Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1008 Names of Sri Krishna Lyrics in Kannada

Shri Krishna Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀಮದ್ರುಕ್ಮಿಮಹೀಪಾಲವಂಶರಕ್ಷಾಮಣಿಃ ಸ್ಥಿರಃ |
ರಾಜಾ ಹರಿಹರಃ ಕ್ಷೋಣೀಂ ರಕ್ಷತ್ಯಂಬುಧಿಮೇಖಲಾಮ್ |೧ ||

ಸ ರಾಜಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ವರಪ್ರದಮ್ |
ದೇವಂ ಶ್ರಿಯಃ ಪತಿಂ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸಮಸ್ತೌದ್ವೇದವೇದಿತಮ್ || ೨ ||

ತಸ್ಯ ಹೃಷ್ಟಾಶಯಃ ಸ್ತುತ್ಯಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಗೋಪಾಙ್ಗನಾವೃತಃ |
ಸ ಪಿಞ್ಛಶ್ಯಾಮಲಂ ರೂಪಂ ಪಿಞ್ಛೋತ್ತಂಸಮದರ್ಶಯತ್ || ೩ ||

ಸ ಪುನಃ ಸ್ವಾತ್ಮವಿನ್ಯಸ್ತಚಿತ್ತಂ ಹರಿಹರಂ ನೃಪಂ |
ಅಭಿಷಿಚ್ಯ ಕೃಪಾವರ್ಷೈರಭಾಷತ ಕೃತಾಞ್ಜಲಿಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ |
ಮಾಮವೇಹಿ ಮಹಾಭಾಗ ಕೃಷ್ಣಂ ಕೃತ್ಯವಿದಾಂ ವರ |
ಪುರಃಸ್ಥಿತೋಽಸ್ಮಿ ತ್ವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪೂರ್ಣಾಸ್ಸನ್ತು ಮನೋರಥಾಃ || ೫ ||

ಸಂರಕ್ಷಣಾಯ ಶಿಷ್ಟಾನಾಂ ದುಷ್ಟಾನಾಂ ಶಿಕ್ಷಣಾಯ ಚ |
ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ವೇದಧರ್ಮಾಣಾಂ ಮಮಾಂಶಸ್ತ್ವಮಿಹೋದಿತಃ || ೬ ||

ರಾಜನ್ನಾಮಸಹಸ್ರೇಣ ರಾಮೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಸ್ತುತಸ್ತ್ವಯಾ |
ಸೋಽಹಂ ಸರ್ವವಿದೋ ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ವಿಶೇಷತಃ || ೭ ||

ಮಾಮಪಿ ತ್ವಂ ಮಹಾಭಾಗ ಮದೀಯಚರಿತಾತ್ಮನಾ |
ಸಮ್ಪ್ರೀಣಯ ಸಹಸ್ರೇಣ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನಾಮ್ || ೮ ||

ಪರಾಶರೇಣ ಮುನಿನಾ ವ್ಯಾಸೇನಾಮ್ನಾಯದರ್ಶಿನಾ |
ಸ್ವಾತ್ಮಭಾಜಾ ಶುಕೇನಾಪಿ ಸೂಕ್ತೇಽಪ್ಯೇತದ್ವಿಭಾವಿತಮ್ || ೯ ||

ತಂ ಹಿ ತ್ವಮನುಸನ್ಧೇಹಿ ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ಪ್ರಭುಂ |
ದತ್ತಾನ್ಯೇಷು ಮಯಾ ನ್ಯಸ್ತಂ ಸಹಸ್ರಂ ರಕ್ಷಯಿಷ್ಯತಿ || ೧೦ ||

ಇದಂ ವಿಶ್ವಹಿತಾರ್ಥಾಯ ರಸನಾರಙ್ಗಗೋಚರಂ |
ಪ್ರಕಾಶಯ ತ್ವಂ ಮೇದಿನ್ಯಾಂ ಪರಮಾಗಮಸಮ್ಮತಮ್ || ೧೧ ||

ಇದಂ ಶಠಾಯ ಮೂರ್ಖಾಯ ನಾಸ್ತಿಕಾಯ ವಿಕೀರ್ಣಿನೇ |
ಅಸೂಯಿನೇಽಹಿತಾಯಾಪಿ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕದಾಚನ || ೧೨ ||

ವಿವೇಕಿನೇ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ವೇದಮಾರ್ಗಾನುಸಾರಿಣೇ |
ಆಸ್ತಿಕಾಯಾತ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯನುಸೃತೋದಯಮ್ || ೧೩ ||

ಕೃಷ್ಣನಾಮಸಹಸ್ರಂ ವೈ ಕೃತಧೀರೇತದೀರಯೇತ್ |

ವಿನಿಯೋಗಃ –
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಪರಾಶರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇತಿ ಬೀಜಮ್, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಶಾರ್ಙ್ಗೀತಿ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ನ್ಯಾಸಃ
ಪರಾಶರಾಯ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಇತಿ ಶಿರಸಿ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಸೇ ನಮಃ ಇತಿ ಮುಖೇ,
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ಹೃದಯೇ,
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಗುಹ್ಯೇ,
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ಪಾದಯೋಃ,
ಶಾರ್ಙ್ಗಧರಾಯ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಸರ್ವಾಙ್ಗೇ ||

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಶೂರವಂಶೈಕಧೀರಿತ್ಯನ್ತಾನಿ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಶೌರಿರಿತ್ಯಾರಭ್ಯ ಸ್ವಭಾಸೋದ್ಭಾಸಿತವ್ರಜ ಇತ್ಯನ್ತಾನಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ |
ಕೃತಾತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನಶಕಟಾರೂಢ ಇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ,
ಬೃನ್ದಾವನಕೃತಾಲಯ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಮಧುರಾಜನವೀಕ್ಷಿತ ಇತ್ಯನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ,
ರಜಕಪ್ರತಿಘಾತಕ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ದ್ವಾರಕಾಪುರಕಲ್ಪನ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ದ್ವಾರಕಾನಿಲಯ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಪರಾಶರ ಇತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ,
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ||

ಧ್ಯಾನಮ್ |
ಕೇಷಾಂಚಿತ್ಪ್ರೇಮಪುಂಸಾಂ ವಿಗಲಿತಮನಸಾಂ ಬಾಲಲೀಲಾವಿಲಾಸಂ
ಕೇಷಾಂ ಗೋಪಾಲಲೀಲಾಙ್ಕಿತರಸಿಕತನುರ್ವೇಣುವಾದ್ಯೇನ ದೇವಮ್ |
ಕೇಷಾಂ ವಾಮಾಸಮಾಜೇ ಜನಿತಮನಸಿಜೋ ದೈತ್ಯದರ್ಪಾಪಹೈವಂ
ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಲಾಷಂ ಸ ಜಯತಿ ಜಗತಾಮೀಶ್ವರಸ್ತಾದೃಶೋಽಭೂತ್ || ೧ ||

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಕೃತಸಂಸ್ತವಸ್ಸುರಗಣೈರ್ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿಃ ಪಣ್ಡಿತೈಃ
ಪ್ರೋದ್ಭೂತೋ ವಸುದೇವಸದ್ಮನಿ ಮುದಾ ಚಿಕ್ರೀಡ ಯೋ ಗೋಕುಲೇ |
ಕಂಸಧ್ವಂಸಕೃತೇ ಜಗಾಮ ಮಧುರಾಂ ಸಾರಾಮಸದ್ವಾರಕಾಂ
ಗೋಪಾಲೋಽಖಿಲಗೋಪಿಕಾಜನಸಖಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ಸ ನಃ || ೨ ||

ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಕಾನ್ತಿಮಿನ್ದುವದನಂ ಬರ್ಹಾವತಂಸಪ್ರಿಯಂ
ಶ್ರೀವತ್ಸಾಙ್ಕಮುದಾರಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಪೀತಾಂಬರಂ ಸುನ್ದರಮ್ |
ಗೋಪೀನಾಂ ನಯನೋತ್ಪಲಾರ್ಚಿತತನುಂ ಗೋಗೋಪಸಂಘಾವೃತಂ
ಗೋವಿನ್ದಂ ಕಲವೇಣುವಾದನರತಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಭೂಷಂ ಭಜೇ || ೩ ||

ಓಂ |
ಕೃಷ್ಣಃ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಃ ಶಾರ್ಙ್ಗೀ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಃ ಸ್ವಸಿದ್ಧಿದಃ |
ಕ್ಷೀರೋದಧಾಮಾ ವ್ಯೂಹೇಶಃ ಶೇಷಶಾಯೀ ಜಗನ್ಮಯಃ || ೧ ||

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಸ್ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿರ್ಭಾರಾರ್ತವಸುಧಾಸ್ತುತಃ |
ದೇವದೇವೋ ದಯಾಸಿನ್ಧುರ್ದೇವದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ || ೨ ||

ಸುಖಭಾವಸ್ಸುಖಾಧಾರೋ ಮುಕುನ್ದೋ ಮುದಿತಾಶಯಃ |
ಅವಿಕ್ರಿಯಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿರಧ್ಯಾತ್ಮಸ್ವಸ್ವರೂಪವಾನ್ || ೩ ||

ಶಿಷ್ಟಾಭಿಲಕ್ಷ್ಯೋ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮತ್ರಾಣಾರ್ಥಚೇಷ್ಟಿತಃ |
ಅನ್ತರ್ಯಾಮೀ ಕಲಾರೂಪಃ ಕಾಲಾವಯವಸಾಕ್ಷಿಕಃ || ೪ ||

ವಸುಧಾಯಾಸಹರಣೋ ನಾರದಪ್ರೇರಣೋನ್ಮುಖಃ |
ಪ್ರಭೂಷ್ಣುರ್ನಾರದೋದ್ಗೀತೋ ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರಾಯಣಃ || ೫ ||

ರೌಹಿಣೇಯಕೃತಾನನ್ದೋ ಯೋಗಜ್ಞಾನನಿಯೋಜಕಃ |
ಮಹಾಗುಹಾನ್ತರ್ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಃ ಪುರಾಣವಪುರಾತ್ಮವಾನ್ || ೬ ||

ಶೂರವಂಶೈಕಧೀಶ್ಶೌರಿಃ ಕಂಸಶಂಕಾವಿಷಾದಕೃತ್ |
ವಸುದೇವೋಲ್ಲಸಚ್ಛಕ್ತಿರ್ದೇವಕ್ಯಷ್ಟಮಗರ್ಭಗಃ || ೭ ||

ವಸುದೇವಸುತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ದೇವಕೀನನ್ದನೋ ಹರಿಃ |
ಆಶ್ಚರ್ಯಬಾಲಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಕ್ಷ್ಮವಕ್ಷಾಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ || ೮ ||

ಸ್ವಭಾವೋತ್ಕೃಷ್ಟಸದ್ಭಾವಃ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮ್ಯನ್ತಸಂಭವಃ |
ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯರ್ಕ್ಷಸಂಭೂತೋ ನಿಶೀಥಸಮಯೋದಿತಃ || ೯ ||

ಶಙ್ಖಚಕ್ರಗದಾಪದ್ಮಪಾಣಿಃ ಪದ್ಮನಿಭೇಕ್ಷಣಃ |
ಕಿರೀಟೀ ಕೌಸ್ತುಭೋರಸ್ಕಃ ಸ್ಫುರನ್ಮಕರಕುಣ್ಡಲಃ || ೧೦ ||

ಪೀತವಾಸಾ ಘನಶ್ಯಾಮಃ ಕುಞ್ಚಿತಾಞ್ಚಿತಕುನ್ತಲಃ |
ಸುವ್ಯಕ್ತವ್ಯಕ್ತಾಭರಣಃ ಸೂತಿಕಾಗೃಹಭೂಷಣಃ || ೧೧ ||

ಕಾರಾಗಾರಾನ್ಧಕಾರಘ್ನಃ ಪಿತೃಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮಸೂಚಕಃ |
ವಸುದೇವಸ್ತುತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಃ || ೧೨ ||

ನಿರವದ್ಯಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿರ್ನ್ಯಾಯವಾಕ್ಯನಿಯೋಜಕಃ |
ಅದೃಷ್ಟಚೇಷ್ಟಃ ಕೂಟಸ್ಥೋ ಧೃತಲೌಕಿಕವಿಗ್ರಹಃ || ೧೩ ||

ಮಹರ್ಷಿಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸೋ ಮಹೀಮಙ್ಗಲದಾಯಕಃ |
ಸನ್ತೋಷಿತಸುರವ್ರಾತಃ ಸಾಧುಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಕಃ || ೧೪ ||

ಜನಕೋಪಾಯನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ದೇವಕೀನಯನೋತ್ಸವಃ |
ಪಿತೃಪಾಣಿಪರಿಷ್ಕಾರೋ ಮೋಹಿತಾಗಾರರಕ್ಷಕಃ || ೧೫ ||

ಸ್ವಶಕ್ತ್ಯುದ್ಧಾಟಿತಾಶೇಷಕಪಾಟಃ ಪಿತೃವಾಹಕಃ |
ಶೇಷೋರಗಫಣಾಚ್ಛತ್ರಶ್ಶೇಷೋಕ್ತಾಖ್ಯಾಸಹಸ್ರಕಃ || ೧೬ ||

ಯಮುನಾಪೂರವಿಧ್ವಂಸೀ ಸ್ವಭಾಸೋದ್ಭಾಸಿತವ್ರಜಃ |
ಕೃತಾತ್ಮವಿದ್ಯಾವಿನ್ಯಾಸೋ ಯೋಗಮಾಯಾಗ್ರಸಂಭವಃ || ೧೭ ||

ದುರ್ಗಾನಿವೇದಿತೋದ್ಭಾವೋ ಯಶೋದಾತಲ್ಪಶಾಯಕಃ |
ನನ್ದಗೋಪೋತ್ಸವಸ್ಫೂರ್ತಿರ್ವ್ರಜಾನನ್ದಕರೋದಯಃ || ೧೮ ||

ಸುಜಾತಜಾತಕರ್ಮ ಶ್ರೀರ್ಗೋಪೀಭದ್ರೋಕ್ತಿನಿರ್ವೃತಃ |
ಅಲೀಕನಿದ್ರೋಪಗಮಃ ಪೂತನಾಸ್ತನಪೀಡನಃ || ೧೯ ||

ಸ್ತನ್ಯಾತ್ತಪೂತನಾಪ್ರಾಣಃ ಪೂತನಾಕ್ರೋಶಕಾರಕಃ |
ವಿನ್ಯಸ್ತರಕ್ಷಾಗೋಧೂಲಿರ್ಯಶೋದಾಕರಲಾಲಿತಃ || ೨೦ ||

ನನ್ದಾಘ್ರಾತಶಿರೋಮಧ್ಯಃ ಪೂತನಾಸುಗತಿಪ್ರದಃ |
ಬಾಲಃ ಪರ್ಯಙ್ಕನಿದ್ರಾಲುರ್ಮುಖಾರ್ಪಿತಪದಾಙ್ಗುಲಿಃ || ೨೧ ||

ಅಞ್ಜನಸ್ನಿಗ್ಧನಯನಃ ಪರ್ಯಾಯಾಙ್ಕುರಿತಸ್ಮಿತಃ |
ಲೀಲಾಕ್ಷಸ್ತರಲಾಲೋಕಶ್ಶಕಟಾಸುರಭಞ್ಜನಃ || ೨೨ ||

ದ್ವಿಜೋದಿತಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನೋ ಮನ್ತ್ರಪೂತಜಲಾಪ್ಲುತಃ |
ಯಶೋದೋತ್ಸಙ್ಗಪರ್ಯಙ್ಕೋ ಯಶೋದಾಮುಖವೀಕ್ಷಕಃ || ೨೩ ||

ಯಶೋದಾಸ್ತನ್ಯಮುದಿತಸ್ತೃಣಾವರ್ತಾದಿದುಸ್ಸಹಃ |
ತೃಣಾವರ್ತಾಸುರಧ್ವಂಸೀ ಮಾತೃವಿಸ್ಮಯಕಾರಕಃ || ೨೪ ||

ಪ್ರಶಸ್ತನಾಮಕರಣೋ ಜಾನುಚಙ್ಕ್ರಮಣೋತ್ಸುಕಃ |
ವ್ಯಾಲಮ್ಬಿಚೂಲಿಕಾರತ್ನೋ ಘೋಷಗೋಪಪ್ರಹರ್ಷಣಃ || ೨೫ ||

ಸ್ವಮುಖಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಾರ್ಥೀ ಗ್ರೀವಾವ್ಯಾಘ್ರನಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಪಙ್ಕಾನುಲೇಪರುಚಿರೋ ಮಾಂಸಲೋರುಕಟೀತಟಃ || ೨೬ ||

ಘೃಷ್ಟಜಾನುಕರದ್ವನ್ದ್ವಃ ಪ್ರತಿಬಿಮ್ಬಾನುಕಾರಕೃತ್ |
ಅವ್ಯಕ್ತವರ್ಣವಾಗ್ವೃತ್ತಿಃ ಸ್ಮಿತಲಕ್ಷ್ಯರದೋದ್ಗಮಃ || ೨೭ ||

ಧಾತ್ರೀಕರಸಮಾಲಮ್ಬೀ ಪ್ರಸ್ಖಲಚ್ಚಿತ್ರಚಙ್ಕ್ರಮಃ |
ಅನುರೂಪವಯಸ್ಯಾಢ್ಯಶ್ಚಾರುಕೌಮಾರಚಾಪಲಃ || ೨೮ ||

ವತ್ಸಪುಚ್ಛಸಮಾಕೃಷ್ಟೋ ವತ್ಸಪುಚ್ಛವಿಕರ್ಷಣಃ |
ವಿಸ್ಮಾರಿತಾನ್ಯವ್ಯಾಪಾರೋ ಗೋಪಗೋಪೀಮುದಾವಹಃ || ೨೯ ||

ಅಕಾಲವತ್ಸನಿರ್ಮೋಕ್ತಾ ವ್ರಜವ್ಯಾಕ್ರೋಶಸುಸ್ಮಿತಃ |
ನವನೀತಮಹಾಚೋರೋ ದಾರಕಾಹಾರದಾಯಕಃ || ೩೦ ||

ಪೀಠೋಲೂಖಲಸೋಪಾನಃ ಕ್ಷೀರಭಾಣ್ಡವಿಭೇದನಃ |
ಶಿಕ್ಯಭಾಣ್ಡಸಮಾಕರ್ಷೀ ಧ್ವಾನ್ತಾಗಾರಪ್ರವೇಶಕೃತ್ || ೩೧ ||

ಭೂಷಾರತ್ನಪ್ರಕಾಶಾಢ್ಯೋ ಗೋಪ್ಯುಪಾಲಮ್ಭಭರ್ತ್ಸಿತಃ |
ಪರಾಗಧೂಸರಾಕಾರೋ ಮೃದ್ಭಕ್ಷಣಕೃತೇಕ್ಷಣಃ || ೩೨ ||

ಬಾಲೋಕ್ತಮೃತ್ಕಥಾರಮ್ಭೋ ಮಿತ್ರಾನ್ತರ್ಗೂಢವಿಗ್ರಹಃ |
ಕೃತಸನ್ತ್ರಾಸಲೋಲಾಕ್ಷೋ ಜನನೀಪ್ರತ್ಯಯಾವಹಃ || ೩೩||

ಮಾತೃದೃಶ್ಯಾತ್ತವದನೋ ವಕ್ತ್ರಲಕ್ಷ್ಯಚರಾಚರಃ |
ಯಶೋದಾಲಾಲಿತಸ್ವಾತ್ಮಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಾಚ್ಛನ್ದ್ಯಮೋಹನಃ || ೩೪ ||

ಸವಿತ್ರೀಸ್ನೇಹಸಂಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ಸವಿತ್ರೀಸ್ತನಲೋಲುಪಃ |
ನವನೀತಾರ್ಥನಾಪ್ರಹ್ವೋ ನವನೀತಮಹಾಶನಃ || ೩೫ ||

ಮೃಷಾಕೋಪಪ್ರಕಮ್ಪೋಷ್ಠೋ ಗೋಷ್ಠಾಙ್ಗಣವಿಲೋಕನಃ |
ದಧಿಮನ್ಥಘಟೀಭೇತ್ತಾ ಕಿಙ್ಕಿಣೀಕ್ವಾಣಸೂಚಿತಃ || ೩೬ ||

ಹೈಯಙ್ಗವೀನರಸಿಕೋ ಮೃಷಾಶ್ರುಶ್ಚೌರ್ಯಶಙ್ಕಿತಃ |
ಜನನೀಶ್ರಮವಿಜ್ಞಾತಾ ದಾಮಬನ್ಧನಿಯನ್ತ್ರಿತಃ || ೩೭ ||

ದಾಮಾಕಲ್ಪಶ್ಚಲಾಪಾಙ್ಗೋ ಗಾಢೋಲೂಖಲಬನ್ಧನಃ |
ಆಕೃಷ್ಟೋಲೂಖಲೋಽನನ್ತಃ ಕುಬೇರಸುತಶಾಪವಿತ್ || | ೩೮ ||

ನಾರದೋಕ್ತಿಪರಾಮರ್ಶೀ ಯಮಲಾರ್ಜುನಭಞ್ಜನಃ |
ಧನದಾತ್ಮಜಸಙ್ಘುಷ್ಟೋ ನನ್ದಮೋಚಿತಬನ್ಧನಃ || ೩೯ ||

ಬಾಲಕೋದ್ಗೀತನಿರತೋ ಬಾಹುಕ್ಷೇಪೋದಿತಪ್ರಿಯಃ |
ಆತ್ಮಜ್ಞೋ ಮಿತ್ರವಶಗೋ ಗೋಪೀಗೀತಗುಣೋದಯಃ || ೪೦ ||

ಪ್ರಸ್ಥಾನಶಕಟಾರೂಢೋ ಬೃನ್ದಾವನಕೃತಾಲಯಃ |
ಗೋವತ್ಸಪಾಲನೈಕಾಗ್ರೋ ನಾನಾಕ್ರೀಡಾಪರಿಚ್ಛದಃ || ೪೧ ||

ಕ್ಷೇಪಣೀಕ್ಷೇಪಣಪ್ರೀತೋ ವೇಣುವಾದ್ಯವಿಶಾರದಃ |
ವೃಷವತ್ಸಾನುಕರಣೋ ವೃಷಧ್ವಾನವಿಡಮ್ಬನಃ || ೪೨ ||

ನಿಯುದ್ಧಲೀಲಾಸಂಹೃಷ್ಟಃ ಕೂಜಾನುಕೃತಕೋಕಿಲಃ |
ಉಪಾತ್ತಹಂಸಗಮನಸ್ಸರ್ವಜನ್ತುರುತಾನುಕೃತ್ || ೪೩ ||

ಭೃಙ್ಗಾನುಕಾರೀ ದಧ್ಯನ್ನಚೋರೋ ವತ್ಸಪುರಸ್ಸರಃ |
ಬಲೀ ಬಕಾಸುರಗ್ರಾಹೀ ಬಕತಾಲುಪ್ರದಾಹಕಃ || ೪೪ ||

ಭೀತಗೋಪಾರ್ಭಕಾಹೂತೋ ಬಕಚಞ್ಚುವಿದಾರಣಃ |
ಬಕಾಸುರಾರಿರ್ಗೋಪಾಲೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲಾದ್ಭುತಾವಹಃ || ೪೫ ||

ಬಲಭದ್ರಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ಕೃತಕ್ರೀಡಾನಿಲಾಯನಃ |
ಕ್ರೀಡಾಸೇತುನಿಧಾನಜ್ಞಃ ಪ್ಲವಙ್ಗೋತ್ಪ್ಲವನೋಽದ್ಭುತಃ || ೪೬ ||

ಕನ್ದುಕಕ್ರೀಡನೋ ಲುಪ್ತನನ್ದಾದಿಭವವೇದನಃ |
ಸುಮನೋಽಲಙ್ಕೃತಶಿರಾಃ ಸ್ವಾದುಸ್ನಿಗ್ಧಾನ್ನಶಿಕ್ಯಭೃತ್ || ೪೭ ||

ಗುಞ್ಜಾಪ್ರಾಲಮ್ಬನಚ್ಛನ್ನಃ ಪಿಞ್ಛೈರಲಕವೇಷಕೃತ್ |
ವನ್ಯಾಶನಪ್ರಿಯಃ ಶೃಙ್ಗರವಾಕಾರಿತವತ್ಸಕಃ || ೪೮ ||

ಮನೋಜ್ಞಪಲ್ಲವೋತ್ತಂಸಪುಷ್ಪಸ್ವೇಚ್ಛಾತ್ತಷಟ್ಪದಃ |
ಮಞ್ಜುಶಿಞ್ಜಿತಮಞ್ಜೀರಚರಣಃ ಕರಕಙ್ಕಣಃ || ೪೯ ||

ಅನ್ಯೋನ್ಯಶಾಸನಃ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಃ ಪರಮಕೈತವಃ |
ಪ್ರತಿಧ್ವಾನಪ್ರಮುದಿತಃ ಶಾಖಾಚತುರಚಙ್ಕ್ರಮಃ || ೫೦ ||

ಅಘದಾನವಸಂಹರ್ತಾ ವ್ರಜವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ |
ವ್ರಜಸಞ್ಜೀವನಃ ಶ್ರೇಯೋನಿಧಿರ್ದಾನವಮುಕ್ತಿದಃ || ೫೧ ||

ಕಾಲಿನ್ದೀಪುಲಿನಾಸೀನಸ್ಸಹಭುಕ್ತವ್ರಜಾರ್ಭಕಃ |
ಕಕ್ಷಾಜಠರವಿನ್ಯಸ್ತವೇಣುರ್ವಲ್ಲವಚೇಷ್ಟಿತಃ || ೫೨ ||

ಭುಜಸನ್ಧ್ಯನ್ತರನ್ಯಸ್ತಶೃಙ್ಗವೇತ್ರಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ |
ವಾಮಪಾಣಿಸ್ಥದಧ್ಯನ್ನಕಬಲಃ ಕಲಭಾಷಣಃ || ೫೩ ||

ಅಙ್ಗುಲ್ಯನ್ತರವಿನ್ಯಸ್ತಫಲಃ ಪರಮಪಾವನಃ |
ಅದೃಶ್ಯತರ್ಣಕಾನ್ವೇಷೀ ವಲ್ಲವಾರ್ಭಕಭೀತಿಹಾ || ೫೪ ||

ಅದೃಷ್ಟವತ್ಸಪವ್ರಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾತವೈಭವಃ |
ಗೋವತ್ಸವತ್ಸಪಾನ್ವೇಷೀ ವಿರಾಟ್-ಪುರುಷವಿಗ್ರಹಃ || ೫೫ ||

ಸ್ವಸಙ್ಕಲ್ಪಾನುರೂಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸವತ್ಸಪರೂಪಧೃಕ್ |
ಯಥಾವತ್ಸಕ್ರಿಯಾರೂಪೋ ಯಥಾಸ್ಥಾನನಿವೇಶನಃ || ೫೬ ||

ಯಥಾವ್ರಜಾರ್ಭಕಾಕಾರೋ ಗೋಗೋಪೀಸ್ತನ್ಯಪಸ್ಸುಖೀ |
ಚಿರಾದ್ವಲೋಹಿತೋ ದಾನ್ತೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾತವೈಭವಃ || ೫೭ ||

ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿರ್ವ್ಯಾಲೀನಸೃಷ್ಟಗೋವತ್ಸವತ್ಸಪಃ |
ಬ್ರಹ್ಮತ್ರಪಾಕರೋ ಧಾತೃಸ್ತುತಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಃ || ೫೮ ||

ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೋಽವ್ಯಕ್ತಸ್ತೇಜೋರೂಪಸ್ಸುಖಾತ್ಮಕಃ |
ನಿರುಕ್ತಂ ವ್ಯಾಕೃತಿರ್ವ್ಯಕ್ತೋ ನಿರಾಲಮ್ಬನಭಾವನಃ || ೫೯ ||

ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುರತನ್ತ್ರೀಕೋ ದೇವಪಕ್ಷಾರ್ಥರೂಪಧೃಕ್ |
ಅಕಾಮಸ್ಸರ್ವವೇದಾದಿರಣೀಯಸ್ಥೂಲರೂಪವಾನ್ || ೬೦ ||

ವ್ಯಾಪೀ ವ್ಯಾಪ್ಯಃ ಕೃಪಾಕರ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರಾಚಾರಸಮ್ಮತಃ |
ಛನ್ದೋಮಯಃ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮಾ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತಿದ್ವಯಾಕೃತಿಃ || ೬೧ ||

ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರಕ್ರೋಧಃ ಪರಃ ಪ್ರಕೃತಿರಕ್ರಮಃ |
ಸಕಲಾವರಣೋಪೇತಸ್ಸರ್ವದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೬೨ ||

ಮಹಾಪ್ರಭಾವನಃ ಪೂರ್ವವತ್ಸವತ್ಸಪದರ್ಶಕಃ |
ಕೃಷ್ಣಯಾದವಗೋಪಾಲೋ ಗೋಪಾಲೋಕನಹರ್ಷಿತಃ || ೬೩ ||

ಸ್ಮಿತೇಕ್ಷಾಹರ್ಷಿತಬ್ರಹ್ಮಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲವಾಕ್ಪ್ರಿಯಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಾಶ್ರುಧೌತಾಙ್ಘ್ರಿರ್ಲೀಲಾವೈಚಿತ್ರ್ಯಕೋವಿದಃ || ೬೪ ||

ಬಲಭದ್ರೈಕಹೃದಯೋ ನಾಮಾಕಾರಿತಗೋಕುಲಃ |
ಗೋಪಾಲಬಾಲಕೋ ಭವ್ಯೋ ರಜ್ಜುಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ || ೬೫ ||

ವೃಕ್ಷಚ್ಛಾಯಾಹತಾಶಾನ್ತಿರ್ಗೋಪೋತ್ಸಙ್ಗೋಪಬರ್ಹಣಃ |
ಗೋಪಸಂವಾಹಿತಪದೋ ಗೋಪವ್ಯಜನವೀಜಿತಃ || ೬೬|
ಗೋಪಗಾನಸುಖೋನ್ನಿದ್ರಃ ಶ್ರೀದಾಮಾರ್ಜಿತಸೌಹೃದಃ |
ಸುನನ್ದಸುಹೃದೇಕಾತ್ಮಾ ಸುಬಲಪ್ರಾಣರಞ್ಜನಃ || ೬೭ ||

ತಾಲೀವನಕೃತಕ್ರೀಡೋ ಬಲಪಾತಿತಧೇನುಕಃ |
ಗೋಪೀಸೌಭಾಗ್ಯಸಮ್ಭಾವ್ಯೋ ಗೋಧೂಲಿಚ್ಛುರಿತಾಲಕಃ || ೬೮ ||

ಗೋಪೀವಿರಹಸನ್ತಪ್ತೋ ಗೋಪಿಕಾಕೃತಮಜ್ಜನಃ |
ಪ್ರಲಮ್ಬಬಾಹುರುತ್ಫುಲ್ಲಪುಣ್ಡರೀಕಾವತಂಸಕಃ || ೬೯ ||

ವಿಲಾಸಲಲಿತಸ್ಮೇರಗರ್ಭಲೀಲಾವಲೋಕನಃ |
ಸ್ರಗ್ಭೂಷಣಾನುಲೇಪಾಢ್ಯೋ ಜನನ್ಯುಪಹೃತಾನ್ನಭುಕ್ || ೭೦ ||

ವರಶಯ್ಯಾಶಯೋ ರಾಧಾಪ್ರೇಮಸಲ್ಲಾಪನಿರ್ವೃತಃ |
ಯಮುನಾತಟಸಞ್ಚಾರೀ ವಿಷಾರ್ತವ್ರಜಹರ್ಷದಃ || ೭೧ ||

ಕಾಲಿಯಕ್ರೋಧಜನಕಃ ವೃದ್ಧಾಹಿಕುಲವೇಷ್ಟಿತಃ |
ಕಾಲಿಯಾಹಿಫಣಾರಙ್ಗನಟಃ ಕಾಲಿಯಮರ್ದನಃ || ೭೨ ||

ನಾಗಪತ್ನೀಸ್ತುತಿಪ್ರೀತೋ ನಾನಾವೇಷಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಅವಿಷ್ವಕ್ತದೃಗಾತ್ಮೇಶಃ ಸ್ವದೃಗಾತ್ಮಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ || ೭೩ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ಸರ್ವಗುಣಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಸ್ಸರ್ವಸಾತ್ವತಃ |
ಅಕುಣ್ಠಧಾಮಾ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕದೃಷ್ಟಿರಾಕಾಶನಿರ್ಮಲಃ || ೭೪ ||

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಗತಿರ್ನಾಗವನಿತಾಪತಿಭೈಕ್ಷದಃ |
ಸ್ವಾಙ್ಘ್ರಿಮುದ್ರಾಙ್ಕನಾಗೇನ್ದ್ರಮೂರ್ಧಾ ಕಾಲಿಯಸಂಸ್ತುತಃ || ೭೫ ||

ಅಭಯೋ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ತುತೋತ್ತಮಗುಣಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಮರುತ್ಪ್ರಾಣಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದ್ಯುಶೀರ್ಷವಾನ್ || ೭೬ ||

ನಾಗೋಪಾಯನಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಹ್ರದೋತ್ಸಾರಿತಕಾಲಿಯಃ |
ಬಲಭದ್ರಸುಖಾಲಾಪೋ ಗೋಪಾಲಿಙ್ಗನನಿರ್ವೃತಃ || ೭೭ ||

ದಾವಾಗ್ನಿಭೀತಗೋಪಾಲಗೋಪ್ತಾ ದಾವಾಗ್ನಿನಾಶನಃ |
ನಯನಾಚ್ಛಾದನಕ್ರೀಡಾಲಮ್ಪಟೋ ನೃಪಚೇಷ್ಟಿತಃ || ೭೮ ||

ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಬಲವಾಹಕಕೇಲಿಮಾನ್ |
ಬಲಘಾತಿತದುರ್ಧರ್ಷಪ್ರಲಮ್ಬೋ ಬಲವತ್ಸಲಃ || ೭೯ ||

ಮುಞ್ಜಾಟವ್ಯಗ್ನಿಶಮನಃ ಪ್ರಾವೃಟ್ಕಾಲವಿನೋದವಾನ್ |
ಶಿಲಾನ್ಯಸ್ತಾನ್ನಭೃದ್ದೈತ್ಯಸಂಹರ್ತಾ ಶಾದ್ವಲಾಸನಃ || ೮೦ ||

ಸದಾಪ್ತಗೋಪಿಕೋದ್ಗೀತಃ ಕರ್ಣಿಕಾರಾವತಂಸಕಃ |
ನಟವೇಷಧರಃ ಪದ್ಮಮಾಲಾಙ್ಕೋ ಗೋಪಿಕಾವೃತಃ || ೮೧ ||

ಗೋಪೀಮನೋಹರಾಪಾಙ್ಗೋ ವೇಣುವಾದನತತ್ಪರಃ |
ವಿನ್ಯಸ್ತವದನಾಮ್ಭೋಜಶ್ಚಾರುಶಬ್ದಕೃತಾನನಃ || ೮೨ ||

ಬಿಮ್ಬಾಧರಾರ್ಪಿತೋದಾರವೇಣುರ್ವಿಶ್ವವಿಮೋಹನಃ |
ವ್ರಜಸಂವರ್ಣಿತಶ್ರಾವ್ಯವೇಣುನಾದಃ ಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಃ || ೮೩ ||

ಗೋಗೋಪಗೋಪೀಜನ್ಮೇಪ್ಸುರ್ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾದ್ಯಭಿವನ್ದಿತಃ |
ಗೀತಸ್ನುತಿಸರಿತ್ಪೂರೋ ನಾದನರ್ತಿತಬರ್ಹಿಣಃ || ೮೪ ||

ರಾಗಪಲ್ಲವಿತಸ್ಥಾಣುರ್ಗೀತಾನಮಿತಪಾದಪಃ |
ವಿಸ್ಮಾರಿತತೃಣಗ್ರಾಸಮೃಗೋ ಮೃಗವಿಲೋಭಿತಃ || ೮೫ ||

ವ್ಯಾಘ್ರಾದಿಹಿಂಸ್ರಸಹಜವೈರಹರ್ತಾ ಸುಗಾಯನಃ |
ಗಾಢೋದೀರಿತಗೋಬೃನ್ದಪ್ರೇಮೋತ್ಕರ್ಣಿತತರ್ಣಕಃ || ೮೬ ||

ನಿಷ್ಪನ್ದಯಾನಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೀಕ್ಷಿತೋ ವಿಶ್ವವನ್ದಿತಃ |
ಶಾಖೋತ್ಕರ್ಣಶಕುನ್ತೌಘಶ್ಛತ್ರಾಯಿತಬಲಾಹಕಃ || ೮೭ ||

ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮಾನನ್ದಶ್ಚಿತ್ರಾಯಿತಚರಾಚರಃ |
ಗೋಪಿಕಾಮದನೋ ಗೋಪೀಕುಚಕುಙ್ಕುಮಮುದ್ರಿತಃ || ೮೮ ||

ಗೋಪಿಕನ್ಯಾಜಲಕ್ರೀಡಾಹೃಷ್ಟೋ ಗೋಪ್ಯಂಶುಕಾಪಹೃತ್ |
ಸ್ಕನ್ಧಾರೋಪಿತಗೋಪಸ್ತ್ರೀವಾಸಾಃ ಕುನ್ದನಿಭಸ್ಮಿತಃ || ೮೯ ||

ಗೋಪೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲಶಶೀ ಗೋಪಿಕಾಯಾಚಿತಾಂಶುಕಃ |
ಗೋಪೀನಮಸ್ಕ್ರಿಯಾದೇಷ್ಟಾ ಗೋಪ್ಯೇಕಕರವನ್ದಿತಃ || ೯೦ ||

ಗೋಪ್ಯಞ್ಜಲಿವಿಶೇಷಾರ್ಥೀ ಗೋಪಕ್ರೀಡಾವಿಲೋಭಿತಃ |
ಶಾನ್ತವಾಸಸ್ಫುರದ್ಗೋಪೀಕೃತಾಞ್ಜಲಿರಘಾಪಹಃ || ೯೧ ||

ಗೋಪೀಕೇಲಿವಿಲಾಸಾರ್ಥೀ ಗೋಪೀಸಂಪೂರ್ಣಕಾಮದಃ |
ಗೋಪಸ್ತ್ರೀವಸ್ತ್ರದೋ ಗೋಪೀಚಿತ್ತಚೋರಃ ಕುತೂಹಲೀ || ೯೨ ||

ಬೃನ್ದಾವನಪ್ರಿಯೋ ಗೋಪಬನ್ಧುರ್ಯಜ್ವಾನ್ನಯಾಚಿತಾ |
ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯಜ್ಞಭಾವಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತ್ನ್ಯಭಿವಾಞ್ಛಿತಃ || ೯೩ ||

ಮುನಿಪತ್ನೀವಿತೀರ್ಣಾನ್ನತೃಪ್ತೋ ಮುನಿವಧೂಪ್ರಿಯಃ |
ದ್ವಿಜಪತ್ನ್ಯಭಿಭಾವಜ್ಞೋ ದ್ವಿಜಪತ್ನೀವರಪ್ರದಃ || ೯೪ ||

ಪ್ರತಿರುದ್ಧಸತೀಮೋಕ್ಷಪ್ರದೋ ದ್ವಿಜವಿಮೋಹಿತಾ |
ಮುನಿಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಯಜ್ವಸ್ತುತೋ ವಾಸವಯಾಗವಿತ್ || ೯೫ ||

ಪಿತೃಪ್ರೋಕ್ತಕ್ರಿಯಾರೂಪಶಕ್ರಯಾಗನಿವಾರಣಃ |
ಶಕ್ರಾಽಮರ್ಷಕರಶ್ಶಕ್ರವೃಷ್ಟಿಪ್ರಶಮನೋನ್ಮುಖಃ || ೯೬ ||

ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ಗೋಪಗೋಬೃನ್ದತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ |
ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಚ್ಛತ್ರಚಣ್ಡದಣ್ಡಭುಜಾರ್ಗಲಃ || ೯೭ ||

ಸಪ್ತಾಹವಿಧೃತಾದ್ರೀನ್ದ್ರೋ ಮೇಘವಾಹನಗರ್ವಹಾ |
ಭುಜಾಗ್ರೋಪರಿವಿನ್ಯಸ್ತಕ್ಷ್ಮಾಧರಕ್ಷ್ಮಾಭೃದಚ್ಯುತಃ || ೯೮ ||

ಸ್ವಸ್ಥಾನಸ್ಥಾಪಿತಗಿರಿರ್ಗೋಪೀದಧ್ಯಕ್ಷತಾರ್ಚಿತಃ |
ಸುಮನಸ್ಸುಮನೋವೃಷ್ಟಿಹೃಷ್ಟೋ ವಾಸವವನ್ದಿತಃ || ೯೯ ||

ಕಾಮಧೇನುಪಯಃಪೂರಾಭಿಷಿಕ್ತಸ್ಸುರಭಿಸ್ತುತಃ |
ಧರಾಙ್ಘ್ರಿರೋಷಧೀರೋಮಾ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಮನೋಮಯಃ || ೧೦೦ ||

ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಶ್ಶಾಸ್ತ್ರನೇತ್ರಸ್ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾರಥಿಃ |
ಐರಾವತಕರಾನೀತವಿಯದ್ಗಙ್ಗಾಪ್ಲುತೋ ವಿಭುಃ || ೧೦೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಷಿಕ್ತೋ ಗೋಗೋಪ್ತಾ ಸರ್ವಲೋಕಶುಭಙ್ಕರಃ |
ಸರ್ವವೇದಮಯೋ ಮಗ್ನನನ್ದಾನ್ವೇಷಿಪಿತೃಪ್ರಿಯಃ || ೧೦೨ ||

ವರುಣೋದೀರಿತಾತ್ಮೇಕ್ಷಾಕೌತುಕೋ ವರುಣಾರ್ಚಿತಃ |
ವರುಣಾನೀತಜನಕೋ ಗೋಪಜ್ಞಾತಾತ್ಮವೈಭವಃ || ೧೦೩ ||

ಸ್ವರ್ಲೋಕಾಲೋಕಸಂಹೃಷ್ಟಗೋಪವರ್ಗತ್ರಿವರ್ಗದಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ್ಗೋಪಿತೋ ಗೋಪದ್ರಷ್ಟಾ ಬ್ರಹ್ಮಪದಪ್ರದಃ || ೧೦೪ ||

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರವಿಹಾರೋತ್ಕಃ ಶ್ರೀಪತಿರ್ವಶಕೋ ಕ್ಷಮಃ |
ಭಯಾಪಹೋ ಭರ್ತೃರುದ್ಧಗೋಪಿಕಾಧ್ಯಾನಗೋಚರಃ || ೧೦೫ ||

ಗೋಪಿಕಾನಯನಾಸ್ವಾದ್ಯೋ ಗೋಪೀನರ್ಮೋಕ್ತಿನಿರ್ವೃತಃ |
ಗೋಪಿಕಾಮಾನಹರಣೋ ಗೋಪಿಕಾಶತಯೂಥಪಃ || ೧೦೬ ||

ವೈಜಯನ್ತೀಸ್ರಗಾಕಲ್ಪೋ ಗೋಪಿಕಾಮಾನವರ್ಧನಃ |
ಗೋಪಕಾನ್ತಾಸುನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಕಾನ್ತೋ ಮನ್ಮಥಮನ್ಮಥಃ || ೧೦೭ ||

ಸ್ವಾತ್ಮಾಸ್ಯದತ್ತತಾಮ್ಬೂಲಃ ಫಲಿತೋತ್ಕೃಷ್ಟಯೌವನಃ |
ವಲ್ಲವೀಸ್ತನಸಕ್ತಾಕ್ಷೋ ವಲ್ಲವೀಪ್ರೇಮಚಾಲಿತಃ || ೧೦೮ ||

ಗೋಪೀಚೇಲಾಞ್ಚಲಾಸೀನೋ ಗೋಪೀನೇತ್ರಾಬ್ಜಷಟ್ಪದಃ |
ರಾಸಕ್ರೀಡಾಸಮಾಸಕ್ತೋ ಗೋಪೀಮಣ್ಡಲಮಣ್ಡನಃ || ೧೦೯ ||

ಗೋಪೀಹೇಮಮಣಿಶ್ರೇಣಿಮಧ್ಯೇನ್ದ್ರಮಣಿರುಜ್ಜ್ವಲಃ |
ವಿದ್ಯಾಧರೇನ್ದುಶಾಪಘ್ನಶ್ಶಙ್ಖಚೂಡಶಿರೋಹರಃ || ೧೧೦ ||

ಶಙ್ಖಚೂಡಶಿರೋರತ್ನಸಮ್ಪ್ರೀಣಿತಬಲೋಽನಘಃ |
ಅರಿಷ್ಟಾರಿಷ್ಟಕೃದ್ದುಷ್ಟಕೇಶಿದೈತ್ಯನಿಷೂದನಃ || ೧೧೧ ||

ಸರಸಸ್ಸಸ್ಮಿತಮುಖಸ್ಸುಸ್ಥಿರೋ ವಿರಹಾಕುಲಃ |
ಸಙ್ಕರ್ಷಣಾರ್ಪಿತಪ್ರೀತಿರಕ್ರೂರಧ್ಯಾನಗೋಚರಃ || ೧೧೨ ||

ಅಕ್ರೂರಸಂಸ್ತುತೋ ಗೂಢೋ ಗುಣವೃತ್ಯುಪಲಕ್ಷಿತಃ |
ಪ್ರಮಾಣಗಮ್ಯಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾಽವಯವೀ ಬುದ್ಧಿತತ್ಪರಃ || ೧೧೩ ||

ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಪ್ರಮಧೀಸ್ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಧಕಃ |
ಪುರುಷಶ್ಚ ಪ್ರಧಾನಾತ್ಮಾ ವಿಪರ್ಯಾಸವಿಲೋಚನಃ || ೧೧೪ ||

ಮಧುರಾಜನಸಂವೀಕ್ಷ್ಯೋ ರಜಕಪ್ರತಿಘಾತಕಃ |
ವಿಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಸಂವೀತೋ ಮಾಲಾಕಾರವರಪ್ರದಃ || ೧೧೫ ||

ಕುಬ್ಜಾವಕ್ರತ್ವನಿರ್ಮೋಕ್ತಾ ಕುಬ್ಜಾಯೌವನದಾಯಕಃ |
ಕುಬ್ಜಾಙ್ಗರಾಗಸುರಭಿಃ ಕಂಸಕೋದಣ್ಡಖಣ್ಡನಃ || ೧೧೬ ||

ಧೀರಃ ಕುವಲಯಾಪೀಡಮರ್ದನಃ ಕಂಸಭೀತಿಕೃತ್ |
ದನ್ತಿದನ್ತಾಯುಧೋ ರಙ್ಗತ್ರಾಸಕೋ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಿತ್ || ೧೧೭ ||

ಚಾಣೂರಹನ್ತಾ ಕಂಸಾರಿರ್ದೇವಕೀಹರ್ಷದಾಯಕಃ |
ವಸುದೇವಪದಾನಮ್ರಃ ಪಿತೃಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ || ೧೧೮ ||

ಉರ್ವೀಭಯಾಪಹೋ ಭೂಪ ಉಗ್ರಸೇನಾಧಿಪತ್ಯದಃ |
ಆಜ್ಞಾಸ್ಥಿತಶಚೀನಾಥಸ್ಸುಧರ್ಮಾನಯನಕ್ಷಮಃ || ೧೧೯ ||

ಆದ್ಯೋ ದ್ವಿಜಾತಿಸತ್ಕರ್ತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಪ್ರದರ್ಶಕಃ |
ಸಾನ್ದೀಪನಿಕೃತಾಭ್ಯಸ್ತವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸೈಕಧೀಸ್ಸುಧೀಃ || ೧೨೦ ||

ಗುರ್ವಭೀಷ್ಟಕ್ರಿಯಾದಕ್ಷಃ ಪಶ್ಚಿಮೋದಧಿಪೂಜಿತಃ |
ಹತಪಞ್ಚಜನಪ್ರಾಪ್ತಪಾಞ್ಚಜನ್ಯೋ ಯಮಾರ್ಚಿತಃ || ೧೨೧ ||

ಧರ್ಮರಾಜಜಯಾನೀತಗುರುಪುತ್ರ ಉರುಕ್ರಮಃ |
ಗುರುಪುತ್ರಪ್ರದಶ್ಶಾಸ್ತಾ ಮಧುರಾಜಸಭಾಸದಃ || ೧೨೨ ||

ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯೋ ಗೋಮನ್ತಗಿರಿಸಞ್ಚರಃ |
ಗೋಮನ್ತದಾವಶಮನೋ ಗರುಡಾನೀತಭೂಷಣಃ || ೧೨೩ ||

ಚಕ್ರಾದ್ಯಾಯುಧಸಂಶೋಭೀ ಜರಾಸನ್ಧಮದಾಪಹಃ |
ಸೃಗಾಲಾವನಿಪಾಲಘ್ನಸ್ಸೃಗಾಲಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಃ || ೧೨೪ ||

ವಿಧ್ವಸ್ತಕಾಲಯವನೋ ಮುಚುಕುನ್ದವರಪ್ರದಃ |
ಆಜ್ಞಾಪಿತಮಹಾಮ್ಭೋಧಿರ್ದ್ವಾರಕಾಪುರಕಲ್ಪನಃ || ೧೨೫ ||

ದ್ವಾರಕಾನಿಲಯೋ ರುಕ್ಮಿಮಾನಹನ್ತಾ ಯದೂದ್ವಹಃ |
ರುಚಿರೋ ರುಕ್ಮಿಣೀಜಾನಿಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನಕಃ ಪ್ರಭುಃ || ೧೨೬ ||

ಅಪಾಕೃತತ್ರಿಲೋಕಾರ್ತಿರನಿರುದ್ಧಪಿತಾಮಹಃ |
ಅನಿರುದ್ಧಪದಾನ್ವೇಷೀ ಚಕ್ರೀ ಗರುಡವಾಹನಃ || ೧೨೭ ||

ಬಾಣಾಸುರಪುರೀರೋದ್ಧಾ ರಕ್ಷಾಜ್ವಲನಯನ್ತ್ರಜಿತ್ |
ಧೂತಪ್ರಮಥಸಂರಮ್ಭೋ ಜಿತಮಾಹೇಶ್ವರಜ್ವರಃ || ೧೨೮ ||

ಷಟ್ಚಕ್ರಶಕ್ತಿನಿರ್ಜೇತಾ ಭೂತವೇತಾಲಮೋಹಕೃತ್ |
ಶಮ್ಭುತ್ರಿಶೂಲಜಿಚ್ಛಮ್ಭುಜೃಮ್ಭಣಶ್ಶಮ್ಭುಸಂಸ್ತುತಃ || ೧೨೯ ||

ಇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮೇನ್ದುಹೃದಯಸ್ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ |
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಹೃದಯೋ ಮೋಹಾವರ್ತನಿವರ್ತನಃ || ೧೩೦ ||

ಆತ್ಮಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ಮೇಧಾ ಕೋಶಸ್ತನ್ಮಾತ್ರರೂಪವಾನ್ |
ಇನ್ದ್ರೋಽಗ್ನಿವದನಃ ಕಾಲನಾಭಸ್ಸರ್ವಾಗಮಾಧ್ವಗಃ || ೧೩೧ ||

ತುರೀಯಸರ್ವಧೀಸಾಕ್ಷೀ ದ್ವನ್ದ್ವಾರಾಮಾತ್ಮದೂರಗಃ |
ಅಜ್ಞಾತಪಾರೋ ವಶ್ಯಶ್ರೀರವ್ಯಾಕೃತವಿಹಾರವಾನ್ || ೧೩೨ ||

ಆತ್ಮಪ್ರದೀಪೋ ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ |
ಬಾಣಬಾಹುವನಚ್ಛೇತ್ತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ || ೧೩೩ ||

ಅನಿರುದ್ಧನಿರೋಧಜ್ಞೋ ಜಲೇಶಾಹೃತಗೋಕುಲಃ |
ಜಲೇಶವಿಜಯೀ ವೀರಸ್ಸತ್ರಾಜಿದ್ರತ್ನಯಾಚಕಃ || ೧೩೪ ||

ಪ್ರಸೇನಾನ್ವೇಷಣೋದ್ಯುಕ್ತೋ ಜಾಮ್ಬವದ್ಧೃತರತ್ನದಃ |
ಜಿತರ್ಕ್ಷರಾಜತನಯಾಹರ್ತಾ ಜಾಮ್ಬವತೀಪ್ರಿಯಃ || ೧೩೫ ||

ಸತ್ಯಭಾಮಾಪ್ರಿಯಃ ಕಾಮಶ್ಶತಧನ್ವಶಿರೋಹರಃ |
ಕಾಲಿನ್ದೀಪತಿರಕ್ರೂರಬನ್ಧುರಕ್ರೂರರತ್ನದಃ || ೧೩೬ ||

ಕೈಕೇಯೀರಮಣೋ ಭದ್ರಾಭರ್ತಾ ನಾಗ್ನಜಿತೀಧವಃ |
ಮಾದ್ರೀಮನೋಹರಶ್ಶೈಬ್ಯಾಪ್ರಾಣಬನ್ಧುರುರುಕ್ರಮಃ || ೧೩೭ ||

ಸುಶೀಲಾದಯಿತೋ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವಃ |
ಲಕ್ಷ್ಮಣಾವಲ್ಲಭೋ ರುದ್ಧಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಮಹಾಪುರಃ || ೧೩೮ ||

ಸುರಪಾಶಾವೃತಿಚ್ಛೇದೀ ಮುರಾರಿಃ ಕ್ರೂರಯುದ್ಧವಿತ್ |
ಹಯಗ್ರೀವಶಿರೋಹರ್ತಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದರ್ಶನಃ || ೧೩೯ ||

ನರಕಾಸುರವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ನರಕಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಃ|
ಪೃಥ್ವೀಸ್ತುತಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಹೃದ್ಯೋ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ || ೧೪೦ ||

ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ಗುಣದ್ರಷ್ಟಾ ಗೂಢಸ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಭೂತಿಮಾನ್ |
ಕವಿರ್ಜಗದುಪದ್ರಷ್ಟಾ ಪರಮಾಕ್ಷರವಿಗ್ರಹಃ || ೧೪೧ ||

ಪ್ರಪನ್ನಪಾಲನೋ ಮಾಲೀ ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿವರ್ಧನಃ |
ವಾಚ್ಯವಾಚಕಶಕ್ತ್ಯರ್ಥಸ್ಸರ್ವವ್ಯಾಕೃತಸಿದ್ಧಿದಃ || ೧೪೨ ||

ಸ್ವಯಂಪ್ರಭುರನಿರ್ವೇದ್ಯಸ್ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಶ್ಚಿರನ್ತನಃ |
ನಾದಾತ್ಮಾ ಮನ್ತ್ರಕೋಟೀಶೋ ನಾನಾವಾದನಿರೋಧಕಃ || ೧೪೩ ||

ಕನ್ದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯಃ ಪರಾರ್ಥೈಕಪ್ರಯೋಜಕಃ |
ಅಮರೀಕೃತದೇವೌಘಃ ಕನ್ಯಕಾಬನ್ಧಮೋಚನಃ || ೧೪೪ ||

ಷೋಡಶಸ್ತ್ರೀಸಹಸ್ರೇಶಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಾಮನೋಭವಃ |
ಕ್ರೀಡಾರತ್ನಾಚಲಾಹರ್ತಾ ವರುಣಚ್ಛತ್ರಶೋಭಿತಃ || ೧೪೫ ||

ಶಕ್ರಾಭಿವನ್ದಿತಶ್ಶಕ್ರಜನನೀಕುಣ್ಡಲಪ್ರದಃ |
ಅದಿತಿಪ್ರಸ್ತುತಸ್ತೋತ್ರೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋದ್ಘುಷ್ಟಚೇಷ್ಟನಃ || ೧೪೬ ||

ಪುರಾಣಸ್ಸಂಯಮೀ ಜನ್ಮಾಲಿಪ್ತಃ ಷಡ್ವಿಂಶಕೋಽರ್ಥದಃ |
ಯಶಸ್ಯನೀತಿರಾದ್ಯನ್ತರಹಿತಸ್ಸತ್ಕಥಾಪ್ರಿಯಃ || ೧೪೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಃ ಪರಾನನ್ದಃ ಪಾರಿಜಾತಾಪಹಾರಕಃ |
ಪೌಣ್ಡ್ರಕಪ್ರಾಣಹರಣಃ ಕಾಶಿರಾಜನಿಷೂದನಃ || ೧೪೮ ||

ಕೃತ್ಯಾಗರ್ವಪ್ರಶಮನೋ ವಿಚಕ್ರವಧದೀಕ್ಷಿತಃ |
ಕಂಸವಿಧ್ವಂಸನಸ್ಸಾಮ್ಬಜನಕೋ ಡಿಮ್ಭಕಾರ್ದನಃ || ೧೪೯ ||

ಮುನಿರ್ಗೋಪ್ತಾ ಪಿತೃವರಪ್ರದಸ್ಸವನದೀಕ್ಷಿತಃ |
ರಥೀ ಸಾರಥ್ಯನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಫಾಲ್ಗುನಃ ಫಾಲ್ಗುನಿಪ್ರಿಯಃ || ೧೫೦ ||

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಸ್ತಮ್ಭನೋದ್ಭಾತೋ ಹರಿಸ್ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಭೇದನಃ |
ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶಃ ಪೂರ್ಣಶ್ರೀರಾದಿನಾರಾಯಣೇಕ್ಷಿತಃ || ೧೫೧ ||

ವಿಪ್ರಪುತ್ರಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಮಾತೃಸುತಪ್ರದಃ |
ಪಾರ್ಥವಿಸ್ಮಯಕೃತ್ಪಾರ್ಥಪ್ರಣವಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧನಃ || ೧೫೨ ||

ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸುಮುಖೋ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮಭೂಷಣಃ |
ಘಣ್ಟಾಕರ್ಣಕ್ರಿಯಾಮೌಢ್ಯಾತ್ತೋಷಿತೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ || ೧೫೩ ||

ಮುನಿಬೃನ್ದಾದಿಭಿರ್ಧ್ಯೇಯೋ ಘಣ್ಟಾಕರ್ಣವರಪ್ರದಃ |
ತಪಶ್ಚರ್ಯಾಪರಶ್ಚೀರವಾಸಾಃ ಪಿಙ್ಗಜಟಾಧರಃ || ೧೫೪ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕೃತಭೂತೇಶಶ್ಶಿವಸ್ತೋತಾ ಶಿವಸ್ತುತಃ |
ಕೃಷ್ಣಾಸ್ವಯಂವರಾಲೋಕಕೌತುಕೀ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಃ || ೧೫೫ ||

ಬಲಸಂರಮ್ಭಶಮನೋ ಬಲದರ್ಶಿತಪಾಣ್ಡವಃ |
ಯತಿವೇಷಾರ್ಜುನಾಭೀಷ್ಟದಾಯೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಗೋಚರಃ || ೧೫೬ ||

ಸುಭದ್ರಾಫಾಲ್ಗುನೋದ್ವಾಹಕರ್ತಾ ಪ್ರೀಣಿತಫಾಲ್ಗುನಃ |
ಖಾಣ್ಡವಪ್ರೀಣಿತಾರ್ಚಿಷ್ಮಾನ್ಮಯದಾನವಮೋಚನಃ || ೧೫೭ ||

ಸುಲಭೋ ರಾಜಸೂಯಾರ್ಹಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಯೋಜಕಃ |
ಭೀಮಾರ್ದಿತಜರಾಸನ್ಧೋ ಮಾಗಧಾತ್ಮಜರಾಜ್ಯದಃ || ೧೫೮ ||

ರಾಜಬನ್ಧನನಿರ್ಮೋಕ್ತಾ ರಾಜಸೂಯಾಗ್ರಪೂಜನಃ |
ಚೈದ್ಯಾದ್ಯಸಹನೋ ಭೀಷ್ಮಸ್ತುತಸ್ಸಾತ್ವತಪೂರ್ವಜಃ || ೧೫೯ ||

ಸರ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಸಮಾಹರ್ತಾ ಮನ್ದರಾಚಲಧಾರಕಃ |
ಯಜ್ಞಾವತಾರಃ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ || ೧೬೦ ||

ಬಲಿಯಜ್ಞಸಭಾಧ್ವಂಸೀ ದೃಪ್ತಕ್ಷತ್ರಕುಲಾನ್ತಕಃ |
ದಶಗ್ರೀವಾನ್ತಕೋ ಜೇತಾ ರೇವತೀಪ್ರೇಮವಲ್ಲಭಃ || ೧೬೧ ||

ಸರ್ವಾವತಾರಾಧಿಷ್ಠಾತಾ ವೇದಬಾಹ್ಯವಿಮೋಹನಃ |
ಕಲಿದೋಷನಿರಾಕರ್ತಾ ದಶನಾಮಾ ದೃಢವ್ರತಃ || ೧೬೨ ||

ಅಮೇಯಾತ್ಮಾ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ವಾಗ್ಮೀ ಚೈದ್ಯಶಿರೋಹರಃ |
ದ್ರೌಪದೀರಚಿತಸ್ತೋತ್ರಃ ಕೇಶವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ || ೧೬೩ ||

ನಾರಾಯಣೋ ಮಧುಪತಿರ್ಮಾಧವೋ ದೋಷವರ್ಜಿತಃ |
ಗೋವಿನ್ದಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ಮಧುಸೂದನಃ || ೧೬೪ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಲೋಕೇಶೋ ವಾಮನಃ ಶ್ರೀಧರಃ ಪುಮಾನ್ |
ಹೃಷೀಕೇಶೋ ವಾಸುದೇವಃ ಪದ್ಮನಾಭೋ ಮಹಾಹ್ರದಃ || ೧೬೫ ||

ದಾಮೋದರಶ್ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಃ ಪಾಞ್ಚಾಲೀಮಾನರಕ್ಷಣಃ |
ಸಾಲ್ವಘ್ನಸ್ಸಮರಶ್ಲಾಘೀ ದನ್ತವಕ್ತ್ರನಿಬರ್ಹಣಃ || ೧೬೬ ||

ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಸಖಾ ಪೃಥುಕಾಸ್ವಾದನಪ್ರಿಯಃ ||

ಘೃಣೀ ದಾಮೋದರಃ ಶ್ರೀದೋ ಗೋಪೀಪುನರವೇಕ್ಷಕಃ || ೧೬೭ ||

ಗೋಪಿಕಾಮುಕ್ತಿದೋ ಯೋಗೀ ದುರ್ವಾಸಸ್ತೃಪ್ತಿಕಾರಕಃ |
ಅವಿಜ್ಞಾತವ್ರಜಾಕೀರ್ಣಪಾಣ್ಡವಾಲೋಕನೋ ಜಯೀ || ೧೬೮ ||

ಪಾರ್ಥಸಾರಥ್ಯನಿರತಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪಾಣ್ಡವದೂತ್ಯಕೃತ್ |
ವಿದುರಾತಿಥ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಕುನ್ತೀಸನ್ತೋಷದಾಯಕಃ || ೧೬೯ ||

ಸುಯೋಧನತಿರಸ್ಕರ್ತಾ ದುರ್ಯೋಧನವಿಕಾರವಿತ್ |
ವಿದುರಾಭಿಷ್ಠುತೋ ನಿತ್ಯೋ ವಾರ್ಷ್ಣೇಯೋ ಮಙ್ಗಲಾತ್ಮಕಃ || ೧೭೦ ||

ಪಞ್ಚವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವೇಶಶ್ಚತುರ್ವಿಂಶತಿದೇಹಭಾಕ್ |
ಸರ್ವಾನುಗ್ರಾಹಕಸ್ಸರ್ವದಾಶಾರ್ಹಸತತಾರ್ಚಿತಃ || ೧೭೧ ||

ಅಚಿನ್ತ್ಯೋ ಮಧುರಾಲಾಪಸ್ಸಾಧುದರ್ಶೀ ದುರಾಸದಃ |
ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಾನುಗತಃ ಕೌರವೇನ್ದ್ರಕ್ಷಯೇಕ್ಷಿತಾ || ೧೭೨ ||

ಉಪೇನ್ದ್ರೋ ದಾನವಾರಾತಿರುರುಗೀತೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಃ ಶ್ರುತಿಮಾನ್ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಶಯಃ || ೧೭೩ ||

ವರಶೀಲಶ್ಶಿವಾರಮ್ಭಸ್ಸುವಿಜ್ಞಾನವಿಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಸ್ವಭಾವಶುದ್ಧಸ್ಸನ್ಮಿತ್ರಸ್ಸುಶರಣ್ಯಸ್ಸುಲಕ್ಷಣಃ || ೧೭೪ ||

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಗತೌದೃಷ್ಟಿಪ್ರದಃ ಕರ್ಣವಿಭೇದನಃ |
ಪ್ರತೋದಧೃಗ್ವಿಶ್ವರೂಪವಿಸ್ಮಾರಿತಧನಞ್ಜಯಃ || ೧೭೫ ||

ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಧರ್ಮಧೇನುರ್ವರ್ಣೋತ್ತಮೋಽವ್ಯಯಃ |
ಚತುರ್ಯುಗಕ್ರಿಯಾಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ || ೧೭೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಪರಿತ್ರಾತಪಾರ್ಥೋ ಭೀಷ್ಮಾರ್ಥಚಕ್ರಭೃತ್ |
ಅರ್ಜುನಾಯಾಸವಿಧ್ವಂಸೀ ಕಾಲದಂಷ್ಟ್ರಾವಿಭೂಷಣಃ || ೧೭೭ ||

ಸುಜಾತಾನನ್ತಮಹಿಮಾ ಸ್ವಪ್ನವ್ಯಾಪಾರಿತಾರ್ಜುನಃ |
ಅಕಾಲಸನ್ಧ್ಯಾಘಟನಶ್ಚಕ್ರಾನ್ತರಿತಭಾಸ್ಕರಃ || ೧೭೮ ||

ದುಷ್ಟಪ್ರಮಥನಃ ಪಾರ್ಥಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ |
ಸಿನ್ಧುರಾಜಶಿರಃಪಾತಸ್ಥಾನವಕ್ತಾ ವಿವೇಕದೃಕ್ || ೧೭೯ ||

ಸುಭದ್ರಾಶೋಕಹರಣೋ ದ್ರೋಣೋತ್ಸೇಕಾದಿವಿಸ್ಮಿತಃ |
ಪಾರ್ಥಮನ್ಯುನಿರಾಕರ್ತಾ ಪಾಣ್ಡವೋತ್ಸವದಾಯಕಃ || ೧೮೦ ||

ಅಙ್ಗುಷ್ಠಾಕ್ರಾನ್ತಕೌನ್ತೇಯರಥಶ್ಶಕ್ತೋಽಹಿಶೀರ್ಷಜಿತ್ |
ಕಾಲಕೋಪಪ್ರಶಮನೋ ಭೀಮಸೇನಜಯಪ್ರದಃ || ೧೮೧ ||

ಅಶ್ವತ್ಥಾಮವಧಾಯಾಸತ್ರಾತಪಾಣ್ಡುಸುತಃ ಕೃತೀ |
ಇಷೀಕಾಸ್ತ್ರಪ್ರಶಮನೋ ದ್ರೌಣಿರಕ್ಷಾವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೧೮೨ ||

ಪಾರ್ಥಾಪಹಾರಿತದ್ರೌಣಿಚೂಡಾಮಣಿರಭಙ್ಗುರಃ |
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಪರಾಮೃಷ್ಟಭೀಮಪ್ರತಿಕೃತಿಸ್ಮಯಃ || ೧೮೩ ||

ಭೀಷ್ಮಬುದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶಾನ್ತಶ್ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಃ |
ಗದಾಗ್ರಜನ್ಮಾ ಪಾಞ್ಚಾಲೀಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಃ || ೧೮೪ ||

ಗಾನ್ಧಾರೀಕೋಪದೃಗ್ಗುಪ್ತಧರ್ಮಸೂನುರನಾಮಯಃ |
ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಭಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಭೀಷ್ಮಶಲ್ಯವ್ಯಧಾವಹಃ || ೧೮೫ ||

ಶಾನ್ತಶ್ಶಾನ್ತನವೋದೀರ್ಣಸರ್ವಧರ್ಮಸಮಾಹಿತಃ |
ಸ್ಮಾರಿತಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾರ್ಥಪ್ರೀತಪಾರ್ಥೋ ಮಹಾಸ್ತ್ರವಿತ್ || ೧೮೬ ||

ಪ್ರಸಾದಪರಮೋದಾರೋ ಗಾಙ್ಗೇಯಸುಗತಿಪ್ರದಃ |
ವಿಪಕ್ಷಪಕ್ಷಕ್ಷಯಕೃತ್ಪರೀಕ್ಷಿತ್ಪ್ರಾಣರಕ್ಷಣಃ || ೧೮೭ ||

ಜಗದ್ಗುರುರ್ಧರ್ಮಸೂನೋರ್ವಾಜಿಮೇಧಪ್ರವರ್ತಕಃ |
ವಿಹಿತಾರ್ಥಾಪ್ತಸತ್ಕಾರೋ ಮಾಸಕಾತ್ಪರಿವರ್ತದಃ || ೧೮೮ ||

ಉತ್ತಙ್ಕಹರ್ಷದಾತ್ಮೀಯದಿವ್ಯರೂಪಪ್ರದರ್ಶಕಃ |
ಜನಕಾವಗತಸ್ವೋಕ್ತಭಾರತಸ್ಸರ್ವಭಾವನಃ || ೧೮೯ ||

ಅಸೋಢಯಾದವೋದ್ರೇಕೋ ವಿಹಿತಾಪ್ತಾದಿಪೂಜನಃ ||
ಸಮುದ್ರಸ್ಥಾಪಿತಾಶ್ಚರ್ಯಮುಸಲೋ ವೃಷ್ಣಿವಾಹಕಃ || ೧೯೦ ||

ಮುನಿಶಾಪಾಯುಧಃ ಪದ್ಮಾಸನಾದಿತ್ರಿದಶಾರ್ಥಿತಃ |
ವೃಷ್ಟಿಪ್ರತ್ಯವಹಾರೋತ್ಕಸ್ಸ್ವಧಾಮಗಮನೋತ್ಸುಕಃ || ೧೯೧ ||

ಪ್ರಭಾಸಾಲೋಕನೋದ್ಯುಕ್ತೋ ನಾನಾವಿಧನಿಮಿತ್ತಕೃತ್ |
ಸರ್ವಯಾದವಸಂಸೇವ್ಯಸ್ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪರಿಚ್ಛದಃ || ೧೯೨ ||

ವೇಲಾಕಾನನಸಞ್ಚಾರೀ ವೇಲಾನಿಲಹೃತಶ್ರಮಃ |
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಯಾದವೋಽನನ್ತಸ್ಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ || ೧೯೩ ||

ದ್ವಿಜಾಲೋಕನಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಮಹೋತ್ಸವಃ |
ಸತ್ಕಾರಾಹ್ಲಾದಿತಾಶೇಷಭೂಸುರಸ್ಸುರವಲ್ಲಭಃ || ೧೯೪ ||

ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಾಪ್ಲುತಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯದಸ್ತೀರ್ಥಪಾವನಃ |
ವಿಪ್ರಸಾತ್ಕೃತಗೋಕೋಟಿಶ್ಶತಕೋಟಿಸುವರ್ಣದಃ || ೧೯೫ ||

ಸ್ವಮಾಯಾಮೋಹಿತಾಽಶೇಷವೃಷ್ಣಿವೀರೋ ವಿಶೇಷವಿತ್ |
ಜಲಜಾಯುಧನಿರ್ದೇಷ್ಟಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾವೇಶಿತಯಾದವಃ || ೧೯೬ ||

ದೇವತಾಭೀಷ್ಟವರದಃ ಕೃತಕೃತ್ಯಃ ಪ್ರಸನ್ನಧೀಃ |
ಸ್ಥಿರಶೇಷಾಯುತಬಲಸ್ಸಹಸ್ರಫಣಿವೀಕ್ಷಣಃ || ೧೯೭ ||

ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷವರಚ್ಛಾಯಾಸೀನಃ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಿತಃ |
ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಸ್ವಭಾವಾರ್ಥಃ ಪ್ರಣಿಧಾನಪರಾಯಣಃ || ೧೯೮ ||

ವ್ಯಾಧೇಷುವಿದ್ಧಪೂಜ್ಯಾಙ್ಘ್ರಿರ್ನಿಷಾದಭಯಮೋಚನಃ |
ಪುಲಿನ್ದಸ್ತುತಿಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪುಲಿನ್ದಸುಗತಿಪ್ರದಃ || ೧೯೯ ||

ದಾರುಕಾರ್ಪಿತಪಾರ್ಥಾದಿಕರಣೀಯೋಕ್ತಿರೀಶಿತಾ |
ದಿವ್ಯದುನ್ದುಭಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ || ೨೦೦ ||

ಪುರಾಣಃ ಪರಮೇಶಾನಃ ಪೂರ್ಣಭೂಮಾ ಪರಿಷ್ಟುತಃ |
ಪತಿರಾದ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ || ೨೦೧ ||

ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ಓಂ ನಮಃ ಇತಿ |

ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಇದಂ ಸಹಸ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕಮ್ |
ಅನನ್ತರೂಪೀ ಭಗವಾನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾದೌ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ || ೨೦೨ ||

ತೇನ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಸಿಷ್ಠಾಯ ತತೋ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪರಾಶರಃ |
ವ್ಯಾಸಾಯ ತೇನ ಸಮ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶುಕೋ ವ್ಯಾಸಾದವಾಪ್ತವಾನ್ || ೨೦೩ ||

ತಚ್ಛಿಷ್ಯೈರ್ಬಹುಭಿರ್ಭೂಮೌ ಖ್ಯಾಪಿತಂ ದ್ವಾಪರೇ ಯುಗೇ |
ಕೃಷ್ಣಾಜ್ಞಯಾ ಹರಿಹರಃ ಕಲೌ ಪ್ರಖ್ಯಾಪಯದ್ವಿಭುಃ || ೨೦೪ ||

ಇದಂ ಪಠತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಚ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಸ್ವಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ತ್ಯೇನಂ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಾದಿದೇವತಾಃ || ೨೦೫ ||

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನ್ಯಶೇಷಾಣಿ ನಾಲಂ ಯಾನಿ ವ್ಯಪೋಹಿತುಮ್ |
ತಾನಿ ಪಾಪಾನಿ ನಶ್ಯನ್ತಿ ಸಕೃದಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸನಾತ್ || ೨೦೬ ||

ಋಣತ್ರಯವಿಮುಕ್ತಸ್ಯ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾನುವರ್ತಿನಃ |
ಋಷೇಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಸ್ಯ ಫಲಂ ವಿನ್ದೇದಿದಂ ಪಠನ್ || ೨೦೭ ||

ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಯಃ ಪಠತ್ಯೇತಚ್ಛೃಣೋತಿ ಚ |
ಶಿವಲಿಙ್ಗಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೨೦೮ ||

ಇದಂ ಕಿರೀಟೀ ಸಞ್ಜಪ್ಯ ಜಯೀ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಭಾಕ್ |
ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಭೂತಸ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಸಾರಥಿಮಾಪ್ತವಾನ್ || ೨೦೯ ||

ದ್ರೌಪದ್ಯಾ ದಮಯನ್ತ್ಯಾ ಚ ಸಾವಿತ್ರ್ಯಾ ಚ ಸುಶೀಲಯಾ |
ದುರಿತಾನಿ ಜಿತಾನ್ಯೇತಜ್ಜಪಾದಾಪ್ತಂ ಚ ವಾಞ್ಛಿತಮ್ || ೨೧೦ ||

ಕಿಮಿದಂ ಬಹುನಾ ಶಂಸನ್ಮಾನವೋ ಮೋದನಿರ್ಭರಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಮವಾಪ್ಯಾನ್ತೇ ಕೃಷ್ಣಸಾಯೂಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೧೧ ||

Also Read:

Sri Krishna Sahasranamavali in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

1008 Names of Sri Krishna Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top