Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Dharmashastra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

 

Sri Dharmashastra Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਕਲ੍ਹਾਰੋਜ੍ਵਲ ਨੀਲਕੁਨ੍ਤਲਭਰਂ ਕਾਲਾਂਬੁਦ ਸ਼੍ਯਾਮਲਂ
ਕਰ੍ਪੂਰਾਕਲਿਤਾਭਿਰਾਮ ਵਪੁਸ਼ਂ ਕਾਨ੍ਤੇਨ੍ਦੁਬਿਮ੍ਬਾਨਨਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀ ਦਣ੍ਡਾਙ੍ਕੁਸ਼-ਪਾਸ਼-ਸ਼ੂਲ ਵਿਲਸਤ੍ਪਾਣਿਂ ਮਦਾਨ੍ਤ-
ਦ੍ਵਿਪਾਰੂਢਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਵਿਮਰ੍ਦਨਂ ਹਦਿ ਮਹਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾਰਂ ਆਦ੍ਯਂ ਭਜੇ ॥

ॐ ਮਹਾਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਦੇਵਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਕਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਭਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ । 10।

ॐ ਤਪਸ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਸੈਨਿਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵੇਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਰੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਗ੍ਰਣ੍ਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪ੍ਰਮੇਯਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਸਿਮ੍ਹਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਜਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਯਾਰੂਢਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਰ੍ਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਰੂਪਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਪ੍ਰਾਣਿਨਿਵੇਸ਼ਿਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਭੂਤੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਿਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੁਜਙ੍ਗਾਭਰਣੋਜ੍ਵਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਕ੍ਸ਼ੁਧਨ੍ਵਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਰੂਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਪ੍ਰਭਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਦੇਵੀਸੁਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਨ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਮਹਨੀਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਸ਼ੈਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਰੁਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੈਸ਼੍ਣਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੀਰਭਦ੍ਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੈਰਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਮੇਰੁਸ਼ਙ੍ਗਸਮਾਸੀਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਨਿਸਙ੍ਘਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਨਾਥਾਯ ਨਾਮ੍ਃ ।
ॐ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਮਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਮਹਾਸ੍ਥਿਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਮਹਾਸਪਰਾਕ੍ਰਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਹਾਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਗਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨਾਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਗੁਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਨਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੋਕਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਣਾਧੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਃਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਮਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ऋਗ੍ਯਜੁਃਸਾਮਾਥਰ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਲ੍ਲਕਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੈਤ੍ਯਮਥਨਾਯ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਜ੍ਞਾਨਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਵਕ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਭੂਤਿਦਾਯ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਸਂਸਾਰਤਾਪਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਸ਼ੁਲੋਕਭਯਙ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੋਗਹਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਾਣਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਗਰ੍ਵਵਿਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥ ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨੀਤਿਮਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਪਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਸ਼੍ਕਲਾਪੂਰ੍ਣਾਸਂਯੁਕ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸਤਾਂਗਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਦਿਤ੍ਯਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਨੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਾਨੁਕਂਪਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਗਵਤੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 108 Names of Sree Dharma Sastra:

108 Names of Shri Dharmashastra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Dharmashastra | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top