Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Lord Kuber | Kuber Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Lord Kubera is the “treasurer of the gods” and the “king of the yaksha”. He is a true representation of wealth, prosperity and glory. Lord Kubera, also known as Kuber, Kuvera, Kuberan and Dhanpati, is worshipped as the god of wealth by Hindus. Kubera is a god that the three religions of India, namely Hinduism, Buddhism and Jainism, claim to be his. Kubera mantras are not something that can be chanted without believing in them and without putting all the efforts that you can.

॥ ಕುಬೇರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ವಿತ್ತೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಅಲಕಾಧೀಶಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಕುಬೇರಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ।

ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ
ಧನಧಾನ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ
ಸಮೃದ್ಧಿಂ ಮೇ ದೇಹಿ ದಾಪಯ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಶ್ರೀಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಂ ಕುರು ಮೇ ಗೃಹೇ ಶ್ರೀಕುಬೇರ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಯ ಪ್ರಸಹ್ಯ ಸಾಹಿನೇ ನಮೋ ವಯಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಕುರ್ಮಹೇ ।
ಸಮೇಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಕಾಮಾಯ ಮಹ್ಯಂ ಕಾಮೇಶ್ವರೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ದದಾತು ।
ಕುಬೇರಾಜ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಮಹಾರಾಜಾಯ ನಮಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಮನುಜಬಾಹ್ಯವಿಮಾನವರಸ್ತುತಂ
ಗರುಡರತ್ನನಿಭಂ ನಿಧಿನಾಯಕಮ್ ।
ಶಿವಸಖಂ ಮುಕುಟಾದಿವಿಭೂಷಿತಂ
ವರರುಚಿಂ ತಮಹಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಸದಾ ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ದೇವದೇವೇಶ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಹಿತೇಚ್ಛಯಾ ।
ಪೂಜಯಾಮಿ ವಿಧಾನೇನ ಪ್ರಸನ್ನಸುಮುಖೋ ಭವ ॥

ಅಥ ಕುಬೇರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

108 Names of God Kubera in Kannada:

ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಸಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ಪದ್ಮನಿಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಾಖ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕರಾಖ್ಯನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕಚ್ಛಪಾಖ್ಯನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕುನ್ದನಿಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಾಖ್ಯನಿಧಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲನಿತ್ಯಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರನಿಧಿದೀಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಲಪಿಲಾಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಶಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಲೋಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಕೂಬರನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಗ್ರೀವಪಿತ್ರೇ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಗೂಢಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಾಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಪಿನಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಲಕಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸಶೈಲನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಚಿತ್ರಚೈತ್ರರಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಯಾನವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಹಾರಸುಕುತೂಹಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಪುಷ್ಪಕವಾಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಗನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾದಿಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರುಹುತಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕಾಪ್ರಾಕ್ತನನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣೀವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜೇ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣೀಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಮ್ಪುರುಷನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನದಕ್ಷಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುವಾಮಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಿರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮುಖಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ರಿತಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುಷ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕೃತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಷಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀನಿತ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಸದಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ಥಿರಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಜನ್ಮಗೇಹಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಕೃಪಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರೂಪಾಧಿಕವಾಸಭುವೇ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಗುಣೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಣಿಕರುಣಾಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಕೃಪಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಕುಲಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಗನ್ಧಿಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣನಗರೀವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಧಿಪೀಠಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಮಹಾಮೇರೂತ್ತರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹರ್ಷಿಗಣಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂರ್ಪಣಖಾಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಪೂಜಾರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಯೋಗಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಶೇಖರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ । 109 ।

ಇತಿ ।

Also Read Different Names Of Lord Kuber:

108 Names of Lord Kuber | Kuber Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Lord Kuber | Kuber Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top