Home / Shatinamavali / 108 Names of Shri Lalita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

108 Names of Shri Lalita 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Lalita 2 Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ੨ ॥

ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਰੁਣਵਿਗ੍ਰਹਾਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਾਂ ਮਾਣਿਕ੍ਯਮੌਲਿਸ੍ਫੁਰਤ੍-
ਤਾਰਾਨਾਯਕਸ਼ੇਖਰਾਂ ਸ੍ਮਿਤਮਮੁਖੀਮ੍ ਆਪੀਨਵਕ੍ਸ਼ੋਰੁਹਾਮ੍ ।
ਪਾਣਿਭ੍ਯਾਮਲਿਪੂਰ੍ਣਰਤ੍ਨਚਸ਼ਕਂ ਰਕ੍ਤੋਤ੍ਪਲਂ ਵਿਭ੍ਰਤੀਮ੍
ਸੌਮ੍ਯਾਂ ਰਤ੍ਨਘਟਸ੍ਥਰਕ੍ਤਚਰਣਾਂ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਰਾਮਮ੍ਬਿਕਾਮ੍ ॥

ਅਰੁਣਾਂ ਕਰੁਣਾਤਰਙ੍ਗਿਤਾਕ੍ਸ਼ੀਂ ਧਤਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਪੁਸ਼੍ਪਬਾਣਚਾਪਾਮ੍ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਭਿਰਾਵਤਾਂ ਮਯੂਖੈਰਹਮਿਤ੍ਯੇਵ ਵਿਭਾਵਯੇ ਭਵਾਨੀਮ੍ ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ਪਦ੍ਮਾਸਨਸ੍ਥਾਂ ਵਿਕਸਿਤਵਦਨਾਂ ਪਦ੍ਮਪਤ੍ਰਾਯਤਾਕ੍ਸ਼ੀਮ੍
ਹੇਮਾਭਾਂ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾਂ ਕਰਕਲਿਤਲਸਦ੍ਧੇਮਪਦ੍ਮਾਂ ਵਰਾਙ੍ਗੀਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਾਲਙ੍ਕਾਰ-ਯੁਕ੍ਤਾਂ ਸਤਤਮਭਯਦਾਂ ਭਕ੍ਤਨਮ੍ਰਾਂ ਭਵਾਨੀਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮੂਰ੍ਤਿਂ ਸਕਲਸੁਰਨੁਤਾਂ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੀਮ੍ ॥

ॐ ਭੂਰੂਪਸਕਲਾਧਾਰਾਯੈ ਨਮਃ
ॐ ਬੀਜੌਸ਼ਧ੍ਯਨ੍ਨਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਰਾਯੁਜਾਣ੍ਡਜੋਦ੍ਭਿਜ੍ਜ-
ਸ੍ਵੇਦਜਾਦਿਸ਼ਰੀਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਰ੍ਥਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਿਕਾਨਨਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਲਰੂਪਾਖਿਲਾਪ੍ਯਾਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੇਜਃਪੁਞ੍ਜਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਜ੍ਞਾਨਤਮੋਹਦ੍ਭਾਨੁਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਵਾਯੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਖਿਲਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਪਤ੍ਯਾਦਿਵਿਧਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਭੋਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦੁਸੂਰ੍ਯਾਦਿ-
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਭੂਤਾਵਕਾਸ਼ਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਘ੍ਰਾਣਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਨ੍ਧਗ੍ਰਹਣਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਸਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਰਸਗ੍ਰਹਣਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਕ੍ਸ਼ੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੂਪਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੂਪਗ੍ਰਹਣਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਵਗ੍ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਗ੍ਰਹਣਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਬ੍ਦਗ੍ਰਹਣਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਵਾਗਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਚਾਵਤ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਣੀਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਰਿਯਾਵਤ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਦੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਤਿਵਤ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਯ੍ਵਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸਰ੍ਗਾਰ੍ਥੈਕਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਹਸ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼ਯਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਮਨੋਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਙ੍ਕਲ੍ਪਵਿਕਲ੍ਪਾਦਿ-
ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵੋਪਲਬ੍ਧਿਹੇਤਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੁਦ੍ਧਿਨਿਸ਼੍ਚਯਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਹਙ੍ਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਹਙ੍ਕਰ੍ਤਵ੍ਯਵਤ੍ਤਿਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚੇਤਨਾਚਿਤ੍ਤਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਚੈਤਨ੍ਯਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਵੈਸ਼ਮ੍ਯਰੂਪਾਢ੍ਯ-
ਮਹਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਾਭਿਮਾਨਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਸਾਮ੍ਯਾਵ੍ਯਕ੍ਤਮਾਯਾਮੂਲ-
ਪ੍ਰਕਤਿਸਞ੍ਚਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਪਞ੍ਚੀਕਤਮਹਾਭੂਤ-
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਭੂਤਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾऽਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਾਬਨ੍ਧਮੋਚਨਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਈਸ਼੍ਵਰੇਚ੍ਛਾਰਾਗਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਕਤਿਕ੍ਸ਼ੋਭਕਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਯਤ੍ਯਾਦਿਨਿਯਾਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੂਮ੍ਰਾਦਿਪਞ੍ਚਵ੍ਯੋਮਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਨ੍ਤ੍ਰਮਨ੍ਤ੍ਰਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਸ਼ਿਵਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਜੀਵਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਾਣੀਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੁਮਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦਾਖ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਤ੍ਕਲਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਤੈਜਸਵਿਸ਼੍ਵਾਖ੍ਯ-
ਵਿਰਾਟ੍ਸੂਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥੂਲਦੇਹਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਦੇਹਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਚ੍ਯਵਾਚਕਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰ੍ਯਕਾਰਣਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਤ੍ਤਤ੍ਤਤ੍ਵਾਧਿਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਸ਼ਨਾਦਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਡੀਰੂਪਾਢ੍ਯਕੁਣ੍ਡਲ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਵੈਖਰੀ-
ਵਾਕ੍ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੂਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰਾਣਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਦ੍ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਤ੍ਰਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਸ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਯੁਰ੍ਵੇਦਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਨੁਰ੍ਵੇਦਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਰ੍ਥਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਦਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਲਾਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਨਿਗਮਾਗਮਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਵ੍ਯੇਤਿਹਾਸਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਨਵਿਦ੍ਯਾਦਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦਵਾਕ੍ਯਸ੍ਵਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਭਾਸ਼ਾਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਦਵਾਕ੍ਯਸ੍ਫੋਟਰੂਪਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਕ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਯਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਾਦਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਮਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਲਲਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਹਾਵ੍ਯਾਹਤਿਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਾਕਤਪਦਾਨਾਦ੍ਯਚਿਨ੍ਤ੍ਯ-
ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਮੋਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਸ੍ਮੈ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸਾਕ੍ਸ਼ਾਤ੍ਕਾਰ-
ਸ੍ਵਰੂਪਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਾਸਤ੍ਯਜ੍ਞਾਨਸੁਧਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਲਲਿਤਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 108 Names of Sree Lalitha 2:

108 Names of Shri Lalita 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment

Related Posts