Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names Of Lord Ganesha V3 in English and Meaning | Ganapati, Vinayaka, Ganeshji, Gajanana

Ganesha Ashtottara Shatnamavali / Ganapati, Vinayaka, Ganeshji, Gajanana:

1) Gajanana
2) Ganadhakshya
3) Vighnaraja
4) Vinayaka
5) Dvaimatura
6) Dvimukha
7) Pramukha
8) Sumukha
9) Krati
10) Supradeepa || 10 ||

11) Sukhnidhi
12) Suradhyakshaya
13) Surarighna
14) Mahaganapati
15) Manya
16) Mahakaal
17) Mahabala
18) Heramba
19) Lambajathara
20) Haswagriva || 20 ||

21) Mahodara
22) Madotkata
23) Mahavira
24) Mantrine
25) Mangala swara
26) Pramadha
27) Prathameshwara
28) Pragya
29) Vighnahara
30) Vignaharta || 30 ||

31) Vishwanetra
32) Viratpati
33) Shreepati
34) Vakpati
35) Shringarin
36) Ashritvatsala
37) Shivapriya
38) Shighrakarin
39) Shashwat
40) Bala || 40 ||

41) Balotthitaye
42) Bhavatmajaye
43) Puranapurusha
44) Pushne
45) Pushkarotshipta varine
46) Agranyaye
47) Agrapujyaye
48) Agragamine
49) Mantrakrute
50) Chamikaraprabhaya || 50 ||

51) Sarvaya
52) Sarvopasyaya
53) Sarvakartre
51) Sarvanetre
55) Sarvasiddhipradaya
56) Sarvanetre
57) Panchahastaya
58) Parvatinadanaya
59) Prabhave
60) Kumaragurave || 60 ||

61) Akshobhyaya
62) Kunjarasura bhanjanaya
63) Pramodaya
64) Modakapriya
65) Kantimate
66) Dhrutimate
67) Kamine
68) Kapitthvanaspriyaya
69) Brahmacharine
70) Brahmaroopine || 70 ||

71) Brahmavidhyadhi-danabhuve
72) Jishnave
73) Vishnupriyaya
74) Bhaktajivitaya
75) Jitamanmadhaya
76) Ishwaryakaranaya
77) Jayase
78) Yakshakinnerasevitaya
79) Gangansutaya
80) Ganadhisaya || 80 ||

81) Gambhira-ninadaya
82) Vatave
83) Abhishtavaradaya
84) Jyotishe
85) Bhktanidhaye
86) Bhavagamyaya
87) Mangalapradaya
88) Avyaktaya
89) Aprakruta parakramaya
90) Satyadharmine || 90 ||

91) Sakhye
92) Sarasambhunidhaye
93) Mahesaya
94) Divyangaya
95) Manikinkini-mekhalaya
96) Samastadevatamurtaye
97) Sahishnave
98) Satatotthitaya
99) Vighatakarine
100) Viswagdrushe || 100 ||

101) Viswarakshakrute
102) Kalyanagurave
103) Unmattaveshaya
104) Aparajite
105) Samstajagadadharaya
106) Sarwaishwaryaya
107) Akrantachidachitprabhave
108) Srivighneswaraya || 108 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top