Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali from Garuda Upanishad Lyrics in Gujarati

Garuda is the Vahana of Lord Vishnu. Hindus believe Garuda is a divine eagle-like sun bird and the king of birds. Garuda is a mix of eagle and human features and represents birth and heaven, and is the enemy of all snakes. Garuda is described in one text as emerald in colour, with the beak of a kite, roundish eyes, golden wings, and four arms and with a breast, knees, and legs like those of a kite. He is also depicted anthropomorphically, with wings and hawk like features. Two of his hands are folded in adoration (anjali mudra), and the other two carry an umbrella and the pot of amrita.

Sri Garuda Namavali from Garudopanishad in Gujarati:

ગરુડોપનિષદુદ્ધૃતા શ્રીગરુડનામાવલિઃ
ૐ ગં ગરુડાય નમઃ ।
ૐ હરિવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્તિકીકૃતદક્ષિણપાદાય નમઃ ।
ૐ અકુઞ્ચિતવામપાદાય નમઃ ।
ૐ પ્રાઞ્જલીકૃતદોર્યુગ્માય નમઃ ।
ૐ વામકટકીકૃતાનન્તાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞસૂત્રીકૃતવાસુકયે નમઃ ।
ૐ કટિસૂત્રીકૃતતક્ષકાય નમઃ ।
ૐ હારીકૃતકર્કોટકાય નમઃ ।
ૐ સપદ્મદક્ષિણકર્ણાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ સમહાપદ્મવામકર્ણાય નમઃ ।
ૐ સશઙ્ખશિરસ્કાય નમઃ ।
ૐ ભુજાન્તરગુલિકાય નમઃ ।
ૐ પૌણ્ડ્રકાલિકનાગચામર સુવીજિતાય નમઃ ।
ૐ એલાપુત્રકાદિ નાગસેવ્યમાનાય નમઃ ।
ૐ મુદાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ કપિલાક્ષાય નમઃ ।
ૐ ગરુત્મતે નમઃ ।
ૐ સુવર્ણસદૃશપ્રભાય નમઃ ।
ૐ આજાનુતઃ સુપર્ણાભાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ આકટ્યોસ્તુ હિનપ્રભાય નમઃ ।
ૐ આકન્ધઙ્કુઙ્કુમારુણાય નમઃ ।
ૐ શત ચન્દ્રનિભાનનાય નમઃ ।
ૐ નીલાગ્રનાસિકાવક્ત્રાય નમઃ ।
ૐ સુમહચ્ચારુકુણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ દંષ્ટ્રાકરાલવદનાય નમઃ ।
ૐ મુકુટોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ કુઙ્કુમારુણસર્વાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ કુન્દેન્દુધવલાનાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુવાહાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ નાગભૂષણાય નમઃ ।
ૐ વિષતૂલરાશ્યનલાય નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ ।
ૐ શ્રીમહાગરુડાય નમઃ ।
ૐ પક્ષીન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ ત્ર્યૈલોક્યપરિપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ઉગ્રાય નમઃ ।
ૐ ભયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ કાલાનલરૂપાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ વજ્રનખાય નમઃ ।
ૐ વજ્રતુણ્ડાય નમઃ ।
ૐ વજ્રદન્તાય નમઃ ।
ૐ વજ્રદંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ૐ વજ્રપુચ્છાય નમઃ ।
ૐ વજ્રપક્ષાલક્ષિત શરીરાય નમઃ ।
ૐ અપ્રતિશાનાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટવિષદૂષણાય નમઃ ।
ૐ સ્પૃષ્ટ વિષનાશાય નમઃ ।
ૐ દન્દશૂકવિષદારણાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ પ્રલીનવિષપ્રણાશાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિષનાશાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલસઙ્કાશાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યમણ્ડલમુષ્ટિકાય નમઃ ।
ૐ પૃથ્વીમણ્ડલમુદ્રાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિપસ્વાહામન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ સુપર્ણાય નમઃ ।
ૐ ગરુત્મતે નમઃ ।
ૐ ત્રિવૃચ્છિરાય નમઃ ।
ૐ ગાયત્રીચક્ષુષે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ સ્તોમાત્મને નમઃ ।
ૐ સામતનવે નમઃ ।
ૐ વાસુદેવ્યબૃહદ્રથન્તરપક્ષાય નમઃ ।
ૐ યઙ્ઞાયઙ્ઞિયપુચ્છાય નમઃ ।
ૐ છન્દોઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ધિષ્ણિશફાય નમઃ ।
ૐ યજુર્નામ્ને નમઃ ।
ૐ ઈં બીજાય નમઃ ।
ૐ સ્ત્ર્યં બીજાય નમઃ ।
ૐ અનન્તકદૂતવિષહરાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ વાસુકિદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ તક્ષકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ કર્કોટકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ પદ્મકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ મહાપદ્મકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ શબ્દદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગુલિકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ પૌણ્ડ્રકાલિકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ નાગકદૂતવિષહરાય નમઃ ।
ૐ લૂતાવિષહરાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ પ્રલૂતાવિષહરાય નમઃ ।
ૐ વૃશ્ચિકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ઘોટકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ સ્થાવરવિષહરાય નમઃ ।
ૐ જઙ્ગમકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યાનાં મહાનાગાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ મહાનાગાદિરૂપાણાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ મૂષિકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગૃહગૌલિકવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગૃહગોધિકવિષહરાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ ઘ્રણાપવિષહરાય નમઃ ।
ૐ ગૃહગિરિગહ્વરકાલાનલ વલ્મીકોદ્ભૂતાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ તાર્ણવિષહરાય નમઃ ।
ૐ પૌર્ણવિષહરાય નમઃ ।
ૐ કાષ્ઠદારુવૃક્ષકોટરરત વિષહરાય નમઃ ।
ૐ મૂલત્વગ્દારુનિર્યાસપત્રપુષ્પફલોદ્ભૂત વિષહરાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટકીટકપિશ્વાનમાર્જાલ જમ્બૂકવ્યા ઘ્ર વરાહ વિષહરાય નમઃ ।
ૐ જરાયુજાણ્ડજોદ્ભિજ્જસ્વેદજાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ શસ્ત્રબાણક્ષત સ્ફોટવ્રણ મહાવ્રણ કૃતાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ કૃત્રિમવિષહરાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ ભૂતવેતાલકૂષ્કાણ્ણપિશાચ પ્રેતરાક્ષસયક્ષભયપ્રદાનાં
વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષતુણ્ડાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષદન્તાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષદંષ્ટ્રાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષાઙ્ગાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિષપુચ્છાનાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વચારાણાં વિષહરાય નમઃ ।
ૐ નિર્વિશેષ સુપર્ણાય પરસ્મૈ પરબ્રહ્મણે નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ ગરુડોપનિષદુદ્ધૃતા શ્રીગરુડનામાવલિઃ સમાપ્તા

Also Read Sri Garuda 108 Names:

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali from Garuda Upanishad Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Garuda | Ashtottara Shatanamavali from Garuda Upanishad Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top