Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Gauri 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Gauri 3 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀਗੌਰ੍ਯਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੩
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮੁਕੁਟਮਣ੍ਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਯਾਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੁਣਾਰਸਸਾਗਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਾਰਾਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲਿਪ੍ਰਭਤਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਾਸਨਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮ੍ਬਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੇਕਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਆਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼ਣਤ੍ਰਯਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਤ੍ਸਰੋਰੁਹਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਦ੍ਯਨ੍ਤਰਹਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੇਕਕੋਟਿਭਾਸ੍ਕਰਪ੍ਰਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰੋਤ੍ਸਙ੍ਗਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਤਿਬਾਧਾਵਿਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦਿਰਾਰਤਿਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸ਼ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਾਮਰਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਪਤ੍ਯਾਦਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਊਰ੍ਧ੍ਵਲੋਕਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਾਨਿਵਦ੍ਧਿਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲਭ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਸ੍ਤਪ੍ਰਾਣਿਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਲੋਕਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮੇਸ਼ਾਙ੍ਕਨਿਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਾਰ੍ਧਦੇਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਲ੍ਹਾਰਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਲੋਚਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਲਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਾਕਿਨੀਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਬ੍ਧੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਪਦ੍ਮਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਾਰ੍ਣਵਕੌਸ੍ਤੁਭਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਸ੍ਤਲੋਕਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰੀਨ੍ਦ੍ਰਾਰੂਢਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲੇਸ਼ਸਹੋਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਲਕ੍ਸ਼ਗਾਘੋਸ਼ਾਮ੍ਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਬਿਨ੍ਦੁਲਕ੍ਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਾਕ੍ਸ਼ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਏਕਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਫਲਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਓਙ੍ਕਾਰਵਰ੍ਣਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਔਦਾਰ੍ਯਾਦਿਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਰਾਜਕਨ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੂਢਾਰ੍ਥਬੋਧਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ੇਖਰਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੂਡਾਮਣਿਵਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਾਤੀਚਮ੍ਪਕਪੁਨ੍ਨਾਗਕੇਤਕੀਕੁਸੁਮਾਰ੍ਚਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਨੁਮਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਸਂਹਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਦੀਨਰਕ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਵਧਰ੍ਮਪਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਭਿਵਦ੍ਧਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਮਰੂਪਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਪਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਭਯਵਰਵਿਲਸਤ੍ਕਰਪਲ੍ਲਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਪੁਸ਼੍ਪਮਾਲਾਵਿਰਾਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਰਤ੍ਨਸ਼ੋਭਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਦਰੀਵਨਵਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਕ੍ਰਮਸਂਹਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਲ੍ਵਪੂਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਿਨ੍ਦੁਚਕ੍ਰੈਕਨਿਲਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਾਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਭਵਰੋਗਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਦੇਹਾਰ੍ਧਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਗਣ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਾਗ੍ਯਵਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੂਤਿਦਾਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੈਰਵਾਦਿ ਸਂਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਦੇਵ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਮੋਹਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਾਙ੍ਕਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦਾਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਸਿਂਹਾਸਨੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰਸਂਸੇਵ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਮਨ੍ਨਗਰਨਾਯਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਧੈਰ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਰ੍ਣਗੌਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੌਰੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ॥

Also Read 108 Names of Sri Gauri 3:

108 Names of Shri Gauri 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Gauri 3 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top