Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Mukambika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Sri Mookambika Ashtottarashata Namavali Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಮೂಕಾಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ !
ಓಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ಪರಾಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಸಮೇತಾಯ
ಶ್ರೀ ಚನ್ದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ !

ಓಂ ಶ್ರೀನಾಥಾದಿತನೂತ್ಥಶ್ರೀಮಹಾಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಭಾವಿತ ಚಿತ್ತೇಜಃ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃತಾನಂಗವಧೂಕೋಟಿ ಸೌನ್ದರ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ಯದಾದಿತ್ಯಸಾಹಸ್ರಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವತಾರ್ಪಿತಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತ ಸನ್ತ್ರಾಣನಿಯೋಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿಂಹರಾಜವರಸ್ಕನ್ಧಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಪರಿತ್ರಸ್ತದೈತ್ಯೌಘಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಹಿಷದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರವಿಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರನ್ದರಮುಖಾಮರ್ತ್ಯವರದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಕೋಲರ್ಷಿಪ್ರವರಧ್ಯಾನಪ್ರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಕ್ಲೃಪ್ತಶ್ರೀಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಥುನಾಕಾರಕಲಿತಸ್ವಭಾವಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಷ್ಟಾನುರೂಪಪ್ರಮುಖದೇವತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪ್ತಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಖ್ಯಶರೀರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕೀಮಾಲತೀಪುಷ್ಪಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಸಂಯುಕ್ತಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಯದ್ವಿರೇಫಾಲಿಕುನ್ತಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಧಶುಭ್ರಾಂಶು ವಿಭ್ರಾಜಲ್ಲಲಾಟಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಖಚನ್ದ್ರಾನ್ತಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಮನೋಜ್ಞವಕ್ರಭ್ರೂವಲ್ಲೀಯುಗಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜನೀಶದಿನೇಶಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರುಣಾರಸಸಂಸಿಕ್ತನೇತ್ರಾನ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮೋದ್ಭಾಸಿನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಾಭನಸಾರತ್ನಭಾಸುರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ರತ್ನಖಚಿತಸ್ವರ್ಣತಾಟಂಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾದರ್ಶಪ್ರತೀಕಾಶಕಪೋಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲಶೋಭಿತವರಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುನ್ದಕುಟ್ಮಲಸಂಕಾಶದಶನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಪ್ರವಾಲರದನವಸನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಸ್ವಕಾನ್ತಸ್ವಾನ್ತವಿಕ್ಷೋಭಿಚಿಬುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಷ್ಟಾಪದಾಂಗದಭುಜಚತುಷ್ಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರವರಾಭೀತಿಕರಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತಂಗಜಮಹಾಕುಮ್ಭವಕ್ಷೋಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಚಭಾರನಮನ್ಮಂಜುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಟಿತ್ಪುಂಜಾಭಕೌಶೇಯಸುಚೇಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಕಿಂಕಿಣಿಕಾಕಾಂಚೀರಂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅತಿಮಂಜುಲರಮ್ಭೋರುದ್ವಿತಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟಾಷ್ಠೀವಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ದೇವೇಶಮುಕುಟೋದ್ದೀಪ್ತಪದಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾರಾಧ್ಯಗಾಂಗೇಯಪಾದುಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ತದನ್ತಾವಲೋತ್ತಂಸಗಮನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಕುಮಾಗರುಭದ್ರಶ್ರೀಚರ್ಚಿತಾಂಗ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚಾಮರಾಮರೀರತ್ನವೀಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣತಾಖಿಲಸೌಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾನವಾರ್ದಿತಶಕ್ರಾದಿಸನ್ನುತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರಲೋಚನ ದೈತೇಯದಹನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಮಹಾಶೀರ್ಷಖಂಡನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜಮಹಾದೈತ್ಯಶಿಕ್ಷಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮದೋದ್ಧತನಿಶುಮ್ಭಾಖ್ಯಭಂಜನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೋರಶುಮ್ಭಾಸುರಾಧೀಶನಾಶನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹಾರಕಾರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿಂಚಿಮುಖಸಂಗೀತಸಮಜ್ಞಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಬಾಧಾಪ್ರಶಮನಚರಿತ್ರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮಾಧಿಸುರಥಕ್ಷ್ಮಾಭೃದರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಲಾಸುರದ್ವಿಷದ್ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ರೂರವೇತ್ರಾಸುರಪ್ರಾಣಮಾರಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸರಸ್ವತೀಕಾಲೀವೇಷಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಾತತ್ಪರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪೇನ್ದ್ರಗಿರೀಶಾದಿಪ್ರತೀಕ್ಷಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಮಣಿದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಖಿಲಾನನ್ದಸನ್ದೋಹವಿಗ್ರಹಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕದಮ್ಬವಿಪಿನಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಜನನ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಮುಕ್ಷುಜನಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾನ್ತಷಡಮ್ಭೋಜವಿಹಾರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಮಹಾಪದ್ಮಸದನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮಪ್ರಮುಖಷಡ್ಭಾವವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಾದಿಷಟ್ಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಜಗತ್ಸಮ್ಪ್ರೋತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿಜನಸ್ವಾನ್ತನಿಶಾನ್ತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸತ್ಸಾರಸಂವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಿನಿಕ್ಷಿಪ್ತನಿಃಶೇಷಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುಷಾರಾಚಲರಾಜನ್ಯತನಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸಹೋದರ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಕೀಕೃತಮಹಾಮೂಕದಾನವಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಷ್ಟಮೂಕಶಿರಃ ಶೈಲಕುಲಿಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕುಟಜೋಪತ್ಯಕಾಮುಖ್ಯನಿವಾಸಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧಾಂಗಮಹೇಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಾಸನಾಭಿಖ್ಯಪೀಠಸ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಕೋಟಿಮಹದುರ್ಗಾಸಂವೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನೇಶಸ್ಕನ್ದವೀರೇಶವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷವಿಧ್ವಂಸಸಮರ್ಥಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾರ್ಣಮಹಾಮನ್ತ್ರಮನ್ದಿರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಣವಲೋಲಮ್ಬಪಂಕಜಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಥುನಾರ್ಚನಸಂಹೃಷ್ಟಹೃದಯಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದೇವಮನೋಭೀಷ್ಟಫಲದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಕಂಸಾಸುರವರಾರಾತಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುಕ್ಮಿಣೀಸತ್ಯಭಾಮಾದಿವನ್ದಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನನ್ದಗೋಪಪ್ರಿಯಾಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಂಸಪ್ರಾಣಾಪಹರಣಸಾಧನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುವಾಸಿನೀವಧೂಪೂಜಾಸುಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರೋತ್ಸಂಗವಿಷ್ಠರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭುಧಾರಿಕುಲಾರಣ್ಯಕುಠಾರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜೀವನೌಷಧತ್ರಾತತ್ರಿದಶಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಸೌಖ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಕ್ಷೀಶಸೇವಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧಶಕ್ರತ್ವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಇನ್ದ್ರಕ್ಲೃಪ್ತೋತ್ಸವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುಃಖವಿಚ್ಛೇದನಿಪುಣಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ಯಭಾವಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪ್ರಪನ್ನ ಭವತ್ರಾಸದಾಯಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಾಶೇಷಪಾಷಂಡಮಂಡಲಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಾಕ್ಷಿಕುಮುದಾಹ್ಲಾದಚನ್ದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರವರ್ತಿತಮಹಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಧಾನಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯೈಕರೂಪ ಶ್ರೀಮೂಕಾಮ್ಬಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಮೂಕಾಮ್ಬಿಕಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read 108 Names of Moogambigai:

108 Names of Shri Mukambika | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Mukambika | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top