Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Guru | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Guru Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics:

॥ ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲೀ ॥

ಗುರು ಬೀಜ ಮನ್ತ್ರ –
ಓಂ ಗ್ರಾँ ಗ್ರೀಂ ಗ್ರೌಂ ಸಃ ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಣವತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುರೂಣಾಂ ಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಜಯನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಾವಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆಂಗಿರಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ವರಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿವಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧ್ವರಕೃತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ವಿಚಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಶಿಖಂಡಿಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ರಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಕಾರ್ಯಕೃತೋದ್ಯಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀರ್ವಾಣಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೀಷ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಿರೀಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಧೀವರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧಿಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಿವ್ಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೈತ್ಯಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ಮೀನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನುರ್ಬಾಣಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗಿರೋವರ್ಷಸಂಜತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಂಗಿರಃಕುಲಸಂಭವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿನ್ಧುದೇಶಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಕಾಯಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಾಂಗದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮವಪುಷೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಯರಾಗಮಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಶಪುಷ್ಪಸಮಾನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಾದ್ಯಮರಸಂಘಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಸಮಾನಬಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ತ್ವಗುಣಸಮ್ಪದ್ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಭೂಸುರಾಭೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂರಿಯಶಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರ್ಮಪಾಲನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಸ್ವಮತಾನುಗತಾಮರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಗ್ವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಕ್ಷರಾಶಿಮಾರ್ಗಪ್ರಚಾರವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಮಾನಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಗಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮಾನಾಧಿಕನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಶಂವದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಸುರಾಸುರಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಭಾಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಲೋಕತ್ರಯಗುರವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೋ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

॥ ಇತಿ ಗುರು ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read Guru 108 Names :

108 Names of Shri Guru | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Propitiation of Jupiter / Thursday:

CHARITY: Donate a peepal sapling, saffron, turmeric, sugar, a horse, or yellow flowers to a brahmin (priest) on Thursday morning.

FASTING: On Thursday, especially during Jupiter transits and major or minor Jupiter periods.

MANTRA: To be chanted on Thursday, one hour before sunset, especially during major or minor Jupiter periods:

RESULT: The planetary deity Brihaspati is propitiated increasing satisfaction and facilitating marriage and child birth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top