Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Dattatreya 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Dattatreya Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ 2
ಓಂ ಅನಸೂಯಾಸುತಾಯ ನಮಃ । ದತ್ತಾಯ । ಅತ್ರಿಪುತ್ರಾಯ । ಮಹಾಮುನಯೇ ।
ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾಯ । ಪುಣ್ಯಪುರುಷಾಯ । ದೇವೇಶಾಯ । ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಸದಾನನ್ದಾಯ । ಜಗದ್ಗುರವೇ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ।
ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಕಾಯ । ನಾನಾರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಶಾನ್ತಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ಕೃಪಾನಿಧಯೇ । ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಭವಹರಾಯ । ಭಗವತೇ । ಭವನಾಶನಾಯ । ಆದಿದೇವಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ ।
ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ । ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ । ವರದಾಯ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ।
ಅವ್ಯಯಾಯ । ಹರಯೇ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯ । ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ । ದಿವ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ।
ದಿವ್ಯವಿಭೂತಿವಿಭೂಷಣಾಯ । ಅನಾದಿಸಿದ್ಧಾಯ । ಸುಲಭಾಯ ।
ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಾಯ । ಏಕಾಯ । ಅನೇಕಾಯ । ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ।
ನಿಗಮಾಗಮಪಂಡಿತಾಯ । ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಕಾರ್ತವೀರ್ಯವರಪ್ರದಾಯ ।
ಶಾಶ್ವತಾಂಗಾಯ । ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಸದಾತುಷ್ಟಾಯ । ಸರ್ವಮಂಗಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ ನಮಃ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ । ಲೋಕನಾಥಾಯ । ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ । ಅನಘಾಯ ।
ಅಪಾರಮಹಿಮ್ನೇ । ಅನನ್ತಾಯ । ಆದ್ಯನ್ತರಹಿತಾಕೃತಯೇ । ಸಂಸಾರವನದಾನಾಗ್ನಯೇ ।
ಭವಸಾಗರತಾರಕಾಯ । ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನಾಯ ।
ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಾಯ । ತಾಪತ್ರಯನಿವಾರಣಾಯ । ಲೋಕೇಶಾಯ
ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯಾಪಕಾಯ । ಕರುಣಾಮಯಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವನ್ದಿತಪದಾಯ । ಮುನಿವನ್ದ್ಯಾಯ । ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾಮರೂಪಕ್ರಿಯಾತೀತಾಯ ।
ನಿಃಸ್ಪೃಹಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ । ಮಾಯಾಧೀಶಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ । ನಾಗಕುಂಡಲಭೂಷಣಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಕರುಣಾಸಿನ್ಧವೇ । ಸರ್ಪಹಾರಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ । ಸಹ್ಯಾದ್ರಿವಾಸಾಯ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ।
ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚನಾಯ । ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾಯ । ವಿಶ್ವನಾಥಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ।
ಜಗತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।
108 Names of Shri Dattatreya 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Dattatreya 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top