಭರಣಾಯ ನಮಃ । ಆಮೋದಾಯ । ಆಮ್ರಪುಷ್ಪವಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ಆಮ್ರಪುಷ್ಪ-ಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾಯ । ಆಮ್ರಾತಕೇಶ್ವರಾಯ । ಆಮೋದವತೇ ।
ಆರ್ಜಿತಪಾಪವಿನಾಶಕಾಯ । ಆರ್ದ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾಯ । ಆರೋಹಾಯ ।
ಆರ್ದ್ರಚರ್ಮಧರಾಯ । ಆರಣ್ಯಕಾಯ । ಆರ್ದ್ರಾಯ । ಆರ್ಷಾಯ । ಆರ್ತಿಘ್ನಾಯ ।
ಆಲೋಕಾಯ । ಆಲಾದ್ಯಾಯ । ಆವೇದನೀಯಾಯ । ಆವರ್ತಮಾನೇಭ್ಯೋ । ಆವ್ಯಾಧಿನೀಶಾಯ ।
ಆವ್ಯಾಧಿನೇ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಆಶ್ರಿತರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾಯ । ಆಶ್ರಮಾಯ ।
ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ । ಆಶುಷೇಣಾಯ । ಆಶ್ರಮಾಣಾಂ ಗೃಹಸ್ಥಾಯ ।
ಆಶುತೋಷಾಯ । ಆಶ್ರಿತಾಮರಪಾದಪಾಯ । ಆಶಾಂಬರಾಯ । ಆಷಾಢಾಯ ।
ಆಸ್ಥಾಪಕಾಯ । ಆಹನನ್ಯಾಯ ನಮಃ । 712

ಇಕಾರಸ್ಯ ಮನ್ಮಥೋ ದೇವತಾ । ಪುಷ್ಟ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಇಂಗಿತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿತ್ರಯಲೋಚನಾಯ ।
ಇಜ್ಯಾಪರಾಯ । ಇತಿಹಾಸಾಯ । ಇಂದುಪತಯೇ । ಇಂದುಕಲಾಧರಾಯ ।
ಇಂದ್ರಾದಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಇಂದ್ರಹಂತ್ರೇ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಇಂದ್ರಿಯಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ । ಇಂದ್ರಿಯಪತಯೇ । ಇಂದುಶೇಖರಾಯ । ಇಂದ್ರಾಯ ।
ಇಂದ್ರಿಯಾಯ । ಇಂದುಮೌಲಯೇ । ಇಂದ್ರವಾಚಕಾಯ । ಇದ್ಧಾಯ । ಇರಿಣ್ಯಾಯ ।
ಇರಿಣಾಯ । ಇಲಾಪುರೇ ಜಗದ್ವರೇಣ್ಯಾಯ । ಇಷ್ಟಾಯ । ಇಷುಮತೇ । ಇಷ್ಟದಾಯ ।
ಇಷ್ಟಜ್ಞಾಯ । ಇಷ್ಟಿಭೂಷಣಾಯ । ಇಷವೇ । ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಇಷ್ಟಿಂಘ್ನಾಯ । ಇಷ್ವಸ್ತ್ರೋತ್ತಮಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 740 ।

ಈಕಾರಸ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ । ಸಂಪದರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಈಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಈಂಡ್ಯಾಯ । ಈಡ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಈಧ್ರಿಯಾಯ । ಈಶಾಯ ।
ಈಶಾನ್ಯಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಈಶಾನಾಯ । ಈಶ್ವರಗೀತಾಯ ।
ಈಶಾನಾತ್ಮಕೋರ್ಧ್ವವದನಾಯ । ಈಶಾನಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಮೂರ್ಧಾಧಿಕಾಯ ।
ಈಂಶ್ವರವಲ್ಲಭಾಯ । ಈಶ್ವರಾಧೀನಾಯ । ಈಶ್ವರಚೈತನ್ಯಾಯ ।
ಈಂಶಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 755

ಉಕಾರಸ್ಯೋಮಾಮಹೇಶ್ವರೋ ದೇವತಾ । ಬಲದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಉಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಉಕ್ಥಾಯ । ಉಗ್ರರೂಪಾಯ । ಉಗ್ರಾಯ । ಉಗ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಉಗ್ರರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ । ಉಚ್ಚೈರ್ಘೋಷಾಯ । ಉಚ್ಚಾಯ ।
ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಉಜ್ಜಯಿನ್ಯಾಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾಲಯಾಯ ।
ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯಾಲಯಾಯ । ಉತ್ಪತ್ತಿಸಂಸಾರವಿನಾಶಹೇತವೇ ।
ಉತ್ಪಲೈರ್ಮಿಶ್ರಿತಾಯ । ಉತ್ತರಸ್ಮೈ । ಉತ್ತರಣಾಯ । ಉತ್ತಾರಕಾಯ ।
ಉತ್ತರಾಕೃತಯೇ । ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ಉತ್ಸಂಗಾಯ । ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ।
ಉತ್ತಮಾಯ । ಉತೋತ ಇಷವೇ । ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯ ।
ಉತ್ಪೇಕ್ಷಿತಭೂತವರ್ಣಾಯ । ಉದಾರಧಿಯೇ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ಉದಧೀನಾಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ಉದೀಚ್ಯಾಯ । ಉದಗ್ರಾಯ । ಉದ್ಯತಾಯ ।
ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ । ಉದ್ಯೋಗಿನೇ । ಉದ್ಯೋತಾಯ । ಉದಾರಾಯ । ಉದ್ಭಿದೇ ।
ಉದಗಾತ್ಮನೇ । ಉದಾತ್ತಾಯ । ಉನ್ಮೀಲಿತಸಂಸಾರವಿಷವೃಕ್ಷಾಂಕುರೋದಯಾಯ ।
ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಾಯ । ಉನ್ಮತ್ತಾಯ । ಉನ್ನತಕೀರ್ತಯೇ । ಉನ್ಮಾದಾಯ ।
ಉನ್ಮತ್ತದೇಹಾಯ । ಉಪಾಶ್ರಿತಸಂರಕ್ಷಣಸಂವಿಧಾನಪಟೀಯಸೇ ।
ಉಪೇಂದ್ರಾಯ । ಉಪದೇಶಕರಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಉಪಪ್ಲವಾಯ ನಮಃ । ಉಪಕಾರಾಯ । ಉಪಶಾಂತಾಯ । ಉಪಾಧಿರಹಿತಾಯ ।
ಉಪದ್ರವಹರಾಯ । ಉಪಮನ್ಯುಮಹಾಮೋಹಭಂಜನಾಯ । ಉಪಹಿತಾಯ ।
ಉಪಜೀವ್ಯಾಯ । ಉಪನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಉಮಾಂಘ್ರಿಲಾಕ್ಷಾಪರಿರಕ್ತಪಾಣಯೇ ।
ಉಮಾದೇಹಾರ್ಧಘಾರಿಣೇ । ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಉಮಾಕುಚಪದೋರಸ್ಕಾಯ ।
ಉಮೇಶಾಯ । ಉಮಾಭೂಷಣತತ್ಪರಾಯ । ಉಮಾಕಾಂತಾಯ । ಉಮಾಧವಾಯ ।
ಉಮಾಯಾಃ ಪತಯೇ । ಉಮಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಉಮಾಕೋಮಲಹಸ್ತಾಬ್ಜಸಂಭಾವಿತಲಲಾಟಕಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಉರ್ವರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಉರುಶಕ್ತಯೇ । ಉರ್ವೀಶಾಯ ।
ಉರಃಸೂತ್ರಿಕಾಲಂಕೃತಾಯ । ಉರುಪ್ರಭಾವಾಯ । ಉರಗಾಯ । ಉಲಪ್ಯಾಯ ।
ಉಲ್ಮುಕಧಾರಿಣೇ । ಉಷ್ಮಪಾಯ । ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ । ಉಕ್ಷಧ್ವಜಾಯ ।
ಉಕ್ಷವಾಹಾಯ ನಮಃ । 832

ಊಕಾರಸ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾ ದೇವತಾ । ಉಚ್ಚಾಟನಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಊಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಊರ್ವ್ಯಾಯ । ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ । ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವಶಾಯಿನೇ । ಊರ್ಧ್ವಾಧಃಸ್ಥದಿಗಾಕರಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಸಂಹರಣಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಊರ್ಧ್ವಮೇಢ್ರಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಮೂಲಾಯ । ಊರ್ಜಸ್ವಿನೇ ।
ಊರ್ಜಿತಾಯ । ಊರ್ಜಸ್ವಲಾಯ । ಊರೂರುಗರ್ಭಾಯ । ಊರ್ವಕ್ಷಃಶಿಖಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವಜ್ಯಲನರೇತಸ್ಕಾಯ । ಊಷ್ಮಣೇ । ಊಷ್ಮಮಣಯೇ ।
ಊಹಾಪೋಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 852

ಋಕಾರಸ್ಯ ಅದಿತಿರ್ದೇವತಾ । ಕ್ಷೋಭಣಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಋಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಋಕಾರಾವರ್ತಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ।
ಋಕ್ಸಹಸ್ರಾಮಿತೇಕ್ಷಣಾಯ । ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮರೂಪಿಣೇ ।
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮವೇದಾಯ । ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ್ನೇ । ಋಗ್ವೇದಾಯ ।
ಋಗ್ವೇದಶ್ರುತಿಮೌಲಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಋಗ್ವೇದಮಂತ್ರಜನಕೋತ್ತರವದನಾಯ ನಮಃ । ಋಙ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಋತಾಯ ।
ಋತುಮನ್ವಂತಕಲ್ಪಾಯ । ಋತೂನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಋಧಿತಾವರ್ತಕೇಶ್ವರಾಯ ।
ಋಷಯೇ । ಋಷೀಣಾಂ ವಸಿಷ್ಠಾಯ । ಋಕ್ಷಾಯ । ಋಕ್ಷಾಣಾಂ
ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 870 ।

ೠಕಾರಸ್ಯ ದಿತಿರ್ದೇವತಾ । ಮೋಹನಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ೠಕಾರಾಯ ನಮಃ । ೠದುಃಖವಿಮೋಚನಾಯ । ೠಗಿರಿಕನ್ಯಕಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ೠಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 874

ಌಕಾರಸ್ಯ ದೇವಮಾತಾ ದೇವತಾ । ದ್ವೇಷಣಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಌಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಌಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 876

ೡಕಾರಸ್ಯ ಕದ್ರುರ್ದೇವತಾ । ಉತ್ಸಾರಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ೡಕಾರಾಯ ನಮಃ । ೡಸ್ವಭಾವಾಯ । ೡಕರಾಯ ನಮಃ । 879

ಏಕಾರಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುರ್ದೇವತಾ । ಸ್ತ್ರೀವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಏಕಾರಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಏಕನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಏಕಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಏಕಾಕಿನೇ । ಏಕಾಯ ।
ಏಕಪಾದಾಯ । ಏಕಾಕ್ಷರಾಯ । ಏಕಾದಶವಿಭೇದಾಯ । ಏಕಾಕ್ಷಾಯ ।
ಏಕರುದ್ರಾಯ । ಏಕರೂಪಾಯ । ಏಕಮೂರ್ತಯೇ । ಏಕವೀರಾಯ । ಏಕಸ್ಮಾ ಅಪಿ
ವಿವಿಧಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ ಉಭಯಸ್ಮೈ । ಏಕಸ್ಮೈ । ಏಕಾರಗರ್ಭಾಯ ।
ಏಕಪ್ರಿಯತರಾಯ । ಏಕವೀರಾಧಿಪತಯೇ । ಏಕಾಕಾರಾಯ । ಏತಸ್ಮೈ ।
ಏತತ್ಪ್ರವಾಚಕಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಐಕಾರಸ್ಯ ಹರೋ ದೇವೇತಾ । ಪುರುಷವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಐಕ್ಯಕಾಂರಿಣೇ ನಮಃ । ಐಂದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಐಂ । ಐಂಬೀಜಜಪತತ್ಪರಾಯ ।
ಐಂಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 90 ।5

ಓಕಾರಸ್ಯ ಕುಬೇರೋ ದೇವತಾ । ಲೋಕವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಐಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಜಪಸ್ತುತ್ಯಾಯನಮಃ । ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಬೀಜಸಾಧಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾಯ । ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ । ಓಂಕಾರರೂಪಿಣೇ । ಓಂಕಾರನಿಲಯಾಯ ।
ಓಂಕಾರಬೀಜವತೇ । ಓಂಕಾರಸರೋಹಂಸಾಯ । ಓಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ।
ಓಂಕಾರಧಾತ್ರೇ । ಓಂಕಾರವಿಷ್ಣವೇ । ಓಂಕಾರಪದಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮಂತ್ರವಾಕ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಾಧ್ವರದಕ್ಷಿಣಾತ್ಮನೇ ।
ಓಂಕಾರವೇದೋಪನಿಷದೇ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಪದಸೌಖ್ಯದಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಯೇ ।
ಓಂಕಾರವೇದ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಭೂಷಣಾಯ । ಓಂಕಾರಾಂತರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮಂಚಶಾಯಿನೇ । ಓಂಕಾರಬೀಜಾಯ । ಓಂಕಾರಪೀಠನಿಲಯಾಯ ।
ಓಂಕಾರನಂದನೋದ್ಯಾನಕಲ್ಪಕಾಯ । ಓಂಕಾರಪೀಯೂಷಸರಃಕಮಲಾಯ ।
ಓಂಕಾರಪದ್ಮಕಾಂತಾರಕಾದಂಬಾಯ । ಔಕಾರಪಂಜರಕ್ರೀಡದ್ವಿಹಂಗಾಯ ।
ಓಂಕಾರಗಗನಭ್ರಾಜದ್ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಓಂಕಾರಾದ್ರಿಗುಹಾರತ್ನಪ್ರದೀಪಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮುಕ್ತಾಭರಣತರಲಾಯ । ಓಂಕಾರವಿಮಲಾದರ್ಶಬಿಂಬಿತಾಯ ।
ಓಂಕಾರಶುಕ್ತಿಕಾಮಘ್ಯಮೌಕ್ತಿಕಾಯ । ಓಂಕಾರಸಂಪುಟಸತ್ಕರ್ಪೂರಾಯ ।
ಓಂಕಾರಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯಾಭರಣಾಯ । ಓಂಕಾರದಿವ್ಯಕುಸುಮಸೌರಭ್ಯಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಪಿಂಡಖರ್ಜೂರಮಾಧುರ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ
ನಮಃ । ಓಂಕಾರಕೋಕಿಲೋದಂಚತ್ಪಂಚಮಾಯ ।
ಓಂಕಾರಚಂದ್ರಿಕಾಧಾರಶೈತಲ್ಯಾಯ ।
ಓಂಕಾರವನಿತಾವಕ್ತ್ರಲಾವಣ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಾಖ್ಯಪ್ರಪಂಚೈಕಚೈತನ್ಯಾಯ ।
ಓಂಕಾರಚಾರುನಗರಾಧೀಶ್ವರಾಯ । ಓಂಕಾರವಿಪಣಿಕ್ರಯ್ಯವರಾರ್ಥಾಯ ।
ಓಂಕಾರಭವನಕ್ರೀಡತ್ಕುಮಾರಾಯ । ಓಂಕಾರಬೃಹದಾರಣ್ಯಭೃಗೇಂದ್ರಾಯ ।
ಓಂಕಾರನಟನಾಗಾರನರ್ತಕಾಯ । ಓಂಕಾರವಟಬೀಜಸ್ಥನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕಲ್ಪಲತಿಕಾಸ್ತಬಕಾಯ । ಓಂಕಾರಸೌಧವಲಭಿಕಪೋತಾಯ ।
ಓಂಕಾರಲೀಲಾಶೈಲೇಂದ್ರಬರ್ಹಿಣಾಯ । ಓಂಕಾರಭಿತ್ತಿಕಾದಿವ್ಯಚಿತ್ರಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಗೋಪುರಮಣೀಕಲಶಾಯ । ಓಂಕಾರನಗರಾಧಿಪಾಯ ।
ಓಂಕಾರಸೌಧನಿಲಯಾಯ । ಓಂಕಾರಪಂಜರಶುಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾಸ್ಥಾನನರ್ತಕಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾಯ ।
ಓಂಕಾರಪದತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾಯ । ಓಂಕಾರಾಂಭೋಜಚಂದ್ರಮಸೇ ।
ಓಂಕಾರಮಂಡಪಾವಾಸಾಯ । ಓಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಪೀಠಮಘ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಓಂಕಾರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಸಾರಸರ್ವಸ್ವಾಯ । ಓಂಕಾರಸುಮಷಟ್ಪದಾಯ ।
ಓಂಕಾರಭಾನುಕಿರಣಾಯ । ಓಂಕಾರಕಮಲಾಕರಾಯ । ಓಂಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ ।
ಓಂಕಾರಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಓಂಕಾರಾಧ್ವರದೀಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಓಂಕಾರದೀರ್ಘಿಕಾಹಂಸಾಯ । ಓಂಕಾರಜಪತಾರಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕುಂಡಸಪ್ತಾರ್ಚಿಷೇ । ಓಂಕಾರಾವಾಲಕಲ್ಪಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಶರದಂಭೋದಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರೋದ್ಯಾನಬರ್ಹಿಣಾಯ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಕೋಕಮಿಹಿರಾಯ ।
ಓಂಕಾರಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ । ಓಂಕಾರಾರಾಮಮಂದಾರಾಯ ।
ಓಂಕಾರಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ । ಓಂಕಾರಮಾಕಂದಪಿಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾದರ್ಶಬಿಂಬಿತಾಯ । ಓಂಕಾರಕಂದಾಂಕುರಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರವದನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಓಂಕಾರಾರಣ್ಯಹರಿಣಾಯ ।
ಓಂಕಾರಶಶಿಶೇಖರಾಯ । ಓಂಕಾರಕಂದರಾಸಿಂಹಾಯ ।
ಓಂಕಾರಜ್ಞಾನವಾರಿಧಯೇ । ಔಕಾರರೂಪಾಯ । ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ।
ಓಂಕಾರಚಿಂತಕಾಯ । ಓಂಕಾರಪೂಜ್ಯಾಯ । ಓಂಕಾರಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಓಂಕಾರಸುಪ್ರಭಾಯ । ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 100 ।0 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರನಿಧಯೇ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಸನ್ನಿಭಾಯ । ಓಂಕಾರಕರ್ತ್ರೇ ।
ಓಂಕಾರವೇತ್ರೇ । ಓಂಕಾರಬೋಧಕಾಯ । ಓಂಕಾರಮೌಲಯೇ । ಓಂಕಾರಕೇಲಯೇ ।
ಓಂಕಾರವಾರಿಘಯೇ । ಓಂಕಾರಧ್ಯೇಯಾಯ । ಓಂಕಾರಶೇಖರಾಯ ।
ಓಂಕಾರವಿಶ್ವಾಯ । ಓಂಕಾರಜ್ಞೇಯಾಯ । ಓಂಕಾರಪೇಶಲಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಓಂಕಾರಫಾಲಾಯ । ಓಂಕಾರನಾಸಿಕಾಯ ।
ಓಂಕಾರಚಕ್ಷುಷೇ । ಓಂಕಾರಶ್ರುತಯೇ । ಓಂಕಾರಭ್ರೂಯುಗಾಯ ।
ಓಂಕಾರಾವಟವೇ ನಮಃ । 10 ।20 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಹನವೇ ನಮಃ । ಓಂಕಾರಕಾಕುದಾಯ । ಓಂಕಾರಕಂಠಾಯ ।
ಓಂಕಾರಸ್ಕಂಧಾಯ । ಓಂಕಾರದೋರ್ಯುಗಾಯ । ಓಂಕಾರವಕ್ಷಸೇ ।
ಓಂಕಾರಕುಕ್ಷಯೇ । ಓಂಕಾರಪಾರ್ಶ್ವಕಾಯ । ಓಂಕಾರಪೃಷ್ಠಾಯ ।
ಓಂಕಾರಕಟಯೇ । ಓಂಕಾರಮಘ್ಯಮಾಯ । ಓಂಕಾರಸಕ್ಥಯೇ ।
ಓಂಕಾರಜಾನವೇ । ಓಂಕಾರಗುಲ್ಫಕಾಯ । ಓಂಕಾರಚರಣದ್ವಂದ್ವಾಯ ।
ಓಂಕಾರಮಣಿಪಾದುಕಾಯ । ಓಂಕಾರಭದ್ರಪೀಠಸ್ಥಾಯ ।
ಓಂಕಾರಸ್ತುತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಓಂಕಾರಮಯಸರ್ವಾಂಗಾಯ ।
ಓಂಕಾರಗಿರಿಜಾಪತಯೇ ನಮಃ । 10 ।40 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಮಣಿದೀಪಾರ್ಚಿಷೇ ನಮಃ । ಓಂಕಾರವೃಷವಾಹನಾಯ । ಓಂ ಓಘಾಯ ।
ಓಂ ಓಜಸ್ವಿನೇ । ಓಂ ಓಜಸ್ತೇಜೋದ್ಯುತಿಧರಾಯ । ಓಂ ನಂಬೀಜಜಪಪ್ರೀತಾಯ ।
ಓಂ ಪದವಾಚ್ಯಕಾಯ । ಓಂ ಪದಸ್ತವ್ಯಾಯ । ಓಂ ಪದಾತೀತವಸ್ತ್ವಂಶಾಯ । ಓಂ
ಪದಪ್ರಿಯಾಯ । ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಾತ್ಪರಾಯ । ಓಂ ಓಂ ಭಂ ಗಂ ಸ್ವರೂಪಕಾಯ ।
ಓಂ ಓಂ ಅದ್ಭ್ಯೋ । ಓಂ ನಭೋಮಹಸೇ । ಓಂ ಓಮಾದಯೇ । ಓಂ ಭೂಮಯೇ । ಓಂ ಯಂ
ಬೀಜಜಪಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಓಂ ರುಂ ದ್ರಾಂ ಬೀಜತತ್ಪರಾಯ । ಓಂ ವಹ್ನಿರೂಪಾಯ ।
ಓಂ ವಾಯವೇ ನಮಃ । 10 ।60 ।

ಓಂ ಓಮೀಶಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ವಂದ್ಯಾಯ । ಓಂ ವಂ ತೇಂ ಬೀಜಸುಲಭಾಯ । ಓಂ
ವರಜಪಿತ್ರೇ । ಓಂ ಶಿವಾಯೇತಿ ಸಂಜಪ್ಯಾಯ । ಓಂ ಓಷಧಿಪ್ರಭವೇ ।
ಓಂ ಓಷಪೀಶಾಯ ನಮಃ । 10 ।67

ಔಕಾರಸ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ । ರಾಜವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಔಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಔಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 10 ।69

ಅಂಕಾರಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ । ಹಸ್ತಿವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಅಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಅಂಕಿತೋತ್ತಮವರ್ಣಾಯ । ಅಂಗಲುಬ್ಧಾಯ । ಅಂಗಾಯ ।
ಅಂಗುಷ್ಠಶಿರಸಾ ಲಂಕಾನಾಥದರ್ಪಹರಾಯ । ಅಂಗಿರಸೇ । ಅಂಗಹಾರಿಣೇ ।
ಅಂತಕಾಂತಕಾಯ । ಅಂತಕಹರ್ತ್ರೇ । ಅಂತಃಸ್ಥಾಯ । ಅಂತರಿಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 10 ।80 ।

ಓಂ ಅಂತಸ್ಸತ್ತ್ವಗುಣೋದ್ಭಾಸಿಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಅಂತಕವರಪ್ರದಾಯ । ಅಂತಕಾಯ । ಅಂತರ್ಹಿತಾಯ । ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣೇ ।
ಅಂತ್ಯಕಾಲಾಧಿಪತಯೇ । ಅಂತರಾತ್ಮನೇ । ಅಂತಕಾಂತಕೃತೇ । ಅಂತಾಯ ।
ಅಂತಕರಾಯ । ಅಂತಕಾರಿಣೇ । ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ । ಅಂತರ್ಹಿತಾತ್ಮನೇ ।
ಅಂಧಕಾಸುರಸೂದನಾಯ । ಅಂಧಕಾರಯೇ । ಅಂಧಸಸ್ಪತಯೇ ।
ಅಂಧಕಾಸುರಹಂತ್ರೇ । ಅಂಧಕಾಂತಕಾಯ । ಅಂಧಕಘಾತಿನೇ ।
ಅಂಧಕಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 1100 ।

ಓಂ ಅಂಧಕರಿಪವೇ ನಮಃ । ಅಂಧಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ।
ಅಂಧಕಾರಿನಿಷೂದನಾಯ । ಅಂಬರವಾಸಾಯ । ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ।
ಅಂಬಿಕಾಧಿಪತಯೇ । ಅಂಬಿಕಾರ್ಧಶರೀರಿಣೇ । ಅಂಬರವಾಸಸೇ । ಅಂಬಾಯಾಃ
ಪರಮೇಶಾಯ । ಅಂಬಿಕಾಪತಯೇ । ಅಂಬಿಕಾಭರ್ತ್ರೇ । ಅಂಬರಕೇಶಾಯ ।
ಅಂಬರಾಂಗಾಯ । ಅಂಬುಜಾಲಾಯ । ಅಂಭಸಾಂಪತಯೇ । ಅಂಭೋಜ-ನಯನಾಯ ।
ಅಂಭಸೇ । ಅಂಭೋನಿಧಯೇ । ಅಂಶವೇ । ಅಂಶುಕಾಗಮಪೃಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 1120 ।

ಅಃ ಇತ್ಯಕ್ಷರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶಾ ದೇವತಾ । ಮೃತ್ಯುನಾಶೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಅಃ ವರ್ಣಾನ್ವಿತರಾಯತೇ ನಮಃ । 1121

ಕಕಾರಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ । ರಜೋಗುಣನಿವರ್ತನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಕಂಕಣೀಕೃತವಾಸುಕಯೇ ನಮಃ । ಕಕುಭಾಯ । ಕಂಕಾಯ । ಕಂಕರೂಪಾಯ ।
ಕಂಕಣೀಕೃತಪನ್ನಗಾಯ । ಕಕುದ್ಮತೇ । ಕಂಕಾಲವೇಶಾಯ ।
ಕಂಕಪರ್ದಾಯ । ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣೇ । ಕಕುದ್ಮಿನೇ । ಕಂಕರಾಯ ।
ಕಂಕಾಲಾಯ । ಕಂಕವಯೇ । ಕುಕ್ಕುಟವಾಹನಾಯ । ಕಾಂಚನಚ್ಛದಯೇ ।
ಕಾಂಚನಮಾಲಾಧರಾಯ । ಕುಚಕುಂಕುಮಚಂದನತೇಪಿತಲಿಂಗಾಯ ।
ಕೂಜತ್ಕಿಂಕಿಣೀಕಾಯ । ಕಂಜಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 1140 ।

ಓಂ ಕಟಿಸೂತ್ರೀಕೃತಾಹಯೇ ನಮಃ । ಕಟ್ಯಾಯ । ಕಾಟ್ಯಾಯ ।
ಕಟಾಕ್ಷೋತ್ಥಹುತಭುಗ್ದಗ್ಧ-ಭೌತಿಕಾಯ । ಕುಟುಂಬಿನೇ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ।
ಕೂಟಸ್ಥಚೈತನ್ಯಾಯ । ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪ-ಲಾವಣ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಕೋಟಿಮನ್ಮಥಸೌಂದರ್ವನಿಧಯೇ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ । ಕೋಟಿಕಂದರ್ಪಸಂಕಾಶಾಯ ।
ಕಠೋರಾಯ । ಕಠೋರಾಂಗಾಯ । ಕಠೀರಜನದಾಹಕಾಯ ।
ಕುಠಾರಾದೃತಪಾಣಯೇ । ಕುಂಡಲಿನೇ । ಕುಂಡಲೀನಾಮಕಲಯಾ
ದಿವ್ಯಾಪಾರತ್ರಯಶುದ್ಧಾಧ್ವಜನನ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಕುಂಡಲೀಶಾಯ ।
ಕುಂಡಲಿಮಘ್ಯವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 1160 ।

ಓಂ ಕ್ರೀಡತೇ ನಮಃ । ಕ್ರೀಡಯಿತ್ರೇ । ಕ್ರೋಡಶೃಂಗಧರಾಯ ।
ಕ್ವಣತ್ತುಲಾಕೋಟಿಮನೋಹರಾಂಘ್ರಿ-ಕಮಲಾಯ । ಕಣಾದಾಯ ।
ಕ್ವಣನ್ನೂಪುರಯುಗ್ಮಾಯ । ಕಾಂತಿಶಿವಾಯ । ಕಾಂತಾರ್ಧಕಮನೀಯಾಂಗಾಯ ।
ಕಾಂತಾಯ । ಕಾಂತಾರ್ಧಭಾಗಕಮನೀಯಕಲೇವರಾಯ । ಕಾಂತ್ಯಾ
ಕನಕಾದ್ರಿನಿಭಾಯ । ಕಾತ್ಯಾಯನಾಯ । ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸೇವಿತಾಯ । ಕಾಂತರೂಪಾಯ ।
ಕೃತಕಂಕಣಭೋಗೀಂದ್ರಾಯ । ಕೃತಾಗಮಾಯ । ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ ।
ಕೃತಜ್ಞಾಯ । ಕೃತ್ತಿಭೂಷಣಾಯ । ಕೃತಾನಂದಾಯ ನಮಃ । 1180 ।

ಓಂ ಕೃತಾಯ ನಮಃ । ಕೃತ್ತಿಸುಂದರಾಯ । ಕೃತಾಂತಾಯ ।
ಕೃತಾದಿಭೇದಕಾಲಾಯ । ಕೃತಯೇ । ಕೃತಕೃತ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಕೃತಕೃತ್ಯಾಯ । ಕೃತ್ಯವಿದೇ । ಕೃತ್ಯವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಕೃತಜ್ಞಪ್ರಿಯತಮಾಯ । ಕೃತಾಂತಕಮಹಾದರ್ಪನಾಶಕಾಯ ।
ಕೃತ್ಯಾವಸನವತೇ । ಕೃತಮನೋಭವಭಂಗಾಯ । ಕೃತ್ಸ್ನವೀತಾಯ ।
ಕೇತವೇ । ಕೇತೂಮಾಲಿನೇ । ಕೇತುಮತೇ । ಕ್ರತುಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಕದಲೀಕಾಂಡಸೌಭಾಗ್ಯಜಿತಜಂಘೋರುಶೋಭಿತಾಯ । ಕದಂಬವನವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 1200 ।

ಓಂ ಕದ್ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಕದಂಬಕುಂಕುಮದ್ರವಪ್ರಲಿಪ್ತದಿಗ್ವಧೂಮುಖಾಯ ।
ಕದಂಬಕಾನನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಕದ್ರವೇ । ಕದಂಬಕಾನನಾಧೀಶಾಯ ।
ಕದಂಬಕಾಂತಕಾಂತಾರಕಲ್ಪಿತೇಂದ್ರವಿಮಾನಗಾಯ । ಕದಂಬಸುಂದರಾಯ ।
ಕಾದಂಬಕಾನನನಿವಾಸಕುತೂಹಲಾಯ । ಕುಂದದಂತಾಯ ।
ಕುಂದೇಂದುಸದೃಶ ಪ್ರಭಾಯಾ । ಕುಂದೇಂದುಶಂಖಪಾಂಡುರಾಂಗಾಯ ।
ಕುಂದೇಂದುಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಾಭಹಾಸಾಯ । ಕೋದಂಡಿನೇ । ಕಂಧರಾಭಾಗೇ
ಜಲಧರನೀಲಾಯ । ಕಂಧರಾಯಾಮಸಿತಾಯ । ಕುಧ್ರೇಶಾನಾಯ । ಕ್ರೋಧಾಯ ।
ಕ್ರೋಘವಿದೇ । ಕ್ರೋಧನಾಯ । ಕ್ರೋಧಿಜನಭಿದೇ ನಮಃ । 1220 ।

ಓಂ ಕ್ರೋಧರೂಪದ್ರುಹೇ ನಮಃ । ಕ್ರೋಧಘ್ನೇ । ಕ್ರೋಧಿಜನಕ್ರೋಧಪರಾಯ ।
ಕ್ರೋಧಾಗಾರಾಯ । ಕನಕೋಡ್ಯಾಣಬಂಧವತೇ । ಕನಕಾಯ ।
ಕನಕಗಿರಿಂಶರಾಸನಾಯ । ಕನಕಾಂಗದಹಾರಾಯ । ಕನಕಲಿಂಗಾಯ ।
ಕನಕಮಾಲಾಧರಾಯ । ಕನಿಷ್ಠಾಯ । ಕನಕಮಹಾಮಣಿಭೂಷಿತಾಂಗಾಯ ।
ಕೇನಚಿದನಾವೃತಾಯ । ಕನ್ಯಕಾನಗರೀನಾಥಾಯ । ಕಪರ್ದಿನೇ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಧರಾಯ । ಕಪಾಲಿನೇ । ಕಪಾಲಮಾಲಿಕಾಧರಾಯ ।
ಕಪಿಲಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಕಪಿಲಶ್ಮಶ್ರವೇ ನಮಃ । 1240 ।

ಓಂ ಕಪಾಲವತೇ ನಮಃ । ಕಪಿಲಾಯ । ಕಪೀಶಾಯ ।
ಕಪಾಲದಂಡಪಾಶಾಗ್ನಿ-ಚರ್ಮಾಂಕುಶಧರಾಯ । ಕಂಪಾಯ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಿನೇ । ಕಪಾಲಪಾಣಯೇ । ಕಪಯೇ । ಕಪಾಲಮಾಲಾಕಲಿತಾಯ ।
ಕಪಾಲಧಾರಿಣೇ । ಕಾಪಾಲಿನೇ । ಕಾಪಾಲಿವ್ರತಾಯ । ಕೂಪಾಯ । ಕೂಪ್ಯಾಯ ।
ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಧೋರಣೀನಿರುದ್ಧದುರ್ಧರಾಪದೇ । ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ।
ಕೃಪಾಸಾಗರಾಯ । ಕೃಪಾರಸಾಯ । ಕೃಪಾಕರಾಯ । ಕೃಪಾವಾರಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ । 1260 ।

ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತಸಂಸಾರಾಯ ನಮಃ । ಕಂಬುಕಂಠಾಯ ।
ಕಂಬುಕಂಠಲಸನ್ನೈಲ್ಯಾಯ । ಕುಬೇರಬಂಧವೇ । ಕುಬೇರಮಿತ್ರಾಯ ।
ಕಮಲಾಸನಾರ್ಚಿತಾಯ । ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯ । ಕಮನೀಯಕರಾಂಬುಜಾಯ ।
ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ । ಕಮಠೀಕರ್ಪರಾಕಾರಪ್ರಪದಾಯ । ಕಮಲಹಸ್ತಾಯ ।
ಕಮಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಮಲಾಸನಕಾಲಾಗ್ನಯೇ । ಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ।
ಕಮಲಾಭಾರತೀಂದ್ರಾಣೀಸೇವಿತಾಯ । ಕಮಯಿತ್ರೇ । ಕಮಲಾಸನಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ಕಮನೀಯಗುಣಾಕರಾಯ । ಕಮನೀಯಕಾಮಾಯ । ಕಮಲಕಾಂತಯೇ ನಮಃ । 1280 ।

ಓಂ ಕಮಲಾಪತಿಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಕಮ್ರಾಯ । ಕಮಲಾಸನವಂದಿತಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಕಾಮಾಯ । ಕಾಮಾರಯೇ । ಕಾಮಸೂತ್ರಿಣಾಂ ಕಾಮೇಶಾಯ । ಕಾಮದೇವಾಯ ।
ಕಾಮಪಾಲಾಯ । ಕಾಮಿನೇ । ಕಾಮದಹನಕರುಣಾಕರಲಿಂಗಾಯ ।
ಕಾಮಶಾಸನಾಯ । ಕಾಮನಾಶಕಾಯ । ಕಾಮಕಾಲಪುರಾರಯೇ ।
ಕಾಮದಾಯ । ಕಾಮಾಂಗದಹನಾಯ । ಕಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಕಾಮಗಾಯ ।
ಕಾಮಿಕಾದ್ಯಾಗಮಪಂಚಕಪ್ರತಿಪಾದಕಪೂರ್ವವದನಾಯ ।
ಕಾಮಿಕಾದ್ಯಾಗಮಪಂಚಕಪ್ರತಿಪಾದಕಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ ।
ಕಾಮಿಕಾಗಮಪಾದಾಯ ನಮಃ । 1300 ।

ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಕಾಮಹರಾಯ । ಕಾಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಕಾಮನಿತ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ಕಾಮಶರೀರನಾಶಕಾಯ । ಕಾಮನಾಶಿನೇ । ಕಾಮಾಂತಕಾಯ । ಕಾಮರೂಪಿಣೇ ।
ಕಾಮಿನೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಾಯ । ಕಾಮೇಶಹೃದಯಂಗಮಾಯ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕಾಮರೂಪಾಯ । ಕಾಮಕಲಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಾಮಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೇ ।
ಕಾಮದೇವಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾಯ । ಕಾಮದಾಯಿನೇ । ಕಾಮಘ್ನಾಯ ।
ಕಾಮಾಂಗನಾಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 1320 ।

ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ । ಕುಮಾರಗುರುವೇ । ಕುಮಾರಜನಕಾಯ ।
ಕುಮಾರಶತ್ರುವಿಘ್ನಾಯ । ಕುಮಾರಜನನಾಯ । ಕುಮಾರಪಿತ್ರೇ । ಕೋಮಲಾಯ ।
ಕೋಮಲಾವಯವೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಕಾಯಾಂತಃಸ್ಥಾಮೃತಾಧಾರಮಂಡಲಾಂತಃಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಕ್ರಿಯಾವಸ್ಥಾಯ । ಕ್ರಿಯಾವತೇ । ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಕೇಯೂರಭೂಷಣಾಯ । ಕರುಣಾಸಾಗರಾಯ । ಕರ್ಣಾಮೃತಾಯ ।
ಕರ್ಣಿಕಾರಾಯ । ಕರ್ಪೂರಕಾಂತಿಧವಲಾಯ । ಕರ್ಣಾಯ ।
ಕರಸ್ಫುರತ್ಕಪಾಲಮುಕ್ತರಕ್ತ-ವಿಷ್ಣುಪಾಲಿನೇ । ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 1340 ।

ಓಂ ಕರಾಲಫಾಲಪಟ್ಟಿಕಾಧಗಧ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲದ್ಧನಂಜಯಾದುರೀಕೃತ-
ಪ್ರಚಂಡಪಂಚಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಕರ್ಮಕಾಲವಿದೇ ।
ಕರ್ಮಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ । ಕರಸ್ಥಾಲಿನೇ ।
ಕರ್ಣಿಕಾರಮಹಾಸ್ರಗ್ವಿಣೇ । ಕರಾಲಾಯ । ಕರ್ಮಠಾನಾಮುಪಾಸ್ಯಾಯ ।
ಕರ್ಮಠಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಕರಾಲವಕ್ತ್ರಾಯ । ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯಪೂರ್ವವದನಾಯ ।
ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ । ಕರ್ಪೂರಾತ್ಯಂತಶೀತಲಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಯ । ಕರವೀರಪ್ರಿಯಾಯ । ಕರ್ತೃಪ್ರೇರಕಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಸುಂದರಾಯ । ಕರ್ಪೂರದೇಹಾಯ । ಕರ್ಪೂರಘವಲಾಕಾರಾಯ ।
ಕರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ । 1360 ।

ಓಂ ಕರುಣಾಮಯಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । ಕರ್ಣಾವತಂಸೀಕೃತನಾಗರಾಜಾಯ ।
ಕರ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾಯ । ಕರ್ಮಕೃತೇ ।
ಕರ್ಮಪಾಶಮೋಚಕಾಯ । ಕರ್ಮಕರ್ತೃಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಕರ್ಪೂರಸ್ಫಟಿಕೇಂದುಸುಂದರದತೇ । ಕರುಣಾಪೂರಿತೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ಕರ್ಣಾಲಂಕೃತಶೇಷಭೂಷಣಾಯ । ಕರುಣಾಸಮುದ್ರಾಯ ।
ಕರುಣಾವತಾರಾಯ । ಕರ್ಪೂರಧವಲಾಯ । ಕರುಣಾಮಯಾಯ । ಕರ್ಮಣೇ ।
ಕರಾಲದಂಷ್ಟ್ರೇಕ್ಷಣಾಯ । ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಕರ್ಮಾರೇಭ್ಯೋ ।
ಕರವಿರಾಜತ್ಕುರಂಗಾಯ । ಕರುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ । 1380 ।

ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಕಾರಣತ್ರಯಹೇತವೇ । ಕಾರ್ಯಕೋವಿದಾಯ ।
ಕಾರಣಾಗಮಜಂಘಾಯ । ಕಾರಣಾಗಮಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲದೀಕ್ಷಾತ್ರಯಾತ್ಮನೇ ।
ಕಾರಣಾಗಮಶ್ರೋತ್ರಾಯ । ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಯೇ । ಕಾರೂಣಾಂ
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ಕಾರ್ಶ್ಯನಾಶಕಾಯ । ಕಾರ್ಯಕಾರಣರೂಪಾಯ ।
ಕಿರೀಟಿನೇ । ಕಿರೀಟವರಧಾರಿಣೇ । ಕಿರಾತಾಯ । ಕಿರಿಕೇಭ್ಯೋ ।
ಕಿರಣಾಗಮರತ್ನಭೂಷಣಾಯ । ಕಿರಾತವೇಷೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕಿರೀಟಲೇಢಿಬಾಲೇಂದವೇ । ಕೀರ್ತಿಮತೇ । ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಕೀರ್ತಿಸ್ತಂಭಾಯ ನಮಃ । 1400 ।

ಓಂ ಕೀರ್ತಿಜಾಗರಾಯ ನಮಃ । ಕೀರ್ತಿನಾಥಾಯ । ಕುರವೇ । ಕುರುಕರ್ತ್ರೇ ।
ಕುರುವಾಸಿನೇ । ಕುರುಭೂತಾಯ । ಕುರಂಗವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಕಮಲಯ । ಕೂರ್ದತೇ ।
ಕೂರ್ಮಾಸ್ಥಿಸಮಲಂಕೃತಾಯ । ಕೂರ್ಮಾಕೃತಯೇ । ಕೂರ್ಮಧರಾಯ ।
ಕ್ರೂರಹಾರಿಣೇ । ಕ್ರೂರಾಯ । ಕ್ರೂರೋಗ್ರಾಮರ್ಷಣಾಯ । ಕಲ್ಮಷರಹಿತಾಯ ।
ಕಲಿದ್ರುಮಸ್ಥಾಯ । ಕಲ್ಪಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡ-ಕನತ್ಕರತಲಾಯ ।
ಕಲ್ಪಾದಯೇ । ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ । 1420 ।

ಓಂ ಕಲಾವಿಲಾಸಕುಶಲಾಯ ನಮಃ । ಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಕಲಾಧರಕಲಾಮೌಲಯೇ ।
ಕಲಾವಪುಷೇ । ಕಲಾನಿಧಾನಬಂಧುರಾಯ । ಕಲಂಕಘ್ನೇ ।
ಕಲಂಕಾಂಕಾಯ । ಕಲಂಕಾರಯೇ । ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಪತಯೇ ।
ಕಲಯೇ । ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡಕಾಂಡದೋರ್ದಂಡ-ಮಂಡಿತಾಯ ।
ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಲವಮಾತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಲ್ಪೋದಯನಿಬಂಧನಾಯ ।
ಕಲ್ಪಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಕಲ್ಪೋದಯನಿಬದ್ಧವಾರ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ ।
ಕಲಾಧ್ವನಾಮಕಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಾಯ । ಕಲಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ಕಲ್ಪಕರಾಯ । ಕಲಿಕೃತ್ತಿಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । 1440 ।

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಕಲ್ಪಕರ್ತ್ರೇ । ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ರಿಧನುರ್ಧರಾಯ ।
ಕಲ್ಪರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ । ಕಲ್ಪಾಕಲ್ಪಾಕೃತಯೇ । ಕಲ್ಪನಾಶನಾಯ ।
ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಕಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣರೂಪಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ಕಲಾಧೀಶಾಯ । ಕಲ್ಪನಾರಹಿತಾಯ । ಕಲ್ಪರಾಜಾಯ । ಕಲಯತಾಂ ಕಾಲಾಯ ।
ಕಲಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಕಲಿಕಲ್ಪಷದೋಷಘ್ನೇ । ಕಲ್ಪಹೃತೇ ।
ಕಲ್ಪಹಾರಕಾಯ । ಕಲಂಕವತೇ । ಕಲಂಕರಹಿತಾಯ । ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । 1460 ।

ಓಂ ಕಲಾಕುಶಲಾಯ ನಮಃ । ಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವಾಯ । ಕಲುಷವಿದೂರಾಯ ।
ಕಲ್ಯಾಣದಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಮಂದಿರಾಯ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ ।
ಕಾಲಾಭ್ರಕಾಂತಿಗರಲಾಂಕಿತಕಂಧರಾಯ । ಕಾಲಯೋಗಿನೇ । ಕಾಲಕಂಠಾಯ ।
ಕಾಲಜ್ಞಾನಿನೇ । ಕಾಲಭಕ್ಷಾಯ । ಕಾಲಾಯ । ಕಾಲಕಟಂಕಟಾಯ ।
ಕಾಲದೃಶೇ । ಕಾಲಪ್ರಮಾಥಿನೇ । ಕಾಲರೂಪಾಯ । ಕಾಲಬ್ರಹ್ಮ-ಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ । ಕಾಲಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಕಾಲವೇಗಾಯ ನಮಃ । 1480 ।

ಓಂ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಿಕಾಕಾರಣಾಯ । ಕಾಲಕುಠಾರಾಯ ।
ಕಾಲಾರ್ಯಾದಿಸಪ್ತಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ । ಕಾಲಾರಯೇ ।
ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾದನಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಿನಿಭಾಯ ।
ಕಾಲಾನಲಪ್ರಭಾಯ । ಕಾಲಹಂಬೇ । ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶಿನೇ । ಕಾಲರೂಪಿಣೇ ।
ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೇ । ಕಾಲಗ್ರಾಸಾಯ । ಕಾಲಾಂತಕಾಯ । ಕಾಲಾತ್ಪರಾಯ ।
ಕಾಲರುದ್ರಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ । ಕಾಲಭೈರವಾಯ । ಕಾಲದಹನಾಯ ನಮಃ । 1500 ।

ಓಂ ಕಾಲಕಲಾತಿಗಾಯ ನಮಃ । ಕಾಲಕೂಟಸತ್ಕಂಠಾಯ ।
ಕಾಲಕ್ಷಯಂಕರಾಯ । ಕಾಲಾತೀತಾಯ । ಕಾಲಸ್ಥಾಯ ।
ಕಾಲಕೂಟಪ್ರಭಾಜಾಲಕಲಂಕೀಕೃತಕಂಧರಾಯ । ಕಾಲಧುರಂಧರಾಯ ।
ಕಾಲಕೃತಾಂ ನಿಧಯೇ । ಕಾಲಿಕಾವರದಾಯ । ಕಾಲಿಕಾಂತಿ-ಲಸದ್ಗಲಾಯ ।
ಕಾಲಕೂಟಯಾಪಹಾಯ । ಕಾಲಾಧಿಪತಯೇ । ಕಾಲರೂಪಧರಾಯ ।
ಕಾಲದಂಡಧರಾಯ । ಕೀಲಾನೇಕಸಹಸ್ರಸಂಕುಲಶಿಖಿಸ್ತಂಭಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಕೀಲಾಲಾವನಿಪಾವಕಾನಿಲನಭಶ್ಚಂದ್ರಾರ್ಕಯಜ್ವಾಕೃತಯೇ ।
ಕುಲುಂಚೇಶಾಯ । ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಕುಲೇಶಾಯ । ಕುಲಾಲೇಭ್ಯೋ ನಮಃ । 1520 ।

ಓಂ ಕುಲಶೇಖರಭೂಪಾನಾಂ ಕುಲದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಕುಲಗಿರಿಸರ್ವಸ್ವಕವಚಿತಾರ್ಧಾಂಗಾಯ । ಕೂಲಹಾರಿಣೇ ।
ಕೂಲಕರ್ತ್ರೇ । ಕೂಲ್ಯಾಯ । ಕೈಲಾಸಪ್ರಿಯಾಯ । ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸಾಯ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ । ಕೈಲಾಸಶೃಂಗಸಂಕಾಶಮಹೋಕ್ಷವರವಾಹನಾಯ ।
ಕೈಲಾಸಪತಯೇ । ಕೈಲಾಸಶಿಖರಾವಾಸಾಯ । ಕೈಲಾಸಗಿರಿಶಾಯಿನೇ ।
ಕೈಲಾಸಕಲ್ಪವೃಷಭವಾಹನಾಯ । ಕೋಲಾಹಲಮಹೋದಾರಶರಭಾಯ ।
ಕೋಲಾಚ್ಛಚ್ಛದಮಾಧವಸುರಜ್ಯೇಷ್ಠಾತಿದೂರಾಂಘ್ರಿಕಾಯ । ಕವಯೇ ।
ಕವ್ಯವಾಹನಾಯ । ಕವಚಿನೇ । ಕವ್ಯಾಯ । ಕವಾಟಕಠಿನೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ । 1540 ।

ಓಂ ಕಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಕಾವೇರೀನರ್ಮದಾಸಂಗಮೇ ಓಂಕಾರಾಯ ।
ಕುವಲಯಸಹಸ್ಪರ್ಘಿ-ಗಲಾಯ । ಕೋವಿದಾಯ । ಕೇವಲಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಾಯ ।
ಕೈವಲ್ಯದಾಯ । ಕೈವಲ್ಯದಾಯಿನೇ । ಕೈವಲ್ಯದಾನನಿರತಾಯ ।
ಕೈವರ್ತಾಯ । ಕೈವಲ್ಯಪರಮಾನಂದದಾಯಕಾಯ । ಕಾಶ್ಯಪಾಯ ।
ಕಾಶೀವಾಸಲೋಕಪುಣ್ಯಪಾಪಶೋಧಕಾಯ । ಕಾಶೀವಿಶುದ್ಧದೇಹಾಯ ।
ಕಾಶೀನಾಥಾಯ । ಕಾಶ್ಯಪದೀಕ್ಷಾಗುರುಭೂತೋತ್ತರವದನಾಯ । ಕಾಶೀಶಾನಾಯ ।
ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥಾಯ । ಕಾಶೀಪತಯೇ । ಕಿಶೋರಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ । 1560 ।

ಓಂ ಕಿಂಶಿಲಾಯ ನಮಃ । ಕುಶಚೂಡಾಮಣಯೇ । ಕುಶಲಾಯ ।
ಕುಶಲಾಗಮಾಯ । ಕೃಶಾನವೇ । ಕೃಶಾನುರೇತಸೇ । ಕೇಶವಾಯ ।
ಕೇಶವಬ್ರಹ್ಮಸಂಗ್ರಾಮವಾರಕಾಯ । ಕೇಶವಸೇವಿತಾಯ ।
ಕೌಶಿಕದೀಕ್ಷಾಗುರ್ವಗಸ್ತ್ಯಾದಿದೀಕ್ಷಾಗುರುಭೂತೋರ್ಧ್ವವದನಾಯ ।
ಕೌಶಿಕಾಯ । ಕೌಶಿಕದೀಕ್ಷಾಗುರುಭೂತಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ ।
ಕೌಶಿಕಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಯ । ಕೌಶಾಯ । ಕಾಷ್ಠಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ ।
ಕ್ಲಿಷ್ಟಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಿನೇ । ಕೃಷ್ಣಾಯ । ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾಯ । ಕೃಷ್ಣವರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ । 1580 ।

ಓಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಜಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಕೃಷ್ಣಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಕೃಷ್ಣಚರ್ಮಂಧರಾಯ । ಕೃಷ್ಣಕುಂಚಿತಮೂರ್ಧಜಾಯ ।
ಕೃಷ್ಣಾಜಿನೋತ್ತರೀಯಾಯ । ಕೃಷ್ಣಾಭಿರತಾಯ ।
ಕಸ್ತೂರೀವಿಲಸತ್ಫಾಲಾಯ । ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಯ । ಕುಸುಮಾಮೋದಾಯ ।
ಕುಸುಮಾಷ್ಟಕಧರಾಯ । ಕಾಹಲಿನೇ । ಕಕ್ಷೀಶಾಯ । ಕಕ್ಷಾಣಾಂ
ಪತಯೇ । ಕಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಕಕ್ಷ್ಯಬಂಧಾಪ್ತಸುಕರಕಟೀತಟವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥಸುರದ್ರುಮಾಯ । ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಶೇಷಭುವನಾಯ ನಮಃ । 1597

ಖಕಾರಸ್ಯ ಗರುಡೋ ದೇವತಾ । ಪಾಪವಿನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಖಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಖಗಾಯ । ಖಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 1600 ।

ಓಂ ಖೇಚರಾಯ ನಮಃ । ಖಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಯ । ಖಚರಾಯ ।
ಖಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ । ಖಟ್ವಾಂಗಹಸ್ತಾಯ । ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೇ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಖಡ್ಗಚರ್ಮಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಭೀಷಣಕರಾಯ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಪಾಣಯೇ । ಖೇಟಕಾಯ । ಖಂಡಪರಶವೇ । ಖಡ್ಗಿನೇ ।
ಖಂಡಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯ । ಖಡ್ಗನಾಥಾಯ । ಖಡ್ಗಭಾಸಿತಾಯ ।
ಖ್ಯಾತಾಯ । ಖೇದರಹಿತಾಯ । ಖದ್ಯೋತಾಯ । ಖರಶೂಲಾಯ ।
ಖರಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ । 1620 ।

ಓಂ ಖಲ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಖೇಲನಾಯ ನಮಃ । 1622

ಗಕಾರಸ್ಯ ಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ । ರಾಜ್ಯಸಿದ್ದೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಗೋಕರ್ಣಾಯ । ಗಗನರೂಪಾಯ । ಗಗನಸ್ಥಾಯ ।
ಗಗನೇಶಾಯ । ಗಗನಗಂಭೀರಾಯ । ಗಗನಸಮರೂಪಾಯ ।
ಗಂಗಾಧರಾಯ । ಗಂಗಾತುಂಗತರಂಗ-ರಂಜಿತಜಟಾಭಾರಾಯ ।
ಗಂಗಾಪ್ಲವೋದಕಾಯ । ಗಂಗಾಜಲಾಪ್ಲಾವಿತಕೇಶದೇಶಾಯ ।
ಗಂಗಾಸಲಿಲಧರಾಯ । ಗಂಗಾಸಮ್ಮಾರ್ಜಿತಾಂಹಸೇ । ಗಂಗಾಧಾರಿಣೇ ।
ಗಂಗಾಜೂಟಾಯ । ಗಂಗಾಸ್ನಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಂಗಾಸ್ನಾನಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಗಂಗಾಭಾಸಿತಮೌಲಯೇ ನಮಃ । 1640 ।

ಓಂ ಗಂಗಾಚಂದ್ರಾಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ । ಗಾಂಗೇಯಾಭರಣಪ್ರೀತಾಯ ।
ಗಾಂಗೇಯಪರಿಪೂಜಿತಾಯ । ಗೋಘ್ನಾಯ । ಗೋಘ್ನಘ್ನಾಯ । ಗೋಚರಾಯ ।
ಗೋಚರ್ಮವಸನಾಯ । ಗಜಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ । ಗಜಾರಯೇ । ಗಜೇಂದ್ರಗಮನಾಯ ।
ಗಜೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಐರಾವತಾಯ । ಗಜಾಸುರಾರಯೇ । ಗಜಾಜಿನಾವೃತಾಯ ।
ಗಜಘ್ನೇ । ಗಜದೈತ್ಯಾಜಿನಾಂಬರಾಯ । ಗಜಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯ ।
ಗಜಾನನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಜಾರೂಢಾಯ । ಗಜಚರ್ಮಿಣೇ ।
ಗಂಡಸ್ಫುರದ್ಭುಜಗಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 1660 ।

ಓಂ ಗಜರಾಜವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ । ಗೌಡಪಾದನಿಷೇವಿತಾಯ । ಗಾಂಡೀವಧನ್ವಿನೇ ।
ಗಾಂಡೀವಿನೇ । ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ಗುಡಾಕೇಶಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಗಾಢಾಯ । ಗೂಢಸ್ವರೂಪಾಯ । ಗೂಢಮಹಾವ್ರತಾಯ । ಗೂಢಪಾದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗೂಢಾಯ । ಗೂಢಗುಲ್ಫಾಯ । ಗೂಢತನವೇ । ಗೂಢಜತ್ರವೇ । ಗಣಾಯ ।
ಗಣಕರ್ತ್ರೇ । ಗಣಪತಯೇ । ಗಣಾಧಿಪತಯೇ । ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ।
ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ । 1680 ।

ಓಂ ಗಣಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಗಣರಾಶಯೇ । ಗಣಾಧಿಪಾಯ । ಗಣಕಾರಾಯ ।
ಗಣಕೋಟಿಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಗಣಾಧಿಪನಿಷೇವಿತಾಯ । ಗಣಾಧಿಪಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಗಣಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ । ಗಣೌಷಧಾಯ । ಗಣನಿತ್ಯವೃತಾಯ । ಗಣಾನಾಂ
ವಿನಾಯಕಾಯ । ಗಣನಾಥಯೂಥಸಮಾವೃತಾಯ । ಗಣೇಶಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಗಣನಾಥಸಹೋದರಪ್ರಿಯಾಯ । ಗಣೇಶಾಯ । ಗಣೇಶಕುಮಾರವಂದ್ಯಾಯ ।
ಗಣಪಾಯ । ಗಣಾನುಯಾತಮಾರ್ಗಾಯ । ಗಣಗಾಯ । ಗಣವೃಂದರತಾಯ ನಮಃ । 1700 ।

ಓಂ ಗಣಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗಣಾನಂದಪಾತ್ರಾಯ ।
ಗಣಗೀತಾಯ । ಗಾಣಾಪತ್ಯಾಗಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಗುಣಾಯ । ಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಗುಣಾಕರಾಯ । ಗುಣಕಾರಿಣೇ । ಗುಣವತೇ । ಗುಣವಿಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಗುಣವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಗುಣಾಧಾರಾಯ । ಗುಣಾಗಾರಾಯ । ಗುಣಕೃತೇ ।
ಗುಣೋತ್ತಮಾಯ । ಗುಣನಾಶಕಾಯ । ಗುಣಗ್ರಾಹಿಣೇ । ಗುಣತ್ರಯಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಗುಣಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ । 1720 ।

ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ಗುಣೈರಪ್ರಮಿತಾಯ । ಗುಣ್ಯಾಯ । ಗುಣಾಷ್ಟಕಪ್ರದಾಯ ।
ಗುಣಿನೇ । ಗುಣತ್ರಯೋಪರಿಸ್ಥಾಯ । ಗುಣಜ್ಞಾಯ । ಗುಣಬೀಜಾಯ ।
ಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಗುಣೀಶಾಯ । ಗುಣಿಬೀಜಾಯ । ಗುಣಿನಾಂ ಗುರವೇ ।
ಗುಣವತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಗುಣೇಶ್ವರಾಯ । ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾಯ । ಗುಣಜ್ಞೇಯಾಯ । ಗುಣಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ಗುಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗುಣಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । 1740 ।

ಓಂ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । ಗುಣಬುದ್ಧಿಬಲಾಲಯಾಯ ।
ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮಕಮಾಯಾಶಬಲತ್ವ-ಪ್ರಕಾಶಕಾಯ । ಗುಣನಾಮಸುನೃತ್ಯಕಾಯ ।
ಗತಯೇ । ಗತಾಗತಾಯ । ಗತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಗತಿಗಮ್ಯಾಯ ।
ಗೀತಶೀಲಾಯ । ಗೀತಪಾದಾಯ । ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೀತಾಗಮಮೂಲ-ದೇಶಿಕಾಯ ।
ಗೋತ್ರಿಣೇ । ಗೋತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ಗೋತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ । ಗೌತಮಾಯ ।
ಗೌತಮದೀಕ್ಷಾಗುರುಭೂತಪೂರ್ವವದನಾಯ । ಗೌತಮೀತೀರ್ಥೇ ತ್ರಿಯಂಬಕಾಯ ।
ಗದಾಹಸ್ತಾಯ । ಗದಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ । 1760 ।

ಓಂ ಗದಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । ಗೋದಾವರೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗಂಧಾಘ್ರಾಣಕಾರಿಣೇ । ಗಂಧರ್ವಾಯ । ಗಂಧಪಾಲಿನೇ । ಗಂಧಿನೇ ।
ಗಂಧರ್ವಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ಗಂಧರ್ವಸೇವ್ಯಾಯ । ಗಂಧರ್ವಕುಲಭೂಷಣಾಯ ।
ಗಂಧರ್ವಗಾನಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸಾಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗಂಧಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಗಂಧಪತಯೇ । ಗಾಧಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗಾಧಿಪೂಜಿತಾಯ । ಗಾಂಧಾರಾಯ । ಗಂಧಸಾರಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಘರಾಯ ।
ಗಂಧರ್ವಕಿನ್ನರಸುಗೀತ-ಗುಣಾಧಿಕಾಯ । ಗೋಧನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 1780 ।

ಓಂ ಗಾನಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ । ಗುಪ್ತಾಯ । ಗೋಪತಯೇ । ಗೋಪ್ಯಾಯ ।
ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಗೋಪಾಲಿನೇ । ಗೋಪಾಲಾಯ । ಗೋಪನೀಯಾಯ । ಗೋಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗಂಬೀಜಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ । ಗಭೀರಾಯ । ಗಭಸ್ತಯೇ । ಗಂಭೀರಾಯ ।
ಗಂಭೀರನಾಯಕಾಯ । ಗಂಭೀರಹೃದಯಾಯ । ಗಂಭೀರವಾಕ್ಯಾಯ ।
ಗಂಭೀರಘೋಷಾಯ । ಗಂಭೀರಬಲವಾಹನಾಯ । ಗ್ರಾಮಣ್ಯೇ । ಗ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ । 1800 ।

ಓಂ ಗೋಮತೇ ನಮಃ । ಗೋಮತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೋಮಯಾಯ । ಗೋಮಾತೃಪರಿಸೇವಿತಾಯ ।
ಗಯಾಪ್ರಯಾಗನಿಲಯಾಯ । ಗಾಯಕಾಯ । ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾದಿಸ್ವರೂಪಾಯ । ಗಾಯತ್ರೀಜಪತತ್ಪರಾಯ । ಗಾಯತ್ರೀತುಲ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರಜನಕಾಯ । ಗೀಯಮಾನಗುಣಾಯ । ಗೇಯಾಯ । ಗರಲಗ್ರೀವಾಯ ।
ಗರುಡಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಾಯ । ಗರ್ವಿತಾಯ । ಗರಾಯ । ಗರ್ವನಾಶಕಾಯ ।
ಗರುಡೋರಗಸರ್ಪಪಕ್ಷಿಣಾಂ ಪತಯೇ । ಗರ್ಭಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । 1820 ।

ಓಂ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಗರೀಯಸೇ । ಗಾರುಡಾಯ । ಗಿರಿಧನ್ವಿನೇ । ಗಿರೀಶಾನಾಯ ।
ಗಿರಿಬಾಂಧವಾಯ । ಗಿರಿರತಾಯ । ಗಿರಿತ್ರಾಯ । ಗಿರಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗಿರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಗರುಡಧ್ವಜವಂದಿತಾಯ । ಗಿರಿಸಾಧನಾಯ । ಗಿರಿಶಾಯ ।
ಗಿರಿಜಾಸಹಾಯಾಯ । ರಿಗ್ರಿಜಾನರ್ಮಣೇ । ಗಿರಿಜಾಪತಯೇ । ಗಿರೀಂದ್ರಧನ್ಬನೇ ।
ಗಿರೀಂದ್ರಾತ್ಮಜಾ-ಸಂಗೃಹೀತಾರ್ಧದೇಹಾಯ । ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಗುರವೇ ನಮಃ । 1840 ।

ಓಂ ಗುರುಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಗುರುಮಾಯಾಗಹನಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ । ಗುರುರೂಪಾಯ । ಗುರುನಾಮಕಜ್ಞಾಪಕಾತ್ಮನೇ ।
ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯ । ಗುರುಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ । ಗುರುಮಂಡಲಸೇವಿತಾಯ ।
ಗುರುಮಂಡಲರೂಪಿಣೇ । ಗುರುಧ್ಯಾತಪದದ್ವಂದ್ವಾಯ । ಗುರ್ವತೀತಾಯ ।
ಗೋರಂಭಾಪುಷ್ಪರುಚಿರಾಯ । ಗೋರೋಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ಗೌರೀಭರ್ತ್ರೇ ।
ಗೌರೀಶಾಯ । ಗೌರೀಹೃದಯವಲ್ಲಮಾಯ । ಗೌರೀಗುರುಗುಹಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಗೌರೀವಿಲಾಸದಂಭಾಯ । ಗೌರೀಪತಯೇ । ಗೌರೀಕಟಾಕ್ಷಾರ್ಹಾಯ ನಮಃ । 1860 ।

ಓಂ ಗೌರಾಯ ನಮಃ । ಗೌರೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಗೌರೀವಾಮಾಂಕಭೂಷಣಾಯ ।
ಗೌರೀಮನೋಹರಾಯ । ಗೌರೀವದನಾಬ್ಜವೃಂದಸೂರ್ಯಾಯ । ಗೌರೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗೌರೀಕುಚಪದೋರಸೇ । ಗೌರೀವಿಲಾಸಭವನಾಯ । ಗವ್ಯಾಯ ।
ಗವಾಂಪತಯೇ । ಗೋವಿದ್ಘೋಷಿತಸತ್ಕ್ರಿಯಾಯ । ಗೋವೃಷೇಶ್ವರಾಯ ।
ಗೋವೃಷೇಂದ್ರಧ್ವಜಾಯ । ಗೋವೃಷೋತ್ತಮವಾಹನಾಯ । ಗೋವಿಂದಾಯ ।
ಗೋವಿದಾಂಪತಯೇ । ಗೋವರ್ಧನಧರಾಶ್ರಯಾಯ । ಗೋವಿಂದಪರಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ಗೋವಿಂದವಲ್ಲಭಾಯ । ಗೀಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 1880 ।

ಓಂ ಗ್ರೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ । ಗ್ರೀಷ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಗ್ರೀಷ್ಮಕೃತೇ । ಗ್ರೀಷ್ಮವರ್ಧಕಾಯ ।
ಗ್ರೀಷ್ಮನಾಯಕಾಯ । ಗ್ರೀಷ್ಮನಿಲಯಾಯ । ಗೋಷ್ಠ್ಯಾಯ । ಗರ್ವಹರಾಯ ।
ಗಹನಾಯ । ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾಯ । ಗ್ರಹಾಯ । ಗ್ರಹಾಧಾರಾಯ । ಗ್ರಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಗ್ರಹಪತಯೇ । ಗ್ರಹಕೃತೇ । ಗ್ರಹಭಿದೇ । ಗ್ರಹಾಗ್ರಹವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಗ್ರಹವಾಸಿನೇ । ಗ್ರಹಮಾಲಿನೇ । ಗ್ರಹಾಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 1900 ।

ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಗುಹಪ್ರಿಯಾಯ । ಗುಹಗುರವೇ । ಗುಹಾವಾಸಾಯ ।
ಗುಹಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಗುಹಪಾಲಕಾಯ । ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಕಾಶಕೃತೇ ।
ಗುಹ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಣವಾಯ । ಗುಹ್ಯೇಶಾಯ । ಗುಹಾವಾಸಿನೇ । ಗುಹೇಷ್ಟದಾಯ ।
ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತಮಾಯ । ಗೃಹಾಂತಸ್ಥಾಯ । ಗೃಹಗತಯೇ ।
ಗೃಹಸ್ಥಾಯ । ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಕಾರಣಾಯ । ಗೃಹ್ಯಾಯ । ಗೇಹ್ಯಾಯ ।
ಗೋಹತ್ಮಾದಿಪ್ರಶಮನಾಯ । ಗೋಕ್ಷೀರಧವಲಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 1920 ।

ಘಕಾರಸ್ಯ ಪರ್ಜನ್ಯೋ ದೇವತಾ । ಖೇಚರಸಿದ್ಧೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಘ್ರಾಂ ನಮಃ । ಘ್ರೀಂ । ಘ್ರೂಂ । ಘ್ರೈಂ । ಘ್ರೌಂ ಮಂತ್ರರೂಪಧೃತೇ ।
ಘಕಾರಾಯ । ಘಟಾಯ । ಘಟಿತಸರ್ವಾಶಾಯ । ಘಟಾತ್ಮಜಾಯ ।
ಘಟೇಶ್ವರಾಯ । ಘಟೋತ್ಕಚಾಯ । ಘಂಟಾಹಸ್ತಾಯ । ಘಂಟಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾಯ । ಘಂಟಿಕಾರತಾಯ । ಘಂಟಾಕರಾಯ ।
ಘಂಟಾನಿನಾದರುಚಿರಾಯ । ಘಂಟಾಫಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಘೋಟಕಾಯ ।
ಘೋಟಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 1940 ।

ಓಂ ಘೃಣಯೇ ನಮಃ । ಘೃಣಿಮತೇ । ಘೃಣಿಮಂತ್ರಜಪಪ್ರೀತಾಯ ।
ಘೃತಕಂಬಲಾಯ । ಘೃತಯೋನಯೇ । ಘೃತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಘನವಾತಾಯ । ಘನಮಯಾಯ । ಘನರುಚಯೇ । ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ।
ಘನತನವೇ । ಘನಾಘನಾಯ । ಘನಾಯ । ಘನಸಾರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಘರ್ಮದಾಯ । ಧರ್ಮನಾಶನಾಯ । ಘರ್ಮರಶ್ಮಯೇ । ಘರ್ಘರಾಯ ।
ಘರ್ಘರಿಕಾರವಪ್ರೀತಾಯ । ಘೂರ್ಣಿತಾಯ ನಮಃ । 1960 ।

ಓಂ ಘೋರಾಯ ನಮಃ । ಘೋರಪಾತಕದಾವಾಗ್ನಯೇ । ಘೋರಾಪಸ್ಮಾರದನುಜಶಮನಾಯ ।
ಘೋರನಾದಾಯ । ಘೋರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಘೋರತಪಸೇ ।
ಘೋಷರೂಪಾಯ । ಘೋಷಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 1968

ಙಕಾರಸ್ಯ ಭೈರವೋ ದೇವತಾ । ಸರ್ವಲಾಭಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಙಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಙಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ । ಙದೇವಪೂಜಿತಾಯ ।
ಙಪದಪ್ರದಾಯ । ಙಸ್ತೋಮಪಾಲಕಾಯ । ಙನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ । 1974

ಚಕಾರಸ್ಯ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವತಾ । ಆಯುರ್ವೃದ್ಧೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಚಕ್ರಭ್ರಮಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಚಕ್ರೇಶ್ವರಾಯ । ಚಕ್ರಿಣೇ ।
ಚಕ್ರಾಬ್ಜಧ್ವಜಯುಕ್ತಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ । ಚಕ್ರಾಯ ।
ಚಕ್ರದಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 1980 ।

ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ । ಚಕ್ರಧರಾಯ । ಚಕ್ರಭೃತೇ ।
ಚೇಕಿತಾನಾಯ । ಚಂಚರೀಕಾಯ । ಚಂಚಲಾಯ । ಚಿಚ್ಛಕ್ತಯೇ ।
ಚಂಡಾಯ । ಚಂಡವೇಗಾಯ । ಚಂಡಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ ।
ಚಂಡವದನಾಯ । ಚಂಡಮುಂಡಹರಾಯ । ಚಂಡರಶ್ಮಯೇ ।
ಚಂಡದೀಪ್ತಯೇ । ಚಂಡಾಲದಮನಾಯ । ಚಂಡಿನೇ । ಚಂಡಿಕೇಶಾಯ ।
ಚಂಡದೋಷವಿಚ್ಛೇದಪ್ರವೀಣಾಯ । ಚಂಡೀಶವರದಾಯ । ಚಂಡೀಶಾಯ ನಮಃ । 200 ।0 ।

ಓಂ ಚಂಡೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಚಂಡಹೃದಯನಂದನಾಯ ।
ಚೂಡಾಮಣಿಧರಾಯ । ಚತುರ್ಮುಖಾಯ । ಚತುರ್ಬಾಹವೇ । ಚತುಷ್ಪಥಾಯ ।
ಚತುರ್ತ್ವೇದಾಯ । ಚತುರ್ಭಾವಾಯ । ಚತುರಾಯ । ಚತೂರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಚತೂರ್ಭೋಗಾಯ । ಚತುರ್ಹಸ್ತಾಯ । ಚತೂರ್ಮೂರ್ತಿಧರಾಯ ।
ಚತುರಾನನಾಯ । ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾತ್ಮನೇ । ಚತುರ್ವಿಧಸರ್ಗಪ್ರಭವೇ ।
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟ್ಯಾತ್ಮತತ್ತ್ವಾಯ । ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ । ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ।
ಚತುರ್ಥಾರ್ಘ್ಯಾಯ ನಮಃ । 20 ।20 ।

ಓಂ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ । ಚತುರ್ಮೂಖಹರಾಯ ।
ಚತುರ್ಥಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ಚಿತ್ರವೇಷಾಯ । ಚಿತ್ತಾಯ । ಚಿತ್ಯಾಯ ।
ಚಿತ್ರಾಯ । ಚಿತ್ರಗರ್ಭಾಯ । ಚಿತಯೇ । ಚಿತಿರೂಪಾಯ । ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಯ ।
ಚಿತ್ಸಂಸ್ಥಾಯ । ಚಿಂತ್ಯಾಯ । ಚಿಂತನೀಯಾಯ । ಚಿಂತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ।
ಚಿತ್ರಫಲಪ್ರಯೋಕ್ತ್ರೇ । ಚಿತ್ರಾಧ್ವರಭಾಗಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ಚಿಂತ್ಯಾಗಮಪಾದಾಂಗುಲಯೇ । ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಚಿತ್ರಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ । 20 ।40 ।

ಓಂ ಚಿತ್ರಘಂಟಾಯ ನಮಃ । ಚಿಂತಾಮಣಯೇ । ಚಿಂತಿತಸಾರಥಯೇ ।
ಚಿಂತಿತಾಯ । ಚಿಂತ್ಯಾಚಿಂತ್ಯಾಯ । ಚಿಂತಾಧರಾಯ । ಚಿತ್ತಾರ್ಪಿತಾಯ ।
ಚಿತ್ತಮಯಾಯ । ಚಿತ್ಸಾರಾಯ । ಚಿತ್ರವಿದ್ಯಾಮಯಾಯ । ಚೂತಾಲಯಾಯ ।
ಚೇತನಾಯಾಸಹಾರಿಣೇ । ಚೇತನಾಯ । ಚೈತನ್ಯವಿಷಯಾಯ ।
ಚಂದ್ರಮೌಲಯೇ । ಚಂದ್ರಾಪೀಡಾಯ । ಚಂದ್ರಸಂಜೀವನಾಯ ।
ಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಯೇ । ಚಂದ್ರಾಯ । ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ । 20 ।60 ।

ಓಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾಯ ನಮಃ । ಚಂದೇಶ್ವರಾಯ ।
ಚಂದ್ರಮಂಡಲವಾಸಿನೇ । ಚಂದ್ರವಿಂಬಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಚಂದನಲಿಪ್ತಾಯ । ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ । ಚಂದ್ರಮೌಲಿವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಚಂದ್ರಾರ್ಧಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಸೂರ್ಯಾತ್ಮಕನೇತ್ರಾಯ ।
ಚಂದ್ರಿಕಾನಿರ್ಗಮಪ್ರಾಯ-ವಿಲಸತ್ಸುಸ್ಮಿತಾನನಾಯ । ಚಂದ್ರಾರ್ಧಮೌಲಯೇ ।
ಚಂದ್ರಕಲೋತ್ತಂಸಾಯ । ಚಂದ್ರಾರ್ಧಭೂಷಿತಾಯ ।
ಚಂದ್ರಸಹಸ್ರಗೋಚರಾಯ । ಚಂದ್ರಾರ್ಕವೈಶ್ವಾನರಲೋಚನಾಯ ।
ಚಂದ್ರಾವಯವಭೂಷಣಾಯ । ಚಂದ್ರಭೂಷಣಾಯ ।
ಚಂದ್ರಸೌಮ್ಯವರಾನನಾಯ । ಚಂದ್ರರೂಪಾಯ । ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ । 20 ।80 ।

ಓಂ ಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಾಯ ನಮಃ । ಚಂದ್ರಾರ್ಧಕೃತಶೇಖರಾಯ ।
ಚಂದ್ರಾವಯವಲಕ್ಷಣಾಯ । ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನಾಗಮವಕ್ಷಸೇ । ಚಂದ್ರಾತ್ಮನೇ ।
ಚಂದ್ರಿಕಾಧಾರರೂಪಿಣೇ । ಚಂದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣ-ಭೂಷಣಾಯ ।
ಚಂದ್ರಾಂಕಿತಾಯ । ಚಿದಾತ್ಮಕಾಯ । ಚಿದಾನಂದಮಯಾಯ ।
ಚಿದಾತ್ಮನೇ । ಚಿದ್ವಿಗ್ರಹಧರಾಯ । ಚಿದಾಭಾಸಾಯ । ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಯ ।
ಚಿನ್ಮಯಾಯ । ಚಿನ್ಮುದ್ರಿತಕರಾಯ । ಚಮೂಸ್ತಂಭನಾಯ ।
ಚಾಮೀಕರಮಹಾಶೈಲಕಾರ್ಮುಕಾಯ । ಚಾಮುಂಡಾಜನಕಾಯ । ಚರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ । 2100 ।

ಓಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಚರಾಯ । ಚರಾಚರಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕಲ್ಪಕಾಯ ।
ಚರ್ಮಾಂಕುಶಧರಾಯ । ಚರ್ಮವಿಭವಧಾರಿಣೇ ।
ಚರಾಚರಾಚಾರವಿಚಾರವರ್ಯಾಯ । ಚರಾಚರಗುರವೇ ।
ಚರ್ಮವಾಸಸೇ । ಚರಾಚರಾಯ । ಚರಾಚರಮಯಾಯ ।
ಚಾರುಲಿಂಗಾಯ । ಚಾರುಚಾಮೀಕರಾಭಾಸಾಯ । ಚಾರುಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ ।
ಚಾರುಸ್ಮಿತಾಯ । ಚಾರುದೀಪ್ತಯೇ । ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾವತಂಸಾಯ ।
ಚಾರುಪ್ರಸನ್ನಸುಪ್ರೀತವದನಾಯ । ಚಾರುಶೀತಾಂಶುಶಕಲಶೇಖರಾಯ ।
ಚಾರುವಿಕ್ರಮಾಯ । ಚಾರುಧಿಯೇ ನಮಃ । 2120 ।

ಓಂ ಚಾರವೇ ನಮಃ । ಚಿರಂತನಾಯ । ಚಲಾಯ । ಚಕ್ಷುಷ್ಯಾಯ ।
ಚಕ್ಷುಃಶ್ರವಃಕಲ್ಪಿತಕಂಠಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 2125

ಛಕಾರಸ್ಯ ಭದ್ರಕಾಲೀ ದೇವತಾ । ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷೋಹನನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಛತ್ರಿಣೇ । ಛತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಛತ್ರಧಾರಿಣೇ ।
ಛತ್ರದಾಯ । ಛಾತ್ರಾಯ । ಛಾತ್ರಪಾಲಕಾಯ । ಛಂದಃಸಾರಾಯ । ಛಂದಸಾಂ
ಪತಯೇ । ಛಂದಃಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ । ಛಂದಾಯ । ಛಂದೋರೂಪಾಯ ।
ಛಂದೋವ್ಯಾಕರಣೋತ್ತರಾಯ । ಛಂದೋಮಯಾಯ । ಛಂದೋಭೇದಾಯ ನಮಃ । 2140 ।

ಓಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಛಾಂದೋಗ್ಯಸ್ತುತಾಯ । ಛಂದೋಗಾಯ ।
ಛದ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಛದ್ಮರಹಸ್ಯವಿದೇ । ಛೇದಕೃತೇ । ಛನ್ನವೀರಾಯ ।
ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ । ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯ । ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಪ್ರಸಾದಕಾಯ ।
ಛಿನ್ನತಾಂಡವಸಂಭೂತಾಯ । ಛಿನ್ನಯೋಗವಿಶಾರದಾಯ ।
ಛ್ರೀಂಬೀಜಜಪತತ್ಪರಾಯ । ಛಲಿನೇ । ಛಂವಾಮಕರ್ಣಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 2155

ಜಕಾರಸ್ಯ ಇಂದ್ರೋ ದೇವತಾ । ಜರಾಮೃತ್ಯುವಿನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಜಗತ್ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ । ಜಗತಾಂಪತಯೇ । ಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ । ಜಗದುದ್ಧಾರಾಯ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ । 2160 ।

ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ । ಜಗತಾಂ ಧಾತ್ರೇ । ಜಗದ್ಗುರವೇ ।
ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಷಸ್ಪತಯೇ । ಜಗತ್ಸಂಹಾರಕಾಯ ।
ಜಗದಾಧಾರಶರಾಸಾಯ । ಜಗದ್ಯಂತ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೇ ।
ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗತ್ತ್ರಯೇಶಾಯ । ಜಗದ್ವಯಾಪಿನೇ । ಜಗತಃ
ಪ್ರಭವೇ । ಜಗದ್ಬೀಜಾಯ । ಜಗದುತ್ಪಾದನಪ್ರವೀಣನಿಯಂತ್ರೇ ।
ಜಗತಾಮೇಕಜೀವನಾಯ । ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಮೂರ್ತಯೇ । ಜಗತ್ಕಾಲಾಯ ।
ಜಗತಾಂ ಹಿತಕಾರಿಣೇ । ಜಗದ್ವಿಶ್ರಾಮಹೇತವೇ । ಜಗದಾನಂದಕರಾಯ ।
ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕಾರಿಣೇ ನಮಃ । 2180 ।

ಓಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಜಗದಂತರಾತ್ಮನೇ । ಜಗತೋ
ಹೇತುಭೂತಾಯ । ಜಗತಾಮೇಕನಾಥಾಯ । ಜಗದ್ಬಂಧವೇ । ಜಗತಾಂ
ಪರಿಪಾಲಕಾಯ । ಜಗದ್ಯೋನಯೇ । ಜಗದ್ವಂದ್ಯಾಯ । ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ।
ಜಗದವನಕರ್ಮಠಶರಾಸಾಯ । ಜಗತ್ಪತಯೇ । ಜಗತಾಂ ಶರ್ಮಣೇ ।
ಜಗದ್ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಜಗತಾಂ ಜನಕಾಯ । ಜಗದ್ರೂಪಿಣೇ । ಜಗದೀಶಾನಾಯ ।
ಜಗದ್ಧ್ವಂಸಿನೇ । ಜಗನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಜಗದ್ಧೇತವೇ । ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ । 2200 ।

ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ । ಜಗತ್ತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಜಗತ್ಸ್ಥಾಯ । ಜಗದುಜ್ಜೀವನ-ಕೌತುಕಿನೇ । ಜಗದ್ಧಿತೈಷಿಣೇ ।
ಜಗತ್ತ್ರಿತಯಸಂರಕ್ಷಾಜಾಗರೂಕಾಯ । ಜಗದಧಿಕಾಯ ।
ಜಂಗಮಾಯ । ಜಂಗಮಾತ್ಮಕಾಯ । ಜಂಗಮಾಜಂಗಮಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಜೈಗಿಷವ್ಯೇಶ್ವರಾಯ । ಜಗಂದಾದಿಜಾಯ । ಜಘನ್ಯಾಯ । ಜಟಾಧರಾಯ ।
ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಜಟಾಪಟಲಕೋಟೀರಗಂಗಾಪೂರವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಜಟಿಲಾಯ । ಜಟಾಜೂಟಪ್ರಶೋಭಿತಾಯ । ಜಟೀಶಾಯ । ಜಟಾಮುಕುಟಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 2220 ।

ಓಂ ಜಟಾಮಂಡಲಗಹ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಜಟಾಭಸ್ಮಭೂಷಿತಾಯ ।
ಜಟಾಧಾರಾಯ । ಜಟಾಜೂಟ ಗಂಗೋತ್ತರಂಗೈರ್ವಿಶಾಲಾಯ ।
ಜಟಾಕಟಾಹಸಂಭ್ರಮಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ-
ವಿಲೋಲವೀಚಿವಲ್ಲರೀವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ಧ್ನೇ ।
ಜಟಾಭುಜಂಗಪಿಂಗಲಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾಕದಂಬ
ಕುಂಕುಮದ್ರವಪ್ರಲಿಪ್ತದಿಗ್ವಧೂಮುಖಾಯ । ಜಠರಾಯ ।
ಜಠರಾಗ್ನಿಪ್ರವರ್ಧಕಾಯ । ಜಾಡ್ಯಹರಾಯ । ಜಾತೂಕರ್ಣಾಯ । ಜಾತಯೇ ।
ಜಾತಿನಾಥಾಯ । ಜಾತಿವರ್ಣರಹಿತಾಯಾಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವೇನ ವಿಶ್ರುತಾಯ ।
ಜಿತಶತ್ರವೇ । ಜಿತಕಾಮಾಯ । ಜಿತಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ।
ಜಿತವಿಶ್ವಾಯ । ಜಿತಶ್ರಮಾಯ । ಜಿತಲೋಭಾಯ ನಮಃ । 2240 ।

ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ । ಜಿತನಿತ್ಯಶತ್ರುಗಣಾಯ । ಜಿತಾರಾತಯೇ । ಜೇತ್ರೇ ।
ಜೈತ್ರಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತೇ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಾಯ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಜ್ಯೋತಿಷಾಮುತ್ತಮಾಯ ।
ಜ್ಯೋತೀರೂಪದಾಯ । ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಪತಯೇ । ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರವಿಚಾರಧೃತೇ ।
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಯಾಯ । ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದಘನಾಯ ।
ಜಂ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣಕುಂಡಲಾಯ । ಜನಕಾಯ ನಮಃ । 2260 ।

ಓಂ ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಜನನಾಯ । ಜನ್ಮಾದಯೇ । ಜನ್ಮಾಧಿಪಾಯ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಾಯ । ಜನಾಧಿಪಾಯ । ಜನಾಯ । ಜನತಪೋರೂಪಾಯ ।
ಜನ್ಮನೋ ಗತಿಂ ದಿಶತೇ । ಜನನವಿನಾಶವಿಹೀನವಿಗ್ರಹಾಯ । ಜನ್ಮಹರಾಯ ।
ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಹೇತವೇ । ಜನ್ಮನಾಶಾದಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಜನ್ಮಾದ್ಯಾಯ ।
ಜನಿತಾನಂತಲೋಕಾಯ । ಜನ್ಮಭೂಮಯೇ । ಜನ್ಮಿನೇ । ಜನಿತಾನಂದರೂಪಿಣೇ ।
ಜನ್ಮಕೃತೋದರಾಯ । ಜನ್ಮವತೇ ನಮಃ । 2280 ।

ಓಂ ಜನ್ಮಾದಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । ಜನ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಜನನೀನಾಥಾಯ ।
ಜನ್ಮಜದುಃಖವಿನಾಶಕಲಿಂಗಾಯ । ಜನಯಿತ್ರೇ । ಜನನೀತಿವಿಶಾರದಾಯ ।
ಜಿನಾಯ । ಜೀನಾಯ । ಜಿನನೇತ್ರೇ । ಜಿನಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಜೈನಮಾರ್ಗರತಾಯ । ಜೈನಾಯ । ಜಪಾಯ । ಜಪಹೋಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಜಪ್ಯಾಯ ।
ಜಪಾಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಪಾದಾಡಿಮ-ರಾಗಧೃತೇ । ಜಪತತ್ಪರಾಯ ।
ಜಪಮಾಲಿನೇ । ಜಾಂಬೂನದಲತಾಭೂತನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ನಮಃ । 2300 ।

ಓಂ ಜಾಬಾಲಿಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಜಾಂಬವತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಜೃಂಭತೇ । ಜಮದಗ್ನಯೇ ।
ಜಮದಗ್ನಿಪೂಜಿತಾಯ । ಜಾಮದಗ್ನಯೇ । ಜಾಮದಗ್ನಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ।
ಜಾಮೀಫಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಜೀಮೂತವಾಹನಾಯ । ಜೀಭೂತವರದಾಯ । ಜೀಭೂತಾಯ ।
ಜಯಕಾಲವಿದೇ । ಜಯಾಯ । ಜಯಸ್ತಂಭಾಯ । ಜಯಶಲಿನೇ । ಜಯಂತಾಯ ।
ಜಯಶೀಲಾಯ । ಜಯಪ್ರದಾಯ । ಜೀರ್ಣಾಯ । ಜರಾಧಿಶಮನಾಯ ನಮಃ । 2320 ।

ಓಂ ಜರಾತಿಗಾಯ ನಮಃ । ಜರಾಹೀನಾಯ । ಜರಠಾಯ । ಜರತ್ಕ್ಷಾರಾಯ ।
ಜರಾಸಂಧಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಜರಾಹರಾಯ । ಜಾರಾಯ । ಜೀರ್ಣಾಜೀರ್ಣಪತಯೇ ।
ಜಲಭೂತಾಯ । ಜಲಶಾಯಿನೇ । ಜಲರೂಪಾಯ । ಜಲಾಯ । ಜಲೇಶಾಯ ।
ಜಲೇಶ್ವರಾಯ । ಜಲೋದ್ಭವಾಯ । ಜಲಂಧರಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ।
ಜಲಂಧರಾಸುರ-ಶಿರಶ್ಛೇದಕಾಯ । ಜಾಲಂಧರಪೀಠೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕಲೋಚನಾಯ । ಜ್ಯಲಜ್ಜ್ವಾಲಾವಲೀಭೀಮವಿಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 2340 ।

ಓಂ ಜ್ವಲನಸ್ತಂಭಮೂರ್ತ್ಯಯೇ ನಮಃ । ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ।
ಜಲಲಾಟಭೂಷಣಾಯ ??. ಜ್ವಾಲಿನೇ । ಜ್ಯಾಲಾಮಾಲಾವೃತಾಯ ।
ಜಾಲಂಧರಹರಾಯ । ಜೀವಾಯ । ಜೀವಾತವೇ । ಜೀವನೌಷಧಾಯ ।
ಜೀವನಾಧಾರಾಯ । ಜೀವಿತೇಶಾಯ । ಜೀವನಾಯ । ಜೀವವರದಾಯ ।
ಜೀವಿತೇಶಾಯ । ಜೀವಿತೇಶ್ವರಾಯ । ಜೀವಿತಾಂತಕಾಯ । ಜಿಷ್ಣವೇ ।
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ । ಜಿಹ್ವಾಯತನಾಯ ನಮಃ । 2359

ಝಕಾರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾ ದೇವತಾ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಜ್ಞಂವಾಮಕರ್ಣಭೂತಣಾಯ ನಮಃ । 2360 ।

ಓಂ ಝರಿಣೇ । ಝರ್ಘರಿಕಾಯ । ಇಂಝಾವಾಯುಸ್ಫಾರಕಂಠಧ್ವನಯೇ ನಮಃ । 2363

ಞಕಾರಸ್ಯ ಶೂಲಾಯುಧೋ ದೇವತಾ । ಮೋಹನಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನವತೇ । ಜ್ಞಾನಸ್ಕಂಧಾಯ ।
ಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ । ಜ್ಞಾನಿನೇ । ಜ್ಞಾನಾಯ । ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನಿಯುಕ್ತಾಯ । ಜ್ಞಾನಿನಾಮೀಶ್ವರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಲಿಂಗಾಯ । ಜ್ಞಾನವರಪ್ರದಾಯ । ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಾಯ ।
ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ । ಜ್ಞಾನಬೀಜಾಯ । ಜ್ಞಾನಚಂದ್ರಕಲಾಶೇಖರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಮಾಲ್ಯಾಲಂಕೃತಾಯ । ಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮಃ । 2380 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸದ್ಬಾಹವೇ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಾತೀತಾಯ । ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಕೈವಲ್ಯನಾಮ್ನೇ । ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಕಾಂಡಾಯ । ಜ್ಞಾನೋದಯಕರಾಯ । ಜ್ಞಾನವಿಷಯಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಗೋಚರಾಯ । ಜ್ಞೇಯಕಾಂಡಾಯ । ಜ್ಞೇಯಾಜ್ಞೇಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಜ್ಞಾನಾದ್ಯನುಗ್ರಹನಿಮಿತ್ತಸದಾಶಿವಾದಿನಾನಾರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ । 2392

ಟಕಾರಸ್ಯ ಭೂಮಿರ್ದೇವತಾ । ಕ್ಷೋಭಣಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಟಕಾರಾಕ್ಷರಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । ಟಂಕಾರಾಯ । ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೇ ।
ಟಂಕಿಕಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಟಂಕಾಸ್ತ್ರಧಾರಿಣೇ । ಟಿಂಟೀಂಧ್ವನಿರತಾಯ ।
ಟಂಟನಾದಪ್ರಿಯಾಯ । ಟಾಂಟೀಂಟೂಂಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 2400 ।

ಓಂ ಟಾಕೃತೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ । ಟಂವಾಮಕರ್ಣತಟಸ್ಥಾಯ । ಟಿದ್ವಿಭಾಯ ।
ಟಿಟ್ಟಿಭಾನನಾಯ । ಟಿಟ್ಟಿಭಾನಂತಸಹಿತಾಯ । ಟೀಕಾಟಿಪ್ಪಣಕಾರಕಾಯ ನಮಃ । 240 ।6

ಠಕಾರಸ್ಯ ಚಂದ್ರೋ ದೇವತಾ । ವಿಘ್ನಮೃತ್ಯುವಿನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಠಕುರಾಯ ನಮಃ । ಠಾಕುರಾಯ । ಠಂಗ್ರೈವೇಯಕಾಯ ।
ಠಠಬೀಜಪರಾಯಣಾಯ । ಠಸ್ಥಾಯ । ಠಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 2412

ಡಕಾರಸ್ಯ ಗರುಡೋ ದೇವತಾ । ವಿಷನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಡಂಉರೋಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । ಡಕಾರಾಯ । ಡಕಾರಾತ್ಮನೇ । ಡಾಂಕರಾಯ ।
ಡಾಕಿನ್ಯಾಂ ಭೀಮಶಂಕರಾಯ । ಡಿಂಡಿವಾದನತತ್ಪರಾಯ ।
ಡಾಮರೀಶಕ್ತಿರಂಜಿತಾಯ । ಡಾಮರಾಯ ನಮಃ । 2420 ।

ಓಂ ಡಾಮರೀಶಾಯ ನಮಃ । ಡಮರುವಾದನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 2422

ಢಕಾರಸ್ಯ ಐರಾವತೋ ದೇವತಾ । ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧಿದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಢಾಂಕೃತಯೇ ನಮಃ । ಢಕಾವಾದನತತ್ಪರಾಯ ।
ಢಾಂಢೀಂಢೂಂಢೈಂಢೌಂಶಬ್ದತತ್ಪರಾಯ । ಢಂಕಪೂಜಿತಾಯ ।
ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯ । ಢಂಢಾಂಢಾಂಪತಯೇ । ಢೈಂ ಢಕಾರಕಾಯ । ಢೂಂ
ಢಾಂಶಬ್ದತತ್ಪರಾಯ । ಢಂಕಸೇವಿತಾಯ । ಢಕ್ಕಾಲಂಕೃತಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । 2436

ಣಕಾರಸ್ಯ ಕಾಮಧೇನುರ್ದೇವತಾ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ವೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಣಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 2438

ತಕಾರಸ್ಯ ಧನದೋ ದೇವತಾ । ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಲಾಭೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ತಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಕಕುದೇ ನಮಃ । 2440 ।

ಓಂ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಕಲಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ ।
ತ್ರಿಕೋಣೇಶಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಾಯ । ತಿಗ್ಮಾಯುಧಧರಾಯ ।
ತಿಗ್ಮಮನ್ಯವೇ । ತಿಗ್ಮಾಯುಧಾಯ । ತಿಗ್ಮಚಕ್ಷುಷೇ । ತ್ರಿಗುಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ತ್ರಿಗುಣಮರ್ದನಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ತಿಗ್ಮಾಂಶವೇ ।
ತ್ರಿಗುಣಸಾರಥಯೇ । ತ್ರಿಗುಣಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 2460 ।

ಓಂ ತುಂಗಾಂಶಾಯ ನಮಃ । ತುಂಗಭದ್ರಾತೀರವಾಸಾಯ । ತ್ರಿಚಕ್ಷುಷೇ ।
ತ್ರಿಜಟಾಯ । ತ್ರಿಜನ್ಮನೇ । ತೇಜಸೇ । ತೇಜೋಮೂರ್ತಯೇ । ತೇಜಸಾಂ ಭರ್ತ್ರೇ ।
ತೇಜೋಧಿವ್ಯಾಪಿನೇ । ತೇಜಸಾನುವ್ರತಾಯ । ತೇಜಸ್ಕರಾಯ । ತೇಜೋಽಪಹಾರಿಣೇ ।
ತೇಜೋಲಿಂಗಾಯ । ತೇಜಸಾಂ ಪತಯೇ । ತೇಜೋರಾಶಯೇ । ತೇಜೋನಿಧಯೇ ।
ತೇಜೋಮಯಾಯ । ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ । ತೇಜೋಮಯಸ್ಫುರದ್ರೂಪಾಯ ।
ತ್ರಿಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । 2480 ।

ಓಂ ತಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ತಟಿಲ್ಲತಾಸಮರುಚಯೇ । ತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತಂಡುವಾಹನಾಯ । ತಂಡುದುರ್ಗಾನಾಥಾಯ । ತೃಣಾವರ್ತಾಯ ।
ತೃಣೀಕೃತಮಹಾಗ್ರಾಹಾಯ । ತತ್ಪುರುಷಾಯ । ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮಕವದನಾಯ ।
ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮಕಪೂರ್ವವದನಾಯ । ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮಕಲಲಾಟಾದಿಕಾಯ ।
ತತ್ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ । ತತ್ಪದಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯ । ತತ್ಪದೋಪಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾಯ ।
ತತ್ಪದೋಪಹಿತಾರ್ಥಾಯ । ತತ್ತ್ವಾಯ । ತತ್ತ್ವವಿದೇ । ತತ್ತ್ವಲಿಂಗಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಯ । ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ । 2500 ।

ಓಂ ತತ್ತ್ವಾತತ್ತ್ವವಿವೇಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ । ತತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ।
ತತ್ತ್ವಾಧ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾದಿಕಾಯ । ತತ್ರೈವ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ । ತೃತೀಯಾಯ ।
ತ್ರೇತಾಗ್ನಿಮಯರೂಪಾಯ । ತಂತುವರ್ಧನಾಯ । ತಂತ್ರಮಾರ್ಗರತಾಯ ।
ತಂತ್ರಾಯ । ತಂತ್ರರೂಪಾಯ । ತಂತ್ರಿಣೇ । ತಂತ್ರತಂತ್ರಿಣೇ । ತಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ತಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಯ । ತಂತ್ರರತಾಯ । ತಂತ್ರಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ತಂತ್ರಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ । ತಂತ್ರಲಯವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ । 2520 ।

ಓಂ ತಂತ್ರಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । ತಾಂತ್ರಿಕಾಯ । ತಾಂತ್ರಿಕೋತ್ತಮಾಯ ।
ತಾಂತ್ರಿಕಭೂಷಣಾಯ । ತ್ರಾತ್ರೇ । ತ್ರಿತತ್ತ್ವಧೃತೇ । ತಿಂತ್ರಿಣೀಶಾಯ ।
ತಿಂತ್ರಿಣೀಫಲಭಾಜನಾಯ । ತಿಂತ್ರಿಣೀಫಲಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಸ್ಥಾಯ । ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ತತ್ತ್ವನಿಲಯಾಯ । ತತ್ತ್ವವಾಚ್ಯಾಯ ।
ತತ್ತ್ವಮರ್ಥಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ತತ್ತ್ವಾಸನಾಯ । ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯಾರ್ಥಾಯ ।
ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ತತ್ಸವಿತುರ್ಜಪಸಂತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ।
ತತ್ಪದಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ತ್ರೇತಾಯಜನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 2540 ।

ಓಂ ತೈತ್ತಿರೀಯಕಾಯ ನಮಃ । ತಥ್ಯಾಯ । ತಿಥಿಪ್ರಿಯಾಯ । ತದಂತರ್ವರ್ವಿನೇ ।
ತದ್ರೂಪಾಯ । ತ್ರಿದಶಾಯ । ತ್ರಿದೇವಾಯ । ತ್ರಿದಶಾಧಿಪಾಯ ।
ತ್ರಿದಶಾಲಯೈರಭಿವಂದಿತಾಯ । ತ್ರಿದೋಷಾಯ । ತೂದತೇ । ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ।
ತನವೇ । ತನ್ಮಾತ್ರಲಿಂಗಿನೇ । ತನುನಪಾತೇ । ತನೂದರಾಯ । ತನಾತನಾಯ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ । ತ್ರಿನಯನಾಯ । ತ್ರಿನಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 2560 ।

ಓಂ ತಪಸೇ ನಮಃ । ತಪಸ್ವಿನೇ । ತಪಶ್ಶೀಲಾಯ । ತಪಃಸ್ವಾಧ್ಯಾಯನಿರತಾಯ ।
ತಪಸ್ವಿಜನಸೇವ್ಯಾಯ । ತಪೋದಾನಫಲಪ್ರದಾಯ । ತಪೋಲೋಕಜನಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾಯ । ತಪೋನಿಧಯೇ । ತಪಸ್ಸಕ್ತಾಯ ।
ತಪಸಾಂ ಫಲದಾತ್ರೇ । ತಪೋರೂಪಾಯ । ತಪೋಬೀಜಾಯ । ತಪೋಧನಧನಾಯ ।
ತಪಸಾಂ ನಿಧಯೇ । ತಪನೀಯನಿಭಾಯ । ತಾಪಸಾಯ । ತಾಪಸಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ತ್ರಪಾಕರಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ । 2580 ।

ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರವಿಲಸತ್ಫಾಲಫಲಕಾಯ ನಮಃ । ತ್ರಿಪ್ರಕಾರಸ್ಥಿತಾಯ ।
ತ್ರಿಪುರಘ್ನಾಯ । ತ್ರಿಪುರಘಾತಿನೇ । ತ್ರಿಪುರಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ।
ತ್ರಿಪುರಭೈರವಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾರ್ದನಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ ।
ತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರಕಾಯ । ತ್ರಿಪಾದಾಯ । ತ್ರಿಪಂಚನ್ಯಾಸಸಂಯುತಾಯ ।
ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖಾಯ । ತ್ರಿಬಂಧವೇ । ತ್ರಿಬೀಜೇಶಾಯ । ತ್ರ್ಯಂಬಕಾಯ ।
ತುಂಬವೀಣಾಯ । ತುಂಬವೀಣಾಶಾಲಿನೇ । ತುಂಬೀಫಲಪ್ರಾಣಾಯ ।
ತುಂಬುರುಸ್ತುತಾಯ । ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ । 2600 ।

ಓಂ ತಮಸೇ ನಮಃ । ತಮೋಗುಣಾಯ । ತಮೋಽಪಹಾಯ । ತಮಸಃ ಪರಾಯ ।
ತಮೋಮಯಾಯ । ತಮಿಸ್ರಘ್ನೇ । ತಮಿಸ್ರಮಥನಾಯ । ತಮಿಸ್ರಾನಾಯಕಾಯ ।
ತಮೀನಚೂಡಾಯ । ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತಯೇ । ತಾಮಸಾತ್ಮನೇ । ತಾಮಸಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತಾಮ್ರಜಿಹ್ವಾಯ । ತಾಮ್ರಚಕ್ಷುಷೇ । ತಾಮ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ । ತಾಮ್ರಾಧರಾಯ ।
ತಾಮ್ರಾಯ । ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾಯ । ತಾಮ್ರಚೂಡಾಯ । ತಾಮ್ರವರ್ಣಬಿಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 2620 ।

ಓಂ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಜಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ತಾಮ್ರನೇತ್ರವಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀಸಮುದ್ರಸಂಗಮೇಸೇತುಬಂಧರಾಮೇಶ್ವರಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ।
ತ್ರಿಮಧುರಾಯ । ತ್ರಿಮಲ್ಲೇಶಾಯ । ತ್ರಿಮೇಖಲಾಯ । ತುಮುಲಾಯ । ತೋಮರಾಯ ।
ತಂಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ । ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ । ತ್ರಯೀತನವೇ । ತ್ರಯೀಮಯಾಯ ।
ತ್ರಯೀವೇದ್ಯಾಯ । ತ್ರಯೀವಂದ್ಯಾಯ । ತ್ರಯ್ಯಂತನಿಲಯಾಯ । ತೋಯಾತ್ಮನೇ ।
ತರುಣಾಯ । ತರಲಾಯ । ತರಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । 2640 ।

ಓಂ ತರುಣಾರ್ಕಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ । ತರಣಯೇ । ತರಣಿಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ತರಣಿನಯನಾಯ । ತರಂಗಿಣೀವತಂಸಾಯ । ತಾರಕಾಯ ।
ತರುಣೇಂದುಶಿಖಾಯ । ತರುಣೇಂದುಶೇಖರಾಯ । ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾಯ ।
ತಾರಕಾರಿಜನಕಾಯ । ತಾರಲೋಚನಾಯ । ತಾರಕಾಸುರವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ತಾರಕಾಂತಾಯ । ತಾರಾನಾಯಕಭೂಷಾಯ । ತಾರಾಯ । ತಾರಾಧಿನಾಥಾಯ ।
ತಾರಣಾಯ । ತಾರದಂತಮಧ್ಯಗಾಯ । ತಾರತಮ್ಯಜ್ಞಾಯ । ತಾರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ । 2660 ।

ಓಂ ತಾರದರಾಯ ನಮಃ । ತಾರಾಧಿಪನಿಭಾನನಾಯ । ತಾರಾನಾಥಸಮದ್ಯುತಯೇ ।
ತಾರಾನಾಥಕಲಾಮೌಲಯೇ । ತಾರಾಪತಿನಿಷೇವಿತಾಯ । ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ।
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಿನುತಾಯ । ತೀರ್ಥಾಯ । ತೀರ್ಥ್ಯಾಯ । ತೀರ್ಥಿನೇ ।
ತೀರ್ಥಭೂಮಿರತಾಯ । ತೀರ್ಥಶ್ರಾದ್ಧಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ತೀರ್ಥದಾನಪರಾಯಣಾಯ । ತೀರ್ಥಪ್ರೀತಯೇ । ತೀರ್ಥರತಾಯ । ತೀರ್ಥದೇವಾಯ ।
ತೀರ್ಥಪಾದಾಯ । ತೀರ್ಥತತ್ತ್ವಾಯ । ತೀರ್ಥದೇವಶಿವಾಲಯಾಯ ।
ತುರಂಗವಾಹನಾರೂಢಾಯ ನಮಃ । 2680 ।

ಓಂ ತುರೀಯಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ತುರ್ಯಾಯ । ತೋರಣಾಯ । ತೋರಣೇಶಾಯ ।
ತ್ರಿರಾಶಿಕಾಯ । ತ್ರೈರಾಶಿಕಫಲಪ್ರದಾಯ । ತರ್ಕ್ಯಾತರ್ಕ್ಯಶರೀರಾಯ ।
ತಲಾದಿಭುವನಾಂತಸ್ಥಾಯ । ತಲಾಯ । ತಲ್ಪ್ಯಾಯ । ತಾಲಾಯ ।
ತಾಲುರಂಧ್ರಸ್ಥಿತಾಯ । ತಾಲೀಪ್ರಿಯಾಯ । ತಾಲಧರಾಯ । ತಾಲ್ಯಾಯ ।
ತಿಲಾಕ್ಷತಪ್ರಿಯಾಯ । ತಿಲಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ತಿಲಪರ್ವತರೂಪಧೃತೇ ।
ತಿಲಪಿಷ್ಟಾನ್ನಭೋಜಿನೇ । ತಿಲಮನಸೇ ನಮಃ । 2700 ।

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕವಾಸಿನೇ ನಮಃ । ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ।
ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ । ತ್ರಿಲಿಂಗರಹಿತಾಯ । ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ।
ತ್ರಿಲೋಕಮುದ್ರಿಕಾಭೂಷಾಯ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುಂದರಾಯ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಯ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಾಯ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನೇ । ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನೇ ।
ತುಲಸೀಬಿಲ್ವನಿರ್ಗುಂಡೀಜಂಬೀರಾಮಲಕಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಲಾಮಾಘಸ್ನಾನತುಷ್ಟಾಯ ।
ತುಲಾದಾನಫಲಪ್ರದಾಯ । ತುಲಜಾಪುರನಾಯಕಾಯ । ತುಲಾಪುರುಷರೂಪಧೃತೇ ।
ತೂಲಾಯ । ತೂಲಬುಧ್ನಾಯ । ತೈಲಮೋದಕತೋಷಣಾಯ ನಮಃ । 2720 ।

ಓಂ ತೈಲಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । ತೈಲಭೋಜನತತ್ಪರಾಯ । ತೈಲದೀಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತೈಲಪಕ್ವಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ । ತೈಲಾಭಿಷೇಕಸಂತುಷ್ಟಾಯ ।
ತೈಲಚರ್ವಣತತ್ಪರಾಯ । ತೈಲಾಹಾರಪ್ರಿಯಪ್ರಾಣಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಾಯ । ತ್ರಿಧಾಗತಯೇ । ತ್ರಿವಿದ್ಯಾಯ । ತ್ರಿವರಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ । ತ್ರಿವಿಲೋಚನಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೇಶ್ವರಾಯ । ತ್ರಿವರ್ಗಯಜ್ಞದಾಯ । ತ್ರಿವರ್ಗದಾಯ ।
ತ್ರಿವರ್ಗಾಯ । ತೀವ್ರಾಯ ನಮಃ । 2740 ।

ಓಂ ತೀವ್ರವೇದಶಬ್ದಧೃತೇ ನಮಃ । ತೀವ್ರಯಷ್ಟಿಕರಾಯ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಯುತಾಯ । ತ್ರಿಶಿರಸೇ । ತ್ರಿಶೂಲಾಯ । ತ್ರಿಶುಕ್ಲಸಂಪನ್ನಾಯ ।
ತ್ರಿಶಂಕವೇ । ತ್ರಿಶಂಕುವರದಾಯ । ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಯೇ । ತ್ರಿಶೂಲಿನೇ ।
ತ್ರಿಶೂಲಚರ್ಮಧಾರಿಣೇ । ತ್ರಿಶೂಲಪಟ್ಟಸಧರಾಯ । ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಣೇ ।
ತ್ರಿಶೂಲಭೀಷಣಾಯ । ತ್ರಿತ್ರಿಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ । ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ತಿಷ್ಯಾಯ ।
ತುಷ್ಟಾಯ । ತುಷ್ಟಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾಯಕಾಯ । ತುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 2760 ।

ಓಂ ತುಷಾರಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ತುಷಾರವನಭೂಷಣಾಯ ।
ತುಷಮಯಾಯ । ತುಷ್ಟಾತುಷ್ಟಪ್ರಸಾದಕಾಯ । ತುಷಾರಾದ್ರಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ತೋಷಿತಾಖಿಲದೇವೌಘಾಯ । ತಸ್ಮೈ । ತಸ್ಮಾದಪಿ ವರಾಯ ।
ತಸ್ಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ತಸ್ಕರಶಿಕ್ಷಕಾಯ । ತ್ರಿಸ್ಥಾಯ । ತ್ರಿಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಯ । ತ್ರಿಸುಗಂಧಾಯ । ತ್ರಿಹಸ್ತಕಾಯ । ತುಹಿನಾದ್ರಿಚರಾಯ ।
ತುಹಿನಾಚಲಸಂಕಾಶಾಯ । ತಾಲಿನೇ । ತಕ್ಷಕಕ್ರೀಡನಾಯ । ತಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 2780 ।

ಓಂ ತಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ತಕ್ಷಿಣೇ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ । ತ್ರ್ಯಕ್ಷಕಾಯ ।
ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಯ । ತೀಕ್ಷ್ಣವರಪ್ರದಾಯ । ತೀಕ್ಷ್ಣಪರಶವೇ । ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ ।
ತೀಕ್ಷ್ಣತಾಪಾಯ । ತೀಕ್ಷ್ಣಕೃಪಾಣಾಯ । ತೀಕ್ಷ್ಣರಶ್ಮಯೇ । ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ನಮಃ । 2792

ಥಕಾರಸ್ಯ ಧರ್ಮರಾಜೋ ದೇವತಾ । ವಿಷನಾಶೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಥಕಾರಕೂಟನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ಥಾಕಾರಾಯ । ಥಸುಖಪ್ರದಾಯ ।
ಥಶೇಖರಾಯ । ಥಿಮಿಂಥಿಮಿನೇ । ಥಿಮಿರೂಪಾಯ । ಥೈನ್ನಾಟ್ಯನಾಯಕಾಯ ।
ಥಂದಕ್ಷಿಣಬಾಹುಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 2800 ।

ದಕಾರಸ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದೇವತಾ । ವಿಷನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ದಕಾರಾಯ ನಮಃ । ದಿಕ್ಪತಯೇ । ದುಃಖಹಂತ್ರೇ । ದುಃಖದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ದಿಗಂಬರಾಯ । ದಿಗ್ವಾಸಸೇ । ದಿಗ್ವಸ್ತ್ರಾಯ । ದುಗ್ಧಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ।
ದುಗ್ಧಾಭಿಷೇಚನಪ್ರೀತಾಯ । ದೃಗ್ರೂಪಾಯ । ದೋಗ್ಧ್ರೇ । ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾಯ ।
ದಂಡಾಯ । ದಂಡಿನೇ । ದಂಡಹಸ್ತಾಯ । ದಂಡರೂಪಾಯ । ದಂಡನೀತಯೇ ।
ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯ । ದಂಡಪ್ರಸಾದಕಾಯ । ದಂಡನಾಥಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 2820 ।

ಓಂ ದಾಡಿಮೀಪುಷ್ಪಾಭಾಯ ನಮಃ । ದಾಡಿಮೀಪುಷ್ಪಭೂಷಿತಾಯ ।
ದಾಡಿಮೀಬೀಜರದನಾಯ । ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ದೃಢಾಯ ।
ದೃಢಪ್ರಜ್ಞಾಯ । ದೃಢಾಯುಧಾಯ । ದೃಢಧನ್ವಿನೇ ।
ದೃಢವೈದ್ಯರತಾಯ । ದೃಢಚಾರಿಣೇ । ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ದ್ರೋಣಾಯ । ದ್ರೋಣಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ದಾತ್ರೇ । ದಾಂತಾಯ ।
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ । ದುತ್ತೂರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ದ್ಯುತಿಮತೇ ।
ದ್ಯುತಿಧರಾಯ । ದೂತಾಯ ನಮಃ । 2840 ।

ಓಂ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಾಯ ನಮಃ । ದೈತ್ಯಘ್ನೇ । ದೈತ್ಯದಾನವರಕ್ಷಸಾಂ ಪತಯೇ ।
ದೈತ್ಯಾನಾಮಂತಕೇಶಾಯ । ದೈತ್ಯಾಕ್ರಂದಕರಾಯ । ದೈತ್ಯಾನಾಮಂತಕಾಯ ।
ದೈತ್ಯದರ್ಪನಿಷೂದನಾಯ । ದ್ಯೋತಾಯ । ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಾಯ ।
ದ್ವಾದಶಾಸ್ತ್ರಾಸನಾಯ । ದ್ವಾದಶಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ದುಂದುಭಾಯ ।
ದುಂದುಭ್ಯಾಯ । ದುಂದುಭಯೇ । ದುಂದುಭೇರ್ಮರ್ದನಾಯ । ದನುಜಾರಯೇ ।
ದಾನವಾರಯೇ । ದಾನವನಾಶನಾಯ । ದಾನರೂಪಾಯ । ದಾನಸಂತಾನತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ । 2860 ।

ಓಂ ದಾನವಾಂತಕಾಯ ನಮಃ । ದಾನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ದಿನನಾಥಾಯ ।
ದಿನಕರಕೋಟಿಪ್ರಭಾಕರಲಿಂಗಾಯ । ದೀನಾಯ । ದೀನನಾಥಾಯ ।
ದೀನಾರ್ತಿಹೃತೇ । ದೀನವಲ್ಲಭಾಯ । ದೀನಸಾಧಕಾಯ । ದೀನೋರುದಾಯಕಾಯ ।
ದೀನದೈನ್ಯವಿಮೋಚನಾಯ । ದೈನ್ಯಹಂತ್ರೇ । ದರ್ಪಘ್ನೇ । ದರ್ಪಿತಾಯ ।
ದ್ವೀಪಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ದೀಪ್ತಾಯ । ದೀಪ್ತಯೇ । ದೀಪ್ತಿಮತೇ । ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಯೇ ।
ದೀಪ್ತಾಗಮೋರವೇ ನಮಃ । 2880 ।

ಓಂ ದೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ । ದಂಭಾಯ । ದಂಭರಹಿತಾಯ । ದಂಭದಾಯ ।
ದಂಭನಾಶಕಾಯ । ದಂಭವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ದಮಾಯ । ದಮನಾಯ ।
ದಮಯಿತ್ರೇ । ದಮಾತ್ಮಕಾಯ । ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾಯ । ದ್ಯುಮಣಯೇ । ದಯಾಲವೇ ।
ದಯಾಕರಾಯ । ದಯಾಸಿಂಧವೇ । ದಯಾಸುಧಾನಯನಾಯ । ದಯಾಸುಧಾಂಬುಧಯೇ ।
ದಯಾನಿಧಯೇ । ದಯಾವತೇ । ದಯಾಪರಾಯ ನಮಃ । 2900 ।

ಓಂ ದಯಾವರಾಯ ನಮಃ । ದರ್ಪಣಾಯ । ದರ್ಪರೂಪಾಯ । ದರ್ಪನಾಶಕಾಯ ।
ದರೀಸಂಸ್ಥಾಯ । ದರದಂಬುಜಲೋಚನಾಯ । ದರಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಾಯ ।
ದರಾಂದೋಲಿತದೀರ್ಘಾಕ್ಷಾಯ । ದಾರುಕಾವನವಾಸೇಶ್ವರಾಯ ।
ದಾರುಕಾವನಮೌನಿಸ್ತ್ರೀಮೋಹನಾಯ । ದಾರುಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಾಯ । ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖದಹನಾಯ ।
ದಾರಿದ್ರ್ಯವಡವಾನಲಾಯ । ದಾರಿದ್ರಯಧ್ವಂಸಕಾಯ । ದೀರ್ಘತಪಸೇ ।
ದೀರ್ಘಾಯ । ದೀರ್ಘಶೃಂಗೈಕಶೃಂಗಾಯ । ದೀರ್ಘಸೂತ್ರಾಯ ।
ದೀರ್ಘಿಕಾಜಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ । 2920 ।

ಓಂ ದೀರ್ಘದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ । ದುರ್ವಾಸಸೇ । ದುರಾವಾಸಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ ।
ದುರ್ಗಮಾಯ । ದುರ್ಗಾಯ । ದುರ್ಲಭಾಯ । ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ । ದುರಾಧಾರಾಯ ।
ದುರ್ಭವಾಯ । ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ । ದುರ್ಜಯಾಯ । ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ ।
ದುರ್ಲಂಘ್ಯಾಯ । ದುರ್ದಮಾಯ । ದುರ್ದಾಂತಾಯ । ದುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ದುರತ್ಯಯಾಯ । ದುರ್ಧರಾಯ । ದುರಾಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ । 2940 ।

ಓಂ ದುರಾರೋಹಾಯ ನಮಃ । ದುರುತ್ತರಾಯ । ದುರಿತಾಪಹಾರಕಾಯ ।
ದುರಿತಮತ್ತಮತಂಗಜಪಂಚಾನನಾಯ । ದುರ್ಗೇಶಾಯ ।
ದುರ್ಗಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ । ದುರ್ಗವರದಾಯಕಾಯ । ದುರಿತಘ್ನೇ ।
ದುರ್ಮತಿನಾಶನಾಯ । ದುರಿತಾಪಹಾಯ । ದುರ್ವಾರಭುಜವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ದುರಾರ್ತಿಘ್ನೇ । ದುರ್ವಾರವಿಕ್ರಮಾಯ । ದುರಾಚಾರಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ದೂರಶ್ರವಸೇ । ದೂರೇವಧಾಯ । ದೂರ್ವಾಸಮುನಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದ್ರವತೇ । ದ್ರವಿಣಾಯ ನಮಃ । 2960 ।

ಓಂ ದ್ರವ್ಯಾಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ದ್ರವ್ಯಾಯ । ದ್ರವ್ಯಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ।
ದಂವಾಮಬಾಹುಭೂಷಣಾಯ । ದಿವಸ್ಪತಯೇ । ದಿವ್ಯಾಯ । ದಿವಾಕರಾಯ ।
ದಿವ್ಯನೃತ್ತಾಯ । ದಿವೋದಾಸೇಶ್ವರಾಯ । ದಿವ್ಯಭೋಗಾಯ ।
ದಿವ್ಯಾನಂದಾಯ । ದಿವಿ ಸುಪರ್ವಣಾಯ । ದಿವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಗಮನಾಯ ।
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಂಬರವಿಭೂಷಿತಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯುಧಧರಾಯ । ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರವಿದೇ ।
ದಿವ್ಯಲೋಚನಾಯ । ದಿವ್ಯದೇಹಪ್ರಭಾಕೂಟಸಂದೀಪಿತದಿಗಂತರಾಯ ।
ದಿವ್ಯಮಾಲಾಸಮನ್ವಿತಾಯ । ದಿವ್ಯಲೇಪವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । 2980 ।

ಓಂ ದಿವ್ಯಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ದಿವ್ಯಾದಿಸೇವ್ಯಾಯ । ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುಷೇ ।
ದಿವ್ಯತರುವಾಟೀಕುಸುಮವೃಂದನಿಷ್ಯಂದಮಾನಮಕರಂದಬಿಂದುಸಂದೋಹಸಂಕ್ಲಿದ್ಯಮಾನ-
ಸಕಲಾಂಗಾಯ । ದಿವ್ಯಶಾಯಿನೇ । ದಿವ್ಯನೃತ್ತಪ್ರವೃತ್ತಾಯ ।
ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ । ದಿವ್ಯಾಕ್ರಂದಕರಾಯ । ದೇವಾಯ ।
ದೇವರಾಜಸೇವ್ಯಮಾನಪಾವನಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ । ದೇವದೇವಾಯ ।
ದೇವೇಂದ್ರಾಯ । ದೇವಯೋಗ್ಯಾಯ । ದೇವಭೋಗ್ಯಾಯ । ದೇವಭೋಗದಾಯ ।
ದೇವರ್ಷಿಮಂಡಿತಾಯ । ದೇವರ್ಷಿವರ್ಜ್ಯಾಯ । ದೇವತಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ದೇವೇಡ್ಯಾಯ । ದೇವತಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ । 300 ।0 ।

ಓಂ ದೇವಗಂಗಾಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ । ದೇವೇಂದ್ರರಕ್ಷಕಾಯ ।
ದೇವಾಂತಕವರಪ್ರದಾಯ । ದೇವಾಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ।
ದೇವಾಸುರತಪಸ್ತುಷ್ಟಾಯ । ದೇವಾಸುರಗಣಾಗ್ರಣ್ಯೈ ।
ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾಯ । ದೇವಾಸುರಗುರವೇ ।
ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ । ದೇವಾಸುರಮಹಾಶ್ರಯಾಯ ।
ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ।
ದೇವಾದಿದೇವಾಯ । ದೇವಾತ್ಮನೇ । ದೇವನಾಥಾಯ । ದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ದೇವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 30 ।20 ।

ಓಂ ದೇವಚಿಂತಕಾಯ ನಮಃ । ದೇವಾನಾಂ ಶತಕ್ರತವೇ ।
ದೇವ್ಯಾದಿಪ್ರೀತಿಕರಾಯ । ದೇವದಾನವದೈತ್ಯಾನಾಂ ಗುರವೇ ।
ದೇವಗರ್ಭಾಯ । ದೇವಗಣಾರ್ಚಿತಸೇವಿತಲಿಂಗಾಯ । ದೇವಸಿಂಹಾಯ ।
ದೇವಮುನಿಪ್ರವರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಾಯ । ದೇವಕೀಸುತಕೌಂತೇಯವರದಾಯ ।
ದೇವಾನಾಮೀಶ್ವರಾಯ । ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ । ದೇವರಾಜಾಯ । ದೇವಾಧಿಪತಯೇ ।
ದೇವಾಸುರಪತಯೇ । ದೇವದೇವೇಂದ್ರಮಯಾಯ । ದೇವಾಸುರವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ।
ದೇವಸೇನ್ಯಪತಯೇ । ದೇವೇಶಾಯ । ದೇವಾಸುರಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ । ದೇವಭೃತೇ ನಮಃ । 30 ।40 ।

ಓಂ ದೇವಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ದೇವತಾನವಕಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ।
ದೇವತಾಪ್ರಿಯಾಯ । ದೇವಾಸುರಗುರುಸ್ತವ್ಯಾಯ । ದೇವದೇವೇಶಾಯ ।
ದೇವಭಸ್ಮಕಣಪ್ರಿಯಾಯ । ದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ । ದೇವಶಿಖಾಂತಕಾಯ ।
ದೇವಸಿಂಧುತರಂಗಶೀಕರಸಿಕ್ತಶೀತಜಟಾಧರಾಯ । ದೇವಾಧಿದೇವೇಶಾಯ ।
ದೇವರಾಜಾರಿಮರ್ದನಾಯ । ದೇವಾನುಗತಲಿಂಗಿನೇ । ದೇವಾರ್ಚಿತಮೂರ್ತಯೇ ।
ದೇವ್ಯಾಃ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥದಾಯಿನೇ । ದೇವತಾತ್ಮನೇ । ದೇವರ್ಷಯೇ ।
ದೇವಾಸುರಗಣಾಶ್ರಯಾಯ । ದೇವಾಸುರಪರಾಯಣಾಯ । ದೈತ್ಯಗುರವೇ ।
ದೈವತಾಯ ನಮಃ । 30 ।60 ।

ಓಂ ದೈವತಲಿಂಗಿನೇ ನಮಃ । ದೈವತನಾಥಾಯ । ದಶಬಾಹವೇ ।
ದಶಹಸ್ತಾಯ । ದಶಕರಾಯ । ದಶದಿಕ್ಪಾಲಪೂಜಿತಾಯ ।
ದಿಶಾವಸ್ತ್ರಾಯ । ದಿಶಾವಾಸಾಯ । ದಿಶಾಂಪತಯೇ । ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಾಯ ।
ದೇಶಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ತಾಯ । ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ।
ದೇಶೋಪದ್ರವನಾಶಕಾಯ । ದಂಷ್ಟ್ರಿಣೇ । ದಂಷ್ಟ್ರಾತ್ಮನೇ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾಮುಕುಟೀಧರಶ್ಯಾಮಪ್ರೌಢದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ । ದುಷ್ಕೃತಿಘ್ನೇ ।
ದುಷ್ಪ್ರೇಷ್ಯಾಯ । ದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಾಯ । ದುಷ್ಟಾನಾಂ ವಿಲಯಾಯ ನಮಃ । 30 ।80 ।

ಓಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ದುಷ್ಪ್ರಕಂಪಾಯ । ದುಷ್ಟಮೃತ್ಯವೇ ।
ದುಷ್ಟಾವಗ್ರಹವಾರಕಾಯ । ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೂದನಾಯ । ದುಷ್ಟಭಯದಾಯ ।
ದುಷ್ಟದೂರಾಯ । ದುಷ್ಟಹಂತ್ರೇ । ದೃಷ್ಟಿಘ್ನಾಯ । ದೃಷ್ಟಯೇ ।
ದೃಷ್ಟಿನಿಲಯಾಯ । ದೋಷಾಕರಕಲಾಮೌಲಯೇ । ದುಃಸ್ವಪ್ನನಿವಾರಕಾಯ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಾಯ । ದುಸ್ಸಹಾಯ । ದುಸ್ಸಹಹರ್ಷಣಾಯ ।
ದ್ರುಹಿಣಾಯ । ದ್ರುಹಿಣಾಂಭೋಜನಯನದುರ್ಲಭಾಯ । ದೇಹಾಯ ।
ದೇಹಧಾವಲ್ಯಶುದ್ಧಸತ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಪ್ರಕಟನಾಯ ನಮಃ । 3100 ।

ಓಂ ದಲಿತಾರಿನಿಕರಾಯ ನಮಃ । ದಲದಂಬುಜನೇತ್ರಾಯ ।
ದಲದಿಂದ್ರನೀಲಗ್ರೀವಾಯ । ದಲದಂಜನಭಾಸಾಯ । ದಲಘಾತಿನೇ ।
ದಕ್ಷಾಯ । ದಕ್ಷಸುಯಜ್ಞವಿನಾಶನಲಿಂಗಾಯ । ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಪತಯೇ ।
ದಕ್ಷವರಪ್ರದಾಯ । ದಕ್ಷಮಖಧ್ವಂಸಿನೇ । ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ ।
ದಕ್ಷನಾಶಕರಾಯ । ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾಯ । ದಕ್ಷಾಧ್ವರನಾಶಕಾಯ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾಂತಕಾಯ । ದಕ್ಷಯಾಗಾಪಹಾರಿಣೇ । ದಕ್ಷಯಜ್ಞಹರಾಯ ।
ದಕ್ಷಮಖಾಂತಕಾಯ । ದಕ್ಷಾರಯೇ । ದಕ್ಷಾಧ್ವರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ । 3120 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಭಂಜಕಾಯ ನಮಃ । ದಕ್ಷಾಧ್ವರವಿನಾಶನಾಯ ।
ದಕ್ಷಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದಕ್ಷಯಜ್ಞವಿನಾಶನಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಯ ।
ದಕ್ಷಾದಕ್ಷಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾವಭೃಥಾಯ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ದಕ್ಷಿಣಾಕರಾಯ । ದಕ್ಷಿಣೇ ।
ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಪ್ರೇಮಸಂತುಷ್ಟಾಯ ।
ದಕ್ಷಿಣಾವರದಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಧೃತೇ । ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಶೀಲಾಯ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ದೀಕ್ಷಾಶಾಲಿನೇ । ದೀಕ್ಷಾರಯೇ । ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ।
ದೀಕ್ಷಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ । 3140 ।

ಧಕಾರಸ್ಯ ಧನ್ವಂತರಿರ್ದೇವತಾ । ವಿಷಜ್ವರವಿನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಧ್ವಜಿನೇ ನಮಃ । ಧ್ವಜಿನೀಪತಯೇ । ಧೃತಿಮತೇ । ಧಾತ್ರೇ ।
ಧಾತ್ರೀಶಾಯ । ಧಾತುಮಂಡಿತಾಯ । ಧಾತ್ರೀಪತಯೇ । ಧಿತಿಕೃತೇ ।
ಧನದೇಶಾಯ । ಧನದಾಯ । ಧನಾಧಿಪಾಯ । ಧನದಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಧನಕೃತೇ । ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿದಾಯ । ಧನುರ್ವೇದಾಯ । ಧನ್ವಿನೇ ।
ಧನ್ಯಾಯ । ಧನುಷೇ । ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧನಂಜಯ ನಮಃ । 3160 ।

ಓಂ ಧನುರ್ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ಧನಾಯ । ಧನ್ವಂತರಯೇ । ಧನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಧನಮಾಲಾಧರಾಯ । ಧನಾಕರಾಯ । ಧನದಪ್ರಿಯಾಯ । ಧನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಧನುರ್ಧರಾಯ । ಧನಾಗಮಾಯ । ಧನ್ಯಾಯ । ಧ್ವನಯೇ । ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯಾಯ ।
ಧ್ಯಾನರೂಪಾಯ । ಧ್ಯಾನಾಯ । ಧೀಮತೇ । ಧೂಮ್ರಾಯ । ಧೂಮಕೇತನಾಯ ।
ಧೂಮಕೇತವೇ । ಧೂಮಪಾಯ ನಮಃ । 3180 ।

ಓಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಧ್ಯಾಯತೇ । ಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ಧ್ಯೇಯಗಮ್ಯಾಯ । ಧ್ಯೇಯಧ್ಯಾನಾಯ । ಧ್ಯೇಯಾನಾಮಪಿ ಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ಧ್ಯೇಯತಮಾಯ । ಧರ್ಮಾಯ । ಧರ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಧರ್ಮಯುಕ್ತಾಯ ।
ಧರ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಧರ್ಮಸೇತುಪಾಲಕಾಯ । ಧರ್ಮಾಧಾರಾಯ ।
ಧರ್ಮಧಾಮ್ನೇ । ಧರ್ಮರಾಜಾಯ । ಧರಾಯ । ಧರ್ಮಪೀಠಾಯ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಕೈವಲ್ಯಸೂಚಕಾಯ । ಧರ್ಮವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 3200 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಸಾಧಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಧರ್ಮಾದ್ಯಷ್ಟಪರಾಯಣಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧರ್ಮಾಧಿಗಮ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಂ
ಬೀಜರೂಪಾಯ । ಧರ್ಮವಕ್ತ್ರೇ । ಧರ್ಮವತೇ । ಧರ್ಮನಿಪುಣಾಯ ।
ಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಧರ್ಮಕರ್ಮಣೇ ।
ಧರ್ಮಧೇನವೇ । ಧರ್ಮವರ್ಧನಾಯ । ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಧರ್ಮದಾಯಿನೇ ।
ಧರ್ಮನಾಯಕಾಯ । ಧರ್ಮನಿಶ್ಚಯಾಯ । ಧರ್ಮೌದನಪ್ರದಾಯ ।
ಧರಣೀಧಾರಕಾಯ । ಧರಾಯ ನಮಃ । 3220 ।

ಓಂ ಧರ್ಷಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಧರೋತ್ತಮಾಯ । ಧರಾಧಾತ್ರೇ । ಧರಣೀಧರಾಯ ।
ಧರಾಧೀಶಾಯ । ಧಾರ್ಮಿಕಾಯ । ಧಾರಣಾಯ । ಧಾರಣಾಭಿರತಾಯ ।
ಧಾರಣಾಭ್ಯಾಸಿನಾಂ ಪುರಃ ಸ್ಥಿತಾಯ । ಧೀರಾಯ । ಧೀರವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ಧೀಧಾರಕಾಯ । ಧುರ್ಯಾಯ । ಧುರೀಣಾಯ । ಧುರಂಧರಾಯ । ಧೂರ್ಜಟಯೇ ।
ಧೂರ್ವಹಾಯ । ಧೈರ್ಯಾಗ್ರಧುರ್ಯಾಯ । ಧೈರ್ಯದಾಯ । ಧೈರ್ಯವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ । 3240 ।

ಓಂ ಧೈರ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । ಧೌರೇಯಾಯ । ಧವಲಶ್ಯಾಮರಕ್ತಾನಾಂ
ಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಧ್ರುವಾಯ । ಧ್ರುವಬದ್ಧಾನಾಮೃಷೀಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ ।
ಧ್ರುವನಿಷಣ್ಣಾನಾಮೃಷೀಣಾಂ ಪತಯೇ । ಧೃಷ್ಟಯೇ । ಧೃಷ್ಣವೇ ।
ಧೃಷ್ಟೇಶ್ವರಾಯ । ಧ್ವಸ್ತಮನೋಭವಾಯ ನಮಃ । 3250 ।

ನಕಾರಸ್ಯ ವಿನಾಯಕೋ ದೇವತಾ । ವಿಘ್ನನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ನಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ನಕ್ತಾಯ । ನಕ್ತಂಚರಾಯ । ನಾಕೇಶಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ನೈಕಸ್ಮೈ । ನೈಕಸಾನುಚರಾಯ । ನೈಕಾತ್ಮನೇ । ನೈಕಕರ್ಮಕೃತೇ ।
ನೈಕಶೃಂಗಾಯ । ನಖಚ್ಛಿನ್ನಾತ್ಮಭೂಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ । 3260 ।

ಓಂ ನಖಾಂಶುಚಯನಿರ್ಧೂತತಾರೇಶಾಯ ನಮಃ । ನಿಖಿಲಾಗಮಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ನಗರಪ್ರಿಯಾಯ । ನಗಾಯ । ನಗ್ನಾಯ । ನಗ್ನವೇಷಧರಾಯ ।
ನಗ್ನವ್ರತಧರಾಯ । ನಗೇಂದ್ರಕನ್ಯಕಾಪಾಂಗ-ವೀಕ್ಷಿತಾಯ ।
ನಗೇಂದ್ರತನಯಾಸಕ್ತಾಯ । ನಗೇಂದ್ರತನಯಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ।
ನಗೇಂದ್ರತನಯಾಪ್ರಿಯಾಯ । ನಗಪ್ರವರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ನಾಗವಾಹನಾಯ ।
ನಾಗನಾಥಾಯ । ನಾಗಹಾರಾಯ । ನಾಗಹಸ್ತಾಯ । ನಾಗಾಲಂಕೃತಪಾದಾಯ ।
ನಾಗೇಶ್ವರಾಯ । ನಾಗನಾರೀವೃತಾಯ । ನಾಗಚೂಡಾಯ ನಮಃ । 3280 ।

ಓಂ ನಾಗಂಗಾಭರಣಾಯ ನಮಃ । ನಾಗಭೋಗೋಪವೀತಾಯ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ । ನಾಗಕಂಕಣಹಸ್ತಾಯ । ನಾಗರೂಪಾಯ ।
ನಾಗಕಂಕಣಾಯ । ನಾಗಹಾರಧೃತೇ । ನಾಗಕುಂಡಲಕರ್ಣಾಯ ।
ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ । ನಾಗರಾಜೈರಲಂಕೃತಾಯ ।
ನಾಗೇಂದ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತಶೋಭಿತಾಯ । ನಾಗೇಂದ್ರವದನಾಯ । ನಾಗೇಂದ್ರಹಾರಾಯ ।
ನಾಗೇಂದ್ರದಮನಾಯ । ನಾಗೇಂದ್ರಭೂಷಣಾಯ । ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪಾಯ ।
ನ್ಯಗ್ರೋಧವೃಕ್ಷಕರ್ಣಸ್ಥಿತಾಯ । ನಿಗಮಾಯ । ನಿಗಮಾಲಯಾಯ ।
ನಿಗಮಾಚಾರತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 3300 ।

ಓಂ ನಿಗಮೋಚ್ಛ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ । ನಿಗ್ರಹಾಯ । ನಿಚೇರವೇ ।
ನಿಜಾಯ । ನಿಜಾತ್ಮನೇ । ನಿಜಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಸುಲಭಾಯ ।
ನಿಜಾಕ್ಷಿಜಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧತ್ರಿಪುರಾಯ । ನಟಾಯ ।
ನಟವರಾಯ । ನಟಚರ್ಯಾಯ । ನಟವರ್ಯಾಯ । ನಟಪ್ರಿಯಾಯ ।
ನಟನಾಖ್ಯೋತ್ಸವೋಲ್ಲಾಸ-ಹೃದಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ । ನಿತ್ಯಾನಾಂ ನಿತ್ಯಾಯ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿತ್ಯನರ್ತನಾಯ । ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಮಪೂಜಿತಾಯ ।
ನಿತ್ಯನೀತಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ನಿತ್ಯವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । 3320 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಾನಂದಾಯ । ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯ ।
ನಿತ್ಯಶಕ್ತಿಶಿರಸೇ । ನಿತ್ಯಮುಗ್ರಾಯ । ನಿತ್ಯಮಧಿವಾಸಿತಸುವಾಸಸೇ ।
ನಿತ್ಯಚರಾತ್ಮನೇ । ನಿತ್ಯಮುದ್ಬುದ್ಧಮಕುಟಾಯ । ನಿತ್ಯಸುಂದರಾಯ ।
ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾಯ । ನಿತ್ಯವೈರಾಗ್ಯಾಯ । ನಿತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಾಯ । ನಿತ್ಯಸತ್ಯಾಯ ।
ನಿತ್ಯಧೃತಧೈರ್ಯಾಯ । ನಿತ್ಯಕ್ಷಮಾಯ । ನಿತ್ಯಸ್ವಸ್ಥಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾತ್ಮಬೋಧಾಯ । ನಿತ್ಯಾದಿಷ್ಟಾಶ್ರಯತ್ವಾಯ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ।
ನಿತ್ಯೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ । 3340 ।

ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾನಪಾಯಮಹಿಮ್ನ । ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ । ನಿತ್ಯಕ್ರುದ್ಧಾಯ ।
ನಿತ್ಯಮಂಗಲಾಯ । ನಿತ್ಯನೀತಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ನೀತಿಮತೇ । ನೀತಿಕೃತೇ ।
ನೀತಿವಿದೇ । ನೀತಿವತ್ಸಲಾಯ । ನೀತಿಸ್ವರೂಪಾಯ । ನೀತಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ನೀತಯೇ । ನೀತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ನೀತಿಜ್ಞಾಯ । ನೀತಿಕುಶಲಾಯ ।
ನೀತಿಧರಾಯ । ನೀತಿವಿತ್ತಮಾಯ । ನೀತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 3360 ।

ಓಂ ನೀತಿವಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ನುತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ನೃತ್ಯತೇ । ನೃತ್ಯಶೀಲಾಯ ।
ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ನೃತ್ತಸ್ಥಿತಾಯ । ನಿತ್ಯನೃತ್ಯಾಯ । ನೇತ್ರೇ ।
ನೇತ್ರಸಹಸ್ರಯುಕ್ತಾಯ । ನದತೇ । ನದೀಪ್ರಿಯಾಯ । ನದೀಧರಾಯ ।
ನದೀಪುಲಿನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ನದೀರೂಪಾಯ । ನದೀಭರ್ತ್ರೇ । ನದೀನಾಂ
ಪ್ರಭವೇ । ನದಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ನಾದಾಯ । ನಾದಾನುಭವರೂಪಾಯ ।
ನಾದಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 3380 ।

ಓಂ ನಾದಾಕ್ಷರವದನಾಯ ನಮಃ । ನಾದರೂಪಾಯ । ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತೀತಾಯ ।
ನಾದಮನೋಹರಾಯ । ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತ್ಮಕಾಯ । ನಾದಮಾರ್ಗಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ।
ನಾದಾಕಾರಾಯ । ನಾದಾಂತಾಯ । ನಾದಾತ್ಮನೇ । ನಂದಿನೇ ।
ನಂದ್ಯಾವರ್ತಸುಮಾರ್ಚಿತಾಯ । ನಂದ್ಯಾಯ । ನಂದಿವಾಹನಾಯ ।
ನಂದಿಭೃಂಗಿಮುಖಾನೇಕಸಂಸ್ತುತಾಯ । ನಂದನಾಯ ।
ನಂದೀಶ್ವರಪ್ರಮಥನಾಥಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ನಂದಿವರ್ಧನಾಯ ।
ನಂದಯೇ । ನಂದಿವಿದ್ಯಾ-ಸ್ವರೂಪಾಯ । ನಂದಿಕರಾಯ ನಮಃ । 3400 ।

ಓಂ ನಂದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ನಂದಿಚಕ್ರಾಂಕಿತಾಯ । ನಂದಿವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ನಂದಿಕೇಶ್ವರಾಯ । ನಂದಿನಿಲಯಾಯ । ನಂದಿತಾಶೇಷಭುವನಾಯ ।
ನಂದಿಕೇಶಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ನಾಂದೀಶ್ರಾದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿದಾಘಾಯ ।
ನೇದಿಷ್ಠಾಯ । ನಾಥಾಯ । ನಿಧಯೇ । ನಿಧಿವಿದಾಮರ್ಥೇಶ್ವರಾಯ ।
ನಿಧಿಪತಯೇ । ನಿಧಿಪ್ರದಾಯ । ನಿಧಿರೂಪಕಾಯ । ನಿಧನಾಯ ।
ನಿಧನಾಧಿಪಾಯ । ನಾನಾಭುವನಾಧಿಕರ್ತ್ರೇ । ನಾನಾಜಗತಾಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । 3420 ।

ಓಂ ನಾನಾವಿಧಾಯುಧೋದ್ಭಾಸಿದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ । ನಾನಾದಿಶೈಕನಾಯಕಾಯ ।
ನಾನಾಗಾನವಿಶಾರದಾಯ । ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ । ನಾನಾಮಂತ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ ।
ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಯ । ನಾನಾಕ್ರತುವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ।
ನಾನಾಭೀಷ್ಟವರಪ್ರದಾಯ । ನಾನಾವಿಧಾನೇಕರತ್ನಲಸತ್ಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ನಾನಾವಿದ್ಯೈಕಸಂಶ್ರಯಾಯ । ನಾನಾಭೂತಧರಾಯ । ನಪುಂಸಕಾಯ ।
ನಿಪುಣಾಯ । ನಿಪುಣಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿಪಾತಿನೇ । ನೀಪಪ್ರಿಯಾಯ । ನಭೋರೂಪಾಯ ।
ನಭಃಸ್ಥಲಾಯ । ನಭಸ್ಯಾಯ । ನಭಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ । 3440 ।

ಓಂ ನಭೋಯೋನಯೇ ನಮಃ । ನಾಭಯೇ । ನಾಭಿಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಾಯ ।
ಶಿವಾಯಮಂತ್ರಾಧಿದೈವತಾಯ । ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ನಮ್ರಾಯ ।
ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಾಯ । ನಮಿತಾಚಲನಾಯಕಾಯ । ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಮರಹಿತಾಯ । ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ।
ನಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯ । ನಿಮಿತ್ತಾಯ । ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥಾಯ ।
ನಿಮಿಷಾಯ । ನಿಮೇಷಪ್ರಭವೇ । ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯನಿಲಯಾಯ ।
ನೈಮಿತ್ತಿಕಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 3460 ।

ಓಂ ನಯಾಯ ನಮಃ । ನಯಜ್ಞಾಯ । ನಯನೋದ್ಭೂತದಹನಾಲೀಢಮನ್ಮಥಾಯ ।
ನಯನಾಗ್ನಿಪ್ಲುಷ್ಟಮಾರಶಲಭಾಯ । ನಾಯಕಾಯ । ನ್ಯಾಯಾಯ ।
ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಾಹಕಾಯ । ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಹಣಾಯ । ನ್ಯಾಯಗಮ್ಯಾಯ । ನಿಯತಾಯ ।
ನಿಯತಾತ್ಮನೇ । ನಿಯಮಾಯ । ನಿಯಮಾಶ್ರಯಾಯ । ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಾಯ ।
ನಿಯಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ನಿಯಂತ್ರೇ । ನಿಯಮಿತೇಂದ್ರಿಯವರ್ಧನಾಯ ।
ನರನಾರೀಶರೀರಾಯ । ನರಸಿಂಹಮಹಾಕೋಪಶಮನಾಯ । ನರನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 3480 ।

ಓಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ । ನರಸಿಂಹನಿಪಾತನಾಯ ।
ನರಸಿಂಹಮಹಾದರ್ಪಘಾತಿನೇ । ನರಸಿಂಹಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ।
ನರವೃಷಭಾಯ । ನರಶಿರೋರಚಿತಮಣಿಕುಂಡಲಾಯ ।
ನರವರಯುವತೀವಪುರ್ಧರಾಯ । ನರಕಾಯ । ನರವಾಹನಾಯ ।
ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನಾಯ । ನರೇಶಾಯ । ನರಕಾಂತಕಾಯ ।
ನರನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ । ನರಕಾಂತಕರಾಮೋಘಸಾಯಕಾಯ ।
ನರನಾರಾಯಣಾರ್ಚಿತಾಯ । ನರಾಯ । ನರಾಧಿಪಾಯ । ನರ್ತಕಾಯ ।
ನರ್ತನವಿತ್ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೇ । ನರ್ತನವಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 3500 ।

ಓಂ ನರಾಪದ್ವಾರಿದವ್ರಾತವಾತೂಲಾಯ ನಮಃ । ನರ್ಮಾಲಾಪವಿಶಾರದಾಯ ।
ನರಕಂಠೀರವಧ್ವಂಸಸನ್ನದ್ಧಶರಭಾಯ । ನಾರಾಯಣಾಯ ।
ನಾರೀನರಶರೀರಾಯ । ನಾರದಾದಿಮುನೀಶ್ವರಸ್ತುತವೈಭವಾಯ ।
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾರದಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ನಾರೀಮಾನಸಮೋಹನಾಯ ।
ನಾರದಾಯ । ನಾರದಾದಿಮಹಾಯೋಗಿವೃಂದಸೇವಿತಾಯ । ನಾರಾಯಣಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿರಹಂಕಾರಿಣೇ ।
ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿರಾಧಾರಾಯ । ನಿರಕ್ಷರಾಯ । ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ । 3520 ।

ಓಂ ನಿರಾತಂಕಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಲಂಬಾಯ । ನಿರೀಶಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ ।
ನಿರೀಹಾಯ । ನಿರ್ವಾಣಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ । ನಿರ್ಮಾಯಾಯ । ನಿರಾಲಯಾಯ ।
ನಿರಾಲೋಕಾಯ । ನಿರವಗ್ರಹಾಯ । ನಿರ್ಜೀವಜೀವನಾಯ । ನಿರಜಾಯ । ನೀರಜಾಯ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾರ್ಥರೂಪಿಣೇ । ನಿರ್ಗುಣತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ । ನಿರಂಗಾಯ ।
ನಿರಂತರಪರಮಾನಂದಪದಾಯ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ । ನಿರ್ಮಲಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 3540 ।

ಓಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ । ನಿರವಧಿಕಕರುಣಾಯ ।
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ । ನಿರ್ಲಿಪ್ತಾಯ । ನಿರವಧಿವಿಭವಾಯ । ನಿರುಪಾಧಿಕಾಯ ।
ನಿರಾಕಾರಾಯ । ನಿರ್ದಯಾಯ । ನಿರ್ಬೀಜಾಯ । ನಿರಾಶಿಷೇ । ನಿರುತ್ಪತ್ತಯೇ ।
ನಿರಾವರಣಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ನಿರ್ವ್ಯಾಜಾಯ । ನಿರ್ವ್ಯಗ್ರಾಯ ।
ನಿರವದ್ಯಪದೋಪಾಯಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥಾಯ । ನಿರ್ಮಲಪ್ರಭಾಯ ।
ನಿರ್ಮಲಭಾಸಿತಶೋಭಿತಲಿಂಗಾಯ । ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ । 3560 ।

ಓಂ ನಿರ್ಮದಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾನಂದಾಯ । ನಿರ್ಮಲಸ್ಫಟಿಕಾಕೃತಯೇ ।
ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯಾಪಿ ವಿಯದಿಂದ್ರಚಾಪವತ್ತೇಜೋಮಯವಪುಷೇ । ನಿರ್ಗುಣಾಯಾಪಿ
ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮಮಾಯಾಶಬಲತ್ವಪ್ರಕಟನಾಯ । ನಿರ್ವೃತಿಕಾರಣಾಯ ।
ನಿರಾಸ್ಪದಾಯಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ । ನಿರ್ಮರ್ಯಾದಾಯ । ನಿರುದ್ಯೋಗಾಯ ।
ನಿರುಪಮಾಯ । ನಿರ್ಭಯಾಯ । ನಿರಪಾಯಾಯ । ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಾಯ ।
ನೀಲಜೀಮೂತನಿಃಸ್ವನಾಯ । ನೀಲಚಿಕುರಾಯ । ನೀಲರುಚಯೇ । ನೀಲಕಂಠಾಯ ।
ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ । ನೀಲಕೇಶಾಯ । ನೀಲಾಯ ನಮಃ । 3580 ।

ಓಂ ನೀಲಮೌಲಯೇ ನಮಃ । ನೀಲಗ್ರೀವಾಯ । ನೀಲಶಿಖಂಡಾಯ । ನೀಲಗಲಾಯ ।
ನವಶಕ್ತಿಮತೇ । ನವಹಾಟಕನಿರ್ಮಾಣಕಿಂಕಿಣೀದಾಮಶೋಭಿತಾಯ ।
ನವನಿಧಿಪ್ರದಾಯ । ನವಗ್ರಹಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ನವಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಪದಾಯ ।
ನವರತ್ನಗಣೋಪೇತಕಿರೀಟಾಯ । ನವರತ್ನಗುಣೋಪೇತದಿವ್ಯನೂಪುರಭೂಷಿತಾಯ ।
ನವಚಕ್ರಮಹಾಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ನವಸ್ಥಲಸ್ಥಭಕ್ತೈಕೋಪಾಸಿತಾಯ ।
ನವಲಿಂಗಮಯಾಕಾರಶೋಭಿತಾಯ । ನವಕೋಟಿಗಣಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ ।
ನವನಂದೀಶ್ವರಸ್ತೋತ್ರಪರೀತಾಯ । ನವನಾಥಾರ್ಪಿತಾನಂದಕಟಾಕ್ಷಾಯ ।
ನವಬ್ರಹ್ಮಶಿಖೋತ್ತಂಸವಿಜ್ಞಾತಾಯ । ನವನೀತಾದಿಮೃದುಲಮಾನಸಾಯ ।
ನವನಾರಾಯಣಾಶ್ರಾಂತನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ । 3600 ।

ಓಂ ನವಮೋಹತಮಃಪಂಕಕ್ಷಾಲನಾಯ ನಮಃ । ನವಸಿದ್ಧಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ನವಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ನವನಾಗನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ನವದುರ್ಗಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ । ನವಸೂತ್ರವಿಧಾನವಿದೇ ।
ನವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾಯ । ನವಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ।
ನವಚಂದ್ರಕಲಾಧರಾಯ । ನವವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಯ ।
ನವರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾಯ । ನವಭಸ್ಮವಿದಿಗ್ಧಾಂಗಾಯ ।
ನವಬಂಧವಿಮೋಚಕಾಯ । ನವನೀತಪ್ರಿಯಾಹಾರಾಯ ।
ನವ್ಯಹವ್ಯಾಗ್ರಭೋಜನಾಯ । ನವಫಾಲಮಣಯೇ । ನವಾಯ । ನವಾತ್ಮನೇ ।
ನವಾತ್ಮತತ್ತ್ವರೂಪಾಯ । ನಂವಾಮಬಾಹುಕಟೀತಟಾಯ ನಮಃ । 3620 ।

ಓಂ ನಿವೇದನಾಯ ನಮಃ । ನಿವೇಷ್ಟ್ಯಾಯ । ನಿವ್ಯಾಧಿನೇ । ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ನಿವೃತ್ತಯೇ । ನಿವೃತ್ತಿಕಲಾತ್ಮಕಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ನಾಶಾರೂಢಾಯ ।
ನಿಶಾಚರಾಯ । ನಿಶಾಚಾರಿಣೇ । ನಿಶಾಕರಾಯ । ನಿಶಾಲಯಾಯ ।
ನಿಶಾಚಾರಾಯ । ನಿಶಾಚರಗಣಾಕೃತಯೇ । ನಿಶ್ಚಲಾಯ ।
ನಿಶುಂಭಘ್ನಾಯ । ನಿಶ್ವಾಸಾಗಮಲೋಚನಾಯ । ನಿಃಶ್ರೇಯಸಾಲಯಾಯ ।
ನಷ್ಟಶೋಕಾಯ । ನಿಷಂಗಿಣೇ । ನಿಷ್ಕಲಾಯಾಪಿ ಸಕಲಾಯ ನಮಃ । 3640 ।

ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ । ನಿಷ್ಕಾರಣೋದಯಾಯ । ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಯ ।
ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮನೇ ।
ನಿಷ್ಪ್ರಭಾಯ । ನಿಷ್ಠಾಶಾಂತಿಪರಾಯಣಾಯ । ನಾಸಾಲೋಕನತತ್ಪರಾಯ ।
ನಾಸಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತನಿಟಿಲನಯನಾಯ । ನಾಸಾಪುಟವಿಭ್ರಾಜಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ।
ನಾಸಾಮಣಿವಿರಾಜಿತಾಯ । ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ । ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ । ನಿಃಸ್ಥೂಲರೂಪಾಯ ।
ನಿಸ್ತುಲೌದಾರ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರಬಲಾಯ । ನಿಸರ್ಗಾಮಲಭೂಷಣಾಯ ।
ನಿಸ್ತುಲಾಯ । ನಿಸ್ತರಂಗಸಮುದ್ರಾಭಾಯ । ನೃಸಿಂಹಸಂಹಂತ್ರೇ ನಮಃ । 3660 ।

ಓಂ ನೃಸಿಂಹಚರ್ಮಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ । ನಿಹಿತಾಯ । ನಿಹಂತ್ರೇ ।
ನಲಿನೀದಲಲಗ್ನಾಂಬುನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಿನೇ ।
ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾಭೂಷಣಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರವಿಗ್ರಹಮತಯೇ । ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ
ಚಂದ್ರಮಸೇ । ನಕ್ಷತ್ರನಾಥಸಹಸ್ರಭಾಸುರಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ । 3670 ।

ಪಕಾರಸ್ಯ ವಾಯುರ್ದೇವತಾ । ಪುಷ್ಟ್ಯಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಪಂಕಜಾಸನಪದ್ಮಲೋಚನಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಪಂಕಜಹಾರಸುಶೋಭಿತಲಿಂಗಾಯ । ಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರಕಟಾಯ । ಪ್ರಕೃತಿದಕ್ಷಿಣಾಯ । ಪ್ರಕೃತೇಶಾಯ । ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ।
ಪ್ರಕೃತ್ಯುಪಗೂಢರೂಪಾಯ । ಪ್ರಕೃತೀಶಾಯ ನಮಃ । 3680 ।

ಓಂ ಪ್ರಕೃತಿಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಕೃತಿಸಾಧಕಾಯ ।
ಪ್ರಕೃತಿದೂರಾಂಘ್ರಯೇ । ಪ್ರಕೃತಿಸುಂದರಾಯ । ಪ್ರಕೃತಿಮನೋಹರಾಯ ।
ಪ್ರಕೃಂತಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಪ್ರಖಿದತೇ । ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯ ।
ಪ್ರಾಗ್ದಕ್ಷಿಣೋದಙ್ಮುಖಾಯ । ಪಾಁಸವ್ಯಾಯ । ಪಿಂಗಲಜಟಾಯ ।
ಪಿಂಗಲಾಯ । ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಾಯ । ಪಿಂಗಕಪರ್ದಿನೇ । ಪುಂಗವಕೇತವೇ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಸದಾಲಿಂಗಾಯ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಚಾಯ ।
ಪಂಚಸಾದಾಖ್ಯವದನಾಯ । ಪಂಚಕಲಾತ್ಮಕಸರ್ವಾಂಗಾಯ ।
ಪಂಚಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 3700 ।

ಓಂ ಪಂಚಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕವದನಾಯ ನಮಃ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕೋರ್ಧ್ವವದನಾಯ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಪಂಚಶಕ್ತ್ಯುದಿತಾಯ ।
ಪಂಚಭೂಷಣಾಯ । ಪಂಚಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ।
ಪಂಚಾಸ್ಯಾಯ । ಪಂಚಯಜ್ಞಾಯ । ಪಂಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಯೇ । ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ । ಪಂಚಶೀರ್ಷಾಯ ।
ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ಪಂಚವರ್ಣಾಯ ।
ಪಂಚದಶಚಕ್ಷುಷೇ । ಪಂಚದಶಹಸ್ತಾಯ ।
ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರರೂಪಾಯ । ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮನೇ ।
ಪಂಚಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 3720 ।

ಓಂ ಪಂಚಾರ್ಧಹೇತವೇ ನಮಃ । ಪಂಚಾಸ್ಯರುದ್ರರೂಪಾಯ ।
ಪಂಚಾಶತ್ಕೋಟಿಮೂರ್ತಯೇ । ಪಂಚಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಪಂಚಮಾಯ । ಪಂಚಾಸ್ಯಫಣಿಹಾರಾಯ । ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಯಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರೀದೃಶೇ । ಪಂಚಾರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಸುಧಾಸ್ರೋತಃಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಪಶ್ಚಪಾದಪಪುಷ್ಪಗಂಧಿಪದಾಂಬುಜದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ । ಪಂಚಾನನಾಯ ।
ಪಂಚಮುಖಾಯ । ಪಂಚಭೂತಾಧಿಪತಯೇ । ಪಂಚಾಸ್ರಹರಾಯ ।
ಪಂಚಪಾತಕಸಂಹಾರಾಯ । ಪಂಚಾಮ್ನಾಯ-ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಪಂಚಕೋಶಸ್ವರೂಪಾಯ । ಪಂಚಭೂತಾಧಿವಾಸಾಯ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರನಿವಾಸಿನೇ । ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ । 3740 ।

ಓಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಪಂಚಮೂರ್ಧಾಭಿಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಪಂಚವದನಾಯ । ಪ್ರಾಚ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಾಚೀನಪುರುಷಾಯ । ಪ್ರಾಚ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಚೇತಸೇ ಪ್ರಚುರದಿವ್ಯಾಗ್ನಯೇ ।
ಪ್ರಚುರದಂಡಹಸ್ತಾಯ । ಪ್ರಾಚೋನಾನಾಮಪಿ ಗಿರಾಮಗೋಚರಾಯ ।
ಪ್ರಾಚೀನಪುಣ್ಯಪುರುಷಾಯ । ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಣಾಂ ವಿಷ್ಣವೇ । ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾಯ ।
ಪ್ರಚ್ಛನ್ನಸ್ಫಟಿಕಪ್ರಭಾಯ । ಪ್ರಚ್ಛನ್ನರೂಪಾಯ । ಪುಚ್ಛಿನೇ ।
ಪ್ರಜಾಘ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪ್ರಜಾಪತಯೇ । ಪ್ರಜಾಭವಾಯ ನಮಃ । 3760 ।

ಓಂ ಪ್ರಜಾಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಜಾವೀಜಾಯ । ಪ್ರಜನೇಶಾಯ । ಪ್ರಜಾನಾಂ
ಪರಹೇತವೇ । ಪ್ರಜಾನಾಂ ವ್ಯೂಹುಹೇತವೇ । ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಂ ಪತಯೇ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಪತಯೇ । ಪ್ರಜ್ವಾಲಿಕಾಯಾಂ ಗಿರಿಜಾಸಮೇತಾಯ । ಪುಂಜಿಷ್ಟೇಭ್ಯಃ ।
ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರದಾಯ । ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೇ । ಪ್ರಜ್ಞಾರೂಪಾಯ ।
ಪ್ರಾಜ್ಞಪೂಜ್ಯಾಯ । ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ । ಪಟವೇ । ಪಟ್ಟಸಿನೇ ।
ಪಟ್ಟಸರೂಪಧಾರಿಣೇ । ಪೀಠತ್ರಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । 3780 ।

ಓಂ ಪಾಣ್ಙ್ಯಸುಂದರಾಯ ನಮಃ । ಪಾಂಡವೇ । ಪಾಂಡುರಾಖ್ಯಾಯ ।
ಪಾಂಡುರಾಂಗಾಯ । ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾಯ । ಪುಂಡರೀಕನಯನಾಯ ।
ಪ್ರೌಢಾಯ । ಪಣವಿನೇ । ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಾಯ । ಪ್ರಣವಾರ್ಥಾಯ ।
ಪ್ರಣವಾದಿಮನ್ಪ್ರಜನಕೋರ್ಧ್ವವದನಾಯ । ಪ್ರಣವಾಕ್ಷರಹೃದಯಾಯ ।
ಪ್ರಣವಮಂತ್ರಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಣವಾತ್ಮಕಾಯ । ಪ್ರಣವಾಯ । ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ ।
ಪ್ರಣವಪ್ರಣವೇಶಾಯ । ಪ್ರಣತಭಕ್ತಜನಾರ್ತಿಹರಾಯ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ । ಪ್ರಣೀತಪಂಚಾರ್ಥಪ್ರಯೋಗಪರಮಾಮೃತಾಯ ನಮಃ । 3800 ।

ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮರತಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಾಣಾಯ । ಪ್ರಾಣಪಾಲಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಾಯ । ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ । ಪ್ರಾಣಿನಾಂ
ಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರಾಣಮಯಾಯ । ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ಸುಹೃದೇ । ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪ್ರಾಣಾಪಾನಪ್ರವರ್ತಿನೇ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಚಂಚುರಿಣೇ ।
ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಬಂಧವೇ । ಪುಣ್ಯಫಲಿತಾಯ । ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ । ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಯೇ । ಪುಣ್ಯಶರಣ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯದಾತ್ರೇ ನಮಃ । 3820 ।

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ।
ಪತಿನಾಮಕಲಯಾದಿವ್ಯಾಪಾರತ್ರಯಲಕ್ಷಿತಶಕ್ತಿಮದಾತ್ಮನೇ ।
ಪತಾಕಾಧ್ವಜಿನೀಪತಯೇ । ಪತತಾಂ
ಗರುಡಾಯ । ಪತಂಜಲಿವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಸನ್ನುತಾಯ ।
ಪತಂಗಪಂಕಜಾಸುಹೃತ್ಕೃಪೀಟಯೋನಿಚಕ್ಷುಷೇ । ಪತ್ತೀನಾಂ ಪತಯೇ ।
ಪತ್ತೀಶಾಯ । ಪ್ರತಿಸದ್ಯಾಯ । ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಯ । ಪ್ರತೀಚಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ । ಪ್ರತಾಪಾಯ । ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಪ್ರತಿಸರ್ಯಾಯ । ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಪ್ರತಾಪನಾಯ । ಪ್ರತಾಪವತೇ ।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕಲಾತ್ಮಕನಾಭ್ಯಾದಿಕಾಯ ನಮಃ । 3840 ।

ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರರತಾಯ । ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರರತಾನಾಂ
ಪ್ರತಿಸ್ಥಾನಸ್ಥಿತಾಯ । ಪ್ರತಿದಧಾನೇಭ್ಯೋ । ಪ್ರತಿಶ್ರವಾಯ ।
ಪ್ರತರಣಾಯ । ಪ್ರತ್ಯುದೀರ್ಣಾಯ । ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ । ಪಾತಾಲವಾಸಿನೇ ।
ಪಾತಾಲನರಕೇಶಾಯ । ಪಾತಂಜಲಾನಾಂ ಶಾಬ್ದಾಯ । ಪಾತ್ರಾಯ ।
ಪಾತಿತ್ಯಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಪಿತ್ರೇ । ಪಿತೄಣಾಂ ಪಿತ್ರೇ । ಪಿತಾಮಹಾಯ ।
ಪಿತೃಮಾತ್ರೇ । ಪಿತಾಮಹಶಿರಶ್ಛೇದಪ್ರವೀಣಕರಪಲ್ಲವಾಯ ।
ಪಿತೄಣಾಂ ಪತಯೇ । ಪೀತಾಯ ನಮಃ । 3860 ।

ಓಂ ಪೀತವರ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಪೀತವದನಾಯ । ಪೀತಶುಕ್ಲಾಯ । ಪೀತಚ್ಛತ್ರಾಯ ।
ಪೀತವಾಸಸೇ । ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ । ಪೀತಾಂಬರವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಪೀತತರುಣ-ಪೂರ್ವವದನಾಯ । ಪ್ರೀತಾಯ । ಪ್ರೀತವದನಾಯ । ಪ್ರೀತಿಮತೇ ।
ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ । ಪುತ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಪುತ್ರದಾಯ । ಪುತ್ರಿಣೇ । ಪೂತಾತ್ಮನೇ ।
ಪೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರೇತಚಾರಿಮಹಾಶಕ್ತಯೇ । ಪ್ರೇತಮನಸೇ ।
ಪ್ರೇತಾಸನಾಯ ನಮಃ । 3880 ।

ಓಂ ಪ್ರೇತಚಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಪ್ರೇತಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರೇತಾನಾಂ ಪುರಹರ್ತ್ರೇ ।
ಪಥ್ಯಾಯ । ಪಥೀನಾಂ ಪತಯೇ । ಪ್ರಥಮಾಯ । ಪೃಥಿವ್ಯೈ ।
ಪೃಥಿವೀವ್ಯಾಪಿನೇ । ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಪೃಥ್ವೀಪತಯೇ ।
ಪೃಥ್ವೀರಥಾಯ । ಪೃಥ್ವ್ಯಾದಿತತ್ತ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ।
ಪದಕ್ಷಿಣಕರಾಂಗುಲಿಕಾಯ । ಪದ್ಮೇಶ್ವರಾಯ । ಪದ್ಮನಿಧಯೇ ।
ಪದ್ಮಿನೀ-ವಲ್ಲಭಪ್ರಿಯಾಯ । ಪದ್ಮನಾಭಾಯ । ಪದ್ಮಾಲಯಾಯ ।
ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ । ಪದ್ಮಕಿಂಜಲ್ಕಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ । 3900 ।

ಓಂ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ । ಪದ್ಮಲೋಚನಾಯ ।
ಪದ್ಮಾಸನಾಯ । ಪದ್ಮಾರ್ಥಮಾಲಾಯ । ಪದ್ಮನಾಲಾಗ್ರಾಯ ।
ಪದ್ಮಪಾದಾಯ । ಪದ್ಮಾಯ । ಪದ್ಮಾವತೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಪದ್ಮಪರಾಯ ।
ಪದ್ಮವರ್ಣಾಯ । ಪದ್ಮಿನೀಪತಿದಂತಾಲಿ-ದಮನಾಯ । ಪದ್ಮಾಸನರತಾಯ ।
ಪದ್ಮಾಭವಕ್ತ್ರನೇತ್ರಾಯ । ಪ್ರದೀಪ್ತವಿದ್ಯುತ್ಕನಕಾವಭಾಸಾಯ ।
ಪ್ರದೀಪಾಯ । ಪ್ರದೀಪವಿಮಲಾಯ । ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೇ । ಪ್ರದಾನಾತ್ಮನೇ ।
ಪದ್ಯಗದ್ಯವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ । 3920 ।

ಓಂ ಪಾದಾಯ ನಮಃ । ಪಾದಾಧ್ವನೀರಮಾಂಸಾದಿಕಾಯ ।
ಪಾದಾಪಸ್ಮೃತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಪಾದಹೀನಾಯ । ಪಾದಿಮೇಢ್ರಾಯ ।
ಪಾದಶುಶ್ರೂಷಣಾಸಕ್ತನಾಕನಾರೀಸಮಾವೃತಾಯ । ಪಾದಭಿನ್ನಾಹಿಲೋಕಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಾಯ । ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಯ । ಪ್ರಧಾನ-ಪುರುಷೇಶಾಯ ।
ಪ್ರಧಾನಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರಧಾನಧೃತೇ । ಪನ್ನಗಾಯ । ಪನ್ನಗಾಂಕಾಭಾಯ ।
ಪನ್ನಗಾರಾತಯೇ । ಪಿನಾಕಿನೇ । ಪಿನಾಕಾಯ । ಪಿನಾಕಧೃತೇ ।
ಪಿನಾಕಧೃತೇ । ಪಿನಾಕಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । 3940 ।

ಓಂ ಪಂಪದ್ಮವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಪನ್ನದುಃಖನಾಶಿನೇ ।
ಪ್ರಪಂಚನಾಶಕಲ್ಪಾಂತಭೈರವಾಯ । ಪ್ರಪಥ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಪಿತಾಮಹಾಯ । ಪ್ರಪಂಚನಾಮಕಾವ್ಯಕ್ತಾದಿಪೃಥಿವ್ಯಂತಾತ್ಮನೇ ।
ಪಾಪಘ್ನಾಯ । ಪಾಪಹಾರಿಣೇ । ಪಾಪಾರಯೇ । ಪಾಪನಾಶನಾಯ ।
ಪಾಪನಾಶಕರಾಯ । ಪಾಪರಾಶಿಹರಾಯ । ಪಾಪನಾಶಾಯ ।
ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲಪಂಕಜಪ್ರಪಂಚಕಾಲಿಮಪ್ರಭಾವಿಡಂಬಿಕಂಠ-
ಕಂದಲೀರುಚಿಪ್ರಬದ್ಧಕಂಧರಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಪ್ರಭಂಜನಾಯ ।
ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಪ್ರಭವಾಯ । ಪ್ರಭಿನ್ನಾಯ । ಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ । 3960 ।

ಓಂ ಪ್ರಭೂತಪ್ರಾಶಿತಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಭಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಪ್ರಮಥಾಯ ।
ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ । ಪ್ರಮಥ್ಯಾಯ । ಪ್ರಮಥನಾಥಾಯ । ಪ್ರಮಥಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಪ್ರಮಥಭೂತಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಪ್ರಮಥಾದಿನಾಥಾಯ । ಪ್ರಮಥೇಶಾಯ ।
ಪ್ರಮಥೇಂದ್ರಾವೃತಾಯ । ಪ್ರಮಾಣಾಯ । ಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ । ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾಯ ।
ಪ್ರಮಾಣಬಾಧಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಪ್ರಮಥಿನೇ । ಪ್ರಮಾಥಿನೇ ।
ಪ್ರಮುದಿತಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಮುದಿತಾಯ । ಪ್ರಮೃಶಾಯ ನಮಃ । 3980 ।

ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ । ಪಯೋನಿಧಯೇ । ಪ್ರಯೋಗಾಯ ।
ಪ್ರಿಯವ್ರತಾಯ । ಪ್ರಿಯವ್ರತಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಪ್ರಿಯಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಪ್ರಿಯಕೃತೇ । ಪ್ರಿಯಸಮ್ಮತಾಯ । ಪ್ರಿಯಭಕ್ತಾಯ ।
ಪ್ರಿಯಂವದಾಯ । ಪ್ರಿಯಾಯ । ಪ್ರಿಯಕರಾಯ । ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ।
ಪ್ರಿಯಂವದಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಪ್ರಿಯಸಂದರ್ಶನಾಯ ।
ಪ್ರಿಯನಾರಾಯಣಾಯ । ಪ್ರಿಯಕೈಲಾಸಾಯ । ಪ್ರಿಯಭೂಷಣಾಯ ।
ಪರಿಚ್ಛೇದರಹಿತಾಯ । ಪರಾಶರವಸಿಷ್ಠಮಾರ್ಕಂಡೇಯಾಪಸ್ತಂಬ-
ಬೋಧಾಯನವರ್ಗದೀಕ್ಷಕಾಗಸ್ತ್ಯಾದಿಪಂಚದೀಕ್ಷಾಗುರುಭೂತಪಂಚಕವದನಾಯ ನಮಃ । 400 ।0 ।

ಓಂ ಪರಾರ್ಥಜಾಪಕಬ್ರಹ್ಮಬಂಧುಸದ್ಬಂಧವೇ ನಮಃ ।
ಪರಮೇಶ್ವರಾಗಮಹಾರಾಯ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಪರಮೂರ್ತಯೇ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಪರಾಮೋದಾಯ । ಪರಮಧಾರ್ಮಿಕಾಯ । ಪರಮಾಯ । ಪರಮಾರ್ಥಾಯ ।
ಪರವಿದ್ಯಾವಿಕರ್ಷಣಾಯ । ಪರಮೇಶಾಯ । ಪರಾಯಣಾಯ । ಪರಾರ್ಥವಿದೇ ।
ಪರರಹಸ್ಯವಿದೇ । ಪರಚಕ್ರಘ್ನಾಯ । ಪರಪುರಂಜಯಾಯ ।
ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ । ಪರಾರ್ಥೈಕ-ಪ್ರಯೋಜನಾಯ । ಪರಿವೃತಾಯ ।
ಪರಶ್ವಧಿನೇ ನಮಃ । 40 ।20 ।

ಓಂ ಪರಾವರಾಯ ನಮಃ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪರಸ್ಮೈ । ಪರಮಯಾಯ ।
ಪರಾಜಯಾಯ । ಪರಾಶರಾಯ । ಪರಾವರಪರಾಯ । ಪರಕಾಯಕಪಂಡಿತಾಯ ।
ಪರಾರ್ಥವೃತ್ತಯೇ । ಪರಮಾರ್ಥಗುರವೇ । ಪರಶ್ವಧಾಯುಧಾಯ ।
ಪರಿಧೀಕೃತಖೇಚರಾಯ । ಪರ್ಯಾಯಾಯ । ಪರಾನತಯೇ । ಪರಮೇಶಾನಾಯ ।
ಪರಿವಂಚಕಾಯ । ಪರಿಚರಾಯ । ಪರ್ಣಶದ್ಯಾಯ । ಪರ್ಣ್ಯಾಯ ।
ಪರಾಪರೇಶಾಯ ನಮಃ । 40 ।40 ।

ಓಂ ಪರದಾಯ ನಮಃ । ಪರಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಪರೇಶಾಯ ।
ಪರಮಾಣವೇ । ಪರಶುಧಾರಿಣೇ । ಪರಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಪರಶ್ವಧಲಸದ್ದಿವ್ಯಕರಾಬ್ಜಾಯ । ಪರಾನಂದಸ್ವರೂಪಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ।
ಪರಾರ್ಧಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇ । ಪರಾರ್ಧಪ್ರಭವೇ । ಪರಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇ ।
ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಪರಮಲಿಂಗಾಯ । ಪರಿಹಾರಾಯ ।
ಪರಶ್ವಧಭೃತೇ । ಪರ್ವತರೂಪಧಾರಿಣೇ । ಪರಮಶಿವಾಯ ।
ಪರಮಾತ್ಮಭೂತಾಯ । ಪರಾಯಣಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ । 40 ।60 ।

ಓಂ ಪರ್ವತಾನಾಂ ಮೇರವೇ ನಮಃ । ಪರೇಷಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಪರಿಧಾನಾಯ ।
ಪರಶ್ವಧಧಾರಿಣೇ । ಪರಲ್ಯಾಂ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ । ಪರಾತ್ಪರಲಿಂಗಾಯ ।
ಪರಮಾತ್ಮಕಲಿಂಗಾಯ । ಪರಾನಂದ-ಮಯಾಯ । ಪರಮಪ್ರಕಾಶಾಯ ।
ಪರಮಶಾಂತಸ್ವರೂಪಾಯ । ಪರಾತ್ಮನೇ । ಪರಮದೇವಾಯ ।
ಪರಮಹೇತವೇ । ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಾಯ । ಪರಮತತ್ತ್ವಾಯ ।
ಪರಮಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ । ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ । ಪರ್ವತರಾಜೇಂದ್ರಕನ್ಯಕಾಪತಯೇ ।
ಪರಶುಮೃಗವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ । ಪರಾಪರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । 40 ।80 ।

ಓಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಪರಾನಂದಾಯ ನಮಃ । ಪರಚಿತ್ಸತ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪರಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಪರ್ವತಾಧೀಶಜಾಮಾತ್ರೇ । ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಪರಿವಂಚತೇ । ಪರಮಪದಾಯ । ಪರಶವೇ । ಪರಿತೋಽಪಿ
ವಿದ್ಯಮಾನಾಯ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಪಾರ್ವತೀರಮಣಾಯ ।
ಪಾರ್ವತೀಶಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಪತಯೇ । ಪಾರಿಜಾತಾಯ । ಪಾರಿಜಾತಸುಪುಷ್ಪಾಯ ।
ಪಾರ್ವತೀಮನೋಹರಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಹೃದಯವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಪಾರಿಜಾತಗುಣಾತೀತಪಾದಪಂಕಜವೈಭವಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣರೂಪಿಣೇ ।
ಪಾರಾಯ ನಮಃ । 4100 ।

ಓಂ ಪಾರಿಷದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಪರ್ಯಾಯ । ಪ್ರಾರಬ್ಧಜನ್ಮಮರಣಮೋಚಕಾಯ ।
ಪ್ರಾರ್ಥಿತದಾಯಿನೇ । ಪುರಾತನಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ । ಪುರುಷಾಯ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ । ಪುರಾಣಾಗಮಸೂಚಕಾಯ । ಪುರಾಣವೇತ್ರೇ । ಪುರುಹೂತಾಯ ।
ಪುರುಷ್ಟುತಾಯ । ಪುರುಜಿತೇ । ಪುರುಷೇಶಾಯ । ಪುರಂದರಾಯ ।
ಪುರತ್ರಯವಿಘಾತಿನೇ । ಪುರಾಣಪ್ರಭವೇ । ಪುರಾಣವೃಷಭಾಯ ।
ಪುರಸ್ತಾದ್ಬೃಂಹತೇ । ಪುರಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 4120 ।

ಓಂ ಪುರೇಶಯಾಯ ನಮಃ । ಪುರಾಣಲಿಂಗಾಯ । ಪುರುಷಲಿಂಗಾಯ ।
ಪುರಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಪುರಾಂತಕಾಯ । ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಪುರತ್ರಯಾರಯೇ । ಪುರಾರಯೇ । ಪುರತ್ರಯರಿಪವೇ । ಪುರತ್ರಯನಾಶಾಯ ।
ಪುರಂದರನುತಾಂಘ್ರಯೇ । ಪುರಂದರವರಪ್ರದಾಯ ।
ಪುರಂದರವಿಮಾನಗಾಯ । ಪುರಹರಾಯ । ಪುರವೈರಿಣೇ । ಪುರಚ್ಛಿದೇ ।
ಪುರಸ್ತ್ಯಾದಿಮಹದ್ದಿವ್ಯಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾನ್ವಿತಾಯ । ಪುರುನಾಮ್ನೇ ।
ಪುರುರೂಪಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮರೂಪಾಯ ನಮಃ । 4140 ।

ಓಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಪೂರ್ಣಾನಂದಾಯ । ಪೂರಯಿತ್ರೇ । ಪೂರ್ವಜಾಯ ।
ಪೂರ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪೂರ್ವಾಯ । ಪಲ್ಲವಿನೇ ।
ಪ್ರಲಂಬಭೋಗೀಂದ್ರಲುಲುಂತಕಂಠಾಯ । ಪಾಲನತತ್ಪರಾಯ ।
ಪಾಲಾಶಕೃಂತತೇ । ಕೈ ಪಾಲಾಧಿಪತಯೇ । ಪುಲಸ್ತಯೇ । ಪುಲಸ್ತ್ಯಾಯ ।
ಪುಲಹಾಯ । ಪವನವೇಗಾಯ । ಪವನರೂಪಿಣೇ । ಪವನಾಶನಭೂಷಣಾಯ ।
ಪವಿತ್ರಾಯ । ಪವಿತ್ರದೇಹಾಯ ನಮಃ । 4160 ।

ಓಂ ಪವಿತ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ । ಪ್ರವರಾಯ । ಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ।
ಪ್ರವೀಣವಿವಿಧಭೂತ-ಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ । ಪ್ರವಾಲಶೋಣಾಧರಾಯ ।
ಪ್ರವಾಹಾಯ । ಪ್ರವಾಹ್ಯಾಯ । ಪ್ಲವನಾಯ । ಪಾವಕಾಯ । ಪಾವಕಾಕೃತಯೇ ।
ಪಾವನಾಯ । ಪಾವಾಯ । ಪ್ರಾವೃಡಾಕಾರಾಯ । ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಪ್ರಾವೃಟ್ಕೃತೇ । ಪ್ರಾವೃಣ್ಮಯಾಯ । ಪ್ರಾವೃಡ್ವಿನಾಶಕಾಯ । ಪ್ರಾಂಶವೇ ।
ಪಶುನಾಮಕಸಕಲಾದಿಭೇದಬಂಧತ್ರಯಾತ್ಮನೇ । ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ । 4180 ।

ಓಂ ಪಶೂಪಹಾರರಸಿಕಾಯ ನಮಃ । ಪಶುಮಂತ್ರೌಷಧಾಯ । ಪಶ್ಚಿಮಾಯ ।
ಪಶುಘ್ನಾಯ । ಪಶುಪಾಶನಾಶಿನೇ । ಪಶುಸ್ಥಾಯ । ಪಾಶಾಯ ।
ಪಾಶಹರಾಯ । ಪಾಶನಾಮಕಸಕಲಾದಿಕ್ಷಿತ್ಯಂತಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ।
ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ । ಪಾಶಿನೇ । ಪಾಶಮೋಚನಾಯ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭಯವರಪ್ರದಶೂಲಪಾಣಯೇ ।
ಪಾಶತ್ರಿಶೂಲಖಟ್ವಾಂಗಕುರಂಗಧರಾಯ । ಪ್ರಶಸ್ತಾಯ ।
ಪ್ರಶಸ್ತಚಾರುವಿಗ್ರಹಾಯ । ಪ್ರಶಾಂತಾಯ । ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರಶಾಂತಯುದ್ಧಯೇ । ಪ್ರಾಂಶುಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ । 4200 ।

ಓಂ ಪಿಶಿತಾಯ ನಮಃ । ಪಿಶಂಗಾಯ । ಪಿಶಿತಾಶಾಯ ।
ಪಿಶಾಚಾನುಚರಾವೃತಾಯ । ಪಶ್ಯಲ್ಲಲಾಟಾಯ ।
ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನಾಯ । ಪಶ್ಯತೋಹರಾಯ । ಪಶುಪಾಲಕಾಯ ।
ಪ್ರಶಾಂತಾಯ । ಪ್ರಶಂಸ್ಯಾಯ । ಪ್ರಶಂಸನೀಯಾಯ । ಪ್ರಶಂಸಾವಿಷಯಾಯ ।
ಪ್ರಶಂಸಾಪಾತ್ರಾಯ । ಪ್ರಶಸ್ತಗುಣಸಿಂಧವೇ । ಪ್ರಶಸ್ತಯಶಸೇ ।
ಪ್ರಶಾಂತಮೂರ್ತಯೇ । ಪ್ರಶಾಸಿತಭುವನಾಯ । ಪ್ರಶಾಸಿತಕಂದರ್ಪಾಯ ।
ಪ್ರಶಾಂತಮುನಿಗಣಸ್ತುತಾಯ । ಪ್ರಶ್ನಾಯ ನಮಃ । 4220 ।

ಓಂ ಪೃಶ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಶ್ರಿತಾಯ । ಪ್ರಶ್ರಿತಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪ್ರಶ್ರಿತಜನರಕ್ಷಕಾಯ । ಪ್ರಶ್ರಿತಾಭೀಷ್ಟಕರಾಯ ।
ಪ್ರಶಿತಿಮೋಚಕಾಯ । ಪ್ರಶಿತಿಹರಾಯ । ಪ್ರಶಿತಿಕರಾಯ ।
ಪ್ರಶಿತಿನಿವಾರಕಾಯ । ಪಾಶಲೀಲಾರತಾಯ । ಪಾಶಹಸ್ತಾಯ ।
ಪಾಶಾಯುಧನಿಷೇವಿತಾಯ । ಪಾಶಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಾಶಿನೇ । ಪ್ರಾಂಶುಬಾಹವೇ ।
ಪ್ರಾಂಶುಮೂರ್ತಯೇ । ಪ್ರಾಶಿತಗರಲಾಯ । ಪ್ರಾಶಾಸಿತಭುವನಾಯ ।
ಪಾಶಕವಿಹಾರನಿರತಾಯ । ಪ್ರಾಶಿತಶ್ರವಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 4240 ।

ಓಂ ಪ್ರಾಶಿತಮುದಿತಾಂತರಂಗಾಯ ನಮಃ । ಪಾಶ್ಯಾಬದ್ಧಜನಭೀತಿಹೃತೇ ।
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಪೂಜಿತಾಯ । ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವದನಾಂಚಿತಾಯ ।
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವರದಾಯ । ಪಾಶುಪಾಲ್ಯವ್ರತಧರಾಯ । ಪಿಶಾಚಗಣಸೇವಿತಾಯ ।
ಪಿಶಾಚಿಕಗಣೇಶಾಯ । ಪಿಶುನಾಯ । ಪಿಶುನಾಂತಕಾಯ ।
ಪಿಶಿತಾಶನವರದಾಯ । ಪಿಶಿತಾಶನೇಂದ್ರ-ಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪಿಶಿತಾಶಹೃತೇ । ಪಿಶಿತಭುಗ್ದಂಡನಪಂಡಿತಾಯ ।
ಪಿಶಂಗ-ಲೋಚನಾಯ । ಪಿಶಾಂಗಜಟಾಜೂಟಾಯ । ಪಿಶಿತಾಮೋದಿತಾಂಗಾಯ ।
ಪಿಶಿತ-ಚೂರ್ಣೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಿಶಿತವಾಸನಾವಾಸಿತಾಯ ।
ಪಿಶುನಾಂಚಿತಚಂದನ-ಚರ್ಚಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 4260 ।

ಓಂ ಪಿಶುನಗಂಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಪಿಶುನಪಂಕಾಭಿಷಿಕ್ತಾಮ ।
ಪುಂಶ್ಚಲೀದೂರಾಯ । ಪುಂಶ್ಚಲೀಕೃತಮುನಿಭಾರ್ಯಾಯ ।
ಪುಂಶ್ಚಲೀದೋಷನಿರ್ಮೂಕ್ತಮುನ್ಯಂಗನಾಯ । ಪುಂಶ್ಚಲೀಪ್ರಾಣನಾಥಾಯ ।
ಪೇಶಲಾಯ । ಪೇಶಲಾಂಗಾಯ । ಪೇಶಲಗುಣಾಯ ।
ಪೇಶೀಪಿಹಿತಖಡ್ಗಾಯ । ಪೇಶೀಕೋಶಪೋಷಕಾಯ । ಪೇಶೀಕೋಶಗರ್ಭಾಯ ।
ಪೇಶೀಕೋಶೀಭೂತಭುವನಾಯ । ಪೇಶೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಾಷಾಣಭೇದಕಾಯುಧಾಯ ।
ಪಾಷಾಣಗೈರಿಕವರ್ಣಾಯ । ಪಾಷಾಣಗರ್ಭಕದೋಷಹೀನರತ್ನಕುಂಡಲಾಯ ।
ಪಾಷಂಡಜನದೂರಾಯ । ಪಾಷಂಡಿಮದಹರಾಯ । ಪಾಷಾಣಕಠಿನೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ । 4280 ।

ಓಂ ಪಾಷಾಣದಲನಕ್ಷಮವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ಪಾರ್ಷ್ಣಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪಾರ್ಷ್ಣಿ-ಗೋಪೀಲಸಿತಾಯ । ಪಿಷ್ಟಾತಧೂಲಿಧೂಸರಾಯ ।
ಪಿಷ್ಟಾತಚೂರ್ಣೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಿಷ್ಟಪಿಶಿತಾಶನಾಯ ।
ಪಿಷ್ಟಭಕ್ತಾಘಾಯ । ಪುಷ್ಟಭಕ್ತಜನಾಯ । ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ ।
ಪುಷ್ಪಕಪ್ರಿಯರಾಜರಾಜಸಖಾಯ । ಪುಷ್ಪಮಂಜರೀಮಂಡಿತಾಯ ।
ಪುಷ್ಪವಾಟಿಕಾ-ವಿಹಾರಕುತುಕಿನೇ । ಪುಷ್ಪರಾಗಮಣಿಮಕುಟಶೋಭಿತಾಯ ।
ಪುಷ್ಪರಾಗಪೂರ್ಣ-ಕುಂಡಲಾಯ । ಪುಷ್ಪಪುಚ್ಛೀಪ್ರೀತಿಪೂರ್ಣಾಯ ।
ಪುಷ್ಪಪುಚ್ಛೀಪೂಜಿತಾಯ । ಪುಷ್ಪಪುಚ್ಛೀಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ।
ಪುಷ್ಪಪುಟಕಮಲಾರ್ಚಿತಾಯ । ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ-ಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪುಷ್ಪಧೂಲೀಧೂಸರಚರಣಾಯ ನಮಃ । 4300 ।

ಓಂ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕಾವಿರಾಜಮಾನಾಯ ನಮಃ । ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಪುಷ್ಕರಾಂಬರಾಯ । ಪುಷ್ಕರಮೂರ್ತಯೇ । ಪುಷ್ಕರಕೇಶಾಯ ।
ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯ । ಪುಷ್ಪದಂತವರದಾಯ । ಪುಷ್ಪವದ್ರೂಪಲೋಚನಾಯ ।
ಪುಷ್ಕಲಾವರ್ತಕನಾಯಕಸ್ತುತಾಯ । ಪುಷ್ಕಲಾಯ । ಪುಷ್ಕಲಗುಣಾಭಿರಾಮಾಯ ।
ಪುಷ್ಕರಿಣೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಪುಷ್ಕರಿಣೀಪ್ರಾಣದಾಯ । ಪುಷ್ಕರಿಣೀತೀರವಾಸಿನೇ ।
ಪುಷ್ಕರಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ । ಪುಷ್ಕರೇಶಾಯ । ಪುಷ್ಪಕೇತೂಹರಾಯ ।
ಪುಷ್ಪಕೇತೂಪ್ರಿಯಾಯ । ಪುಷ್ಪದಂತಾಖ್ಯಗಂಧರ್ವವರದಾಯ ।
ಪುಷ್ಪದಂತಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 4320 ।

ಓಂ ಪುಷ್ಪೇಷುಪ್ರಾಣಹರಾಯ ನಮಃ । ಪುಷ್ಪಬಾಣಪುರಂಧ್ರೀಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪುಷ್ಪಶರಕಾಮಿನೀಸೇವಿತಾಯ । ಪುಷ್ಪೇಷುಪತ್ನೀವರದಾಯ ।
ಪುಷ್ಪರಥಾಧಿರೂಢಾಯ । ಪುಷ್ಪರಥಾರೋಹಕೌತುಕಿನೇ ।
ಪುಷ್ಕರವರ್ಮಧರಾಯ । ಪುಷ್ಕರವರ್ಮಶೋಭಾಕರಾಯ ।
ಪುಷ್ಯಮೀಪ್ರಿಯಶೇಖರಾಯ । ಪುಷ್ಪಕಾಧಿಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪುಷ್ಪರಸಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ । ಪುಷ್ಪರಸಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪೂಷ್ಣೇ । ಪೂಷಮಂಡಲವಾಸಿನೇ । ಪೂಷನೇತ್ರಾಯ ।
ಪೂಷಪೂಜ್ಯಾಯ । ಪ್ರೇಷ್ಯಪೋಷಕಾಯ । ಪ್ರೇಷ್ಯವೃಂದಸ್ತುತಾಯ ।
ಪ್ರೇಷ್ಯಾಪ್ಸರಃಪರಿಚಾರಿತಾಯ । ಪ್ರೇಷ್ಠಜನಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 4340 ।

ಓಂ ಪ್ರೇಷಕಾಯ ನಮಃ । ಪೈಷ್ಟಿಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಪೇಷ್ಟಿಕಾಮೋದಶಾಲಿನೇ ।
ಪೈಷ್ಟಿಕತುಷ್ಟಚಿತ್ತಾಯ । ಪ್ರೋಷಿತಭರ್ತುಕಾಪ್ರಿಯಪ್ರದಾಯ ।
ಪ್ರೋಷಿತನಾಯಿಕಾಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಪೌಷ್ಪಕಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತಾಯ ।
ಪೀಷ್ಪಕಾನುರಕ್ತಾಯ । ಪೌಷಪ್ರಿಯಾಯ । ಪೌಷೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ।
ಪೌಷೀಚಂದ್ರಿಕಾಧವಲಾಯ । ಪುಷ್ಕರಾಯ । ಪುಷ್ಕರಸ್ರಜೇ ।
ಪುಷ್ಕರನಾಲಜನ್ಮನೇ । ಪುಷ್ಟಾಯ । ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ।
ಪುಷ್ಟಿಸಂವರ್ಧನಾಯ । ಪುಷ್ಟನಾಂ ಪತಯೇ । ಪುಷ್ಟೇಶಾಯ ।
ಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 4360 ।

ಓಂ ಪುಷ್ಪವಸ್ತುಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಪುಷ್ಪವದ್ವಹ್ನಿನಯನಾಯ ।
ಪುಷ್ಪರ್ಮಾಲಿನೇ । ಪುಷ್ಪಚಾಪವಿಭಂಜಕಾಯ ।
ಪೂಷದಂತಾಂತಕಾಯ । ಪೂಷದಂತವಿನಾಶಾಯ ।
ಪೂಷದಂತಭಿದೇ । ಪೂಷದಂತಹೃತೇ । ಪೂಷದಶ್ವಾಯ ।
ಪ್ರಸನ್ನೇಶ್ವರಾಯ । ಪ್ರಸಾದಶೀಲಾಯ । ಪ್ರಸಾದಸುಮುಖಾಯ ।
ಪ್ರಸಾದಿತನಿಶಾಚರಾಯ । ಪ್ರಸಾದಗೋಚರೀಕೃತಸುರಸಂಘಾಯ ।
ಪ್ರಸವಿತ್ರೇ । ಪ್ರಸ್ರವಣಾಚಲವಾಸಾಯ । ಪ್ರಸ್ರವಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪ್ರಸಾರಿಣೀಪ್ರಾಯಜಟಾಲತಾಯ । ಪ್ರಸೃತಧೃತವಿಷಭಕ್ಷಕಾಯ ।
ಪ್ರಸೃತೀಕೃತಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 4380 ।

ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಸ್ಮೃತೀಕೃತಭಕ್ತಾಪರಾಧಾಯ ।
ಪ್ರಸಾಧಿತ ನಿಜಶರೀರಾಯ । ಪ್ರಸಾರಿತವಶ್ಯಲೋಕಾಯ ।
ಪ್ರಸಿತಜನಶಂಕರಾಯ । ಪ್ರಸ್ಥಿತಕ್ರೋಧಾಯ । ಪ್ರಸ್ತುತಾಕಾರಾಯ ।
ಪ್ರಸೋಷ್ಯಂತೀಪಾಲಕಾಯ । ಪ್ರಸೂತಿಕರಾಯ । ಪ್ರಸೂತಿಜನಕಾಯ ।
ಪ್ರಸೂತರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ । ಪ್ರಸೂಜನಯಿತೃರೂಪಾಯ ।
ಪ್ರಸ್ತೋತೃಗೀತಾಯ । ಪುಸ್ತಕಾಲಂಕೃತಹಸ್ತಾಯ । ಪ್ರಸೃತಕೀರ್ವಯೇ ।
ಪ್ರಸರಪ್ರದಾಯ । ಪ್ರಸರಶೂರಾಯ । ಪ್ರಸರನಿರತಾಯ ।
ಪ್ರಸರವೃಷಭವಾಹಾಯ । ಪ್ರಸರಶಾಯಿನೇ ನಮಃ । 4400 ।

ಓಂ ಪ್ರಸ್ತರಶಯ್ಯಾಶಾಯಿನೇ ನಮಃ । ಪ್ರಸ್ತರಹಾರಾಲಂಕೃತಾಯ ।
ಪ್ರಸ್ತರಾಸೀನಾಯ । ಪ್ರಸ್ತಾರಕೃತೇ । ಪ್ರಸ್ತಾರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಪ್ರಸಾರಶೀಲಾಯ । ಪ್ರಸಾರಿಣೇ । ಪ್ರಸಾರಿ-ಮಂಡಲಸ್ಥಾಯ ।
ಪ್ರಸ್ತುತಾಂಕುರಾಯ । ಪ್ರಸವಜನಕಾಯ । ಪ್ರಸವಭೂಷಿತಾಯ ।
ಪ್ರಸೇವಕಾಯ । ಪ್ರಸೂರೂಪಾಯ । ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಸ್ತುತಿಸ್ತುತಾಯ ।
ಪ್ರಾಸಾದವಾಸನಿರತಾಯ । ಪ್ರಾಸಾದ್ಯಾಯುಧಮಂಡಿತಾಯ । ಪ್ರಾಸ್ತರಿಪುಮಂಡಲಾಯ ।
ಪಾಂಸುಚಂದನಾಯ । ಪಾಂಸುದಿಗ್ಧಾಯ । ಪಾಂಸುಚಂದನಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । 4420 ।

ಓಂ ಪ್ರಾಸಂಗ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಪಾಂಸುಚಾಮರಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ।
ಪಾಂಸುಚಾಮರಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಾಂಸುಚಾಮರಾಯ । ಪಾಂಸುಲಾಯ ।
ಪಾಂಸುಲಾಮದಭಂಜನಾಯ । ಪಾಂಸುಲಾಯುಧಾಯ । ಪಾಂಸುಲಾವರದಾಯ ।
ಪಾಂಸುಲಾಭಾರಹರಾಯ । ಪಾಂಸುಲಾಚಾರನಿರ್ಧಾರಕಾಯ ।
ಪಾಂಸುಲಾಗಮಹೇತುವದನಾಯ । ಪಾಂಸುಧೂಸರಾಯ । ಪಾಂಸುಕಾಸೀನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪುಸ್ತಕಾಲಂಕೃತಶೋಭಾಯ । ಪುಸ್ತಕಾಭಯವರದಹಸ್ತಾಯ ।
ಪುಂಸವನಪ್ರಿಯಾಯ । ಪುಂಸ್ಕೋಕಿಲಕೂಜಿತಲೋಲುಪಾಯ । ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನರೂಪಾಯ ।
ಪೌಂಸ್ನಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಪೌಂಸ್ನರೂಪಾಯ ನಮಃ । 4440 ।

ಓಂ ಪೌಂಸ್ನಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ ನಮಃ । ಪಾಂಸವ್ಯಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾನನಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಯ । ಪ್ರಸಾದಾಭಿಮುಖಾಯ । ಪ್ರಸಾದಾಯ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತಾಯ ।
ಪ್ರಸವಾಯ । ಪ್ರಸೃತಾಯ । ಪ್ರಸ್ಥಿತಾಯ । ಪುಂಸೇ । ಪ್ರಸ್ಕಂದನಾಯ ।
ಪ್ರಹರಣಾನಾಂ ವಜ್ರಾಯ । ಪ್ರಹತಪ್ರಾಶಿತಾಯ । ಪ್ರಹಿತಾಯ ।
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 4460 ।

ಓಂ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಕಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರಹೇಲಿಕಾವಿದಗ್ಧಾಯ ।
ಪ್ರಹತವೈರಿಣೇ । ಪ್ರಹೃತರಿಪುಮಂಡಲಾಯ । ಪ್ರಹರ್ಷಕಾಯ ।
ಪ್ರಹರಣಭೂಷಣಾಯ । ಪ್ರಹರಣರೂಪಿಣೇ । ಪ್ರಹರಣದೇವತಾಸ್ತುತಾಯ ।
ಪ್ರಹರ್ತ್ರೇ । ಪ್ರಹಂತ್ರೇ । ಪ್ರಹೇತಿವಂದ್ಯಾಯ । ಪ್ರಲಯಾನಲಕೃತೇ ।
ಪ್ರಲಯಾನಲನಾಶಕಾಯ । ಪ್ರಲಯಾರ್ಣವಸಂಸ್ಥಾಯ । ಪ್ರಲಯೋತ್ಪತ್ತಿಹೇತವೇ ।
ಪ್ರಲಯದಗ್ಧಸುರಾಸುರಮಾನವಾಯ । ಪಕ್ಷಿಣೀಚಂದ್ರಿಕಾಭಾಯ ।
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರವಾಹನೇಡ್ಯಾಯ । ಪಕ್ಷೀಶಾಯ । ಪಕ್ಷೀಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 4480 ।

ಓಂ ಪ್ಲಕ್ಷದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ । ಪ್ಲಕ್ಷೇಶ್ವರಾಯ ।
ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತಪಾತಕಾಯ । ಪ್ರೇಕ್ಷಾವದಗ್ರೇಸರಾಯ । ಪ್ರೇಕ್ಷಾವತ್ಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪ್ರೇಕ್ಷಾದತ್ತಭುವನಾಧಿಪತ್ಯಾಯ । ಪ್ರೇಕ್ಷಣಲಬ್ಧನಾಕೇಂದ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಪ್ರೇಕ್ಷಾಧಾಮ್ನೇ । ಪ್ರಕ್ಷೀಣದೋಷಾಯ । ಪಕ್ಷಾಯ । ಪಕ್ಷಮಾಸಾರ್ಧಮಾಸಾಯ ।
ಪಕ್ಷಮಾಸದಿನಾತ್ಮನೇ । ಪಕ್ಷಧಾರಿಣೇ । ಪಕ್ಷರೂಪಾಯ । ಪಕ್ಷಿಣೇ ।
ಪಕ್ಷೀಂದ್ರವಾಹನಾಯ ನಮಃ । 4496

ಫಕಾರಸ್ಯ ವಾಸುದೇವೋ ದೇವತಾ । ಧನಧಾನ್ಯಪಶುಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಫ್ರೇಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಫಟ್ಕಾರಾಯ । ಫಡಸ್ತ್ರಜಪಸಂತುಷ್ಟಾವ ।
ಫಣೀಂದ್ರಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ । 4500 ।

ಓಂ ಫಣಿನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಫಣಿಪೂಜಿತಾಯ । ಫಣಿವಿದ್ಯಾಮಯಾಯ ।
ಫಣೀಂದ್ರೋಕ್ತಮಹಿಮ್ನೇ । ಫಣೀಂದ್ರಾಂಗದಧಾರಿಣೇ ।
ಫಣೀಂದ್ರವರದಾಯ । ಫಣಿರಾಜಚೂಡಾಯ । ಫಣಿರಾಜವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಫಣಿಪತಿವೇಷ್ಟಿತಶೋಭಿತಲಿಂಗಾಯ । ಫಣಾಧರೇಂದ್ರಧಾರಿಣೇ ।
ಫಣೀಂದ್ರಸಂವೀತತನವೇ । ಫಣೀಂದ್ರಮೇಖಲಾಯ । ಫಣಿದಾಮವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಫಣಾಮಣಿವಿರಾಜಿತಾಯ । ಫೇನ್ಯಾಯ । ಫೂತ್ಕೃತಾಯ ।
ಫ್ರೇಂಫ್ರೇಂ । ಫ್ರೇಂಪರಾಯಣಾಯ । ಫ್ರೇಂಫ್ರೇಂಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ ।
ಫ್ರೇಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 4520 ।

ಓಂ ಫಲಾಯ ನಮಃ । ಫಲದಾಯ । ಫಲಜ್ಞಾಯ । ಫಲಾಂಕಾಯ ।
ಫಲರೂಪಿಣೇ । ಫಾಲೇ ಭಸ್ಮರೇಖಾತ್ರಯಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಫಾಲಾಕ್ಷಿಜಾತಜ್ವಲನಲೇಲಿಹಾನ-ಮನೋಭವಾಯ । ಫಾಲಾಕ್ಷಾಯ ।
ಫಾಲಾಕ್ಷಿಪ್ರಭವಪ್ರಭಂಜನಸಖ-ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸ್ಫುಲಿಂಗಚ್ಛಟಾತೂಲಾನಂಗಕಾಯ ।
ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ । ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾನಲವಿಶೋಷಿತಪಂಚಬಾಣಾಯ ।
ಫಾಲೇಕ್ಷಣಾಯ । ಫಾಲಲೋಚನಜಾತಪಾವಕದಗ್ಧಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಫಾಲನೇತ್ರಾಯ । ಫುಲ್ಲಪದ್ಮವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ಫಂ ವಾಮಕರ್ಣಾಂಗುಲಿಕಾಯ ನಮಃ । 4536

ಬಕಾರಸ್ಯ ಅಶ್ವಿನೌ ದೇವತಾ । ವಾತಪಿತ್ತಾದಿನಾಶನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ । ಬೀಜಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ । ಬೀಜತೋಷಿತಾಯ ।
ಬೀಜಮುದ್ರಾಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । 4540 ।

ಓಂ ಬೀಜವಾಹನಾಯ ನಮಃ । ಬೀಜೇಶಾಯ । ಬೀಜಾಧಾರಕರೂಪಾಯ ।
ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಬೀಜಕತ್ರೇ । ಬೀಜತಂತ್ರಾಯ । ಬೀಜನಾಶಕಾಯೇ ।
ಬೀಜಯಂತ್ರಸ್ಥಿತಾಯ । ಬೀಜರಾಜಾಯ । ಬೀಜಹೇತವೇ । ಬೀಜವರ್ಣಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಬೀಜದಾಯ । ಬೀಜಮಾತ್ರಾಯ । ಬೀಜವೃದ್ಧಿದಾಯ । ಬೀಜಧರಾಯ ।
ಬೀಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಂಗಾಯ । ಬೀಜರೂಪಾಯ । ಬೀಜಪಾರಾಯ ।
ಬೀಜಸಂಸ್ಥಮರೀಚಯೇ । ಬೀಜಕೋಶಾಯ ನಮಃ । 4560 ।

ಓಂ ಬೀಜಿನೇ ನಮಃ । ಬೀಜವೃಕ್ಷಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಬೀಜಹಂತ್ರೇ ।
ಬೀಜಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಾಯ । ಬಡವಾಮುಖಾಯ । ಬಡಬಾಗ್ನಯೇ ।
ಬಿಡೌಜೋವಿಧಿವೈಕುಂಠನಮಿತಾಯ । ಬಾಣಪೂಜಿತಾಯ । ಬಾಣಪೂಜಾರತಾಯ ।
ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ । ಬಾಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಾಣೀಕೃತೇಂದ್ವಗ್ನಿನಾರಾಯಣತೀಕ್ಷ್ಣೇಷವೇ ।
ಬಾದಿಹಸ್ತಾಯ । ವೃಂದಾರಕವರಾರ್ಚಿತಾಯ । ವೃಂದಾವನಕೃತಾಲಯಾಯ ।
ಬಿಂದವೇ । ಬಿಂದುನಾದಾತ್ಮಕಾಯ । ಬಂಧನಾಯ । ಬಂಧಕತ್ರೇ ।
ಬಂಧವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । 4580 ।

ಓಂ ಬಂಧವೇ ನಮಃ । ಬಂಧಾಯ । ಬುದ್ಧಯೇ । ಬುದ್ಧಾಯ ।
ಬುಧ್ನಿಯಾಯ । ಬುದ್ಧಿಮದ್ವರಾಯ । ಬುದ್ಧೀಂದ್ರಿಯಾತ್ಮನೇ ।
ಬುದ್ಧೀಶಾಯ । ಬುದ್ಧಿಪ್ರೇರಕಾಯ । ಬುದ್ಧಿದಾಯ । ಬುದ್ಧಿರೂಪಾಯ ।
ಬುದ್ಧಿವಿವರ್ಧನಕಾರಣಲಿಂಗಾಯ । ಬುಧಾತ್ಮನೇ । ಬೋಧೇ । ಬೋಧ್ಯಾಯ ।
ಬೋದ್ಧವ್ಯಾಯ । ಬೋಧಿನೇ । ಬೋಧಿತ್ರೇ । ಬೋಧನಾಯ । ಬೋಧರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । 4600 ।

ಓಂ ಬೋಧ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಬಂ ಪರಮಶಿವಾಯ ।
ಬಿಂಬಾಗಮಮುಖಾಯ । ಬಭ್ರವೇ । ಬಬ್ಲುಶಾಯ । ಬಾಭ್ರಾಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಾಯ । ಬಲಾಯ । ಬಲಶಾಲಿನೇ । ಬಲಘ್ನೇ । ಬಲಚಾರಿಣೇ ।
ಬಲರೂಪಧೃತೇ । ಬಲಕೃತೇ । ಬಲವಿದೇ । ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ।
ಬಲಾಬಲಸಮೂಹಾಯ । ಬಲವತಾಂ ವಾಯವೇ । ಬಲಿನೇ ನಮಃ । 4620 ।

ಓಂ ಬಲಿಭುಜೇ ನಮಃ । ಬಲಿಗತಯೇ । ಬಲೀವರ್ದಾಯ । ಬಲೋನ್ಮಾಥಿನೇ ।
ಬಲವತೇ । ಬಲಿವೀರಾಯ । ಬಾಲಾಯ । ಬಾಲರೂಪಾಯ । ಬಾಲರೂಪಧರಾಯ ।
ಬಾಲಮತಯೇ । ಬಾಲೇಶ್ವರಾಯ । ಬಾಲಭಾವಭೃತೇ ।
ಬಾಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಾಲಚಂದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಬಾಲಚಂದ್ರಾವತಂಸಾಯ ।
ಬಾಲಾದಿತ್ಯಸಹಸ್ರಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ । ಬಾಲಾವರ್ಣ್ಯಕವಿತ್ವಭೂಮಿಸುಖದಾಯ ।
ಬಾಲಾರ್ಕಮಂಡಲಾಕಾರಾಯ । ಬಿಲ್ವದಲಾಕಾರಾಯ । ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 4640 ।

ಓಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಬಿಲ್ವಾಯ ।
ಬಿಲ್ಮಿನೇ । ಬಿಲ್ವಮಾಲಾಧರಾಯ । ಬಿಲ್ವಾಯ । ಬಹಿರ್ಮುಖಾಯ ।
ಬಹಿರ್ಮುಖಮಹಾ-ದರ್ಪದಮನಾಯ । ಬಹುಶ್ರುತಾಯ । ಬಹುಪ್ರದಾಯ ।
ಬಹುಮಯಾಯ । ಬಹುರೂಪಾಯ । ಬಹುಭೂತಾಯ । ಬಹುಧರಾಯ ।
ಬಹುರೂಪಧೃತೇ । ಬಹುರಶ್ಮಯೇ । ಬಹುಪ್ರಸಾದಾಯ । ಬಹುಧಾನಿಂದಿತಾಯ ।
ಬಹುಮಾಲಾಯ । ಬಹುಲಾಯ । ಬಹುಕರ್ಕಶಾಯ ನಮಃ । 4660 ।

ಓಂ ಬಹುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಬಹುವಿಧಪರಿತೋಷಬಾಷ್ಪಪೂರಸ್ಫುಟಪುಲಕಾಂಕಿತ-
ಚಾರುಭೋಗಭೂಮಯೇ । ಬಹುನೇತ್ರಾಯ । ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ । ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ।
ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯವಮತ್ಯಾಪ್ತಶಕಭೀಹಾರಿಣೇ । ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ ।
ಬೃಹಜ್ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಬೃಹತೇ । ಬೃಹದ್ರಥಾಯ । ಬೃಹತ್ಕೀರ್ತಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಪಾದಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮದಾರಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಸದನಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ । 4680 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದ್ರುಹೇ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ । ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಗಹೃತೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ । ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾತ್ಮನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರಭ್ರಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಾಯ ನಮಃ । 4700 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡರೂಪಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪ್ರಭವೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಾಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಧಿಪತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪ್ರಿಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮತನವೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಭಾವನತತ್ಪರಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಬೀಜಾಯ ನಮಃ । 4720 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮನಾರಾಯಣೇಶಾನಾದ್ಯಖಿಲಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಹ್ಮಮುರಾರಿಸುರಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದ್ಯವತಾರಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಗಣಪತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್ವಂದ್ಯಮಾನಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್ವಂದ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರನುಧ್ಯೇಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವೇದ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಜಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮದಂಡಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಣಿ
ಸ್ಥಿತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಂದನೀಯಾಯ ನಮಃ । 4740 ।

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವೇನ ವಿಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣವಿದೇ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನುಗತಾಯ ನಮಃ । 4746

ಭಕಾರಸ್ಯ ಶುಕ್ರೋ ದೇವತಾ । ಭೂತಪ್ರೇತಭಯಾಪನಯನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಭಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಭಕ್ತಹೃದ್ವನಜಭೃಂಗಾಯ । ಭಕ್ತಪಾಲಾಯ ।
ಭಕ್ತಚಕೋರಚಂದ್ರಾಯ । ಭಕ್ತಸೇವ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತಜೀವನಾಯ ।
ಭಕ್ತಮಂದಾರಾಯ । ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯ ।
ಭಕ್ತಭಯಚ್ಛೇದಕಾರಣಾಯ । ಭಕ್ತವಿಶೇಷವಶೀಕರಾಯ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಯಾಣದಾಯ । ಭಕ್ತವರದಾಯ । ಭಕ್ತಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 4760 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಕಾಮದುಘೇ ನಮಃ । ಭಕ್ತಪ್ರಾರ್ಥಿತಸರ್ವಾರ್ಥಕಾಮಧೇನವೇ ।
ಭಕ್ತಕಲ್ಪತರವೇ । ಭಕ್ತಕೃಪಾಪರಾಯ । ಭಕ್ತಮಾನಸಮಂದಿರಾಯ ।
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಕ್ತಚಿತ್ತಾಪಹಾರಕಾಯ । ಭಕ್ತವಶ್ಯಾಯ ।
ಭಕ್ತರಕ್ಷಕವಾಮಾಕ್ಷಿಕಟಾಕ್ಷಾಯ । ಭಕ್ತಪೋಷಕಾಯ ।
ಭಕ್ತಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾಯ । ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಮೂರ್ತಯೇ ।
ಭಕ್ತಾರವಿಂದಹೇಲಯೇ । ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭಕ್ತಾಭಿಮತಪ್ರದಾಯ । ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾತರಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಯ । ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕಾಯ । ನಮಃ । 4780 ।

ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಯಭಂಜನಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸುಲಭಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಪರಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಶರ್ಮದಾಯ । ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನೇ । ಭಕ್ತಾನಾಂ
ಭೀತಿಭಂಗರತಾಯ । ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ । ಭಕ್ತಾಭೀಪ್ಸಿತದಾಯಕಾಯ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಾಯಿನೇ । ಭಕ್ತಾನಾಮಾರ್ತಿನಾಶಾಯ । ಭಕ್ತಿದಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಕಾರಣಾಯ । ಭಕ್ತಿಮತೇ । ಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ಭಕ್ತಿನಾಯಕಾಯ ।
ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಭಕ್ತೇಷ್ಟದಾತ್ರೇ । ಭಕ್ತೇಚ್ಛೋಪಾತ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 4800 ।

ಓಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಭ್ವಾಕೃತಯೇ । ಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ಭೋಕ್ತೃರೂಪಾಯ । ಭಗವತೇ । ಭಗಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ ।
ಭಗನೇತ್ರಭಿದೇ । ಭಗಹಾರಿಣೇ । ಭಗಪತಯೇ । ಭಗನೇತ್ರಾಂತಕಾಯ ।
ಭಗಪ್ರಮಥನಾಯ । ಭಗನೇತ್ರವಿದಾರಣಾಯ । ಭಗಘ್ನಾಯ ।
ಭಗನೇತ್ರಹಾರಿಣೇ । ಭಗಧಾರಿಣೇ । ಭಗಾತ್ಮನೇ । ಭಗಾಯ ।
ಭಗಾಕ್ಷಹರಾಯ । ಭಗಾಕ್ಷಸಂಸ್ಫೋಟನದಕ್ಷಕರ್ಮಣೇ ।
ಭಗಾಕ್ಷಘ್ನೇ ನಮಃ । 4820 ।

ಓಂ ಭಗನೇತ್ರಹಂತ್ರೇ ನಮಃ । ಭಗೀರಥಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಭಾಗ್ಯಾಯ ।
ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯ । ಭಾಗ್ಯಾರೋಗ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಭಾಗ್ಯದಾತ್ರೇ ।
ಭಾಗಧರಾಯ । ಭಾಗಿನೇ । ಭಾಗೀರಥೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಭೂಗರ್ಭಾಯ ।
ಭೋಗಿಶಯನಾಯ । ಭೋಗಿಭೂಷಾಯ । ಭೋಗದಾಯ । ಭೋಗಿನೇ ।
ಭೋಗನಾಯಕಾಯ । ಭೋಗಭುಜೇ । ಭೋಗ್ಯಾಯ । ಭೋಗಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ಭೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದಾಯ । ಭೋಗಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 4840 ।

ಓಂ ಭಾಗಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ । ಭೋಗಭೃತಾ ವಲಯವತೇ ।
ಭಂಗುರಾಯ । ಭೃಂಗಿರಿಟಯೇ । ಭೃಂಗಿರಿಟಿಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯ
! ಭೂಚರಾಯ । ಭಜಮಾನಾಯ । ಭ್ರಾಜಮಾನಾಯ । ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ।
ಭುಜಂಗಕುಂಡಲಿನೇ । ಭುಜಗೇಂದ್ರಲಸತ್ಕಂಠಾಯ ।
ಭುಜಂಗಾಭರಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಭುಜಂಗವಿಲಸತ್ಕರ್ಣಾಯ ।
ಭುಜಂಗವಲಯಾವೃತಾಯ । ಭುಜಂಗರಾಜವಿಲಸತ್ಕಂಕಣಾಯ ।
ಭುಜಂಗಹಾರವಲಯಾಯ । ಭುಜಂಗಹಾರಾಯ ।
ಭುಜಂಗವಲ್ಲೀವಲಯಸ್ರಙ್ನದ್ಧಜೂಟಾಯ । ಭುಜಂಗವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಭುಜಗಾಧಿಪಕಂಕಣಾಯ ನಮಃ । 4860 ।

ಓಂ ಭುಜಗಲೋಕಪತಯೇ ನಮಃ । ಭುಜಗಹಾರಮುದನ್ವಿತಾಯ ।
ಭುಜಗಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ । ಭುಜಂಗರಾಜಕುಂಡಲಾಯ ।
ಭುಜಂಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧಜಾಟಜೂಟಕಾಯ ।
ಭುಜಂಗಶಿಶುವಿತ್ರಸ್ತಕುರಂಗಶಿಶುಮಂಡಿತಾಯ ।
ಭುಜಭ್ರಾಂತದಿಗಂತಾಯ । ಭೋಜನಾಯ । ಭೋಜಯಿತ್ರೇ ।
ಭೋಜ್ಯಾಯ । ಭೋಜಸನ್ನಿಭಾಯ । ಭಜ್ಯಮಾನವಿಪದ್ದ್ರುಮಾಯ ।
ಭಟ್ಟಾರಾಯ । ಭಟ್ಟಾರಕಾಯ । ಭಂಡಾಸುರವಿಧ್ವಂಸನೋತ್ಸುಕಾಯ ।
ಭಿಂಡಿಪಾಲಭುಸುಂಡಿಭೃತೇ । ಭ್ರೂಣಹತ್ಯಾಪಾತಕನಾಶನಾಯ । ಭ್ರಾತ್ರೇ ।
ಭ್ರಾಂತಾಯ । ಭ್ರಾಂತಿರಹಿತಾಯ ನಮಃ । 4880 ।

ಓಂ ಭ್ರಾಂತಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ಭೀತಿನಾಶನಾಯ । ಭೀತವ್ರಾತಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ ।
ಭೀತಾಭೀತಭಯಾಪಹಾಯ । ಭೀತಿಭರಸೂದನಾಯ । ಭೂತಸಂಸಾರದುರ್ಗಾಯ ।
ಭೂತಸಂಘನಾಯಕಾಯ । ಭೂತವೇತಾಲಸಂಘಾಢ್ಯಾಯ ।
ಭೂತವೇತಾಲಜುಷ್ಟಾಯ । ಭೂತಭರ್ತ್ರೇ । ಭೂತಾನಾಂ ಪತಯೇ ।
ಭೂತಿಭೂಷಾಯ । ಭೂತಭವ್ಯಭವತೇ । ಭೂತಿಭಾಸಿತೋರಸೇ ।
ಭೂತಿಕರ್ಪೂರಸಂಯುಕ್ತದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ । ಭೂತೇಶಾಯ ।
ಭೂತಸಂಘಸಮಾವೃತಾಯ । ಭೂತಯೇ । ಭೂತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಭೂತಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 4900 ।

ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಭೂತಯೋನಯೇ । ಭೂತಸಂಘಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಭೂತಪತಯೇ । ಭೂತಾಯ । ಭೂತನಿವಾರಣಾಯ ।
ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಯೇ । ಭೂತಚಾರಿಣೇ । ಭೂತಭಾವನಾಯ ।
ಭೂತಿಭೂಷಣಾಯ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭೂತಿದಾಯಕಾಯ । ಭೂತಿಕೃತೇ ।
ಭೂತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಭೂತಿಭೂಷಿತಾಯ । ಭೂತಿಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ಭೂತಿಲಿಂಗಾಯ । ಭೂತಿವಾಹನಾಯ । ಭೂತಿಭೂತಯೇ ನಮಃ । 4920 ।

ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ಭೂತಗ್ರಾಮಶರೀರಿಣೇ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವಿಷ್ಯಾಯ । ಭೂತಭವ್ಯೇಶಾಯ ।
ಭೂತಭವ್ಯಭವೋದ್ಭವಾಯ । ಭೂತಪರಿವೃತಾಯ ।
ಭೂತವೇತಾಲ-ಸೇವಿತಾಯ । ಭೂತಭೃತೇ । ಭೂತಕೃತೇ । ಭೂತಮಿತ್ರಾಯ ।
ಭೂತವೃತಾಯ । ಭೂತಗಣ-ಸೇವ್ಯಾಯ । ಭೂತಗಾಯ । ಭೂತಘ್ನೇ ।
ಭೂತಮೂರ್ತಯೇ । ಭೂತಭವ್ಯಭವನ್ನಾಥಾಯ । ಭೂತವಾಹನಾಯ ।
ಭೂತಕಾಯಸ್ಥಾಯ । ಭೂತಪಾವನಾಯ । ಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 4940 ।

ಓಂ ಭೂತಸಂಘಾಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಭೂತಾಲಯಾಯ । ಭೂತಾವಾಸಾಯ ।
ಭೂತ್ಯಾಲೇಪನಭೂಷಿತಾಯ । ಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಭೂತಾನಾಂ
ಪತಯೇ । ಭೂತಾಧಿಪತಯೇ । ಭೂತಾನಾಂ ವ್ಯೋಮ್ನೇ । ಭೂತಾದಯೇ । ಭೂತಾನಾಂ
ಶುಭದಾಯ । ಭೂತವ್ರಾತಪರಿತ್ರಾತ್ರೇ । ಭೀತಾಭೀತಭಯಾಪಹಾರಾಯ ।
ಭೂತನಾಶನಾಯ । ಭದ್ರಪೀಠಕೃತಾವಾಸಾಯ । ಭದ್ರಕಾಲೀಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ।
ಭದ್ರದಾಯ । ಭದ್ರನಾದಪ್ರಿಯಾಯ । ಭದ್ರವಾಹನಾಯ । ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ । 4960 ।

ಓಂ ಭದ್ರಾಕರಾಯ ನಮಃ । ಭೂದಾರಮೂರ್ತಿಪರಿಮೃಗ್ಯಪದಾಂಬುಜಾಯ ।
ಭೇದತ್ರಯರಹಿತಾಯ । ಭೇದವತೇ । ಭೂಧರಾಯುಧಾಯ ।
ಭೂಧರಸ್ಥಿತಾಯ । ಭಾನವೇ । ಭಾನುಭೂಷಾಯ ।
ಭಾನುರೂಪಾಯ । ಭಾನುಸೋಮಾಗ್ನಿಹೇತವೇ । ಭಾನುಸೋಮಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ।
ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ । ಭಾನುಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಾನುದರ್ಪಹರಾಯ ।
ಭ್ವಪ್ತೇಜೋವಾಯ್ವಾಕಾಶತುರೀಯಾಯ । ಭೂಪತಯೇ । ಭೂಪತಿತ್ತ್ವಪ್ರದಾಯ ।
ಭೂಪಾಯ । ಭ್ರಾಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಭಾಭೀಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 4980 ।

ಓಂ ಭೂಭಾರೋತ್ತಾರಣಾಯ ನಮಃ । ಭುಂಭಾರವಪ್ರಿಯಾಯ । ಭೂಭೃದಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಭೀಭತ್ಸಾಯ । ಭ್ರಮರಾಂಬಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಭ್ರಮರಾಂಬಾನಾಯಕಾಯ ।
ಭ್ರಾಮರೀಯುಕ್ತಾಯ । ಭ್ರಮರಿಣೇ । ಭಾಮಾಶಂಕರಾಯ । ಭಮ್ಮೃಗಯವೇ ।
ಭೀಮಾಯ । ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಭೀಮಗರ್ಭಾಯ । ಭೀಮಸಂಗಮಲೋಲುಪಾಯ ।
ಭೀಮಭೂಷಾಯ । ಭೀಮಸಂಗ್ರಾಮಲೋಲುಪಾಯ । ಭೀಮಚಂದ್ರಪತಯೇ ।
ಭೀಮವೇಷಾಯ । ಭೀಮನಿಃಸ್ವನಾಯ । ಭೀಮವರ್ಮಣೇ ನಮಃ । 500 ।0 ।

ಓಂ ಭೀಮಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಭೀಮಘಂಟಾಕರಾಯ ।
ಭೀಮಲಿಂಗಾಯ । ಭೀಮಗುಣಾನುಗಾಯ । ಭೀಮರೂಪಾಯ ।
ಭೀಮಾಖ್ಯದ್ವಿಜಬಂಧೂರುಭವಭೀತಿಭಿದೇ । ಭೀಮಾದೃಹಾಸವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಭೂಮಿಜಾರ್ಚಿತಾಯ । ಭೂಮಿದಾಯ । ಭೂಮಿಭಾರಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಭೂಮ್ನೇ ।
ಭ್ರೂಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಾಯ । ಭೌಮಾಯ । ಭೌಮೇಶಾಯ । ಭಯಹಾರಿಣೇ ।
ಭಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಭಯಂಕರಾಯ । ಭಯಾಪಹಾಯ । ಭಯಾನಕಾಯ ।
ಭೂಯಸೇ ನಮಃ । 50 ।20 ।

ಓಂ ಭರದ್ವಾಜದೀಕ್ಷಾಗುರುಭೂತದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ ನಮಃ । ಭರದ್ವಾಜಾಯ ।
ಭರದ್ವಾಜಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ । ಭರತಾಯ । ಭರಾಯ । ಭರ್ಗದೇವಾಯ ।
ಭರ್ಗವಾಸಾಯ । ಭರ್ಗಾಯ । ಭರ್ತ್ರೇ । ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭಾರದ್ವಾಜಕುಲೀನಾತ್ಮಪೂಜಕಾಯ । ಭಾರ್ಗವಾಯ । ಭಾರ್ಯಾಸುತಯುಕ್ತಾಯ ।
ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಪತಯೇ । ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ । ಭೂರ್ದೇವಾಯ ।
ಭೇರುಂಡಾಯ । ಭೈರವಾಯ । ಭೈರವಾಷ್ಟಕಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಭೈರವನಾದನಾದಿನೇ ನಮಃ । 50 ।40 ।

ಓಂ ಭೈರವವೇಗವೇಗಾಯ ನಮಃ । ಭೈರವನಾಥಾಯ ।
ಭೈರವರೂಪಾಯ । ಭೈರವರೂಪಿಣೇ । ಭೈರವಾನಂದರೂಪಾಯ ।
ಭಾಲನೇತ್ರಾನಲಾರ್ಚಿಃಪೀನೋಷ್ಮಣೇ । ಭಾಲನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸಂದಗ್ಧಮನ್ಮಥಾಯ ।
ಭೂಲೋಕವಾಸಿನೇ । ಭೂಲೋಕನಿವಾಸಿಜನಸೇವಿತಾಯ । ಭೂಲೋಕಶಿವಲೋಕೇಶಾಯ ।
ಭೂಲೋಕಾಮರಪಾದಪಾಯ । ಭವರೋಗಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಭವವೈದ್ಯಾಯ । ಭವಭಯಾಪಹಾಯ । ಭವವಿದೂರಾಯ । ಭವಹೇತವೇ ।
ಭವ್ಯಸೌಖ್ಯದಾಯಿನೇ । ಭವಭಾವನಾಯ । ಭವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭವನಾಶಾಯ ನಮಃ । 50 ।60 ।

ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ । ಭವಭೀತಿಹರಾಯ । ಭವತೇ ।
ಭವಹಾರಿಣೇ । ಭವ್ಯೇಶಾಯ । ಭವಹೇತವೇ । ಭವಚ್ಛಿದೇ ।
ಭವಕೃಂತನಾಯ । ಭವೋದ್ಭವಾಯ । ಭವಸಾಗರತಾರಣಾಯ ।
ಭವರೋಗಭಯಾಪಹಾಯ । ಭವಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಭವರೋಗಿಣಾಂ
ಭೇಷಜಾಯ । ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಾಯ । ಭವಸಿಂಧುಪ್ಲವಾಯ ।
ಭವಾಭಿಭೂತಭೀತಿಭಂಗಿನೇ । ಭವಾರಯೇ । ಭವ್ಯಾಯ । ಭವಾನೀಪತಯೇ ।
ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕಾಯ ನಮಃ । 50 ।80 ।

ಓಂ ಭವಾನೀಕಲತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಭವಾಂತಕಾಯ । ಭವಾನೀಸಮನ್ವಿತಾಯ ।
ಭವಾಯ । ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದಾಯ । ಭವಾನೀಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ।
ಭವಾನೀಪೂಜನೋತ್ಸುಕಾಯ । ಭವಾತ್ಮನೇ । ಭವಾರ್ತಿಘ್ನೇ ।
ಭವಾಬ್ಧಿತರಣೋಪಾಯಾಯ । ಭವಾತೀತಾಯ । ಭವಾನೀಶಾಯ ।
ಭವಾರಣ್ಯಕುಠಾರಕಾಯ । ಭವಾಂಧಕಾರದೀಪಾಯ । ಭಾವಲಿಂಗಾಯ ।
ಭಾವಾರ್ಥಗೋಚರಾಯ । ಭಾವಾಯ । ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಭಾವರತಾಯ ।
ಭಾವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 5100 ।

ಓಂ ಭಾವಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ । ಭುವಂತಯೇ । ಭುವನೇಶಾಯ ।
ಭುವನಾಧ್ವರೋಮ್ಣೇ । ಭುವನತ್ರಯಮಂಡಿತಾಯ । ಭುವನತ್ರಿತಯಾಧಿಪಾಯ ।
ಭುವನೈಕನಾಥಾಯ । ಭುವನತ್ರಯಕಾರಣಾಯ । ಭುವನಾಧೀಶ್ವರಾಯ ।
ಭುವನಾಯ । ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ । ಭೂಶಯಾಯ । ಭಾಷಾಪತಿಸ್ತುತಾಯ ।
ಭಾಷ್ಯಕಾರಮಂಜೀರಾಯ । ಭಿಷಜಾಂ ಭಿಷಕ್ತಮಾಯ । ಭಿಷಕ್ತಮಾಯ ।
ಭಿಷಜೇ । ಭೀಷಣಾಯ । ಭೀಷ್ಮಾಯ ನಮಃ । 5120 ।

ಓಂ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । ಭೂಷಾಸ್ಥಿಕುಂಡಪ್ರಕರಪರಿವೃತಾಯ ।
ಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ । ಭೇಷಜಾಯ । ಭಸ್ಮಭೂಷಾಯ ।
ಭಸ್ಮನಿಷ್ಠಮಹಾಶೈವಸ್ವಾತ್ಮಭೂತಾಯ । ಭಸ್ಮಭೂಷಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಭಸ್ಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಸ್ಮಭಾಸಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥಾಯ ।
ಭಸ್ಮಶಾಯಿನೇ । ಭಸ್ಮಶುದ್ಧಿಕರಾಯ । ಭಸ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ।
ಭಸಿತಶ್ವೇತವರಾಂಗಾಯ । ಭಸ್ಮಭೂತಾಯ । ಭಸಿತಲಸಿತಾಯ ।
ಭಸ್ಮದಿಗ್ಧಕಲೇವರಾಯ । ಭಸ್ಮಧಾರಣಹೃಷ್ಟಾಯ ।
ಭಸ್ಮಕೈಲಾಸದಾಯ । ಭಸ್ಮಲೇಪಕರಾಯ ನಮಃ । 5140 ।

ಓಂ ಭಸ್ಮದಿಗ್ಧಶರೀರಾಯ ನಮಃ । ಭಸ್ಮವಿಭೂಷಿತಾಂಗಾಯ ।
ಭಸ್ಮಭೂಷಾಧರಾಯ । ಭಸ್ಮನಾ ಭೂಷಿತಾಂಗಾಯ ।
ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭಿರ್ಮನೋಹರಕಲೇವರಾಯ ।
ಭಸ್ಮಗೌರಾಂಗಾಯ । ಭಸ್ಮಲೇಪಾಯ । ಭಸ್ಮೀಕೃತಾನಂಗಾಯ ।
ಭಸಿತಾಲೇಪಮಂಡಿತಾಯ ಭಸಿತಭೂಷಾಯ । ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ ।
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಭಸ್ಮಾಸುರಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಸ್ಮಾಸಕ್ತಾಯ ।
ಭಸ್ಮಾಸುರೇಷ್ಟದಾಯ । ಭಸ್ಮಾಂಗಧಾರಿಣೇ । ಭಸ್ಮಶಯಾಯ ।
ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ । ಭಾಸಯತೇ । ಭಾಸುರಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 5160 ।

ಓಂ ಭಾಸ್ವದ್ಬಾಲಮೃಣಾಲಕೋಮಲಾವಯವಾಯ ನಮಃ । ಭಾಸ್ವರಾಯ ।
ಭಾಸ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷಾಯ । ಭಾಸಕಾನಾಂ ಭಾಸಕಾಯ । ಭಾಸ್ವತೇ ।
ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಭೂಸುರಾರಾಧನಪ್ರೀತಾಯ ।
ಭೂಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಭೂಸುರೇಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ । ಭೂಸುರೇಡ್ಯಾಯ ।
ಭೂಸುತಾಪಾಲನಾಯ । ಭೂಸುರೇಶಾಯ । ಭೂಸುರವಂದಿತಾಯ । ಭಿಕ್ಷಾಹಾರಾಯ ।
ಭಿಕ್ಷಾಚರಣತತ್ಪರಾಯ । ಭಿಕ್ಷವೇ । ಭಿಕ್ಷುರೂಪಾಯ ।
ಭಿಕ್ಷುದೂಷಕಾಯ । ಭಿಕ್ಷಾಯಾಚನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 5180 ।

ಓಂ ಭಿಕ್ಷಾಟನವೇಷಾಯ ನಮಃ । ಭಿಕ್ಷುಕಾಯ । ಭೈಕ್ಷಕರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ।
ಭೈಕ್ಷ್ಯನಾಶಕಾಯ । ಭೈಕ್ಷಚರಾಯ ನಮಃ । 5185

ಮಕಾರಸ್ಯ ಕಾಲರುದ್ರೋ ದೇವತಾ । ಸ್ತಂಭನದ್ವೇಷಣಮೋಹನೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಮಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಮಕಾರಾಯ ।
ಮಕುಟಾಗಮಮಕುಟಾಯ । ಮಕರಂದರಸಾಸಾರವಚನಾಯ ।
ಮಕುಟಾಂಗದಕೇಯೂರಕಂಕಣಾದಿಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ । ಮಕಾರಾರ್ಥಾಯ ।
ಮುಕ್ತಿರೂಪಾಯ । ಮುಕ್ತೀಶಾಯ । ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಮುಕ್ತಾಮಣಿವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಮುಕುಂದಾಯ । ಮುಕುಂದಸಖಾಯ । ಮುಕ್ತತೇಜಸೇ । ಮುಕ್ತಯೇ ।
ಮುಕ್ತಾದಾಮಪರೀತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 5200 ।

ಓಂ ಮುಕ್ತಿನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಮುಕ್ತಾಯ । ಮುಕ್ತಸಕ್ತಾಯ ।
ಮುಕ್ತಿವೈಚಿತ್ರ್ಯಹೇತವೇ । ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಮುಕ್ತಾದೃಹಾಸಾಯ । ಮುಕ್ತಾಜೀವಾಯ । ಮುಕ್ತಾಹಾರಚಯೋಪೇತಾಯ ।
ಮುಕ್ತಾತಪತ್ರನಿರ್ಗಲನ್ಮೌಕ್ತಿಕಧಾರಾ-ಸಂತತಿನಿರಂತರಸರ್ವಾಂಗಾಯ ।
ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಾಯ । ಮೂಕದಾನವಶಾಸನಾಯ । ಮೂಕನಾಶಾಯ ।
ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ವರ್ಣರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯ । ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ।
ಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲಿಕಾಯ । ಮೃಕಂಡುತನಯಸ್ತೋತ್ರಜಾತಹರ್ಷಾಯ ।
ಮೃಕಂಡುಸೂನುರಕ್ಷಣಾವಧೂತದಂಡಪಾಣಯೇ । ಮಖಭಿದೇ ।
ಮಖಘ್ನಾಯ । ಮಖಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ । 5220 ।

ಓಂ ಮಖವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । ಮಖಾಂತಕಾಯ । ಮಖದ್ವೇಷಿಣೇ ।
ಮಖಾರಯೇ । ಮಖಪತಯೇ । ಮಖೇಶಾಯ । ಮುಖನಿರ್ಜಿತಪದ್ಮೇಂದವೇ ।
ಮುಖನಖಧಿಕ್ಕೃತಚಂದ್ರಾಯ । ಮುಖಬಂಧುಪೂರ್ಣಿಮಾಸೋಮಾಯ ।
ಮುಖಬಂಧುಪೂರ್ಣವಿಧುಬಿಂಬಾಯ । ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಯ । ಮುಖ್ಯಾಯ ।
ಮೇಖಲಿನೇ । ಮಂಗಲಾಯ । ಮಂಗಲಸುಸ್ವರಾಯ । ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ ।
ಮಂಗಲಾಧಾರಾಯ । ಮಂಗಲಾಕರಾಯ । ಮಂಗಲ್ಯಾಯ । ಮಂಗಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 5240 ।

ಓಂ ಮುಗ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಮುಗ್ಧೇಂದುಮೌಲಯೇ । ಮುಗ್ಧೇಂದುಶೇಖರಾಯ ।
ಮುಗ್ಧರೂಪಾಯ । ಮೌಗ್ಧ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಮೌಗ್ಧ್ಯಹಾರಕಾಯ ।
ಮೃಗಮದಸುಂದರಾಯ । ಮೃಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೃಗವ್ಯಾಧಾಧಿಪತಯೇ ।
ಮೃಗಾಂಕಶೇಖರಾಯ । ಮೃಗಾಕ್ಷಾಯ । ಮೃಗ್ಯಾಯ ।
ಮೃಗಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಕಾರಣಾಯ । ಮೃಗೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಸಿಂಹಾಯ ।
ಮೃಗೇಂದ್ರಚರ್ಮವಸನಾಯ । ಮೃಗೇಶ್ವರಾಯ । ಮೃಗಾಂತಕಾಯ ।
ಮೃಗವ್ಯಾಧಾಯ । ಮೃಗೇಂದ್ರವಾಹನಾಯ । ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ । 5260 ।

ಓಂ ಮೃಗಯುಭ್ಯೋ ನಮಃ । ಮೃಗಟಂಕಧರಾಯ । ಮೃಗಧಾರಿಣೇ ।
ಮೃಗಾದ್ಯುತ್ಪತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾಯ । ಮೇಘವಾಹನಾಯ । ಮೇಘವಾಹಾಯ ।
ಮೇಘದುಂದುಭಿನಿಃಸ್ವನಾಯ । ಮೇಘಾಯ । ಮೇಘಾಧಿಪತಯೇ ।
ಮೇಘ್ಯಾಯ । ಮೋಚಕಾಯ । ಮೋಚಾಫಲಪ್ರೀತಾಯ ।
ಮಂಜುಲಾಕೃತಯೇ । ಮಂಜುಶಿಂಜಿತಮಂಜೀರಚರಣಾಯ ।
ಮಂಜುಲಾಧರವಿಧ್ವಸ್ತಬಂಧೂಕಾಯ । ಮಂಜುಪ್ರವಾಲರುಚಿರಪದಾಬ್ಜಾಯ ।
ಮಂಜೀರಪಾದಯುಗಲಾಯ । ಮಂಜುಶಿಂಜಾನಮಂಜೀರಲಸತ್ಪಾದಸರೋರುಹಾಯ ।
ಮಂಜೀರಮಂಜುಲಪದಾಯ ।
ಮಂಜುಮಂಜೀರನಿನದೈರಾಕೃಷ್ಟಾಖಿಲಸಾರಸಾಯ ನಮಃ । 5280 ।

ಓಂ ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣಾಯ ನಮಃ । ಮುಂಜವಾಸಸೇ । ಮಂಜುಭಾಷಣಾಯ ।
ಮುಂಜಿಕೇಶಾಯ । ಮುಂಜಶುಭ್ರಾಯ । ಮಾಂಜಿಷ್ಠಾಯ । ಮೌಂಜೀಯುಜೇ ।
ಮಂಡನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಂಡನಮಂಡಯಿತ್ರೇ । ಮಂಡಲಾಂತರಗತಾಯ ।
ಮುಂಡಿನೇ । ಮುಂಡಮಾಲಿನೇ । ಮುಂಡಾಯ । ಮೃಡರೂಪಾಯ । ಮೃಡಾಯ ।
ಮೃಡಾನೀಪತಯೇ । ಮೀಢುಷೇ । ಮೀಢುಷ್ಠಮಾಯ । ಮೇಢ್ರಜಾಯ ।
ಮಣಿಸೋಪಾನಸಂಕಾಶವಲಿಕಾಯ ನಮಃ । 5300 ।

ಓಂ ಮಣಿಪೂರಾಯ ನಮಃ । ಮಣಿವಿದ್ಧಜಟಾಧರಾಯ । ಮಣಿಕಂಕಣಭೂಷಿತಾಯ ।
ಮಣಿಭೂಷಾಯ । ಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಮಣಿಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ।
ಮಣಿಪೂರನಿವಾಸಕಾಯ । ಮಣಿಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಮಣಿಬಂಧವಿರಾಜಿತಾಯ । ಮಣಿಮಾಲಾಯ । ಮಣಿಭೂಷಿತಮೂರ್ಧ್ನೇ ।
ಮಣಿಗಣಸ್ಫಾರನಾಗಕಂಕಣಾಯ । ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕಸ್ವಾಂತಮಂದಿರಾಯ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ । ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟಸಂದೀಪ್ತಶೀರ್ಷಾಯ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ಮೃಣಾಲತಂತುಸಂಕಾಶಾಯ । ಮತಾಯ ।
ಮಂತ್ರಾಯ । ಮಂತ್ರೇ ನಮಃ । 5320 ।

ಓಂ ಮಂತ್ರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಮಂತ್ರಾತ್ಮನೇ । ಮಂತ್ರವೇದ್ಯಾಯ । ಮಂತ್ರಕೃತೇ ।
ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೇ । ಮಂತ್ರಾಧಿಪತಯೇ । ಮಂತ್ರಭೂಷಣಾಯ ।
ಮಂತ್ರನಿಪುಣಾಯ । ಮಂತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಮಂತ್ರಿಣೇ । ಮಂತ್ರೇಶಾಯ ।
ಮಂತ್ರವಿದಾಂ ವರಾಯ । ಮಂತ್ರವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಮಂತ್ರಕೋಟೀಶಾಯ ।
ಮಂತ್ರನಾಮಕಪ್ರಣವಾತ್ಮನೇ । ಮಂತ್ರಪತಯೇ । ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ ।
ಮಂತ್ರತಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ । ಮಂತ್ರವಿತ್ತಮಾಯ । ಮಂತ್ರನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 5340 ।

ಓಂ ಮಂತ್ರರಾಜಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಮಂತ್ರಕೀಲಕರೂಪಾಯ । ಮಂತ್ರಿಪೂಜ್ಯಾಯ । ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ।
ಮಂತ್ರಾಧ್ವರುಚಿರಾಯ । ಮಂತ್ರರಕ್ಷಿಣೇ । ಮತ್ಸ್ಯಾಕ್ಷಿಸುಹೃದೇ ।
ಮತಿಪ್ರಜ್ಞಾಸುಧಾಧಾರಿಣೇ । ಮತಿಪ್ರಿಯವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮವಸನಾಯ ।
ಮತಿಮತೇ । ಮತ್ತದ್ವಿರದಚರ್ಮಧೃತೇ ।
ಮತಿಪ್ರಸಾದಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷಾಯ । ಮಂತ್ರಿಭಿರ್ಮಂತ್ರಿತಾಯ । ಮತ್ತಾಯ ।
ಮತ್ತವಾರಣಮುಖ್ಯಚರ್ಮಕೃತೋತ್ತರೀಯಮನೋಹರಾಯ ।
ಮತ್ತಾಂಧಕಕರಟಿ-ಕಂಠೀರವವರಾಯ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗಸತ್ಕೃತ್ತಿವಸನಾಯ । ಮಾತಾಮಹಾಯ । ಮಾತೄಣಾಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ । 5360 ।

ಓಂ ಮಾತೃಮಂಡಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಮಾತೄಣಾಂ ಪತಯೇ ।
ಮಾತಂಗಚರ್ಮವಸನಾಯ । ಮಾತ್ರಾಧಿಕಾಯ । ಮಾತೃಕಾಪತಯೇ ।
ಮಾತರಿಶ್ವನೇ । ಮಾತ್ರೇ । ಮಾತೃಕಾಗಣಪೂಜಿತಾಯ । ಮಿತ್ರಾಯ ।
ಮಿತಭಾಷಣಾಯ । ಮಿತಭಾಷಿಣೇ । ಮಿತ್ರವಂಶಪ್ರವರ್ಧನಾಯ ।
ಮಿತ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಮಿತ್ರಪೋಷಕಾಯ । ಮಿತ್ರಪಾಲಾಯ । ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಹಾರಾಜದತ್ತಮುಕ್ತಿಶ್ರಿಯೇ । ಮೃತ್ಯುಘ್ನಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಖಂಡನಾಯ । ಮೃತ್ಯೋರೀಶಾಯ ನಮಃ । 5380 ।

ಓಂ ಮೃತ್ಯುಬೀಜಾಯ ನಮಃ । ಮೃತ್ಯುಸಂಸಾರಪಾಥೋಧಿಕರ್ಣಧಾರಾಯ ।
ಮೃತ್ಯವೇ । ಮೃತ್ಯುಮನ್ಯವೇ । ಮೃತ್ಯುಘ್ನೇ । ಮೃತ್ಯುಪೂಜಿತಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುಮೃತ್ಯವೇ । ಮಂಥಾನಾಯ । ಮಿಥಿಲಾಪುರಸಂಸ್ಥಾನಾಯ ।
ಮಿಥಿಲಾಪತಿಪೂಜಿತಾಯ । ಮಿಥ್ಯಾಜಗದಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ।
ಮದನಾರ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಮದನಾಯ । ಮದನಾಂತಕಾರಿಣೇ । ಮದನಾಂತಕಾಯ ।
ಮದನಾರಯೇ । ಮದನಾಮೋದಕಾಯ । ಮದೋದ್ಧತಾಯ । ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ।
ಮದಾವಲಕರಭೋರುಯುಗಲಾಯ ನಮಃ । 5400 ।

ಓಂ ಮದಾಲಸಾಯ ನಮಃ । ಮದಘ್ನೇ । ಮದಾಪಹಾಯ । ಮದನಾಂತಕರಾಯ ।
ಮದಾಂಧಸಿಂದುರಾಸುರತ್ವಗುತ್ತರೀಯಮೇದುರಾಯ ।
ಮಂದರಸ್ಥಾಯ । ಮಂದಸ್ಮಿತ-ಪರಾಭೂತಚಂದ್ರಿಕಾಯ ।
ಮಂದಮಂದಾರಪುಷ್ಪಾಢ್ಯಲಸದ್ವಾಯುನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಮಂದರಾಲಯಾಯ । ಮಂದದೂರಾಯ । ಮಂದಗತಯೇ ।
ಮಂದರಶೃಂಗನಿವಾಸಿನೇ । ಮಂದರಾದ್ರಿನಿಕೇತನಾಯ ।
ಮದ್ಭರ್ತ್ರೇ । ಮದೋದಗ್ರಾಯ । ಮಂದಾಕಿನೀಸಲಿಲಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಯ ।
ಮಂದಾರಪುಷ್ಪಬಹುಪುಷ್ಪಸುಪೂಜಿತಾಯ । ಮಂದಾರಮಲ್ಲಿಕಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯ ।
ಮಂದಾಕಿನೀಜಲೋಪೇತಮೂರ್ಧಜಾಯ । ಮಂದಾರಸುಮನೋಭಾಸ್ವತೇ ನಮಃ । 5420 ।

ಓಂ ಮಂದಾಕಿನೀಸಮುಲ್ಲಾಸಕಪರ್ದಾಯ ನಮಃ । ಮಂದಾರವಿಟಪಿಸ್ಪರ್ಧಿದೋರ್ದಂಡಾಯ ।
ಮಂದಾರವನಮಧ್ಯಗಾಯ । ಮಂದಾರಕುಸುಮಾಮೋದಾಯ । ಮಂದಾಕಿನೀಧರಾಯ ।
ಮದ್ದಲಾನಕಭೃನ್ನಂದಿಮಾಧವಾನಂದಿನೇ । ಮಾದಕಾಯ । ಮಾದ್ಯಾಯ ।
ಮುದ್ರಾಪಾಣಯೇ । ಮುದಾಕೃತಯೇ । ಮುದ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೇ ।
ಮುದಾಕರಾಯ । ಮುದ್ರಾಪುಸ್ತಕವಹ್ನಿನಾಗವಿಲಸದ್ರಾಹವೇ ।
ಮೇದುರಸ್ವರ್ಣವಸ್ತ್ರಾಢ್ಯಕಟೀದೇಶಸ್ಥಮೇಖಲಾಯ ।
ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಮುದಾವಾಸಾಯ । ಮುದಿತಾಶಯಾಯ । ಮಧುರಾಯ ।
ಮಧುರಾಪಾಂಗಶಶಕಸ್ವಾನಂದಾಯ ನಮಃ । 5440 ।

ಓಂ ಮಧುಮತೀನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಮಧುಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ । ಮಧುಪಾನರತಾಯ ।
ಮಧುಪುತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಧುಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಮಧುರಸಾಯ । ಮಧುರಾನಾಥಾಯ । ಮಧುರಪಂಚಮನಾದವಿಶಾರದಾಯ ।
ಮಧುರಾಂತಕಾಯ । ಮಧುರಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ ।
ಮಧುರಾವಾಸಭುವೇ । ಮಧುರಾಪುರನಾಥಾಯ । ಮಧುರಾಪತಯೇ ।
ಮಧುರಿಪುವಿಧಿಶಕ್ರಮುಖ್ಯಚೇಲೈರಪಿ ನಿಯಮಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಕಾಯ ।
ಮಧುರಶಫರಾಕ್ಷೀಸಹಚರಾಯ । ಮಧುಮಥನದೃಗದೂರಚರಣಾಯ ।
ಮಧುಕೃತೇ । ಮಧುರಸಂಭಾಷಣಾಯ । ಮಧವೇ ನಮಃ । 5460 ।

ಓಂ ಮಧುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । ಮಧುಕಲೋಚನಾಯ । ಮಧುವೈರಿಣಾ
ದರ್ಶಿತಪ್ರಸಾದಾಯ । ಮಧ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ।
ಮಧ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಮಧ್ಯಮಾಕೃತಯೇ । ಮಧ್ಯನಾಶಕಾಯ ।
ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಮಾಧ್ಯಮಿಕಾನಾಂ ಶೂನ್ಯಾಯ । ಮಾಂಧಾತ್ರೇ ।
ಮಾಂಧಾತೃಪರಿಪೂಜಿತಾಯ । ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಾಧ್ವ್ಯೈ । ಮಾಧವಾಯ ।
ಮೇಧಾಮೂರ್ತಯೇ । ಮೇಧಾಧಾರಾಯ । ಮೇಧಾದಾಯ । ಮೇಧ್ಯಾಯ । ಮೇಧಸೇ ।
ಮಾಧ್ಯಂದಿನಸವಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 5480 ।

ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ । ಮನೋಹಾರಿಸರ್ವಾಂಗರತ್ನಾದಿಭೂಷಾಯ ।
ಮನೋಹರಾಯ । ಮನೋಮಯಾಯ । ಮನೋಜಕಂದರಾಭ್ರಾಜತ್ಕೋಕಿಲಾಯ ।
ಮನೋಽನವಾಪ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಮನೋಜವಾಯ । ಮನಸೇ ।
ಮನಸಿಜಭಂಜಕಾಯ । ಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಾಯ । ಮನ್ವಾದೀನಾಂ ಪತಯೇ ।
ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಾನುಗತಾಯ । ಮನೋವೇಗಿನೇ । ಮನೋಹಾರಿನಿಜಾಂಗಾಯ ।
ಮನೋರೂಪಿಣೇ । ಮನೋರಮಾಯ । ಮನೋಗತಯೇ । ಮನೋನ್ಮನಾಯ ।
ಮನೋವಾಗತೀತಾಯ । ಮನೋಜಂ ದಹತೇ ನಮಃ । 5500 ।

ಓಂ ಮನೋವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । ಮನೋಜ್ಞಾಯ । ಮನೋರೂಪಾಯ । ಮನೋಭವಾಯ ।
ಮನುಸ್ತುತಾಯ । ಮನಃಸ್ಥಾಯ । ಮನ್ಮಥಾಂಗವಿನಾಶನಾಯ ।
ಮನ್ಮಥನಾಶನಾಯ । ಮನುಷ್ಯಬಾಹ್ಯಗತಯೇ । ಮನ್ಯವೇ ।
ಮನ್ಮಥಾಂಗವಿನಾಶಕಾಯ । ಮಾನಿನೇ । ಮಾನಧನಾಯ । ಮಾನ್ಯಾಯ ।
ಮಾನತಃ ಪರಾಯ । ಮಾನಯತಾಂ ಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಾನದಾಯಕಾಯ । ಮಾನರೂಪಾಯ ।
ಮಾಗಮ್ಯಾಯ । ಮಾನಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 5520 ।

ಓಂ ಮಾನಾಯ ನಮಃ । ಮಾನರಹಿತಾಯ । ಮಾನನೀಯಾಯ । ಮೀನಾಕ್ಷೀನಾಯಕಾಯ ।
ಮೀನದೃಕ್ಕೋಡಶೃಂಗಾಗ್ರಬಿರುದಾವಲಯೇ । ಮೀನಾಕ್ಷೀಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಮುನಯೇ । ಮುನಿಸಂಘಪ್ರಯುಕ್ತಾಶ್ಮಯಷ್ಟಿಲೋಷ್ಟಮುದಿತಾಯ । ಮುನಿಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಮುನೀಶ್ವರಾಯ । ಮುನಿಪ್ರೇಷಿತವಹ್ನ್ಯೇಣೀಡಮಬರ್ಹಿಭೃತೇ ।
ಮುನಿಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸ್ಥಾಯ । ಮುನಿಸಂಧೈಕಜೀವನಾಯ ।
ಮುನಿಗಣಮಾನನೀಯಾಯ । ಮುನಿಮೃಗ್ಯಾಯ ।
ಮುನಿತ್ರಯಪರಿತ್ರಾಣದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ಮುನಿವೃಂದಾದಿಭಿರ್ಧ್ಯೇಯಾಯ । ಮುನಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 5540 ।

ಓಂ ಮುನಿಭಿರ್ಗಾಯತೇ ನಮಃ । ಮುನಿವೃಂದನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಮುನೀನಾಂ ವ್ಯಾಸಾಯ । ಮುನಿತನಯಾಯುರ್ವದಾನ್ಯಪದಯುಗ್ಮಾಯ ।
ಮುನಿಸಹಸ್ರಸೇವಿತಾಯ । ಮುನೀಂದ್ರಾಯ । ಮುನೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ।
ಮಾಂಬೀಜಜಪಸಂತೋಷಿತಾಯ । ಮಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ।
ಮೀಮಾಂಸಕಾಯ । ಮ್ರೀಮ್ಮ್ರೀಂ । ಮುಮೂರ್ಷುಚಿತ್ತವಿಭ್ರಾಜದ್ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಾಯ ।
ಮಮತ್ವಗ್ರಂಥಿವಿಚ್ಛೇದಲಂಪಟಾಯ । ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಪರಾಯೈ ಗತಯೇ ।
ಮಯಾಯ । ಮಯಸ್ಕರಾಯ । ಮಯೋಭುವೇ । ಮಯೋಭವಾಯ । ಮಾಯಿನೇ ।
ಮಾಯಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 5560 ।

ಓಂ ಮಾಯಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ಮಾಯಾಪತಯೇ ।
ಮಾಯಾನಾಮಕಭೋಕ್ತೃತ್ವಸಾಧನವಪುರಿಂದ್ರಿಯಾದಿಜನಕಜಂತುಸಂಸೃಷ್ಟಾತ್ಮನೇ ।
ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತಮಾಲುಧಾನಫಣಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಭಾಸ್ವತ್ತನವೇ ।
ಮಾಯಾಬೀಜಜಪಪ್ರೀತಾಯ । ಮಾಯಾತಂತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಮಾಯಾವಿನಾಂ
ಹರಯೇ । ಮಾಯಾರಯೇ । ಮಾಯಾವಿನೇ । ಮಾಯಾಬೀಜಾಯ । ಮಾಯಾಹಂತ್ರೇ ।
ಮಾಯಾಯುಕ್ತಾಯ । ಮರಣಜನ್ಮಶೂನ್ಯಾಯ । ಮರುತಾಂ ಹಂತ್ರೇ । ಮರುತೇ ।
ಮರೀಚಯೇ । ಮರಣಶೋಕಜರಾಟವೀದಾವಾನಲಾಯ । ಮಾರ್ಗಹರಾಯ ।
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮನೋಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯ । ಮಾರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 5580 ।

ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವಿಜಿಜ್ಞಾಸಾಮಹಾಗ್ರಂಥಿಭಿದೇ ನಮಃ । ಮಾರಮರ್ದನಾಯ ।
ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಂತಸ್ಥಾಯ । ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಮಾರ್ಗದ್ವಯಸಮೇತಾಯ । ಮುರಾರಿನೇತ್ರಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ । ಮುರಾರಯೇ ।
ಮುರಜಿನ್ನೇತ್ರಾರವಿಂದಾರ್ಚಿತಾಯ । ಮುರಜಡಿಂಡಿಮವಾದ್ಯವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ।
ಮೂರ್ತಯೇ । ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯೋತ್ತರವದನಾಯ । ಮೂರ್ತಿತತ್ತ್ವರಹಿತಾಯಾಪಿ
ಸ್ವಯಂ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾದಿಮೂರ್ತಯೇ । ಮೂರ್ತಿಜಾಯ । ಮೂರ್ತಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಮೂರ್ತೀಭವತ್ಕೃಪಾಪೂರಾಯ । ಮೂರ್ತಾಯ । ಮೂರ್ಧಗಾಯ ।
ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ । ಮೇರುಶೃಂಗಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ । ಮೇರುಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮಃ । 5600 ।

ಓಂ ಮೇರುರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಮೇರವೇ । ಮೌರ್ವೀಕೃತಾಖಿಲಮಹೋರಗನಾಯಕಾಯ ।
ಮಲವಿಮೋಚಕಾಯ । ಮಲಯಸ್ಥಾಯ । ಮಲಯಾನಿಲಸೇವಿತಾಯ ।
ಮಲ್ಲಿಕಾಮುಕುಲಾಕಾರರದನಾಯ । ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮಾಲಿನೀಮಂತ್ರರೂಪಿಣೇ । ಮಾಲಿನೇ । ಮೂಲಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಮೂಲಸ್ಥಾಯ ।
ಮೂಲಾಯ । ಮೂಲಪ್ರಕೃತಯೇ । ಮೂಲಭೂತಾಯ । ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಮೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಮಂವರದಾಯ । ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಾಯ ।
ಮಾಷಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ । 5620 ।

ಓಂ ಮುಷಿತಸರ್ವಾವಲೇಪಾಯ ನಮಃ । ಮುಷ್ಣತಾಂ ಪತಯೇ । ಮಾಸಾಯ । ಮಾಸಾನಾಂ
ಪ್ರಭವೇ । ಮಾಂಸಲೋರುಕಟೀತಟಾಯ । ಮಹತೇ । ಮಹತೋ ಮಹೀಯಸೇ ।
ಮಹಸ್ಸ್ತೋಮಮೂರ್ತಯೇ । ಮಹರ್ಷಿವಂದಿತಾಯ । ಮಹದಾನಂದದಾಯಿನೇ ।
ಮಹನೀಯಭೂಸುರಮೌನಿಸಂತೋಷಕಾಯ । ಮಹರ್ಷಿಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸಕಾಯ ।
ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಾಯ । ಮಹನೀಯವಿಬುಧಮೂರ್ಧನ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಕ್ರಮಾಯ । ಮಹಾಸ್ವನಾಯ । ಮಹಾದಿವ್ಯಾಯ । ಮಹಾಯೋಧ್ರೇ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ । 5640 ।

ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾನಂದಪರಾಯಣಾಯ । ಮಹಾವೀರಘ್ನೇ ।
ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮಹಾಮೌನಿನೇ । ಮಹಾಗರ್ತಾಯ ।
ಮಹಾಶಯಾಯ । ಮಹಾಕರ್ಮಿಣೇ । ಮಹಾಧ್ವಜಾಯ । ಮಹಾಶನಾಯ ।
ಮಹರ್ಷಯೇ । ಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ । ಮಹಾವೇದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಭೋಗಾಯ । ಮಹಾಕೋಶಾಯ ।
ಮಹಾಧನಾಯ । ಮಹಾವೈದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಸತ್ಯಾಯ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 5660 ।

ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಹ್ರದಾಯ । ಮಹಾಕರ್ಷೇ । ಮಹಾಕೇತವೇ ।
ಮಹಾನಂದಾಯ । ಮಹಾಘಂಟಾಯ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸಂಹಾರಕಾಯ ।
ಮಹಾವಿಭೂತಯೇ । ಮಹಾಯ । ಮಹಾಂತಾಯ । ಮಹಾಪ್ರಭವೇ । ಮಹಾಭಾಗಾಯ ।
ಮಹಾಮೋಘಾಯ । ಮಹಾಸುರೇಶಾಯ । ಮಹಾರೌದ್ರಾಯ । ಮಹಾಭೈರವಾಯ ।
ಮಹಾಮರಕತಪ್ರಖ್ಯನಾಗಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಮಹಾಮಂಡಲರೂಪಿಣೇ ।
ಮಹಾಮಯೂಖಾಯ । ಮಹಾನಟಾಯ ನಮಃ । 5680 ।

ಓಂ ಮಹಾಭೈರವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೇ ಕೇದಾರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ । ಮಹಾಂತಕಾಯ । ಮಹಾಗೀತಾಯ । ಮಹಾಹರ್ಷಾಯ ।
ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯ । ಮಹಾಯುಧಾಯ । ಮಹಾಮುನಯೇ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ ।
ಮಹಾವರೀಯಸೇ । ಮಹಾಕಷಾಯ । ಮಹಾದಾತ್ರೇ । ಮಹಾವಧಾಯ ।
ಮಹಾರಥಾಯ । ಮಹಾರ್ಣವನಿಪಾನವಿದೇ । ಮಹಾಗರ್ಭಪರಾಯಣಾಯ ।
ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ । ಮಹಾಘೋರಾಯ । ಮಹಾಮೇಘನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 5700 ।

ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ । ಮಹಾವೇಗಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯೇ ।
ಮಹಾಭವಭಯತ್ರಾಣಪಾರೀಣಾಯ । ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ । ಮಹಾಮಣಯೇ ।
ಮಹಾದಂಭಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಮಹಾರೂಪಾಯ । ಮಹಾವೃಕ್ಷಾಯ ।
ಮಹಾಯಶಸೇ । ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಮಹಾಜ್ಞಾನಿನೇ । ಮಹಾಧನುಷೇ ।
ಮಹಾತುಷ್ಟಯೇ । ಮಹಾಪುಷ್ಟಯೇ । ಮಹಾಮಂಗಲಾಯ । ಮಹಾರೇತಸೇ ।
ಮಹಾಧರಾಯ ನಮಃ । 5720 ।

ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ । ಮಹಾಮನಸೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಮಹಾವಕ್ತ್ರೇ ।
ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಹಾಶಾಯ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಾಂಘ್ರಿಪರಾಗಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಭಿಧಾನೈಕರೂಢಾರ್ಥಾಯ ।
ಮಹಾಕೋಪಭಯವ್ಯಾಧಿಭೈಷಜ್ಯಾಯ । ಮಹಾಕೈಲಾಸಶಿಖರವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾವೃಂದಾಯ । ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾತಾಂಡವಕೃತೇ ।
ಮಹಾಪಾತಕಮಾಲೌಘಪಾವಕಾಯ । ಮಹಾನೀತಯೇ । ಮಹಾಪಾಪಹರಾಯ ।
ಮಹಾಮತಯೇ । ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 5740 ।

ಓಂ ಮಹಾವರದಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾವೀರ್ಯಜಯಾಯ । ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ । ಮಹಾಹವಿಷೇ ।
ಮಹಾಭೂತಾಯ । ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ । ಮಹಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಮಹಾಚಾಪಾಯ ।
ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ । ಮಹಾಭೀಮಯಮಧ್ವಂಸೋದ್ಯೋಗಿವಾಮಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನತೇಜೋರವಯೇ । ಮಹಾನುಭಾವಾಯ । ಮಹಾಫಲಾಯ ।
ಮಹಾಕಲ್ಪಸ್ವಾಹಾಕೃತಭುವನಚಕ್ರಾಯ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ ।
ಮಹಾಗುಹಾಂತರನಿಕ್ಷಿಪ್ತಾಯ । ಮಹಾವಟವೇ । ಮಹಾಲಯಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ । 5760 ।

ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಯ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯತಮಾಯ ।
ಮಹಾನಾದರೂಪಾಯ । ಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ । ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮಹಾಧೃತಯೇ । ಮಹಾಮೇಧಸೇ । ಮಹಾಧೀನಾಯ । ಮಹಾಯಂತ್ರಾಯ ।
ಮಹಾಮಾನಿನೇ । ಮಹಾಗುಣಾಯ । ಮಹಾಯುಷ್ಮತೇ । ಮಹಾಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮಹಾಭಿಚಾರಕಧ್ವಂಸಿನೇ । ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ । ಮಹಾಕುಕ್ಷಯೇ ।
ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಯೇ । ಮಹಾಲಾವಣ್ಯಶೇವಧಯೇ ।
ಮಹಾಭಿಷೇಕಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 5780 ।

ಓಂ ಮಹಾವೀರೇಂದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಭೂತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಮಹಾಯೋಗೀಂದ್ರವಂದಿತಾಯ । ಮಹಾಶಾಂತಾಯ । ಮಹಾಪಾಪಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ । ಮಹಾರೂಪಾಯ । ಮಹಾಗಹನಾಯ । ಮಹಾಮಾಲಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಸಾದಾಯ । ಮಹಾಗುರವೇ । ಮಹಾರುದ್ರಾಯ । ಮಹಾವೀರಾಯ ।
ಮಹಾನಾಟ್ಯವಿಶಾರದಾಯ । ಮಹಾಗಂಧಾಯ । ಮಹಾಶ್ರವಾಯ । ಮಹಾವ್ರತಿನೇ ।
ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯ । ಮಹಾಧೀರಾಯ । ಮಹಾಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ । 5800 ।

ಓಂ ಮಹಾಸಂತೋಷರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಮಹಾತೇಜೋನಿಧಯೇ ।
ಮಹಾಹಿಭೋಗಜ್ಯಾಬದ್ಧಮೇರ್ವದ್ರಿಧನುಷೇ । ಮಹಾಕಾಶಾಯ । ಮಹಾರ್ಣವಾಯ ।
ಮಹಾದಾಂತಾಯ । ಮಹಾಗಣಪತಯೇ । ಮಹಾರ್ಥಾಯ । ಮಹಾಕ್ಷಾಂತಾಯ ।
ಮಹಾಬಲಪರಾಯ । ಮಹಾಕರ್ತೃಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಗುಣಾಯ । ಮಹಾಸಾರಾಯ ।
ಮಹಾಪಾಪನಾಶಾಯ । ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಾಯ । ಮಹಾಮೋಹಹರಾಯ ।
ಮಹಾಮಂಡಲಾಯ । ಮಹಾಲೀಲಾಭೂತಪ್ರಕಟಿತಾವಿಶಿಷ್ಟಾತ್ಮವಿಭವಾಯ ।
ಮಹಾಮಾತಂಗತ್ವಗ್ವರವಸನಾಯ ನಮಃ । 5820 ।

ಓಂ ಮಹಾಭೋಗೀಂದ್ರೋದ್ಯತ್ಫಣಮಣಿಗಣಾಲಂಕೃತತನವೇ ನಮಃ ।
ಮಹಾಕಾರುಣ್ಯಾಬ್ಧಯೇ । ಮಹಾಶಂಭವೇ । ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ।
ಮಹಾಭೋಗೋಪವೀತಿನೇ । ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ । ಮಹಾತಾಲಾಯ । ಮಹಾಧೀರಾಯ ।
ಮಹಾಧರ್ಮಾಯ । ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾಯ । ಮಹಾಕೈಲಾಸಶಿಖರನಿಲಯಾಯ ।
ಮಹಾತಾಂಡವಚಾತುರ್ಯಪಂಡಿತಾಯ । ಮಹಾವ್ಯಾಧಾಯ ।
ಮಹಾಪಾಶೌಘಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಮಹಾಯಂತ್ರಪ್ರವರ್ತಿನೇ ।
ಮಹಾಸಂಧ್ಯಾಭ್ರವರ್ಣಾಯ । ಮಹಾಸ್ತೋಮಮೂರ್ತಯೇ । ಮಹಾಭಾಗಾಯ ।
ಮಹಾಯೋಗಾಯ । ಮಹಾಪಂಚಯಜ್ಞನಾಡೀಫಲದಾಯ ನಮಃ । 5840 ।

ಓಂ ಮಹಾಗ್ನಿಕೇದಾರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಮಣಿಮಕುಟಧಾರಣಾಯ ।
ಮಹಾಕಾಲಭೇದನಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಾಯ ।
ಮಹಾನೀಪಾರಣ್ಯಾಂತರಕನಕಪದ್ಮಾಕರತಟೀಮಹೇಂದ್ರಾನೀತಾಷ್ಟ-
ದ್ವಿಪಧೃತವಿಮಾನಾಂತರಗತಾಯ । ಮಹಾಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಮಹಾಶಿರಸೇ ।
ಮಹಾಕೇಶಾಯ । ಮಹಾಜಟಾಯ । ಮಹಾಕಿರೀಟಾಯ । ಮಹಾರೋಮ್ಣೇ । ಮಹಾಂಬರಾಯ ।
ಮಹಾಮುಖಾಯ । ಮಹಾಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯ । ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯ ।
ಮಹಾನನಾಯ । ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಮಹಾದಂತಾಯ । ಮಹಾನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ । 5860 ।

ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ । ಮಹಾಕಂಬವೇ । ಮಹಾನಾಸಾಯ ।
ಮಹಾಕರ್ಮಿಣೇ । ಮಹಾಹನವೇ । ಮಹೋದರಾಯ । ಮಹಾಕುಕ್ಷಿಭೃತೇ ।
ಮಹಾಕೃತ್ತಿವಿಭಂಜನಾಯ । ಮಹಾಸ್ಕಂಧಾಯ । ಮಹಾಜತ್ರವೇ ।
ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ । ಮಹಾಭುಜಾಯ । ಮಹೋರಸ್ಕಾಯ । ಮಹಾಕರಾಯ ।
ಮಹಾಕಟಯೇ । ಮಹಾಹಸ್ತಾಯ । ಮಹಾಗುಹ್ಯಾಯ । ಮಹೋರಸೇ । ಮಹಾಜಾನವೇ ನಮಃ । 5880 ।

ಓಂ ಮಹಾಜಂಘಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಪಾದಾಯ । ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧಾಯ ।
ಮಹಾನಖಾಯ । ಮಹಾಕಾಯಾಯ । ಮಹಾಮೇಢ್ರಾಯ । ಮಹಾಂಗಾಯ ।
ಮಹಾಶರೀರಾಯ । ಮಹಿಮನಿಲಯಾಯ । ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದನಾಯ ।
ಮಹಿಷಾರೂಢಾಯ । ಮಹಿಮೈಕನಿಕೇತನಾಯ । ಮಹಿಮಾವತೇ । ಮಹಿತಾಯ ।
ಮಹಿತವಿಭವಾಯ । ಮಹಿತಗುಣಾವಲಿಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಹೀಧರಾಯ ।
ಮಹೀಮಂಗಲದಾಯಕಾಯ । ಮಹೀಭರ್ತ್ರೇ । ಮಹೀಚಾರಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 5900 ।

ಓಂ ಮಹೀತಲವಿಶಾಲೋರಃಫಲಕಾಯ ನಮಃ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮಹೇಶ್ವರಜನಕಾಯ । ಮಹೇಷ್ವಾಸಿನೇ । ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ । ಮಹೇಶಾನಾಯ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ಮಕವದನಾಯ । ಮಹೇಶ್ವರಾತ್ಮಕಪೂರ್ವವದನಾಯ ।
ಮಹೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರಚಂದ್ರಾರ್ಕನಮಿತಾಯ । ಮಹೋದಾರತರಸ್ವಭಾವಾಯ ।
ಮಹೋದಧೀನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಮಹೌಷಧೀನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಮಹೌಷಧಾಯ ।
ಮಹೌಜಸೇ । ಮಹೋಕ್ಷಾಯ । ಮಹೋಕ್ಷಕಮಠಾಧಾರಭುಜಾಗ್ರಾಯ ।
ಮಹೋಲ್ಕಾಕುಲವೀಕ್ಷಣಾಯ । ಮಹೋಕ್ಷ್ಣೇ । ಮಹೋಕ್ಷವಾಹನಾಯ । ಮಹೋರಾಶಯೇ ನಮಃ । 5920 ।

ಓಂ ಮಹೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ । ಮಹೋತ್ಸವಾಯ । ಮಹೋಗ್ರಶೌರ್ಯಾಯ ।
ಮುಹೂರ್ತಾಹಃಕ್ಷಣಾಯ । ಮಹಿಮಾಪತಯೇ । ಮಹ್ಯಂ ।
ಮಹ್ಯಂಬುವಾಯ್ವಗ್ನಿಮತ್ಖಾತ್ಮಮೂರ್ತಯೇ । ಮಿಹಿರವಿಧುದಹನಮಂಡಲವರ್ತಿನೇ ।
ಮುಹೂರ್ತಾಯ । ಮೋಹಿನೀಮುಷೇ । ಮೋಹಿನೀ ಮೋಹನಾಯ । ಮೋಹಿನೇ । ಮೋಹಾತೀತಾಯ ।
ಮೋಹಾಯ । ಮೋಹಾವರ್ತನಿವರ್ತಕಾಯ । ಮೋಹಸ್ಥಾಯ । ಮೋಹನಾಯ ।
ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಮೌಲಿಭಿನ್ನಾಂಡಭಿತ್ತಯೇ । ಮೌಲಿರತ್ನಭಾಸೇ ನಮಃ । 5940 ।

ಓಂ ಮೌಲಿಖೇಲನ್ಮುಖರಸುರನದೀನೀರರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಮೌಲಿಭಾಗೇ
ಜಟಿಲಾಯ । ಮೌಲಿಧೃತಚಂದ್ರಶಕಲಾಯ । ಮೌಲಿಧೃತಗಂಗಾಯ ।
ಮೌಲಿಶೋಭಾವಿರಾಜಿತಾಯ । ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷಣಬಾಹವೇ । ಮೋಕ್ಷಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷನಿಧಯೇ । ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೇ । ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ । ಮೋಕ್ಷದಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿನೇ । ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀವಿಹಾರಾಯ । ಮೋಕ್ಷಫಲಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷರೂಪಾಯ । ಮೋಕ್ಷಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 5956

ಯಕಾರಸ್ಯ ವಾಯುರ್ದೇವತಾ । ಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಯಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಯಕಾರರೂಪಾಯ । ಯಾಕಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ । 5960 ।

ಓಂ ಯುಕ್ತಭಾವಾಯ ನಮಃ । ಯುಕ್ತಯೇ । ಯುಗಾಧಿಪಾಯ । ಯುಗಾಪಹಾಯ ।
ಯುಗರೂಪಾಯ । ಯುಗಕೃತೇ । ಯುಗಾಂತಕಾಯ । ಯುಗಂಧರಾಯ ।
ಯುಗಪತ್ಸುರಸಾಹಸ್ರಾಹಂಕಾರಚ್ಛೇದಿನೇ । ಯುಗಾದಿಕೃತೇ । ಯುಗಾವರ್ತಾಯ ।
ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಯುಗಾವಹಾಯ । ಯುಗಾಧೀಶಾಯ । ಯುಗನಾಶಕಾಯ ।
ಯುಗಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇ । ಯೋಗಾನಾಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಯೋಗಮಾಯಾಸಮಾವೃತಾಯ ।
ಯೋಗಧಾತ್ರೇ । ಯೋಗಮಾಯಾಯ ನಮಃ । 5980 ।

ಓಂ ಯೋಗಮಾಯಾಗ್ರಸಂಭವಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗರ್ಧಿಹೇತವೇ । ಯೋಗಾಧಿಪತಯೇ ।
ಯೋಗಸ್ವಾಮಿನೇ । ಯೋಗದಾಯಿನೇ । ಯಾಗಪೀಠಾಂತರಸ್ಥಾಯ । ಯೋಗಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇ ।
ಯೋಗರೂಪಿಣೇ । ಯೋಗರೂಪಾಯ । ಯೋಗಜ್ಞಾನನಿಯೋಜಕಾಯ । ಯೋಗಾತ್ಮನೇ ।
ಯೋಗವತಾಂ ಹೃತ್ಸ್ಥಾಯ । ಯೋಗರತಾಯ । ಯೋಗಾಯ । ಯೋಗಾಚಾರ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಾನಂದಾಯ । ಯೋಗಾಧೀಶಾಯ । ಯೋಗಮಾಯಾಸಂವೃತವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಯೋಗಮಾಯಾಮಯಾಯ । ಯೋಗಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 600 ।0 ।

ಓಂ ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಾತ್ರೇ । ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂಕರಾಯ ।
ಯೋಗಕ್ಷೇಮಧುರಂಧರಾಯ । ಯೋಗದಾತ್ರೇ । ಯೋಗಸಂಗ್ರಹಾಯ ।
ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ಯೋಗಸಿದ್ಧಾಯ । ಯೋಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಯೋಗಕರಾಯ ।
ಯೋಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಯೋಗಮೂರ್ತಿಧರಾಯ । ಯೋಗಾಸನಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಯೋಗಾಂಗಾಯ ।
ಯೋಗಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಾಯ । ಯೋಗ್ಯಾಯ । ಯೋಗನಾಯಕಾಯ । ಯೋಗಗಮ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗವತೇ । ಯೋಗಪಟ್ಟಧರಾಯ ನಮಃ । 60 ।20 ।

ಓಂ ಯೋಗಬೀಜಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗನಿಧಯೇ । ಯೋಗವಿದೇ । ಯೋಗವಿದಾಂ ನೇತ್ರೇ ।
ಯೋಗಿಪುಂಗವಾಯ । ಯೋಗಿವೈದ್ಯಾಯ । ಯೋಗಿಸಿಂಹಹೃದಾಶ್ರಯಾಯ । ಯೋಗಿನೇ ।
ಯೋಗಿಧ್ಯಾನಾಂತಗಮ್ಯಾಯ । ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಾಯ । ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ ।
ಯೋಗಿಮನಸ್ಸರೋಜದಲಸಂಚಾರಕ್ಷಮಾಯ । ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ ।
ಯೋಗಿನಾಂ ಗುರವೇ । ಯೋಗಿನಾಂ ಪತಯೇ । ಯೋಗಿನಾಂ ಹೃದಿಸ್ಥಾಯ ।
ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಯ । ಯೋಗಿಹೃತ್ಪಂಕಜಾಲಯಾಯ । ಯೋಗಿಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಿನಾಮನಂತಾಯ ನಮಃ । 60 ।40 ।

ಓಂ ಯೋಗಿನಾಮಧೇಯಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಿನಾಂ ಶಂಭವೇ । ಯೋಗೀಶಾಯ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರಾಯ । ಯೋಗೀಶ್ವರಾಲಯಾಯ । ಯೋಗೀಂದ್ರಸಂಸ್ತುತಪದಾಯ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ಯೋಗೇಶಾಯ । ಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ।
ಯಾಚನಾರೂಪಾಯ । ಯಾಚಕಾರ್ತಿನಿಷೂದನಾಯ । ಯಜಮಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯಜಮಾನಾಯ । ಯಜಮಾನಾತ್ಮನೇ । ಯಜಮಾನಾದ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ।
ಜಮಾನಾದ್ಯಷ್ಟಮೂರ್ತಿವ್ಯಂಜಿತಾಯ । ಯಜನೋದ್ಯದಸದ್ದಕ್ಷಶಿಕ್ಷಣಾಯ ।
ಯಜ್ವನೇ । ಯಜ್ವಮಯಾಯ । ಯಜ್ವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 60 ।60 ।

ಓಂ ಯಾಜಾಯ ನಮಃ । ಯಜನಮಯಾಯ । ಯಜುರ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಯಜುರ್ಮಯಾಯ ।
ಯಜುಃಪಾದಭುಜಾಯ । ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಜುರಾದಿಚತುರ್ವೇದತುರಂಗಾಯ ।
ಯಜುಷೇ । ಯಜುರ್ವೇದಾಯ । ಯಜುಷಾಂ ಶತರುದ್ರೀಯಾಯ ।
ಯಜುರ್ವೇದಮಂತ್ರಜನಕಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ । ಯಾಜಕಾಯ । ಯಾಜಿನೇ ।
ಯುಜಮಾನಾಯ । ಯೋಜ್ಯಾಯ । ಯಜ್ಞಮಯಾಯ । ಯಜ್ಞವಾಟೀವಿನಾಶಿನೇ ।
ಯಜ್ಞಘ್ನೇ । ಯಜ್ಞಭಾಗವಿದೇ । ಯಜ್ಞಪತಯೇ ನಮಃ । 60 ।80 ।

ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಯಜ್ಞವಾಹನಾಯ । ಯಜ್ಞಪುರುಷರೂಪಿಣೇ ।
ಯಜ್ಞಸಮಾಹಿತಾಯ । ಯಜ್ಞಪುರುಷಾಯ । ಯಜ್ಞನಾಯಕಾಯ ।
ಯಜ್ಞಕಾಯಾಯ । ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞಹಂತ್ರೇ । ಯಜ್ಞಭರ್ತ್ರೇ ।
ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಯಜ್ಞವಿಘ್ನವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ । ಯಜ್ಞಗಮ್ಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞಫಲದಾಯ । ಯಜ್ಞಫಲಾಯ । ಯಜ್ಞನಾಶಕಾಯ । ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 6100 ।

ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಯಜ್ಞಸಾರಾಯ । ಯಜ್ಞಪಾರಗಾಯ ।
ಯಜ್ಞಪರಾಯಣಾಯ । ಯಜ್ಞಧರ್ಮತಪೋಯೋಗಜಪದಾಯ । ಯಜ್ಞಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಯಜ್ಞಭುಜೇ । ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಾಯ । ಯಜ್ಞಸಾಧಕಾಯ । ಯಜ್ಞನಾಥಾಯ ।
ಯಜ್ಞಲಿಂಗಾಯ । ಯಜ್ಞಾಧಿಪತಯೇ । ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ । ಯಜ್ಞಾಂಗರೂಪಿಣೇ ।
ಯಜ್ಞಾಂತಾಯ । ಯಜ್ಞಾಯ । ಯಜ್ಞಾಂತಕೃತೇ । ಯಜ್ಞಾವತಾರಾಯ ।
ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 6120 ।

ಓಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಯ ನಮಃ । ಯತಯೇ । ಯತಿವೇದ್ಯಾಯ । ಯತಿನೇ । ಯತೀನಾಂ
ಮುಕ್ತಯೇ । ಯತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಯತಿವರ್ಯಾಯ । ಯತಿಮಾನಸಾಂಬುಜನಿಶಾಂತಾಯ ।
ಯತಿಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಯತಿಸಾಧ್ಯಾಯ । ಯತ್ನಸಾಧ್ಯಾಯ । ಯತ್ರ
ಸರ್ವಂ ಯತಸ್ಸರ್ವಂ ಯಚ್ಚಸರ್ವಂ ಯತೇಂದ್ರಿಯಾಯ । ಯತೋ ವಾಚೋ
ಯಜುರ್ಜ್ಞೇಯವಿಷಯಜ್ಞಾಯ । ಯತ್ನರಕ್ಷಿತಪುತ್ರಸ್ತ್ರೀಪಿತೃಮಾತ್ರೇ ।
ಯತ್ನಾಯ । ಯಂತ್ರೇ । ಯಂತ್ರನಾಮಕಲಿಂಗಾತ್ಮನೇ ।
ಯಂತ್ರರೂಪಪ್ರಪಂಚೈಕಸೂತ್ರಾಯ । ಯಂತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 6140 ।

ಓಂ ಯಂತ್ರಾಣಾಂ ಧನುಷೇ ನಮಃ । ಯಂತ್ರೇಶಾಯ । ಯಂತ್ರಾರಾಧನತತ್ಪರಾಯ ।
ಯಂತ್ರಸಾಧಕಾಯ । ಯಂತ್ರಮಯಾಯ । ಯಂತ್ರಾಸನಾಯ ।
ಯಂತ್ರಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಕಾಯ । ಯಾತಾಯಾತಾದಿರಹಿತಾಯ । ಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಯಾತ್ರಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಾತುಧಾನವರಪ್ರದಾಯ । ಯಥಾರ್ಥರೂಪಾಯ ।
ಯಥಾರ್ಥಾಯ । ಯಥಾರುಚಿಜಗದ್ಧ್ಯೇಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಯಥಾರ್ಥಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಯಥೇಷ್ಟಫಲದಾಯ । ಯಥೋಕ್ತಫಲದಾಯ ।
ಯಥೇಚ್ಛಂ ವಿಷಯಾಸಕ್ತದುಷ್ಪ್ರಾಪಾಯ । ಯಥೇಷ್ಟಫಲದಾಯಕಾಯ ।
ಯದುಪತಯೇ ನಮಃ । 6160 ।

ಓಂ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟಾಯ ।
ಯದೃಚ್ಛಾಲಾಭಸಂತುಷ್ಟಾನಾಂ ಧವಾಯ ।
ಯದುನಾಥಸಖಾವಾಪ್ತನಿಜಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಯಾದೋನಿಧಯೇ ।
ಯಾದಿಜನಕಜಂತುಸಂಸೃಷ್ಟಾತ್ಮನೇ । ಯಾದವಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಾದಃಪತಯೇ ।
ಯಾದ್ಯಂಗಧಾತುಸಪ್ತಕಧಾರಿಣೇ । ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಾಯ । ಯುಧಿ
ಶತ್ರುವಿನಾಶನಾಯ । ಯುದ್ಧಕೌಶಲಾಯ । ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಯುದ್ಧಮರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಯೂಥಿನೇ । ಯೋಧ್ರೇ । ಯೋಧಾಯೋಧನತತ್ಪರಾಯ ।
ಯಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಾನಸೇವ್ಯಾಯ । ಯೂನೇ ನಮಃ । 6180 ।

ಓಂ ಯೋನಯೇ ನಮಃ । ಯೋನಿದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಯೋನಿಷ್ಠಾಯ ।
ಯೋನಿಲಿಂಗಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ । ಯೂಪಾಯ । ಯೂಪಾಕೃತಯೇ । ಯೂಪನಾಥಾಯ ।
ಯೂಪಾಶ್ರಯಾಯ । ಯಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಯಮಾಯ । ಯಮಾರಯೇ ।
ಯಮದಂಡಕಾಯ । ಯಮನಿಷೂದನಾಯ । ಯಮಪ್ರಾಣಾಯಾಮವೇದ್ಯಾಯ ।
ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಾಯ । ಯಮಸೀತಾಹರಾಯ । ಯಮವಂಶಸಮುದ್ಭವಾಯ ।
ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಸ್ಥಸಂಗಮಾಯ । ಯಮಾಂಗತೂಲದಾವಾಂಘ್ರಿಕಿರಣಾಯ ।
ಯಮುನಾವೀಚಿಕಾನೀಲಭ್ರೂಲತಾಯ ನಮಃ । 6200 ।

ಓಂ ಯಮಾದಿಯೋಗನಿರತಾಯ ನಮಃ । ಯಮಪ್ರಾಣನಿರ್ವಾಪಣಾಯ ।
ಯಮಿನೇ । ಯಮರಾಡ್ವಕ್ಷಃಕವಾಟಕ್ಷತಿಕೃತೇ । ಯಮರೂಪಾಯ ।
ಯಮಬಾಧಾನಿವರ್ತಕಾಯ । ಯಮುನಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಮಶಾಮಕಾಯ ।
ಯಮಜಲೇಶಧನೇಶನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಯಮಾಂತಕಾಯ । ಯಮಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ಯಮಾದಿದಿಗೀಶಪೂಜಿತಾಯ । ಯಮಭಯಾಯ । ಯಮಘ್ನಾಯ । ಯಮನಾಶಾಯ ।
ಯಮಭಟಭೂತಚಮೂಭೇತಾಲಾಯ । ಯಾಮಿನೇ । ಯಾಮಿನೀನಾಥರೂಪಿಣೇ ।
ಯಾಮ್ಯಾಯ । ಯಾಮ್ಯದಂಡಪಾಶನಿಕೃಂತನಾಯ ನಮಃ । 6220 ।

ಓಂ ಯಾಮಿನೀಪತಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಯಾಮಿನೀಚರದರ್ಪಘ್ನೇ ।
ಯಾಮರೂಪಾಯ । ಯಾಮಪೂಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಯಾಯಜೂಕಾಯ ।
ಯಾಯೀಭಾವಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಲಕಾಯತ-ಗಾಂಡೀವಪ್ರಹಾರಾಯ ।
ಯವನಪುಂಡ್ರಾಂಧ್ರಶಕದೈತೇಯನಾಶಕಾಯ । ಯವಾನ್ನಪ್ರೀತಚೇತಸೇ ।
ಯವಾಕ್ಷತಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ । ಯವೌದನಪ್ರೀತಚಿತ್ತಾಯ । ಯವಿಷ್ಠಾಯ ।
ಯವೀಯಸೇ । ಯಾವಚಿಹ್ನಿತಪಾದುಕಾಯ । ಯುವತೀಸಹಿತಾಯ ।
ಯುವತೀವಿಲಾಸತರುಣೋತ್ತರವದನಾಯ । ಯೌವನಗರ್ವಿತಾಯ । ಯಶಸೇ ।
ಯಶಃಪ್ರದಾಯ । ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ । 6240 ।

ಓಂ ಯಶೋವತೇ ನಮಃ । ಯಶೋನಿಧಯೇ । ಯಶೋಧರಾಯ । ಯಶೋಯುತಾಯ ।
ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಯಶಸ್ಯನೀತಯೇ । ಯಶಸ್ಯಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತ್ಯೇಕಕಾರಣಾಯ ।
ಯಶ್ಶಬ್ದಸ್ಯೇತಿ ಮಂತ್ರೋಕ್ತದೈವತಾಯ । ಯಷ್ಟಿಧರಾಯ । ಯಷ್ಟ್ರೇ ।
ಯಾಕ್ಷರವಾಮಪಾದಾಯ । ಯಷ್ಟೃಫಲದಾಯ । ಯೋಷಾಪೂಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯೋಷಿತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಯೋಷಿತ್ಕರತಲಸ್ಪರ್ಶಪ್ರಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ಯೋಷಾರ್ಥೀಕೃತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಯೋಷಿತ್ಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಯಸ್ಮೈ ।
ಯಸ್ಮೈ ಶ್ರುತಿಪ್ರೋಕ್ತನಮಸ್ಯಾಯ । ಯಕ್ಷೇಶಾಯ ನಮಃ । 6260 ।

ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಯಕ್ಷೇಶಸಖಾಯ । ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಕರಾಯ । ಯಕ್ಷರೂಪಾಯ । ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಸೇವಿತಾಯ ।
ಯಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಕ್ಷನಾಯಕದುಷ್ಪ್ರಾಪವರದಾಯ ।
ಯಕ್ಷರಾಜ-ಸಖಾಯ । ಯಕ್ಷಪೂಜಿತಾಯ । ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಯಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ಯಕ್ಷಸೇವ್ಯಾಯ । ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಯಕ್ಷಕನ್ಯಾಹೃದಿಸ್ಥಾಯ । ಯಕ್ಷಭೋಗಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಗಂಧರ್ವೈಃ ಸೇವಿತಾಯ । ಯಕ್ಷೇಶೇಷ್ಟಾಯ ।
ಯಕ್ಷಸ್ವರೂಪಾಯ । ಯಕ್ಷಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 6280 ।

ರೇಫಸ್ಯ ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ । ರೌದ್ರಕರ್ಮಸಾಧನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರಕ್ತಪಿಂಗಲನೇತ್ರಾಯ । ರಕ್ತಾಯ । ರಕ್ತವರ್ಣಾಯ । ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಯ ।
ರಕ್ತಗಂಧಾಯ । ರಕ್ತಸೂತ್ರಧರಾಯ । ರಕ್ತಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರಕ್ತಧ್ವಜಪತಾಕಾಯ । ರಕ್ತವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಾಯ । ರಕ್ತಸ್ರಗನುಲೇಪಿನೇ ।
ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಗಧಾರಿಣೇ । ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಚಿತ್ರಾಯ । ರಕ್ತಾರ್ದ್ರವಾಸಸೇ ।
ರಕ್ತಾಙ್ಬರಧರಾಯ । ರಕ್ತಾಂಗಾಯ । ರಾಕೇಶಾಯ । ರಾಕಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರಾಕೇಂದುವದನಾಯ ನಮಃ । 6300 ।

ಓಂ ರಾಕೇಂದುಸಂಕಾಶನಖಾಯ ನಮಃ । ರುಕ್ಮಾಂಗದಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ ।
ರುಕ್ಮಾಂಗದಸ್ತುತಾಯ । ರುಕ್ಮವರ್ಣಾಯ । ರುಕ್ಮಿಣೀಪತಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ರುಕ್ಮಿಣೀಫಲದಾಯ । ರೇಖಾರಥಾಂಗಸಂಪರ್ಕಜಲಂಧರಭಿದೇ ।
ರಂಗವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ರಾಗದಾಯ । ರಾಗಿರಾಗವಿದೇ ।
ರಾಗಿಣೇ । ರಾಗಹೇತವೇ । ರಾಗವತೇ । ರಾಗಪಲ್ಲವಿತಸ್ಥಾಣವೇ ।
ರೋಗೇಶಾಯ । ರೋಗಹರ್ತ್ರೇ । ರೋಗಶಮನಾಯ । ರಘುನಾಥಾಯ ।
ರಘುವಂಶಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ರಘುಸ್ತುತಪದದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಮಃ । 6320 ।

ಓಂ ರಘುಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । ರಘುನಾಥವಂಶಪ್ರಿಯಾಯ । ರುಚಿರಾಂಗದಾಯ ।
ರುಚಿರಾಂಗಾಯ । ರೋಚಿಷ್ಣವೇ । ರೋಚಿಷಾಂ ಪತಯೇ । ರೋಚಮಾನಾಯ ।
ರೋಚನಾಯ । ರಜಸೇ । ರಜೋಗುಣದೂರಾಯ । ರಜಸ್ಯಾಯ ।
ರಜೋಗುಣವಿನಾಶಕೃತೇ । ರಜತಪ್ರಭಾಯ । ರಜನೀಶಕಲಾಧರಾಯ ।
ರಜನೀಶಕಲಾವತಂಸಾಯ । ರಜತಾಚಲಶೃಂಗಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ।
ರಜಕಾಯ । ರಜಸ್ಸತ್ವತಮೋಮಯಾಯ । ರಜನಾಯ । ರಜತಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ । 6340 ।

ಓಂ ರಜಸ್ತಾಮಸಸಾತ್ತ್ವಿಕಗುಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ರಜತಾದ್ರಿಶೃಂಗನಿಕೇತನಾಯ ।
ರಜನೀಚರಾಯ । ರಜತಭೂಧರವಾಸಾಯ ।
ರಜತಶೈಲಶಿಖರನಿವಾಸವತೇ । ರಜತಶೈಲನಿಶಾಂತಾಯ ।
ರಜೋರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ । ರಜೋನಿಹಂತ್ರೇ । ರಾಜ್ಞೇ । ರಾಜರಾಜಾತಿಮಿತ್ರಾಯ ।
ರಾಜ್ಯದಾಯ । ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಾಯ । ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ । ರಾಜಮೌಲಯೇ ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ । ರಾಜರಾಜಪ್ರಸನ್ನುತಾಯ । ರಾಜತ್ಕರಸರೋರುಹಾಯ ।
ರಾಜಪೂಜಿತಾಯ । ರಾಜ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ರಾಜೀವಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 6360 ।

ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ರಾಜಕನ್ಯಾಯುಗಾನದ್ಧಶೈವವೃತ್ತಮುದೇ ।
ರಾಜಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ । ರಾಜರಾಜಪ್ರಿಯಾಯ । ರಾಜರಾಜಾಯ ।
ರಾಜಸೂಯಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೇ । ರಾಜೀವಚರಣಾಯ । ರಾಜಶೇಖರಾಯ ।
ರಾಜವಶ್ಯಕರಾಯ । ರಾಜೀವಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ।
ರಾಜ್ಞಾಮಧಿಗತಾಯ । ರಾಜಹಂಸಾಯ । ರಾಜವೃಕ್ಷಾಯ । ರಾಜಮಾನ್ಯಾಯ ।
ರಾಜರಾಜಸಖಾಯ । ರಾಜೋಪಚಾರಾಯ । ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಯ ।
ರಣಪಂಡಿತಾಯ । ರಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 6380 ।

ಓಂ ರಣೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ । ರಣಶೂರಾಯ । ರೇಣುಕಾವರದಾಯ । ರತಯೇ ।
ರತಿಪ್ರಾರ್ಥಿತಮಾಂಗಲ್ಯಫಲದಾಯ । ರತಿಸ್ತುತಾಯ । ರತಿಮಾರ್ಗಕೃತೇ ।
ರತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ರತ್ನರಂಜಿತಪಾದುಕಾಯ । ರತ್ನಕಂಚುಕಾಯ ।
ರತ್ನಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ರತ್ನಪಾದುಕಾಪ್ರಭಾಭಿರಾಮಪಾದಯುಗ್ಮಕಾಯ ।
ರತ್ನಭ್ರಾಜದ್ಧೇಮಸೂತ್ರಕಟೀತಟಾಯ । ರತ್ನದಾಯ । ರತ್ನಪ್ರಭೂತಾಯ ।
ರತ್ನಹಾರಕಾಯ । ರತ್ನಹಾರಕಟಿಸೂತ್ರಾಯ । ರತ್ನಮಂದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ರತ್ನಪೂಜಾಪರಾಯಣಾಯ । ರತ್ನಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 6400 ।

ಓಂ ರತ್ನಕಾಂಚನಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಕುಂಡಲಾಯ । ರತ್ನಡೋಲೋತ್ಸವಪ್ರೀತಾಯ ।
ರತ್ನಪೂಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ರತ್ನಸಾನುಶರಾಸನಾಯ ।
ರತ್ನಸಾನುನಿಧಯೇ । ರತ್ನಸಂದೋಹಮಂಜೀರಕಣತ್ಪದಸರೋರುಹಾಯ ।
ರತ್ನಕಂಕಣಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ । ರತ್ನಕಂಕಣಾಯ ।
ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಾಯ । ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾಯ ।
ರತ್ನಭ್ರಾಜದ್ಧೇಮಸೂತ್ರಾಯ । ರತ್ನಹಾರಿಣೇ । ರತ್ನಮೌಲಯೇ ।
ರತ್ನಕಿರೀಟವತೇ । ರತ್ನಮಾಲಿನೇ । ರತ್ನೇಶಾಯ । ರತ್ನರೋಚಿಷೇ ।
ರತ್ನನಾಭಾಯ ನಮಃ । 6420 ।

ಓಂ ರತ್ನಭ್ರಾಜತ್ಕಟಿಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನನಿರ್ಮಿತಕಂಕಣಾಯ ।
ರತ್ನಕುಂಡಲದೀಪ್ತಾಸ್ಯಾಯ । ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ರತ್ನಗ್ರೈವೇಯಭೂಷಣಾಯ । ರತ್ನಗರ್ಭಾಯ । ರತ್ನಗರ್ಭಾಶ್ರಯಾಯ ।
ರತ್ನಮೌಕ್ತಿಕವೈಡೂರ್ಯಕಿರೀಟಾಯ । ರತ್ನನಿರ್ಮಲವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ರತ್ನಾಕರಾಯ । ರತ್ನಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ರತ್ನಾಂಗದಾಂಗಾಯ ।
ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಿಲಸತ್ಕರಶಾಖಾನಖಪ್ರಭಾಯ ।
ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯವಲಯಾಯ । ರತ್ನಾಭಿಷೇಕಸಂತುಷ್ಟಾಯ ।
ರತ್ನಾಕರಪ್ರಿಯಾಯ । ರತ್ನಾಕರಸ್ತುತಾಯ । ರತ್ನಾಢ್ಯಾಯ ।
ರತ್ನಾಭರಣಸಂಭೃತಾಯ । ರತ್ನಾಲಂಕೃತಸರ್ವಾಂಗಿಣೇ ನಮಃ । 6440 ।

ಓಂ ರತ್ನಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ । ರತ್ನಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ರತ್ನದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೇ । ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ರತ್ನಾಂಗಾಯ ।
ರತ್ನದಾಯಿನೇ । ರಾತ್ರಿಂಚರಾಯ । ರಾತ್ರಿಂಚರಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಕಾಯ ।
ರಾತ್ರಿಂಚರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ರಾತ್ರಿಂಚರನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ರಥಯೋಗಿನೇ । ರಥಕಾರಾಯ । ರಥಪತಯೇ । ರಥಕಾರೇಭ್ಯೋ ।
ರಥಾಯ । ರಥಾರೂಢಾಯ । ರಥ್ಯಾಯ । ರಥಾಂಗಪಾಣಯೇ । ರಥಿನೇ ।
ರಥಪತಿಭ್ಯೋ ನಮಃ । 6460 ।

ಓಂ ರಥಿಭ್ಯೋ ನಮಃ । ರಥೋತ್ಸವಾಯ । ರಥೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರಥೇಭ್ಯೋ । ರುದ್ರಾಯ । ರುದ್ರರೂಪಾಯ । ರುದ್ರಮನ್ಯವೇ । ರುದತೇ ।
ರುದ್ರನೀಲಾಯ । ರುದ್ರಭಾವಾಯ । ರುದ್ರಕೇಲಯೇ । ರುದ್ರಶಾಂತ್ಯೈ ।
ರುದ್ರವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜನಕಾಯ । ರುದ್ರಮಂಡಲಸೇವಿತಾಯ ।
ರುದ್ರಮಂತ್ರಜಪಪ್ರೀತಾಯ । ರುದ್ರಲೋಕಪ್ರದಾಯಕಾಯ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಾಯ । ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಾಯ । ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ।
ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯಜಪಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 6480 ।

ಓಂ ರುದ್ರಾಣೀಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ರುದ್ರಾಣೀಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ । ರುದ್ರಾಕ್ಷಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ।
ರುದ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ರುದ್ರಾಣಾಂ ಶಂಕರಾಯ । ರುದ್ರಾದಿತ್ಯಾಶ್ವಿನಾಯ ।
ರುದ್ರಾತ್ಮಕದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ । ರುದ್ರಾತ್ಮಕಹೃದಯಾಯ ।
ರೌದ್ರಾಯ । ರೌದ್ರರಣೋತ್ಸಾಹಾಯ । ರೌದ್ರರೂಪಾಯ । ರೌದ್ರದೃಶೇ ।
ರಾಧಾಮಾಧವಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ರಾಧಾಮಾಧವವಲ್ಲಭಾಯ । ರೋಧಾಯ ।
ರೋಧನಾಯ । ರೂಪವರ್ಜಿತಾಯ । ರೂಪಹೀನಾಯ । ರೂಪವತೇ ನಮಃ । 6500 ।

ಓಂ ರೂಪಾಯ ನಮಃ । ರಿಪುಘ್ನಾಯ । ರೇಫಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ರಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ರಂಭಾದಿಕನ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ರಂಭಾಫಲಪ್ರಿಯಾಯ । ರಮಣೀಯಗುಣಾಕರಾಯ ।
ರಮ್ಯಪತ್ರಭೃದ್ರಥಾಂಗಪಾಣಯೇ । ರಮ್ಯಸ್ವರೋದ್ಭಾಸಿನೇ ।
ರಮ್ಯಗುಣಕೇಲಯೇ । ರಮ್ಯಾಯ । ರಮಾವಾಣೀಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ರಮಾಪತಿಸ್ತುತಾಯ ।
ರಮಣೀಯಾಯ । ರಮೇಶಾಯ । ರಮೇಡ್ಯಾಯ । ರಾಮಪೂಜಿತಾಯ । ರಾಮಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ರಾಮನಾಥಾಯ । ರಾಮನಾಮೈಕಜೀವನಾಯ ನಮಃ । 6520 ।

ಓಂ ರಾಮವರದಾಯ ನಮಃ । ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ರಾಮೇಶ್ವರಾಯ ! ರಾಮಾಯ ।
ರಾಮಾನಂದಮಯಾಯ । ರಾಮಾರ್ಚಿತಪದದ್ವಂದಾಯ । ರಾಮಗಾಯ ।
ರಯಿದಾಯ । ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯ । ರುರುಹಸ್ತಾಯ । ರುರುಪ್ರಿಯಾಯ ।
ರೌರವಾಜಿನಸಂವೀತಾಯ । ರವಯೇ । ರವಿಕೋಟಿಸಂಕಾಶಾಯ ।
ರವಿಲೋಚನಾಯ । ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯ ।
ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿನಯನಾಯ । ರವಿನೇತ್ರಾಯ । ರವಿಶಿಖಿಶಶಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ । 6540 ।

ಓಂ ರವೇಃ ಕರಾಲಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ । ರವ್ಯಾತ್ಮನೇ ।
ರವ್ಯಾದಿಗ್ರಹಸಂಸ್ತುತಾಯ । ರಾವಣಾರ್ಚಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ರಾವಣಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ರಾವಣದರ್ಪವಿನಾಶನಲಿಂಗಾಯ । ರಾವಣಾರಿಹೃದಾನಂದಾಯ ।
ರೇವಾನದೀತೀರವಾಸಾಯ । ರಾಶೀಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯಾಯ । ರಾಶಯೇ ।
ರೇಷ್ಮಿಯಾಯ । ರೋಷಿಣೇ । ರಸಜ್ಞಾಯ । ರಸಪ್ರಿಯಾಯ । ರಸನಾರಹಿತಾಯ ।
ರಸಗಂಧಾಯ । ರಸಭುಜಾಯ । ರಸರಥಾಯ । ರಸಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ರಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । 6560 ।

ಓಂ ರಸಾಲಶಾಲಾಹೇಲತ್ಪಿಕನಿನದಮಧುರವಾಗ್ಜಾಲಾಯ
ನಮಃ । ರಸಾನಾಂ ಪತಯೇ । ರಸಾಯ । ರಸಾತ್ಮಕಾಯ ।
ರಸಾಧರೇಂದ್ರಚಾಪಶಿಂಜಿನೀಕೃತಾನಿಲಾಶಿನೇ । ರಾಸಭಾಯ ।
ರೋಹಿಣೀಪತಿವಲ್ಲಭಾಯ । ರೋಹಿತಾಯ । ರಹಸ್ಯಾಯ । ರಂಹಸೇ । ರಂಹಸಾಯ ।
ರಹಸ್ಯಲಿಂಗಾಯ । ರಾಹವೇ । ರಕ್ಷಾಭೂಷಾಯ । ರಕ್ಷಸೇ । ರಕ್ಷಿಣೇ ।
ರಕ್ಷೋಽಧಿಪತಯೇ । ರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ । ರಕ್ಷೋಗಣಾರ್ತಿಕೃತೇ ।
ರಕ್ಷೋಘ್ನೇ ನಮಃ । 6580 ।

ಓಂ ರಾಕ್ಷಸವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ರಕ್ಷಾಕರಾಯ । ರಕ್ಷಾಧರಾಯ ।
ರಾಕ್ಷಸಾರಯೇ । ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕೃತೇ । ರೂಕ್ಷರೇತಸೇ । ರೂಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 6587

ಲಕಾರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ದೇವತಾ । ಲಕ್ಷ್ಮೀವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ । ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾಯ । ಲೋಕಪಾಲಸಮರ್ಚಿತಾಯ ।
ಲೋಕಚಾರಿಣೇ । ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ । ಲೋಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಲೋಕಹಿತಾಯ ।
ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರಾಯಣಾಯ । ಲೋಕನೇತ್ರೇ । ಲೋಕಕೃತೇ । ಲೋಕಭೃತೇ ।
ಲೋಕಕಾರಾಯ । ಲೋಕಭಾವನಾಯ ನಮಃ । 6600 ।

ಓಂ ಲೋಕವರ್ಣೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । ಲೋಕ ಸಾರಂಗಾಯ । ಲೋಕಶಲ್ಯಕೃತೇ ।
ಲೋಕಗೂಢಾಯ । ಲೋಕನಾಥಾಯ । ಲೋಕವಂದ್ಯಾಯ । ಲೋಕಮಾಯಾಯ ।
ಲೋಕಶೋಕ-ವಿನಾಶಕಾಯ । ಲೋಕ ಚೂಡಾರತ್ನಾಯ । ಲೋಕತ್ರಯವಿಧಾತ್ರೇ ।
ಲೋಕತ್ರಯೀಸನಾಥಾಯ । ಲೋಕಧಾತ್ರೇ । ಲೋಕಧ್ವಜಾಯ । ಲೋಕಪ್ರಭವೇ ।
ಲೋಕಬಂಧವೇ । ಲೋಕಸ್ವಾಮಿನೇ । ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಯೇ । ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ಲೋಕತ್ರಯಾಶ್ರಯಾಯ । ಲೋಕಶಂಕರಾಯ ನಮಃ । 6620 ।

ಓಂ ಲೋಕಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಲೋಕಸಮ್ಮೋಹನಾಯ । ಲೋಕವಶಂಕರಾಯ ।
ಲೋಕಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಲೋಕಾಯ ।
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ । ಲೋಕಾನುಗ್ರಾಹಕಾಗಸ್ತ್ಯತಪಃಪ್ರೀತಾತ್ಮನೇ ।
ಲೋಕಾಯತಿಕಾನಾಂ ಸ್ವಭಾವಮಯವಿಗ್ರಹಾಯ । ಲೋಕಾಧಿಪಾಯ ।
ಲೋಕಾನಾಮಭಿರಾಮಾಯ । ಲೋಕಾತ್ಮನೇ । ಲೋಕಾಂತಕೃತೇ । ಲೋಕಾಭಿರಾಮಾಯ ।
ಲೋಕಾಕ್ಷಿಣೇ । ಲೋಕಾನಾಂ ಪಶುಮಂತ್ರೌಷಧಾಯ । ಲೋಕಾನಾಮೀಶ್ವರಾಯ ।
ಲೋಕಾರಿಮರ್ದನಾಯ । ಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 6640 ।

ಓಂ ಲೋಕೇಶಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । ಲೋಕೋತ್ತರಸ್ಫುಟಾಲೋಕಾಯ । ಲಿಕುಚಪಾಣಯೇ ।
ಲಂಕಟಿಸೂತ್ರಾಯ । ಲೇಖಾಧಿಪಾಯ । ಲೇಖಸಮರ್ಚಿತಾಯ ।
ಲೇಖಚೂಡಾಲಚರಣಾಯ । ಲೇಖಕೋಟೀರಮಾಲಾಮಕರಂದಸಿಕ್ತಪಾದಾಯ ।
ಲೇಖಗಸ್ವರೂಪಾಯ । ಲೇಖಗಕೇಶಾಯ । ಲಗ್ನಾಯ । ಲಿಂಗಸ್ಥಾಯ ।
ಲಿಂಗತ್ರಯರಹಿತಾಯ । ಲಿಂಗಮಯಾಯ । ಲಿಂಗಮೂರ್ತಯೇ । ಲಿಂಗರೂಪಿಣೇ ।
ಲಿಂಗಿನೇ । ಲಿಂಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಲಿಂಗಾದ್ಯಸ್ತುತಿನಿಗಮಾಯ ।
ಲಿಂಗಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 6660 ।

ಓಂ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ । ಲಿಂಗಾಲಿಂಗಾತ್ಮವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲಿಂಗೋದ್ಭವಾದಿಪಂಚಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕಪೂರ್ವವದನಾಯ ।
ಲಿಂಗಹಸ್ತಾಯ । ಲಿಂಗಫಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಿಂಗಬೀಜಾಕೃತಯೇ ।
ಲಘುಸ್ಥೂಲಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಲಘಿಮಾಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೇ ।
ಲಘುದ್ರಾಕ್ಷಾಫಲಪ್ರಿಯಾಯ । ಲೂತಾಚಿತಾಲಯದ್ವಾರವಿತಾನೋತ್ಕಾಯ । ಲೋಪ್ಯಾಯ ।
ಲತಾಮಯಾಯ । ಲತಾಪೂಜಾಪರಾಯ । ಲಂಬನಾಯ । ಲಂಬಿತೋಷ್ಠಾಯ ।
ಲಂಬಿಕಾಯೋಗಮಾರ್ಗಕೃತೇ । ಲಂಬಿಕಾಮಾರ್ಗನಿರತಾಯ । ಲಂಬೋದರಾಯ ।
ಲಂಬೋದರಶರೀರಿಣೇ । ಲಬ್ಧದೀಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 6680 ।

ಓಂ ಲಬ್ಧಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಲಬ್ಧಾಯ । ಲಾಭಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಲಾಭಾತ್ಮನೇ । ಲಾಭಕೃತೇ । ಲಾಭದಾಯ । ಲೋಭಿನೇ ।
ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಯಾಯ । ಲಯಕರಾಯ । ಲಯವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಲಲಿತಾಯ । ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಾಯ । ಲಲಿತಾನಾಥಾಯ ।
ಲಲಿತಮೂರ್ತಯೇ । ಲಲಿತಾಗಮಕಪೋಲಾಯ । ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ।
ಲಲಾಟಚಕ್ಷುರುಜ್ವಲದ್ಧನಂಜಯಸ್ಫುಲಿಂಗಯೋನಿಪೀತಪಂಚಸಾಯಕಾಯ ।
ಲಲಾಟನೇತ್ರಾನಲದಹ್ಯಮಾನಮಾರಾಯ । ಲಲಾಟಚಂದ್ರಸನ್ನಿಭಾಯ ನಮಃ । 6700 ।

ಓಂ ಲಾಂಲೀಂ ನಮಃ । ಲೀಲಾವಿತ್ಕಂಪಿವಪುಷೇ । ಲೀಲಯಾ
ವಿಶ್ವಸಂಹಾರ-ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿಧಾಯಕಾಯ । ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಲೀಲಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಲೀಲಾವೈಚಿತ್ರ್ಯಕೋವಿದಾಯ । ಲೇಲಿಹಾನಾಯ ।
ಲೋಲಾಕ್ಷೀನಾಯಕಾಯ । ಲೋಲಾಯ । ಲಮ್ಲಕುಲೀಶಾಯ । ಲವಾಯ । ಲವಣಾಯ ।
ಲವರೇಫಹಲಾಂಗಾಯ । ಲಾವಣ್ಯರಾಶಯೇ । ಲಾವಣ್ಯಜಲಧಯೇ ।
ಲಾವಣ್ಯಾಬ್ಧಿಸಮುದ್ಭೂತಪೂರ್ಣೇಂದುಪ್ರತಿಮಾನನಾಯ । ಲವಣಾಕರಾಯ ।
ಲವಣಾಕರಪೂಜಿತಾಯ । ಲವಣಾರಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಲವಿತ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ । 6720 ।

ಓಂ ಲವಂಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಲವಸೇವಿತಾಯ । ಲವಕಂಬಲಧಾರಿಣೇ ।
ಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಾಸ್ಯಪರಾಯ । ಲಾಸ್ಯಸುಂದರಾಯ । ಲಾಸ್ಯಲಾಲಸಾಯ ।
ಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕಟಕಾಯ । ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ । ಲೋಹಿತಗ್ರೀವಾಯ ।
ಲೋಹಿತಾಯ । ಲಕ್ಷಣೇಶಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಯದಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಗ್ಯಾಯ । ಲಕ್ಷಮಂತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯರ್ಬುದಾಂತಕಾಯ । ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ । 6740 ।

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ ನಮಃ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾಯ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಪ್ರಿಯಾಯ । ಲಾಕ್ಷಾರುಣೇಕ್ಷಣಾಯ । ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾಯ ನಮಃ । 6746

ವಕಾರಸ್ಯ ವರುಣೋ ದೇವತಾ । ವಿಷನಿರ್ಹರಣಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ವಕಾರಾಯ ನಮಃ । ವಕಾರರೂಪಾಯ । ವಕ್ತ್ರಚತುಷ್ಟಯಾವ ।
ವಕ್ತ್ರಪಂಚಕಾಯ । ವಕುಲಾಯ । ವಕ್ರತುಂಡಾರ್ಚಿತಾಯ । ವಕ್ರಕೇಶಾಯ ।
ವಕ್ರತುಂಡಪ್ರಸಾದಿನೇ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ । ವ್ಯಕ್ತತರಾಯ । ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ।
ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತತಮಾಯ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮನೇ । ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಗುಣೇತರಾಯ ನಮಃ । 6760 ।

ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ । ವಾಕ್ಸ್ವರೂಪಾಯ । ವಾಕ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾಕ್ಯಾಯ ।
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾಯ । ವ್ಯಾಕೃತಾಯ । ವ್ಯಾಕೃತಯೇ ।
ವಾಕ್ಪತಿತ್ವಪ್ರಕಾಶಿನೇ । ವಿಕಟಾಟ್ಟಹಾಸವಿಸ್ಫಾರಿತಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ।
ವಿಕಾರಿಣೇ । ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ । ವಿಕ್ರಾಂತಾಯ । ವಿಕ್ರಮಾಯ । ವಿಕ್ರಮಿಣೇ ।
ವಿಕುರ್ವಾಣಾಯ । ವಿಕೃತಾಯ । ವಿಕರ್ಷೇ । ವಿಕರ್ಮಿಣೇ । ವಿಕ್ರಮೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 6780 ।

ಓಂ ವಿಕ್ಲವಾಯ ನಮಃ । ವಿಕೃತಸ್ವರೂಪಾಯ । ವಿಕರಾಲೋರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ।
ವಿಕೇಶಾಯ । ವಿಕಟಾಯ । ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ವಿಕೃತವೇಷಾಯ ।
ವಿಕರಾಯ । ವಿಕೃತಾಂಗಾಯ । ವೈಕುಂಠದರ್ಶಿನೇ ।
ವೈಕುಂಠನಾಥವಿಲಸತ್ಸಾಯಕಾಯ । ವೈಕುಂಠರೇತಸೇ ।
ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭಾಯ । ವೈಕುಂಠವಿಧಿಸನ್ನುತಾಯ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾತದೇವಾಯ ।
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸುಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಸದ್ಭಾಹವೇ । ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ರೇ ।
ವಿಖ್ಯಾತಾಯ । ವೈಖಾನಸಮಖಾರಂಭಾಯ ನಮಃ । 6800 ।

ಓಂ ವೈಖಾನಾಯ ನಮಃ । ವೈಖಾನಸಾಯ । ವಾಗೀಶಾಯ ।
ವಾಗ್ವಿಭೂತಿದಾಯಕಾತ್ಮನೇ । ವಾಗ್ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಸಂದಿಷ್ಟತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾಯ ।
ವಾಗ್ದೇವೀಶ್ರೀಶಚೀಸೇವ್ಯವಾಮಾಂಗಾಯ ।
ವಾಗೀಶವಿಷ್ಣುಸುರಸೇವಿತಪಾದಪೀಠಾಯ । ವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ।
ವಾಗ್ವಿಶುದ್ಧಾಯ । ವಾಗ್ವಿದಾಂ ವರಾಯ । ವಾಗ್ವೃಷಾಯ ।
ವಾಙ್ಮನಸೇಶ್ವರಾಯ । ವಾಗಧೀಶಾಯ । ವಾಙ್ಮಯಾಯ । ವಾಗ್ಮಿನೇ ।
ವಾಗಿಂದ್ರಾಯ । ವ್ಯಗ್ರನಾಶನಾಯ । ವ್ಯಗ್ರಾಯ । ವಿಗತಕಲ್ಮಷಾಯ ।
ವಿಗತರೋಷಾಯ ನಮಃ । 6820 ।

ಓಂ ವಿಗತಜ್ವರಾಯ ನಮಃ । ವಿಗತಸ್ಪೃಹಾಯ । ವೇಗದರ್ಶಿನೇ । ವೇಗವತೇ ।
ವೇಗವತೀತೀರವಾಸಾಯ । ವೇಗವತೀವರದಾಯ । ವೇಗಾಪಗಾಸಮರ್ಚಿತಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಗಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಸನಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧರಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಪರೀತಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಧರಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಧರಾಯ ।
ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಸಮೇತಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದವರದಾಯ ।
ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ । 6840 ।

ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ।
ವಿಘ್ನೇಶವಿಧಿಮಾರ್ತಾಂಡಚಂದ್ರೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ।
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರವರಪ್ರದಾಯ । ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ । ವಿಘ್ನನಾಶಕಾಯ ।
ವಂಚರ್ಮಾಂಬರಧರಾಯ । ವಂಚಕಾಯ । ವಂಚತೇ । ವಾಚಾಲಕಾಯ ।
ವಾಚಾಸಿದ್ಧಾಯ । ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ।
ವಾಚಸ್ಪತ್ಯಾಯ । ವಾಚಾತೀತಮನೋತೀತಮಹಿತಾಯ । ವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ ।
ವಾಚಸ್ಪತ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ವಾಚಾಂ ಮನಸೋಽತಿದೂರಗಾಯ ।
ವಾಚ್ಯವಾಚಕರೂಪಾಯ ನಮಃ । 6860 ।

ಓಂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕಶಕ್ತ್ಯರ್ಥಾಯ ನಮಃ । ವಾಙ್ಮನೋತೀತವೈಭವಾಯ ।
ವಾಙ್ಮಯೈಕನಿಧಯೇ । ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ । ವಿಚಾರವಿದೇ ।
ವಿಚಿತ್ರಮಾಯಿನೇ । ವಿಚಿತ್ರಚರಿತಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಸನಾಯ ।
ವಿಚಿತ್ರತಾಂಡವಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಾಯ । ವಿಚಿನ್ವತ್ಕೇಭ್ಯೋ ।
ವಿಚಿತ್ರಗತಯೇ । ವಿಚಿತ್ರವೇಷಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಯೇ ।
ವಿಚಿತ್ರಾಭರಣಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಮಣಿಮೂರ್ಧ್ನೇ ।
ವಾಂಛಾನುಕಲಿತಾನೇಕಸ್ವರೂಪಾಯ । ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ।
ವಾಂಛಿತದಾನಧುರೀಣಾಯ । ವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 6880 ।

ಓಂ ವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ । ವಜ್ರಜಿಹ್ವಾಯ । ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ । ವಜ್ರದೇಹಾಯ ।
ವಜ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ವಜ್ರನಖಾಯ । ವಜ್ರಧರಾಯ ।
ವಜ್ರಸಂಹನನಾಯ । ವಜ್ರನಿಲಯಾಯ । ವಜ್ರಶರೀರಾಯ । ವಜ್ರನಾಯಕಾಯ ।
ವಜ್ರಹಸ್ತಪ್ರಿಯಾಯ । ವಜ್ರಕೀಲಿತಸೌವರ್ಣಮುದ್ರಿಕಾಂಗಲಿಸೇವಿತಾಯ ।
ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯಮಾಣಿಕ್ಯನಿಷ್ಕಭಾಸಿತವಕ್ಷಸೇ । ವಜ್ರೇಶಾಯ ।
ವಜ್ರಭೂಷಿತಾಯ । ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರಿವಾರಾಯ । ವಜ್ರಾತ್ಮನೇ ।
ವಜ್ರೇಶಾಯನಮಃ । 6900 ।

ಓಂ ವ್ಯಾಜಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯಾಜಸಮರ್ಥನಾಯ ।
ವಾಜಪೇಯಾದಿಸಕಲಫಲದಾಯ । ವಾಜಸೇನಾಯ । ವಿಜಯಾಗಮಜಠರಾಯ ।
ವಿಜಾತೀಯರಹಿತಾಯ । ವಿಜೃಂಭಿತಾಯ । ವಿಜ್ಞಾಯ । ವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ।
ವಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನದೇಹಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೇ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾತ್ಮನೇ । ವಿಜ್ಞಾನದೇವಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನಶುದ್ಧಚಂದ್ರಮಸೇ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾಯ । ವಿಜಿತಾತ್ಮನೇ । ವಿಜಿತದಾನವಲೋಕಾಯ । ವಿಜಯಾವಹಾಯ ।
ವಿಜಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 6920 ।

ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ । ವಿಜಯಿನೇ । ವಿಜಯಕಾಲವಿದೇ । ವಿಜಯಸ್ಥಿರಾಯ ।
ವಿಜಯದ್ವಿಜವಿಜ್ಞಾನದೇಶಿಕಾಯ । ವಟವೇ । ವಟುವೇಷಾಯ ।
ವಟತರುಮೂಲನಿವಾಸಾಯ । ವಟಮೂಲನಿವಾಸಾಯ । ವಟಮೂಲಕೃತಾಶ್ರಯಾಯ ।
ವಟುತ್ರಯಸ್ವರೂಪಾಯ । ವಟದ್ರುಮಸ್ಥಾಯ । ವಟರೂಪಾಯ । ವ್ಯೂಢೋರಸ್ಕಾಯ ।
ವಣಿಜಾಯ । ವೋಢ್ರೇಶಾಯ । ವಾಣಿಜಾಯ । ವಾಣೀಗೀತಯಶಸೇ ।
ವಾಣೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾಣೀಶವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 6940 ।

ಓಂ ವಾಣೀಶೈಕಜ್ಞೇಯಮೂರ್ಧಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವೀಣಾನಾದಪ್ರಮೋದಿತಾಯ ।
ವೀಣಾಢ್ಯಾಯ । ವೀಣಾಕರ್ಣನತತ್ಪರಾಯ । ವೀಣಾನಾದರತಾಯ ।
ವೀಣಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕ್ಷಸೂತ್ರಭೃತೇ । ವೀಣಾಧಾರಿಣೇ । ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯ ।
ವೇಣುತತ್ಪರಾಯ । ವೈಣಿಕಾಯ । ವೈಣವಿಕಾಯ । ವ್ರತಾಧಿಪತಯೇ ।
ವ್ರತಿನೇ । ವ್ರತವಿದುಷೇ । ವ್ರತೇಶ್ವರಾಯ । ವ್ರತಾಧಾರಾಯ ।
ವ್ರತಾಕರಾಯ । ವ್ರತಕೃಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವ್ರತಕೃತೇ । ವ್ರತಶೀಲಾಯ ನಮಃ । 6960 ।

ಓಂ ವ್ರತಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ವ್ರತಾನಾಂ ಸತ್ಯಾಯ । ವತ್ಸಲಾಯ । ವತ್ಸರಾಯ ।
ವತ್ಸಿನೇ । ವೃತ್ತಿರಹಿತಾಯ । ವೃತ್ರಾರಿಪಾಪಘ್ನೇ । ವಾತುಲಾಗಮವೇದ್ಯಾಯ ।
ವಾತುಲಾಂತಮಹಾತಂತ್ರದೇಶಿಕಾಯ । ವಾತುಲಾಗಮನಾಡೀಪ್ರದೇಶಾಯ ।
ವಾತ್ಯಾಯ । ವಾತಾಯ । ವಾತಾಪಿತಾಪನಾಯ । ವಾತರಂಹಸೇ । ವ್ರಾತೇಭ್ಯೋ ।
ವ್ರಾತಪತಿಭ್ಯೋ । ವೀತಿಹೋತ್ರಾಯ । ವೀತರಾಗಾಯ । ವೀತಸಂಕಲ್ಪಾಯ ।
ವೀತಭಯಾಯ ನಮಃ । 6980 ।

ಓಂ ವೀತಿಹೋತ್ರಾಲಿಕಾಯ ನಮಃ । ವೀತದೋಷಾಯ । ವೇತ್ರೇ ।
ವದನವಿಜಿತೇಂದುಬಿಂಬಾಯ । ವದನದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ ।
ವದನತ್ರಯಸಂಯುತಾಯ । ವದಾವದಾಯ । ವದಾನ್ಯಾನಾಮಾದ್ಯಾಯ ।
ವಾದಪರಾಯಣಾಯ । ವಾದ್ಯನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾದಿನೇ । ವ್ಯಾದಿಶಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾತ್ಮಯೋಗಿನಿಲಯಾಯ । ವಿದ್ರುಮಚ್ಛವಯೇ । ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ । ವಿದುಷೇ ।
ವಿದಂಭಾಯ । ವಿದ್ಯೇಶಾಯ । ವಿದ್ಯಾರಾಶಯೇ । ವಿದಗ್ಧಾಯ ನಮಃ । 700 ।0 ।

ಓಂ ವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ಯುತ್ಯಾಯ । ವಿದ್ವಜ್ಜನಸಂಶ್ರಿತಾಯ । ವಿದ್ವಜ್ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ।
ವಿದ್ವಜ್ಜನಸ್ತವ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ವಿದ್ಯಾಕರಾಯ । ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಕರಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾವೇದ್ಯಾಯ । ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯ । ವಿದ್ಯಾಮಯಾಯ । ವಿದ್ಯಾವರಾಭೀತಿಕುಠಾರಪಾಣಯೇ ।
ವಿದ್ವದ್ಭೃಂಗಸುಪೂಜ್ಯಾಯ । ವಿದ್ವದುತ್ತಮಾಯ । ವಿದ್ಯಾದಯೇ । ವಿದ್ಯಾರಾಜಾಯ ।
ವಿದ್ರವಾಯ । ವಿದ್ಯಾವಿಜ್ಞಾನದಾಯ । ವಿದ್ಯಾಧರಗಣಾರ್ಚಿತಾಯ । ವಿದ್ಯುತ್ಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಾಯ ।
ವಿದ್ಯುತ್ತಮಾಯ ನಮಃ । 70 ।20 ।

ಓಂ ವಿದ್ಯುದಶನಿಮೇಘಗರ್ಜಿತಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ವಿದ್ಯೋತವೇದವೇದಾಂಗಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ವಿದ್ಯಾನಾಂ ಪತಯೇ । ವಿದ್ಯಾನಾಮಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ । ವಿದ್ಯುತಾಯ ।
ವಿದ್ಯುತ್ಪಿಂಗಜಟಾಧರಾಯ । ವಿದೇಹಾಯ । ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೇ । ವಿದ್ಯಾರೂಪಿಣೇ ।
ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ । ವಿದ್ಯಾಧರವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ । ವಿದ್ಯಾವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಿಯತಾತ್ಮಸುವೈಭವಾಯ । ವಿದಲಾಸುರಘಾತಿನೇ ।
ವಿಗಲಿತವಿಷಯಪ್ರವಾಹದುರ್ವೃತ್ತಯೇ । ವಿದ್ಯಾದೇಹಾಯ । ವಿದ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ।
ವಿದ್ಯಾಧಿಕೇಶಾಯ । ವಿದ್ಯಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । 70 ।40 ।

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಬಲಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾತತ್ವಾಯ । ವಿದ್ಯಾಸಸ್ಯಫಲೋದಯಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಲಂಕೃತದೇಹಾಯ । ವಿದ್ಯಾನಂದಮಯಾತ್ಮನೇ । ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ।
ವಿದ್ಯೋತಿತವೇದವೇದಾಂಗಾಯ । ವಿದ್ಯಾಕಲಾತ್ಮಕಕಂಠಾದಿಕಾಯ । ವಿದ್ಯಾಕರಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾತೀತಾಯ । ವೇದವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ । ವೇದಗುಹ್ಯಾಯ । ವೇದಾಯ । ವೇದಗಮ್ಯಾಯ ।
ವೇದಾಶ್ವರಥವಾಹಿನೇ । ವೇದಪ್ರಿಯಾಯ । ವೇದವಿದೇ । ವೇದಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ।
ವೇದಾಂತಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ವೇದಾಂತವೇದಿನೇ ನಮಃ । 70 ।60 ।

ಓಂ ವೇದಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾಂತೋದ್ಧಾರಕಾಯ । ವೇದಾಂತವಾದಿನೇ । ವೇದಾಂತನಿಲಯಾಯ ।
ಬೇದಶ್ರವಸೇ । ವೇದರೂಪಾಯ । ವೇದಘೋಷಾಯ । ವೇದವಾಹಿನೇ । ವೇದಸಾಗರತಾರಣಾಯ ।
ವೇದಪಿತ್ರೇ । ವೇದವೇತ್ರೇ । ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ವೇದಬಾಹ್ಯವಿಮೋಹನಾಯ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ । ವೇದವಿತ್ತಮಾಯ । ಬೇದನಾಯಕಾಯ ।
ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ವಜ್ಞಾಯ । ಬೇದಾತ್ಮರೂಪಾಯ । ವೇದವೇದಾಂಗಸನ್ನುತಾಯ ।
ವೇದಾದಿಮಯಾಯ ನಮಃ । 70 ।80 ।

ಓಂ ವೇದಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾಂಗಾಯ । ವೇದಮೂರ್ತಯೇ । ವೇದಕರ್ಮಾಪದಾನಾನಾಂ
ದ್ರವ್ಯಾಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದಾಯ । ವೇದಾನಾಂ ಸಮನ್ವಯಾಯ । ವೇದಿತವ್ಯಾಯ ।
ವೇದಾಂತೋಪವನೇ ವಿಹಾರರಸಿಕಾಯ । ವೇದಸಾರಾಯ । ವೇದವೇದ್ಯಾಯ । ಬೇದರಹಸ್ಯಾಯ ।
ವೇದಾನಾಮವಿರೋಧಾಯ । ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ । ವೇದಾಂತಸಾರಸಂದೋಹಾಯ । ವೇದಾಂತಸಾರರೂಪಾಯ ।
ವೇದಜಿಹ್ವಾಯ । ವೇದವೇದಿನೇ । ವೇದಾಕ್ಷಮಾಲಾವರದಾಭಯಾಂಕಾಯ । ವೇದಾಂತಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ।
ವೇದಾಂತಪಠಿತಾಯ ನಮಃ । 7100 ।

ಓಂ ವೇದನಿಶ್ವಸಿತಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ವೇದಾಂತಕರ್ತ್ರೇ । ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಯ ।
ವೇದಾಭಯೇಷ್ಟಾಂಕುಶಪಾಶಶೂಲಕಪಾಲಮಾಲಾಗ್ನಿಕಣಾದಿಧರ್ತ್ರೇ । ವೇದಾಶ್ವಾಯ ।
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಮಾಣಾಯ । ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ । ವೇದ್ಯಾಯ । ಬೇದಾತ್ಮನೇ । ವೇದಾದ್ರೀಶಾಯ ।
ವೇದವಿಗ್ರಹಾಯ । ವೇದೇಜ್ಯಾಯ । ವೇದಕೃತೇ । ವೇದವಕ್ತ್ರಾಯ । ವೇದಾಸ್ಯಾಯ । ವೇದಕರಾಯ ।
ವೇದಮೃಗ್ಯಾಯ । ವೇದವೇದಾಂತಸಂಸ್ತುತಾಯ । ಬೇದಕಾರಾಯ ನಮಃ । 7120 ।

ಓಂ ವೇದಾಂಗಾಯ । ವೇದವಿದುಷೇ । ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾಯ । ವೇದಾರ್ಥವಿದೇ ।
ವೈದ್ಯಾಯ । ವೈದೇಹೀಶೋಕಹಾರಿಣೇ । ವೈದ್ಯಾವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ । ವೈದ್ಯಾನಾಂ
ವೈಶ್ವಾನರಾಯ । ವೈದ್ಯುತಾಶನಿಮೇಘಗರ್ಜಿತಪ್ರಭವೇ । ವೈದಿಕಾಯ
. ವೈದ್ಯುತಪ್ರಭಾಯ । ವೈದಿಕೋತ್ತಮಾಯ । ವೈದ್ಯಶಾಸ್ರಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ।
ವೈದಿಕಾಚಾರನಿರತಾಯ । ವೈದಿಕಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ವಂದ್ಯಪ್ರಸಾದಿನೇ । ವಂದಿನೇ ।
ವಂದ್ಯಾಯ । ವಂದ್ಯಪದಾಬ್ಜಾಯ । ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । 7140 ।

ಓಂ ವಂದಾರುವೃಂದಪಾಲನಮಂದಾರಪದಾಯ ನಮಃ । ವಂದ್ಯಮಾನಪದದ್ವಂದ್ವಾಯ ।
ವಂದಾರುಜನಮಂದಾರಾಯ । ವಂದಾರುಮಂದಾರಾಯ । ವೃದ್ಧಾಯ । ವೃದ್ಧಾತ್ಮನೇ ।
ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ವೃದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ । ವ್ಯಾಧಯೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ ।
ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ । ವಿಧಯೇ । ವಿಧೃತವಿವಿಧಭೂಷಾಯ । ವಿಧಾನಜ್ಞಾಯ ।
ವಿಧ್ಯದ್ಭ್ಯೋ । ವಿಧಿವಿದಾಮಗ್ರೇಸರಾಯ । ವಿಧಾತೃವಿಷ್ಣುಕಲಹನಾಶನಾಯ ।
ವಿಧಿಸಾರಥಯೇ । ವಿಧಿಸರ್ಗಪರಿಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಲೋಕಾಯ । ವಿಧಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 7160 ।

ಓಂ ವಿಧುಬಿಂಬಾಯ ನಮಃ । ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೇ । ವಿಂಧ್ಯಮರ್ದನಾಯ । ವೇಧಸೇ ।
ವೇಧಿತ್ರೇ । ವನವಾಸಿನೇ । ವನಸ್ಪತೀನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ವನಮಾಲಾದಿವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ವನಪ್ರಿಯಾಯ । ವನಿತಾರ್ಧಾಂಗಾಯ । ವನದುರ್ಗಾಪತಯೇ । ವನಾನಾಂ ಪತಯೇ ।
ವನಚರಾಯ । ವನ್ಯಾವನಿವಿನೋದಿನೇ । ವನ್ಯಾಯ । ವನಜಾಕ್ಷಾಯ । ವನಾಲಯಾಯ ।
ವನ್ಯಾಶನಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಯ । ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 7180 ।

ಓಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಣೇ ನಮಃ । ವ್ಯಾನೇಶ್ವರಾಯ । ವಿನುತಾತ್ಮನೇ । ವಿನಾಯಕನಮಸ್ಕೃತಾಯ ।
ವಿನಾಯಕಾಯ । ವಿನಾಯಕವಿನೋದಸ್ಥಾಯ । ವಿನಷ್ಟದೋಷಾಯ । ವಿನತಾಯ । ವಿನಯಿತ್ರೇ ।
ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ । ವಿನಮದ್ರಕ್ಷಣಕರ್ಮಣೇ । ವಪುಷೇ । ವಪಾಹೋಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವ್ಯಾಪ್ತಯೇ । ವ್ಯಾಪ್ತಾಯ । ವ್ಯಾಪ್ಯಾಯ । ವ್ಯಾಪಕಾಯ । ವ್ಯಾಪಾಂಡುಗಂಡಸ್ಥಲಾಯ ।
ವಿಪ್ರಪೂಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ವಿಪ್ರಾವಿಪ್ರಪ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । 7200 ।

ಓಂ ವಿಪ್ರತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ । ವಿಪ್ರಗೋಪ್ತ್ರೇ । ವಿಪ್ರಹತ್ಯಾವಿಮೋಚಕಾಯ । ವಿಪನ್ನಾರ್ತಿಹಾರಿಣೇ ।
ವಿಪ್ರಮಂದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ವ್ಯಾಪಿನೇ । ವ್ಯಾಪಾಂಡುಗಂಡದೇಶಾಯ । ವಿಪಾಕಾಯ ।
ವಿಪರ್ಯಾಸವಿಲೋಚನಾಯ । ವಿಪಣಾಯ । ವಿಪುಲಾಂಸಾಯ । ವಿಪ್ರವಾದವಿನೋದಿನೇ ।
ವಿಪ್ರೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ವಿಪ್ರನಂದ್ಯಾಯ । ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಪಶರೀರಸ್ಥಾಯ ।
ವಿಪ್ರವಂದ್ಯಾಯ । ವಿಪ್ರರೂಪಾಯ । ವಿಪ್ರಕಲ್ಯಾಣಾಯ । ವಿಪ್ರವಾಕ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । 7220 ।

ಓಂ ವಿಪ್ರವೈಕಲ್ಪಶಮನಾಯ । ವಿಪ್ರಾವಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಿನೇ । ವಿಪ್ರಾವಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಕಾಯ ।
ವಿಪ್ರಾರಾಧನಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ವಿಪ್ರೇಷ್ಟಫಲದಾಯಕಾಯ । ವಿಪ್ರಾಣಾಮಗ್ನಿನಿಲಯಾಯ ।
ವಿಪ್ರಾಯ । ವಿಪ್ರಭೋಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ವಿಪ್ರಶ್ರಿಯೈ । ವಿಪ್ರಾಲಯನಿವಾಸಿನೇ ।
ವಿಪ್ರೈರಭಿಷ್ಟುತಾಯ । ವಿಪ್ರಪಾಲಾಯ । ವಿಪಾಶಾಯ । ವಿಂಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ ।
ವಿಬುಧಾಯ । ವಿಬುಧಲೋಲಾಯ । ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ । ವಿಬುಧಗಣಪೋಷಕಾಯ ।
ವಿಬುಧೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾಯ । ವಿಬುಧಸ್ರೋತಸ್ವಿನೀಶೇಖರಾಯ ನಮಃ । 7240 ।

ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । ವಿಭಕ್ತಿವಚನಾತ್ಮಕಾಯ । ವಿಭಾಗಜ್ಞಾಯ । ವಿಭಾಗಾಯ ।
ವಿಭಾಗವತೇ । ವಿಭಾಕರಸ್ತುತಾಯ । ವಿಭಾಗಹನರೂಪಿಣೇ । ವಿಭ್ರಾಂತಾಯ ।
ವಿಭೂತ್ಸಂಗಭೂಷಾಯ । ವಿಭೀಷಣಾಯ । ವಾಮೇಶಕ್ತಿಧರಾಯ ।
ವಾಮದೇವಾಯ । ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾಮಾಂಗೀಕೃತವಾಮಾಂಗಿನೇ । ವಾಮಾಯ ।
ವಾಮದೇವಾತ್ಮಕಗುಹ್ಯಾಯ । ವಾಮನಾಯ । ವಾಮದೇವಾತ್ಮಕಾಯ । ವಾಮಾಂಗಸುಂದರಾಯ ।
ವಾಮಾಂಗಸಂಸ್ಥಗೌರೀಕುಚಕುಂಭಾಶ್ಲೇಷಲಾಂಛಿತೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ । 7260 ।

ಓಂ ವಾಮೇಕ್ಷಣಾಸಖಾಯ ನಮಃ । ವಾಮನಯನಾಯಿತಚಂದ್ರಮಸೇ ।
ವಾಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ವಾಮಹರ್ಷಕಾಯ । ವಾಮದೇವಾದಿಸಿದ್ಧೌಘಸಂವೃತಾಯ ।
ವಾಮಭಾಗಾಂಗಮಾರೂಢಗೌರ್ಯಾಲಿಂಗಿತವಿಗ್ರಹಾಯ । ವಾಮದೇವಾತ್ಮಕೋತ್ತರವದನಾಯ ।
ವಾಮದೇವಾತ್ಮಕನಾಭ್ಯಾದಿಕಾಯ । ವಾಮಾದಿವಿಷಯಾಸಕ್ತದವಿಷ್ಠಾಯ ।
ವಾಮಲೋಚನಾಯ । ವಾಮಾಂಗಾಯ । ವಾಮಾಂಗಭಾಗವಿಲಸತ್ಪಾರ್ವತೀವೀಕ್ಷಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಾಮದೇವಾತ್ಮನೇ । ವಾಮಿನೇ । ವಾಮೇನ ಕಲತ್ರವತೇ । ಬಾಮಭಾಗಾರ್ಧವಾಮಾಯ ।
ವಾಮದಕ್ಷಿಣಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥರೋಮ್ಣೇ । ವಾಮಭಾಗಕಲತ್ರಾರ್ಧಶರೀರಾಯ ।
ವಿಮಲಾರ್ಧಾರ್ಧರೂಪಿಣೇ । ವಿಮಲಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । 7280 ।

ಓಂ ವಿಮಲಾಂಗಾಯ । ವಿಮಲಚರಿತಾಯ । ವಿಮಲಪ್ರಣವಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯ । ವಿಮಲವಿದ್ಯಾಯ ।
ವಿಮುಕ್ತಮಾರ್ಗಪ್ರತಿಬೋಧನಾಯ । ವಿಮಲಗುಣಪಾಲಿನೇ । ವಿಮಲೇಂದ್ರವಿಮಾನದಾಯ ।
ವಿಮಲಹೃದಾಂ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಗಣದಾತ್ರೇ । ವಿಮರ್ಶಾಯ । ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೇ ।
ವಿಮರ್ಶವಾರಾಶಯೇ । ವಿಮುಕ್ತಾಯ । ವಿಮಾನಾನಾಂ ಪುಷ್ಪಕಾಯ । ವಿಮುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ।
ವಿಮುಖಾರಿವಿನಾಶನಾಯ । ವಿಮೋಚನಾಯ । ವಿಮಲಯೋಗೀಂದ್ರಹೃದಯಾರವಿಂದಸದನಾಯ ।
ವಿಮಲಾಯ । ವಿಮಲಾಗಮಬಾಹವೇ । ವಿಮಲವಾಣೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ 7300 ।

ಓಂ ವಿಮಲೋದಯಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ । ವ್ಯೋಮಾಂಗಾಯ । ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯ ।
ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ವ್ಯೋಮಾತೀತಾಯ । ವ್ಯೋಮರೂಪಿಣೇ । ವ್ಯೋಮಾಕಾರಾಯ ।
ವ್ಯೋಮಚೀರಾಂಬರಾಯ । ವ್ಯೋಮಗಂಗಾವಿನೋದಿನೇ । ವ್ಯೋಮಲಿಂಗಾಯ ।
ವ್ಯೋಮಬಿಂದುಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ । ವ್ಯೋಮರೂಪಾಯ । ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಯೇ । ವ್ಯೋಮಾಧಿಪತಯೇ ।
ವ್ಯೋಮಸಂಸ್ಥಾಯ । ವ್ಯೋಮಗಂಗಾಜಲಸ್ನಾತಸಿದ್ಧಸಂಘಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ವಯಸಾ
ಪಂಚವಿಂಶತಿವಾರ್ಷಿಕಾಯ । ವಯಸ್ಯಪರಿಮಂಡಿತಾಯ । ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿವರ್ಜಿತಾಯ
ನಮಃ । 7320 ।

ಓಂ ವಯೋಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ವಯಸ್ಯಾಯ । ವಯೋಽವಸ್ಥಾವಿಹೀನಾಯ । ವಯಸಾಂ ಪತಯೇ ।
ಬ್ಯಯಕೃತೇ । ವಾಯವೇ । ವಾಯುವಾಹನಾಯ । ವಾಯುಗಾಯ । ವಾಯುವಾಹಾಯ । ವಾಯ್ವಗ್ನಿನಭಸಾಂ
ಪತಯೇ । ವಾಯುವಂದಿತಾಯ । ಬಾಯುವೇಗಪರಾಯಣಾಯ । ವಾಯುಸ್ಥಾನಕೃತಾವಾಸಾಯ ।
ವಾಯುರೂಪಾಯ । ವಾಯುಸಂಭೃತಾಯ । ವಾಯುಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ವಾಯುದಂಭವಿಘಾತಿನೇ ।
ವಾಯುವೇಗಾಯ । ವಾಯುವ್ಯಾಪಿನೇ । ವಾಯೂರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ । 7340 ।

ಓಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ವಾಯುಸೂನುಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ವಾಯುಸೂನುವರಪ್ರದಾಯ । ವಾಯಸಾರಾತಯೇ ।
ವಾಯನಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ । ವಾಯೌ ದ್ವಿಧಾ
ಲೀನಾಯ । ವ್ಯಾಯಾಮನಿರತಾಯ । ವ್ಯಾಯೋಗಪ್ರಿಯಾಯ । ವ್ಯಾಯತಬಾಹವೇ । ವ್ಯಾಯತಚಿತ್ತಾಯ ।
ವ್ಯಾಯತಾತ್ಮನೇ । ವಿಯತ್ಪತಯೇ । ವಿಯನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ವಿಯದ್ರೂಪಾಯ । ವಿಯತ್ಪ್ರಸವೇ ।
ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ವಿಯದಿಂದ್ರಚಾಪವತ್ತೇಜೋಮಯವಪುಷೇ । ವಿಯಾತಾಯ ನಮಃ । 7360 ।

ಓಂ ವಿಯದ್ಗಾಧರಾಯ ನಮಃ । ವಿಯದಾದಿಜಗಜ್ಜನಕಾಯ । ವಿಯಾಮಪ್ರಣಯಿನೇ ।
ವಿಯಮಾಧ್ವರದೀಕ್ಷಿತಾಯ । ವಿಯದಂತರಚಾರಿಣೇ । ವೈಯಾಘ್ರಾರೂಢಾಯ ।
ವೈಯಾಘ್ರಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯ । ವೈಯಾಘ್ರಪುರವಾಸಾಯ ।
ವೈಯಾಕರಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ವೈಯಾಕರಣಸ್ತುತವೈಭವಾಯ । ವರದಾಯ ।
ವರಸುಗುಣಧಾಮ್ನೇ । ವರಶೀಲಾಯ । ವರದಾನಶೀಲಾಯ । ವರತುಲಾಯ ।
ವರಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ । ವರಾಯ । ವರರುಚಯೇ । ವರಗುಣಸಾಗರಾಯ ।
ವರದಾಭಯಕರಾಯ ನಮಃ । 7380 ।

ಓಂ ವರವೃಷತುರಂಗಾಯ ನಮಃ । ವರವಿಬುಧವಂದ್ಯಾಯ ।
ವರಪರಶುಮೃಗಾಭಯಕರಾಯ । ವರಗುಣಾಯ । ವರಜ್ಞೈರ್ಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ವರದಾನತೀರ್ಥವಾಸಿನೇ । ವರದಾಭಯೇ ದಧಾನಾಯ । ವರದಾನನಿರತಾಯ ।
ವರನಿಧಿಪ್ರದಾಯ । ವರತ್ರಾತ್ರೇ । ವರಾಹಶೈಲವಾಸಿನೇ । ವರಗುರವೇ ।
ವರಸೇವ್ಯಾಯ । ವರಾಹಸ್ತುತಾಯ । ವರಾರೋಹಾಯ । ವರಾರೋಹಾಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ।
ವರಾರೋಹೀರಸಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯ । ವರಾಸ್ಥಿಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಯ । ವರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ವರಿವಸ್ಯಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 7400 ।

ಓಂ ವರಾಂಗನಾಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । ವರದಾನತೀರ್ಥರೂಪಿಣೇ । ವರ್ತನೀಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ।
ವರ್ಧಮಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ವರ್ಧಮಾನಾಯ । ವರ್ಯಾಯ । ವರ್ಷ್ಮಿಣೇ । 1 ವರ್ಮಿಣೇ ।
ವರ್ಣಕಾರಕಾಯ । ವರಾಸಿಧಾರಿಣೇ । ವರಾಂಗಾಯ । ವರ್ಷಧರ್ಷಾಯ । ವರಾಲಿವತಂಸಾಯ ।
ವರ್ಷಾದ್ಯಾಗಮಕಾರಣಾಯ । ವರ್ಷಂಕರಾಯ । ವರ್ಷವರಾಯ । ವರ್ಷಧರಾಯ ।
ವರ್ಷಾಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ವರಾಹಾಯ । ವರ್ತಮಾನಾಯ ನಮಃ । 7420 ।

ಓಂ ವರ್ಷತೇ ನಮಃ । ವರೂಥಪೃಥುದಂಡಿನೇ । ವರದಾಭಯಪಾಣಯೇ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ । ವರ್ಷದಾಯಕಾಯ । ವರಮಾರ್ಗಪ್ರಬೋಧಿನೇ । ವರ್ಣಾಶ್ರಮರತಾಯ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರವೇ । ವರ್ಮಧಾರಿಣೇ । ವರ್ಷನಾಯಕಾಯ । ವರುಣೈಶ್ವರ್ಯಖಂಡನಾಯ ।
ವರಚಂದನಾನುಲಿಪ್ತಾಯ । ವರವರ್ಣಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಯತ್ಪತಯೇ । ವಿಯನ್ಮೂರ್ತಯೇ ।
ವಿಯದ್ರೂಪಾಯ । ವಿಯತ್ಪ್ರಸವೇ । ವಿಯದ್ಗೋಪ್ತ್ರೇ । ವಿಯದಿಂದ್ರಚಾಪವತ್ತೇಜೋಮಯವಪುಷೇ ।
ವಿಯಾತಾಯ ನಮಃ । 7360 ।

ಓಂ ವಿಯದ್ಗಾಧರಾಯ ನಮಃ । ವಿಯದಾದಿಜಗಜ್ಜನಕಾಯ । ಬಿಯಾಮಪ್ರಣಯಿನೇ ।
ವಿಯಮಾಧ್ವರದೀಕ್ಷಿತಾಯ । ವಿಯದಂತರಚಾರಿಣೇ । ವೈಯಾಘ್ರಾರೂಢಾಯ ।
ವೈಯಾಘ್ರಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾಯ । ವೈಯಾಘ್ರಪುರವಾಸಾಯ ।
ವೈಯಾಕರಣಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ವೈಯಾಕರಣಸ್ತುತವೈಭವಾಯ । ವರದಾಯ ।
ವರಸುಗುಣಧಾನ್ನೇ । ವರಶೀಲಾಯ । ವರದಾನಶೀಲಾಯ । ವರತುಲಾಯ ।
ವರಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ । ವರಾಯ । ವರರುಚಯೇ । ವರಗುಣಸಾಗರಾಯ ।
ವರದಾಭಯಕರಾಯ ನಮಃ । 7380 ।

ಓಂ ವರವೃಷತುರಂಗಾಯ ನಮಃ । ವರವಿಬುಧವಂದ್ಯಾಯ ।
ವರಪರಶುಮೃಗಾಭಯಕರಾಯ । ವರಗುಣಾಯ । ವರಜ್ಞೈರ್ಯೇಯಾಯ ।
ವರದಾನತೀರ್ಥವಾಸಿನೇ । ವರದಾಭಯೇ ದಧಾನಾಯ । ವರದಾನನಿರತಾಯ ।
ವರನಿಧಿಪ್ರದಾಯ । ವರತ್ರಾತ್ರೇ । ವರಾಹಶೈಲವಾಸಿನೇ । ವರಗುರವೇ ।
ವರಸೇವ್ಯಾಯ । ವರಾಹಸ್ತುತಾಯ । ವರಾರೋಹಾಯ । ವರಾರೋಹಾಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ।
ವರಾರೋಹೀರಸಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯ । ವರಾಸ್ಥಿಮಾಲಾಲಂಕೃತಾಯ । ವರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ವರಿವಸ್ಯಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 7400 ।

ಓಂ ವರಾಂಗನಾಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । ವರದಾನತೀರ್ಥರೂಪಿಣೇ । ವರ್ತನೀಪ್ರದರ್ಶಿನೇ ।
ವರ್ಧಮಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ವರ್ಧಮಾನಾಯ । ವರ್ಯಾಯ । ವಷ್ರ್ಮಿಣೇ । 1 ವರ್ಮಿಣೇ ।
ವರ್ಣಕಾರಕಾಯ । ವರಾಸಿಧಾರಿಣೇ । ವರಾಂಗಾಯ । ವರ್ಷಧರ್ಷಾಯ । ವರಾಲಿವತಂಸಾಯ ।
ವರ್ಷಾದ್ಯಾಗಮಕಾರಣಾಯ । ವರ್ಷಂಕರಾಯ । ವರ್ಷವರಾಯ । ವರ್ಷಧರಾಯ ।
ವರ್ಷಾಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ವರಾಹಾಯ । ವರ್ತಮಾನಾಯ ನಮಃ । 7420 ।

ಓಂ ವರ್ಷತೇ ನಮಃ । ವರೂಥಪೃಥುದಂಡಿನೇ । ವರದಾಭಯಪಾಣಯೇ ।
ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಯ । ವರ್ಷದಾಯಕಾಯ । ವರಮಾರ್ಗಪ್ರಬೋಧಿನೇ । ವರ್ಣಾಶ್ರಮರತಾಯ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗುರವೇ । ವರ್ಮಧಾರಿಣೇ । ವರ್ಷನಾಯಕಾಯ । ವರುಣೈಶ್ವರ್ಯಖಂಡನಾಯ ।
ವರಚಂದನಾನುಲಿಪ್ತಾಯ । ವರವರ್ಣಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವರಾರ್ಥಪಂಕಾಭಿಷೇಕಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವರ್ಣಭೂಷಣಾಯ । ವರ್ಣಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವರ್ಣಾಧ್ವತ್ವಚೇ । ವರ್ಣಬಾಹ್ಯಾಯ ।
ವರ್ಣಾತ್ಮನೇ । ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕರಾಯ ನಮಃ । 7440 ।

ಓಂ ವರ್ಣಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ । ವರ್ಣಾನಾಂ ಪ್ರಭವಾಯ । ವಣ್ರ್ಯಾಯ । ವರ್ಣಾಚಾರವಿಧಾಯಿನೇ ।
ವರ್ಣಸಮ್ಮುಖಾಯ । ವರ್ಣಿನೇ । ವರ್ಣವಿಭಾವಿನೇ । ವರ್ಣಿತಾಯ ।
ವರ್ಚಸೇ । ವರಾಹಶೃಂಗಧೃತೇ । ವರಾಭಯಪ್ರದಪಾಣಿಯುಗಲಾಯ ।
ವರಾಕ್ಷಮಾಲಾಽಭಯಟಂಕಹಸ್ತಾಯ । ವರಾಹಯ । ವರೇಣ್ಯಾಯ ।
ವರೇಣ್ಯವರಸಂಸ್ಥಿತಾಯ । ವರ್ಷೀಯಸೇ । ವರೂಥಿನೇ । ವರ್ಷರೂಪಾಯ । ವರೇಶಾಯ ।
ವರ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ । 7460 ।

ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । ವರುಣಾರ್ಚಿತಾಯ । ವರುಣಾಯ । ವರುಣೇಂದ್ರಾದಿರೂಪಿಣೇ ।
ವರುಣಾಧಾರಾಯ । ವರ್ಗತ್ರಯಾಯ । ವರ್ಗಾಯ । ವರೀಯಸೇ । ರೂಪಿಣೇ । ವರುಣಾಧಾರಾಯ ।
ವರ್ಗತ್ರಯಾಯ । ವರ್ಗಾಯ । ವರೀಯಸೇ । ವರೇಡ್ಯಾಯ । ವರಭೂಷಣದೀಪ್ತಾಂಗಾಯ ।
ವರಾಹಭೇದಿನೇ । ವಾರುಣಾಯ । ವಾರಣಮದಾಪಹಾರಾಯ । ವಾರಿಧಿನಿಷಂಗಾಯ ।
ವಾರಿಕಲ್ಲೋಲಸಂಕ್ಷುಬ್ಧಮಹಾಬುದ್ಧಿವಿಘಟ್ಟನಾಯ । ವಾರಿಧೀಶಶರಧಯೇ ।
ವಾರಣಾಜಿನಪರಿವೃತಾಯ । ವಾರಾಶಿತೂಣೀರಾಯ । ವಾರಿತಾತನುಸಂಸಾರಸಂತಾಪಾಯ ।
ವಾರುಣೀಮದಖಂಡನಾಯ ನಮಃ । 7480 ।

ಓಂ ವಾರುಣೇಶಾಯ ನಮಃ । ವಾರುಣೀಕ್ಷೇತ್ರನಿಲಯಾಯ । ವಾರಿಗರ್ಭಾಯ ।
ವಾರಿಲಿಂಗಾಯ । ವಾರ್ತಾತಿಕ್ರಾಂತರೂಪಿಣೇ । ವಾರ್ತಜ್ಞಾಯ । ವಾರಾಹೀಪಾಲಕಾಯ ।
ವಾರಿಧಾರಿಣೇ । ವಾರಾಂಗನಾಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾರಣೇಂದ್ರಾಜಿನಶ್ರೇಷ್ಠವಸನಾಯ ।
ವಾರಾಣಸ್ಯಾದಿಸುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಾಯ । ವಾರಣಾರ್ತಿಕೃತೇ । ವಾರಿರೂಪಾಯ ।
ವಾರಾಣಸೀವಾಸಲಭ್ಯಾಯ । ವಾರಾಣಸ್ಯಾಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ವಾರಾಣಸೀಪುರಪತಯೇ ।
ವಾರಾಹೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾರಿವಾಹಾಭಕಂಧರಾಯ । ವಾರಿವಸ್ಕೃತಾಯ ।
ವಾರಣಬುಸಾಫಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 7500 ।
ಓಂ ವಾರಿಕೇಲೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವಾರಿಕ್ರೀಡಾಕುತುಕಿನೇ । ವಿರಾಣ್ಮಯಾಯ । ವಿರಾಮಾಯ ।
ವಿರಕ್ತಾಯ । ವಿರೋಧಿನೇ । ವಿರೂಪರೂಪಾಯ । ವಿರಜಸೇ । ವಿರಜಾಯ ।
ವಿರಿಂಚಾಯ । ವಿರಾಡಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ । ವಿರೋಚನಾಯ ।
ವಿರಿಂಚಿಪೂಜ್ಯಾಯ । ವಿರೋಧಿಜನಮೋಕ್ಷಣಾಯ । ವಿರೋಧಹರಾಯ ।
ವಿರೋಚನಸ್ತುತಾಯ । ವಿರೋಧಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ವಿರಾಧವಿರೋಧಿಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ವಿರತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 7520 ।

ಓಂ ವಿರಾಧಾಯ ನಮಃ । ವಿರೂಪಾಯ । ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ವಿರಾಜೇ ।
ವಿರಾಟ್ಸ್ವರೂಪಾಯ । ವಿರಾಜಿತಾಯ । ವಿರೂಪಧರಾಯ । ವಿರೂಪೇಭ್ಯೋ ।
ವಿರಾಡ್ವೃಷಭವಾಹನಾಯ । ವಿರಾಗಘ್ನೇ । ವಿರುದ್ಧಲೋಚನಾಯ ।
ವಿರಾಗಿಣೇ । ವಿರಾಗಿಜನಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ವಿರೋಚಿನೀತೀರವಾಸಿನೇ ।
ವಿರೋಧನಿವಾರಕಾಯ । ವಿರೂಪಾಪತಿಗರ್ವಹಾರಿಣೇ ।
ವಿರುದ್ಧವೇದಸಾರಾರ್ಥಪ್ರಲಾಪಿಪವಯೇ । ವಿರಾವಿಲೋಕವಾಸಿನೇ ।
ವಿರಹಿಜನಸಂಸ್ತುತಾಯ । ವಿರಾಲೀಪುರವಾಸಿನೇ ನಮಃ । 7540 ।

ಓಂ ವೀರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ವೀರಬಾಹವೇ । ವೀರಭದ್ರಾಯ ।
ವೀರಶಿಖಾಮಣಯೇ । ವೀರಘ್ನೇ । ವೀರದರ್ಪಘ್ನೇ । ವೀರಭೃತೇ ।
ವೀರಚೂಡಾಮಣಯೇ । ವೀರಪುಂಗವಾಯ । ವೀರಾಯ । ವೀರ್ಯವತೇ ।
ವೀರರಾಗಾಯ ವೀರ್ಯವಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವೀರ್ಯವದ್ವರ್ಯಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ವೀರ್ಯಾಕಾರಾಯ । ವೀರ್ಯಕರಾಯ । ವೀರ್ಯಘ್ನೇ । ವೀರಹತ್ಯಾಪ್ರಶಮನಾಯ ।
ವೀರ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ವೀರವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 7560 ।

ಓಂ ವೀರಾಸನೈಕನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ವೀರ್ಯವತೇ । ವೀರಗೋಷ್ಠೀವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ವೀರಗೋಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಾಯ । ವೀರರುದ್ರಾಯ । ವೀರಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಾಯ ।
ವೀರಮಾರ್ಗರತಾಯ । ವೀರಾರಾಮಾತಿರಾಮಾಯ । ವೀರ್ಯಾಯ ।
ವೀರಾಸನೈಕನಿಲಯಾಯ । ವೀರಾಣಾಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ । ವೀರವಲ್ಲ್ಯಾದಿರೂಪಿಣೇ ।
ವೀರಸ್ಕಂಧವಾಹಸೇವಿತಾಯ । ವೀರಸ್ಕಂಧಾಸುರವರದಾಯ ।
ವೀರಾಗಮಕಂಠಾಯ । ವೀರಾದ್ಯಾಗಮಪಂಚಕಪ್ರತಿಪಾದಕದಕ್ಷಿಣವದನಾಯ ।
ವೀರಮಾರ್ಗಪ್ರಬೋಧಿನೇ । ವೀರಸೇವ್ಯಾಯ । ವೀರಭದ್ರಪ್ರಕಲ್ಪಕಾಯ ।
ವೀರಪತ್ನೀಸ್ತುತಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 7580 ।

ಓಂ ವೀರಪಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವೀರಪಾಣಪರಾಯ ।
ವೀರಾಶಂಸನವೀರಭಯಂಕರಾಯ । ವೀರವಿಕ್ರಮದನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವೀರಸೈನ್ಯಸಂಸ್ತುತಾಯ । ವೀರಧುರಂಧರಾಯ । ವೀರಾಂಜನೇಯರೂಪಾಯ ।
ವೀರರಸಪ್ರಧಾನಾಯ । ವೀರಾಗ್ರೇಸರಾಯ । ವೀರಾಚಲನಿಲಯಾಯ ।
ವೀರಂಧರವಾಹಜನಕಾಯ । ವೀರಭದ್ರಗಣಸೇವಿತಾಯ ।
ವೀರೇಶ್ವರಾಯ । ವೈರಿಸಂಹಾರಕಾಯ । ವೈರಿವೀರ್ಯವಿದಾರಣಾಯ ।
ವೈರಶುದ್ಧಿಕರಾಯ । ವೈರಾಜೋತ್ತಮಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಯ । ವೈರಾನುಬಂಧಿರೂಪಾಯ ।
ವೈರನಿರ್ಯಾತನ-ಜಾಗರೂಕಾಯ । ವೈರೋಚನಾರ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 7600 ।

ಓಂ ವೈರೋಚನೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ವೈರೂಪಶ್ರುತಿವೇತ್ರೇ । ವೈರಾರೋಹೋದ್ಯುಕ್ತಾಯ ।
ವಲ್ಲಕೀಸ್ವನಮುದಿತಾಯ । ವಲ್ಲಕೀಗಾನಲೋಲುಪಾಯ । ವಲ್ಕಲಧಾರಿಣೇ ।
ವಲಭಿನ್ಮಿತ್ರಾಯ । ವಲಭಿದ್ಧನುಷ್ಪ್ರಭಾಮಾಲಾಯ ।
ವಲಶಾಸನನಾಯಕಾಯ । ವಲಯಿತಜಟಾಜೂಟಾಯ । ವಲಯೀಕೃತವಾಸುಕಯೇ ।
ವಲ್ಮೀಕಸಂಭವಾದೃತಾಯ । ವಲ್ಲಭಾಯ । ವಲ್ಗತೇ । ವಲಭಿಶಾಯಿನೇ ।
ವಲ್ಲೀಶಪಿತ್ರೇ । ವಲ್ಗಿತವಿದೇ । ವಾಲಖಿಲ್ಯಾಯ । ವಾಲಖಿಲ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಾಲಿವೈರಿಗುರವೇ ನಮಃ । 7620 ।

ಓಂ ವಾಲಖಿಲ್ಯಾದಿಯೋಗೀಂದ್ರಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ವಾಲಾಗ್ರಶತಭಾಗಾದಿಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂಗಾಯ । ವಾಲ್ಮೀಕಿಪೂಜಿತಪಾದಾಯ ।
ವಾಲಮೃಗಚಾಮರವೀಜಿತಾಯ । ವಾಲಿಪೂಜಿತಾಯ । ವಾಲೀಶ್ವರಾಯ ।
ವಿಲಿಪ್ತಾಯ । ವಿಲಾಸಿನೇ । ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಾಯ ।
ವಿಲಸದ್ದಿವ್ಯಕರ್ಪೂರದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ । ವಿಲೋಚನಸುದೇವಾಯ । ವಿಲೋಪಿತಾಯ ।
ವಿಲಸತ್ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ । ವಿಲೋಹಿತಾಯ । ವಿಲಾಸಕಾಯ । ವಿಲೋಲನೇತ್ರಾಯ ।
ವಿಲಕ್ಷಣರೂಪಾಯ । ವಿಲೋಮವರ್ಣವಂದಿತಾಯ । ವಿಲಯಕರಾಯ ।
ವಿಲೀನಪಾಪಾಯ ನಮಃ । 7640 ।

ಓಂ ವಿಲಗ್ನಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ವಿಲಂಬಿತವಿದಗ್ಧಾಯ ।
ವಿಲೋಕಿತ-ಕಲಿತೇಂದ್ರಾದಿಪದಾಯ ।
ವಿಲೋಚನವಲನಮಾತ್ರಕಲಿತಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಾಯ ।
ವಿಲಸದ್ಭಾಲನೇತ್ರಾಯ । ವಿಲೇಪನಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಲಾಸಿನೀವಿಭ್ರಮಗೇಹಾಯ ।
ವಿಲೋಲವಾಮಾಂಗಪಾರ್ಶ್ವವೀಕ್ಷಿತಾಯ । ವಿಲೇಪಿನೀಭೂಷಿತತನವೇ ।
ವಿಲೋಚನ-ತ್ರಯೀವಿರಾಜಮಾನಾಯ । ವಿಲಾಪಬಹುದೂರಾಯ ।
ವೇಲಾವಿಭ್ರಮಶಾಲಿನೇ । ವೇಲ್ಲಿತಾಕೃಷ್ಟಜನತಾಯ ।
ವೇಲ್ಲಜಕುಸುಮಾವತಂಸಾಯ । ವಾವದೂಕಾಯ । ವ್ಯಾವೃತ್ತಾಯ ।
ವ್ಯಾವೃತ್ತಪಿಂಗೇಕ್ಷಣಾಯ । ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಾಯ । ವ್ಯಾವಹಾರಿಕಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವ್ಯವಸಾಯಾಯ ನಮಃ । 7660 ।

ಓಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಾಯ । ವ್ಯವಚ್ಛೇದಮಾರ್ಗಾಭಿಜ್ಞಾಯ ।
ವಿವರ್ತನಾಯ । ವಿವಸ್ವತೇ । ವಿವೇಕಾಖ್ಯಾಯ । ವಿವರ್ಣದಕ್ಷಾಯ ।
ವಿವಿಕ್ತಸ್ಥಾಯ । ವಿವಿಧ್ಯಂತೀಭ್ಯೋ । ವಿವಿಧಾಕಾರಾಯ ।
ವಿವ್ಯಾಧಿನೇ । ವಿವೇಕಿನೇ । ವಿವೇಕಿವಿವುಧಾನಂದಾಯ । ವಿವಾಹಾಯ ।
ವಿವಾದವರದಾಯ । ವಿವೃತಿಕರಾಯ । ವಿವರ್ತಕಲಿತಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿವೃತೋಕ್ತಿಪಟಿಷ್ಠಾಯ । ವಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ । ವಿವಿಕ್ತಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 7680 ।

ಓಂ ವಿವಾದಿನೇ ನಮಃ । ವಿವಾದಹರಾಯ । ವಿವಾದಿಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಯ ।
ವೈವಸ್ವತಾಯ । ವೈವಸ್ವತಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೇ । ವಶೀಕೃತಜಗತ್ಪತಯೇ ।
ವಶ್ಯಶ್ರಿಯೇ । ವಂಶಕರಾಯ । ವಶಂಕರಾಯ । ವಂಶವರ್ಧನಾಯ ।
ವಂಶನಾಥಾಯ । ವಂಶಾಯ । ವಶ್ಯಾಯ । ವಿಶದಾಕೃತಯೇ । ವಶಿನೇ ।
ವಶಕೃತೇ । ವಿಶದವಿಜ್ಞಾನಾಯ । ವಿಶದಸ್ಫಾಟಿಕದಿವ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ವಿಶ್ವಭರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ । 7700 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಯೇ ।
ವಿಶ್ವೋತ್ಪತ್ತಿಕರಾಯ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಿಣೇ । ವಿಶ್ವತೈಜಸರೂಪಾಯ ।
ವಿಶ್ವದೇಹಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಶ್ವಹಂತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ । ವಿಶ್ವಸಹಾಯ । ವಿಶ್ವರಾಜೇ । ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣಾಯ ।
ವಿಶ್ವಸ್ಮೈ । ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಮಹೋದಧಯೇ । ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾಯ । ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ । ವಿಶ್ವಕೇತವೇ ನಮಃ । 7720 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾವಿಧಾನಕೃತೇ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೇ । ವಿಶ್ವಸ್ತಾಮುಸಲೋದ್ಧಾರವಿತ್ರಸ್ತತನವೇ ।
ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯಾಪಿ ಪಂಚಮುಖಾಯ । ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇಽಪಿ
ಪಂಚದಶಚಕ್ಷುಷೇ । ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತಾಯಾಪಿ ದಶಹಸ್ತಾಯ ।
ವಿಶ್ವತಃಪಾದಾಯಾಪಿ ದ್ವಿಪಾದಾಯ । ವಿಶ್ವತೋಹಿತಾಯಾಪಿ ಅನವರತಕರುಣಾಯ ।
ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ । ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇ । ವಿಶ್ವಜಗನ್ನಾಥಾಯ ।
ವಿಶ್ವತೋಹಸ್ತಾಯ । ವಿಶ್ವಜಗದ್ಧಾತ್ರೇ । ವಿಶ್ವತಃಪಾದಾಯ ।
ವಿಶ್ವತೋರಹಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮಭಾವನಾಯ । ವಿಶ್ವಸೃಜೇ ।
ವಿಶ್ವದೃಶೇ ನಮಃ । 7740 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಭುಜೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಮತಯೇ । ವಿಶ್ವಚಕ್ಷುಷೇ ।
ವಿಶ್ವವಾಹನಾಯ । ವಿಶ್ವತನವೇ । ವಿಶ್ವಭೋಜನಾಯ । ವಿಶ್ವಜೈತ್ರಾಯ ।
ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ । ವಿಶ್ವಲೋಚನಾಯ ।
ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ಧ್ನೇ । ವಿಶ್ವವಕ್ತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ।
ವಿಶ್ವತೇಜಃಸ್ವರೂಪವತೇ । ವಿಶ್ವಸ್ವಪತಯೇ । ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ವಿಶ್ವಭೂತಸುಹೃದೇ । ವಿಶ್ವಪರಿಪಾಲಕಾಯ । ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । 7760 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಪಾದಾಯ ।
ವಿಶ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ರುತವೀರ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ರುತಾಖಿಲತತ್ತ್ವಜಾಲಾಯ । ವಿಶ್ರಾಮಾಯ । ವಿಶಾರದಾಯ ।
ವಿಶೋಧನಾಯ । ವಿಶುದ್ಧಮಾನಸಾಯ । ವಿಶುದ್ಧಮೂರ್ತಯೇ ।
ವಿಶಿಷ್ಟಾಭೀಷ್ಟದಾಯಿನೇ । ವಿಶ್ವಶ್ಲಾಘ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಬಾಹವೇ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಶ್ವತೃಪ್ತಾಯ । ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ । ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ।
ವಿಶ್ವವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 7780 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ವಿಶ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಾಯ । ವಿಶ್ವಗರ್ಭಾಯ ।
ವಿಶೃಂಖಲಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಯ । ವಿಶಲ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವಮೋಹನಾಯ ।
ವಿಶದಾಂಗಾಯ । ವಿಶ್ವಧುರಂಧರಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ।
ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ । ವಿಶ್ವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೇ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ । ವಿಶೋಕಾಯ ।
ವಿಶೇಷಿತಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ವಿಶಾಖಾಯ । ವಿಶಾಲಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮರೇಶಾಯ ।
ವಿಶ್ರಾಂತಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಸಾದಿನೇ ನಮಃ । 7800 ।

ಓಂ ವಿಶ್ವಾವಾಸಾಯ ನಮಃ । ವಿಶಾಂಪತಯೇ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ।
ವಿಶಾಲಪದ್ಮಪತ್ರಾಭಾಯ । ವಿಶಾಲವಕ್ಷಸೇ ।
ವಿಶಾಲವಕ್ಷೋವಿಲಸಚ್ಚಾರುಹಾಸಾಯ । ವೈಶ್ರವಣಾಯ ।
ವೈಶ್ವಾನರಾಯ । ವೈಶ್ವದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಶ್ವಂಭರಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಭರಣಕಾರಣಾಯ । ವಷಟ್ಕಾರಾಯ । ವಿಶ್ವನಾಯಕಾಯ ।
ವಷಟ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಶ್ವವಾಸಿನೇ । ವಷಡಾಕಾರಾಯ । ವಿಶ್ವಸ್ಥಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ । ವಿಷ್ಣುರೂಪವಿನೋದಿನೇ । ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 7820 ।

ಓಂ ವಿಷ್ಣುವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರೇ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ-ವಿಲಾಸಿನೇ । ವಿಷ್ಣುಗರ್ವಹರಾಯ । ವಿಷ್ಣುಸಂಕಲ್ಪಕಾರಕಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುರೂಪಿಣೇ । ವಿಷ್ಣವೇ । ವಿಷ್ಣುಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಷ್ಣುಕಲತ್ರಾಯ । ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಕೋಟ್ಯರ್ಚಿತಘ್ರಯೇ । ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾತ್ಮಕಾರಿಣೇ । ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಕಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಕಂಧರಪಾತನಾಯ । ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಯೇ । ವಿಷ್ಣುಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮಕೋತ್ತರವದನಾಯ । ವಿಷ್ಣ್ವಾತ್ಮಕಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ । 7840 ।

ಓಂ ವಿಷಾಹಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ವಿಷಹರ್ಯಾದಿಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ ।
ವಿಷಭಂಜನಾಯ । ವಿಷಘ್ನಾಯ । ವಿಷಮಾಯ । ವಿಷಧರಾಯ ।
ವಿಷಮದೃಷ್ಟಯೇ । ವಿಷಹಾರಿಣೇ । ವಿಷಣ್ಣಾಂಗಾಯ । ವಿಷಮೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ವಿಷಮನೇತ್ರಾಯ । ವಿಷರೋಗಾದಿಭಂಜನಾಯ । ವಿಷಯಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ
ಸಮುದ್ಧರಣಹೇತವೇ । ವಿಷ್ಟಂಭಾಯ । ವಿಷಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ ।
ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ । ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಕೃತಸ್ತೋತ್ರಾಯ । ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ।
ವಿಷ್ಫಾರಾಯ । ವೃಷೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ । 7860 ।

ಓಂ ವೃಷಭೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ವೃಷಧ್ವಜಾಯ । ವೃಷಾತ್ಮನೇ ।
ವೃಷಭಾಧೀಶಾಯ । ವೃಷಾರೂಢಾಯ । ವೃಷಣಾಯ । ವೃಷಪರ್ವಣೇ ।
ವೃಷರೂಪಾಯ । ವೃಷವರ್ಧನಾಯ । ವೃಷಾಂಕಾಯ ।
ವೃಷದಶ್ವಾಯ । ವೃಷಜ್ಞೇಯಾಯ । ವೃಷಭಾಯ । ವೃಷಕರ್ಮಣೇ ।
ವೃಷನಿಧಯೇ । ವೃಷಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ವೃಷಸ್ಥಾಪಕಾಯ ।
ವೃಷಭಾಕ್ಷಾಯ । ವೃಷಪ್ರಿಯಾಯ । ವೃಷನಾಭಾಯ ನಮಃ । 7880 ।

ಓಂ ವೃಷದರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ವೃಷಶೃಂಗಾಯೇ । ವೃಷರ್ಷಭಾಯ ।
ವೃಷಭೋದರಾಯ । ವೃಷಭೇಕ್ಷಣಾಯ । ವೃಷಶರಾಯ ।
ವೃಷಭೂತಾಯ । ವೃಷಭಾಧಿರೂಢಾಯ । ವೃಷವಾಹನಾಯ ।
ವೃಷಗಮನಾಯ । ವೃಷಭಸ್ಥಾಯ । ವೃಷಾಕೃತಯೇ ।
ವೃಷಾಕಪಯೇ । ವೃಷಾಹಿನೇ । ವೃಷೋದರಾಯ ।
ವೃಷಾಧಾರಾಯ । ವೃಷಾಯುಧಾಯ । ವೃಷಭವಾಹನಾಯ ।
ವೃಷಭತುರಂಗಾಯ । ವೇಷ್ಟಕಪ್ರಣವಾಂತೋದಿತನಾದಸ್ಯಾಧಃ-
ಪೀಠಮಧ್ಯೋಪಕ್ರಮಾದಿವಿಲಸದ್ವಿಕಾರಾದಿನಾದಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 7900 ।

ಓಂ ವೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಸವೇ । ವಸುಮನಸೇ । ವಸುಮತೇ ।
ವಸುಶ್ರವಸೇ । ವಸುಶ್ವಾಸಾಯ । ವಸುರೇತಸೇ । ವಸುರತ್ನಪರಿಚ್ಛದಾಯ ।
ವಸುಪ್ರಿಯಾಯ । ವಸುಧಾಸ್ತುತಾಯ । ವಸುದಾಯ । ವಸುಂಧರಾಯ ।
ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವಸುತ್ರಾತ್ರೇ । ವಸುದೇವಾಯ । ವಸುಜನ್ಮವಿಮೋಚಿನೇ ।
ವಸುಪ್ರದಾಯ । ವಸುಧಾಯಾಸಹರಣಾಯ । ವಸುಂಧರಾಮಹಾಭಾರಸೂದನಾಯ ।
ವಸೂನಾಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ । 7920 ।

ಓಂ ವಸೂನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನೀಂದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಾಯ ।
ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದ್ಯಾಯ । ವಸಂತಾಯ । ವಸ್ತುರೂಪಾಯ ।
ವಸಂತಋತವೇ । ವಸ್ವಯನಾಯ । ವಸ್ವಾತ್ಮಕಾಯ । ವಾಸವಯೋಗವಿದೇ ।
ವಸಂತೇಶಾಯ । ವಾಸವವಂದ್ಯಾಯ । ವಾಸವಾದಿಸ್ತುತಾಯ । ವಸಂತದಾಯ ।
ವಾಸವಾಭೀಷ್ಟದಾಯ । ವಾಸವಾಯ । ವಾಸವಪೂಜಿತಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ ।
ವಾಸುದೇವ ಮನೋಹರಾಯ । ವಾಸುಕೀಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 7940 ।

ಓಂ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ । ವಾಸುಕಿಭೂಷಣಾಯ ।
ವಾಸವಾರಿವಿನಾಶಿನೇ । ವಾಸುದೇವಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಾಸುದೇವೈಕವೇದ್ಯಾಂಘ್ರಿವೈಭವಾಯ । ವಾಸುಕ್ಯಾದಿಮಹಾಸರ್ಪಾಲಂಕೃತಾಯ ।
ವಾಸುಕೀಕಂಠಭೂಷಣಾಯ । ವಾಸುಕಿತಕ್ಷಕಲಸತ್ಕುಂಡಲಾಯ ।
ವಾಸುಕೀಶಾಯ । ವಾಸುಕಿಶ್ಚಾಸವಾಸಿತಭಾಸಿತೋರಸೇ ।
ವಾಸುಕಿಕಂಕಣಾಯ । ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ । ವಾಸುದೇವಸಹಾಯಾಯ ।
ವಾಸ್ತುಪಾಯ । ವಾಸುದೇವಾರ್ಚಿತಸ್ವಾಂಘ್ರಿಪಂಕೇರುಹಾಯ ।
ವಾಸ್ತೇಯಭೂತನಿಗಮನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ । ವಾಸ್ತವಾರ್ಥವಿಜಿಜ್ಞಾಸುನೇದಿಷ್ಠಾಯ ।
ವಾಸವಾದಿಸುರಶ್ರೇಷ್ಠವಂದಿತಾಯ । ವಾಸವೇಶ್ವರಾಯ । ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ । 7960 ।

ಓಂ ವ್ಯಾಸಸೂತ್ರಾರ್ಥಗೋಚರಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯಾಸಸನ್ನುತಾಯ । ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಯೇ ।
ವ್ಯಾಸಮೌನಿಸ್ತುತಾಯ । ವ್ಯಾಸಾದಿಮೌನೀಂದ್ರಮಹಿತಾಯ । ವಿಸ್ಫುರಿತತೇಜಸೇ ।
ವಿಸೃಜದ್ಭ್ಯೋ । ವಿಸ್ತಾರಾಯ । ವಾಹನೀಭವದುಕ್ಷಾಯ ।
ವಾಹನೀಕೃತವೃಷಭಾಯ । ವಾಹಿನೀಕೃತಧರ್ಮರಾಜಾಯ । ವಹ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ।
ವಹ್ನಿಪ್ರಭಾಯ । ವಹ್ನಿಮೂರ್ತಯೇ । ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ವಹ್ನಿಸೋಮಾರ್ಕರೂಪಾಯ । ವಹ್ನಿಲಿಂಗಾಯ । ವಹ್ನಿದರ್ಪವಿಘಾತಕಾಯ ।
ವಹ್ಯಾತ್ಮನೇ । ವಹ್ನಿತೇಜಸೇ ನಮಃ । 7980 ।

ಓಂ ವಹ್ನಿರೇತಸೇ ನಮಃ । ವಹ್ನಯೇ । ವಹ್ನ್ಯರ್ಕಲಿಂಗಾಯ ।
ವಹ್ನಿಸೋಮಾರ್ಕಲಿಂಗಾಯ । ವಿಹ್ವಲಾಯ । ವಿಹಂಗಾಯ । ವ್ಯೂಹಾಯ ।
ವಿಹಾಯಸಗತಯೇ । ವ್ಯೂಹೇಶಾಯ । ವಲಕ್ಷಾಯ । ವಲಕ್ಷದ್ಯುತಿಶೇಖರಾಯ ।
ವಲಕ್ಷವೃಷಭಾರೂಢಾಯ । ವಲಕ್ಷಭೂತಿಭೂಷಿತಾಯ ।
ವಲಿತ್ರಯವಿರಾಜಿತಾಯ । ವ್ಯಲೀಕನಿರಾಸಕಾಯ । ವ್ಯಾಲಿನೇ । ವ್ಯಾಲರೂಪಾಯ ।
ವ್ಯಾಲಭೂಷಣಾಯ । ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞಸೂತ್ರಾಯ । ವ್ಯಾಲದಂಷ್ಟ್ರಿಲಸದ್ಧಾರಾಯ ನಮಃ । 800 ।0 ।

ಓಂ ವ್ಯಾಲಾಚಲನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ । ವ್ಯಾಲಾಕಲ್ಪಾಯ । ವ್ಯಾಲಾದಿವಾಹನಜನಕಾಯ ।
ವಾಕ್ಷರದಕ್ಷಿಣಪಾದಾಯ । ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪ್ರಭವೇ ।
ವೃಕ್ಷೈರಾವೃತಕಾಯಾಯ । ವೃಕ್ಷಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ವೃಕ್ಷೇಶಾಯ ।
ವೃಕ್ಷಕೇತವೇ । ವಿಕ್ಷೀಣಕೇಭ್ಯೋ । ವಿಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । 80 ।11

ಶವರ್ಣಸ್ಯ ಶಿವೋ ದೇವತಾ । ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಶಕುನಿವಿಭುಧ್ವಜಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ । ಶಕ್ತಾಯ ।
ಶಕುಂತವಾಹನಶರಾಯ । ಶಕ್ತಯೇ । ಶಕ್ರರೂಪಾಯ । ಶಕ್ತಿಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಶಕ್ತಿಬೀಜಾತ್ಮಕಾಯ । ಶಕ್ತಿದಾಯ । ಶಕ್ತಿಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 80 ।20 ।

ಓಂ ಶಕ್ತಿತ್ರಯಫಲದಾಯ ನಮಃ । ಶಕ್ತಿನಾಥಾಯ । ಶಕ್ತಿಯುಜೇ ।
ಶಕ್ರವೃಷ್ಟಿಪ್ರಶಮನೋನ್ಮುಖಾಯ । ಶಕ್ರಾಮರ್ಷಕರಾಯ ।
ಶಕ್ರಾಭಿವಂದಿತಾಯ । ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಶಕ್ತಿಮದಾತ್ಮನೇ । ಶಕ್ತಿಧಾರಣಾಯ । ಶಾಕಲ್ಯಾಯ ।
ಶಾಕ್ಯನಾಥಾಖ್ಯಪಾಷಂಡಪೂಜಿತಾಶ್ಮಭೃತೇ । ಶಾಕ್ತಾಶ್ರಮಗತಾಯ ।
ಶಾಂಕರೀಕಲತ್ರಾಯ । ಶಾಂಕರೀಹೃದಯೇಶಾಯ । ಶಿಕಾರರೂಪಾಯ ।
ಶ್ರೀಕರಾಯ । ಶ್ರೀಕೇಲಯೇ । ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ । ಶ್ರೀಕರಾಕಾರಾಯ ।
ಶ್ರೀಕಂಠನಾಥಾಯ ನಮಃ । 80 ।40 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಂಕಾರಸುಧಾಬ್ಧಿಶೀತರುಚಯೇ ನಮಃ ।
ಶ್ರೀಕಾಂತಕಾಂತನಯನಾರ್ಚಿತಪಾದಪದ್ಮಾಯ ।
ಶ್ರೀಕಾಲಹಸ್ತಿಲಿಂಗಾಖ್ಯಾಭರಣಾಯ । ಶುಕ್ರಾಯ । ಶುಕ್ರರೂಪಾಯ ।
ಶುಕ್ರಶೋಚಿಷೇ । ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ । ಶುಕ್ರಭೋಗಿನೇ । ಶುಕ್ರಮದಹೃತೇ ।
ಶುಕ್ರಭಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ । ಶುಕ್ಲಾಯ । ಶುಕ್ಲಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ।
ಶುಕ್ಲವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾಯ । ಶುಕ್ಲಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾಯ । ಶುಕ್ಲಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಶುಕ್ಲಭಸ್ಮಾವಲಿಪ್ತಾಯ । ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಾಯ । ಶುಕ್ಲಕರ್ಮರತಾಯ ।
ಶುಕ್ಲತನವೇ । ಶೂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 80 ।60 ।

ಓಂ ಶೂಕೃತಾಯ ನಮಃ । ಶ್ಲೋಕ್ಯಾಯ । ಶ್ಲೋಕಾಯ । ಶೋಕಹರಾಯ ।
ಶೋಕಘ್ನೇ । ಶೋಕನಾಶನಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ಶಂಕಾನಿರೋಧಕಾಯ ।
ಶಂಕುಕರ್ಣಾಯ । ಶಿಖಾವತೇ । ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ । ಶಿಖಿನೇ ।
ಶಿಖಂಡಿನೇ । ಶಿಖಿವಾಹನಜನ್ಮಭುವೇ । ಶಿಖರಿಕೇತನಾಯ ।
ಶಿಖರೀಶ್ವರಾಯ । ಶಿಖರೀಂದ್ರಧನುಃಶೋಭಿಕರಾಬ್ಜಾಯ ।
ಶಿಖಂಡಿವಾಹನೋದೀರ್ಣವಾತ್ಸಲ್ಯಾಯ । ಶಿಖರಾಯ । ಶಿಖಿಸಾರಥಯೇ ನಮಃ । 80 ।80 ।

ಓಂ ಶಂಖಾಯ ನಮಃ । ಶಂಖಪ್ರಭಾಯ । ಶಂಖಪಾದಾಯ ।
ಶಂಖಪ್ರಿಯಾಯ । ಶಂಖಿನೇ । ಶಂಖಶೂಲಧರಾಯ ।
ಶಂಗಾಯ । ಶ್ರೀಗಿರಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಮಹಾಲಿಂಗಾಯ । ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ।
ಶೃಂಗಾರರಸಸಮುಲ್ಲಸದಂಗವಿಲಾಸಾಯ । ಶೃಂಗಿಣೇ ।
ಶೃಂಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಶ್ರೀಗರ್ಭಾಯ । ಶ್ರೀಘನಾಯ । ಶೀಘ್ರಿಯಾಯ ।
ಶೀಘ್ರಗಾಯ । ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ । ಶೀಘ್ರಮಿಷ್ಟಫಲದಾಯ ।
ಶಚೀಪತಿಸ್ತುತಾಯ । ಶಚೀಶಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 8100 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ । ಶುಚಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಶುಚಯೇ ।
ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ । ಶುಚಿವರ್ಣಾಯ । ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ ।
ಶಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಚರಣಾಯ । ಶಿಂಜಿನೀಭೂತಭುಜಗನಾಯಕಾಯ ।
ಶಿಂಜಿನೀಕೃತಪನ್ನಗೇಶ್ವರಾಯ । ಶಿಂಜಿನೀಕೃತವಾಸುಕಯೇ ।
ಶೌಂಡಾಯ । ಶೌಂಡೀರ್ಯಮಂಡಿತಾಯ । ಶೋಣಾಂಭೋಜಸಮಾನನಾಯ ।
ಶೋಣವರ್ಣಜಟಾಜೂಟಾಯ । ಶತಜಿಹ್ವಾಯ । ಶತಬೇಲಾದ್ಯಾಯುಧಯಿ ।
ಶತಘ್ನೀಪಾಶಶಕ್ತಿಮತೇ । ಶತಮೂರ್ತಯೇ । ಶತಧನ್ವನೇ ।
ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । 8120 ।

ಓಂ ಶತಧೃತಯೇ ನಮಃ । ಶತಘ್ನ್ಯಶನಿಖಡ್ಗಿನೇ । ಶತಾನನಾಯ ।
ಶತಾವರ್ತಾಯ । ಶತರೂಪವಿರೂಪಾಯ । ಶತಕೇತವೇ । ಶತಾಕೃತಯೇ ।
ಶತಾನಂದಾಯ । ಶತ್ರುಜಿತೇ । ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ಶತ್ರುತಾಪನಾಯ ।
ಶತ್ರುನಿಷೂದನಾಯ । ಶಾಂತಾಯ । ಶಾಂತಸ್ವಾಂತಾಯ । ಶಾಂತರೂಪಾಯ ।
ಶಾಂತಮಾನಸಭಾವಿತಾಯ । ಶಾಂತರಾಗಾಯ । ಶಾಂತಶರಚ್ಚಂದ್ರನಿಭಾಯ ।
ಶಾಂತಮಾನಸಾಯ । ಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 8140 ।

ಓಂ ಶಾಂತಚಿತ್ತಾಂಬುಜಚಂಚರೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶಾಂತಶಕ್ತಿಸಂಶಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಶಾಂತಮೂರ್ತಯೇ । ಶಾಂತ್ಯೈ ।
ಶಾಂತಿಕಲಾತ್ಮಕಲಲಾಟಾದಿಕಾಯ । ಶಾಂತ್ಯತೀತಾತ್ಮಕಮೂರ್ಧಾದಿಕಾಯ ।
ಶಾಂತಾತ್ಮರೂಪಿಣೇ । ಶಾಂತಿವರ್ಧನಾಯ । ಶಾಂತ್ಯತೀತಾಯ ।
ಶಾಂತಿದಾಯ । ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಶ್ರಿತವಿಬುಧಲೋಕಾಯ ।
ಶಿತಿಕಂಠಾಯ । ಶಿತಿಕಂಠೋರ್ಧ್ವರೇತಸೇ । ಶೀತಲಶೀಲಾಯ ।
ಶೀತಾಂಶುಮಿತ್ರದಹನನಯನಾಯ । ಶೀತಾಂಶುಶೋಭಿತಕಿರೀಟವಿರಾಜಮಾನಾಯ ।
ಶ್ರುತ್ಯೈ । ಶ್ರುತಿಪಾದಾಯ । ಶ್ರುತಿಶಿರಃಸ್ಥಾನಾಂತರಾಧಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ । 8160 ।

ಓಂ ಶ್ರುತಿಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರುತಾಯ । ಶ್ರುತಿಪದೈರ್ವೇದ್ಯಾಯ ।
ಶ್ರುತಿಗೀತಕೀರ್ತಯೇ । ಶ್ರುತಿಸಾರಾಯ । ಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ ।
ಶ್ರುತಿಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಶ್ರುತಿಮತೇ । ಶ್ರುತಜ್ಞಾಯ । ಶ್ರುತಯೇ ।
ಶ್ರುತಿಚೂಡಾಮಣಯೇಽಪಿ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಯೇ । ಶ್ರುತಿಪ್ರಕಾಶಾಯ ।
ಶ್ರುತಿಮಾರ್ಗೇಶಾಯ । ಶ್ರುತಿಸಾಗರಾಯ । ಶ್ರುತಿಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾಯ । ಶ್ರುತಿಪ್ರಣವಗಮ್ಯಾಯ । ಶ್ವೇತಪಿಂಗಲಾಯ ।
ಶ್ವೇತರಕ್ಷಾಪರಾಯ । ಶ್ವೇತಾಯ ನಮಃ । 8180 ।

ಓಂ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಾಯನಮಃ । ಶ್ವೇತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾಯ । ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಾಯ । ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಾಯ ।
ಶ್ವೇತಾಶ್ವಾಯ । ಶ್ವೇತವಾಹನಸಖ್ಯವತೇ । ಶ್ವೇತಲೋಹಿತಾಯ ।
ಶ್ರೋತ್ರೇ । ಶ್ರೋತೃವರ್ಗರಸಾಯನಾಯ । ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯ ।
ಶಿಥಿಲೀಕೃತಸಂಸಾರಬಂಧನಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಪಾದನೂಪುರಾಯ ।
ಶ್ರೀದಾಯ । ಶ್ರೀಧರಾಯ । ಶುದ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಶುದ್ಧಕೇವಲಮಿಶ್ರಾದಿಪೂಜ್ಯೋಪಾಸ್ಯಾಯ । ಶುದ್ಧಪಾಣಯೇ ।
ಶುದ್ಧಶಾಸನಾಯ । ಶುದ್ಧಗುಣಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ । 8200 ।

ಓಂ ಶುದ್ಧಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕನಿರ್ಮಲಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾಂತರಂಗಾಯ । ಶುದ್ಧಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಾಯ । ಶುದ್ಧಭಾವಾಯ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಮಾಲಾಢ್ಯಾಯ । ಶುದ್ಧಬುದ್ಧಯೇ ।
ಶುದ್ಧಬೋಧಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ । ಶುದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಿನೇ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಮೂರ್ತಯೇ । ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಿನೇ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕೋಜ್ಜ್ವಲವಿಗ್ರಹಾಯ । ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾಧ್ವಜನನ್ಯಾತ್ಮನೇ । ಶುದ್ಧಾನಂದಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಶನಯೇ ।
ಶನೈಶ್ಚರಾಯ । ಶ್ರೀನಿಕೇತನಾಯ । ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ । 8220 ।

ಓಂ ಶ್ರೀನಿಧಯೇ ನಮಃ । ಶ್ರೀನಾರದಪರಿಪ್ರಶ್ನಸಂಶಯಚ್ಛೇದಿನೇ ।
ಶ್ರೀನಾಥಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ । ಶ್ರೀನಾಥಾಧೀಶ್ವರಾಯ ।
ಶುನಾಸೀರಾಯ । ಶೂನ್ಯಾಯ । ಶ್ವಪತಿಭ್ಯೋ । ಶಾಪವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಶಾಪಾನುಗ್ರಹದಾಯ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಶ್ರೀಪಪೂಜಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀಪತಯೇ । ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ । ಶ್ರೀಪತಿವಂದ್ಯಪಾದಾಯ ।
ಶ್ರೀಪದಾಯ । ಶ್ರೀಪ್ರದತ್ತಾಂಬುಜಸ್ರಗ್ವಿಣೇ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಶಬರಾರ್ಭಕಲಾಲಾಂಬುಸ್ತೋಕಸೇಕಜುಷೇ । ಶಬ್ದಸಹಾಯ ನಮಃ । 8240 ।

ಓಂ ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಶಬ್ದಗೋಚರಾಯ ।
ಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರಸಗಂಧ-ಸಾಧಕಾಯ । ಶಬ್ದಪತಯೇ ।
ಶಬ್ದಾತಿಗಾಯ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಶಬ್ದಾತೀತಾಯ ।
ಶಬ್ದಾತ್ಮಕಾಯ । ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮೈಕಪಾರಗಾಯ । ಶಿಬಿಕಾಸ್ಯಾದಿದಾಯಕಾಯ ।
ಶಂಬರಾರಿನಿಕೃಂತನಾಯ । ಶಂಬರಾಂತಕವೈರಿಣೇ । ಶಂಬರಾಯ ।
ಶ್ರೀಬೀಜಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಶುಭಾಯ । ಶುಭಾವಹಾಯ । ಶುಭಪ್ರದಾಯ ।
ಶುಭೇಕ್ಷಣಾಯ । ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ । ಶುಭಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 8260 ।

ಓಂ ಶುಭಾನಂದಾಯ ನಮಃ । ಶುಭಾಕ್ಷಾಯ । ಶುಭವದಾನ್ಯಾಯ ।
ಶುಭಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ । ಶುಭಂಕರಾಯ । ಶುಭಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಶುಭನಾಮ್ನೇ । ಶುಭಸಂಪದಾಂ ದಾತ್ರೇ । ಶುಭರೂಪಾಯ । ಶುಭ್ರಾನನಾಯ ।
ಶುಭ್ರಾಯ । ಶುಭ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ । ಶುಭ್ರಾಭ್ರಯೂಥಧೃತೇ ।
ಶ್ವಭ್ಯೋ । ಶ್ರೀಭರದ್ವಾಜದೀಕ್ಷೋತ್ತಮಾಘೋರಗುರವೇ । ಶೀಭ್ಯಾಯ ।
ಶೋಭನಾಯ । ಶಂಭವೇ । ಶಮರೂಪಾಯ । ಶಮಾಯ ನಮಃ । 8280 ।

ಓಂ ಶಮನದಮನಾಯ ನಮಃ । ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ । ಶಮದಮವಿಪುಲವಂದ್ಯಾಯ ।
ಶ್ರಮಣಾಯ । ಶಮಧನಮೂಲಧನಾಯ । ಶಮಿತವೃಜಿನಸಹಚರಾಯ ।
ಶಮೇಶ್ವರಾಯ । ಶಮ್ಯಾಕಮೌಲಯೇ । ಶಮ್ಯಾಕಸ್ರಗ್ಧರಾಯ ।
ಶ್ಯಾಮಕಾಯಾಯ । ಶ್ಯಾಮಾರ್ಧದೇಹಾಯ । ಶ್ಯಾಮಾಹೃತಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಶ್ಯಾಮಾಯ । ಶಾಮಿತ್ರಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಶ್ರೀಮಹೇಶಾಯ । ಶ್ರೀಮಯಾಯ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಕೈಲಾಸಶಿಖರನಿಲಯಾಯ । ಶ್ರೀಮತಾಂ ವರಾಯ ।
ಶ್ರೀಮದ್ದಕ್ಷಿಣ-ಕೈಲಾಸಪಕ್ಷಪಾತಾಯ ನಮಃ । 8300 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ವರಗುಣಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀಮಹಾದೇವಾಯ ।
ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಶ್ರೀಮಂತ್ರಭಾವಿತಾಯ । ಶ್ರೀಮದ್ಧಾಲಾಸ್ಯಸುಂದರಾಯ ।
ಶ್ರೀಮನೋಭಾವಿತಾಕೃತಯೇ । ಶ್ರೀಮತ್ಕುಂಡಲೀಶ್ವರಕುಂಡಲಾಯ ।
ಶೇಮುಷೀಪ್ರದಾಯ । ಶೇಮುಷೀಮದ್ವೃತಾಯ । ಶ್ರಿಯಾವಾಸಿನೇ ।
ಶ್ರೀಯಂತ್ರರಾಜರಾಜಾಯ । ಶ್ರೇಯಸೇ । ಶಯಾನೇಭ್ಯೋ ।
ಶಯಾನಾಯ । ಶ್ರೇಯೋನಿಧಯೇ । ಶಂಯೋರಭಿಸ್ರವಂತಾಯ ।
ಶರನ್ನಿಶಾಕರಪ್ರವಾಲಮಂದಹಾಸಮಂಜುಲಾಧರ-
ಪ್ರಕಾಶಭಾಸಮಾನವಕ್ತ್ರಮಂಡನಶ್ರಿಯೇ । ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಶರಣಾಗತದೀನಾರ್ತಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ । ಶರತ್ಪೂರ್ಣೇಂದುಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 8320 ।

ಓಂ ಶರಣ್ಯಶರಣಾಯ ನಮಃ । ಶರಭೇಶ್ವರಾಯ ।
ಶರತ್ಕಾಲಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಶರೀರಭೂತಭೃತೇ । ಶರೀರಸ್ಥಾಯ ।
ಶರೀರತ್ರಯರಹಿತಾಯಾಪಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಶರ್ವೋತ್ತಮಾಗಮಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಯ ।
ಶರ್ವರೀಕರಾಯ । ಶರ್ವರೀಹೇತವೇ । ಶರ್ವಾಗಮಸದಾಚಾರಮರ್ಯಾದಾಯ ।
ಶರ್ವಾಣೀಮನೋಧೀಶ್ವರಾಯ । ಶರಣಾಗತರಾಜೇಂದ್ರತ್ರಾಣಶೀಲಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಶರಣಾಗತಕಲ್ಪಕಾಯ । ಶರಣಾಗತಾರ್ತಿಹರಣಾಯ । ಶರಣಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಶರಣತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ । ಶರಚ್ಚಂದ್ರಗಾತ್ರಾಯ । ಶರ್ಮದಾಯ ।
ಶರತ್ಕಾಲನಾಶಕಾಯ । ಶರನಾಥಾಯ ನಮಃ । 8340 ।

ಓಂ ಶರತ್ಕಾಲಪ್ರವರ್ತ್ತಕಾಯ ನಮಃ । ಶರಣಾಯ । ಶರಣ್ಯಾಯ ।
ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಣಾಯ । ಶರಭಾಯ । ಶರಸರ್ವಾಯುಧಾಯ ।
ಶರ್ವಶಂಕರಾಯ । ಶರ್ವಲಿಂಗಾಯ । ಶರ್ವಾಯ ।
ಶರೀರಿಣಾ ಶರೀರಯೋಗವಿಯೋಗಹೇತವೇ । ಶಾರದಾವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಶಾರದಾಭ್ರಾತಿಶುಭ್ರಾಂಗಾಯ । ಶಾರದಾನಾಯಕಾಯ । ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ।
ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮವಸನಾಯ । ಶಾರ್ದೂಲಾಜಿನಭೃತೇ । ಶಿರೋಹಾರಿಣೇ ।
ಶಿರಃಕಪಾಲರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯ । ಶಿರೋಧೃತಸುರಾಪಗಾಯ ।
ಶಿರೀಷಮೃದುಲಾಕಾರವಾಮಾರ್ಧಾಯ ನಮಃ । 8360 ।

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮವರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರತತ್ವಾರ್ಥದೇಶಿಕಾಯ ।
ಶೂರದುರಾಸದಾಯ । ಶೂರಾಯ । ಶೂರಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ । ಶೂರಸೇನಾಯ ।
ಶೂರಾಗ್ರೇಸರಾಯ । ಶೌರಯೇ । ಶೌರ್ಯಭಾಜನಾಯ । ಶಿಲ್ಪಾಯ ।
ಶಿಲ್ಪವೈಚಿತ್ರ್ಯವಿದ್ಯೋತಾಯ । ಶಿಲಾದಸುತನಿಕ್ಷಿಪ್ತರಾಜ್ಯಾಯ ।
ಶಿಲೀಮುಖೀಕೃತವಿಧವೇ । ಶಿಲಾಕಠಿನಪಾಪೌಘಭಿದುರಾಯ ।
ಶಿಲ್ಪಿನಾಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ಶ್ರೀಲೀಲಾಕರಪದ್ಮನಾಭವರದಾಯ ।
ಶೂಲಪಾಣಯೇ । ಶೂಲಭಾಸ್ವತ್ಕರಾಯ । ಶೂಲಿನೇ ।
ಶೂಲಾಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಿದಾರಿತಾಂಧಕಸುರಾರಾತೀಂದ್ರವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ । 8380 ।

ಓಂ ಶೂಲಾಯ ನಮಃ । ಶೂಲಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಪನಾಯ ।
ಶೂಲಪಾಶಾಂಕುಶಚಾಪಹಸ್ತಾಯ । ಶೂಲಟಂಕಪಾಶದಂಡಪಾಣಯೇ ।
ಶೈಲಾಯ । ಶೈಲಾಧೀಶಸುತಾಸಹಾಯಾಯ ।
ಶೈಲಾದಿಪ್ರಮುಖೈರ್ಗಣೈಃ ಸ್ತುತಾಯ । ಶಢಲರಾಜಜಾಮಾತ್ರೇ ।
ಶೈಲರಾಜಸುತಾಪರಿಷ್ಕೃತಚಾರುವಾಮಕಲೇವರಾಯ ।
ಶೈಲೇಂದ್ರಸುತಾಪತಯೇ ।
ಶ್ರವಣಪುಟೋಲ್ಲಸಿತೋರಗಮಸ್ತಕಮಣಿದೀಪ್ತಿಮೃದುಕಪೋಲಯುಗಾಯ ।
ಶ್ರವಿಷ್ಠಾಯ । ಶ್ರವಣಾನಂದಭೈರವಾಯ ।
ಶಿವಾಯ । ಶಿವಜ್ಞಾನರತಾಯ । ಶಿವತರಾಯ ।
ಶಿವವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಜ್ಞಪ್ರತ್ಯಜ್ಞಾಯ । ಶಿವಾಲಿಂಗಿತಾಯ ।
ಶಿವಾರಂಭಾಯ । ಶಿವಮಂತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 8400 ।

ಓಂ ಶಿವಾಜೀವಿತೇಶಾಯ ನಮಃ । ಶಿವಾಕಾಂತಾಯ । ಶಿವಾದಿತತ್ತ್ವಮಯಾಯ ।
ಶಿವಾನಂದಯುತಾನಂತಮುನಿಮುಕ್ತಿಮುದೇ । ಶಿವದೂತೀಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಶಿವಾಗ್ನಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಶಿವಾಗಮಜ್ಞಹೃನ್ಮಂಚಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಶಿವಜ್ಞಾನಪಯೋರಾಶಿರಾಕಾಭಾಯ । ಶಿವಶಕ್ತಿಲತಾಮೂಲಸುಕಂದಾಯ ।
ಶಿವತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕುಲಿಕಶೇಖರಾಯ ।
ಶಿವಲಿಂಗಾರ್ಚನಾವ್ಯಗ್ರನಾಮದೋಗ್ಧ್ರೇ ।
ಶಿವಹೃದಯಪಾಥೋಜಭ್ರಮರಾಯ । ಶಿವಪಾಶಭುಜಂಗಾಲಿಗರುಡಾಯ ।
ಶಿವಮುಂಡಾಭರಣಾಯ । ಶಿವಭಸ್ಮವಿಲೇಪನಾಯ । ಶಿವಮಂತ್ರಾಯ ।
ಶಿವಂಕರಾಯ । ಶಿವಲಿಂಗಾಯ । ಶಿವತತ್ತ್ವಾಯ । ಶಿವತನವೇ ನಮಃ । 8420 ।

ಓಂ ಶಿವಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಶಿವಪಾದಾಖ್ಯೋರ್ಧ್ವವದನಾಯ ।
ಶಿವಾತ್ಮಭುವ್ಯಭಿವ್ಯಕ್ತದಿನೇಶಾಯ । ಶಿವಾದಾಂಪತ್ಯದತ್ತೋರುಕರುಣಾಯ ।
ಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ । ಶಿವಾನಾಥಾಯ । ಶಿವಾಸಮೇತಾಯ । ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಶ್ರೀವರ್ಧನಾಯ । ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ । ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಶ್ರೀವಧೂನಾಥಬಾಣಾಯ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಚಕ್ರರೂಪಿಣೇ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಾಮರೂಪಾಯೇ । ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಭೇದರೂಪಿಣೇ । ಶ್ರೀವಾಮದೇವಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸರ್ವಪೂಜ್ಯತ್ವವರದಾಯ । ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಶಿವಾರಂಭಾಯ ।
ಶ್ರೀವಿಭಾವನಾಯ । ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ । 8440 ।

ಓಂ ಶೈವಲೀಲಾಯ ನಮಃ । ಶೈವಾನಾಂ ಶಿವರೂಪಿಣೇ ।
ಶಿವಂಕರನಿಜಾನಂದಸಂಪೂರ್ಣಾಯ । ಶಶಧರಶೇಖರಾಯ ।
ಶಶಾಂಕಶೇಖರಾಯ । ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಮೌಲಯೇ । ಶಶಾಂಕಾಯ ।
ಶಶಿಕೋಟಿಕಾಂತಿಜಾಲಾಯ । ಶಶಿಖಂಡಶೇಖರಾಯ ।
ಶಶಿಕಲಾಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟಜ್ವಾಲಾಯ । ಶಶಿಶಿಖಂಡಿನೇ ।
ಶಶಿಪ್ರಭಾಯ । ಶಶಿಬಿಂದವೇ । ಶಶಿಖಂಡಮೌಲಯೇ ।
ಶಶಿಖಂಡಶಿಖಂಡಮಂಡನಾಯ । ಶಶಿಖಂಡಮಂಡನಾಯ ।
ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೇ । ಶ್ಮಶಾನನಿಲಯಾಯ । ಶ್ಮಶಾನಾಯ ।
ಶ್ಮಶಾನರತಿನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 8460 ।

ಓಂ ಶ್ಮಶ್ರುಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಶಶ್ವದ್ಬಹಿರ್ಭೂತನಿರಸ್ತಪರಿಚ್ಛೇದಕಾಯ ।
ಶಶ್ವತ್ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ । ಶಶಾಂಕಾಂಕಿತಶೇಖರಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಕಾರಾಯ । ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಭವಸಂಯುತಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತನಿಜಾಭಾಸಾಯ । ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಭವಾಯ । ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನವಾಸಿನೇ ।
ಶಾಶ್ವತಿಕಾಲಯಾಯ । ಶಾಶ್ವತಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಶಾಶ್ವತಿಕಾಕಾರಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಬಂಧುರಾಯ । ಶಿಶಿರಾತ್ಮಕಾಯ । ಶಿಶಿರಾಯ ।
ಶಿಶವೇ । ಶಿಶಿರಾಂಶುಕರೋಲ್ಲಾಸಿಕಿರೀಟಾಯ । ಶಿಶಿರಾಂಶುಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ । 8480 ।

ಓಂ ಶಿಶುಪಾಲವಿಪಕ್ಷೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ । ಶಿಶುತ್ವಾದಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ।
ಶ್ರೀಶಾಯ । ಶ್ರೀಶೈಲಪತಯೇ । ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾಯ ।
ಶ್ರೀಶೈಲವಾಸಾಯ । ಶೈಶಿರರ್ತುಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಶಷ್ಪ್ಯಾಯ ।
ಶುಷ್ಕ್ಯಾಯ । ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟದಾಯ । ಶಿಷ್ಟಾಯ । ಶಿಷ್ಟಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ । ಶಿಷ್ಟಪೋಷಣತತ್ಪರಾಯ ।
ಶಿಷ್ಟಾಭಿಲಕ್ಷ್ಯಾಯ । ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ಶಿಷ್ಟಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಶಿಷ್ಯಾಂತರನಿವಾಸಾಯ । ಶಿಷ್ಯನಾಮಕಜ್ಞಾತ್ರಾತ್ಮನೇ । ಶೇಷಸ್ತುತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 8500 ।

ಓಂ ಶೇಷವಾಸುಕಿಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶೇಷದೇವಾದಿಪುರುಷಾಯ ।
ಶೇಷ್ಯಶೇಷಕಲಾಶ್ರಯಾಯ । ಶೇಷಸಂಜ್ಞಿತಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಶಸ್ತ್ರಾಯೇ । ಶಸ್ತ್ರಹಾರಿಣೇ । ಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ ರಾಮಾಯ । ಶ್ವಸತೇ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ । ಶಾಸ್ತ್ರಕರಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್ತಮಾಯ ।
ಶಾಸ್ತ್ರನೇತ್ರಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರಸಂವೇದ್ಯಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಶ್ರೀಸೌಮ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯ । ಶ್ರೀಹಾಲಾಸ್ಯನಿವಾಸಿನೇ । ಶಾಕ್ಷರವಾಮಬಾಹವೇ ।
ಶಿಕ್ಷಿತದಾನವಾಯ ನಮಃ । 8520 ।

ಓಂ ಶಿಕ್ಷಿತಾಖಿಲಕಾಮಾದಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಶಿಕ್ಷಿತಾಂಧಕದೈತೇಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 8522

ಷಕಾರಸ್ಯ ಸೂರ್ಯೋ ದೇವತಾ । ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಾಸಮಾಜಸ್ಥಾಯ । ಷಟ್ಕೋಟಿತೀರ್ಥಚರ್ಯಾಯ ।
ಷಟ್ಚಕ್ರಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಫಣಿಭೂಷಣಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಾಯ ।
ಷಟ್ಛಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಾಯ । ಷಟ್ಛಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವವಿದೇ ।
ಷಡಧ್ವಯಾಗತತ್ಪರಾಯ । ಷಡೃತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವಿಣೇ । ಷಡ್ವರ್ಗಾಯ ।
ಷಡಕ್ಷರಾಯ । ಷಡ್ಗುಣಾಯ । ಷಡಾಧಾರಾಯ । ಷಡ್ವಿಧಾತ್ಮನೇ ।
ಷಡಾಮ್ನಾಯರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ । ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಾಯ ನಮಃ । 8540 ।

ಓಂ ಷಡಧ್ವಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ । ಷಡಾತ್ಮಿಕಾಯ ।
ಷಡಾನನಪಿತ್ರೇ । ಷಡ್ವಿಧಾಕಾರಾಯ । ಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಾಯ ।
ಷಡಾಧಾರಾದಿದೈವತಾಯ । ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಾಯ । ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭೇದಕಾಯ ।
ಷಡ್ವಿಕಾರರಹಿತಾಯ । ಷಡ್ವಿಂಶಕಾಯ । ಷಡೈಶ್ವರ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಷಡ್ಭೂಮಯೇ । ಷಡಧ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಷಡಂಗಾಂಗಾಯ । ಷಡಂಗಾದಿಪದಕ್ರಮಾಯ । ಷಡಂಗಾತ್ಮನೇ ।
ಷಂಡಾಯ । ಷಡಕ್ಷರಾತ್ಮನೇ । ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನೇ ನಮಃ । 8560 ।

ಓಂ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಾಯ ನಮಃ । ಷೋಡಶಾಬ್ದವಯೋಯುಕ್ತದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ।
ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಾಯ । ಷೋಡಶಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಷೋಡಶಾಬ್ದಕಲಾವಾಸಾಯ । ಷೋಡಶೀಕೃತವಜ್ರಾಂಗಾಯ ।
ಷೋಡಶೇಂದುಕಲಾತ್ಮಕಾಯ । ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಮಯಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಾಯ ।
ಷಣ್ಮುಖಪ್ರೀತಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಜನಕಾಯ । ಷಂವಾಮಪಾದನೂಪುರಾಯ ।
ಷಷ್ಠಾಯ । ಷಷ್ಠೀಬಾಲಾಯ । ಷಷ್ಟಿದಾಯ । ಷಷ್ಟಿಭಾಗಾಯ ।
ಷಷ್ಠೀಜಪಪರಾಯಣಾಯ । ಷಷ್ಠೀನಾಥಾಥ । ಷಷ್ಠೀದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ । 8579

ಸಕಾರಸ್ಯ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ । ವಾಕ್ಸಿದ್ಧೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಸಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ । 8580 ।

ಓಂ ಸಕಲಾಯ ನಮಃ । ಸಕಲಾಧಾರಾಯ । ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ ।
ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಕಾಯ । ಸಕಲಲೋಕೈಕಕರ್ತ್ರೇ ।
ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಸಕಲಲೋಕೈಕಗುರವೇ ।
ಸಕಲಲೋಕೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸಕಲನಿಗಮಗುಹ್ಯಾಯ ।
ಸಕಲವೇದಾಂತತಾರಕಾಯ । ಸಕಲಲೋಕೈಕಶಂಕರಾಯ ।
ಸಕಲನಿಷ್ಕಲಾಯ । ಸಕಲಾಗಮಮಸ್ತಕೇಷು ಸಂಘೋಷಿತಾತ್ಮವಿಭವಾಯ ।
ಸಕಲದುಃಖಮೂಲಹಂತ್ರೇ । ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತವೇದ್ಯಾಯ । ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣದಾಯ ।
ಸಕಲಾಘಸಂಘನಿಬರ್ಹಣಾಯ । ಸಕಲಭುವನಭೂತಭಾವಿತಾಯ ।
ಸಕಲಸ್ಥಮತಯೇ । ಸಕಲಮೌನಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ । 8600 ।

ಓಂ ಸಕಲಜನಗೇಯಾಯ ನಮಃ । ಸಕಲಸುರನುತಾಯ ।
ಸಕಲಲೋಕೈಕಪಾಲನಾಯ । ಸಕಲಭುವನಬಂಧವೇ ।
ಸಕಲಾಮ್ನಾಯಾಂತಸಂಚಾರಿಣೇ । ಸಕಲೇಶ್ವರಾಯ । ಸಕಲೇಷ್ಟದಾಯ ।
ಸಕಲೇಪ್ಸಿತದಾತ್ರೇ । ಸಕೃತ್ಪ್ರಣತಸಂಸಾರಮಹಾಸಾಗರತಾರಕಾಯ ।
ಸಕೃತ್ಪ್ರಪನ್ನದೌರ್ಭಾಗ್ಯಚ್ಛೇದಕಾಯ । ಸಕಾಮಾರಯೇ । ಸಕ್ತಾಯ ।
ಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ । ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾಯ ।
ಸಂಕೇತಕುಲಪಾಲಿನೇ । ಸಂಕೀರ್ಣಮಂದಿರಸ್ಥಾಯ । ಸಾಕೇತಪುರವಾಸಿನೇ ।
ಸಿಕತ್ಯಾಯ । ಸುಕರಾಯ ನಮಃ । 8620 ।

ಓಂ ಸುಕಪೋಲಾಯ ನಮಃ । ಸುಕನ್ಯಾಯ । ಸುಕಂಧರಾಯ । ಸುಕಂಠಾಯ ।
ಸುಕಾಂತಯೇ । ಸುಕೀರ್ತಯೇ । ಸುಕೇಶಾಯ । ಸುಕುಮಾರಾಯ ।
ಸುಕುಮಾರಮಹಾಪಾಪಹರಾಯ । ಸುಕಲಿತಹಾಲಾಹಲಾಯ । ಸುಕವಿವಿನುತಾಯ ।
ಸುಕೋಮಲಪಾದಪದ್ಮಾಯ । ಸುಕೃತರಾಶಯೇ । ಸೃಕಾವಿಭ್ಯೋ । ಸೂಕ್ತಾನಾಂ
ಪೌರುಷಸೂಕ್ತಾಯ । ಸೈಕತಾಶ್ರಯಾಯ । ಸಖ್ಯೇ । ಸಂಖ್ಯಾಯಾಃ ಪ್ರಭವೇ ।
ಸಂಖ್ಯಾಸಮಾಪನಾಯ । ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 8640 ।

ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸಂಖ್ಯಯೋಗಾಯ । ಸಂಖ್ಯಾನಾಂ
ಪುರುಷಾತ್ಮನೇ । ಸಂಖ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇ । ಸುಖಕರಾಯ ।
ಸುಖಪ್ರದಾಯ । ಸುಖದುಃಖವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಸುಖಸಂಸ್ಥಾಯ ।
ಸುಖನಿಧಯೇ । ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈಕಹೇತವೇ । ಸುಖಭಾವಾಯ ।
ಸುಖಾಧಾರಾಯ । ಸುಖಾಸಕ್ತಾಯ । ಸುಖಾಸನಾಯ । ಸುಖಾಜಾತಾಯ ।
ಸುಖಾಸನಾದಿಪಂಚಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕೋರ್ಧ್ವವದನಾಯ ।
ಸೌಖ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭವೇ । ಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯ । ಸಗಣಾಯ ।
ಸಗರತನೂಜನ್ಮಸುಕೃತಪ್ಲಾವಿಜಟಾಯ ನಮಃ । 8660 ।

ಓಂ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ । ಸಗುಣಾಯ । ಸಂಗ್ರಹೀತೃಭ್ಯೋ ।
ಸಂಗ್ರಹಾಯ । ಸಂಗ್ರಾಮವಿಧಿಪೂಜಿತಾಯ । ಸ್ವಂಗಾಯ ।
ಸಾಂಗವೇದತುರಂಗೋತ್ಥಹೇಷವಾಸಾತ್ಮನೇ । ಸುಗುಣಾಯ । ಸುಗುಣಾಕರಾಯ ।
ಸುಗಂಧಿದೇಹಾಯ । ಸುಗಂಡಮಂಡಲಸ್ಫುರತ್ಪ್ರಭಾಜಿತಾಮೃತಾಂಶವೇ ।
ಸುಗತಾಯ । ಸುಗಂಧಾರಾಯ । ಸುಗತೀಶ್ವರಾಯ । ಸುಗಂಧಯೇ ।
ಸುಗುಣಾರ್ಣವಾಯ । ಸುಗಂಡಾಯ । ಸುಗೀತಿಗಾಯತೇ । ಸುಗ್ರೀವಾಯ । ಸೌಗತಾನಾಂ
ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ । 8680 ।

ಓಂ ಸೃಗಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ । ಸಂಘೃಣೀಶಾಯ । ಸುಘೋರಾಯ ।
ಸುಘೋಷಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಯೇ । ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸಿಂಧವೇ ।
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸಂಪೂರ್ಣಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸಂಚಿತಪಾಪವಿನಾಶನಲಿಂಗಾಯ ।
ಸಂಚಿತಪಾಪೌಘತಿಮಿರಸಂಹರಣಾಯ । ಸಂಚಾರಾಯ । ಸುಚರಿತ್ರಾಯ ।
ಸುಚಕ್ಷುಷೇ । ಸುಚಿತ್ರಾಯ । ಸುಚಾರುಕೇಶಾಯ । ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ।
ಸ್ವಚ್ಛಂದಭೈರವಾಯ । ಸ್ವಚ್ಛಂದಾಯ । ಸ್ವೇಚ್ಛಾಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಸಜ್ಜನಾಯ । ಸಜ್ಜನಾನುರಾಗಾಯ ನಮಃ । 8700 ।

ಓಂ ಸಜ್ಯಕಾರ್ಮುಕಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ । ಸಜ್ಜನಪರಿಪಾಲಕಾಯ । ಸಜ್ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಸಜ್ಜನಪೂಜ್ಯಾಯ । ಸಜ್ಜನಪೋಷಣಾಯ । ಸ್ವಜನಾನುರಾಗಾಯ ।
ಸ್ವಜನಪಾಲನಾಯ । ಸುಜಂಘಾಯ । ಸುಜಾತಾನಂತಮಹಿಮ್ನೇ । ಸುಜ್ಞೇಯಾಯ ।
ಸೌಜನ್ಯನಿಲಯಾಯ । ಸ್ಫಟಿಕಧವಲಾಂಗಾಯ । ಸ್ಫಟಿಕಚಾರುಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸ್ಫಟಿಕಮಾಲಾಲಂಕೃತವಕ್ಷಸೇ । ಸ್ಫಟಿಕಜಪಮಾಲಾಹಸ್ತಾಯ ।
ಸಟಾಪಟಲಭೂಷಿತಾಯ । ಸ್ಥಾಣವೇ । ಸ್ಥಾಣುರೂಪಾಯ । ಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ಗಿರಿಜಾಯೈ ।
ತ್ರೈಣಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ । 8720 ।

ಓಂ ಸತಾಂ ಗತಯೇ ನಮಃ । ಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ । ಸತತಸ್ತುತಾಯ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಾಯ । ಸತ್ಯಸಂಭಾಷಾಯ । ಸತ್ಯವತೇ ।
ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸತ್ಯಕೀರ್ತಯೇ । ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸತ್ಯವೇಧಸೇ । ಸತ್ಯವಾಚೇ ।
ಸತ್ಯವ್ರತಾರ್ಥಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಸತ್ಯರೂಪಿಣೇ । ಸತ್ಯಾದಿಗುಣಸಂಭವಾಯ ।
ಸತ್ಯಧಿಯೇ । ಸತ್ಯಪದಾಯ । ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ನಮಃ । 8740 ।

ಓಂ ಸತ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ । ಸತ್ಯಚಾರಿತ್ರಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಸತ್ಯಪ್ರತ್ಯಯಾಯ । ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೇ ।
ಸತ್ಯಲೋಕನಿವಾಸಿನೇ । ಸತ್ವಾದಿಪಂಚಮಂತ್ರಾತ್ಮಕಮಂತ್ರಾಧ್ವನೇ ।
ಸತ್ಯಕೀರ್ತಿಸ್ತಂಭಕೃತಾಗಮಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಮಹಾತ್ಯಾಗಿನೇ ।
ಸತ್ಯಸಂಗರಾಯ । ಸತ್ಯವಿತ್ತಮಾಯ ।, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಚಿತ್ಸ್ವಭಾವಾಯ । ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯಾಯ । ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ । ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ । ಸತ್ಯಾಸತ್ಯಾಯ । ಸತ್ಯಲಿಂಗಾಯ । ಸತ್ಯವಾದಿನೇ ನಮಃ । 8760 ।

ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । ಸತ್ತ್ವವತೇ । ಸತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪತಯೇ ।
ಸತ್ತ್ವಗುಣೋಪೇತಾಯ । ಸತ್ತ್ವವಿದೇ । ಸತ್ತ್ವವತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸತ್ತ್ವನಿಷ್ಠಾಯ । ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ಸತ್ತ್ವೇಶಾಯ । ಸತ್ತ್ವಾಯ ।
ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾಯ । ಸತ್ಪರಾಯಣಾಯ । ಸತ್ಕರ್ತ್ರೇ । ಸತ್ಕಥಾಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸತ್ಕೃತಾಯ । ಸತ್ಕೃತಯೇ । ಸತ್ಕೃಪಾಕರಾಯ । ಸತ್ಕೀರ್ತಯೇ । ಸತೇ ।
ಸತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 8780 ।

ಓಂ ಸತ್ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ । ಸತೀಪತಯೇ ।
ಸತುಂಗಭಂಗಜಹ್ನುಜಾಸುಧಾಂಶುಖಂಡಮೌಲಯೇ । ಸತಾಂ
ಭವಚ್ಛೇದಭವಕ್ಲೇಶನಿಮಿತ್ತೋರುಭವಚ್ಛೇದಕೃತೇ । ಸತಾಂ
ಸಂತಾಪನಿವಾರಕಾಯ । ಸತಾಂ ಪತಯೇ । ಸತಾಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ।
ಸಂತೃಪ್ತಾಯ । ಸತ್ತಾಮಾತ್ರವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ । ಸಂತೋಷಜನಕಾಯ ।
ಸತತೋಷಿತಮುನಿಹೃದಯಾಯ । ಸಾತ್ತ್ವಿಕಾಯ । ಸಾತ್ತ್ವಿಕಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಸೂಕ್ಷ್ಮದಶೋಜ್ವಲಾಯ । ಸಂತೋಷದಾಯಕಾಯ ।
ಸಂತೋಷಿತಸುರವಾತಾಯ । ಸಿತದ್ಯುತಯೇ । ಸಿತಭಸ್ಮಮಂಡಿತಾಯ ।
ಸಿತಾಂಗರಾಗ-ಪ್ರತಿಪನ್ನಮಾನಸಾಯ । ಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 8800 ।

ಓಂ ಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಥಿತ್ಯೈ । ಸ್ಥಿತೀನಾಂ ಪ್ರಭವೇ ।
ಸ್ಮಿತಮಾಧುರ್ಯಮಧುರಮುಖ-ಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ಸಿತಭಾನುವಿಭಾತನುವಿಲಸನಾಯ । ಸ್ಮಿತಭಾಷಿಣೇ । ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಸ್ಫೀತಾಯ । ಸೃತ್ಯಾಯ । ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಸ್ತುತಿನಿತ್ಯಾಯ । ಸ್ತುತಾಯ ।
ಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಾಯ । ಸ್ತುತಯೇ । ಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಾಯ ।
ಸ್ತುತೋತ್ತಮಗುಣಾಯ । ಸ್ತುತಿತುಷ್ಟಾಯ । ಸ್ತುತಿತೋಷಾಯ । ಸುತಂತವೇ ನಮಃ । 8820 ।

ಓಂ ಸುತಪಸೇ ನಮಃ । ಸುತೀರ್ಥಾಯ । ಸ್ಮೃತಿಮತೇ । ಸ್ಮೃತಿರೂಪಾಯ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯೈ । ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಸೂತಾಯ । ಸೂತ್ರಾಯ ।
ಸೂತ್ರಕಾರಾಯ । ಸೂತ್ರಾರ್ಥಾಯ । ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯನಿಬಂಧನಾಯ ।
ಸೂತ್ರಪ್ರಬೋಧಕಾಯ । ಸೇತವೇ । ಸೇತುಬಂಧೇ ರಾಮೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸೋತ್ಕಂಠನೀಲಕಂಠಾಖ್ಯೋಪ-ಕಂಠನಟತೇ । ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇ । ಸ್ತೋತ್ರಾಯ । ಸ್ತೋತ್ರಪಾದಾಯ । ಸ್ತೋತ್ರರತಾಯ ನಮಃ । 8840 ।

ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಯಾಯ ನಮಃ । ಸ್ತೋತ್ರಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಸ್ರೋತಃಸ್ಥಾಯ ।
ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ । ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ । ಸ್ವತಂತ್ರಗತಯೇ ।
ಸ್ವತಂತ್ರಶಕ್ತಿಕವಚಾಯ । ಸಂತತಜಾಗ್ರತೇ ।
ಸಂತತಮಂದಸ್ಮಿತಸುಂದರವದನಾಯ । ಸ್ವತೋಽನಂತಾಯ । ಸ್ವತೇಜಸಾ
ವ್ಯಾಪ್ತನಭೋವಕಾಶಾಯ । ಸದಾಶಿವಾಯ । ಸದಾಚಾರಾಯ । ಸದಾತ್ಮನೇ ।
ಸದಾಶಿವೇಶ್ವರೇಶಾನವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಸದಾಗತಯೇ ।
ಸದಾಶಿವಲಿಂಗಾಯ । ಸದಾನಂದಾಯ । ಸದಾನಂದಭಾಜೇ ।
ಸದಾಸುಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ । 8860 ।

ಓಂ ಸದಾನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಸದಾಕರ್ಷೇ । ಸದಾಶಿವಾತ್ಮಕವದನಾಯ ।
ಸದಾಶಿವಾತ್ಮಕಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಸದಾಶಾಂತಾಯ । ಸದಾಶುದ್ಧಾಯ । ಸದಾ
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಸದಾಧ್ಯೇಯಾಯ । ಸದಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಸದಾಚರಿತಾಯ ।
ಸದಾಪುಷ್ಟಾಯ । ಸದಾಪುಣ್ಯಾಯ । ಸದಾಯೋಗಿಧ್ಯೇಯಾಯ । ಸದಾಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸದಾವೇಷಿಣೇ । ಸದೋದ್ಗೀರ್ಣಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿರೂಪಾಯ ।
ಸದದ್ದಷ್ಟಪ್ರದಾಯಿನೇ । ಸದಾಮರ್ಷಿಣೇ । ಸದಾನಂದನಚರಣಾಯ ನಮಃ । 8880 ।

ಓಂ ಸದೀಯೋಗಿನೇ ನಮಃ । ಸದ್ವಾಸನಾಶೋಭಿತಾಯ । ಸದಸದಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಸದಯಹೃದಯಾಯ । ಸದಯಾಯ । ಸದಯಭಾವಾಯ । ಸದಸನ್ಮಯಾಯ ।
ಸದಸದ್ವೃತ್ತಿದಾಯಕಾಯ । ಸದಸತ್ಸರ್ವರತ್ನವಿದೇ । ಸದಸದ್ವರಾಯ ।
ಸದಸವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಸದಸಸ್ಪತಯೇ । ಸದಸತ್ಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಸಂದಕ್ಷಿಣಪಾದಕಟೀತಟಾಯ । ಸದಸ್ಯಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ।
ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮಕಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮಕ-ಮೂಲಾಧಾರಕಾಯ ।
ಸದ್ಯೋಗಿನೇ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 8900 ।

ಓಂ ಸದ್ಯೋಽಧಿಜಾತಾಯ ನಮಃ । ಸದ್ಯೋಜಾತರೂಪಾಯ ।
ಸದ್ರೋಹದಕ್ಷಸವನವಿಘಾತಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾತ್ಮಕಪಾದಾಯ । ಸದ್ಭೂತಾಯ ।
ಸದ್ಭಿಸ್ಸಂಪೂಜಿತಾಯ । ಸದ್ಗುಣಾಯ । ಸಾಂದ್ರಾನಂದಸಂದೋಹಾಯ । ಸ್ಕಂದಾಯ ।
ಸ್ಕಂದಗುರವೇ । ಸುದರ್ಶನಾಯ । ಸುದೇವಾಯ । ಸುದೃಶೇ । ಸುದೀಪ್ತಾಯ ।
ಸುಂದರಾಯ । ಸುಂದರತಾಂಡವಾಯ । ಸುಂದರಭುವೇ । ಸುಂದರವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸುಂದರಚೇಷ್ಟಿತಾಯ । ಸುಂದರಸಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 8920 ।

ಓಂ ಸುಂದರನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಸುಂದರೇಶ್ವರಾಯ । ಸೂದರಾಯ ।
ಸೂದ್ಯಾಯ । ಸೌದಾಮಿನೀಸಮಚ್ಛಾಯಸುವಸ್ತ್ರಾಯ । ಸೌಂದರ್ಯವತೇ ।
ಸೌಂದರ್ಯಸಾಗರೋದ್ಭೂತಶಂಖಸನ್ನಿಭಕಂಧರಾಯ ।
ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲಿವಲ್ಲಭಾಯ । ಸದ್ಧರ್ಮಿಣೇ । ಸಾಧನಾಯ । ಸಾಧವೇ ।
ಸಾಧ್ಯಾಯ । ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೇ । ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಸಾಧಾರಣಾಯ । ಸಾಧುವಿದೇ । ಸಾಧ್ಯರ್ಷಯೇ । ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ।
ಸ್ವಧಾಶಕ್ತಯೇ । ಸಂಧಯೇ ನಮಃ । 8940 ।

ಓಂ ಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । ಸಂಧ್ಯಾಭ್ರವರ್ಣಾಯ ।
ಸಂಧ್ಯಾತಾಂಡವಸಂರಂಭಾಪೂರ್ಣದಿವಿಷದೇ ।
ಸ್ವಧರ್ಮಭಂಗಭೀತಶ್ರೀಮುಕ್ತಿದಾಯ । ಸ್ವಧರ್ಮಪರಿಪೋಷಕಾಯ ।
ಸ್ವಧೃತಾಯ । ಸಿದ್ಧಯೇ । ಸಿದ್ಧಿಲೇಶವ್ಯಯಕೃತವರವೇಷಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೇ । ಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಸಿದ್ಧಸಾಧಕಾಯ । ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಾಯ । ಸಿದ್ಧಭೂತಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಸಿದ್ಧವೃಂದಾರಕವಂದಿತಾಯ । ಸಿದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರಸೇವಿತಲಿಂಗಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಯಾಯ । ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 8960 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । ಸಿದ್ಧಸಂಘಾನುಗೀತಾಯ ।
ಸಿದ್ಧವಂದಿಸ್ತುತಾಯ । ಸಿದ್ಧಗಣೈರೀಡ್ಯಾಯ । ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಸಿದ್ಧಿಸಾಧಕರೂಪಾಯ । ಸಿದ್ಧಸಂಘಾತಗೀತಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಿಮತಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ । ಸಿದ್ಧಾನಾಂ
ಕಪಿಲಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಂತೈರ್ನಿಶ್ಚಿತಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಂತಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಸಿದ್ಧಾಗಮಲಲಾಟಾದಿಕಾಯ ।
ಸಿದ್ಧೌಘಾನಂದರೂಪಿಣೇ । ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋಹರಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಸಿದ್ಧಸುರಾಸುರೇಂದ್ರನಮಿತಾಯ ।
ಸೀಧುಪಾನೋನ್ಮಾದಮದನಮದೋನ್ಮಾದಮತ್ತಾಲಿಕಾಲೀತಾಲೀಸಂತಾಡ್ಯಮಾನೋದ್ಭಟ-
ಮುರಜರವಾಡಂಬರೋಲ್ಲಾಸಿತಾಂಗಾಯ ನಮಃ । 8980 ।

ಓಂ ಸಿಂಧವೇ ನಮಃ । ಸಿಂಧುರಾಜಿನಚೇಲಾಯ । ಸುಧನ್ವಿನೇ ।
ಸುಧಾಮ್ನೇ । ಸುಧಾಕರಾಂಚಿತಮಸ್ತಕಾಯ । ಸುಧಾಹಸ್ತಾಯ ।
ಸುಧಿಯೇ । ಸುಧಾಕರಜಗಚ್ಚಕ್ಷುರಥಾಂಗಾಯ ।
ಸುಧಾಮಯೂಖರೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಾಯ । ಸುಧೀರಾಯ ।
ಸುಧೀಂದ್ರಾಯ । ಸನಕಸನಂದನಸನ್ನುತಾಂಘ್ರಿವಿಲಸತ್ಪ್ರಸೂನಾಯ ।
ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ । ಸನಕಾದಿವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿವಂದ್ಯಾಯ ।
ಸನಕಾದಿಸಮಾಯುಕ್ತದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ಸನತ್ಕುಮಾರಾಯ ।
ಸನಂದನಪರೀವೃತಾಯ । ಸನಂದನಸನಾತನಾಯ । ಸನಾತನಾಯ ।
ಸ್ವನಾಥಾಯ ನಮಃ । 900 ।0 ।

ಓಂ ಸ್ವನಾಮಸದೃಶಸೌಂದರ್ಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । ಸನ್ನುತಾಮಲನಾಮ್ನೇ ।
ಸನ್ನಿವಾಸಾಯ । ಸನ್ನಿರೂಪಕಾಯ । ಸನ್ಮಾರ್ಗಸೂಚಕಾಯ ।
ಸ್ವಾನಂದಮೂಲಾಯ । ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತನಿರ್ಭರಾಯ । ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯೇಕಮಾನಾಯ ।
ಸನ್ಮಾರ್ಗಸೂಚಕಾರ್ಥವಿದೇ । ಸನ್ಮೀನೇಕ್ಷಣಾಯ । ಸನ್ಮಿತ್ರಾಯ ।
ಸನ್ನ್ಯಾಸಿನೇ । ಸನ್ನ್ಯಾಸಕೃತೇ । ಸ್ವಾನುಭವಾಯ । ಸ್ಥಾನದಾಯ ।
ಸಾನಂದಾಂಕುರಾಯ । ಸಾನಂದಮುನಿವಿಜ್ಞಾತಹರಾಖ್ಯಾಭೂತಯೇ । ಸುನಯನಾಯ ।
ಸುನಾಸಾಯ । ಸುನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ । 90 ।20 ।

ಓಂ ಸುನಿಷ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । ಸುನೀತಯೇ । ಸೂನಾಸ್ತ್ರವಿನಾಶನಾಯ ।
ಸುನೀತಾಯ । ಸೂನೃತಾಯ । ಸೇನಾನ್ಯೇ । ಸೇನಾಪತಯೇ । ಸೇನಾನೀನಾಂ
ಪಾವಕಯೇ । ಸ್ವೇನ ತೇಜಸಾ ದೀಪ್ತಿಮತೇ । ಸೇನಾಕಲ್ಪಾಯ । ಸೇನಾಭ್ಯೋ ।
ಸೇನಾನಿಭ್ಯೋ । ಸ್ತೇನರಕ್ಷಕಾಯ । ಸ್ತೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಸ್ಫೇಂ । ಸ್ತ್ರೈಂ ।
ಸಪ್ತಧಾಚಾರಾಯ । ಸಪ್ತಲೋಕಧೃತೇ । ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಯ । ಸಪ್ತಲೋಕಾಯ ನಮಃ । 90 ।40 ।

ಓಂ ಸಪ್ತವಾಹನಾಯ ನಮಃ । ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವಾಯ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿ-ಮಹಾಮಂತ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರರೂಪಾಯ ।
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಯಾಗಕೃತೇ । ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಯೇ ।
ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಂ ಪತಯೇ । ಸಪ್ತರ್ಷಿಭ್ಯೋ । ಸಪ್ತರ್ಷಿವಂದಿತಾಯ ।
ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಾಯ । ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಾಯ ।
ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಿತಾಯ । ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮಕುಟಾಯ ।
ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವರಪ್ರದಾಯ । ಸಪ್ತಛಂದೋನಿಧಯೇ । ಸಪ್ತಹೋತ್ರಾಯ ।
ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಾಯ । ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಾಯ ।
ಸಪ್ತಚ್ಛದಾಮೋದಮದಾಯ । ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋಮಯಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । 90 ।60 ।

ಓಂ ಸಪ್ತವಿಶಂತಿತಾರೇಶಾಯ ನಮಃ । ಸಪ್ತಾಶ್ವಾಯ । ಸಪ್ತೈಧಸೇ ।
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯ-ಸುಖದಾಯ । ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಾಯ ।
ಸಪ್ರೇಮಹೃದಯಪರಿಪಾಕಾಯ । ಸಪ್ರೇಮಭ್ರಮರಾಭಿರಾಮಾಯ ।
ಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ । ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯ । ಸಂಪ್ರತರ್ದನಾಯ । ಸ್ಥಪತಯೇ ।
ಸ್ವಪತೇ । ಸ್ವಪದಭೂಷೀಕೃತಸರ್ವಮಸ್ತಕಚಯಾಯ । ಸ್ವಪದ್ಭ್ಯೋ ।
ಸ್ವಾಪವರ್ಜಿತಾಯ । ಸ್ವಾಪನಾಯ । ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಮನಸ್ಕಾಖ್ಯಯೋಗಲಭ್ಯಾಯ ।
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । 90 ।60 ।

ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಗಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಪ್ನಾಯ । ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ।
ಸುಪಸನ್ನಾಯ । ಸುಪ್ರಕಾಶಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸುಪ್ರಭೇದಾಗಮನಾಭಯೇ ।
ಸುಪ್ರಭಾಯ । ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ । ಸುಪ್ರತೀಕಾಯ । ಸುಪ್ರತಾಪನಾಯ ।
ಸುಪ್ರಜಾತಾಯ । ಸುಪಾತ್ರಾಯ । ಸುಪೋಷಾಯ । ಸುಪಾಶಾಯ । ಸುಪರ್ಣಾಯ ।
ಸುಪರ್ಣವಾಹನಪ್ರಿಯಾಯ । ಸುಪುಷ್ಪಾಯ । ಸುಪ್ರೀತಾನತತೇಜಸೇ । ಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 9100 ।

ಓಂ ಸಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ । ಸಾಂಬಾಯ । ಸುಬಲಾಯ । ಸುಬಲಾಢ್ಯಾಯ ।
ಸುಬುದ್ಧಯೇ । ಸುಬ ಬಾಣಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ । ಸುಬೀಜಾಯ ।
ಸುಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ । ಸುಬಾಂಧವಾಯ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಸಭಾಪತಯೇ ।
ಸಭಾನಾಥಾಯ । ಸಭಾವನಾಯ । ಸಭಾಭ್ಯೋ । ಸಭಾಪತಿಭ್ಯೋ ।
ಸಂಭಾವ್ಯಾಯ । ಸಂಭಗ್ನಾಯ । ಸಂಭ್ರಮಾಯ । ಸಂಭೂತಯೇ । ಸಂಭವಾಯ ನಮಃ । 9120 ।

ಓಂ ಸ್ವಭಾವಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಭಾವರುದ್ರಾಯ । ಸ್ವಭಾವನಿರ್ಮಲಾಭೋಗಾಯ ।
ಸ್ವಭಕ್ತಜನ-ಸಂತಾಪಪಾಪಾಪದ್ಭಂಗತತ್ಪರಾಯ ।
ಸ್ವಭಕ್ತಾಖಿಲದಾಯಕಾಯ । ಸ್ವಭಾವಾನಲದೀಪ್ತಯೇ । ಸ್ವಭಾವೋದಾರಧೀರಾಯ ।
ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧಾಯ । ಸ್ವಭಾವಭದ್ರಾಯ । ಸ್ವಭಾವಾರ್ಧಾಯ ।
ಸ್ವಭಾವೋತ್ಕೃಷ್ಟಸದ್ಭಾವಾಯ । ಸ್ವಭಾವಪೂಜ್ಯಾಯ । ಸ್ವಾಭರಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸುಭೋಗಿನೇ । ಸುಭಗಾಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಸುಭದ್ರವತೇ ।
ಸುಭಕ್ತಿದಾಯ । ಸುಭುಜಾಯ । ಸ್ವಭುಜೇ । ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದಾಯ ನಮಃ । 9140 ।

ಓಂ ಸುಭಕ್ತಿ ಧೇನುಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । ಸುಭಗಾಯ । ಸುಭಾಸೇ । ಸೋಭ್ಯಾಯ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯರಸ-ಜೀವಾತುಸಾರಾಸಾರವಿವೇಕದೃಶೇ । ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ ।
ಸೌಭಗಾಯ । ಸೌಭಾಗ್ಯನಿಧಯೇ । ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಸುಮನಃಪೂಜ್ಯಾಯ । ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ನೇತ್ರೇ । ಸಮಸ್ತದೇವಾನಾಂ
ವೃತ್ತಿದಾಯ । ಸಮಸ್ತದೇವೇಶ್ವರಾಯ । ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಯೇ ।
ಸಮಸ್ತಗೀರ್ವಾಣಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ । ಸಮಸ್ತಲೋಕವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಸಮಸ್ತಗುಣಸಾಗರಾಯ । ಸಮಸ್ತದುಃಖವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ಸಮಸ್ತಾನಂದಕಾರಣಾಯ । ಸಮಸ್ತಾಮರಲೋಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 9160 ।

ಓಂ ಸಮಸ್ತಸುರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । ಸಮಸ್ತರ್ಷಯೇ । ಸಮಸ್ತೈಕಬಂಧವೇ ।
ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ನಾಥಾಯ । ಸಮಸ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣನಿಧಾನಾಯ ।
ಸಮಷ್ಟಿವಿದ್ಯಾನಗರೀನಾಯಕಾಯ । ಸಮಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸಮಸ್ತಾಯ ।
ಸಮಗ್ರಾಯ । ಸಮಯಾಯ । ಸಮದೃಷ್ಟಯೇ । ಸಮರಮರ್ದನಾಯ ।
ಸಮಂಜಸಾಯ । ಸಮಾರಾಯ । ಸಮರ್ಚಿತಾಯ । ಸಮದಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ।
ಸಮಗ್ರತೇಜಸೇ । ಸಮವರ್ತಿನೇ । ಸಮಸ್ತೋತ್ರಾಯ ನಮಃ । 9180 ।

ಓಂ ಸಮಯಾಸಮಯಾಚಾರಾಯ ನಮಃ । ಸಮಾಸತದ್ಧಿತಾಕಾರಾಯ । ಸಮಾನಾಯ ।
ಸಮಾಯ । ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾಯ । ಸಮಾನಾಭಿಗಮ್ಯಾಯ ।
ಸಮಾಧಿಕೃತೇ । ಸಮಾಮ್ನಾಯಾಯ । ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಸಮ್ರಾಡಾಕೃತಿಧವಲಪಶ್ಚಿಮವದನಾಯ । ಸಮ್ರಾಜೇ । ಸಮಿದ್ಧಾಯ ।
ಸಮಿದ್ಧೋಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಮ್ಮಿತಾಯ । ಸಮಿತ್ಯಧಿಷ್ಠಿತಾಯ ।
ಸಮಿತಿಂಜಯಾಯ । ಸಮೀರಾಹಾರಾತ್ಮಪ್ರವಣಜನಹೃತ್ಪದ್ಮನಿಲಯಾಯ ।
ಸಮೀರಾಹಾರೇಂದ್ರಾಂಗದಾಯ । ಸಮೀಹನಾಯ । ಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ । 1200 ।

ಓಂ ಸಮುದ್ರೋದ್ಭೂತಗರಲಕಂಧರಾಯ ನಮಃ । ಸಮುದ್ರವನಸಾರಾಯ ।
ಸಮುದ್ರವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಸಮುದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಸ್ವಮೂರ್ತಿಕೇಲಿಸಂಪ್ರೀತಾಯ । ಸಮೃದ್ಧಿಮತೇ । ಸಮೃದ್ಧಿಶ್ರಿಯೈ ।
ಸಮೃತ್ಯುಕಪ್ರಪಂಚೌಘಮಹಾಗ್ರಾಸಾಯ । ಸಾಮಗಾಯ । ಸಾಮವೇದಾಯ ।
ಸಾಮಗಾಯಕಾಯ । ಸಾಮಸುಜ್ಯೇಷ್ಠಸಾಮ್ನೇ । ಸಾಮವೇದಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಾಮಗೇಯಾಯ । ಸಾಮಗಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಾಮವೇತ್ರೇ । ಸಾಮಲಿಂಗಾಯ ।
ಸಾಮೇಕ್ಷಣಾಯ । ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಯ ನಮಃ । 9220 ।

ಓಂ ಸಾಮಮಯಾಯ ನಮಃ । ಸಾಮಗಾನವಿನೋದನಾಯ । ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸಾಮಗಾನರತಾಯ । ಸಾಮಪಂಚದಶಾಯ । ಸಾಮ್ನಾಂ ಧಾಮ್ನೇ ।
ಸಾಮಗಾನಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಸಾಮವೇದ್ಯಾಯ । ಸಾಮಾನ್ಯಾಯ । ಸಾಮಾಸ್ಯಾಯ ।
ಸಾಮಾನ್ಯದೇವಾಯ । ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯಾಯ । ಸ್ವಾಮಿಧ್ಯೇಯಾಯ । ಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಾನುವರ್ತಿನೇ ।
ಸ್ವಾಮಿನೇ । ಸುಮಂಗಲಸುಮಂಗಲಾಯ । ಸುಮಂದಾಯ । ಸುಮೇಖಲಾಯ ।
ಸುಮಂಗಲಾಯ । ಸುಮಹಾಸ್ವನಾಯ ನಮಃ । 9240 ।

ಓಂ ಸುಮಧ್ಯಮಾಯ ನಮಃ । ಸುಮನಸೇ । ಸುಮನೋಽಲಂಕೃತಶಿರಸೇ ।
ಸುಮನಃಸೇವ್ಯಾಯ । ಸುಮನಃಶೇಖರಾಯ ।
ಸುಮೀನಾಕ್ಷೀವಕ್ತ್ರಾಂಬುಜತರುಣಸೂರ್ಯಾಯ । ಸುಮುಖರಾಗಾಯ ।
ಸುಮುಖಾಯ । ಸುಮೃಡೀಕಾಯ । ಸುಮೂರ್ತಯೇ । ಸೋಮಾರ್ಧಧಾರಿಣೇ ।
ಸೋಮಧರಾಯ । ಸೋಮಾಧಾರಾಯ । ಸೋಮಪಾದಾಯ । ಸೋಮಕಲಾಧರಮೌಲಯೇ ।
ಸೋಮಸುಂದರಾಯ । ಸೋಮನಾಥಾಯ । ಸೋಮವಿಭೂಷಣಾಯ । ಸೋಮಮಯಾಯ ।
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । 9260 ।

ಓಂ ಸೋಮಸೋಮರತಾಯ ನಮಃ । ಸೋಮಸೋಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಸೋಮಪಾಯ । ಸೋಮಭೂಷಣಾಯ ।
ಸೋಮಪಾವಕಮಾರ್ತಂಡಲೋಚನಾಯ । ಸೋಮಾಸ್ಕಂದಾಯ । ಸೋಮವಹ್ನಿಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಸೋಮಕಲಾಧರಾಯ । ಸೋಮವಾರಿನಭೋಹುತಾಶನಸೋಮಪಾನಿಲಖಾಕೃತಯೇ ।
ಸೋಮಮಂಡಲಗಾಯ । ಸೋಮಾಯ । ಸೋಮೇಶಾಯ । ಸೌಮ್ಯವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ಸೌಮ್ವದಂಷ್ಟ್ರಾವಿಭೂಷಿಣೇ । ಸೌಮ್ಯವಕ್ತ್ರಾಧರಾಯ । ಸೌಮ್ಯರೂಪಾಯ ।
ಸಂಯಜ್ಞಾರಯೇ । ಸಂಯೋಗಾಯ । ಸಂಯುಗಾಪೀಡವಾಹನಾಯ । ಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ । 9280 ।

ಓಂ ಸಂಯೋಗಿನೇ ನಮಃ । ಸಂಯಮಿನೇ । ಸಂಯಮಿಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ಸ್ವಯಂಭೂತಾಯ । ಸ್ವಯಮಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಸ್ವಯಮಪ್ರಣತಾತ್ಮನೇ ।
ಸ್ವಯಂಪ್ರಭಾವಾಯ । ಸ್ವಯಂಭುವೇ । ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಸ್ವಯಂಪ್ರಭವೇ । ಸ್ವಯಂಭ್ವಾಗಮಮಸ್ತಕಾಯ । ಸ್ವಯಂಭುವೇದ್ಯಾಯ ।
ಸ್ವಯಂಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾದಿಮೂರ್ತಯೇ । ಸ್ವಯಂಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ।
ಸ್ವಯಂವಿಶ್ವಭಾಸಕಾಯ । ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಾಯ । ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಸ್ವಯಂಭಪೂಜಿತಾಯ । ಸ್ವಯಂಜಾತಾಯ । ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 9300 ।

ಓಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಚಿರಂತನಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಯಂವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಸ್ವಯಂಭುವೇ ।
ಸಾಯಂ ತಾಂಡವಸಂಭ್ರಮಾಯ । ಸಾಯಕಚಕ್ರಧಾರಿಣೇ । ಸ್ತಾಯುರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಸ್ತಾಯೂನಾಂ ಪತಯೇ । ಸ್ವಾಯುಧಾಯ । ಸುಯುಕ್ತಾಯ । ಸುಯಜ್ಞಾಯ । ಸುಯಾಮುನಾಯ ।
ಸುಯಶಃಶ್ರೀಮುಖವಧೂಸಂಗೀತಾಸ್ವಾದಿನೇ । ಸ್ತೂಯಮಾನಾಯ । ಸರಸಾಯ ।
ಸರಸಾಂಬುನಿಧಯೇ । ಸರಸಸುಭೀಷಣಾಯ । ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಸರಸಚಿತ್ರಗತಯೇ । ಸರಸಗುಣಯುತಾಯ । ಸರಸಮೃದುಭಾಷಾಯ ನಮಃ । 9320 ।

ಓಂ ಸರಸಸುಫಲದಾಯ ನಮಃ । ಸರಸಗುಣಗಣಾಯ । ಸರಸವದನಾಯ ।
ಸರಸ್ವತ್ಯಂಬುಸೇವಿತಾಯ । ಸರಸಿಜವಿಪಕ್ಷಚೂಡಾಯ ।
ಸರಸಿಜಕುವಲಯಜಾಗರಸಂವೇಶನಜಾಗರೂಕಲೋಚನಾಯ ।
ಸರಸೀರುಹಸಂಜಾತಪ್ರಾಪ್ತಸಾರಥಯೇ । ಸರಸೀರುಹಪತ್ರಾಯತದೃಶೇ ।
ಸರಸ್ಯಾಯ । ಸರಿಜ್ಜಟಾಲಾಯ । ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾನಾಂ
ಕರ್ತೃಪ್ರೇರಕಾಯ । ಸರ್ಗಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸರ್ವಪ್ರದಾಯ ।
ಸರ್ವತಃಕೃತಾಸನಾಯ । ಸರ್ವತ್ರಪಾಣಿಪಾದಾಯ । ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ।
ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ । 9340 ।

ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಪಾರಗಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಂಪನ್ನಾಯ ।
ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯನಿಲಯಾಯ । ಸರ್ವಕಾರಣಾಯ । ಸರ್ವಹೃತೇ ।
ಸರ್ವಕೃತೇ । ಸರ್ವಲೋಕೇಶಾಯ । ಸರ್ವಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಾಯ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕೈಕಜೀವಾತವೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ಸರ್ವಭಾವಕರಾಯ । ಸರ್ವಶುಭಂಕರಾಯ । ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂ
ವರಾಯ । ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಪಂಚಕೃತ್ಯಕರ್ಕ್ತ್ರೇ ।
ಸರ್ವದಿವ್ಯೈರಲಂಕೃತಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಿಯಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ । 9360 ।

ಓಂ ಸರ್ವಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಸುರಾಧಿಪಾಯ । ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಾಯ ।
ಸರ್ವವೇದಮಂತ್ರಜನಕಪಂಚವದನಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತಿಹೃದಯಾಯ ।
ಸರ್ವತಃಪಾಣಿಪಾದಾಯ । ಸರ್ವರೋಗವಿನಾಶನಾಯ । ಸರ್ವಕಲ್ಮಷನಾಶಿನೇ ।
ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ದಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಪ್ರಭವೇ । ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಭೂತಾಯ । ಸರ್ವಸಂಹರಣಾಯ । ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥವಿದುಷಾಂ
ಸ್ವಾಯಂಭುವಾಯ । ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಂ ನಿರೃತಯೇ । ಸರ್ವಲೋಕೈಕಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಿರ್ಮಾತ್ರೇ । ಸರ್ವಜನಸದ್ಗುರವೇ । ಸರ್ವಗಾಯ ।
ಸರ್ವಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ । 9380 ।

ಓಂ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಸರ್ವದೇವಾನಾಂ ಪಾಲಕಾಯ ।
ಸರ್ವಮೂರ್ತಾನಾಮಾದಿಕರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧರಾಯ ।
ಸರ್ವಹೃತ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯ ।
ಸರ್ವಭೋಗಸಮೃದ್ಧಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ । ಸರ್ವಶಾಖಾಧಿಪತಯೇ ।
ಸರ್ವಸಹಾಚಕ್ರಸ್ಯಂದನಾಯ । ಸರ್ವನಿಹಂತ್ರೇ । ಸರ್ವಗುಹ್ಯಪಿಶಾಚಾನಾಂ
ಪತಯೇ । ಸರ್ವಗುಣೋಪಪನ್ನಾಯ । ಸರ್ವಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ
ಪ್ರಭವೇ । ಸರ್ವಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ । ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಣಾಯ ।
ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಕಾರಣಾಯ । ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾಯ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಹೇತವೇ ನಮಃ । 9400 ।

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮಾಧಾರಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಭೂತಾನಾಮನುಗ್ರಹಪರಾಯಣಾಯ ।
ಸರ್ವಜಗತಾಮಧಿಪಾಯ । ಸರ್ವಹೃದಯೈಕನಿವಾಸಾಯ ।
ಸರ್ವದೇವಾದಿದೇವಾಯ । ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಧಿಷ್ಠಿತಾಯ । ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಧಾಮ್ನೇ । ಸರ್ವಸ್ಮೈ । ಸರ್ವಸತ್ತ್ವಾವಲಂಬನಾಯ ।
ಸರ್ವಧರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ । ಸರ್ವವಿದೇ । ಸರ್ವರೋಗಘ್ನಾಯ ।
ಸರ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿದೇ । ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಜಿತೇ । ಸರ್ವಧರ್ಮಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾನನಿಧಯೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕೈಕಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ । 9420 ।

ಓಂ ಸರ್ವಸುಗಂಧಿಸುಲೇಪಿತಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಸರ್ವಸಮುದ್ಭವಕಾರಣಲಿಂಗಾಯ । ಸರ್ವಶಂಭವೇ ।
ಸರ್ವದೇವತಪೋಮಯಾಯ । ಸರ್ವಸಾಧನಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಯೇ ।
ಸರ್ವಪಾಪಹರಾಯ । ಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ । ಸರ್ವಶಾಸನಾಯ ।
ಸರ್ವಾಸ್ತ್ರಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ಸರ್ವದೇವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವಂಸಹಾಯ । ಸರ್ವವಾಹನಾಯ ।
ಸರ್ವವೇದಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಸರ್ವಸಹೋಚ್ಛ್ರಾಯಸ್ಯಂದನಶ್ರೀಮತೇ ।
ಸರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಸರ್ವಸಂಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿಸ್ಥಾಯ । ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ । 9440 ।

ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ।
ಸರ್ವಕಾರಣಾಯ । ಸರ್ವದೇವಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಭಯಘ್ನಾಯ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕಾಯ । ಸರ್ವಭಕ್ಷಕಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕೇಶಾಯ ।
ಸರ್ವಜೀವದಯಾಪರಾಯ । ಸವದೇವನಮಸ್ಕೃತಾಯ ।
ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವಪೂರಕಾಯ ।
ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಾಯ । ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ಸರ್ವಪ್ರಕೃಷ್ಟಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ವರಭಯಾಪನಯನಾಯ । ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ । ಸರ್ವತಶ್ಚರಾಯ ।
ಸರ್ವಪ್ರವರ್ತನಾಯ । ಸರ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ । 9460 ।

ಓಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಭೂತದಮನಾಯ । ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಧಿದೈವತಾಯ ।
ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೇ । ಸರ್ವಜಯಿನೇ ।
ಸರ್ವರೂಪಧೃತೇ । ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಶಕ್ತಯೇ ।
ಸರ್ವಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ । ಸರ್ವತಃ ಸಮಾಯ । ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ ।
ಸರ್ವಸೂತ್ರದೃಶೇ । ಸರ್ವಧಾಮ್ನೇ । ಸರ್ವನಿಯೋಜಕಾಯ । ಸರ್ವಮೋಹನಾಯ ।
ಸರ್ವದೇವಪ್ರಿಯಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ । ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸೇ । ಸರ್ವಹಿತಾಯ ನಮಃ । 9480 ।

ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಕರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನಾಂತಕಾಯ । ಸರ್ವಗರ್ವಜಿತೇ । ಸರ್ವಮಂತ್ರಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಸರ್ವದುಃಖಘ್ನೇ । ಸರ್ವದುಃಖವಿಮೀಚನಾಯ । ಸರ್ವದುಃಖಾತಿಗಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಶಕ್ತಯೇ । ಸರ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರಬೋಧಿನೇ । ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಪರ್ವತವಾಸಿನೇ । ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವಭೂತಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ಸರ್ವವರ್ಣಾಯ । ಸರ್ವಮಾಯಾಪ್ರಭಂಜನಾಯ ।
ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿಜನಕಾಯ । ಸರ್ವಭರ್ತ್ರೇ । ಸರ್ವತಂತ್ರಪ್ರಭೂತಯೇ ।
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಚಿಕಿತ್ಸಕಾಯ ನಮಃ । 9500 ।

ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಭಂಜಕಾಯ ।
ಸರ್ವಪಾವನಾಯ । ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಶಮನಾಯ । ಸರ್ವತೋಭದ್ರವಾಸಿನೇ ।
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಿನೇ । ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ಸರ್ವಸತ್ಯದರ್ಶಿನೇ । ಸರ್ವದರ್ಶಿನೇ । ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಘಕಾಯ ।
ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಸಂಪತ್ತಯೇ । ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯ ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಮಂಗಲಸಂಪನ್ನಾಯ ।
ಸರ್ವಮಾಂಗಲ್ಯದಾಯಿನೇ । ಸುರ್ವಸಾಂಕರ್ಯದೋಷಘ್ನೇ ।
ಸರ್ವಯೋಗಪ್ರದಾಯಿನೇ । ಸರ್ವಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೇ ।
ಸರ್ವಹೃತ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ । ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 9520 ।

ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಭಕ್ತಸಮುತ್ಸುಕಾಯ ।
ಸರ್ವಕಾಮಪ್ರಪೂರಕಾಯ । ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತದಮನಾಯ ಸವಂಭೂತನಿವಾಸಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಮಂತಕಾಯ ।
ಸರ್ವಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕಸುಖಾವಹಾಯ ।
ಸರ್ವಲೋಕಶುಭಂಕರಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಯೂರಕಾಯ ।
ಸರ್ವದಿಗ್ವಾಸಸೇ । ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮತೇ । ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ । ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಾಯ । ಸರ್ವವೇದಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಂಪತ್ತಯೇ । ಸರ್ವವೇದಾಂತನಿಲಯಾಯಂ ನಮಃ । 9540 ।

ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಾಯ ।
ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಾಯ । ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಃಸೃತಾಯ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಮತಾಯ । ಸರ್ವಪೋಷಕಾಯ । ಸರ್ವವಿಭವಶಾಲಿನೇ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ । ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಸರ್ವಾಧಾರಾಯ ।
ಸರ್ವಾದಯೇ । ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಸಂಯುಕ್ತಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಾಯ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಭುವೇ । ಸರ್ವಾತಿಶಯಾಯ । ಸರ್ವಾರ್ತಿಹರಾಯ । ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಣೇ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಸರ್ವಾಪನ್ಮೋಚಕತ್ವೇಷ್ಟ-ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾಂತರವರ್ತಿನೇ ನಮಃ । 9560 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಂತಾಯ । ಸರ್ವಾತಿಶಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾಚಾರಾಯ । ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯ । ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಾಯ । ಸರ್ವಾವಾಸಾಯ । ಸರ್ವಾಶಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾಂಗರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರಾಯ । ಸರ್ವಾವಯವಸಂದೀಪ್ತಾಯ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೋಪಾಯಾಯ ।
ಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ । ಸರ್ವಾಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮಗೋಚರಾಯ ।
ಸರ್ವಾಮರಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 9580 ।

ಓಂ ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವಾಸುನಿಲಯಾಯ । ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ
ಸಂಶೋಮಿತಾಯ । ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಾಯ । ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಯ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗೋಚರಾಯ । ಸರ್ವೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಾಯ ।
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವದಾಯ । ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವೋಪರಿಚರಾಯ ।
ಸರ್ವೋತ್ತಮಾಯ । ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಸರ್ವೇಷ್ಟಾಯ । ಸರ್ವೇಷಾಂ
ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪತಯೇ । ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ವಸಂಪನ್ನಾಯ । ಸರ್ವೇಂಗಿತಜ್ಞಾಯ ।
ಸರ್ವೋರಗೇಶ್ವರಾಯ । ಸರ್ವೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮೂಕ್ತಾಯ । ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । 9600 ।

ಓಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಸರ್ವೋತುಂಗಾಯ । ಸ್ವರ್ಣರತ್ನಾಂಗದಲಸತ್ಪಂಚದ್ವಯಭುಜಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಶೇಷಪಾಶಶೋಭಿತಾಂಗ-ಮಂಡಲಾಯ । ಸ್ವರ್ಣಕೇಶಾಯ ।
ಸರ್ಪಭೂಷಾಯ । ಸರ್ಪಹಾರಾಯ । ಸರ್ಪಮಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ।
ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಾಯ । ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಾಯ ।
ಸರ್ಪಪ್ರೀತಕಪಾಲಶುಕ್ತಿಶಕಲ-ವ್ಯಾಕೀರ್ಣಪಂಚೋರಗಾಯ ।
ಸರ್ಪಾಧಿರಾಜೌಷಧಿನಾಥಯುದ್ಧಕ್ಷುಭ್ಯಜ್ಜಟಾಮಂಡಲಗಹ್ವರಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಗಮಾರ್ಗನಿರರ್ಗಲಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಾಪವಗ್ಗದಾತ್ರೇ ।
ಸ್ವರ್ಧುನ್ಯೂರ್ಧ್ವಜಲಕ್ಲಿನ್ನ-ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ಸ್ವರ್ಧುನೀಚಂದ್ರಶಕಲವಿರಾಜಿತಕಿರೀಟಕಾಯ ।
ಸರೋಜಕಿಂಜಲ್ಕಸಮಾನವರ್ಣಾಯ । ಸ್ಮರಾರಾತಯೇ । ಸ್ಮರಪ್ರಾಣದೀಪಕಾಯ ನಮಃ । 9620 ।

ಓಂ ಸ್ಮರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ । ಸ್ಮರಹರಾಯ । ಸ್ಮರಶಾಸನಾಯ ।
ಸ್ಮರಮದ-ವಿನಾಶನಾಯ । ಸಾರಸಸಂಭವಸನ್ನುತಾಯ ।
ಸಾರಂಗದ್ವಿಜಸಂತಾಪಶಮನಾಯ । ಸಾರಗ್ರೀವಾಯ । ಸಾರವಿಶಾರದಾಯ ।
ಸಾರಸಾಕ್ಷಸಮುಜ್ಜೃಂಭಸಾಯಕಾಯ । ಸಾರಭೂತಾಯ । ಸಾರಗ್ರಾಹಿಣೇ ।
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಯೇ । ಸ್ಥಿರಾಯ । ಸ್ಥಿರಧನ್ವಿನೇ ।
ಸ್ಥಿರಭಕ್ತಿಯೋಗಸುಲಭಾಯ । ಸ್ಥಿರವಿಜ್ಞಾನಾಯ । ಸ್ಥಿರಪ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಸ್ಥಿರಯೋಗಾಯ । ಸ್ಥಿರಮಾರ್ಗಾಯ । ಸ್ಥಿರಾಸನಾಯ ನಮಃ । 9640 ।

ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಗಮಾಯ ನಮಃ । ಸುರವಿದ್ವಿಷಾಂ
ಪ್ರಹ್ಲಾದಾಯ । ಸುರಗುರುಸುರವರಪೂಜಿತ-ಲಿಂಗಾಯ ।
ಸುರವನಪುಷ್ಪಸದಾರ್ಚಿತಲಿಂಗಾಯ । ಸುರವಂದ್ಯಪಾದಾಯ ।
ಸುರಸಿದ್ಧ-ನಿವಾಸಾಯ । ಸುರಗುರುಪ್ರಿಯಾಯ । ಸುರದೇವಾಯ ।
ಸುರಭ್ಯುತ್ತರಣಾಯ । ಸುರಶತ್ರುಘ್ನೇ । ಸುರಭಯೇ । ಸುರಕಾರ್ಯಹಿತಾಯ ।
ಸುರವಲ್ಲಭಾಯ । ಸುರನಿಮ್ನಗಾಧರಾಯ । ಸುರವರಮುನಿಸೇವಿತಾಯ ।
ಸುರಮ್ಯರೂಪಾಯ । ಸುರಮುನಿಸನ್ನುತಾಯ । ಸುರಗಣೈರ್ಗೇಯಾಯ ।
ಸುರಗಣಾರ್ಚಿತಪಾದಾಯ । ಸುರಪತಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 9660 ।

ಓಂ ಸುರಮುನಿಗಣಸುಪ್ರಸಾದಕಾಯ ನಮಃ । ಸುರಮುನಿಸ್ವಾಂತಾಂಬುಜಾತಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಸುರಾರಿಘ್ನೇ । ಸುರಾಗ್ರಗಣ್ಯದೇವಾಯ । ಸುರಾಸುರಾರಾಧಿತಪಾದಪದ್ಮಾಯ ।
ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾಯ । ಸುರಾಧಿಪಾಯ । ಸುರಾರಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ ।
ಸುರಾಂಗನಾನೃತ್ಯಪರಾಯ । ಸುರುಚಿರರುಚಿಜಾಲಾಯ ।
ಸುರೇಶೋರುಕಿರೀಟನಾಮರತ್ನಾವೃತಾಷ್ಟಾಪದವಿಷ್ಟರಾಯ ।
ಸುರೇಶಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ । ಸುರೇಶಾನಾಯ । ಸುರೋತ್ತಮಾಯ ।
ಸುರೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯ । ಸೂರ್ಯಕೋಟಿವಿಭಾಸುರಾಯ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಘ್ಯಗಾಯ ।
ಸೂರ್ಯಾಣಾಂ ಪತಯೇ । ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರರೂಪಿಣೇ ।
ಸೂರಿಜನಗೇಯಾಯ ನಮಃ । 9680 ।

ಓಂ ಸೂರಿಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ । ಸೂರಿಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯ । ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನಯನಾಯ ।
ಸೂರ್ವಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಸೋಮವರ್ಣಾಯ । ಸೂರ್ಯಾಯ ।
ಸೂರ್ವತಾಪನಾಯ । ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಂಡಲಾಯ । ಸ್ಮೇರಾನನಾಯ ।
ಸ್ಮೇರಾಂಚಿತಾನನಾಂಭೋಜಕರುಣಾಪೂರಿತೇಕ್ಷಣಾಯ । ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ
ಸೋಮನಾಥಾಯ । ಸೌರಾಣಾಂ ಭಾಸ್ಕರಾಕಾರಾಯ । ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ।
ಸಂಸಾರಸಾರಥಯೇ । ಸಂಸಾರಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರಸೇತವೇ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಮಗ್ನಾನಾಂ ಸಮುದ್ಧರಣಹೇತವೇ । ಸಂಸಾರಮೋಚಕಾಯ ।
ಸಸ್ಮಿತಪುಖಾಯ ನಮಃ । 9700 ।

ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯ ನಮಃ । ಸ್ವಸ್ತಿಭುಜೇ । ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ।
ಸ್ವಸೇವಾಸಮಾಯಾತದೇವಾಸುರೇಂದ್ರಾನಮನ್ಮೌಲಿಮಂದಾರಮಾಲಾಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ।
ಸಸ್ಪಿಂಜರಾಯ । ಸುಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸ್ವಸ್ವರೂಪಾಯ । ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಾಯ ।
ಸಂಸಾರತಾರಕಾಯ । ಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಾಯ । ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಾಯ ।
ಸಂಸೇವಿತಭೃಗುತುಂಗಾಯ । ಸುಸಹಾಯ । ಸುಸಸ್ಯಾಯ । ಸುಸ್ಥಿರಾಯ ।
ಸುಸ್ವಪ್ನಾಯ । ಸುಸ್ವಪ್ನಫಲದಾಯಕಾಯ । ಸುಸಂಕ್ಷೇಪಾಯ ।
ಸುಸ್ನಾತಾಘವಿಪಾಟಕಾಯ । ಸುಸ್ಮಿತಾನನಾಯ ನಮಃ । 9720 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಾಯ । ಸಹಸ್ರಪದೇ ।
ಸಹಸ್ರಫಣಿಭೂಷಣಾಯ । ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ । ಸಹಸ್ರಯುಗಧಾರಿಣೇ । ಸಹಸ್ರಪಾದಚಾರಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧ್ನೇ । ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾವಹಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಲೋಚನಪ್ರಭೃತ್ಯಶೇಷಲೇಖಶೇಖರಪ್ರಸೂನಧೂಲಿಧೋರಣೀ-
ವಿಧೂಸರಾಂಘ್ರಿಪೀಠಭುವೇ । ಸಹಸ್ರಾಗಮಕಟೀತಟಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಭಾನುಸಂಕಾಶಚಕ್ರದಾಯ । ಸಹಸ್ರಕೋಟಿತಪನಸಂಕಾಶಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಾರಮಹಾಮಂದಿರಾಯ । ಸಹಸ್ರಲಿಂಗಾಯ । ಸಹಸ್ರದಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಪ್ರಣವಾಯ । ಸಹಸ್ರನಯನಾದಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ । 9740 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕಚ್ಛಟಾಭಾಸ್ವದ್ವಿಮಾನಾಂತಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಸಹಮಾನಾಯ । ಸಹಜಾನಂದಾಯ । ಸಹಜಾನಂದಸಂದೋಹಸಂಯುಕ್ತಾಯ ।
ಸಹಿಷ್ಣವೇ । ಸಂಹರ್ತ್ರೇ । ಸಂಹಾರಕರ್ತ್ರೇ । ಸಂಹಾರಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸಹ್ಯಗೋದಾವರೀತೀರವಾಸಾಯ । ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ । ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಯೇ ।
ಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಾಯ । ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲರೂಪಾಯ । ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ।
ಸಿಂಹವಾಹನಾಯ । ಸಿಂಹಸಂಹನನಾಯ । ಸುಹೃದೇ । ಸುಹೋತ್ರಾಯ ।
ಸುಹೃತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 9760 ।

ಓಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೈವಲ್ಯರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ಸಂಕ್ಷೇಪ್ತ್ರೇ ।
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮಂಗಲದೈವತಾಯ । ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವೇ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಾಗತಯೇ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೋಚರೋಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರಮಾಣಭೂತಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾರ್ಥವಿದೇ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾರ್ಯಾರ್ಥದರ್ಶಿನೇ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಗಮಗುಹ್ಯಕಾಯ ನಮಃ । 9772

ಹಕಾರಸ್ಯ ಹಂಸೋ ದೇವತಾ । ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಸಿದ್ಧಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಹ್ರೀಂಕೃತಾಯ ನಮಃ । ಹ್ರೀಂಕಾರಾರಾಮಶಾರಿಕಾಯ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಸೌಧರಾಜಾಯ । ಹ್ರೀಂಕಾರಧುನೀಹಂಸಾಯ ।
ಹುಂಕಾರಜಪಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಹಂತ್ರೇ । ಹತಪಾಪವೃಂದಾಯ ।
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಾಯನಾಯ ನಮಃ । 9780 ।

ಓಂ ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ । ಇತ್ಪುಂಡರೀಕಾಂತರಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ।
ಹೃತರಾಗಾಯ । ಹೃತ್ಪಂಕಜಸಮಾಸೀನಾಯ । ಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಯಿನೇ । ಹೃತ್ಕಮಲಸ್ಥಾಯ ।
ಹಿತಮತಯೇ । ಹಿತಕಾರಿಣೇ । ಹಿತಾಹಿತಸಮಾಯ । ಹಿತೈಷಿಣೇ ।
ಹಿತಕೃತ್ಸೌಮ್ಯಾಯ । ಹುತಪ್ರಿಯಾಯ । ಹುತಾಶನಾಯ । ಹುತಾಶನಸಹಾಯಾಯ ।
ಹುತಭುಗ್ಜ್ವಾಲಾಕೋಟಿಭಾನುಸಮಪ್ರಭಾಯ । ಹೇತಿಭಿಃ ಸಮಲಂಕೃತಾಯ ।
ಹೇತುಭೂತಾಯ । ಹೇತಿಧೃತೇ । ಹೃದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 9800 ।

ಓಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । ಹ್ವಾದನಾಯ । ಹೀನಾಯ ।
ಹ್ರೀಂಬೀಜಜಪಚಿಹ್ನಿತಾಯ । ಹಿಮವದ್ಗಿರಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ।
ಹಿಮಘ್ನೇ । ಹಿಮನಾಯಕಾಯ । ಹಿಮಾಂಗಾಯ । ಹಿಮಾಲಯೇ
ಕೇದಾರಾಯ । ಹಿಮಾಚಲೇಂದ್ರತನಯಾವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಹಿಮಚಂದನಕುಂದೇಂದುಕುಮುದಾಂಭೋಜಸಭಿಭಾಯ ।
ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತಾಥಕುಂಕುಮಕವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾಲೋಲಶಿವಾಕ್ಷಮಾಲಾಯ ।
ಹಿಮಾಚಲಕೃತಾಶ್ರಯಾಯ । ಹ್ರೀಮತೇ । ಹೇಮಾಂಗಾಯ । ಹೇಮರೂಪಾಯ ।
ಹೇಮಾಂಶುಕಾಯ । ಹೇಮಗರ್ಭಾಯ । ಹೇಮಲಿಂಗಾಯ । ಹೇಮರೇತಸೇ ನಮಃ । 9820 ।

ಓಂ ಹೇಮಾದ್ರಿಚಾಪಾಯ ನಮಃ । ಹೈಮವತೀಪತಯೇ । ಹೈಮವೀರಾಂಬರಾಯ ।
ಹಯಶೀರ್ಷಾಯ । ಹರಯೇ । ಹರಾಯ । ಹರ್ಯ॑ಕ್ಷಾಯ । ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ।
ಹರೀಶ್ವರಾಯ । ಹರ್ತ್ರೇ । ಹರಿಕೇಶಾಯ । ಹರಿಹರಾಯ । ಹರ್ಷಪ್ರದಾಯ ।
ಹರಯೋಗಿನೇ । ಇರಿವಾಹಾಯ । ಹರಿಧ್ವಜಾಯ । ಹರಿಮಾರ್ಗರತಾಯ ।
ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ । ಹರಾತ್ಮಕಾಯ । ಹರಿಮಾನಸತೋಷಣಾಯ ನಮಃ । 9840 ।

ಓಂ ಹರಿತಾಯ ನಮಃ । ಹರಿನಾಯಕಾಯ । ಹರಿವಿರಿಂಚಿಸುರಾಧಿಪಪೂಜಿತಾಯ ।
ಹರಿಕರಾಘಾತಪ್ರಭೂತಾನಕಧ್ವಾನಸಂತುಷ್ಟಾಯ । ಹರಿಕೇಶಿನೇ ।
ಹರಿನೇತ್ರಾಯ । ಹರಿನಯನಪದ್ಮಾರ್ಚಿತಪದಾಯ । ಹರಿಕೇಶೇಭ್ಯೋ ।
ಹರಿನಂದೀಶಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಲಂಬನಾಯ । ಹರಿಸುಲೋಚನಾಯ । ಹರೇಃ
ಕಾಯಾಪಹಾರಿಣೇ । ಹರ್ಯಕ್ಷವಾನಾಯ । ಹರಿದಂಬರಾಯ । ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾಯ ।
ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಹರಿಣಾಕ್ಷಾಯ । ಹರಿತ್ಕ್ಷೌಮಾಯ । ಹರ್ಯಗ್ನೀಂದ್ರಾತ್ಮನೇ ।
ಹಾರಿಣೇ । ಹಾರಾಯಿತಫಣಿರಾಜಫಣಾಮಣಿವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । 9860 ।

ಓಂ ಹಾರೀತವರದಾಯ ನಮಃ । ಹಾರಕರ್ಪೂರಗೌರಶರೀರಾಯ ।
ಹಾರಕುಂಡಲಕೇಯೂರಾದಿಭೂಷಿತಾಯ । ಹಾರೀಕೃತಭುಜಗರಾಜಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ । ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋದ್ಭವಾಯ । ಹಿರಣ್ಯವಾಹವೇ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಯ । ಹಿರಣ್ಯೋದ್ಭವಕಾರಣಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯ । ಹಿರಣ್ಯದಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಶ್ಮಶ್ರವೇ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಪುತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಕಿಂಕೀಣೀಯುಕ್ತಕಂಕಣಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋತ್ತಮಾಂಗಚ್ಛೇದಕಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಜ್ಯೋತಿರ್ವಿಭ್ರಾಂತಿಸುಪ್ರಭಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ । ಹಿರಣ್ಯವಾಸಸೇ ।
ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ । ಹಿರಣ್ಯನಾಭಾಯ ನಮಃ । 9880 ।

ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಹಿರಣ್ಯವೀರಾಯ । ಹಿರಣ್ಯದಾಯಿನೇ ।
ಹಿರಣ್ಯಮಾಲಿನೇ । ಹಿರಣ್ಯವಸುರೇತಸೇ । ಹಿರಣ್ಯಕುಂಡಲಾಯ । ಹಿರಣ್ಮಯಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಂತಸ್ಥಾಯ । ಹಿರಣ್ಯದಂತಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಸಂದೃಶೇ ।
ಹಿರಣ್ಯಸದೃಶಪ್ರಭಾಯ । ಹೇರಂಬತಾತಾಯ । ಹಲ್ಲಕಾಂಚತ್ಕಿರೀಟಾಯ ।
ಹಲಾಯುಧಾಯ । ಹಾಲಾಸ್ಯಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ । ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಯಕಾಯ ।
ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಾಯ । ಹಾಲಾಹಲಾಲಂಕೃತಕಂಧರಾಯ । ಹಾಲಾಸ್ಯೇಶಾಯ ।
ಹಾಲಾಸ್ಯಾಗತದೇವದೈತ್ಯಸಂಗತಾಪದಾನಾಯ ನಮಃ । 9900 ।

ಓಂ ಹಾಲಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಹಾಲಾಹಲವಿಷಾಪಹಾಯ ।
ಹಾಲಾಹಲಗ್ರಾಸಕರಾಲ-ಕಂಠಾಯ । ಹಲ್ಲೇಖಾಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಹವಿಷೇ । ಹವ್ಯವಾಹಾಯ । ಹವ್ಯವಾಹನಾಯ । ಹವಿಷ್ಯಭುಜೇ ।
ಹವನಾಯ । ಹವಿಷ್ಯಾಶಿನೇ । ಹವಿರ್ಹರಯೇ । ಹವಿಷ್ಮತೇ ।
ಹವ್ಯಕವ್ಯಾಯ । ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಜೇ । ಹವಿರ್ಧಾನಾಯ । ಹವಿಃಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಹಂವಾಮಪಾದಕಟೀತಟಾಯ । ಹಂಸಾಯ । ಹಂಸವಾಹನಾಯ ।
ಹಂಸವಾಹನಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ । 9920 ।

ಓಂ ಹಂಸಗತಯೇ ನಮಃ । ಹಂಸಾರಾಧ್ಯಾಯ ।
ಹಂಸಾಬ್ಜಸಂಭವಸುದೂರಸುಮಸ್ತಕಾಯ । ಹಂಸನಾಥಾಯ ।
ಹಂಸಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಹಂಸಮಂಡಲವಾಸಾಯ । ಹಂಸನೇತ್ರಾಯ ।
ಹಂಸಚಕ್ರರಥಸ್ಥಾಯ । ಹಂಸಚಕ್ರನಿವಾಸಾಯ । ಹಸ್ತೇ
ವಹ್ನಿಧರಾಯ । ಹಸ್ತಾಯ । ಹಸ್ತರಾಜತ್ಪುಂಡರೀಕಾಯ । ಹ್ರಸ್ವಾಯ ।
ಹಾಸಮುಖಾಬ್ಜಾಯ । ಹಿಂಸ್ರಶ್ಮಾಶಾನಿಕೋನ್ಮೋಹ-ನರ್ತನಾಯ । ಹೈಹಯೇಶಾಯ ।
ಹಾಹಾಶಬ್ದಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 9937

ಕ್ಷಕಾರಸ್ಯ ನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ । ಶತ್ರುಜಯಾಯೇಂ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಕ್ಷಾಂಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೌಂಕಾರಬೀಜನಿಲಯಾಯ ।
ಕ್ಷಣಿಕಾನಾಂ ಕ್ಷಣಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 9940 ।

ಓಂ ಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷಣಾನಾಂ ಪತಯೇ । ಕ್ಷೋಣೀಪತಿಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ।
ಕ್ಷತ್ತೃಭ್ಯೋ । ಕ್ಷತಿಕ್ಷಮಾಯ । ಕ್ಷಾಂತಾಯ । ಕ್ಷಾಂತಿಕರಾಯ ।
ಕ್ಷಾಂತಿನಿಲಯಾಯ । ಕ್ಷಾಂತ್ಯಾಸ್ಪದಾಯ । ಕ್ಷಿತೌ ಪಶ್ಚಗುಣಪ್ರದಾಯ ।
ಕ್ಷಿತಿಪತಿಪತಯೇ । ಕ್ಷಿತೀಶಾಯ । ಕ್ಷಿತಿರೂಪಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪತಯೇ । ಕ್ಷೇಮಕೃತೇ । ಕ್ಷೇತ್ರೇಶಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । 9960 ।

ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ । ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಯೇ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಮವಿಮುಕ್ತಕಾಯ । ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನೇ । ಕ್ಷುಧಾಮರಾಯ ।
ಕ್ಷುನ್ನಿವಾರಕಾಯ । ಕ್ಷಪಣಾಯ । ಕ್ಷಪಣದಕ್ಷಾಯ । ಕ್ಷಪಾಪಾಲಾಯ ।
ಕ್ಷಪಿತಪೂರ್ವದೈತ್ಯಾಯ । ಕ್ಷಿಪ್ರೇಷವೇ । ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ಧಪುರತ್ರಯಾಯ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಂಕರಾಯ । ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಾಯ ।
ಕ್ಷುಂಬೀಜಾಯ । ಕ್ಷ್ಮಾಭೃತೇ । ಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ । ಕ್ಷೋಭರಹಿತಾಯ ।
ಕ್ಷೋಭನಾಶಕಾಯ ನಮಃ । 9980 ।

ಓಂ ಕ್ಷೋಭವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಕ್ಷೋಭಹಾರಿಣೇ । ಕ್ಷಮಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾಪರಪರಾಯಣಾಯ । ಕ್ಷಮಿಣಾಂ ವರಾಯ । ಕ್ಷಮಾಧನಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾಧಾರಾಯ । ಕ್ಷಮಾಲವೇ । ಕ್ಷಮಾಪತಯೇ । ಕ್ಷಮಾಭರ್ತ್ರೇ ।
ಕ್ಷಮಾವತೇ । ಕ್ಷಮಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಕ್ಷೇಮೇಶ್ವರಾಯ । ಕ್ಷಾಮಾಯ ।
ಕ್ಷಾಮಹರಾಯ । ಕ್ಷಾಮವತೇ । ಕ್ಷಾಮೋದರಾಯ । ಕ್ಷಾಮಗಾತ್ರಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ । ಕ್ಷೇಮಂಕರಾಯ ನಮಃ । 10000 ।

Also Read:

10000 names of Samba Sada Shiva Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil