Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shiva Kailasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Siva Kailash Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ srisivakailasastottarasatanamavali ॥

Om srimahakailasasikharanilayaya namonamah ।
Om himacalendratanayavallabhaya namonamah ।
Om vamabhagakalatrardhasariraya namonamah ।
Om vilasaddivyakarpuradivyabhaya namonamah ।
Om kotikandarpasadrsalavanyaya namonamah ।
Om ratnamauktikavaiduryakiritaya namonamah ।
Om mamdakinijalopetamurdhajaya namonamah ।
Om carusitamsusakalasekharaya namonamah ।
Om tripundrabhasmavilasatphalakaya namonamah ।
Om somapavakamartandalocanaya namonamah । 10 ।

Om vasukitaksakalasatkundalaya namonamah ।
Om caruprasannasusmeravadanaya namonamah ।
Om samudrodbhutagaralakamdharaya namonamah ।
Om kuramgavilasatpanikamalaya namonamah ।
Om parasvadhadvayalasaddivyakarabjaya namonamah ।
Om varabhayapradakarayugalaya namonamah ।
Om anekaratnamanikyasuharaya namonamah ।
Om mauktikasvarnarudraksamalikaya namonamah ।
Om hiranyakimkiniyuktakamkanaya namonamah ।
Om mamdaramallikadamabhusitaya namonamah । 20 ।

Om mahamatamgasatkrttivasanaya namonamah ।
Om nagemdrayajnopavitasobhitaya namonamah ।
Om saudaminisamacchayasuvastraya namonamah ।
Om simjanamanimamjiracaranaya namonamah ।
Om cakrabjadhvajayuktamghrisarojaya namonamah ।
Om aparnakucakasturisobhitaya namonamah ।
Om guhamattebhavadanajanakaya namonamah ।
Om bidaujovidhivaikunthasannutaya namonamah ।
Om kamalabharatimdranisevitaya namonamah ।
Om mahapamcaksarimantrasvarupaya namonamah । 30 ।

Om sahasrakotitapanasamkasaya namonamah ।
Om anekakotisitamsuprakasaya namonamah ।
Om kailasatulyavrsabhavahanaya namonamah ।
Om namdibhrmgimukhanekasamstutaya namonamah ।
Om nijapadambujasaktasulabhaya namonamah ।
Om prarabdhajanmamaranamocanaya namonamah ।
Om samsaramayaduhkhaughabhesajaya namonamah ।
Om caracarasthulasuksmakalpakaya namonamah ।
Om brahmadikitaparyantavyapakaya namonamah ।
Om sarvasahamahacakrasyandanaya namonamah । 40 ।

Om sudhakarajagacchaksurathamgaya namonamah ।
Om atharvargyajussamaturagaya namonamah ।
Om sarasiruhasamjatapraptasarathaye namonamah ।
Om vaikunthasayavilasatsayakaya namonamah ।
Om camikaramahasailakarmukaya namonamah ।
Om bhujamgarajavilasatsinjinikrtaye namonamah ।
Om nijaksijagnisandagdha tripuraya namonamah ।
Om jalamdharasurasiracchedanaya namonamah ।
Om murarinetrapujamghripamkajaya namonamah ।
Om sahasrabhanusamkasacakradaya namonamah । 50 ।

Om krtantakamahadarpanasanaya namonamah ।
Om markandeyamanobhistadayakaya namonamah ।
Om samastalokagirvanasaranyaya namonamah ।
Om atijvalajvalamalavisaghnaya namonamah ।
Om siksitamdhakadaiteyavikramaya namonamah ।
Om svadrohidaksasavanavighataya namonamah ।
Om sambaramtakalavanyadehasamharine namonamah ।
Om ratiprartitamamgalyaphaladaya namonamah ।
Om sanakadisamayuktadaksinamurtaye namonamah ।
Om ghorapasmaradanujamardanaya namonamah । 60 ।

Om anantavedavedantavedyaya namonamah ।
Om nasagranyastanitilanayanaya namonamah ।
Om upamanyumahamohabhamjanaya namonamah ।
Om kesavabrahmasamgramanivaraya namonamah ।
Om druhinambhojanayanadurlabhaya namonamah ।
Om dharmarthakamakaivalyasucakaya namonamah ।
Om utpattisthitisamharakaranaya namonamah ।
Om anantakotibrahmandanayakaya namonamah ।
Om kolahalamahodarasamanaya namonamah ।
Om narasimhamahakopasarabhaya namonamah । 70 ।

Om prapamcanasakalpantabhairavaya namonamah ।
Om hiranyagarbhottamamgacchedanaya namonamah ।
Om patamjalivyaghrapadasannutaya namonamah ।
Om mahatandavacaturyapamditaya namonamah ।
Om vimalapranavakaramadhyagaya namonamah ।
Om mahapatakatulaughapavanaya namonamah ।
Om camdisadosavicchedapravinaya namonamah ।
Om rajastamassattvagunaganesaya namonamah ।
Om darukavanamanastrimohanaya namonamah ।
Om sasvataisvaryasahitavibhavaya namonamah । 80 ।

Om aprakrtamahadivyavapusthaya namonamah ।
Om akhamdasacchidanandavigrahaya namonamah ।
Om asesadevataradhyapadukaya namonamah ।
Om brahmadisakaladevavanditaya namonamah ।
Om prthivyaptejovayvakasaturiyaya namonamah ।
Om vasundharamahabharasudanaya namonamah ।
Om devakisutakaunteyavaradaya namonamah ।
Om ajnanatimiradhvantabhaskaraya namonamah ।
Om advaitanandavijnanasukhadaya namonamah ।
Om avidyopadhirahitanirgunaya namonamah । 90 ।

Om saptakotimahamantrapuritaya namonamah ।
Om gamdhasabdasparsarupasadhakaya namonamah ।
Om aksaraksarakutasthaparamaya namonamah ।
Om sodasabdavayopetadivyamgaya namonamah ।
Om sahasraramahapadmamanditaya namonamah ।
Om anantanandabodhambunidhisthaya namonamah ।
Om akaradiksakarantavarnasthaya namonamah ।
Om nistulaudaryasaubhagyapramattaya namonamah ।
Om kaivalyaparamanandaniyogaya namonamah ।
Om hiranyajyotivibhrajatsuprabhaya namonamah । 100 ।

Om jyotisammurtimajyotirupadaya namonamah ।
Om anaupamyamahasaukhyapadasthaya namonamah ।
Om acimtyamahimasaktiramjitaya namonamah ।
Om anityadehavibhramtivarjitaya namonamah ।
Om sakrtprapannadaurbhagyacchedanaya namonamah ।
Om sattrimsattattvaprasadabhuvanaya namonamah ।
Om adimadhyantarahitadehasthaya namonamah ।
Om paranandasvaruparthaprabodhaya namonamah ।
Om jnanasaktikryasaktisahitaya namonamah ।
Om parasaktisamayuktaparesaya namonamah । 110 ।

Om omkaranandanodyanakalpakaya namonamah ।
Om brahmadisakaladevavanditaya namonamah ।
॥ sri mahakailasastottarasatanamavalih sampurna ॥

Also Read 112 Names of Shiva Kailash :

108 Names of Shiva Kailasa | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shiva Kailasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top