108 - Shatanamavali Shiva Stotram

108 Names of Shri Batuka Bhairava Lyrics in Kannada

About Batuk Bhairav:

According to Shiva Purana, Batuk Bhairav is a group of gods worshiped before the beginning of Lord Shiva worship. The gods were originally the childrens of a great Brahman devotee of Lord Shiva. The Brahmin with his sincere worship had satisfied Shiva and granted godly status to the Brahmin’s children. Shiva then granted a blessing that anyone who would like to worship him should first adore the Brahmin’s childrens. These Brahmin childrens became Batuk Bhairav. Literally, the first word “Batuk” means “he who is the son of a Brahmin”.

Batuk Bhairav Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮವಲಿ ॥

॥ ಶ್ರೀಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವೋ ದೇವತಾ । ಬಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ।
ಪ್ರಣವ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮ್ ಏಭಿರ್ದ್ರವ್ಯೈಃ ಪೃಥಕ್
ನಾಮ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಹವನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ।

ತತ್ರಾದೌ ಹ್ರಾಂ ಬಾಂ ಇತಿ ಕರನ್ಯಾಸಂ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ಕೃತ್ವಾ ಧ್ಯಾತ್ವಾ
ಗಂಧಾಕ್ಷತೈಃ ಸಮ್ಪುಜ್ಯ ಹವನಂ ಕುರ್ಯ್ಯಾತ್।
ಓಂ ಭೈರವಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಭೂತನಾಥಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ವಿರಜಿ ನಮಃ।
ಓಂ ಶ್ಮಶಾನ ವಾಸಿನೇ ನಮಃ। 10 ।

ಓಂ ಮಾಂಸಾಶಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಖರ್ವರಾಶಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಸ್ಮರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ರಕ್ತಪಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಪಾನಪಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಾಲಾಶಮನಾಯ ನಮಃ। 20 ।

ಓಂ ಕಲಾಕಾಷ್ಠಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ತನಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಬಹುನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಶೂಲಪಾಣಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಖಂಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಪಾಲಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ। 30 ।

ಓಂ ಅಭಿರೇವ ನಮಃ।
ಓಂ ಭೈರವೀನಾಥಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಭೂತಪಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಪತಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಧನಹಾರಿಣೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಧನವತೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ನಾಗಹಾರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ನಾಗಪಾಶಾಯ ನಮಃ। 40 ।

ಓಂ ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಪಾಲಭೃತೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಪಾಲಮಾಲಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ತ್ರಿಶಿಖಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಷಾಯ ನಮಃ। 50 ।

ಓಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಯತನಯಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಡಿಂಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾನ್ತಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಶಾನ್ತಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಬಟುಕಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಬಟುವೇಶಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಕಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಭಿಕ್ಷುಕಾಯ ನಮಃ। 60 ।

ಓಂ ಪರಿಚಾರಕಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಧೂರ್ತಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ದಿಗಮ್ಬರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಹರಿಣೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಪಾಂಡುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ,।
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ। 70 ।

ಓಂ ಅಷ್ಟಭೂತಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ನಿಧೀಶಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಶೇ ನಮಃ।
ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಧಾರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಸರ್ಪಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಶಿಖಿಸಖಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಭೂಧರಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಭುಧರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ। 80 ।

ಓಂ ಭೂಪತಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಭೂಧರಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಂಕಾಲಧಾರಿಣೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಮುಣ್ದಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಜೃಮ್ಭಣಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಮೋಹನಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಮರಣಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಣಾಯ ನಮಃ। 90 ।

ಓಂ ಶುದ್ಧನೀಲಾಂಜನಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ದೈತ್ಯಘ್ನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಮುಂಡಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಬಲಿಭುಜಂ ನಮಃ।
ಓಂ ಬಲಿಭುಙ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಬಾಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪಿತ್ತಾರಣಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ। 100 ।

ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಕಾಮಿನೀವಶಕೃದ್ವಶಿನೇ ನಮಃ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ।
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ । 108 ।

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬಟುಕಭೈರವಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read:

108 Names of Shri Batuka Bhairava | Batuk Bhairav Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment