Home / Shatinamavali / 108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Nandikeshvara Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼੍ਵਰਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ਵਿਭ੍ਰਾਣਂ ਪਰਸ਼ੁਂ ਮਗਂ ਕਰਤਲੈਰੀਸ਼ਪ੍ਰਣਾਮਾਞ੍ਜਲਿਂ
ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲਨ-ਪਾਣ੍ਡਰਂ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾ-ਗਂਗਾ-ਕਪਰ੍ਦੋਜ੍ਵਲਮ੍।
ਪਰ੍ਯਾਯ-ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਨ੍ਤਕਂ ਪ੍ਰਮਥਪ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਟਂ ਗਣਂ ਦੈਵਤਂ
ਬ੍ਰਹ੍ਨੇਨ੍ਦ੍ਰਾਚ੍ਯੁਤ-ਪੂਜਿਤਾਂਘ੍ਰਿਕਮਲਂ ਸ਼੍ਰੀਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ਂ ਭਜੇ॥

ॐ ਨਨ੍ਦਿਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਧ੍ਯਾਨਪਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਸ਼ਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਪਾਦਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਵਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੁਙ੍ਗਸ਼ੈਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਵਿਰਾਜਮਾਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਟਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਿਤਚਾਮਰਧਾਰਿਣੇ ਨਮਃ
ॐ ਵੇਦਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਨਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੈਲਾਸਵਾਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਤਪਾਦਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤੋਪਵੀਤਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਟ੍ਯਨਨ੍ਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਿਂਕਿਣੀਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਤ੍ਤਸ਼ਙ੍ਗਿਣੇ ਨਮਃ
ॐ ਹਾਟਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹੇਮਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਥ੍ਵੀਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਸ਼ਿਵਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਲਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਰੁਹਾਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਙ੍ਗਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਤਣਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਵੇਦਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੀਘ੍ਰਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਲਲਾਮਕਲਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਲਾਧਿਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਾਰੁਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੋਮਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਵਕ੍ਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਿਨਾਸ਼ਾਨਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਸੁਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਂਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਨਿਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ
ॐ ਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਿਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਦਿਵ੍ਯਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਜ੍ਵਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਵਾਲਨੇਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਵਰ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਕੇਸ਼ਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਦੇਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਵਰ੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਸੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਮਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਸ਼ਙ੍ਗਪਟ੍ਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਵੇਤਚਾਮਰਭੂਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਰਾਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਭਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਕਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਛਿਨ੍ਨਦੈਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਸਾਸੂਤ੍ਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਅਨਨ੍ਤੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਿਲਤਣ੍ਡੁਲਭਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਰਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰਸਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਮਲਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਪਟ੍ਟਸੂਤ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਕਣ੍ਠਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੈਲਾਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਲਾਦਨਸੁਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰਣਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੁਤਿਭਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਘਣ੍ਟਾਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਜ੍ਵਾਲਾਗ੍ਰਾਹਿਣੇ ਨਮਃ
ॐ ਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਰੁਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਪ੍ਰਿਯਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਣ੍ਡਲਧਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਮਾਯ ਨਮਃ
ॐ ਸਿਤਵਰ੍ਣਸ੍ਵਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਵਿਖ੍ਯਾਤਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

Also Read 108 Names of Nandikesvara:

108 Names of Nandikeshvara | Nandikesvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts