Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Rakaradi Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Rakaradi Sri Rama Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ರಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ ।
ಹರಿಃ ಓಂ

ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಪತ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕಾಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರಾರ್ದಿತಕ್ಷೋಣಿ ಪರಿತಾಪವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವನಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಾಸನಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಾದಿದಿಕ್ಪಾಲಮೌಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯದೀಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಾನ್ವಯಪಾಥೋಧಿಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದುಸದ್ಯಶಸೇ ನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ರಾಮಚನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವರುಚಿರಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಾನುಜಾಮನ್ದಿರೋರಸೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವವಿಲಸತ್ಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಪ್ರಿಯವಂಶಕೃತೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿನವ್ಯಾಮ್ಬುಭೃನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಾಂಶುರುಚಿರಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಕರಾಯ ನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ರಾಜೀವಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಜಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವೋತ್ಸಂಗವಿದ್ಯೋತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದ್ವಯುತಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಿಲೇಖಾನಭಾಂಕುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಪ್ರಿಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜನ್ಮಣೀಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾರಾಜದ್ಭ್ರಮರಾಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಲೇಖಾಭಸೀಮನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜನ್ಮೃಗಮದಾಂಕನಾಯ ನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ರಾಜಹೀರಲಸಚ್ಛ್ರೋತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಕರಗಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಾಂಚೀಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಾಂಚನಕಂಕಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣತ್ಕಾಂಚನಮಂಜೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿತಾಖಿಲಭೂತಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾರಾಜತ್ಕುನ್ದರದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತವ್ರಜಾಯ ನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ರಂಜಿತಾದ್ಭುತಗಾಧೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರಸತೀಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರಭಯತ್ತ್ರಾತಗಾಧೇಯ ಸವನೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾರಾಜಚ್ಚರಣಾಮ್ಭೋಜರಜಃಪೂರಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಸುಹೃಚ್ಚಾಪಭೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾರಾಮಾಕರಾಮ್ಭೋಜ ಮಾಲೋನ್ಮೀಲಿತಕಂಠಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾಕರಾಬ್ಜಮಾರನ್ದಬಿನ್ದುಮುಕ್ತಾಫಲಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಂಕಣನಿಧ್ವಾನಮಿಷಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿಶ್ರುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾವಾಮದೃಗನ್ತಾಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ರಾಮತೇಜಸ್ಸಮಾಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಸೋಪಾನಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಘವಾಜ್ಞಾಕೃತಾರಣ್ಯವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಕಂಜಾತಚರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯವಲ್ಕಲವೇಷ್ಟಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರ್ಯಮ್ಬುದಜಟಾಭಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಾಂಗಶ್ರೀವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಚ್ಚಾಪಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಮುನಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರಗಣಪ್ರಾಣಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಫಲಾದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತ್ರಿಂಚರೇನ್ದ್ರಭಗಿನೀಕರ್ಣನಾಸೋಷ್ಟ್ರಭೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾತಮಾಯಾಮೃಗಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾಹೃತಸತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಬನ್ಧುಪುತ್ರಾಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜದೇವಸುತಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಶ್ರೀಹನುಮದ್ವಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಕರನಿಬನ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ಧರಾತ್ರಿಂಚರಾವಾಸಾಯ ನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ರಾವಣಾದಿವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಸಮಾಲಿಂಗಿತಾಂಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣಾನುಜಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜನಕ್ಷತ್ರವಲಯವೃತರಾಕೇನ್ದುಸುನ್ದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇನ್ದುಕುಂಡಲಚ್ಚತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಾಂಶೂತ್ಕರಚಾಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರ್ಷಿಗಣಸಂವೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಜಿತಪ್ಲವಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ರಮಾದೃಙ್ಮಾಲಿಕಾಲೀಲಾ ನೀರಾಜಿತ ಪದಾಮ್ಬುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮತತ್ತ್ವಪ್ರವಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜಸಖೋದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಬಿಮ್ಬಾನನಾಗಾನನರ್ತನಾಮೋದಿತಾನ್ತರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪರೀರಮ್ಭಸಮ್ಭೃತಾದ್ಭುತಕಂಟಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯಣಕಥಾಮಾಲಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಷ್ಟ್ರಶೋಭನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಮಾಲಾಮೌಲಿಮಾಲಾಮಕರನ್ದಪ್ಲುತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜತಾದ್ರಿಮಹಾಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾದ್ಧದೇವಗುರುದ್ವಿಜಾಯ ನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ರಾದ್ಧಭಕ್ತಾಶಯಾರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಿತಾಖಿಲದೈವತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗವಿಹೀನಾತ್ಮಭಕ್ತಪ್ರಾಪ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಸ್ವಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾತಿಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸನಾಪಾವನಾಭಿಖ್ಯಾಯ ನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ರಾಮನಾಮಾಮೃತೋದಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೀವಮಿತ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಭವಕಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜಮಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಪ್ರಿಯಬಿಮ್ಬಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾರಾಮಾಭುಜಲತಾ ಕಂಠಾಲಿಂಗನಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಸೂರಿಹೃದಮ್ಭೋಧಿವೃತ್ತಿವೀಚೀವಿಹಾರವತೇ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾವಸು ಚೈತ್ರಶುದ್ಧ ಚತುರ್ದಶ್ಯಾಂ
ರಾಮೇಣ ಲಿಖಿತಂ ರಕಾರಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾರ್ಪಣಮ್ ॥

Also Read 108 Names of Rakaradi Sri Rama:

108 Names of Rakaradi Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Rakaradi Shri Rama | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top