108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Madbhagavad Gita | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Punjabi

Sri Madbhagavad Gita Ashtottarashata Namavali Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਗਵਦ੍ਗੀਤਾ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲੀ ॥

ॐ ਗੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦਹਦ੍ਗਙ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਰੁਗੇਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਿਰਾਮਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੂਢਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਡਾਕੇਸ਼ਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਸੂਦਨਮੁਖਾਮ੍ਭੋਜਸੁਧਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਮਞ੍ਜਰ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦ ।

ॐ ਮਹਾਭਾਰਤਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕੁਨ੍ਦਘਨਦਾਮਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਿਝਙ੍ਕਤਚਿਦ੍ਵੀਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰੀ-ਵਰਸ੍ਵਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨਪ੍ਰਮੁਖਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਦੀਪਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਣਵਾਤ੍ਮਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਪਤ੍ਤ੍ਯਙ੍ਕੁਰਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਬ੍ਜਸ਼ਾਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਪਤਿ-ਸਮੁਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਰ੍ਪਣ੍ਯਾਧਿ-ਮਹੌਸ਼ਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮ੍ਬਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਪਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਮਾਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਆਨਨ੍ਦਵਰ੍ਸ਼ਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੩੦ ।

ॐ ਅਧ੍ਯਾਤ੍ਮਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸ੍ਤ੍ਰਧਾਰਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਭਯਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਮਾਲਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਣੁਗਾਨਰਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੂਲ-ਸ਼ਙ੍ਖ-ਚਕ੍ਰ-ਗਦਾਧਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਕੁਮ੍ਭੋਲਸਤ੍ਪਾਣਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਣਕੋਦਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰਤਾਲ-ਲਯੋਪੇਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਪਦ੍ਮਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਸਙ੍ਕੁਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਨਾਛਨ੍ਦਾਲਙ੍ਕਾਰਸੁਨ੍ਦਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਸਂਵਲਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਪਜਾਤਿ-ਸੁਸਜ੍ਜਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਪਰੀਤਵਤ੍ਤਿ-ਯੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਰ੍ਣਮਙ੍ਗਲ-ਵਿਗ੍ਰਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਸਪ੍ਰਿਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਪ੍ਤਸ਼ਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਸੁਦੇਵਪ੍ਰਸਾਦਜਾਯੈ ਨਮਃ । ੫੦ ।

ॐ ਵਿਸ਼ਾਦਘ੍ਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਰਾਗਿਣ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵ੍ਯਾਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਨੇਯਵਤ੍ਸਲਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੇਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਰ੍ਥ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਹੀਦੇਹਵਿਵੇਕਾਢ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬੁਦ੍ਧਿਦ੍ਵਯ-ਵਿਲਾਸਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਾਯੈ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਨਿਤ੍ਯ-ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਃਸ੍ਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸ਼ਯਾਪਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਸ੍ਥਿਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਥਿਤਪ੍ਰਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਪਰ੍ਸ਼-ਸੁਖਾਸ੍ਪਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਰ੍ਵਾਣਦਾਯਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਰ੍ਮਾਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੦ ।

ॐ ਕਾਮਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੌਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਤ੍ਰਯਾਸ਼੍ਰਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੋਦ੍ਭਵਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧਰ੍ਮ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਥਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਭਕ੍ਤਿਨਿਰ੍ਝਰ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਜ੍ਞਾਨਵਿਜ੍ਞਾਨਸੋਪਾਨਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਸ੍ਮਰਣਸਨ੍ਤਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਰਾਜਵਿਦ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਰਾਜਗੁਹ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਲਭਾਗਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਭੂਤਿਭੂਸ਼ਿਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟ੍ਟ੍ਤ੍ਵਾਦਿ-ਸਨ੍ਦੋਹਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰ-ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞ-ਪਾਲਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੁਣਜ੍ਞਾਯੈ ਨਮਃ । ੯੦ ।

ॐ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕ੍ਸ਼ਰਾਕ੍ਸ਼ਰਵਿਮਰ੍ਸ਼ਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਪਰਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਰ੍ਣਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਤਕਤ੍ਯਪਦਪ੍ਰਦਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਿਵ੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਸਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਗਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰਾਚਾਰਵਿਘਾਤਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਨ੍ਯਾਸਰਸਿਕਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਕ੍ਤਾਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਸਰ੍ਵਪਾਪਪ੍ਰਮੋਚਿਨ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਙ੍ਕਰਾਦਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਦ੍ਵੈਤਾਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨਿਵਾਸਭੁਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਯ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਵਿਦੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਮਤ੍ਯੈ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਮਰਸਾਕਤ੍ਯੈ ਨਮਃ । ੧੦੮ ।

Also Read 108 Names of Shri Made Bhagavad Gita:

108 Names of Shri Madbhagavad Gita | Ashtottara Shatanamavali Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment