108 - Shatanamavali

108 Names of Shri Nataraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Nataraja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीनटराजाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
श्रीनटराजध्यानं
ध्यायेत्कोटिरविप्रभं त्रिनयनं शीतांशुगङ्गाधरं
दक्षाङ्घ्रिस्थितवामकुञ्चितपदं शार्दूलचर्माम्बरम् ।
वह्निं डोलकराभयं डमरुकं वामे शिवां श्यामलां
कह्लारां जपसृक्षुकां कटिकरां देवीं सभेशं भजे ॥

ॐ कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतिवामभागं ।
सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि ॥

अथ श्रीनटराजाष्टोत्तरशतनामावलिः ।
ॐ श्रीचिदम्बरेश्वराय नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ नटेशाय नमः ।
ॐ नटनप्रियाय नमः ।
ॐ अपस्मारहाराय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ नृत्तराजाय नमः ।
ॐ सभापतये नमः ।
ॐ पुण्डरीकपुराधीशाय नमः ।
ॐ श्रीमत् हेमसभेशाय नमः । १० ।

ॐ शिवाय नमः ।
ॐ चिदम्बरमनवे नमः ।
ॐ मन्त्रमूर्तये नमः ।
ॐ हरिप्रियाय नमः ।
ॐ द्वादशान्तस्थिताय नमः ।
ॐ नृत्ताय नमः ।
ॐ नृत्तमूर्तये नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ परानन्दाय नमः ।
ॐ परंज्योतिषे नमः । २० ।

ॐ आनन्दाय नमः ।
ॐ विबुधेश्वराय नमः ।
ॐ परप्रकाशाय नमः ।
ॐ नृत्ताङ्गाय नमः ।
ॐ नृत्तपादाय नमः ।
ॐ त्रिलोचनाय नमः ।
ॐ व्याघ्रपादप्रियाय नमः ।
ॐ मन्त्रराजाय नमः ।
ॐ तिल्ववनेश्वराय नमः ।
ॐ हराय नमः । ३० ।

ॐ रत्नसभानाथाय नमः ।
ॐ पतञ्जलिवरप्रदाय नमः ।
ॐ मन्त्रविग्रहाय नमः ।
ॐ ॐकाराय नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ चन्द्रशेखराय नमः ।
ॐ नीलकण्ठाय नमः ।
ॐ ललाटाक्षाय नमः ।
ॐ वह्निहस्ताय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः । ४० ।

ॐ आनन्दताण्डवाय नमः ।
ॐ श्वेताय नमः ।
ॐ गङ्गाधराय नमः ।
ॐ जटाधराय नमः ।
ॐ चक्रेशाय नमः ।
ॐ कुञ्चितपादाय नमः ।
ॐ श्रीचक्राङ्गाय नमः ।
ॐ अभयप्रदाय नमः ।
ॐ मणिनूपुरपादाब्जाय नमः ।
ॐ त्रिपुरावल्लभेश्वराय नमः । ५० ।

ॐ बीजहस्ताय नमः ।
ॐ चक्रनाथाय नमः ।
ॐ बिन्दुत्रिकोणवासकाय नमः ।
ॐ पाञ्चभौतिकदेहाङ्काय नमः ।
ॐ परमानन्दताण्डवाय नमः ।
ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ।
ॐ मनोहरायपञ्चदशाक्षराय नमः ।
ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ विश्वातीताय नमः । ६० ।

ॐ जगद्गुरवे नमः ।
ॐ त्रिचत्वारिंशट्कोणाङ्गाय नमः ।
ॐ प्रभाचक्रेश्वराय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ नवावरणचक्रेश्वराय नमः ।
ॐ नवचक्रेश्वरीप्रियाय नमः ।
ॐ नाट्येश्वराय नमः ।
ॐ सभानथाय नमः ।
ॐ सिंहवर्माप्रपूजिताय नमः ।
ॐ भीमाय नमः । ७० ।

ॐ क्लींकारनायकाय नमः ।
ॐ ऐंकाररुद्राय नमः ।
ॐ त्रिशिवाय नमः ।
ॐ तत्त्वाधीशाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ तत्त्व मूर्तये नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ कालान्तकाय नमः । ८० ।

ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ क्ष्मर्य ॐकारशम्भवे नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ त्रिगुणाय नमः ।
ॐ चित्प्रकाशाय नमः ।
ॐ सौंकारसोमाय नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ अघोराय नमः ।
ॐ दक्षाध्वरान्तकाय नमः ।
ॐ कामारये नमः । ९० ।

ॐ गजसंहर्त्रे नमः ।
ॐ वीरभद्राय नमः ।
ॐ व्याघ्रचर्माम्बरधराय नमः ।
ॐ सदाशिवाय नमः ।
ॐ भिक्षाटनाय नमः ।
ॐ कृच्छ्रगतप्रियाय नमः ।
ॐ कङ्कालभैरवाय नमः ।
ॐ नृसिंहगर्वहरणाय नमः ।
ॐ भद्रकालीमदान्तकाय नमः ।
ॐ निर्विकल्पाय नमः । १०० ।

ॐ निराकाराय नमः ।
ॐ निर्मलाङ्गाय नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ ब्रह्मविष्णुप्रियाय नमः ।
ॐ आनन्दनटेशाय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ श्रीमत् तत्परसभानाथाय नमः ।
ॐ शिवकामीमनोहराय नमः । १०८ ।

ॐ चिदेकरससम्पूर्ण श्रीशिवाय श्रीमहेश्वराय नमः ।
इति श्रीचिदम्बरकल्पस्योक्त श्रीनटराजाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sri Nataraja Swamy:

108 Names of Shri Nataraja | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil