Home / Shatinamavali / 108 Names of Mata Amritanandamayi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

108 Names of Mata Amritanandamayi | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Mata Amritanandamayi Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ માતા અમૃતાનન્દમયી અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

॥ ૐ અમૃતેશ્વર્યૈ નમઃ ॥

ધ્યાન શ્લોકઃ ।
ધ્યાયામોધવલાવગુણ્ઠનવતીં તેજોમયીં નૈષ્ઠિકીમ્
સ્નિગ્ધાપાઙ્ગવિલોકિનીં ભગવતીં મન્દસ્મિત શ્રીમુખીમ્ ।
વાત્સલ્યામૃતવર્ષિણીં સુમધુરં સઙ્કીર્તનાલાપિનીમ્
શ્યામાઙ્ગીં મધુસિક્તસૂક્તમ્ અમૃતાનન્દાત્મિકામીશ્વરીમ્ ॥

ૐ પૂર્ણ-બ્રહ્મ-સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દ-મૂર્તયે નમઃ ।
ૐ આત્મારામાગ્રગણ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગ-લીનાન્તરાત્મને નમઃ ।
ૐ અન્તર્મુખ સ્વભાવાયૈ નમઃ ।
ૐ તુર્ય-તુઙ્ગ-સ્થલીજુષે નમઃ ।
ૐ પ્રભામણ્ડલ-વીતાયૈ નમઃ ।
ૐ દુરાસદ-મહૌજસે નમઃ ।
ૐ ત્યક્ત-દિગ્વસ્તુ-કાલાદિ-સર્વાવચ્છેદ-રાશયે નમઃ । ૧૦ ।

ૐ સજાતીય-વિજાતીય-સ્વીય-ભેદ-નિરાકૃતે નમઃ ।
ૐ વાણી-બુદ્ધિ-વિમૃગ્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શશ્વદવ્યક્ત-વર્ત્મને નમઃ ।
ૐ નામ-રૂપાદિ શૂન્યાયૈ નમઃ ।
ૐ શૂન્ય-કલ્પ-વિભૂતયે નમઃ ।
ૐ ષડૈશ્વર્ય-સમુદ્રાયૈ નમઃ ।
ૐ દૂરીકૃત-ષડૂર્મયે નમઃ ।
ૐ નિત્ય-પ્રબુદ્ધ-સંશુદ્ધ-નિર્મુક્તાત્મ-પ્રભામુચે નમઃ ।
ૐ કારુણ્યાકુલ-ચિત્તાયૈ નમઃ ।
ૐ ત્યક્ત-યોગ-સુષુપ્તયે નમઃ ।
ૐ કેરલક્ષમાવતીર્ણાયૈ નમઃ । ૨૦ ।

ૐ માનુષસ્ત્રી-વપુર્ભૃતે નમઃ ।
ૐ ધર્મિષ્ઠ-સુગુણાનન્દ-દમયન્તી-સ્વયંભુવે નમઃ ।
ૐ માતા-પિતૃ-ચિરાચીર્ણ-પુણ્યપૂર-ફલાત્મને નમઃ ।
ૐ નિઃશબ્દ-જનનીગર્ભ-નિર્ગમાદ્ભુત-કર્મણે નમઃ ।
ૐ કાલી-શ્રીકૃષ્ણ-સઙ્કાશ-કોમલ-શ્યામલ-ત્વિષે નમઃ ।
ૐ ચિરનષ્ટ-પુનર્લબ્ધ-ભાર્ગવક્ષેત્ર-સમ્પદે નમઃ ।
ૐ મૃતપ્રાય-ભૃગુક્ષેત્ર-પુનરુદ્ધિત-તેજસે નમઃ ।
ૐ સૌશીલ્યાદિ-ગુણાકૃષ્ટ-જઙ્ગમ-સ્થાવરાલયે નમઃ ।
ૐ મનુષ્ય-મૃગ-પક્ષ્યાદિ-સર્વ-સંસેવિતાઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ નૈસર્ગિક-દયા-તીર્થ-સ્નાન-ક્લિન્નાન્તરાત્મને નમઃ । ૩૦ ।

ૐ દરિદ્ર-જનતા-હસ્ત-સમર્પિત-નિજાન્ધસે નમઃ ।
ૐ અન્યવક્ત્ર-પ્રભુક્તાન્ન-પૂરિત-સ્વીય-કુક્ષયે નમઃ ।
ૐ સમ્પ્રાપ્ત-સર્વ-ભૂતાત્મ-સ્વાત્મ-સત્તાનુભૂતયે નમઃ ।
ૐ અશિક્ષિત-સ્વયંસ્વાન્ત-સ્ફુરત્-કૃષ્ણ-વિભૂતયે નમઃ ।
ૐ અચ્છિન્ન-મધુરોદાર-કૃષ્ણ-લીલાનુસન્ધયે નમઃ ।
ૐ નન્દાત્મજ મુખાલોક-નિત્યોત્કણ્ઠિત-ચેતસે નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દ-વિપ્રયોગાધિ-દાવ-દગ્ધાન્તરાત્મને નમઃ ।
ૐ વિયોગ-શોક-સમ્મૂર્ચ્છા-મુહુ-પતિત-વર્ષ્મણે નમઃ ।
ૐ સારમેયાદિ-વિહિત-શુશ્રૂષા-લબ્ધ-બુદ્ધયે નમઃ ।
ૐ પ્રેમભક્તિ-બલાકૃષ્ટ-પ્રાદુર્ભાવિત-શાર્ઙ્ગિણે નમઃ । ૪૦ ।

ૐ કૃષ્ણાલોક-મહાહ્લાદ-ધ્વસ્ત-શોકાન્તરાત્મને નમઃ ।
ૐ કાઞ્ચી-ચન્દ્રક-મઞ્જીર-વંશી-શોભિ-સ્વભૂ-દૃશે નમઃ ।
ૐ સાર્વત્રિક-હૃષીકેશ-સાન્નિધ્ય-લહરી-સ્પૃશે નમઃ ।
ૐ સુસ્મેર-તન્-મુખાલોક-વિસ્મેરોત્ફુલ્લ-દૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ તત્કાન્તિ-યમુના-સ્પર્શ-હૃષ્ટ-રોમાઙ્ગ-યષ્ટયે નમઃ ।
ૐ અપ્રતીક્ષિત-સમ્પ્રાપ્ત-દેવી-રૂપોપલબ્ધયે નમઃ ।
ૐ પાણી-પદ્મ-સ્વપદ્વીણ-શોભમાનાંબિકા-દૃશે નમઃ ।
ૐ દેવી-સદ્યઃ-તિરોધાન-તાપ-વ્યથિત-ચેતસે નમઃ ।
ૐ દીન-રોદન-નિર્ઘોષ-દીર્ણ-દિક્કર્ણ-વર્ત્મને નમઃ ।
ૐ ત્યક્તાન્ન-પાન-નિદ્રાદિ-સર્વ-દૈહિક-ધર્મણે નમઃ । ૫૦ ।

ૐ કુરરાદિ-સમાનીત-ભક્ષ્ય-પોષિત-વર્ત્મણે નમઃ ।
ૐ વીણા-નિષ્યન્દિ-સઙ્ગીત-લાલિત-શ્રુતિનાલયે નમઃ ।
ૐ અપાર-પરમાનન્દ-લહરી-મગ્ન-ચેતસે નમઃ ।
ૐ ચણ્ડિકા-ભીકરાકાર-દર્શનાલબ્ધ-શર્મણે નમઃ ।
ૐ શાન્ત-રૂપામૃત-ઝરી-પારણે-નિર્વૃતાત્મને નમઃ ।
ૐ શારદા-સ્મારકાશેષ-સ્વભાવ-ગુણ-સમ્પદે નમઃ ।
ૐ પ્રતિબિમ્બિત-ચાન્દ્રેય-શારદોભય-મૂર્ત્તયે નમઃ ।
ૐ તન્નાટકાભિનયન-નિત્ય-રઙ્ગયિતાત્મને નમઃ ।
ૐ ચાન્દ્રેય-શારદા-કેલિ-કલ્લોલિત-સુધાબ્ધયે નમઃ ।
ૐ ઉત્તેજિત-ભૃગુક્ષેત્ર-દૈવ-ચૈતન્ય-રંહસે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ ભૂયઃ પ્રત્યવરુદ્ધાર્ષ-દિવ્ય-સંસ્કાર-રાશયે નમઃ ।
ૐ અપ્રાકૃતાદ્ભુતાનન્દ-કલ્યાણ-ગુણ-સિન્ધવે નમઃ ।
ૐ ઐશ્વર્ય-વીર્ય-કીર્તિ-શ્રી-જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-વેશ્મને નમઃ ।
ૐ ઉપાત્ત-બાલગોપાલ-વેષભૂષા-વિભૂતયે નમઃ ।
ૐ સ્મેર-સ્નિગ્ધ-કટાક્ષાયૈ નમઃ ।
ૐ સ્વૈરાધ્યુષિત-વેદયે નમઃ ।
ૐ પિઞ્છ-કુણ્ડલ-મઞ્જીર-વંશિકા-કિઙ્કિણી-ભૃતે નમઃ ।
ૐ ભક્ત-લોકાખિલાભીષ્ટ-પૂરણ પ્રીણનેચ્છવે નમઃ ।
ૐ પીઠારૂઢ-મહાદેવીભાવ-ભાસ્વર-મૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ભૂષણામ્બર-વેશશ્રી-દીપ્યમાનાઙ્ગ-યષ્ટયે નમઃ । ૭૦ ।

ૐ સુપ્રસન્ન-મુખાંભોજ-વરાભયદ-પાણયે નમઃ ।
ૐ કિરીટ-રશના-કર્ણપૂર-સ્વર્ણપટી-ભૃતે નમઃ ।
ૐ જિહ્વ-લીઢ-મહારોગિ-બીભત્સ-વ્રૈણિત-ત્વચે નમઃ ।
ૐ ત્વગ્રોગ-ધ્વંસ-નિષ્ણાત-ગૌરાઙ્ગાપર-મૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સ્તેય-હિંસા-સુરાપાનાદ્યશેષાધર્મ-વિદ્વિષે નમઃ ।
ૐ ત્યાગ-વૈરાગ્ય-મૈત્ર્યાદિ-સર્વ-સદ્વાસના-પુષે નમઃ ।
ૐ પાદાશ્રિત-મનોરૂઢ-દુસ્સંસ્કાર-રહોમુષે નમઃ ।
ૐ પ્રેમ-ભક્તિ-સુધાસિક્ત-સાધુ-ચિત્ત-ગુહાજુષે નમઃ ।
ૐ સુધામણિ મહાનામ્ને નમઃ ।
ૐ સુભાષિત-સુધામુચે નમઃ । ૮૦ ।

ૐ અમૃતાનન્દ-મય્યાખ્યા-જનકર્ણ-પુટસ્પૃશે નમઃ ।
ૐ દૃપ્ત-દત્ત-વિરક્તાયૈ નમઃ ।
ૐ નમ્રાર્પિત-બુભુક્ષવે નમઃ ।
ૐ ઉટ્સૃષ્ટ-ભોગિ-સઙ્ગાયૈ નમઃ ।
ૐ યોગિ-સંગ-રિરંસવે નમઃ ।
ૐ અભિનન્દિત-દાનાદિ-શુભ-કર્માભિવૃદ્ધયે નમઃ ।
ૐ અભિવન્દિત-નિઃશેષ-સ્થિર-જંગમ-સૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ પ્રોત્સાહિત-બ્રહ્મવિદ્યા-સમ્પ્રદાય-પ્રવૃત્તયે નમઃ ।
ૐ પુનરાસાદિત-શ્રેષ્ઠ-તપોવિપિન-વૃત્તયે નમઃ ।
ૐ ભૂયો-ગુરુકુલાવાસ-શિક્ષણોત્સુક-મેધસે નમઃ । ૯૦ ।

ૐ અનેક-નૈષ્ઠિક-બ્રહ્મચારિ-નિર્માતૃ-વેધસે નમઃ ।
ૐ શિષ્ય-સઙ્ક્રામિત-સ્વીય-પ્રોજ્વલદ્-બ્રહ્મ-વર્ચસે નમઃ ।
ૐ અન્તેવાસિ-જનાશેષ-ચેષ્ટા-પાતિત-દૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ મોહાન્ધકાર-સઞ્ચારિ-લોકાનુગ્રાહિ-રોચિષે નમઃ ।
ૐ તમઃ-ક્લિષ્ટ-મનોવૃષ્ટ-સ્વપ્રકાશ-શુભાશિષે નમઃ ।
ૐ ભક્ત-શુદ્ધાન્તરઙ્ગસ્થ-ભદ્ર-દીપ-શિખા-ત્વિષે નમઃ ।
ૐ સપ્રીતિ-ભુક્ત-ભક્તૌઘન્યર્પિત-સ્નેહ-સર્પિષે નમઃ ।
ૐ શિષ્ય-વર્ય-સભા-મધ્ય ધ્યાન-યોગ-વિધિત્સવે નમઃ ।
ૐ શશ્વલ્લોક-હિતાચાર-મગ્ન-દેહેન્દ્રિયાસવે નમઃ ।
ૐ નિજપુણ્ય-પ્રદાનાન્ય-પાપાદાન-ચિકીર્ષવે નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ પ્રસ્વર્યાપન-સ્વીય-નરક-પ્રાપ્તિ-લિપ્સવે નમઃ ।
ૐ રથોત્સવ-ચલત્-કન્યાકુમારી-મર્ત્ય-મૂર્તયે નમઃ ।
ૐ વિમોહાર્ણવ-નિર્મગ્ન-ભૃગુ-ક્ષેત્રો-જ્જિહીર્ષવે નમઃ ।
ૐ પુનસ્સન્તાનિત-દ્વૈપાયન-સત્કુલ-તન્તવે નમઃ ।
ૐ વેદ-શાસ્ત્ર-પુરાણેતિહાસ-શાશ્વત-બન્ધવે નમઃ ।
ૐ ભૃગુક્ષેત્ર-સમુન્મીલત્-પરદૈવત-તેજસે નમઃ ।
ૐ દેવ્યૈ નમઃ ।
ૐ પ્રેમામૃતાનન્દમય્યૈ નિત્યં નમો નમઃ । ૧૦૮ ।
॥ ૐ અમૄતેશ્વર્યૈ નમઃ ॥

Also Read 108 Names of Mata Amritanandamayi:

108 Names of Shri Matangi | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment