Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Bhadrambika | Bhadrakali Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sree Bhadrambika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಭದ್ರಾಮ್ಬಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಭದ್ರಕಾಯೈ ನಮಃ । ಭದ್ರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ರೌದ್ರಿಕಾಲಿಕಾಮ್ಬಾಯೈ ।
ಪಾರ್ವತ್ಯೈ । ಉಮಾಯೈ । ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ । ಸುನ್ದರ್ಯೈ । ರಾಕೇನ್ದುವದನ್ಯೈ । ಗಿರಿಜಾಯೈ ।
ಗಿರಿರಾಜಕನ್ಯಕಾಯೈ । ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಇನ್ದುಮುಖ್ಯೈ । ಸರೋಜಾಕ್ಷ್ಯೈ ।
ಸರಸಾನ್ದ್ರಿಯೈ । ಚಂಚಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಚನ್ದ್ರಾಸ್ಯೈ । ಹರಿಣಾಕ್ಷ್ಯೈ ।
ಪತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ । ಸರ್ವಮಂಗಆಯೈ । ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮಿನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ । ಲಿಂಗಿನ್ಯೈ । ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಮಧಿರಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ।
ನೀಲಾಯತಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ । ಲಲನಾಯೈ । ಕಮಲಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ।
ಕಮನೀಯಭೂಷಿತಾಯೈ । ಹೈಮುಖ್ಯೈ । ಸಮನೀಮನ್ತ್ರೈ । ಭ್ರಮರಕುನ್ತಲ್ಯೈ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ । ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಮಲ್ಲಿಕಾಮನ್ದಸ್ಮಿತಾಯೈ । ಮರಾಅಕುನ್ತಲ್ಯೈ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದನ್ಯೈ । ಹಂಸಗಮನ್ಯೈ । ಪಾರಿಜಾತಸುಧಾರಿಣ್ಯೈ ।
ಪರಿಜೃಮ್ಭಾಯೈ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಚಮ್ಪಕಪುಷ್ಪಸುವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಸರ್ವಜನರಂಜನ್ಯೈ । ಗಮಣೀಮಣ್ಯೈ ।
ರಮಾಮಂಗಾನಾಯಕ್ಯೈ । ಗುಹಾತ್ಮಕಾಯೈ । ಮತ್ತೇಭಗಾಮಿನ್ಯೈ । ಕುಮ್ಭಕುಚನ್ಯೈ ।
ಕಮನೀಯಗಾತ್ರ್ಯೈ । ವರಾನನಶ್ರೇಷ್ಠಿನ್ಯೈ । ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ । ಅಪರ್ಣ್ಯೈ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಪರ್ವತರಾಜಕುಮಾರ್ಯೈ । ಚಂಚಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಸರೋಜಾಸಿನ್ಯೈ ।
ರಾಕೇನ್ದುವದನ್ಯೈ । ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಕನಕಾಂಗ್ಯೈ । ಕಮ್ಬುಕಂಠಿನ್ಯೈ ।
ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಚನ್ದ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಿನ್ಯೈ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಪ್ರಸೂನಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಗೌರ್ಯೇ ।
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿನ್ಯೈ । ಸರೋಜಾನನ್ಯೈ । ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ । ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ।
ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯೈ । ಶಾರದಾಯೈ । ಶಾನ್ತಾಯೈ । ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ । ಕಾಮಕೋಟ್ಯೈ । ಕಂಕಾಯೈ ।
ಕರಾಯೈ । ಸರ್ವಮಂಗಾನಾಯಕ್ಯೈ । ಸುಮಂಗಯೈ । ಅಕಾರದೀಕ್ಷಾಕಾರಾನ್ತಾಯೈ ।
ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಆಧಾರಿನ್ಯೈ । ಗಂಗಾಯೈ । ಮೀನಾಕ್ಷಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾನ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ । ವಿಷಾಂಗಿನೇ । ವಿಷ್ಣುಸಹೋದರಿಣ್ಯೈ । ಚಂಡಿಕಾಯೈ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರ್ಯೈ । ತ್ರಿಪುರಾನ್ತಕ್ಯೈ । ಮಾಲಿಕಾಯೈ । ಭದ್ರಕಾಯೈ ।
ಮಹಾಶಕ್ತ್ಯೈ । ಭದ್ರಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ । ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ । ಮಂಗಲನಾಯಕ್ಯೈ ।
ಮಹಾವೀರೇಶ್ವರ್ಯೈ । ಇಚ್ಛಾಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯಾದೇವ್ಯೈ । ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮೀಯೈ ।
ಸತ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ । ಅಭಯಂಕರ್ಯೈ । ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಯೈ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಕೌಮಾರಿಣ್ಯೈ । ವಾರಾಹಿನ್ಯೈ । ತೇಜೋವತ್ಯೈ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ । ನಾರಾಯಣ್ಯೈ । ಸುನ್ದರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ । ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭದ್ರಕಾಲಿಕಾಮ್ಬಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

Also Read 108 Names of Sri Bhadrambika:

108 Names of Shri Madbhagavad Gita | Ashtottara Shatanamavali Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Bhadrambika | Bhadrakali Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top