Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Lord Ganesha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Sri Vinayaka Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

॥ sriganesa bhajanavali ॥

ganesam ganesah sivamiti saivasca vibudhah ।
ravim saura visnum prathamapurusam visnu bhajakah ॥

vadantyekam sakta jagadudayamulam parasivam ।
na jane kimtasmai nama iti parabrahma sakalam ॥

jayagajanana
sri ganesa bhajanavalih
jayatu jayatu sri siddhiganesa
jayatu jayatu sri saktiganesa
aksararupa siddhiganesa
aksayadayaka siddhiganesa
arkavinayaka siddhiganesa
amaradhisvara siddhiganesa
asapuraka siddhiganesa
aryaposita siddhiganesa
ibhamukharamjita siddhiganesa
iksucapadhara siddhiganesa
isvaratanaya siddhiganesa
ipsitadayaka siddhiganesa । 10 ।

uddanda vighnapa siddhiganesa
umayapalita siddhiganesa
ucchistaganapa siddhiganesa
utsahavardhaka siddhiganesa
usmalavarjita siddhiganesa
urjitasasana siddhiganesa
rnatrayamocaka siddhiganesa
rsiganavandita siddhiganesa
ekadantadhara siddhiganesa
ekadhuravaha siddhiganesa । 20 ।

aihika phalada siddhiganesa
aisvaryadayaka siddhiganesa
omkararupa siddhiganesa
ojovardhaka siddhiganesa
aunnatyarahita siddhiganesa
audharyamurte siddhiganesa
amkusadharin siddhiganesa
ambalalita siddhiganesa
kamalabhavastuta siddhiganesa
karunasagara siddhiganesa । 30 ।

kapardhiganapa siddhiganesa
kalibhayavarana siddhiganesa
khadgakhetadhara siddhiganesa
khalajanasudhana siddhiganesa
kharjurapriya siddhiganesa
gamkaravacya siddhiganesa
gamgadharasuta sddhiganesa
gagananandada siddhiganesa
ganitajnanada siddhiganesa
garalapurasthita siddhiganesa । 40 ।

ghatitarthavidhayaka siddhiganesa
ghanadivyodara siddhiganesa
cakradhararcita siddhiganesa
carvanalalasa siddhiganesa
chamdovigraha siddhiganesa
chalanirmulana siddhiganesa
chatralamkruta siddhiganesa
jaganmohana siddhiganesa
jagadujjivana siddhiganesa
jagadadharaka siddhiganesa । 50 ।

jhampalayapada siddhiganesa
jhana jhana nartaka siddhiganesa
tamkaritakarmuka siddhiganesa
tamkruti ghosana siddhiganesa
thavarnavarjita siddhiganesa
dambhavinasana siddhiganesa
damarugadharasuta siddhiganesa
dhakkaravahita siddhiganesa
dhumdivinayaka siddhiganesa
navarnaramjita siddhiganesa । 60 ।

tarunemdupriya siddhiganesa
tanudhanaraksaka siddhiganesa
thaḷathaḷalocana siddhiganesa
thakathaka nartana siddhiganesa
navadurvapriya siddhiganesa
navanitavilepana siddhiganesa
pamcasyaganapa siddhiganesa
pasupasa vimocaka siddhiganesa
pranatajnanada siddhiganesa
phalabhaksanapatu siddhiganesa । 70 ।

phanipati bhusana siddhiganesa
badariphalahita siddhiganesa
bakuḷa sumarcita siddhiganesa
bhavabhayanasaka siddhiganesa
bhaktoddharaka siddhiganesa
manoratha siddhida siddhiganesa
mahimanvitavara siddhiganesa
manonmanisuta siddhiganesa
yajnaphalaprada siddhiganesa
yamasutavandita siddhiganesa । 80 ।

ratnagarbhavara siddhiganesa
raghuramarcita siddhiganesa
ramayasamstuta siddhiganesa
rajanisavisapada siddhiganesa
lalana pujita siddhiganesa
lalitanamdada siddhiganesa
laksmyalimgita siddhiganesa
varada bhayakara siddhiganesa
vara musakavahana siddhiganesa
samidaḷarcita siddhiganesa । 90 ।

sama dama karana siddhiganesa
sasidharalalita siddhiganesa
sanmukha sodara siddhiganesa
satkonarcita siddhiganesa
sadgunamamdita siddhiganesa
sadurmibhamjaka siddhiganesa
saptadasaksara siddhiganesa
sarvagrapujya siddhiganesa
samkastaharana siddhiganesa
santanaprada siddhiganesa । 100 ।

sajjanaraksaka siddhiganesa
sakalestarthada siddhiganesa
samgitapriya siddhiganesa
haridraganapa siddhiganesa
hariharapujita siddhiganesa
harsapradayaka siddhiganesa
ksatadantayudha siddhiganesa
ksamayapalaya siddhiganesa । 108 ।
jayatu jayatu sri siddhiganesa
jayatu jayatu sri saktiganesa
॥ sri siddhi evam sakti ganesa caranaravimdarpanamastu ॥

Also Read 108 Names of Sri Ganapathi:

108 Names of Shri Lord Ganesha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Lord Ganesha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top