Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shiva Kailasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Siva Kailash Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಕೈಲಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಕೈಲಾಸಶಿಖರನಿಲಯಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲೇನ್ದ್ರತನಯಾವಲ್ಲಭಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಭಾಗಕಲತ್ರಾರ್ಧಶರೀರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಲಸದ್ದಿವ್ಯಕರ್ಪೂರದಿವ್ಯಾಭಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸದೃಶಲಾವಣ್ಯಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಮೌಕ್ತಿಕವೈಡೂರ್ಯಕಿರೀಟಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂದಾಕಿನೀಜಲೋಪೇತಮೂರ್ಧಜಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಶೀತಾಂಶುಶಕಲಶೇಖರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಭಸ್ಮವಿಲಸತ್ಫಾಲಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸೋಮಪಾವಕಮಾರ್ತಾಂಡಲೋಚನಾಯ ನಮೋನಮಃ । 10 ।

ಓಂ ವಾಸುಕೀತಕ್ಷಕಲಸತ್ಕುಂಡಲಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾರುಪ್ರಸನ್ನಸುಸ್ಮೇರವದನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮುದ್ರೋದ್ಭೂತಗರಲಕಂಧರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಕುರಂಗವಿಲಸತ್ಪಾಣಿಕಮಲಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಶ್ವಧದ್ವಯಲಸದ್ದಿವ್ಯಕರಾಬ್ಜಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಭಯಪ್ರದಕರಯುಗಲಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕರತ್ನಮಾಣಿಕ್ಯಸುಹಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ವರ್ಣರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕಿಂಕಿಣೀಯುಕ್ತಕಂಕಣಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂದಾರಮಲ್ಲಿಕಾದಾಮಭೂಷಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ । 20 ।

ಓಂ ಮಹಾಮಾತಂಗಸತ್ಕೃತ್ತಿವಸನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗೇಂದ್ರಯಜ್ಞೋಪವೀತಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌದಾಮಿನೀಸಮಚ್ಛಾಯಸುವಸ್ತ್ರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಜಾನಮಣಿಮಂಜೀರಚರಣಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಾಬ್ಜಧ್ವಜಯುಕ್ತಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಕುಚಕಸ್ತೂರೀಶೋಭಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಹಮತ್ತೇಭವದನಜನಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಡೌಜೋವಿಧಿವೈಕುಂಠಸನ್ನುತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಕಮಲಾಭಾರತೀಂದ್ರಾಣೀಸೇವಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮೋನಮಃ । 30 ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿತಪನಸಂಕಾಶಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಶೀತಂಶುಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈಲಾಸತುಲ್ಯವೃಷಭವಾಹನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದೀಭೃಂಗೀಮುಖಾನೇಕಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಪಾದಾಂಬುಜಾಸಕ್ತಸುಲಭಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾರಬ್ಧಜನ್ಮಮರಣಮೋಚನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಮಯದುಃಖೌಘಭೇಷಜಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೀಟಪರ್ಯನ್ತವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಹಾಮಹಾಚಕ್ರಸ್ಯನ್ದನಾಯ ನಮೋನಮಃ । 40 ।

ಓಂ ಸುಧಾಕರಜಗಚ್ಛಕ್ಷೂರಥಾಂಗಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಥರ್ವಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮತುರಗಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಸೀರುಹಸಂಜಾತಪ್ರಾಪ್ತಸಾರಥಯೇ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಕುಂಠಸಾಯವಿಲಸತ್ಸಾಯಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮೀಕರಮಹಾಶೈಲಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಭುಜಂಗರಾಜವಿಲಸತ್ಸಿಂಜಿನೀಕೃತಯೇ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಜಾಕ್ಷಿಜಾಗ್ನಿಸನ್ದಗ್ಧ ತ್ರಿಪುರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಜಲಂಧರಾಸುರಶಿರಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮುರಾರಿನೇತ್ರಪೂಜಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಭಾನುಸಂಕಾಶಚಕ್ರದಾಯ ನಮೋನಮಃ । 50 ।

ಓಂ ಕೃತಾನ್ತಕಮಹಾದರ್ಪನಾಶನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮನೋಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಗೀರ್ವಾಣಶರಣ್ಯಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಜ್ವಲಜ್ವಾಲಾಮಾಲವಿಷಘ್ನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಕ್ಷಿತಾಂಧಕದೈತೇಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವದ್ರೋಹಿದಕ್ಷಸವನವಿಘಾತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಬರಾಂತಕಲಾವಣ್ಯದೇಹಸಂಹಾರಿಣೇ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರಾರ್ತಿತಮಾಂಗಲ್ಯಫಲದಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸನಕಾದಿಸಮಾಯುಕ್ತದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಾಪಸ್ಮಾರದನುಜಮರ್ದನಾಯ ನಮೋನಮಃ । 60 ।

ಓಂ ಅನನ್ತವೇದವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಸಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತನಿಟಿಲನಯನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಮನ್ಯುಮಹಾಮೋಹಭಂಜನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇಶವಬ್ರಹ್ಮಸಂಗ್ರಾಮನಿವಾರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರುಹಿಣಾಂಭೋಜನಯನದುರ್ಲಭಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಕೈವಲ್ಯಸೂಚಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಮಹೋದಾರಶಮನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಮಹಾಕೋಪಶರಭಾಯ ನಮೋನಮಃ । 70 ।

ಓಂ ಪ್ರಪಂಚನಾಶಕಲ್ಪಾನ್ತಭೈರವಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋತ್ತಮಾಂಗಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಪತಂಜಲಿವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಸನ್ನುತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಾಂಡವಚಾತುರ್ಯಪಂಡಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಪ್ರಣವಾಕಾರಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾತಕತೂಲೌಘಪಾವನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡೀಶದೋಷವಿಚ್ಛೇದಪ್ರವೀಣಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ರಜಸ್ತಮಸ್ಸತ್ತ್ವಗುಣಗಣೇಶಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರುಕಾವನಮಾನಸ್ತ್ರೀಮೋಹನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಸಹಿತವಿಭವಾಯ ನಮೋನಮಃ । 80 ।

ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತಮಹಾದಿವ್ಯವಪುಸ್ಥಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಂಡಸಚ್ಛಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೇಷದೇವತಾರಾಧ್ಯಪಾದುಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಕಲದೇವವನ್ದಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ತೇಜೋವಾಯ್ವಾಕಾಶತುರೀಯಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುನ್ಧರಮಹಾಭಾರಸೂದನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವಕೀಸುತಕೌನ್ತೇಯವರದಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಧ್ವಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅದ್ವೈತಾನನ್ದವಿಜ್ಞಾನಸುಖದಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿರಹಿತನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮೋನಮಃ । 90 ।

ಓಂ ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಪೂರಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಗಂಧಶಬ್ದಸ್ಪರ್ಶರೂಪಸಾಧಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಕೂಟಸ್ಥಪರಮಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾಬ್ದವಯೋಪೇತದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಮಹಾಪದ್ಮಮಂಡಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾನನ್ದಬೋಧಾಂಬುನಿಧಿಸ್ಥಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವರ್ಣಸ್ಥಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಸ್ತುಲೌದಾರ್ಯಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರಮತ್ತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪರಮಾನನ್ದನಿಯೋಗಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಜ್ಯೋತಿವಿಭ್ರಾಜತ್ಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮೋನಮಃ । 100 ।

ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂಮೂರ್ತಿಮಜ್ಯೋತಿರೂಪದಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೌಪಮ್ಯಮಹಾಸೌಖ್ಯಪದಸ್ಥಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಮಹಿಮಾಶಕ್ತಿರಂಜಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಿತ್ಯದೇಹವಿಭ್ರಾಂತಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಪನ್ನದೌರ್ಭಾಗ್ಯಚ್ಛೇದನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಪ್ರಶಾದಭುವನಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತದೇಹಸ್ಥಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾರ್ಥಪ್ರಬೋಧಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಕೃಯಾಶಕ್ತಿಸಹಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಶಕ್ತಿಸಮಾಯುಕ್ತಪರೇಶಾಯ ನಮೋನಮಃ । 110 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಾನನ್ದನೋದ್ಯಾನಕಲ್ಪಕಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸಕಲದೇವವನ್ದಿತಾಯ ನಮೋನಮಃ ।
॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕೈಲಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 112 Names of Shiva Kailash :

108 Names of Shiva Kailasa | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shiva Kailasa | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top